Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. # årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang"

Transkript

1 # årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Satser i skogen i Vest-Agder 6 Allma Eiendom er kommet 8 Skogbrannfaren øker 10 V i u t v i k l e r vå r f r e m t i d g j e n n o m v e r d i p r o d u k s j o n o g s a m a r b e i d

2 leder Opp og fram for Skogbruket i Agder og Telemark! Eg vil med dette takke for tilliten som nyvald styreleiar i AT Skog. Det er med stor respekt eg går til vervet. Eg vil nytte høvet til å takke Christian Ramberg for den innsatsen han har lagt ned for organisasjonen vår. Christian fekk tildelt eit vel fortent gullmerke på årsmøtet no i april, etter 10 år i styret, derav sju år som leiar. Gratulerer, og takk for den måten du har leia AT Skog på. AT Skog er ein resurssterk og flott organisasjon. Vi har mange fordelar men også ei rekkje utfordringar. I tida framover må vi vere innstilt på å utvikle oss. Dette gjeld både skogbruk som næring men også AT Skog som organisasjon og omsetningsledd. Vi ser ei rekkje utviklingstrekk i samfunnet som skapar eit positivt bilete. Heile klimasaka er til skogens fordel. Vi som skogeigarar forvaltar fotosyntesa! Norske skogar bind årleg halvparten av det norske utsleppet av CO 2. Skogen er grunnlag for råstoff som kan erstatte andre ikkje klimavennlege produkt. Dette gir rom for utvikling og optimisme. Samtidig ser vi store utfordringar. Tradisjonelle marknader for papirindustrien er i nedgang. Vi manglar rammevilkår for å få eit skikkeleg lyft for bioenergi. Ei finanskrise har skapt nedgang i etterspurnaden etter trelast. Både skogeigarandelslaga og viktige industrikundar har hatt svake økonomiske resultat dei siste to åra. For AT Skog som organisasjon møter vi også nye utfordringar. Vi opplever tettare konkurranse, særleg om større tømmerparti og for drifter i industrinære område. Vi møter stadig nye krav frå samfunnet som krev tilpassing. Samstundes betyr skogen som inntektskjelde stadig mindre for fleire, og færre har skogen som sin arbeidsplass. Vi kan velge ulike strategiar for framtida, også for AT Skog. Ein kan fokusere på problema og forsøke å gjere desse små. Ein kan sjå på moglegheitene, utvikle seg og sjå utfordringane på ein ny måte. Eg er nok mest tilhengar av det siste. Eg varslar ingen store omveltingar i AT Skog. Vi har ein høgst kompetent organisasjon, som i stor grad yter god service for skogeigarar og kundar. Men det er alltid mogleg å bli betre - saman. Vi må ha ein klar ambisjon om at skogresursane i vårt område skal bli utnytta i større grad. Vi må møte den nye skogeigaren med tilbod og tenester som gjer at vedkommande vil nytte skogen sin som ein resurs. Vi må vidareutvikle eit tenestetilbod som vert oppfatta som konkurransedyktig og serviceretta. Vi må sikre ein lønsam foredlingsindustri i Norge, og bidra til utvikling av nye produkt som kan skape lønsemd for skogen som råstoff. Ikkje minst må vi skape tettare samarbeid mellom skogeigarane i Norge, både for å spare kostnader men også for å få betre gjennomslagskraft i samfunnet. Eg er sikker på at AT Skog vil møte sine utfordringar på ein offensiv måte. Vi skal leve opp til vårt mål om å vere best på skog i vårt område. Men vi må gjere det saman. Styret - administrasjonen - skogeigarlaga - kvar enkelt skogeigar. Heile grunnlaget for skogeigarsamvirket er samhald og samarbeid - eller rettare sagt samhandel. La oss møte framtida og utfordringane med det som utgangspunkt. Bruk organisasjonen din, ver aktiv og nyt våren! Olav A. Veum Styreleiar 2 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

3 organisasjon Årsmøtet i AT Skog Representantskapet i AT Skog var samlet 15. april på Gautefall. Under møtet ble Fokus Banks skogbrukspris på kroner tildelt Bamble skogeierlag. Prisen gis til det skogeierlag innenfor AT Skog som har høyest aktivitet i foregående år. AT Skogs gullmerke med diplom ble også utdelt. Styreleder Christian Ramberg kom i sin tale inn på hovedpunktene fra året 2009: Etterspørselen etter trelast, emballasje og papir falt dramatisk. Stort prisfall og den største nedgangen i tømmeravvirkningen på mange tiår, kostnadskutt og permittering av ansatte, fokus på alternative oppdrag, innsats for å opprettholde verdikjeden, krisesamling med alle AT Skogs kunder, innsats for å få virksomheten i gang igjen, innsats for alternativ avsetning, økt konkurranse og tap av markedsandeler, nytt reglement for valseskadetrekk, fortsatt verdifall på AT Skogs strategiske eierposisjoner, betydelig innsats for å redde Peterson, prisøkninger i annet halvår, ressurskrevende miljøarbeid, skogen som klimaløsning Styreleder Christian Ramberg. Foto: Simon Thorsdal. og næringspolitisk innsats, tilbakeblikk på Unionnedleggelsen, strategisk eller finansielt eierengasjement og den økonomiske situasjonen i AT Skog. Han kom til slutt inn på utsiktene framover og takket ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for innsats og godt samarbeid i Talen ligger i sin helhet på. Daglig leder hadde også en fyldig driftsorientering og det ble gitt en presentasjon av regnskapet. I den påfølgende debatt ble mange sider ved virksomheten berørt. Representantene hadde bl.a. synspunkter på tømmerpriser, tillegget på 15 kroner på tømmerdrifter over m³, distriktskontorene, informasjonsavgiften, utmarksnæringen og situasjonen for Norske Skog og Union. Adm. direktør Gudbrand Kvaal orienterte fra skogeierforbundets virksomhet før avslutningen av møtet. Ny styreleder i AT Skog Olav A. Veum er 38 år fra Fyresdal. Han har sittet i styret i AT Skog siden Veum har utdannelse fra UMB skogfag og har eiendommer i Fyresdal og Tokke på til sammen daa. Produktiv skog er ca daa. Veum jobber som daglig leder i Vest-Telemark Næringsforum. Han er styremedlem i AT Trepark, AT Biovarme og Moelven Telemarksbruket AS og medlem av bedriftsforsamlingen i Norske Skog. AT Skogs gullmerke til Christian Ramberg Representantskapets ordfører Jon Grindland overrekker gullmerket til Christian Ramberg. Foto: Simon Thorsdal. Ny årsberetning I forbindelse med at det på årsmøtet i AT Skog ble besluttet ikke å utbetale utbytte på andelskapitalen er det foreslåtte utbyttet tatt ut av AT Skogs årsberetning for Komplett årsberetning finnes på AT Skogs internettside. Papirutgave kan fås ved henvendelse til AT Skog, tlf , e-post Christian Ramberg ble på AT Skogs årsmøte hedret til stående applaus. Representantskapets generaldebatt var igjen preget av den store tilliten avgående styreleder har hatt gjennom hele sin tid som leder av organisasjonen. Tildeling av hedersbevis med gullmerke ble derfor en naturlig avslutning etter en spesielt krevende formannsperiode, hvor AT Skog og skognæringen har vært utfordret på mange områder. Gullmerket krever spesiell stor innsats som fremmer AT Skogs formål. Les mer om disse og andre saker på nettsidene våre. 3

4 marked Akkumulert Innmåling Tømmerpriser og avsetning Vinterens sagtømmerpriser forlenges ut mai og juni, slik at prisbildet for både sagtømmer og massevirke vil være likt gjennom hele første halvår. Pris- og avsetningsbildet betegnes som godt sett i relasjon til tidene vi nå har vært gjennom. Avsetningssituasjonen er stabil og industrien ser ut til å kjøre som normalt. AT Skogs driftsapparat ser ut til å drive med full kapasitet, og det jobbes kontinuerlig med å fylle på med ny ordrereserve. Ta kontakt med skogbruksleder for tømmerdrift jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bø Fjernvarme Markedssituasjonen Avvirkningen i Norge er nå økende fra et bunnår i Ved utgangen av første kvartal økte innmålingen gjennom Norsk Virkesmåling med 10 %. I samme periode er importen og eksporten av rundvirke til Norge redusert med henholdsvis 10 % og 6 %. Etterspørselen etter rundvirke er god. Sagtømmerandelen er økende som følge av økt prisspenning mellom sagtømmer og massevirke. Sør i Sverige har det vært en prisøkning på massevirke i første kvartal, og konkurransen om sagtømmer i samme område er økende som følge av at både Holmen og Södra bygger nye store sagbruk og dermed øker produksjonskapasiteten betydelig. Sør-Sverige forventes å få et betydelig virkesunderskudd når alle nyinvesteringer er gjennomført. FSC-sertifisering etterspørres av treforedlingsindustrien i Norge, og de fleste aktørene ser nå ut til å være på vei inn i en sertifiseringsprosess. Prisbildet for rundvirke i Norge ser ut til å være stabilt for første halvår. Flere sagbruk melder om redusert produksjon i vinter som følge av streng kulde. Aktiviteten innen bygg og anlegg er nok også noe redusert som følge av vinteren, men man antar at prosjektene kommer i vår og sommer. Et usikkert markedsbilde ved inngangen til året ser nok mer positivt ut nå. Trelastprisene har økt, men volumene har latt vente på seg. Det nord-amerikanske markedet ligger fortsatt nede. Både svensker og tyskere har vært store på eksport til Nord-Amerika, men gjennom de vanskelige tidene i 2008 og 2009 seilte Nord-Afrika og Midt-Østen opp som nye markeder. Dette ser ut til å holde seg sterkt fortsatt. Prisene på markedsmasse er fortsatt økende og det snakkes om all-time-high, hvor prisene nå ligger omkring 925 $/tonn. For ett år siden var vi nede i bunnen og industrien måtte gå til markedstilpasninger gjennom store nedragninger i produksjonen. Dette bildet er ikke ukjent, økte priser gir økt produksjon og markedet vil på et tidspunkt mettes. Spørsmålet blir når prisene snur og hvor dyp vil nedturen bli. Streik i svensk treforedlingsindustri preger korttidsbildet i april og markedet overvåker situasjonen. Prisene på avispapir er fortsatt fallende i Europa, mens prisene i Nord- Amerika ser ut til å øke. Når det gjelder magasinpapir er prisene mer stabile, og Norske Skog har gjennomført prisøkninger fra 1. april. For emballasjepapir er markedet fortsatt bra og prisene er økende. Returfiber følger utviklingen innenfor emballasje. I Midt-Telemark er det mulighet for levering av tørrgran og mindreverdig lauvtømmer til Bø Fjernvarme i sommer. Forespørsel om levering til Stein Haugan tlf , Vårens vakreste eventyr! Etter en lang og god vinter lysner det i skogene i AT Skog. Skogeierne har nå lagt bak seg vinterdrift og skiturer og får lange lyse dager til å drive med planting og ungskogpleie. Økonomiske virkemidler Ved siste tømmerleveranse ble det satt av til skogfond et tilpasset beløp fra tømmeroppgjøret som skal sikre og dekke de nødvendige investeringer for å fornye og pleie den nye skogen fram til kvalitetsskog i neste generasjon. Normalt vil dette ligge mellom 4-40 % av brutto tømmeroppgjør avhengig av etterslep og andre investeringer over skogfond på eiendommen. Det er viktig å ta med seg at en nå har 85 % skattefordel på investeringer over skogfond og at dette sammen med kommunale tilskudd gjør at en oftest sitter igjen med utrolige % egenandel på de investeringer som skal sikre et godt og langsiktig skogbruk på eiendommen. Vegbommer igjen på lager Hindre uønska ferdsel på vegen 4 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

5 marked Planting Skogeierne har før jul fått påminnelse om frist for plantebestilling i januar og februar avhengig av planteskole. Kontraktstillegg 15 kr/m 3 For å stimulere til kostnadseffektive og rasjonelle opplegg vil AT Skog gi et kontraktstillegg for å fremme høyere volum per leveranse. Ordningen gjelder for innmålinger i 2010 og minstekvantum er satt til m 3. Avtalen gjelder samlet for én eller flere tømmerkontrakter og gjør det mulig å samle et kvantum gjennom nabosamarbeid. Tømmer skal i hovedsak leveres så samlet som mulig på samme velteplass eller langs samme veisystem. Leveranser på ulike steder kan likevel drøftes dersom opplegget ivaretar krav til volum og rasjonell drift og administrasjon for øvrig. Ta kontakt med skogbruksleder for nærmere informasjon og avtale om kontraktstillegg. De som likevel først nå har mulighet til å vurdere tiltak i foryngelse og pleie kan likevel sende inn bestilling på planter og eventuell arbeidshjelp. Planting er svært ofte en riktig og nødvendig investering for å sikre optimal produksjon på det mest riktige treslaget på den aktuelle bonitet og lokalitet. Planting er også et arbeid de fleste er i stand til å lære seg og gjøre selv. Ungskogpleie Pass spesielt på at plantetettheten blir optimal og at plantene behandles og settes ned på riktig vis. Lokal skogbruksleder og faghjelp kan hjelpe deg med dette. Har du faglige spørsmål eller trenger hjelp kan du også ringe de som står oppført som prosjektledere for Tid for Skog på hjemmesidene til AT Skog. Her får du god og rask hjelp med dine spørsmål. Ungskogpleie gjøres for å optimalisere kvalitet og produksjon på gjenstående trær i ungskogen. Tiltaket vil også forberede feltet for mer effektiv tynning og slutthogst, noe som vil være med å redusere framtidig driftspris og dermed rotnetto på drifta. Ungskogpleie er derfor et av de mest lønnsomme tiltak du kan gjøre i skogen, forutsatt at du gjør det til riktig tid og på riktig måte. Kontraktstillegg ved eiendomsoverdragelse Ny eier som overtar en skogeiendom vil få et tillegg på 10 kr/m 3 for leveranser under m 3. Dersom leveransen er over m 3, eller inngår i et rasjonelt nabosamarbeid, gjelder det vanlige kontraktstillegget. Det vil si at man ikke kan motta både kontraktstillegg og eierskiftetillegg samtidig. Eierskiftetillegg gjelder i to år etter overtakelse, det vil si overtakelsesåret pluss ett år. Søk derfor råd hos skogbruksleder, faghjelp eller prosjektleder i Tid for Skog dersom du er i tvil. Budskap fra AT Skog! Plant nå! Betingelsene er usedvanlig gode og behovet er stort!! Bruk sommerhalvåret til å gjøre ungskogpleie etter at du er ferdig med planting og foryngelse fram til St. Hans. Følg faglige råd og bruk tilrettelagte virkemidler som skogfond og kommunale tilskudd for å optimalisere skogbruket på egen eiendom. For mer informasjon: Se Tema Tid for skog. Klikk rett på ikonet på hovedsiden for å komme rett inn på tema. 5

6 folk Skogbruksleder Torje Hommekland og skogeier Nicolay Mønsås inspiserer stokker til grovlaft. Foto: H.H.Myhra. Nyvalgt nestleder i Marnardal Skogeierlag, Nicolay Mønsås, har tro på skogen og kan vise til en velskjøttet skogeiendom i en av Vest-Agders viktigste skogkommuner. 1,2 km driftsvei er nylig bygd og utløser ei større tømmerdrift i vinter. Satser i skogen i m³ sprengt stein gikk med til bygging av ny driftsvei inn i skogen. Med god bredde og stor bæreevne er den tilpasset dagens moderne maskiner, og er i tillegg lagt flott i terrenget uten store fyllinger eller skjæringer. Den nye driftsveien gjør det nå mulig å komme inn til deler av eiendommen som tidligere har vært krevende med hensyn til tømmerdrift og skogskjøtsel. Tilskuddsordninger og aktivt bruk av skogfondmidler gjør det aktuelt å gå på større investeringer i skogbruket. Nicolay Mønsås (37) tok over eiendommen i 1990 og har tross sin unge alder allerede lang fartstid som skogeier. Interessen for skogen ble nok sådd allerede i ung alder. En fin vinterdag i begynnelsen av mars er vi med Nicolay ut i skogen for å se hvordan det går med drifta lenger inne på eiendommen. - Dette ungskogfeltet plantet jeg da jeg gikk i niendeklasse, kan han fortelle i det vi passerer et regulert granfelt i god vekst. Eiendommen er på totalt daa skog og 40 daa innmark som leies bort. Nicolay har full jobb utenom gårdsbruket og har hatt det hele tiden. Ungskogpleie og planting velger han å gjøre selv. For et par år siden hogg han selv 450 m³, men har nå valgt å sette bort hogsten. I tillegg driver han litt med ved. 6 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

7 skogsdrift Hogst i furuskog hos Nicolay Mønsås i Marnardal. Foto: H.H.Myhra. Vest-Agder Lenger inne på eiendommen finner vi entreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen i full gang med tømmerdrifta som til sammen er på nær m³. Sammen med et par naboer kommer de til å drive i underkant av m³ i dette området i vinter. For Nicolay er det viktig at han har folk som gjør en skikkelig jobb og han er svært fornøyd med det han ser av resultater. Drifta velger han å administrere selv, men har avtale med AT Skog om å kjøre oppgjøret til entreprenør. Gravemaskin er allerede bestilt til mai for markberedning og litt småpussing etter drifta. Mye av volumet er furu på boniteter som skulle være greie å forynge naturlig ved markberedning. Nicolay er opptatt av å drive eiendommen aktivt, og ikke minst at neste generasjon også skal kunne høste av eiendommen. 7

8 nytt Nyhet fra at llma Eiendom en interaktiv skogbruksplan på internett Hogstklassekart, ortofoto m/ bestand og eiendomskart. Allma Eiendom er en svært etterlengtet og attraktiv nyhet fra AT Plan. Dette er et innsynsverktøy for skogbruksplaner der skogeier selv kan jobbe aktivt med søk og oppslag på skogdata. Her kan du registrere og melde inn forandringer som gjelder skogen din slik at AT Plan kan endre dataene dine i ettertid. Skogbruksplanen blir med andre ord levende, og det er opp til deg selv om du ønsker å holde den oppdatert ved å bruke den aktivt. For å få tilgang til den digitale skogbruksplanen betaler man et engangsbeløp (lisens), og deretter er det en årlig avgift som skal dekke utvikling samt oppgradering av programvare. Ved anskaffelse kan man bruke skogfond med skattefordel. Allma hjernen bak produktet Selve ordet Allma er en forkortelse for ALLskog, Mjøsen Skog og AT Plan, og det er disse tre aktørene som står bak utviklingen av databasen Allma. Kommunene som er tilgjengelige for Allma Eiendom per dags dato er: Fyresdal, Vinje, Audnedal, Iveland, og Evje og Hornnes. Det er derfor i første omgang disse fem kommunene som får tilbud, men i løpet av 2010 vil også følgende prosjektområder være tilgjengelige: Åseral, Tinn, Vennesla, Valle og Bykle. Det jobbes med å få eldre takster inn i Allma slik at dette blir utvidet fremover. Svært nyttig redskap for deg som skogeier For å kunne bruke Allma Eiendom kreves det at du har en datamaskin som er koblet opp til internett. Fordelene ved å abonnere på Allma Eiendom er at man selv kan bidra til at skogbruksplanen holder seg oppdatert i forhold til utførte tiltak og tilvekst. Ved å melde inn forandringer sørger AT Plan for at skogdataene blir endret slik at dette da vil tilsvare en ny plan. For ajourhold av dataene betaler man en fast sum for inntil fem driftsområder, og utover dette etter medgått tid. Man skaffer seg da en bedre oversikt over eiendommen sin, og dette bidrar igjen til at man kan gjøre de gode og riktige prioriteringene. Allma Eiendom kan bidra til en større effektivitet fordi den bedrer kommunikasjonen mellom skogeier og ulike aktører som skal jobbe med skogen. Her gis det mange muligheter for å kunne dokumentere utførte tiltak, eller for å registrere forhold som det må tas spesielle hensyn til. Et raskt og moderne redskap Allma Eiendom har en brukervennlig webklient der karttjenesten er designet med inspirasjon fra Google. Har man brukt Google Earth og Google Map vil man kunne gjenkjenne funksjonene, og derfor lett kunne ta i bruk dette verktøyet. Det foreligger også en illustrativ bruksanvisning som forklarer de viktigste funksjonene. Allma Eiendom består av en kraftig kartmotor og en moderne web-klient, og dette gjør at produktet er meget brukervennlig. Det går forholdsvis hurtig å foreta søk og oppdatere kartet slik at man unngår irriterende lang ventetid. Mye funksjonalitet I Allma Eiendom finnes det mange muligheter, og flere funksjoner er planlagt fremover. Det er ofte en sammenheng ved at økt funksjonalitet gir dårligere brukervennlighet, men i dette verktøyet er ting organisert slik at man lett finner det man trenger. Man har valget mellom å bruke de ulike forhåndsdefinerte karttypene, eller designe sitt eget unike kart om man heller ønsker det. I verktøykassa er de ulike funksjonalitetene delt inn i hovedgrupper, og her veksler man mellom de ulike verktøylinjene. På hver verktøylinje 8 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

9 nytt vil man finne de ulike verktøyene som er redskaper som man vil trenge underveis. Hvordan skaffe seg Allma Eiendom? Ved å gå inn på vil man finne bestillingsskjema som fylles ut. Når bestillingen er registrert vil man få tildelt brukernavn og passord, og Allma Eiendom er klar til bruk. Alle skogeiere som har bestilt plan vil få tilsendt tilbud om Allma Eiendom. Garmin GPS et nyttig verktøy i skogbruket GPS er et nyttig verktøy i skogbruket ved at den gir deg en oversikt over bestand og eiendommer. Her har man mulighet til å oppsøke bestand ute i felt uten å måtte ta med seg papirkartet. Vi er konkurransedyktige på pris, og dersom man kjøper en Garmin GPS av oss vil vi levere den med ferdig installerte kart slik at den er klar til bruk. Ved anskaffelse av GPS kan man utgiftsføre dette som planverktøy. Kartbrikke til GPS Ved kjøp av kartbrikke får man hogstklassekart med eiendomsgrenser for hele kommunen der selve bakgrunnskartet er N 50. Ønskes bakgrunnskart/turkart for flere kommuner må man kjøpe dette separat. Dersom man allerede har en Garmin GPS kan kartbrikke benyttes dersom GPS en er av nyere dato. Er man er i tvil bør man ta kontakt for å få avklart dette. Man kan bruke skogfond med skattefordel ved anskaffelse av kartbrikke. Hvordan skaffe seg GPS og kartbrikke? Alle som har bestilt plan vil få tilsendt tilbud om å kjøpe GPS og kartbrikke når kommunen er ferdig taksert. Priser på Allma Eiendom: Lisens kun 1500,- + mva ved bestilling før oppgitt frist (varierer for de ulike kommunene) Lisens ordinær: 2500,- + mva Årlig avgift: 450,- + mva Oppgradering av programvare Utvikling Ajourhold av data: Inntil 5 driftsområder 1500,- + mva Over 5 driftsområder pris etter medgått tid Priser på Garmin GPS: Kartbrikke til GPS: 1500,- + mva - kan benyttes på nyere GPS-modeller Garmin GPS med skogplankart klar til bruk: - Gspmap 60csx (m/knapper): 3950,- + mva - Oregon 450 (touch skjerm): 4250,- + mva - Astro 220 (m/hundepeiler): 5750,- + mva På bildet vises de tre ulike GPS-modellene. Fra venstre Astro 220, Oregon 450 og Gspmap 60csx. 9

10 nytt Skogbrannfaren øker! Skogbrannfaren er nå økende i våre tre fylker. Det er allerede forbudt med bålfyring og bruk av åpen ild i skog og mark. En må også være svært varsom med sigarettrøyking og grilling i utmark. AT Skog har hele tiden et nært samarbeid med brannvesenet lokalt og regionalt for å forebygge skogbrann og bistå dersom ulykken likevel skulle skje. Vi går derfor allerede nå ut med varsomhetsvarsel både til egen distriktstjeneste, ansatte og innleide. Vi håper også dette budskapet når fram til alle våre eiere og kontakter som er i aktivitet i skogen. Ved tvil anbefaler vi at det tas kontakt med lokalt brannvesen for råd og veiledning. Noen aktuelle forebyggende tiltak kan være: Begrense drift til fuktige områder og fuktig tid av døgnet (normalt unngå drift på ettermiddag og kveld). Vær spesielt varsom dersom tørke, varmt vær og sterkere vind slår til samtidig. Vær varsom ved bruk av motoriserte sager og bensin. Vurder andre redskaper eller annen årstid for drift om nødvendig. Fokus på nødvendighet av kjettinger og belter på traktorer og skogsmaskiner. Varsomhet ved bruk av drivstoff (lagring og påfylling søl og ildfare). Ha vann og slukkeutstyr tilgjengelig og sjekk at det fungerer som tenkt. Ha en brannvifte klar i tilfelle tilløp (se veiledning nedenfor). Ha beredskapsplan på skogbrann og øv på varsling og slokking slik at du er forberedt. Være flere på samme oppdrag gir større årvåkenhet på gnister, røyk og branntilløp. Flere om å varsle og slokke. Overvåke driftsområde minst 1 time etter dagens slutt. Hva gjør du hvis du som førstemann kommer til en skogbrann? Ring 110 straks og varsle brannvesenet om brannen. Gi tydelig stedsangivelse. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk/hogg et lite lauvtre på ca. 2 meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå! - det har dårligere effekt og kan tilmed gjøre vondt verre! Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned mot bunnen av trekanten til den legges død (Se illustrasjon). Sørg for tilstrekkelig etterslukking og vakthold. Ved skogbrann vil det brenne i jordsmonn, tyristubber, maurtuer, etc., og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Skogbrannslukking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser! Se også skogbrannvarselet på Kontakter for ytterligere opplysninger: Brannvesenet, kommunene, fylkesmennene og AT Skog. Skogbrannfaren øker. Bilde fra skogbrann i Froland Foto: H.H.Myhra. 10 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

11 Tømmerinnmelding tittel?? mellom leverandør: Fyll ut de grønne feltene! Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Leverandør nr.: Entreprenørnavn: Innmeldingsdato: Kontrakt nr. 5. Driftsavtale Nr. Kr pr. m ³ og kjøper Hvilken skogfondsats ønsker du på denne innmeldingen? % Valgfri sats mellom 4 og 40%. Hvis sats ikke oppgis registreres 10%. Hentestedets navn: Skogeierlagets navn: Totalt leveringskvantum skal spesifiseres på leveringstidspunkt (leveringsklart ved godkjent bilveg). Sortiment Sum kvantum Vinterhogst Sommerhogst Høsthogst jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Kryss av! Måling bilveg Kappebil Gran massevirke Gran sagtømmer Furu massevirke Furu sagtømmer Innmeldingen er ikke bindende før tømmerpriser for den aktuelle periode foreligger og salget er bekreftet med tilsendt tømmerkontrakt. AT Skog er ikke ansvarlig for oppgjør for det kvantum som leveres utover godkjent tømmerkontrakt. AT Skog krever Levende Skog kompetanse for alle som skal planlegge og gjennomføre hogst av tømmer. Kryss av for egen dokumenterbar LS kompetanse eller kryss av for behov for innleid kompetanse. I tilfelle innleid kompetanse, skriv navn på vedkommende person, firma eller organisasjon. Skogeiers egen LS-kompetanse Innleid kompetanse. Navn på innleid kompetanse: Hogst skal utføres mot eller i miljøfigur (gjelder kun kommuner med utført MIS-registrering). Dersom du/dere er engangsleverandør og ikke andelseier, ber vi deg/dere om å krysse av her, slik at vi kan få sendt aktuell informasjon. For denne innmelding gjelder bestemmelser og vilkår anført på baksiden. Merknad Tømmerinnmeldingsskjema sendes til: Skogbruksleder i aktuelt skogeierlag Leverandørs underskrift: Telefon: 11 Side 1 av 2

12 tittel?? Leveringsvilkår 1. Tømmerkjøp Tømmeret kjøpes av AT Skog for levering til den mottaker som AT Skog inngår avtale med. Tømmer avvirket i henhold til denne kontrakt får AT Skog disposisjonsrett over etter hvert som det blir meldt henteklart. 2. Priser For leveransen gjelder de priser og betingelser for øvrig som AT Skog har fastsatt på det tidspunkt tømmeret blir innmålt. 3. Framlegging Det er en forutsetning at tømmeret er framlagt til godkjent bilveg og at henteklarmelding foreligger innen de frister som AT Skog har fastsatt. Med godkjent bilveg forstås bilveg som er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveger» fra Landbruksdepartementet i vegklasse 3 (helårs landbruksveg) og vegklasse 4 (sommerbilveg). Ved leveranse om vinteren må vegen være tilfredsstillende brøytet og om nødvendig strødd. Velteplassen må være godt ryddet slik at opplasting og eventuell måling ikke sinkes. Velteplassen skal tilfredsstille krav for biltransport, samt for skrifter fra veimyndigheter, kraftleverandør og teleoperatør. Virket skal ikke ligge under strømførende ledninger og telefon linjer. Ved framlegging til offentlig veg er det viktig at tømmeret ikke ligger nærmere enn 3 m fra vegskulder, at tømmeret ikke hindrer fri sikt langs veg og at det ikke er fare for at tømmeret raser ut mot vegen. 4. Kvalitets- og miljøkrav til leverandør For leverandør gjelder de kvalitets- og miljøkrav som AT Skog fastsetter. Gjeldende miljøkrav er Levende Skog standard. Ved drifter over 100 m³ skal Miljødokumentasjon foryngelseshogst og tynning fylles ut. Vi oppfordrer også til bruk på drifter under 100 m³. Utfylt miljødokumentasjon oppbevares av skogeier i 10 år. AT Skog er ikke kjøper av tømmer som kommer fra miljøfigurer hvor fastsatt forvaltning ikke er fulgt, områder som er fredet, som er foreslått fredet av myndig hetene (bruttolisteområder) eller som er tatt ut av bruttolistene og hvor meldeplikten ikke er overholdt. 5. Leveringsfrister Det gjelder de vilkår som til enhver tid er avtalt med industriens organisasjoner. Tømmer som hogges i ukene: skal være henteklart senest 4 uker etter hogst skal være henteklart senest 2 uker etter hogst. Gran massevirke til Norske Skog skal i ukene være henteklart 1 uke etter hogst. Leverandør kan sende henteklarmelding så snart ett lass er klart for henting. Sluttmelding sendes når avvirkningen er ferdig. Kjøper er ansvarlig for å hente tømmeret snarest og senest 4 uker etter at det er meldt henteklart. I ukene er hentefristen 2 uker. Disse frister forskyves ved nedsatt aksellast. Leverandør er berettiget til rentekompensasjon for tømmer som er meldt henteklart i en oppgjørsperiode (i henhold til frister i forrige avsnitt) og som ligger uavhentet i den påfølgende oppgjørsperiode. Krav om rentekompensasjon må fremsettes av leverandør. 6. Leverandørmerking av tømmer Før tømmeret meldes henteklart skal et tilstrekkelig antall stokker være merket med leverandørnummer. I tillegg bør lunnelapp fylles ut og festes til tømmervelta. Det må ikke brukes plastpose over lunnelappen! Tømmer som ikke lar seg identifisere, blir ikke hentet av transportør og heller ikke målt. Transportør er i slike tilfeller berettiget til kompensasjon for bomturen. 7. Kvantum Tillatt ca. klausul er +/ 10% for alle sortimenter. Avvik innenfor +/ 10 m 3 tillates uten videre. Dersom vanskelige avsetningsforhold eller markedsregulering gjør det nødvendig, kan AT Skog i kontraktsperioden og i samsvar med sine vedtekter, foreta reduksjon i de kontraherte tømmerkvanta, eventuelt gjennomføre hogststopp. 8. Mislighold Mislighold av denne kontrakt som påfører AT Skog tap, gir AT Skog rett til, i samsvar med kontrakten, å foreta hogst og framdrift for leverandørens regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 9. Forskudd Leverandør kan søke om forskudd på tømmeroppgjør etter denne kontrakt. Ved mislighold av forskudd på denne eller annen godkjent tømmerkontrakt har AT Skog rett til å foreta hogst og framdrift for leverandørs regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 10. Force majeure Partene fritas for følgene av mislighold hvis oppfylling av kontrakten blir umulig ved helt uvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller andre tilsvarende forhold utenfor partenes herredømme. For å fri seg fra sitt ansvar må partene snarest underrette hverandre hvis kontrakten av disse grunner ikke kan oppfylles. 11. Måleterminer Måle-/oppgjørsperiode 1 januar Måle-/oppgjørsperiode 7 juli «2 februar «8 august «3 mars «9 september «4 april «10 oktober «5 mai «11 november «6 juni «12 desember 12. Øvrige vilkår For forhold som ikke er omtalt ovenfor, henvises til «Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagtømmer og massevirke av bartre og løvtre». Skogeierlag Skogbruksleder Adresse Mobil Fax e-post Tinn Hovin Knut Melby 3656 Atrå Gransherad Heddal/Lisleherad Hjartdal Bø Saude og Nes Nome Morten Hedegart Bendik Skeie Thomas Kristiansen Saulandstunet i Hjartdal 3692 Bøvegen Sauland Gvarv Vinje Tokke - nord Tokke - sør Seljord Kjetil Fulsås Jan Andersen 3891 Høydalsmo Kviteseid ( - Vrådal) Solum Herrevassdraget Gjerpen Eidanger Finn Schøning Postboks 116 Sentrum 3701 Skien Bamble Sannidal Skåtøy Nils Kåre Midtbø Drangedal - nord Kåsmyra 3750 Drangedal Drangedal - sør Reidar Strand Gjerstad Søndeled Holt og Dypvåg Anders Frydendal Fjellheim 4985 Vegårshei Vegårshei Fyresdal Kviteseid (Vrådal) Nissedal - nord Olav Inge Nordbø 3870 Fyresdal Nissedal - sør Åmli Froland Kjell Håkedal Solbergv Arendal Arendal Grimstad Roar H. Jørgensen Bergemov Grimstad Høvåg/V.Moland Kristiansand Herefoss og Vegusdal Birkenes Iveland Kjetil Aamlid Tomta 4760 Birkeland Hægeland Vennesla og Øvrebø Songdalen Valle og Bykle Bygland Årdal Eivind Bygland 4745 Bygland Evje og Hornnes Åseral Søgne Marnardal Holum Torje Hommekland Rådhuset 4534 Marnardal Mandal Lindesnes Farsund Lyngdal Audnedal Hægebostad Toralf Håland Skogbrukslederkontoret Skogbrukslederkontoret Skogbrukslederkontoret Victor B. Hansen 4865 Åmli Landbrukskontoret Skogbrukslederkontoret 4529 Byremo Kvinesdal Flekkefjord og Sirdal 12 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Side 2 av 2

13 drift På båt fra Gismerøya Hvert år finner omkring m³ tømmer veien om AT Skogs terminal på Gismerøya utenfor Mandal. Her blir både sagtømmer og massevirke skipet både til innland og utland. I løpet av et par formiddagstimer teller vi seks fullastede tømmerbiler, flere av dem er på andre runde for dagen allerede. I målebua finner vi tømmermåler Bjørn Øyslebø klar til å ekspedere bilene løpende etter hvert som de dukker opp. Lang erfaring kommer godt med når mange biler skal håndteres til forskjellige kjøpere med ulike treslag og sortimenter. Er det en ledig stund skal kontrollpartiet klaves og måles. Bjørn begynte i tømmermålinga i 1984 og har før det lang erfaring som entreprenør i skogen. I dag er han eneste tømmermåleren bosatt i Vest-Agder og har ansvaret for måleplassen på Gismerøya i tillegg til Øydna Sagbruk. Som tømmermåler og fagmann blir han også brukt på kappedager i regionen. Ingen tvil om at stemningen er god ved måleplassen på Gismerøya når flere biler ankommer. Da blir det mulighet for en liten strekk mens Bjørn måler lasset, og kommentarene sitter løst hos både tømmermåler og sjåfør. I dag kjøres det inn både massevirke til Södra Cell på Tofte og sagtømmer av både sitka og gran til Tyskland. Her gjelder det å holde tidsskjema skal båten fylles til avtalt tid. God stemning ved måleplassen på Gismerøya. Tømmermåler Bjørn Øyslebø tar imot omkring m³ tømmer ved terminalen utenfor Mandal. Foto: H.H.Myhra. Pust i bakken for en moderne skogsarbeider. Fra venstre skogsmaskinentreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen. Foto: H.H.Myhra. Gode driftsforhold Noen personer ser løsninger og muligheter der andre ser problemer. Skogsmaskinentreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen tilhører definitivt den første gruppa. Dette siste året har det definitivt vært krevende å være skogsmaskinentreprenør på flere måter, så da kommer litt ekstra pågangsmot godt med. Tor Martin eier og kjører hogstmaskin, mens Thomas eier og kjører lastbæreren. - Vi har funnet en grei samarbeidsform, forteller Tor Martin Solås som ikke kan få fullrost kollegaen sin. Både hogstmaskin og lastbærer er av merket Valmet og ble kjøpt brukt i fjor. Begge har lang fartstid i skogen med maskinkjøring både som selvstendige entreprenører, men også i arbeid for andre. -Jeg pleier å si at jeg hogger i egen skog, forteller Tor Martin. Begge er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb for skogeier og at de ikke gjør noe de ikke ville gjort med egen eiendom. - Kvalitet på jobben skal gå foran de siste kubikkmetrene på slutten av dagen. Som en lokal entreprenør ville det bli vanskelig å holde på lenge dersom ikke oppdragene ble skikkelig gjennomført. For Solås og Thomassen er det selvfølgelig viktig å ha mest mulig forutsigbarhet i forhold til oppdrag framover. Med siste år friskt i minne vet de at dette ikke er noe selvfølge når finanskrisa snur opp ned på hele verdikjeden. De er imidlertid optimister for framtida, og er nå fullbooket med driftsoppdrag fram til sommerferien i første omgang. Så langt i vinter har driftsforholda vært gode. Kulda gir imidlertid sukkersnø som er vanskelig å kjøre i inntil man har kjørt opp noen traseer. 13

14 folk Nye skogeiere på kurs i Fyresdal. F.v. Åse Øksland, Else Beth Brekke, Inger Kristine Madsen, Arild Johre, Olav Inge Nordbø, Bergit Mikkelsen, Andreas Valebjørg og Line Valebjørg. Foto: Simon Thorsdal. Nye skogeiere i Fyresdal - Dette er eit spennande sosialt eksperiment, sier Berit Mikkelsen, styremedlem i Fyresdal skogeierlag. Sammen med Olav Inge Nordbø serverer hun kaffe til nye skogeiere i bygda samtidig som de forteller om skogbruket, skogeierlaga og AT Skog. Skogeierlaget har nemlig begynt å invitere nye skogeiere til en møtekveld på skogbrukslederens kontor. I løpet av denne kvelden får man mye informasjon om skog og skogbruk. I tillegg blir man kjent med andre ferskinger. - Mine erfaringar med opplegget er veldig bra, forteller Olav Inge Nordbø som er skogbruksleder i Fyresdal. Vi har hatt to kurs med til sammen 14 deltakere. Mange av dei møtte på årsmøte og ei av jentene kom inn i styret i skogeigarlaget. Vi skal til med kurs i bruk og stell av motorsag nå i juni. Første kurset er fullt med seks deltakere, alle frå dei kursa vi hadde for nye skogeigarar. Deltakerne er tilfreds med opplegget. De synes det er flott at skogeierlaget arrangerer et slikt møte. Terskelen for å stille spørsmål er lav. Som ny eier av en skogeiendom er det ofte mange ting man lurer på. - Grunnen til at vi gjer dette er for å få nye medlemar inn i miljøet i Førsdal, sier Olav Inge. - Det er og positivt for skogbruket å få inn yngre krefter i laget. Dette skaper eit mykje meir aktivt skogbruksmiljø, legger han til. PRODUKTIVITET I UTNYTTELSESGRAD I LAVE DRIFTSKOSTNADER John Deere din fremtid i skogen Olav Inge Nordbø John Deere Forestry AS 14 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

15 Nå er det plantetid! av Marta Kjøllesdal Telemark Skogselskap - Husk å plante! Det er nå du legger grunnlaget for framtida! Om du ikke har bestilt, kan du likevel få planter, det er bare å ta kontakt med skogplanteskolen. Det sier styrer på Planteskulen på Gvarv, Ingunn Høibø. I år er det bra med kvalitetsplanter å få, og hun synes det er ille om man må kaste planter av foredla materiale, når det årlig ikke blir planta mer enn kanskje halvparten av det det bør plantes. I fjor leverte Skogplanteskulen ca 1,2 millioner planter til skogeiere i Telemark. I 1999 ble det til sammenlikning levert 2,2 millioner planter, og i ,5 millioner. Tenk kvalitet, plant tett! En av grunnene til at plantesalget har gått ned er at det blir plantet færre planter på målet, tror Høibø. - Med foredla materiale som vokser raskere og kanskje et mildere klima, er det viktig å plante tett for å få kvalitet, understreker hun. Skogbrukets Kursinstitutt anbefaler 220 planter på bonitet G20, det vil si på god jord. Ta igjen forsømte felt Selv om hogsten har gått ned trenger ikke nødvendigvis plantingen gå ned. -Sjekk felt du alt har plantet, står det bra med planter eller trengs det supplering? Kanskje har du et felt du strengt tatt skulle ha plantet, men der det ikke har blitt gjort? Det er ikke sikkert det er for sent ennå. Skogen vokser likevel, tenker kanskje noen? - Ja, det gjør den, men den kommer raskere i gang, blir tidligere hogstmoden og kvaliteten blir bedre om du steller den skikkelig, fra du forbereder planting og til skogen er ferdig tynna, presiserer Høibø. Planting lønner seg Tall fra Skogbrukets Kursinstitutt viser at med en driftsnetto på 200 kr/m³ er nåverdien like stor som kostnadene på G8-bonitet. Det vil si at det så vidt lønner seg å plante. Med økende bonitet øker lønnsomheten kraftig. Og de som har skogfond kan bruke av det til å dekke kostnadene ved planting. Ved årsskiftet hadde skogeierne i Telemark 80 millioner kroner på skogfond. I gjennomsnitt dekker skogeieren rundt 15 prosent av planteprisen. Minker på Kilen-frø Et annet moment som gjør det viktig å unngå å kaste planter er at det går mot slutten på lageret av Kilen-frø. Det er foredla frø fra frøplantasjen i Kilen ved Bandak. På planteskolen har de godt med Kilen-planter. Men kommer det ikke snart et nytt godt frøår, så kan man gå tomme. På et foredrag på Skogbrukets Kursinstitutt på Honne i november sa Øystein Johnsen fra Norsk institutt for skog og landskap at klimaendringene vil forsterke behovet for å bruke frø fra norsk foredling fordi klimatilpassingen i gran er så avhengig av temperaturen når frøet produseres. Plant tett! Med godt plantearbeid og god tetthet vil skogen din yte maksimalt i klimakampen og bidra til verdiøkning på din eiendom. Skogforskningen anbefaler følgende plantetall for gran: Bonitet G20 G17 G14 G11 G8 Planter/ daa Planteavstand i m 2,0 2,1 2,4 2,7 3,3 For furu og bjørk må du plante tettere. Tabellen viser SKIs anbefalinger når det gjelder plantetetthet. For å sjekke at plantene har taklet overvintringen og er klare for en ny vekstsesong blir det gjennomført dyrkingstester på Skogplanteskulen. Rune Eika sjekker årets planter, de ser fine ut. Foto: Marta Kjøllesdal. - Plant meg, men la meg ikke stå alene! Tenkte kanskje denne planten, om den kunne tenke. Foto: Marta Kjøllesdal. - Tenk kvalitet, plant tett, sier Ingunn Høibø, på Skogplanteskulen på Gvarv. Plantetettheten har gått ned, samtidig vokser dagens planter raskere og klimaet kan bli varmere. Foto: Marta Kjøllesdal. 15

16 B Årsmøte i Telemark Skogselskap Tysdag 15. juni kl på Foldsæ Årsmøtesaker og middag først, deretter får vi innføring i fleirbruksplan og synfaring i skogen på Foldsæ. Utdeling av Skogselskapets diplom. Møt opp, ta med nye og gamle medlemmer og andre interesserte, i alle aldrar! Detaljert program kjem med innkalling, og blir lagt ut på nettsida vår;www.skogselskapet.no/id/ Velkomne! at plan AT Plan AS har ledig stilling som arealplanlegger/landskapsarkitekt Skogbrand ann A5 april 2010:Skogbrand ann storm :49 Side 1 For nærmere informasjon, se: RETURADRESSE: Bergemovn. 45, 4886 Grimstad Tur til USA! Grimstad Skogeierlag planlegger en 14 dagers reise til California og Nevada i USA med avreise ca. 1. november fra Kjevik eller Torp. For mer informasjon om turen, se Grimstad skogeierlag sine sider på. Motorsager i Norge Dette er ei ny bok på markedet! Ca. 400 motorsager er omtalt, alle med fargebilder. Boka er på 170 sider. Pris kr porto. Bestilling sendes: Tlf / Hvor god er din brannforsikring? Premien er satt ned med 20%. Bruk av Skogfond gir 85% skattefordel. Tlf Ansvarlig utgiver: AT Skog BA, Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien, tlf Redaktør: Simon Thorsdal Red. avsluttet: Opplag: eks. Red. e-postadr.: Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

Andelseier. - sammen er vi sterke

Andelseier. - sammen er vi sterke Andelseier - sammen er vi sterke Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av den

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14. www.atskog.no. #3 2010 5. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14. www.atskog.no. #3 2010 5. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA #3 2010 5. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA www.atskog.no Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon og samarbeid

Detaljer

Nr. 1 2009 Årgang 4. Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008. Foto: Simon Thorsdal

Nr. 1 2009 Årgang 4. Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008. Foto: Simon Thorsdal Nr. 1 2009 Årgang 4 Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008 Foto: Simon Thorsdal leder Fortsatt bekymret Ringvirkningene av den globale finansuroen har nå slått inn over oss for

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Avtale skogsdrift og virkeskjøp

Avtale skogsdrift og virkeskjøp SKOGEIERAVTALE Avtale skogsdrift og virkeskjøp mellom skogeier og ALLSKOG: 1. ALLSKOG påtar seg hogst og framkjøring til anvist lunneplass ved godkjent leveringssted. Ca: m 3 tømmer. Antydet tidsrom for

Detaljer

Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8. www.atskog.no. #1 2011 6.

Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8. www.atskog.no. #1 2011 6. #1 2011 6. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon

Detaljer

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011 Skogkvelder oktober november 2010 Område Skog Rammer for budsjett 2011 1 Budsjett 2011 Styrende for Område Skog Økt lønnsomhet i andelseiernes skogbruk Optimalisere valg av aktivitet, tømmerverdi og kostnader

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem. Nr.

Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem. Nr. Nr. 4 2009 Årgang 4 Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem Båtbygger Geir Røvik blant gammel, grov og utmalmet furu.

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

Nr. 2 2009 Årgang 4. Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang. Nr. 2 2009 Årgang 4

Nr. 2 2009 Årgang 4. Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang. Nr. 2 2009 Årgang 4 Nr. 2 2009 Årgang 4 Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang Nr. 2 2009 Årgang 4 Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang Foto: Simon Thorsdal leder Leite etter

Detaljer

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen. 1 ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL TELEFON: 37 01 75 91 TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.no 06.01.2015 INFORMASJON 2015. 1.

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008 Informasjonsmøte for nye skogeiere Susendal 18. Mars 2008 AKTØRER I SKOGBRUKET Offentlige aktører Private aktører Fylkesmannen Landbrukskontoret Statskog Skogeierforbundet ALLSKOG Lokalt skogeierlag SKI

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen

Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Fare for økte skogskader mulig tilpasning av skogbehandlingen Skog og Tre 6. juni 2013 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Kort om innhold: Hvorfor jobber Skogbrand med dette? Klimaendringer og stormskader

Detaljer

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr.

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr. Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket Sagtømmer +40 65 kr pr. m Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8. www.atskog.no. #2 2011 6. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8. www.atskog.no. #2 2011 6. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA #2 2011 6. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA www.atskog.no Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon og samarbeid

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen?

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Skogforum på Honne 1. November 2012 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Det enkle svaret tegn forsikring! SKOGBRAND FYLLER 100 ÅR I 2012! Selskapet

Detaljer

Vinst ved foredling av skogstre. Harald H Kvaalen Skog og landskap, Ås

Vinst ved foredling av skogstre. Harald H Kvaalen Skog og landskap, Ås Vinst ved foredling av skogstre Harald H Kvaalen Skog og landskap, Ås Tema Foredling og frøplantasjar Auka vekst Betre kvalitet Auka karbonbinding Utvalg 20 25 % Evaluering Genetisk tynning Foredling Frøplantasjer/arkiver

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Sølvgarden, Rysstad Dato: 12.12.2014 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Olav Neset Medlem

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef

Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef Næringssamling i Sør-Trøndelag 2015 Selbu 18. -19/3 Råvarefylket Sør-Trøndelag v/ Tor Morten Solem, fylkesskogsjef SKOG 22 Den nylig framlagte SKOG 22 rapporten Konkluderer med at næringas omsetning kan

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

«Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer»

«Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer» Landbruksfaglig samling i Oppland «Viken Skog Utfordringer, markedsutsikter og prioriteringer» Øyer 16.10.2014 Olav Bjella Organisasjonssjef Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes,

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte SAKLISTE Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Valg av møteleder. Valg av 2 andelseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

Høye ambisjoner for et må produksjonsskogbruk

Høye ambisjoner for et må produksjonsskogbruk Høye ambisjoner for et må produksjonsskogbruk Glommen lanserer nå sin 0 0-visjon. Denne er et uttrykk for en ambisjon om at den nye skogen som etableres etter at den gamle skogen avvirkes, så raskt som

Detaljer

Kontrakts- og leveringsbetingelser. for salg av virke til ALLSKOG SA

Kontrakts- og leveringsbetingelser. for salg av virke til ALLSKOG SA Kontrakts- og leveringsbetingelser for salg av virke til ALLSKOG SA November 2015 Kontrakts- og leveringsbetingelser Kontrakts- og leveringsbetingelser 1 1. DEFINISJONER 3 2. LEVERINGSSTEDER 3 3. LEVERINGS-

Detaljer

Mulighetene for å reise skogeierkapital

Mulighetene for å reise skogeierkapital Mulighetene for å reise skogeierkapital Gudbrand Kvaal NORGES SKOGEIERFORBUND 27. mai 2014 Hvorfor skal skogeiere risikere penger i foredlingen Det er foredling som skaper markedet - uten et markedet har

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 02/14 Dato:02.06.2014 kl.09.00-10.45 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Nordnorsk Bioenergi AS

Nordnorsk Bioenergi AS Nordnorsk Bioenergi AS Sveinung Ims Daglig leder Konferansen «Fra skog til bioenergi» Radisson Blu, Bodø 29.11.11 Hvem er Nordnorsk Bioenergi? Selskapet ble stiftet i mars 2010. Regionale eiere: Skånland

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/15 MØTEBOK Dato: 27.01.2015 kl. 13.00-15.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Skogplanteforedling i Norge Nå og i fremtiden!

Skogplanteforedling i Norge Nå og i fremtiden! Skogplanteforedling i Norge Nå og i fremtiden! Arne Steffenrem, Skogfrøverket og Skog og landskap Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket NordGen temadag, Stockholm 28. mars 2012 μ B μn μ S > Behövs förädling

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Skog og Tre, 20.06.2012. Bedre planlegging av skogsdrift v/ Trygve Øvergård, SKI Bakgrunn Prosjekt «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» Kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS

«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS «Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS Skognæringa samarbeider for økt aktivitet og verdiskaping Skognæringa i Trøndelag et samarbeidsforum

Detaljer

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011

Grue kommune. Tilbudsforespørsel. vedrørende. Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst. Grue kommuneskoger 2011 Tilbudsforespørsel vedrørende Avvirkning, tynning og frøtrestillingshogst i Grue kommuneskoger 2011 1 1. Omfang Grue Kommuneskoger forvalter ca. 42.250 dekar produktivt skogareal. Eiendommen består av

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hva kan vi tilby deg som skogeier?

Hva kan vi tilby deg som skogeier? Hva kan vi tilby deg som skogeier? Nordnorsk Bioenergi AS Sveinung Ims Daglig leder Temadag for skogeiere Tjeldsundbrua Kro, Skånland 23.11.11 Hvem er Nordnorsk Bioenergi? Selskapet ble stiftet i mars

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap

Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og landskap Hvilken risiko tar den enkelte skogeier ved å la pris styre valget av plantemateriale, og hvilke konsekvenser kan konkurransen få for norske skoger på sikt? Øystein Johnsen Norsk institutt for skog og

Detaljer

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap

Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap Lønsamt for kven? Skogeigar Skogbasert industri Samfunn Herunder CO2 binding Føresettnader for analyser Auka

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Forvaltning av skogens ressursar

Forvaltning av skogens ressursar Forvaltning av skogens ressursar Aksel Granhus Norsk institutt for skog og landskap Seksjon Landsskogtakseringen Seminar om landbruksmeldinga (St.meld. 9, 2011-212) Steinkjer, 16. januar 2012 Avgrensing

Detaljer

NomeSkog Medlemsblad for Nome Skogeigarlag Nr. 2. Februar 2016

NomeSkog Medlemsblad for Nome Skogeigarlag Nr. 2. Februar 2016 NomeSkog Medlemsblad for Nome Skogeigarlag Nr. 2. Februar 2016 Innkalling til årsmøte i Nome Skogeigarlag samt til AT Skog SAs andelseiermøte for andelseiere i Nome Skogeigarlag på Søve, tirsdag 1. mars

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

Skogbruk og klimapolitikk

Skogbruk og klimapolitikk Skogbruk og klimapolitikk 1 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring)

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Kommuneplanen sin tekstdel om Landbruk (Jordbruk og skogbruk), Miljø og Næring LANDBRUK Produksjonsareala skal ikkje takast i bruk til andre føremål

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR VEDTEKTER for SPAREBANKEN SØR KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer