Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. # årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang"

Transkript

1 # årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Satser i skogen i Vest-Agder 6 Allma Eiendom er kommet 8 Skogbrannfaren øker 10 V i u t v i k l e r vå r f r e m t i d g j e n n o m v e r d i p r o d u k s j o n o g s a m a r b e i d

2 leder Opp og fram for Skogbruket i Agder og Telemark! Eg vil med dette takke for tilliten som nyvald styreleiar i AT Skog. Det er med stor respekt eg går til vervet. Eg vil nytte høvet til å takke Christian Ramberg for den innsatsen han har lagt ned for organisasjonen vår. Christian fekk tildelt eit vel fortent gullmerke på årsmøtet no i april, etter 10 år i styret, derav sju år som leiar. Gratulerer, og takk for den måten du har leia AT Skog på. AT Skog er ein resurssterk og flott organisasjon. Vi har mange fordelar men også ei rekkje utfordringar. I tida framover må vi vere innstilt på å utvikle oss. Dette gjeld både skogbruk som næring men også AT Skog som organisasjon og omsetningsledd. Vi ser ei rekkje utviklingstrekk i samfunnet som skapar eit positivt bilete. Heile klimasaka er til skogens fordel. Vi som skogeigarar forvaltar fotosyntesa! Norske skogar bind årleg halvparten av det norske utsleppet av CO 2. Skogen er grunnlag for råstoff som kan erstatte andre ikkje klimavennlege produkt. Dette gir rom for utvikling og optimisme. Samtidig ser vi store utfordringar. Tradisjonelle marknader for papirindustrien er i nedgang. Vi manglar rammevilkår for å få eit skikkeleg lyft for bioenergi. Ei finanskrise har skapt nedgang i etterspurnaden etter trelast. Både skogeigarandelslaga og viktige industrikundar har hatt svake økonomiske resultat dei siste to åra. For AT Skog som organisasjon møter vi også nye utfordringar. Vi opplever tettare konkurranse, særleg om større tømmerparti og for drifter i industrinære område. Vi møter stadig nye krav frå samfunnet som krev tilpassing. Samstundes betyr skogen som inntektskjelde stadig mindre for fleire, og færre har skogen som sin arbeidsplass. Vi kan velge ulike strategiar for framtida, også for AT Skog. Ein kan fokusere på problema og forsøke å gjere desse små. Ein kan sjå på moglegheitene, utvikle seg og sjå utfordringane på ein ny måte. Eg er nok mest tilhengar av det siste. Eg varslar ingen store omveltingar i AT Skog. Vi har ein høgst kompetent organisasjon, som i stor grad yter god service for skogeigarar og kundar. Men det er alltid mogleg å bli betre - saman. Vi må ha ein klar ambisjon om at skogresursane i vårt område skal bli utnytta i større grad. Vi må møte den nye skogeigaren med tilbod og tenester som gjer at vedkommande vil nytte skogen sin som ein resurs. Vi må vidareutvikle eit tenestetilbod som vert oppfatta som konkurransedyktig og serviceretta. Vi må sikre ein lønsam foredlingsindustri i Norge, og bidra til utvikling av nye produkt som kan skape lønsemd for skogen som råstoff. Ikkje minst må vi skape tettare samarbeid mellom skogeigarane i Norge, både for å spare kostnader men også for å få betre gjennomslagskraft i samfunnet. Eg er sikker på at AT Skog vil møte sine utfordringar på ein offensiv måte. Vi skal leve opp til vårt mål om å vere best på skog i vårt område. Men vi må gjere det saman. Styret - administrasjonen - skogeigarlaga - kvar enkelt skogeigar. Heile grunnlaget for skogeigarsamvirket er samhald og samarbeid - eller rettare sagt samhandel. La oss møte framtida og utfordringane med det som utgangspunkt. Bruk organisasjonen din, ver aktiv og nyt våren! Olav A. Veum Styreleiar 2 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

3 organisasjon Årsmøtet i AT Skog Representantskapet i AT Skog var samlet 15. april på Gautefall. Under møtet ble Fokus Banks skogbrukspris på kroner tildelt Bamble skogeierlag. Prisen gis til det skogeierlag innenfor AT Skog som har høyest aktivitet i foregående år. AT Skogs gullmerke med diplom ble også utdelt. Styreleder Christian Ramberg kom i sin tale inn på hovedpunktene fra året 2009: Etterspørselen etter trelast, emballasje og papir falt dramatisk. Stort prisfall og den største nedgangen i tømmeravvirkningen på mange tiår, kostnadskutt og permittering av ansatte, fokus på alternative oppdrag, innsats for å opprettholde verdikjeden, krisesamling med alle AT Skogs kunder, innsats for å få virksomheten i gang igjen, innsats for alternativ avsetning, økt konkurranse og tap av markedsandeler, nytt reglement for valseskadetrekk, fortsatt verdifall på AT Skogs strategiske eierposisjoner, betydelig innsats for å redde Peterson, prisøkninger i annet halvår, ressurskrevende miljøarbeid, skogen som klimaløsning Styreleder Christian Ramberg. Foto: Simon Thorsdal. og næringspolitisk innsats, tilbakeblikk på Unionnedleggelsen, strategisk eller finansielt eierengasjement og den økonomiske situasjonen i AT Skog. Han kom til slutt inn på utsiktene framover og takket ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for innsats og godt samarbeid i Talen ligger i sin helhet på. Daglig leder hadde også en fyldig driftsorientering og det ble gitt en presentasjon av regnskapet. I den påfølgende debatt ble mange sider ved virksomheten berørt. Representantene hadde bl.a. synspunkter på tømmerpriser, tillegget på 15 kroner på tømmerdrifter over m³, distriktskontorene, informasjonsavgiften, utmarksnæringen og situasjonen for Norske Skog og Union. Adm. direktør Gudbrand Kvaal orienterte fra skogeierforbundets virksomhet før avslutningen av møtet. Ny styreleder i AT Skog Olav A. Veum er 38 år fra Fyresdal. Han har sittet i styret i AT Skog siden Veum har utdannelse fra UMB skogfag og har eiendommer i Fyresdal og Tokke på til sammen daa. Produktiv skog er ca daa. Veum jobber som daglig leder i Vest-Telemark Næringsforum. Han er styremedlem i AT Trepark, AT Biovarme og Moelven Telemarksbruket AS og medlem av bedriftsforsamlingen i Norske Skog. AT Skogs gullmerke til Christian Ramberg Representantskapets ordfører Jon Grindland overrekker gullmerket til Christian Ramberg. Foto: Simon Thorsdal. Ny årsberetning I forbindelse med at det på årsmøtet i AT Skog ble besluttet ikke å utbetale utbytte på andelskapitalen er det foreslåtte utbyttet tatt ut av AT Skogs årsberetning for Komplett årsberetning finnes på AT Skogs internettside. Papirutgave kan fås ved henvendelse til AT Skog, tlf , e-post Christian Ramberg ble på AT Skogs årsmøte hedret til stående applaus. Representantskapets generaldebatt var igjen preget av den store tilliten avgående styreleder har hatt gjennom hele sin tid som leder av organisasjonen. Tildeling av hedersbevis med gullmerke ble derfor en naturlig avslutning etter en spesielt krevende formannsperiode, hvor AT Skog og skognæringen har vært utfordret på mange områder. Gullmerket krever spesiell stor innsats som fremmer AT Skogs formål. Les mer om disse og andre saker på nettsidene våre. 3

4 marked Akkumulert Innmåling Tømmerpriser og avsetning Vinterens sagtømmerpriser forlenges ut mai og juni, slik at prisbildet for både sagtømmer og massevirke vil være likt gjennom hele første halvår. Pris- og avsetningsbildet betegnes som godt sett i relasjon til tidene vi nå har vært gjennom. Avsetningssituasjonen er stabil og industrien ser ut til å kjøre som normalt. AT Skogs driftsapparat ser ut til å drive med full kapasitet, og det jobbes kontinuerlig med å fylle på med ny ordrereserve. Ta kontakt med skogbruksleder for tømmerdrift jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Bø Fjernvarme Markedssituasjonen Avvirkningen i Norge er nå økende fra et bunnår i Ved utgangen av første kvartal økte innmålingen gjennom Norsk Virkesmåling med 10 %. I samme periode er importen og eksporten av rundvirke til Norge redusert med henholdsvis 10 % og 6 %. Etterspørselen etter rundvirke er god. Sagtømmerandelen er økende som følge av økt prisspenning mellom sagtømmer og massevirke. Sør i Sverige har det vært en prisøkning på massevirke i første kvartal, og konkurransen om sagtømmer i samme område er økende som følge av at både Holmen og Södra bygger nye store sagbruk og dermed øker produksjonskapasiteten betydelig. Sør-Sverige forventes å få et betydelig virkesunderskudd når alle nyinvesteringer er gjennomført. FSC-sertifisering etterspørres av treforedlingsindustrien i Norge, og de fleste aktørene ser nå ut til å være på vei inn i en sertifiseringsprosess. Prisbildet for rundvirke i Norge ser ut til å være stabilt for første halvår. Flere sagbruk melder om redusert produksjon i vinter som følge av streng kulde. Aktiviteten innen bygg og anlegg er nok også noe redusert som følge av vinteren, men man antar at prosjektene kommer i vår og sommer. Et usikkert markedsbilde ved inngangen til året ser nok mer positivt ut nå. Trelastprisene har økt, men volumene har latt vente på seg. Det nord-amerikanske markedet ligger fortsatt nede. Både svensker og tyskere har vært store på eksport til Nord-Amerika, men gjennom de vanskelige tidene i 2008 og 2009 seilte Nord-Afrika og Midt-Østen opp som nye markeder. Dette ser ut til å holde seg sterkt fortsatt. Prisene på markedsmasse er fortsatt økende og det snakkes om all-time-high, hvor prisene nå ligger omkring 925 $/tonn. For ett år siden var vi nede i bunnen og industrien måtte gå til markedstilpasninger gjennom store nedragninger i produksjonen. Dette bildet er ikke ukjent, økte priser gir økt produksjon og markedet vil på et tidspunkt mettes. Spørsmålet blir når prisene snur og hvor dyp vil nedturen bli. Streik i svensk treforedlingsindustri preger korttidsbildet i april og markedet overvåker situasjonen. Prisene på avispapir er fortsatt fallende i Europa, mens prisene i Nord- Amerika ser ut til å øke. Når det gjelder magasinpapir er prisene mer stabile, og Norske Skog har gjennomført prisøkninger fra 1. april. For emballasjepapir er markedet fortsatt bra og prisene er økende. Returfiber følger utviklingen innenfor emballasje. I Midt-Telemark er det mulighet for levering av tørrgran og mindreverdig lauvtømmer til Bø Fjernvarme i sommer. Forespørsel om levering til Stein Haugan tlf , Vårens vakreste eventyr! Etter en lang og god vinter lysner det i skogene i AT Skog. Skogeierne har nå lagt bak seg vinterdrift og skiturer og får lange lyse dager til å drive med planting og ungskogpleie. Økonomiske virkemidler Ved siste tømmerleveranse ble det satt av til skogfond et tilpasset beløp fra tømmeroppgjøret som skal sikre og dekke de nødvendige investeringer for å fornye og pleie den nye skogen fram til kvalitetsskog i neste generasjon. Normalt vil dette ligge mellom 4-40 % av brutto tømmeroppgjør avhengig av etterslep og andre investeringer over skogfond på eiendommen. Det er viktig å ta med seg at en nå har 85 % skattefordel på investeringer over skogfond og at dette sammen med kommunale tilskudd gjør at en oftest sitter igjen med utrolige % egenandel på de investeringer som skal sikre et godt og langsiktig skogbruk på eiendommen. Vegbommer igjen på lager Hindre uønska ferdsel på vegen 4 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

5 marked Planting Skogeierne har før jul fått påminnelse om frist for plantebestilling i januar og februar avhengig av planteskole. Kontraktstillegg 15 kr/m 3 For å stimulere til kostnadseffektive og rasjonelle opplegg vil AT Skog gi et kontraktstillegg for å fremme høyere volum per leveranse. Ordningen gjelder for innmålinger i 2010 og minstekvantum er satt til m 3. Avtalen gjelder samlet for én eller flere tømmerkontrakter og gjør det mulig å samle et kvantum gjennom nabosamarbeid. Tømmer skal i hovedsak leveres så samlet som mulig på samme velteplass eller langs samme veisystem. Leveranser på ulike steder kan likevel drøftes dersom opplegget ivaretar krav til volum og rasjonell drift og administrasjon for øvrig. Ta kontakt med skogbruksleder for nærmere informasjon og avtale om kontraktstillegg. De som likevel først nå har mulighet til å vurdere tiltak i foryngelse og pleie kan likevel sende inn bestilling på planter og eventuell arbeidshjelp. Planting er svært ofte en riktig og nødvendig investering for å sikre optimal produksjon på det mest riktige treslaget på den aktuelle bonitet og lokalitet. Planting er også et arbeid de fleste er i stand til å lære seg og gjøre selv. Ungskogpleie Pass spesielt på at plantetettheten blir optimal og at plantene behandles og settes ned på riktig vis. Lokal skogbruksleder og faghjelp kan hjelpe deg med dette. Har du faglige spørsmål eller trenger hjelp kan du også ringe de som står oppført som prosjektledere for Tid for Skog på hjemmesidene til AT Skog. Her får du god og rask hjelp med dine spørsmål. Ungskogpleie gjøres for å optimalisere kvalitet og produksjon på gjenstående trær i ungskogen. Tiltaket vil også forberede feltet for mer effektiv tynning og slutthogst, noe som vil være med å redusere framtidig driftspris og dermed rotnetto på drifta. Ungskogpleie er derfor et av de mest lønnsomme tiltak du kan gjøre i skogen, forutsatt at du gjør det til riktig tid og på riktig måte. Kontraktstillegg ved eiendomsoverdragelse Ny eier som overtar en skogeiendom vil få et tillegg på 10 kr/m 3 for leveranser under m 3. Dersom leveransen er over m 3, eller inngår i et rasjonelt nabosamarbeid, gjelder det vanlige kontraktstillegget. Det vil si at man ikke kan motta både kontraktstillegg og eierskiftetillegg samtidig. Eierskiftetillegg gjelder i to år etter overtakelse, det vil si overtakelsesåret pluss ett år. Søk derfor råd hos skogbruksleder, faghjelp eller prosjektleder i Tid for Skog dersom du er i tvil. Budskap fra AT Skog! Plant nå! Betingelsene er usedvanlig gode og behovet er stort!! Bruk sommerhalvåret til å gjøre ungskogpleie etter at du er ferdig med planting og foryngelse fram til St. Hans. Følg faglige råd og bruk tilrettelagte virkemidler som skogfond og kommunale tilskudd for å optimalisere skogbruket på egen eiendom. For mer informasjon: Se Tema Tid for skog. Klikk rett på ikonet på hovedsiden for å komme rett inn på tema. 5

6 folk Skogbruksleder Torje Hommekland og skogeier Nicolay Mønsås inspiserer stokker til grovlaft. Foto: H.H.Myhra. Nyvalgt nestleder i Marnardal Skogeierlag, Nicolay Mønsås, har tro på skogen og kan vise til en velskjøttet skogeiendom i en av Vest-Agders viktigste skogkommuner. 1,2 km driftsvei er nylig bygd og utløser ei større tømmerdrift i vinter. Satser i skogen i m³ sprengt stein gikk med til bygging av ny driftsvei inn i skogen. Med god bredde og stor bæreevne er den tilpasset dagens moderne maskiner, og er i tillegg lagt flott i terrenget uten store fyllinger eller skjæringer. Den nye driftsveien gjør det nå mulig å komme inn til deler av eiendommen som tidligere har vært krevende med hensyn til tømmerdrift og skogskjøtsel. Tilskuddsordninger og aktivt bruk av skogfondmidler gjør det aktuelt å gå på større investeringer i skogbruket. Nicolay Mønsås (37) tok over eiendommen i 1990 og har tross sin unge alder allerede lang fartstid som skogeier. Interessen for skogen ble nok sådd allerede i ung alder. En fin vinterdag i begynnelsen av mars er vi med Nicolay ut i skogen for å se hvordan det går med drifta lenger inne på eiendommen. - Dette ungskogfeltet plantet jeg da jeg gikk i niendeklasse, kan han fortelle i det vi passerer et regulert granfelt i god vekst. Eiendommen er på totalt daa skog og 40 daa innmark som leies bort. Nicolay har full jobb utenom gårdsbruket og har hatt det hele tiden. Ungskogpleie og planting velger han å gjøre selv. For et par år siden hogg han selv 450 m³, men har nå valgt å sette bort hogsten. I tillegg driver han litt med ved. 6 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

7 skogsdrift Hogst i furuskog hos Nicolay Mønsås i Marnardal. Foto: H.H.Myhra. Vest-Agder Lenger inne på eiendommen finner vi entreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen i full gang med tømmerdrifta som til sammen er på nær m³. Sammen med et par naboer kommer de til å drive i underkant av m³ i dette området i vinter. For Nicolay er det viktig at han har folk som gjør en skikkelig jobb og han er svært fornøyd med det han ser av resultater. Drifta velger han å administrere selv, men har avtale med AT Skog om å kjøre oppgjøret til entreprenør. Gravemaskin er allerede bestilt til mai for markberedning og litt småpussing etter drifta. Mye av volumet er furu på boniteter som skulle være greie å forynge naturlig ved markberedning. Nicolay er opptatt av å drive eiendommen aktivt, og ikke minst at neste generasjon også skal kunne høste av eiendommen. 7

8 nytt Nyhet fra at llma Eiendom en interaktiv skogbruksplan på internett Hogstklassekart, ortofoto m/ bestand og eiendomskart. Allma Eiendom er en svært etterlengtet og attraktiv nyhet fra AT Plan. Dette er et innsynsverktøy for skogbruksplaner der skogeier selv kan jobbe aktivt med søk og oppslag på skogdata. Her kan du registrere og melde inn forandringer som gjelder skogen din slik at AT Plan kan endre dataene dine i ettertid. Skogbruksplanen blir med andre ord levende, og det er opp til deg selv om du ønsker å holde den oppdatert ved å bruke den aktivt. For å få tilgang til den digitale skogbruksplanen betaler man et engangsbeløp (lisens), og deretter er det en årlig avgift som skal dekke utvikling samt oppgradering av programvare. Ved anskaffelse kan man bruke skogfond med skattefordel. Allma hjernen bak produktet Selve ordet Allma er en forkortelse for ALLskog, Mjøsen Skog og AT Plan, og det er disse tre aktørene som står bak utviklingen av databasen Allma. Kommunene som er tilgjengelige for Allma Eiendom per dags dato er: Fyresdal, Vinje, Audnedal, Iveland, og Evje og Hornnes. Det er derfor i første omgang disse fem kommunene som får tilbud, men i løpet av 2010 vil også følgende prosjektområder være tilgjengelige: Åseral, Tinn, Vennesla, Valle og Bykle. Det jobbes med å få eldre takster inn i Allma slik at dette blir utvidet fremover. Svært nyttig redskap for deg som skogeier For å kunne bruke Allma Eiendom kreves det at du har en datamaskin som er koblet opp til internett. Fordelene ved å abonnere på Allma Eiendom er at man selv kan bidra til at skogbruksplanen holder seg oppdatert i forhold til utførte tiltak og tilvekst. Ved å melde inn forandringer sørger AT Plan for at skogdataene blir endret slik at dette da vil tilsvare en ny plan. For ajourhold av dataene betaler man en fast sum for inntil fem driftsområder, og utover dette etter medgått tid. Man skaffer seg da en bedre oversikt over eiendommen sin, og dette bidrar igjen til at man kan gjøre de gode og riktige prioriteringene. Allma Eiendom kan bidra til en større effektivitet fordi den bedrer kommunikasjonen mellom skogeier og ulike aktører som skal jobbe med skogen. Her gis det mange muligheter for å kunne dokumentere utførte tiltak, eller for å registrere forhold som det må tas spesielle hensyn til. Et raskt og moderne redskap Allma Eiendom har en brukervennlig webklient der karttjenesten er designet med inspirasjon fra Google. Har man brukt Google Earth og Google Map vil man kunne gjenkjenne funksjonene, og derfor lett kunne ta i bruk dette verktøyet. Det foreligger også en illustrativ bruksanvisning som forklarer de viktigste funksjonene. Allma Eiendom består av en kraftig kartmotor og en moderne web-klient, og dette gjør at produktet er meget brukervennlig. Det går forholdsvis hurtig å foreta søk og oppdatere kartet slik at man unngår irriterende lang ventetid. Mye funksjonalitet I Allma Eiendom finnes det mange muligheter, og flere funksjoner er planlagt fremover. Det er ofte en sammenheng ved at økt funksjonalitet gir dårligere brukervennlighet, men i dette verktøyet er ting organisert slik at man lett finner det man trenger. Man har valget mellom å bruke de ulike forhåndsdefinerte karttypene, eller designe sitt eget unike kart om man heller ønsker det. I verktøykassa er de ulike funksjonalitetene delt inn i hovedgrupper, og her veksler man mellom de ulike verktøylinjene. På hver verktøylinje 8 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

9 nytt vil man finne de ulike verktøyene som er redskaper som man vil trenge underveis. Hvordan skaffe seg Allma Eiendom? Ved å gå inn på vil man finne bestillingsskjema som fylles ut. Når bestillingen er registrert vil man få tildelt brukernavn og passord, og Allma Eiendom er klar til bruk. Alle skogeiere som har bestilt plan vil få tilsendt tilbud om Allma Eiendom. Garmin GPS et nyttig verktøy i skogbruket GPS er et nyttig verktøy i skogbruket ved at den gir deg en oversikt over bestand og eiendommer. Her har man mulighet til å oppsøke bestand ute i felt uten å måtte ta med seg papirkartet. Vi er konkurransedyktige på pris, og dersom man kjøper en Garmin GPS av oss vil vi levere den med ferdig installerte kart slik at den er klar til bruk. Ved anskaffelse av GPS kan man utgiftsføre dette som planverktøy. Kartbrikke til GPS Ved kjøp av kartbrikke får man hogstklassekart med eiendomsgrenser for hele kommunen der selve bakgrunnskartet er N 50. Ønskes bakgrunnskart/turkart for flere kommuner må man kjøpe dette separat. Dersom man allerede har en Garmin GPS kan kartbrikke benyttes dersom GPS en er av nyere dato. Er man er i tvil bør man ta kontakt for å få avklart dette. Man kan bruke skogfond med skattefordel ved anskaffelse av kartbrikke. Hvordan skaffe seg GPS og kartbrikke? Alle som har bestilt plan vil få tilsendt tilbud om å kjøpe GPS og kartbrikke når kommunen er ferdig taksert. Priser på Allma Eiendom: Lisens kun 1500,- + mva ved bestilling før oppgitt frist (varierer for de ulike kommunene) Lisens ordinær: 2500,- + mva Årlig avgift: 450,- + mva Oppgradering av programvare Utvikling Ajourhold av data: Inntil 5 driftsområder 1500,- + mva Over 5 driftsområder pris etter medgått tid Priser på Garmin GPS: Kartbrikke til GPS: 1500,- + mva - kan benyttes på nyere GPS-modeller Garmin GPS med skogplankart klar til bruk: - Gspmap 60csx (m/knapper): 3950,- + mva - Oregon 450 (touch skjerm): 4250,- + mva - Astro 220 (m/hundepeiler): 5750,- + mva På bildet vises de tre ulike GPS-modellene. Fra venstre Astro 220, Oregon 450 og Gspmap 60csx. 9

10 nytt Skogbrannfaren øker! Skogbrannfaren er nå økende i våre tre fylker. Det er allerede forbudt med bålfyring og bruk av åpen ild i skog og mark. En må også være svært varsom med sigarettrøyking og grilling i utmark. AT Skog har hele tiden et nært samarbeid med brannvesenet lokalt og regionalt for å forebygge skogbrann og bistå dersom ulykken likevel skulle skje. Vi går derfor allerede nå ut med varsomhetsvarsel både til egen distriktstjeneste, ansatte og innleide. Vi håper også dette budskapet når fram til alle våre eiere og kontakter som er i aktivitet i skogen. Ved tvil anbefaler vi at det tas kontakt med lokalt brannvesen for råd og veiledning. Noen aktuelle forebyggende tiltak kan være: Begrense drift til fuktige områder og fuktig tid av døgnet (normalt unngå drift på ettermiddag og kveld). Vær spesielt varsom dersom tørke, varmt vær og sterkere vind slår til samtidig. Vær varsom ved bruk av motoriserte sager og bensin. Vurder andre redskaper eller annen årstid for drift om nødvendig. Fokus på nødvendighet av kjettinger og belter på traktorer og skogsmaskiner. Varsomhet ved bruk av drivstoff (lagring og påfylling søl og ildfare). Ha vann og slukkeutstyr tilgjengelig og sjekk at det fungerer som tenkt. Ha en brannvifte klar i tilfelle tilløp (se veiledning nedenfor). Ha beredskapsplan på skogbrann og øv på varsling og slokking slik at du er forberedt. Være flere på samme oppdrag gir større årvåkenhet på gnister, røyk og branntilløp. Flere om å varsle og slokke. Overvåke driftsområde minst 1 time etter dagens slutt. Hva gjør du hvis du som førstemann kommer til en skogbrann? Ring 110 straks og varsle brannvesenet om brannen. Gi tydelig stedsangivelse. Begynn slokkingsarbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk/hogg et lite lauvtre på ca. 2 meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst/fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå! - det har dårligere effekt og kan tilmed gjøre vondt verre! Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker. Treng ilden ned mot bunnen av trekanten til den legges død (Se illustrasjon). Sørg for tilstrekkelig etterslukking og vakthold. Ved skogbrann vil det brenne i jordsmonn, tyristubber, maurtuer, etc., og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Skogbrannslukking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser! Se også skogbrannvarselet på Kontakter for ytterligere opplysninger: Brannvesenet, kommunene, fylkesmennene og AT Skog. Skogbrannfaren øker. Bilde fra skogbrann i Froland Foto: H.H.Myhra. 10 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

11 Tømmerinnmelding tittel?? mellom leverandør: Fyll ut de grønne feltene! Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Leverandør nr.: Entreprenørnavn: Innmeldingsdato: Kontrakt nr. 5. Driftsavtale Nr. Kr pr. m ³ og kjøper Hvilken skogfondsats ønsker du på denne innmeldingen? % Valgfri sats mellom 4 og 40%. Hvis sats ikke oppgis registreres 10%. Hentestedets navn: Skogeierlagets navn: Totalt leveringskvantum skal spesifiseres på leveringstidspunkt (leveringsklart ved godkjent bilveg). Sortiment Sum kvantum Vinterhogst Sommerhogst Høsthogst jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Kryss av! Måling bilveg Kappebil Gran massevirke Gran sagtømmer Furu massevirke Furu sagtømmer Innmeldingen er ikke bindende før tømmerpriser for den aktuelle periode foreligger og salget er bekreftet med tilsendt tømmerkontrakt. AT Skog er ikke ansvarlig for oppgjør for det kvantum som leveres utover godkjent tømmerkontrakt. AT Skog krever Levende Skog kompetanse for alle som skal planlegge og gjennomføre hogst av tømmer. Kryss av for egen dokumenterbar LS kompetanse eller kryss av for behov for innleid kompetanse. I tilfelle innleid kompetanse, skriv navn på vedkommende person, firma eller organisasjon. Skogeiers egen LS-kompetanse Innleid kompetanse. Navn på innleid kompetanse: Hogst skal utføres mot eller i miljøfigur (gjelder kun kommuner med utført MIS-registrering). Dersom du/dere er engangsleverandør og ikke andelseier, ber vi deg/dere om å krysse av her, slik at vi kan få sendt aktuell informasjon. For denne innmelding gjelder bestemmelser og vilkår anført på baksiden. Merknad Tømmerinnmeldingsskjema sendes til: Skogbruksleder i aktuelt skogeierlag Leverandørs underskrift: Telefon: 11 Side 1 av 2

12 tittel?? Leveringsvilkår 1. Tømmerkjøp Tømmeret kjøpes av AT Skog for levering til den mottaker som AT Skog inngår avtale med. Tømmer avvirket i henhold til denne kontrakt får AT Skog disposisjonsrett over etter hvert som det blir meldt henteklart. 2. Priser For leveransen gjelder de priser og betingelser for øvrig som AT Skog har fastsatt på det tidspunkt tømmeret blir innmålt. 3. Framlegging Det er en forutsetning at tømmeret er framlagt til godkjent bilveg og at henteklarmelding foreligger innen de frister som AT Skog har fastsatt. Med godkjent bilveg forstås bilveg som er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveger» fra Landbruksdepartementet i vegklasse 3 (helårs landbruksveg) og vegklasse 4 (sommerbilveg). Ved leveranse om vinteren må vegen være tilfredsstillende brøytet og om nødvendig strødd. Velteplassen må være godt ryddet slik at opplasting og eventuell måling ikke sinkes. Velteplassen skal tilfredsstille krav for biltransport, samt for skrifter fra veimyndigheter, kraftleverandør og teleoperatør. Virket skal ikke ligge under strømførende ledninger og telefon linjer. Ved framlegging til offentlig veg er det viktig at tømmeret ikke ligger nærmere enn 3 m fra vegskulder, at tømmeret ikke hindrer fri sikt langs veg og at det ikke er fare for at tømmeret raser ut mot vegen. 4. Kvalitets- og miljøkrav til leverandør For leverandør gjelder de kvalitets- og miljøkrav som AT Skog fastsetter. Gjeldende miljøkrav er Levende Skog standard. Ved drifter over 100 m³ skal Miljødokumentasjon foryngelseshogst og tynning fylles ut. Vi oppfordrer også til bruk på drifter under 100 m³. Utfylt miljødokumentasjon oppbevares av skogeier i 10 år. AT Skog er ikke kjøper av tømmer som kommer fra miljøfigurer hvor fastsatt forvaltning ikke er fulgt, områder som er fredet, som er foreslått fredet av myndig hetene (bruttolisteområder) eller som er tatt ut av bruttolistene og hvor meldeplikten ikke er overholdt. 5. Leveringsfrister Det gjelder de vilkår som til enhver tid er avtalt med industriens organisasjoner. Tømmer som hogges i ukene: skal være henteklart senest 4 uker etter hogst skal være henteklart senest 2 uker etter hogst. Gran massevirke til Norske Skog skal i ukene være henteklart 1 uke etter hogst. Leverandør kan sende henteklarmelding så snart ett lass er klart for henting. Sluttmelding sendes når avvirkningen er ferdig. Kjøper er ansvarlig for å hente tømmeret snarest og senest 4 uker etter at det er meldt henteklart. I ukene er hentefristen 2 uker. Disse frister forskyves ved nedsatt aksellast. Leverandør er berettiget til rentekompensasjon for tømmer som er meldt henteklart i en oppgjørsperiode (i henhold til frister i forrige avsnitt) og som ligger uavhentet i den påfølgende oppgjørsperiode. Krav om rentekompensasjon må fremsettes av leverandør. 6. Leverandørmerking av tømmer Før tømmeret meldes henteklart skal et tilstrekkelig antall stokker være merket med leverandørnummer. I tillegg bør lunnelapp fylles ut og festes til tømmervelta. Det må ikke brukes plastpose over lunnelappen! Tømmer som ikke lar seg identifisere, blir ikke hentet av transportør og heller ikke målt. Transportør er i slike tilfeller berettiget til kompensasjon for bomturen. 7. Kvantum Tillatt ca. klausul er +/ 10% for alle sortimenter. Avvik innenfor +/ 10 m 3 tillates uten videre. Dersom vanskelige avsetningsforhold eller markedsregulering gjør det nødvendig, kan AT Skog i kontraktsperioden og i samsvar med sine vedtekter, foreta reduksjon i de kontraherte tømmerkvanta, eventuelt gjennomføre hogststopp. 8. Mislighold Mislighold av denne kontrakt som påfører AT Skog tap, gir AT Skog rett til, i samsvar med kontrakten, å foreta hogst og framdrift for leverandørens regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 9. Forskudd Leverandør kan søke om forskudd på tømmeroppgjør etter denne kontrakt. Ved mislighold av forskudd på denne eller annen godkjent tømmerkontrakt har AT Skog rett til å foreta hogst og framdrift for leverandørs regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 10. Force majeure Partene fritas for følgene av mislighold hvis oppfylling av kontrakten blir umulig ved helt uvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller andre tilsvarende forhold utenfor partenes herredømme. For å fri seg fra sitt ansvar må partene snarest underrette hverandre hvis kontrakten av disse grunner ikke kan oppfylles. 11. Måleterminer Måle-/oppgjørsperiode 1 januar Måle-/oppgjørsperiode 7 juli «2 februar «8 august «3 mars «9 september «4 april «10 oktober «5 mai «11 november «6 juni «12 desember 12. Øvrige vilkår For forhold som ikke er omtalt ovenfor, henvises til «Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagtømmer og massevirke av bartre og løvtre». Skogeierlag Skogbruksleder Adresse Mobil Fax e-post Tinn Hovin Knut Melby 3656 Atrå Gransherad Heddal/Lisleherad Hjartdal Bø Saude og Nes Nome Morten Hedegart Bendik Skeie Thomas Kristiansen Saulandstunet i Hjartdal 3692 Bøvegen Sauland Gvarv Vinje Tokke - nord Tokke - sør Seljord Kjetil Fulsås Jan Andersen 3891 Høydalsmo Kviteseid ( - Vrådal) Solum Herrevassdraget Gjerpen Eidanger Finn Schøning Postboks 116 Sentrum 3701 Skien Bamble Sannidal Skåtøy Nils Kåre Midtbø Drangedal - nord Kåsmyra 3750 Drangedal Drangedal - sør Reidar Strand Gjerstad Søndeled Holt og Dypvåg Anders Frydendal Fjellheim 4985 Vegårshei Vegårshei Fyresdal Kviteseid (Vrådal) Nissedal - nord Olav Inge Nordbø 3870 Fyresdal Nissedal - sør Åmli Froland Kjell Håkedal Solbergv Arendal Arendal Grimstad Roar H. Jørgensen Bergemov Grimstad Høvåg/V.Moland Kristiansand Herefoss og Vegusdal Birkenes Iveland Kjetil Aamlid Tomta 4760 Birkeland Hægeland Vennesla og Øvrebø Songdalen Valle og Bykle Bygland Årdal Eivind Bygland 4745 Bygland Evje og Hornnes Åseral Søgne Marnardal Holum Torje Hommekland Rådhuset 4534 Marnardal Mandal Lindesnes Farsund Lyngdal Audnedal Hægebostad Toralf Håland Skogbrukslederkontoret Skogbrukslederkontoret Skogbrukslederkontoret Victor B. Hansen 4865 Åmli Landbrukskontoret Skogbrukslederkontoret 4529 Byremo Kvinesdal Flekkefjord og Sirdal 12 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Side 2 av 2

13 drift På båt fra Gismerøya Hvert år finner omkring m³ tømmer veien om AT Skogs terminal på Gismerøya utenfor Mandal. Her blir både sagtømmer og massevirke skipet både til innland og utland. I løpet av et par formiddagstimer teller vi seks fullastede tømmerbiler, flere av dem er på andre runde for dagen allerede. I målebua finner vi tømmermåler Bjørn Øyslebø klar til å ekspedere bilene løpende etter hvert som de dukker opp. Lang erfaring kommer godt med når mange biler skal håndteres til forskjellige kjøpere med ulike treslag og sortimenter. Er det en ledig stund skal kontrollpartiet klaves og måles. Bjørn begynte i tømmermålinga i 1984 og har før det lang erfaring som entreprenør i skogen. I dag er han eneste tømmermåleren bosatt i Vest-Agder og har ansvaret for måleplassen på Gismerøya i tillegg til Øydna Sagbruk. Som tømmermåler og fagmann blir han også brukt på kappedager i regionen. Ingen tvil om at stemningen er god ved måleplassen på Gismerøya når flere biler ankommer. Da blir det mulighet for en liten strekk mens Bjørn måler lasset, og kommentarene sitter løst hos både tømmermåler og sjåfør. I dag kjøres det inn både massevirke til Södra Cell på Tofte og sagtømmer av både sitka og gran til Tyskland. Her gjelder det å holde tidsskjema skal båten fylles til avtalt tid. God stemning ved måleplassen på Gismerøya. Tømmermåler Bjørn Øyslebø tar imot omkring m³ tømmer ved terminalen utenfor Mandal. Foto: H.H.Myhra. Pust i bakken for en moderne skogsarbeider. Fra venstre skogsmaskinentreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen. Foto: H.H.Myhra. Gode driftsforhold Noen personer ser løsninger og muligheter der andre ser problemer. Skogsmaskinentreprenørene Tor Martin Solås og Thomas Thomassen tilhører definitivt den første gruppa. Dette siste året har det definitivt vært krevende å være skogsmaskinentreprenør på flere måter, så da kommer litt ekstra pågangsmot godt med. Tor Martin eier og kjører hogstmaskin, mens Thomas eier og kjører lastbæreren. - Vi har funnet en grei samarbeidsform, forteller Tor Martin Solås som ikke kan få fullrost kollegaen sin. Både hogstmaskin og lastbærer er av merket Valmet og ble kjøpt brukt i fjor. Begge har lang fartstid i skogen med maskinkjøring både som selvstendige entreprenører, men også i arbeid for andre. -Jeg pleier å si at jeg hogger i egen skog, forteller Tor Martin. Begge er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb for skogeier og at de ikke gjør noe de ikke ville gjort med egen eiendom. - Kvalitet på jobben skal gå foran de siste kubikkmetrene på slutten av dagen. Som en lokal entreprenør ville det bli vanskelig å holde på lenge dersom ikke oppdragene ble skikkelig gjennomført. For Solås og Thomassen er det selvfølgelig viktig å ha mest mulig forutsigbarhet i forhold til oppdrag framover. Med siste år friskt i minne vet de at dette ikke er noe selvfølge når finanskrisa snur opp ned på hele verdikjeden. De er imidlertid optimister for framtida, og er nå fullbooket med driftsoppdrag fram til sommerferien i første omgang. Så langt i vinter har driftsforholda vært gode. Kulda gir imidlertid sukkersnø som er vanskelig å kjøre i inntil man har kjørt opp noen traseer. 13

14 folk Nye skogeiere på kurs i Fyresdal. F.v. Åse Øksland, Else Beth Brekke, Inger Kristine Madsen, Arild Johre, Olav Inge Nordbø, Bergit Mikkelsen, Andreas Valebjørg og Line Valebjørg. Foto: Simon Thorsdal. Nye skogeiere i Fyresdal - Dette er eit spennande sosialt eksperiment, sier Berit Mikkelsen, styremedlem i Fyresdal skogeierlag. Sammen med Olav Inge Nordbø serverer hun kaffe til nye skogeiere i bygda samtidig som de forteller om skogbruket, skogeierlaga og AT Skog. Skogeierlaget har nemlig begynt å invitere nye skogeiere til en møtekveld på skogbrukslederens kontor. I løpet av denne kvelden får man mye informasjon om skog og skogbruk. I tillegg blir man kjent med andre ferskinger. - Mine erfaringar med opplegget er veldig bra, forteller Olav Inge Nordbø som er skogbruksleder i Fyresdal. Vi har hatt to kurs med til sammen 14 deltakere. Mange av dei møtte på årsmøte og ei av jentene kom inn i styret i skogeigarlaget. Vi skal til med kurs i bruk og stell av motorsag nå i juni. Første kurset er fullt med seks deltakere, alle frå dei kursa vi hadde for nye skogeigarar. Deltakerne er tilfreds med opplegget. De synes det er flott at skogeierlaget arrangerer et slikt møte. Terskelen for å stille spørsmål er lav. Som ny eier av en skogeiendom er det ofte mange ting man lurer på. - Grunnen til at vi gjer dette er for å få nye medlemar inn i miljøet i Førsdal, sier Olav Inge. - Det er og positivt for skogbruket å få inn yngre krefter i laget. Dette skaper eit mykje meir aktivt skogbruksmiljø, legger han til. PRODUKTIVITET I UTNYTTELSESGRAD I LAVE DRIFTSKOSTNADER John Deere din fremtid i skogen Olav Inge Nordbø John Deere Forestry AS 14 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

15 Nå er det plantetid! av Marta Kjøllesdal Telemark Skogselskap - Husk å plante! Det er nå du legger grunnlaget for framtida! Om du ikke har bestilt, kan du likevel få planter, det er bare å ta kontakt med skogplanteskolen. Det sier styrer på Planteskulen på Gvarv, Ingunn Høibø. I år er det bra med kvalitetsplanter å få, og hun synes det er ille om man må kaste planter av foredla materiale, når det årlig ikke blir planta mer enn kanskje halvparten av det det bør plantes. I fjor leverte Skogplanteskulen ca 1,2 millioner planter til skogeiere i Telemark. I 1999 ble det til sammenlikning levert 2,2 millioner planter, og i ,5 millioner. Tenk kvalitet, plant tett! En av grunnene til at plantesalget har gått ned er at det blir plantet færre planter på målet, tror Høibø. - Med foredla materiale som vokser raskere og kanskje et mildere klima, er det viktig å plante tett for å få kvalitet, understreker hun. Skogbrukets Kursinstitutt anbefaler 220 planter på bonitet G20, det vil si på god jord. Ta igjen forsømte felt Selv om hogsten har gått ned trenger ikke nødvendigvis plantingen gå ned. -Sjekk felt du alt har plantet, står det bra med planter eller trengs det supplering? Kanskje har du et felt du strengt tatt skulle ha plantet, men der det ikke har blitt gjort? Det er ikke sikkert det er for sent ennå. Skogen vokser likevel, tenker kanskje noen? - Ja, det gjør den, men den kommer raskere i gang, blir tidligere hogstmoden og kvaliteten blir bedre om du steller den skikkelig, fra du forbereder planting og til skogen er ferdig tynna, presiserer Høibø. Planting lønner seg Tall fra Skogbrukets Kursinstitutt viser at med en driftsnetto på 200 kr/m³ er nåverdien like stor som kostnadene på G8-bonitet. Det vil si at det så vidt lønner seg å plante. Med økende bonitet øker lønnsomheten kraftig. Og de som har skogfond kan bruke av det til å dekke kostnadene ved planting. Ved årsskiftet hadde skogeierne i Telemark 80 millioner kroner på skogfond. I gjennomsnitt dekker skogeieren rundt 15 prosent av planteprisen. Minker på Kilen-frø Et annet moment som gjør det viktig å unngå å kaste planter er at det går mot slutten på lageret av Kilen-frø. Det er foredla frø fra frøplantasjen i Kilen ved Bandak. På planteskolen har de godt med Kilen-planter. Men kommer det ikke snart et nytt godt frøår, så kan man gå tomme. På et foredrag på Skogbrukets Kursinstitutt på Honne i november sa Øystein Johnsen fra Norsk institutt for skog og landskap at klimaendringene vil forsterke behovet for å bruke frø fra norsk foredling fordi klimatilpassingen i gran er så avhengig av temperaturen når frøet produseres. Plant tett! Med godt plantearbeid og god tetthet vil skogen din yte maksimalt i klimakampen og bidra til verdiøkning på din eiendom. Skogforskningen anbefaler følgende plantetall for gran: Bonitet G20 G17 G14 G11 G8 Planter/ daa Planteavstand i m 2,0 2,1 2,4 2,7 3,3 For furu og bjørk må du plante tettere. Tabellen viser SKIs anbefalinger når det gjelder plantetetthet. For å sjekke at plantene har taklet overvintringen og er klare for en ny vekstsesong blir det gjennomført dyrkingstester på Skogplanteskulen. Rune Eika sjekker årets planter, de ser fine ut. Foto: Marta Kjøllesdal. - Plant meg, men la meg ikke stå alene! Tenkte kanskje denne planten, om den kunne tenke. Foto: Marta Kjøllesdal. - Tenk kvalitet, plant tett, sier Ingunn Høibø, på Skogplanteskulen på Gvarv. Plantetettheten har gått ned, samtidig vokser dagens planter raskere og klimaet kan bli varmere. Foto: Marta Kjøllesdal. 15

16 B Årsmøte i Telemark Skogselskap Tysdag 15. juni kl på Foldsæ Årsmøtesaker og middag først, deretter får vi innføring i fleirbruksplan og synfaring i skogen på Foldsæ. Utdeling av Skogselskapets diplom. Møt opp, ta med nye og gamle medlemmer og andre interesserte, i alle aldrar! Detaljert program kjem med innkalling, og blir lagt ut på nettsida vår;www.skogselskapet.no/id/ Velkomne! at plan AT Plan AS har ledig stilling som arealplanlegger/landskapsarkitekt Skogbrand ann A5 april 2010:Skogbrand ann storm :49 Side 1 For nærmere informasjon, se: RETURADRESSE: Bergemovn. 45, 4886 Grimstad Tur til USA! Grimstad Skogeierlag planlegger en 14 dagers reise til California og Nevada i USA med avreise ca. 1. november fra Kjevik eller Torp. For mer informasjon om turen, se Grimstad skogeierlag sine sider på. Motorsager i Norge Dette er ei ny bok på markedet! Ca. 400 motorsager er omtalt, alle med fargebilder. Boka er på 170 sider. Pris kr porto. Bestilling sendes: Tlf / Hvor god er din brannforsikring? Premien er satt ned med 20%. Bruk av Skogfond gir 85% skattefordel. Tlf Ansvarlig utgiver: AT Skog BA, Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien, tlf Redaktør: Simon Thorsdal Red. avsluttet: Opplag: eks. Red. e-postadr.: Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr.

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr. Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket Sagtømmer +40 65 kr pr. m Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

Plant etter hogsten. sier Erling Jevne. Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere. Les mer på sidene 4 5

Plant etter hogsten. sier Erling Jevne. Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere. Les mer på sidene 4 5 MjøsNytt Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2011 Plant etter hogsten sier Erling Jevne Les mer på sidene 4 5 Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område.

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer

GLOMMEN. Ulv i Grue og hellige kuer i India 4. En alliansepartner? 6. Redusering av matevalseskader 10. Halvårsrapport 2009.

GLOMMEN. Ulv i Grue og hellige kuer i India 4. En alliansepartner? 6. Redusering av matevalseskader 10. Halvårsrapport 2009. GLOMMEN ET TIDSSKRIFT FRA GLOMMEN SKOG BA 48. ÅRGANG 03 2009 Rovviltpolitikk: Ulv i Grue og hellige kuer i India 4 NJFF-Hedmark: En alliansepartner? 6 «Dugnad»: Redusering av matevalseskader 10 Halvårsrapport

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011

Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Styreleders tale til AT Skogs representantskap 2011 Gautefall 5. april 2011 Representantskap Ordførar Det er unekteleg med ei viss spenning eg står her i dag. Det er no eit år sidan eg sto på denne talarstol

Detaljer

FORRETNINGS- OMRÅDER

FORRETNINGS- OMRÅDER Nr. 6-2012 - 23 Årgang Opplag 1180 Nr. 6 2011 FORRETNINGS- Opplag 1180 22 Årgang KOMPETANSEHEVING OMRÅDER Produksjonsarbeiderne i RASA jobber skift. Ikke sånn å forstå at vi har turnuser slik at vi har

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23

KLIMAFORANDRINGER TEMA KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SKOGBLIKK LYKKELIG I GAPAHUK SIDE 16-19 PORTRETTET MØT CHRISTEN SVEAAS SIDE 6-12 SIDE 20-23 KUBIKK ET MAGASIN FRA SB SKOG 2 11 SB SKOG, NYGÅRD&MÆLUM OG BROBERG SKOGS AVVIRKER OG OMSETTER NESTEN EN MILLION KUBIKKMETER TØMMER. VI HAR FLERÅRIGE AVTALER MED SKOGS- ENTREPRENØRER. DETTE SIKRER EFFEKTIV

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Even Mengshoel Ordfører gode årsmøte Jubileum Mjøsen Skog var 100 år i 2009. Styret er godt fornøyd med markeringene og mener

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen God jul s4 Program for årsmøtehelg 2014 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften: Skiftenes sag s 10-12 Eltilsyn - sikrer mot brann s 14-15 Fagtur

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2014

INNHOLD. Årsrapport 2014 ÅRS rapport 2014 1 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer