Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014"

Transkript

1 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014

2 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014

3 Agenda ekspertgruppemøte :30-9:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Presentasjon av pilotaktører for migrering 9:45-10:30 Informasjon fra NVE Revidert forskrift :30-10:45 Pause 10:45-11:15 Personvern Behov for fødselsnummer Status for innføring av fødselsnummer 11:15-12:00 Datasikkerhet Infrastruktur for distribusjon av migreringsfiler 12:00-12:15 Pause 12:15-12:45 Aktiviteter mot bransjen og eksterne Preliminær datavask - Overordnet regelsett for bransjen 12:45-13:00 Test Fokusområder 13:00-14:00 Lunsj 14:00-15:00 Gruppe Migrering Dataelementer Semantikk og syntaks Gjennomgang av kapittel 3 i Elhub Specification of Migration Files samt innspill fra ekspertgruppen Gjennomgang av kapittel 4 i Elhub Specification of Migration Files samt innspill fra ekspertgruppen 15:00-15:30 Oppsummering og videre arbeid. Gjennomgang av kapittel 5 i Elhub Specification of Migration Files Gruppe Test Elhub/Edielportalen - Prosess og roller Presentasjon av prosesser for innsamling av måledata hos aktørene Diskusjon om roller og ansvar til nye tjenesteleverandører og hvordan dette påvirker rutiner for sertifisering Mulige forbedringspunkter i Edielportalen Utfordringer knyttet til utvikling og test Tema for neste møte

4 Status hjemmelekser Mange gode og fyldige tilbakemeldinger Viktig at tilbakemeldinger kommer innen fristen slik at vi rekker å bearbeide alle innspill før ekspertgruppemøtene Ekspertgruppen representerer bransjeaktørene inn i prosjektet og det er viktig for oss at bransjen blir hørt

5 Status pilotaktører migrering

6 Pilotenes oppgave høsten 2014 Gjøre datauttrekk i henhold til standarden beskrevet i dokumentet Elhub Specification of Migration Files Man skal gjøre uttrekk enten som kraftleverandør eller nettselskap, slik at vertikalintegrerte selskap må velge seg en rolle Et vertikalintegrert selskap kan gjøre uttrekk i begge roller, men det må være tydelig hvilken rolle de forskjellige uttrekkene gjelder. Standarden skal være lik for kraftleverandører som ikke er integrert med et nettselskap Standarden skal følges til punkt og prikke både når det gjelder syntaks og semantikk

7 Pilotenes oppgave høsten 2014 forts. Arbeidet med uttrekkene skal presenteres for ekspertgruppen enten 18. november eller 11. desember Tekniske problemer relatert til ytelse Problemer med spesifikke kildesystemer Fikk man ut alle data på riktig format? Noen tilfeller der man mangler data? Det forventes at man vil trenge bistand fra systemleverandørene i pilotarbeidet, og det er også ønskelig at disse trekkes inn

8 Altså.. ALLE medlemmene i ekspertgruppen skal være med å utforme dataformatene for migrering gjennom innspill i form av hjemmelekser og diskusjoner i gruppen Pilotene skal I TILLEGG teste disse formatene mot sine egne systemer, det vil si lage automatiske rutiner (programvare) for å gjøre disse uttrekkene og presentere erfaringene sine for gruppen. Hva fungerte godt med formatene? Må noen av formatene endres?

9 Fortrolig behandling av pilotenes data Elhub utarbeider fortrolighetserklæring: Sikker overføring av pilotdata mellom pilot og Elhub Betryggende og sikker lagring av pilotdata hos Elhub Forpliktelse om at Elhub ikke transporterer dataene videre. Forpliktelse om at Elhub ikke bruker dataene utover det som er formålet med pilotprosjektet Forpliktelse om at Elhub har innhentet taushetserklæringer fra sine medarbeidere og konsulenter. Forpliktelse om destruksjon (sletting) av data etter at Elhubprosjektets behov for datasettene har opphørt.

10 Elhub - Status Prosjektet er i rute Statnett forhandler med tilbydere Anskaffelse offentliggjøres januar 2015 Oppstart oktober 2016 Ekstern kvalitetssikring God prosjektledelse Usikkerhet om rammevilkår og om tidsfrist er oppnåelig ROS-analyse av Elhub-prosjektet Gjennomført første gjennomgang vinteren 2014 Neste gjennomgang i mars 2015 Norges vassdrags- og energidirektorat

11 Elhub - Forskriftsendringer Viktige temaer i høringen mht. Elhub Høring av forskriftsendringer Høringsfrist 1. oktober Personvern (lagringstid, fødselsnummer) Oppsummering av høringen pågår Rolleendring for nettselskap og kraftleverandør Tidspunkt for innføring av NBS Viktig å avklare problemstillinger knyttet til personvern før vedtak Definisjon av nettselskap Måling av produksjon Nøytralitetskrav Asymmetrisk avviksoppgjør Norges vassdrags- og energidirektorat

12 Forskriftsendringer Leverandørskifter, anleggsovertagelse Ansvar for beregningsoppgaver Stipulering av timesvis uttak + estimering Nettap Avregningsdata til regulerkraftavregning Måleverdier tilgjengelig kl Lagring av timeverdier og kundeinformasjon i 3 år i Elhub Avviksoppgjør Standard for behandling av timeverdier (VEE) Overføring av timeverdier innen kl Kraftleverandør skal presentere forbruksdata Sikkerhetskrav Nøytralitetskrav Norges vassdrags- og energidirektorat

13 Migreringsprosjekt Kritisk med en effektiv migrering for gjennomføring av Elhub-prosjektet Alle må bidra og må sette av ressurser til kvalitetssikring i egen database i budsjett NVEs rolle Pålegg om kvalitetssikring og testing av datakvalitet Må gjennomføres innen gitte frister/milepæler Norges vassdrags- og energidirektorat

14 Takk for oppmerksomheten! Norges vassdrags- og energidirektorat

15 Statnett SF Personvern og datasikkerhet i Elhub migreringsprosesser

16 Agenda Personvern Personopplysningsloven Kraftmarkedet Datasikkerhet ved migrering Bakgrunn Nå (transisjonsperiode) Med Elhub løsning (produksjoninfrastruktur)

17 Agenda Personvern Personopplysningsloven Kraftmarkedet Datasikkerhet ved migrering Bakgrunn Nå (transisjonsperiode) Med Elhub løsning (produksjoninfrastruktur)

18 Nytt Elhub-dokument: Identifisering av sluttkunder i kraftmarkedet

19 Personvern - personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) "beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger" sikre behandling "i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger

20 Personvern personopplysninger i kraftmarkedet Konsesjonsbelagt (nettselskaper) Navn, fødselsdato og adresser Andre personopplysninger (beskrivelser, kommentarer, osv.?) Avtaleregulert (kraftleverandører) Navn, fødselsdato, fakturainformasjon og adresser Datatilsynet ift. AMS: Måleverdier er å betrakte som personopplysninger Hva med måleverdier mellom kontraktsforhold, samt separasjon av eierskap til måleverdier fra samme målepunkt til forskjellige eiere? Ingen sensitive personopplysninger Men det vil være kommersielt sensitive opplysninger

21 Personvern identiteter i kraftmarkedet Begrep Fødselsnummer (les: identitet på fysisk person) Identifikasjonsnummer og type identifikasjon for utenlandske statsborgere Elhub entitetid Organisasjonsnummer MarkedsaktørID, GLN for kraftleverandør og nettselskap MålepunktID, GSRN for målepunkter Entitet relevant også utenfor kraftmarkedet Ja Ja Ja Ja Ja Nei Identitet benyttes også utenfor kraftmarkedet Ja Ja Nei Ja Nei Nei

22 Kraftmarkedet sammenfallende identiteter Fra NVEs sider: "Når du har inngått nettleieavtale med nettselskapet, står du fritt til å velge hvilken kraftleverandør du ønsker å få levert strøm fra." Dvs. kun personen som har inngått nettleieavtalen kan forplikte målepunktet gjennom en kraftleveransekontrakt Aktør koblet til nett = sluttkunde Må være sammenfallende identitet på både nettleie- og kraftleveransekontrakt Kan være flere adresser (evt. som peker til andre personer) knyttet til forholdet, eksempelvis fakturamottaker og kontaktpersoner.

23 Kraftleverandør Nettselskap Kraftleveranseavtale Nettilknytningsavtale Navn og adresse Måleverdier Adresse Måleverdier Adresse Sluttkunde Målepunkt Måleverdier

24 Personvern unike identiteter i kraftmarkedet Unik identifikasjon av sluttbruker Må ivareta både norske og utenlandske identiteter Elhub må benytte en egen unik intern identitet, frikoblet fra andre identitetsbegreper Identifikasjonsbegrep må følge sluttbruker gjennom markedet Elhub vil lagre for senere validering, samt benytte denne for å knytte aksjoner til korrekt intern identitet i registeret

25 Personvern identiteter i kraftmarkedet Unik identifikasjon to aspekter Hvilke begreper skal brukes i Elhubs registre, og Hvilke identifikasjonsbegrep skal benyttes av aktørene for unik identifikasjon av personer i Elhubs registre

26 Personvern identiteter i kraftmarkedet Hva skjer uten fødselsnummer? håndteres som i dag (den enkelte markedsaktøren identifiserer personer etter beste evne og basert på tilgjengelig informasjon) Må søke etter Elhub identifikasjon som i dagens Nubix, og benytte denne i meldinger Markedets løsninger vil måtte distribuere en Elhub identifikasjonen med koder for tilgang til måleverdier

27 Personvern identiteter i kraftmarkedet Spesiell risiko uten fødselsnummer? en person vil kunne bli knyttet til en feil identitet datakvaliteten generelt vil bli vesentlig redusert kvaliteten på personopplysningene i registeret ikke lenger vil være tilstrekkelig for registerets, markedets eller sluttbrukerens formål Enhver feil vil måtte korrigeres manuelt, kostnadene for dette må hentes fra kollektivet av sluttbrukere

28 Fødselsnummer behov og konsekvens Fødselsnummer er derfor nødvendig for å 1. Sikre entydig identifikasjon av sluttbruker 2. Eliminere uønsket og/eller uautorisert eksponering av personopplysninger i markedet 3. Ivareta forskriftsmessige krav til felles identitet på nett- og kraftkontrakter 4. Sikre kontroll på juridiske forhold og økonomiske forpliktelser i markedet

29 Fødselsnummer i kraftmarkedet gir oss Bedre datakvalitet grunnet enklere kobling av identitet og personopplysninger (les: måleverdier) Lettere identifikasjon av sluttbruker Enkel tilgang til sluttbrukerens egne måleverdier BankID og andre tilsvarende offentlige ID-begreper krever bruk av fødselsnummer som nøkkel til informasjon

30 Hvor kan og bør vi benytte fødselsnummer? Kun for identifikasjon av sluttbruker Sluttbruker er den reelle forbrukeren av kraft Skal være sammenfallende for både kraft- og nettkontrakter Ikke nødvendig eller ønskelig for: Fakturamottaker/fakturaadresse Kontaktpersoner Hva med tilfeller der flere er ansvarlige for samme målepunkt (eks. ektepar med felles bo) Hvem er oppført i kontraktene og hvem kan endre kraftleverandør?

31 Status innføring av fødselsnummer Fra forskrift 301 (under revisjon, gjeldende fra 1. okt. 2016): En kraftleveringskontrakt kraftleveringsavtale skal minimum inneholde følgende informasjon: a) målepunkt-id, b) sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, c) sluttbrukers navn eller firmanavn, d) hvilket produkt avtalen gjelder, e) sluttbrukers samtykke. Kraftleveringsavtalen kan gi kraftleverandør adgang til ensidig å endre målepunkt ID i forbindelse med anleggsovertagelse. Det er også viktig at nettselskap og kraftleverandør tar i bruk fødselsnummer i arbeidet med å migrere data slik at de kan foreta kvalitetssikring før data overføres til Elhub. Se for øvrig kommentarer til ny 1-6 om migrering av måleverdier og kundeinformasjon til avregningsansvarlig.

32 Søkelinjer i Elhub informasjonsmodell Required key: Party reference (current or new) class Information Model Master Data is used for invoicing of Searchable: Contract parties, e.g., Balance Suppliers Bitemporal object Security Object Balance Supply Contract 1..* must refer to a valid Required key: Market parties (these are always known) Searchable: Grid Access Provider Searchable: Name, date, customer Id Bitemporal object Party connected to Grid 0..* points invoicing to 1 Security Object Consumer Personal Data references 1 0..* 1 use as contact 0..1 references is responsible contact for Multi-Domain Base Address governs balance supply to May be connected to Domains:: Accounting Point is governing access to Multi-Domain Base Domains::Metering Point is located at Metering Point address 0..* Bitemporal object Security Object Grid AccessContract Required key: Metering Point Id (current, or new and old) Searchable: Address (invoice and contact) Postal address Searchable: Metering Point Id, Metering Grid Area Searchable: Metering Point address

33 Example search P.no.: Ole Olsen Kanonveien 3, 1234 Oslo Found Possible searches: Customer ID -> Personal Data (direct access) Name/Date -> Personal Data (may be mult. hits) Address -> Postal address (ditto) Address -> Metering Point Address (ditto) If multiple permutations of relations (customer, invoice, contact), there may be multiple instances of Party connected to Grid. Consumer Personal Data: 550e8400-e29b-41d4-a InvoiceAddress_Used: 550e8400-e29b-41d4-a Party connected to Grid: 550e8400-e29b-41d4-a InvoiceUsed: 550e8400-e29b-41d4-a Contact_Used: 550e8400-e29b-41d4-a A Party connected to Grid may have multiple metering points. Balance Supply Contract: 550e8400-e29b-41d4-a InvoiceRecipient_Used: 550e8400-e29b-41d4-a MeteringPoint_Used: 550e8400-e29b-41d4-a Balance Supply Contract: 550e8400-e29b-41d4-a InvoiceRecipient_Used: 550e8400-e29b-41d4-a MeteringPoint_Used: 550e8400-e29b-41d4-a Accounting Point: 550e8400-e29b-41d4-a MeteringPoint_Used: Address_Reference: 550e8400-e29b-41d4-a Unique identifier from contract to accounting point and metering point address. Metering Point address: 550e8400-e29b-41d4-a StreetName:Kanonveien,BuildingNumber:3,PostCode:1234,PlaceName:Oslo

34

35 Agenda Personvern Personopplysningsloven Kraftmarkedet Datasikkerhet ved migrering Bakgrunn Nå (transisjonsperiode) Med Elhub løsning (produksjoninfrastruktur)

36 Agenda Personvern Personopplysningsloven Kraftmarkedet Datasikkerhet ved migrering Bakgrunn Nå (transisjonsperiode) Med Elhub løsning (produksjoninfrastruktur)

37 Filformat en liten recap. Semikolon separert liste (SDV fil) Kodesett UTF-8 Velkjent og enkelt format Mye brukt i migreringsverktøy Liten overhead

38 Hvorfor filer? mer recap. Aktører Grid owner Sikkerhetssone DB DB SDV Power supplier DB DB SDV Analyse verktøy Migrerings DB Elhub DB Other DB DB SDV

39 Security levels fra Elhub utlysningsdokumenter Information level Authorization level Authentication level Infrastructure level Information level security model (cf. role-, market- and information models) Authorization level security model (user definitions and role definition) Authentication level security model (interface specific authentication methods) Infrastructure level security model (interface locations, security zones, etc.) Implicit authorizations Explicit authorizations Elhub internal users Market party users Business to business Portal access Web access Internet linked access Extranet linked access Internal access

40 Infrastructure level security model fra utlysning Internet DMZ/internet End users Interface: Web-API (authorizations) Extranet (market party access) DMZ Market parties Interface: Web-API (metered data) Interface: Portal (users and parties) Interface: B2B Elhub Core zone Elhub system Internal (Elhub) users Office zone Interface: Portal (users and parties)

41 Personopplysninger behandling (administrativt) Må være avtalebasert Nettselskaper har konsesjon for behandling av personopplysninger Elhub har ikke konsesjon, må sikre tilgang via avtaler Elhub jobber med utarbeidelse av avtaletekst Vil omfatte bl.a.: forpliktelse om forsvarlig behandling av personopplysninger sikker overføring av pilotdata betryggende og sikker lagring av pilotdata forpliktelse om at data ikke transporteres videre forpliktelse om kun bruk av data til angitt formål forpliktelse om innhentet taushetserklæringer fra medarbeidere og konsulenter forpliktelse om destruksjon av data etter endt behov Avtalestruktur vil ivareta krav til sporbarhet i behandling og ansvar i markedet

42 Personopplysninger behandling nå (teknisk) Må være sikret mot innsyn Må være gjennomførbart innen rett tidsperspektiv To mulige alternativer for transport: Fysisk overlevering (USB-pinne) med tilhørende signering på mottatt data Bruk av eksisterende infrastruktur (eksempelvis Nubix med tilhørende sertifikater) Muligens gjenbruke infrastruktur for web-services i Nubix? Dagens EDIEL-modell over SMTP er ikke sikker nok, samt at Elhub ikke er del av infrastrukturen Lagring og behandling Forventer å etablere et midlertidig lokalt nett (eller sone) for behandling av pilotdata hos Elhub Tilsvarende sikring forventes at ivaretas hos de aktører som håndterer pilotdata/er med i pilotgruppen

43 Personopplysninger behandling nå (pilotprosess) Før etablert midlertidig regime Eksporterte og behandlede data beholdes hos den enkelte pilotaktøren Pilotoppgaver vil ikke eksponere data, kun rapportering av erfaringer og fremdrift Etter etablert egnet sikkerhetsregime Pilotdata overføres på avtalt form (enten fysisk eller via egnet infrastruktur) Pilotdata behandles iht. avtalte og avtalefestede regler hos Elhub På dette tidspunktet kan vi starte manuell sammenstilling og kvalitetskontroll av data

44 Personopplysninger behandling fremtidig (teknisk) Basert på endelig infrastruktur for Elhub Avventer anskaffelsesprosess for definisjon og etablering av egnet infrastruktur hos Elhub Flytting av kommunikasjon gradvis etter som de enkelte pilotaktører registreres inn i, og implementerer besluttet infrastruktur NB! Endelig infrastruktur er IKKE besluttet enda Det som foreligger er format på xml-meldinger for endelige prosesser slik disse blir prosessert hos Elhub

45

46 Datasikkerhet i migrering og test av migrering Formål med data Produksjon vs. Test Kilde for data Produksjonssystemer? Testsystemer? Genererte testdata? Hva er tilstrekkelig for hvilke områder?

47 Datasikkerhet og datakvalitet Metering point data consistency Structure data consistency Single-actor consistency Data integrity across multiple actors Verify identity of customers Verify identity of metering points (vs. locations, etc.) Verify relation between metering points, customers and location Verify relations between customers of different actors Verify consistent metering point use and reference Verify metering grid area consistency (balance within the MGA) Verify metering point status (production, consumption, exchange and non-calculated) Verify supply balance within metering grid areas Verify balance across MGAs and within market balance areas

48 Ekspertgruppemøte Elhub Aktiviteter mot bransjen og eksterne Oslo 16. Oktober 2014

49 Kommunikasjonsutfordring Elhub har en enorm kommunikasjonsutfordring Mange aktører kjenner knapt til Elhub For at prosjektet skal lykkes er man avhengig av at ALLE aktører (ca. 200) bidrar AKTIVT i forbindelse med delprosjektene for migrering og test

50 Kommunikasjonsplan høsten 2014 I løpet av oktober: Sende epost til hele bransjen med grunnleggende informasjon om Elhub og migrerings- og testprosjektene I løpet av november: Sende ut spørreundersøkelse for å kartlegge bransjens modenhet for migrering og test I løpet av desember: Publisere resultatet av undersøkelsen og oppfordre til forberedelse til migrering Hele tiden: Delta på bransjetreff og konferanser (f.eks. Elmåledagene) og spre det glade budskap!

51 Arbeid mot eksterne Elhub er ansvarlig for å etter beste evne kontrollere at dataene som migreres inn fra aktørene er korrekte, og avvise ukorrekte data. Migreringsprosjektet ser for seg integrasjoner mot følgende registre: Folkeregisteret (fødselsnummer og navn) Matrikkelen (matrikkeladresser) Posten (postadresser) Brønnøysundregistrene (organisasjonsnummer) GS1 (GLN og GSRN nummer)

52 Arbeidsplan mot eksterne Folkeregisteret: Har mottatt initiell informasjon. Prosjektet skal få en kontaktperson. Matrikkelen: Vi har en kontaktperson. Statnett har også interne ressurser med matrikkelkompetanse som vi har avtalt møte med. Posten: Prosjektet skal få en kontaktperson. Brønnøysundregistrene: Prosjektet skal få en kontaktperson GS1: Prosjektet har en kontaktperson og vi har avtalt initielt møte

53 Mulighet? Oppslag i eksterne registre via DAM? Register 1 Migration Files Register 2 Aktør Correction Files DAM Register 3 Register 4 Register 5

54 Ellers.. På neste ekspertgruppemøte får vi besøk fra Danmark De skal fortelle om sine erfaringer med innføring av Datahub og migrering og test De er i ferd med å rulle ut sin v2.0 og kan derfor snakke om hvilke endringer de har valgt å gjøre denne gang (!)

55 Forberedelse til datamigrering Vi ønsker at aktørene skal starte forberedelse til datamigrering så snart som mulig Dvs. analyse av egen datakvalitet og datavask Hva kan de gjøre før endelig format og verktøy er klare?

56 Målepunkt Målepunktet skal ha en gyldig ID i henhold til gjeldende standard Det skal ikke finnes flere målepunkt med samme ID Alle fysiske målepunkt skal ha en gyldig fysisk lokasjon Dersom Matrikkelinformasjon er brukt, skal denne være gyldig og komplett Dersom postadresse er bruk, skal denne være gyldig og komplett Det skal vites om målepunktet brukes i balanseavregningen Det skal vites om målepunktet er aktivt, inaktivt eller deaktivert Det skal vites om målepunktet er av typen produksjon, forbruk, en kombinasjon av de to, eller utveksling. Det skal vites om målepunktet er timesavregnet eller profilavregnet Det skal vites hva som er estimert årsforbruk for profilavregnede målepunkt

57 Kundedata Fødselsnummer innføres med Elhub Navn på personkunder skal være identisk med navn i Folkeregisteret. Navn skal dessuten være oppdelt i felter for fornavn, mellomnavn og etternavn Postadresse skal være gyldig og komplett

58 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. oktober 2014

59 Test - Fokusområder Hvilke tester skal Kraftleverandører og Nettselskaper gjennomføre? Når skal testene gjennomføres? Hvilke verktøy vil tilbys aktørene for testing? Hvilke bidrag ønsker vi fra ekspertgruppen?

60 Tester som skal gjennomføres Sertifisering i Edielportalen Både kraftleverandører og nettselskap og deres systemleverandører må sertifiseres Selvbetjent innenfor en definert tidsperiode Godkjenning i Elhub Ende-til-ende test for kraftleverandører og nettselskap Forutsetter sertifisering i Edielportalen Administreres av Statnett Målet med aktørtesten er å sjekke at prosesser og systemer for utveksling av informasjon med Elhub fungerer som de skal

61 Tentativ tidsplan for aktørtest 1/ / / / Edielportalen ferdig utviklet Elhub systemtest ferdig Elhub akseptansetest ferdig Elhub go-live Sertifisering Systemleverandører Sertifisering Aktører Godkjenning Aktører i Elhub

62 Testverktøy Edielportalen skal benyttes til test og sertifisering av aktører og systemleverandører på samme måte som i dag Edielportalen vil simulere Elhub meldingsutveksling Vi vil vurdere om den også skal kunne simulere aktører Ny versjon av Edielportalen spesifiseres nå og er planlagt utviklet første halvdel av 2015

63 Bidrag fra ekspertgruppen Komme med innspill til ny Edielportal Verifisere Testplaner og spesifikasjoner for aktørtesting Identifisere utfordringer hos aktørene som kan påvirke Elhub Bistå med å definere kritiske suksessfaktorer for Elhub Hva vi bør gjøre og hva vi ikke bør gjøre Delta som piloter i test Testing Edielportalen Q Systemtest Elhub Q Q Akseptansetest/Markedstest Elhub Q Pilot-test Elhub Q3 2016

64 Relasjoner innad og mellom filer

65 Operasjoner for beskrivelse av relasjoner Notation / function name Implication == Check if the field equals the value stated!= Check if the field does not equal the value stated > Check if the value in the field is greater than the value (or field) stated < Check if the value in the field is less than the value (or field) stated = The field must equal the referenced field This notation differs from the "==" notation as the latter represents a validation clause, whereas this notation defines a constraint in itself. -> In combination with "==", this indicates a required constraint, e.g., MM_Type == NON -> SM_Type == NA implies that: SM_Type must equal "NA" if the MM_Type equals "NON" in {value1, value2, } The field value must be one of the listed values within {} M if The source field (left column) is mandatory for the constraint specified last instance of As many files have format specifications having validity dates (from date and to date), this notation points to the last valid row, i.e., the row which has the most recent validity date in the dataset. NULL Format(field) This indicates an absent (or NULL) value in a field a value which is either not set or is missing. This may or may not be a valid state of a field, depending on the field definition and the defined constraint. Indicates that the constraint includes a check on the format used for the field. num(x) Substring(field, x) diff Check if the field value has a particular format or length, where "x" denotes the length in number of numeric characters of the field. Represents a subset of the value as specified in the "field", with a subset value length of "x", e.g., if CusID has the value DDMMYYnnnnn, SubString(CusID,6) has the value DDMMYY. Represents the difference between the values of the two fields.

66 Eksempel RepFreq EACon > kwh -> RepFreq == 60 min EACon Hvis estimert årlig forbruk er større enn kwh, så medfører dette at rapporteringsfrekvens er lik 60 min.

67 Eksempel CusID Format(CusID) == num(11) -> SubString(CusID,6) == Bdate BDate Hvis formatet på kundeid har lengde på 11 tall så medfører dette at de 6 første tallene i kundeid skal være lik bursdagsdato

68 Relasjoner mellom filene

69 Eksempel Fieldname Reference description Ref. to field Actor Filename EACon = last instance of EACon GridOwner MeteringValues Estimert årlig forbruk i nettselskapets målepunktfil skal være lik det estimerte årlige forbruket på målepunktets siste instanse/måleverdi i Nettselskapets måleverdifil.

70 Fieldname Reference description Ref. to field Actor Filename MP_Used = MP_Used GridOwner MeteringPoint Målepunktnummer i målerverdifilen til kraftleverandør må eksistere i målepunktfilen til nettselskapet.

71 Roller og funksjoner - forenklet Markedsprosesser (opphør/oppstart) Oppdatering grunndata kunde Oppdatering grunndata målepunkt Måleverdiinnsamling

72 Roller og funksjoner - testcase Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Mottak av Oppstart kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak av Opphør kraftleveranse lev. plikt Kansellering Mottak masterdata kunde Mottak måleverdier Oppstart Leverandørskifte Innflytting Kansellering Opphør Oppsigelse Utflytting Kansellering NUBIX Oppdatering grunndata kunde Målerstand/årsforbruk Oppstart i målepunkt Innflytting Kansellering Opphør i målepunkt Oppsigelse Kansellering Oppdatering av grunndata MP Svar fra nettselskap Måleverdier Valgfritt Valgfritt Valgfritt Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Spørring Måleverdier Porteføljeoversikt Avregningsgrunnlag Masterdata Forespørsel til Elhub Spørring Måleverdier Forespørsel til Elhub

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Overordnet prosjektplan for Elhub

Overordnet prosjektplan for Elhub Overordnet status Overordnet prosjektplan for Elhub Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Måned 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus DNB sine testutfordringer Tidligere leveranser har blitt utsatt på grunn av dårlig testing Representanter fra forretning er negative til å akseptanseteste

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub-oppgaver og ansvar (hovedpunkter) Orkestrering av markedsprosesser BRS og meldinger Være den autorative databasen for måleverdier

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016 Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test Nydalen, Oslo 08. september 2016 Agenda ekspertgruppemøte 08.09.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Utkast til ny Elhub milepælsplan 10:45-11:00 Pause

Detaljer

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN

Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN Kraft- og nettselskapenes adressebruk BENTE ARNTZEN BAKKEN EVRYS Informasjonstjenester gir deg tilgang til oppdaterte registre som er tilgjengelige til enhver tid, og levert på den måten du foretrekker

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Agenda ekspertgruppemøte 23.3.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet og diskusjon om plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Navn på kommunen eller fylkeskommunen.. (behandlingsansvarlig)

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Unit4 Access Point. Innleveringstjeneste for leverandører Thore Johnsen. In business for people.

Unit4 Access Point. Innleveringstjeneste for leverandører Thore Johnsen. In business for people. Unit4 Access Point Innleveringstjeneste for leverandører 2016-11-09 Thore Johnsen Hvilke krav settes til aksesspunktene? Overskriften er tatt fra DIFI s agenda og lover mer enn det vi har full oversikt

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo 3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Thon Conference, Oslo AGENDA 09:30-10:45 Overordnet status - Go/No go-avgjørelse - Diskusjon: plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Migrering - Full

Detaljer

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Versjon 1.1 10.03.2016 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Uttrekk av datafiler... 3 2.1 Sensitive data... 3 2.1.1 Sperrede adresser... 3 2.2 Uttrekksfiler

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer