DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA"

Transkript

1 Jessheim, PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert Reguleringsbestemmelser er datert

2 INNHOLD 1. BAKGRUNN Beliggenhet, avgrensning og størrelse Forslagstiller/oppdragsgiver Planlegger/konsulent Hensikten med planen PLANSTATUS Nasjonale og regionale føringer Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging Universell utforming Kommunale planer Kommuneplan for Nannestad (Vedtatt ) Reguleringsplan for B5 gnr/bnr 125/1 m.fl., Maura (Vedtatt 2003) BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Områdets bruk og forhold til omgivelsene Terrengforhold Skole og barnehage Flom, ras og grunnforhold Miljøforhold Støy og annen forurensning Verneinteresser Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner Naturmangfold/ biologisk mangfold BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformålene i planen Bebyggelse grad av utnyttelse, gesims- og mønehøyde Utforming av plan- og bebyggelse Parkering Trafikkproduksjon ÅDT Veg og atkomst / trafikkmønster Universell utforming Uteoppholdsarealer... 7 Tiltak for å ivareta barn og unges interesser livsmiljø og oppvekstvilkår Risiko, sårbarhet og beredskapsmessige hensyn Overvann og flomveger Vann og avløp Vann Spillvann Renovasjon PLANPROSESS OG MEDVIKRNING Kunngjøring av igangsatt planarbeid Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentarer... 11

3 1 Planbeskeivelse, detaljregulering for Melleberg, Maura 1. BAKGRUNN 1.1. Beliggenhet, avgrensning og størrelse Planområdet ligger sentrumsnært langs Gamle Hadelandsveg (fv 528) i Maura, og er en del av reguleringsplan for «B5 gnr/bnr 125/1, m.fl. Maura», vedtatt Detaljreguleringsplanforslaget gjelder i hovedsak for delområde B2 (18,9 daa) innenfor vedtatt plan. I tillegg til delområde B2 inkluderer forslaget fortau langs samleveg (regulert V1) fra kryss med fylkesveg 528 fram til barnehage. Samlet areal i reguleringsplanen er ca 22 daa. Maura Figur: 1.1: Bildet viser planområdets plassering like vest for Maura sentrum Forslagstiller/oppdragsgiver Planforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av BoligPartner AS Planlegger/konsulent Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS ved: Plan: Anja Øren Ryen (siv.ing/planlegger) Kvalitetssikring plan: Alf Kristian Nyborg (arealplanlegger) og Aksel Askeland (sen.arealplanlegger) Vann- og avløp: Anders Nygård (ing.) Veg: Anders Nygård (ing.) Illustrasjonsplan er utarbeidet av BoligPartner Hensikten med planen Hensikten med planen er å detaljregulere område for konsentrert småhusbebyggelse i gjeldende reguleringsplan for Maura B5.

4 2 2. PLANSTATUS 2.1. Nasjonale og regionale føringer Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Blant annet følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: Er store nok og egner seg for lek og opphold. Gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. Kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Vurdering: Barn- og unges interesser er forsøkt ivaretatt i denne planen gjennom ulike faktorer: Det er avsatt to områder til lek innenfor planen. I reguleringsplanen for B5 er det regulert et større grønt-/lekeområde med balløkke like øst for planområdet. Det er lagt opp til gode gangforbindelser internt i planområdet og til det større grønt- /lekeområdet i øst. Det er lagt opp til gode gangforbindelser direkte til barnehagen like nord for planområdet. Det er foreslått fortau langs regulert V1 som vil koble seg på planlagt gang- og sykkelveg langs Gamle Hadelandsveg Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Vurdering: Planforslaget ligger sentrumsnært med gode gangforbindelser både internt og videre til sentrum. Det ligger også en barnehage rett ved planområdet. Planforslaget vurderes å være i tråd med retningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging Universell utforming Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er satt økt fokus på dette temaet de senere år i Norge.

5 3 Vurdering: Planforslaget legger opp til at universell utforming skal etterstrebes i størst mulig grad Kommunale planer Kommuneplan for Nannestad (Vedtatt ) Planområdet ligger innenfor område avsatt til framtidig boligbebyggelse. Vurdering: Reguleringsplanforslaget er i tråd med overordnet plan Reguleringsplan for B5 gnr/bnr 125/1 m.fl., Maura (Vedtatt 2003) Detaljreguleringsforslaget er i hovedsak delområde B2 (18,9 daa) innenfor vedtatt plan. I tillegg til delområde B2 foreslås det å regulere fortau langs regulert samleveg V1 fra kryss med fylkesveg 528 fram til barnehage. Se figur under. Figur 2.1: Kart som viser planområdets beliggenhet vest for Maura sentrum. Figur 2.2: Planområdet vil omfatte område B2 innenfor gjeldende reguleringsplan. I tillegg vil det reguleres fortau fra fv 528 fram til barnehage (vist med sort pil i kart til høyre). Vurdering: Planområdet vil i tråd med vedtatt reguleringsplan bli regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Detaljreguleringen ivaretar krav til lekeareal og internveger. Fortauet blir en begrenset endring av gjeldende reguleringsplan, men holder seg innenfor område regulert til vegformål. På grunn av endring i senterlinje V1 pga innføring av fortau tar reguleringsplanforslaget med seg areal fram til senterlinje V1 på den aktuelle strekningen.

6 4 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1. Områdets bruk og forhold til omgivelsene Området ligger ved etablerte boligområder og er i dag bevokst med skog, se figur 1.1. Planområdet ligger i et planlagt boligområde jfr kap Terrengforhold Planområdet er relativt flatt Skole og barnehage Planområdet ligger like ved regulert barnehage (se figur 2.2 over) og ca 0,5 km fra Maura skole Flom, ras og grunnforhold Planområdet ligger over marin grense. Det er tatt enkle prøvegravinger på området. Disse viser tørrskorpeleire under humus. Ut fra dette synes grunnforholdene som stabile. Vedlagt søknad om tillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering foretatt av fagkyndige. Utbygging skal skje iht. anbefalinger i disse vurderingene. Se reguleringsbestemmelsenes Miljøforhold Støy og annen forurensning Det er ikke kjent annen forurensning i området Verneinteresser Automatisk fredete kulturminner Arkeologisk registrering av planområdet ble gjennomført Det ble gjort funn av tre kokegroper i tillegg til to som var kjent fra tidligere. Ved planområdet finnes også et gravfelt. Av hensyn til nærheten til gravfeltet ønsker Fylkesrådmannen at avtorving av østdelen av planområdet og vegen blir overvåket av arkeolog. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen ber om at de som skal gjøre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Dersom man under arbeid i marka støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles iht. kulturminneloven 8. Dette er for opplysningens skyld innarbeidet i reguleringsbestemmelsene Nyere tids kulturminner Det er ingen kjente nyere tids kulturminner innenfor planområdet Naturmangfold/ biologisk mangfold Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i Naturmangfoldsloven 8 om at saken skal baseres i eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven 9 12.

7 5 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1. Reguleringsformålene i planen En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene fremgår i tabellen nedenfor. Figur 4.1: Reguleringsformål i planen Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI-kode Areal Bebyggelse og anlegg Konsentrert småhusbebyggelse BK ,6 da Bebyggelse og anlegg Lekeplasser LEK ,1 da Sum 16,6 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Veg V ,6 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Kjøreveg KV ,5 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Fortau FO ,7 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Gang- og sykkelveg GS ,6 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Gangveg/gangareal/gågate G ,5 da Samferdselsanlegg og tek.infrastr. Annen veggrunn, grøft ,3 da Sum 5,2 da Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm VS ,2 da Sum 0,2 da Samlet areal 22,0 da 4.2. Bebyggelse grad av utnyttelse, gesims- og mønehøyde Innenfor planområdet er det lagt opp til konsentrert småhusbebyggelse med maksimal utnyttelse på 40 %. Planlagt bebyggelse er markert på plankartet, og legger opp til 10 boliger i rekkehus (BK1) og 48 nye boliger i leiligheter. Parkering på bakken regnes med 18 m² per parkeringsplass. BYA er i denne planen satt høyere enn kommuneplanens 30 %. Dette har flere årsaker: Planens utforming. Planforslaget er detaljert, og har egne formål for gang- sykkelnett i området, lekeareal og vegetasjonsskjerm/plass for snølagring. En slik detaljering gjør at disse arealene ikke blir med i totalregnskapet når BYA regnes innenfor byggeomårdene. Terrengets utforming. Planområdet er mer eller mindre flatt, og tåler derfor en høy utnyttelse. Planområdets plassering. Planområdet ligger sentrumsnært på Maura, og det vurderes derfor som riktig å legge opp til en høy utnyttelse. Plangrep. Med sentralt plasserte leke/møteplasser, gode gangforbindelser gjennom området og med bebyggelsen plassert slik at den rammer inn området, mener vi det legges til rette for et godt bomiljø. Grøntareal på utsiden av planområdet. Like vest for planområdet er det regulert et stort grøntområde med balløkke (se illustrasjon figur 4.6). Dette gjør at man ikke har behov for et slikt areal innenfor plangrensene til dette planforslaget. For bebyggelse legger planbestemmelsene opp til en maksimal mønehøyde på 9,0 m, og en maksimal gesimshøyde på 7,5m.

8 Utforming av plan- og bebyggelse Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for utbygging av området, for illustrasjonsplan i målestokk se vedlegg 5. Figur 4.2: Nedfotografert illustrasjonsplan. Fokus for utarbeidelse av reguleringsplan og illustrasjonsplan har vært å legge til rette for et godt bomiljø. Det er derfor lagt opp til mange og gode gangforbindelser innenfor området, og ut til omkringliggende barnehage, fortau, grønt- og lekeplasser. Innenfor planområdet er det regulert to lekeplasser. Disse er såpass romslige at de også skal kunne fungere som samlingssted til eksempelvis grilling eller annen sosial aktivitet for beboerne. Under vises illustrasjoner av boligområdet. Figur 4.3: Illustrasjon av leilighetsbygg med lekeplass (LEK2) i forgrunnen. Synsvinkel kommer fram av sort trekant på illustrasjon over.

9 7 Figur 4.4: Illustrasjon av rekkehus med lekeplass (LEK1) i forgrunnen. Synsvinkel kommer fram av sort trekant på illustrasjon over Parkering Det vil bli avsatt plass for to biloppstillingsplasser per bolig i BK1, og 1,5 biloppstillingsplasser per bolig innenfor BK2-5, hvorav minimum en av disse skal være garasje/carport Trafikkproduksjon ÅDT Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning i året dividert på årets dager. Erfaringstall fra Statens vegvesen sier det er realistisk å beregne 4-6 ÅDT per enebolig. I og med at dette er et sentrumsnært område med konsentrert bebyggelse, har vi i beregningen benyttet anslag gjennomsnittlig 4 ÅDT. 58 boliger x 4 ÅDT = 216 ÅDT Ut fra denne beregningen vil utbygging av planområdet generere omtrent 216 ÅDT Veg og atkomst / trafikkmønster B2 ligger inne i et planlagt boligområde med eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og barnehage. Atkomst til området vil bli Fylkesvegen, via samleveg V1. Derfra fordeles biltrafikken til de ulike boligene. Dette kommer fram av plankartet hvor de ulike boliggruppene har fått regulert atkomstpunkt med pil i plankartet. Det tillates i bestemmelsene at atkomstpunkt forskyves noe, men da langs samme veg. En forskyving vil dermed ikke endre trafikkmønsteret nevneverdig Universell utforming Prinsippene om universell utforming er lagt til grunn for planforslaget, se reguleringsbestemmelsene Uteoppholdsarealer Tiltak for å ivareta barn og unges interesser livsmiljø og oppvekstvilkår Planforslaget legger opp til leke- og friarealer for alle aldersgrupper. Leke- og fellesarealer er foreslått lagt sentralt i boligområdet med gode forbindelseslinjer. Det er også lagt opp til gode trafikksikre forbindelseslinjer til grønt/lekeområder på østsiden av planområdet, til barnehagen, og til planlagt

10 8 gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Det er stilt rekkefølgekrav til både lekeområdene og forbindelseslinjene innenfor planområdet. Barn- og unges interesser er forsøkt ivaretatt i denne planen gjennom ulike faktorer: - Det er avsatt to områder til lek innenfor planen. Ingen boliger vil bli liggende lengre enn 50m fra lekeplass - I reguleringsplanen for B5 er det regulert et større grønt-/lekeområde med balløkke like øst for planområdet. - Det er lagt opp til gode gangforbindelser internt i planområdet og til det større grønt- /lekeområdet i øst. - Det er lagt opp til gode gangforbindelser direkte til barnehagen like nord for planområdet. - Det er foreslått fortau langs regulert V1 som vil koble seg på planlagt gang- og sykkelveg langs Gamle Hadelandsveg. Alle punktene over kommer godt fram av figur 4.6 hvor foreslått detaljregulerinsgsforslag er lagt sammen med eksisterende regulering for Maura B5 (se planbeskrivelsens kap. 2.2). Figur 4.6: Kartet viser foreslått detaljreguleringsplanforslag lagt sammen med eksisterende regulering for Maura B5. Her kommer områdets sammenhengende struktur godt fram med gangforbindelser (rosa) og leke- /grøntområder (ulike grønnfarger). Ny gang- og sykkelveg langs Fylkesveg er markert lysegrå Risiko, sårbarhet og beredskapsmessige hensyn Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. Analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i forbindelse med, eller som et resultat av utbyggingen, er det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko. Analysen ligger vedlagt i sin helhet, vedlegg 4.

11 9 Sammendrag av analysen og dens konklusjon: Geoteknikk: Planområdet ligger over marin grense. Det er tatt enkle prøvegravinger på området. Disse viser tørrskorpeleire under humus. Ut fra dette synes grunnforholdene som stabile. Vedlagt søknad om tillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering foretatt av fagkyndige. Utbygging skal skje iht. anbefalinger i disse vurderingene. Se reguleringsbestemmelsenes 2.5. Flom: Det er i forbindelse med prosjektering av vann- og avløp utført flomberegninger for bekk vest for området. Bekken medfører etter disse beregningene ikke fare for flom. Øvrige bekkefar i området legges i rør. Dimensjonering av rør må legges som anbefalt. Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy: Etter å ha vurdert mulige atkomstmuligheter for utrykningskjøretøy i detaljreg.forslaget, vurderes området til å ha tilstrekkelig tilgjengelighet. Trafikkulykker: Leke- og fellesarealer er i planforslaget foreslått lagt sentralt i boligområdet med gode forbindelseslinjer internt. Det er også lagt opp til gode trafikksikre forbindelseslinjer til grønt/lekeområder på østsiden av planområdet, til barnehagen, og fortau langs V1 til planlagt gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Det er stilt rekkefølgekrav til forbindelseslinjene innenfor planområdet. I anleggsfasen må følgende punkter følges opp: Personell, maskiner og utstyr: o Aktiv bruk av sikringspersonell ved aktiviteter der bil/maskinfører har redusert utsyn. o Rengjorte kjøretøy, godt utsyn. o Krav til redusert hastighet på kjøretøy hvis nødvendig. o Unngå overbelastning. Anleggsplass og transportveger: o Bruke sperringer/markeringer om nødvendig o Ha egnet brannslokkemiddel i nærheten o Tydelig varsling om aktivitet med skilt, signaler ev. sikringspersonell o Ha transportveger egnet til store kjøretøy o Støy fra anleggsområdet skal ikke overskride maskinverdier for anleggsarbeid angitt i støyretningslinjen T Andre tiltak: o Gi god informasjon til omgivelsene om anlegget og arbeidet. o Ha sjekklister og gjennomføre kontroller. o Ha gode faseplaner som tar hensyn til sikkerhet (tid, ressurser, logistikk etc.) Overvann og flomveger Takvann og overflatevann skal tas hånd om på egen eiendom. Drensvann kan kobles til overvannsnett. Det skal utføres en overvannsberegning og dimensjonering av fordrøyningmagasin(er) slik at bekken overvannsnettet føres til ikke får større intensitet enn dagens situasjon Vann og avløp Det er parallelt med detaljreguleringsprosessen for Melleberg prosjektert vann- og avløp for hele B5- området på Maura (se kap for omtale av reguleringsplanen i sin helhet). Det er prosjektert etter gjeldende VA-/ og vegnorm for Nannestad kommune datert hhv. november 2012 og september 2007, samt håndbok 018 fra statens vegvesen Vann Vannforsyningen til området hentes fra vannledning VL225 som ligger sør for FV528. I punktet der vi kobler oss til etableres en ny vannkum, og ledningene presses gjennom vegen. Fra K1 og frem til BK7 etableres ledningen som PE, resten av ledningsnettet legges med PVC.

12 10 Det skal etableres 5 brannkummer inne på området som skal være nok til å dekke området. Ledningsnettet etableres som en ringløsning for å redusere faren ved ledningsbrudd. Kum K15 blir høyeste punkt på vannledningen og her monteres lufteventil. Private stikkledninger tilkobles i vann-/ brannkummer med manifold der dette er mulig og det er mange nok abonnenter Spillvann Gjennom området ligger det i dag en eksisterende spillvannsledning som må legges om. Mellom K20 og K23 blir spillvannsledningen lagt i ny trase. Innmålinger i eksisterende kummer i nærheten viser at ledningen i dag ligger med lite fall. Høyden i K20 og K23 er interpolert fra nærmest kjente høyde, og fallet på ny ledning er satt deretter. Lengden på omlagt ledning mellom K20 og K23 er ca. 30 meter lengre enn eksisterende ledning så fallet blir ikke vesentlig dårligere enn dagens situasjon, ca. 2 promille dårligere fall. Ved K24 etableres en stake-/ spylekum på eksisterende ledning. Høyden her er ikke kjent. Det er antatt en høyde ved interpolering, men ledningen ligger nok noe dypere pga. kryssing av fylkesvegen. Ledningen videre herifra er tiltenkt den sørvestlige rekkehusbebyggelsen vest for Rosenfinkringen (V1). Ledningen er på lengdeprofilen prosjektert ut i fra tenkte høyder, men som sagt over er muligheten stor for at eksisterende ledning ligger grunnere. Hvis det skulle vise seg at dette stemmer legger man ledningen med større fall. Alle tilkoblinger for private stikkledninger etableres i kum Renovasjon Det skal avsettes nødvendig plass til renovasjonsanlegg innenfor byggeområdene. Flere byggeområder kan få en felles nedgravd løsning. Det planlegges etablering av molok. Dette skal vises i renovasjonsplan som skal utarbeides i henhold til kommunens renovasjonsforskrift og godkjennes av kommunen som en del av rammetillatelsen. Det bemerkes spesielt kommunens krav til beholderplassering og kjørbar veg Energiforsyning I planen legges det opp til oppvarming basert på elektrisitet. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som gir mulighet for bruk av bioenergi. Nannestad kommune har p.t. ikke tildelt konsesjon for fjernvarmeleveranse i eller i nærheten av planområdet. Ei heller finnes det andre lokale energikilder / -leverandører som det er naturlig å vurdere tilknytning til. Spørsmålet om hvorvidt et nytt planområde bør tilknyttes en fjernvarmebasert energiløsning er på agendaen til mange kommuner. BoligPartner as har gjennomført flere prosjekter der dette har vært en problemstilling både i planprosess og i etterkant knyttet til konsesjonspliktig leveranse og tilkobling. Ingen kostnadsvurderinger har så langt gitt holdepunkt for at fjernvarme er samfunnsøkonomisk forsvarlig for et boligområde, isolert sett. Dagens tekniske krav til boligers varmetap er ett moment i dette bildet. Derimot, hvis det i tilknytning til planområdet var konsentrert blokkbebyggelse og / eller nærings- og offentlige arealer blir regnestykket noe annerledes. Et boligområde alene gir ikke tilstrekkelig areal for å forsvare investeringen. Et annet aspekt er valgfriheten til å velge kraftleverandør. Dette anses som et viktig moment for forbrukeren.

13 11 5. PLANPROSESS OG MEDVIKRNING 5.1. Kunngjøring av igangsatt planarbeid De krav som følger plan- og bygningsloven vedrørende kunngjøringer og varsling er fulgt. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt til offentlige instanser, grunneiere, naboer I tillegg ble det annonsert i avisa Romerikes blad og på kommunens- og ØRPs hjemmeside. Frist for uttalelser ble satt til Totalt har vi mottatt fem merknader, alle var fra offentlige instanser Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentarer Offentlige høringsinstanser: Akershus Fylkeskommune, ved brev datert Arkeologisk registrering av planområdet ble gjennomført Det ble gjort funn av tre kokegroper i tillegg til to tidligere kjente. Reguleringsplanen for Maura B5 ble godkjent uten vilkår om videre arkeologisk granskning av de berørte kulturminnene. Ved planområdet finnes også et gravfelt. Av hensyn til nærheten til gravfeltet ønsker Fylkesrådmannen at avtorving av østdelen av planområdet og vegen blir overvåket av arkeolog. Fylkeskommunen vil gjøre dette kostnadsfritt for tiltakshaver, jf. brev datert 17. november Tiltakshaver bes avtale tidspunkt og vilkår for avtorvingen. Fylkesrådmannen ber også om at de som skal gjøre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marka støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles iht. kulturminneloven 8. Fylkesrådmannen har ingen merknader vedrørende nyere tids kulturminner. Minner om Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene. Leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode solforhold og siktlinjer fra boligområdene. Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep. Anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. Minner om prinsippene for universell utforming og viser til at Nannestad kommuneplan 2.9 stiller krav om at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i alle nye planer og ber om at tilgjengelighet for alle, sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig både inne og ute. Kommunen bes vurdere om det i planen skal stilles krav om at en definert andel av boligene skal utformes med livsløpsstandard. Etter det fylkesrådmannen kan se går det to bekkefar gjennom planområdet. Forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. Fylkesrådmannen viser til 2.9 i gjeldende reguleringsplan og forutsetter at rekkefølgekrav knyttet til bygging av gang- og sykkelveg langs fv 528 videreføres.

14 12 På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner. Vår kommentar: Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om at arkeolog skal overvåke avtorving av østdelen av planområdet. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er ivaretatt. Se planbeskrivelsens kap og 4.8. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene, reg.best Leke- og fellesarealer er foreslått lagt sentralt i boligområdet med gode forbindelseslinjer. Det er også lagt opp til gode trafikksikre forbindelseslinjer til grønt/lekeområder på østsiden av planområdet, til barnehagen, og til planlagt gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Det er også stilt rekkefølgekrav til disse forbindelseslinjene. Bevaringsverdige naturkvaliteter anses som kartlagt og ivaretatt gjennom reguleringsprosessen i forbindelse med regulering av overordnet plan. Prinsippene om universell utforming er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene 2.2. Bekkefar vest for området vil fortsette å gå åpen også etter utbygging. Bekkefar inne på området må legges i rør. Se planbeskrivelsens kap for fyldig omtale av bekkefar og beregninger tilknyttet disse. Rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplan knyttet til bygging av gang- og sykkelveg langs fv 528 videreføres, men med en endring ønsket av SVV (se under). Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved brev datert Arealet omfatter dyrka og dyrkbar jord, og bevaring av matjordlag bør vurderes i planen. Har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi for øvrig ingen konkrete merknader. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen. Vår kommentar: Detaljreguleringsforslaget omfatter kun dyrkbar jord. Matjordlag skal ivaretas. Dette er skrevet i reguleringsbestemmelsene 2.7. Faglige hensyn er vurdert. De aktuelle temaene er omhandlet i planbeskrivelsen. Statens vegvesen, ved brev datert I vedtatt reguleringsplan er det knyttet rekkefølgekrav til brukstillatelse for ny bebyggelse innen område B2. I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for barnehage innenfor reguleringsplanen ble det stilt krav om at rekkefølgekravene ble knyttet til igangsettingstillatelsen for planområdet. Det kreves at samme endring i rekkefølgekravene knyttes til område B2. Vår kommentar: Omtalte endring er innarbeidet i planforslaget, reguleringsbestemmelsene

15 13 NVE, ved e-post datert Bemerker at selv om planområdet i stor grad består av breelvavsetninger er det store området med tykke havavsetninger i nærheten, jf. NGUs løsmassekart. Mener derfor man må ha oppmerksomhet på grunnforholdene. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak. Det må framgå av reguleringsplanen hvilke vurderinger og undersøkelser som er gjort med hensyn på grunnforhold og eventuelt kvikkleire. Ber om at Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar legges til grunn i den videre planprosessen. Vår kommentar: Planområdet ligger over marin grense. Det er tatt enkle prøvegravinger på området. Disse viser tørrskorpeleire under humus. Ut fra dette synes grunnforholdene som stabile. Vedlagt søknad om tillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering foretatt av fagkyndige. Utbygging skal skje iht. anbefalinger i disse vurderingene. Se reguleringsbestemmelsenes 2.5. Ruter, ved e-post datert Ruter har foreløpig ingen merknader. Vår kommentar: Tas til etterretning.

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR MELLEBERG Planen er datert 27.05.2013, rev 01.10.2013 Bestemmelsene er datert 27.05.2013, rev 13.11.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA Til Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15.10.2012 1004.12b NANNESTAD KOMMUNE: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR NORDJORDET FELT B.5.2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR NORDJORDET FELT B.5.2 Vedlegg 1 Hvam 27.03.2015 Revidert: PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR NORDJORDET FELT B.5.2 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2 INNEHOLD 1. BAKGRUNN 1.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse. 3 1.2 Forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Detaljregulering Melleberg, Maura NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 29.04.2013

Detaljregulering Melleberg, Maura NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 29.04.2013 Detaljregulering Melleberg, Maura NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 29.04.2013 Prosjektnr.: 1004.12b 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode... 2 3. Uønskede hendelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-247 Saknr.: 07/953 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1989: 2 Formål: «Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår» Siste endring av planloven (2008) 1: Prinsippet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer