Nore Energi AS Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore Energi AS Org.nr. 984653360"

Transkript

1 Styrets beretning og årsregnskap 2002

2 EIERFORM, SELSKAPSFORM OG FORMÅL Historikk, Selskapsform, Eierform Nore kommunale elektrisitetsverk ble etablert som en kommunal virksomhet i Fra ble virksomheten endret til kommunal bedrift etter kommunelovens 11. På grunn av endringer i kommunelovens 11 besluttet eierne å endre selskapsform. Nore energi ble omdannet til aksjeselskap den , med virkning fra Selskapet er heleid av Nore og Uvdal Kommune. Formål I følge vedtektene for Nore Energi AS er formålet med virksomheten: Å sørge for sikker og rasjonell energidistribusjon Å drive energiomsetning Å arbeide aktivt for god energiøkonomi Å drive og delta i annen beslektet virksomhet med dette, deltagelse i andre selskaper, IKT, entreprenørvirksomhet. ORGANISASJON Styret Nore Energi AS har et styre på 6 personer, 5 er valgt av eiere og 1 valgt av og blant de ansatte. Styret har for 2002 bestått av: Leder Tore Bergstøl Nestleder Reidar Lislelid Styremedlem Elisabeth Færden Styremedlem Evy Abrahamsen Styremedlem Hans. H. Karlsen Styremedlem Runar Vedhus Ansattes representant Administrasjon og Personal Energiverkets lager og kontor er på Rødberg, i eget bygg. Administrasjonen er delt i tre avdelinger som er direkte underlagt Daglig leder. Dataavdeling Nore Energi AS Daglig leder Plan,drift Tilsyn, marked og måling Økonomi, personal Montørstab Renhold Side 2 av 16

3 Arbeidsmiljø Aktiviteten innen verne/miljøarbeidet fungerer godt. Rutiner for kurs og øvelser for å forebygge mot skader/ulykker er innarbeidet og dokumentert gjennom internkontrollen (HMS). Prosedyrer for internkontroll/kvalitetssikring evalueres kontinuerlig. Arbeidsmiljøet ved bedriften anses som meget godt. I 2002 var sykefraværet på totalt 237 dager som utgjorde 7,8 % (5,8 % i 2001). Av dette var langtidsfraværet på 6,5 % (5,1 % i 2001). Det estetiske miljø Miljø og estetiske forhold tillegges vekt ved planlegging og bygging av anlegg. Vår virksomhet representerer ubetydelig kjemisk forurensning av det ytre miljø. Vi har ikke i bruk, eller lagrer PCB-holdig olje. ANLEGG Bygninger Administrasjonsbygg og kaldtlager bygget i 1981/82. Arealet på kontorer, verksted, lager og sanitær er ca 450 kvm. fordelt på to plan, og kaldtlager på ca 160 kvm. i ett plan. Kommunikasjonsutstyr Energiverket benytter hovedsakelig mobiltelefoner i den daglige driften og til beredskapsvakt. Til enkelte arbeidsoppdrag på nettdrift benyttes det et radiotelefonanlegg som eies sammen med A/L Uvdal Kraftforsyning og Nore og Uvdal kommune. Dette utstyret fungerer også som reserve-kommunikasjon for beredskapsvakt. Transportmidler 1 stk 1997 mod. Nissan MK 822 lastebil, 7500 kg. med 6 tonnmeter HMF-kran 1 stk 1991 mod. VW Taro 4WD Pickup 1 stk 1999 mod. Mitsubishi L 300 varebil 4WD Driftsforstyrrelser i 22 kv forsyningsnettet Det har gjennom året forekommet totalt 27 avbrudd med varighet over 3 minutter. Beregnet ikke levert energi for disse avbruddene er 6,08 MWh. Av dette er det 25 avbrudd som følge av feil i eget nett. Ikke levert energi for disse utgjør 3,45 MWh. KILE-kostnader for feil i eget nett utgjør kr ,-. Dette er en betydelig nedgang fra forrige år da KILE for feil i eget nett var kr ,-. Side 3 av 16

4 Eiendeler pr Anlegg: Enhet Endringer Sum kv høyspent linjer Km -0, kv høyspent kabler Km 2, V lavspent linjer Km -1, V lavspent kabler Km 2, V lavspent kabler Km 2,4 7 Samlet trafo kapasitet MVA 0,5 17 Samlet nettstasjoner i drift Stk Samlet komm. veilys i drift Stk Aldersfordeling for 22kv-anlegg pr Kabel Linje Nettstasjoner Transformatorer 50 Antall / Lengde Byggeår Gjennomsnittsalder 22kv-anlegg pr Kabel Linje Nettstasjoner Trafoer Side 4 av 16

5 MARKED Kraftkjøp Nore Energi AS har i året dekket kraftbehovet ved kjøp av konsesjonskraft fra Nore og Uvdal kommune og oppdekning med spotkraft. Det fysiske uttaket skjer fra Statkraft SF på Nore 1. Kraft overført til totalkunder og nettkunder i avregningsperioden (inkl. nettap): År. Innmatet til totalkunder Innmatet for andre leverandører Innmatet på nettet kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Kraftsalg Etter at energiloven ble innført i 1991 kan sluttbrukere fritt velge kraftleverandør. I år 2002 har det vært 19 eksterne kraftleverandører i vårt område. Dette utgjør 6,60 % av totalleveransen. Kraftsalg/overføring registrert hos våre nett- og totalkunder i avregningsåret 2002: År Levert til totalkunder Levert for andre leverandører Sum levert kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Nettap Forskjell (tap) på innmating og uttak i vårt distribusjonsnett blir: År Nettap Nettap kwh 6,46 % kwh 7,10 % kwh 6,20 % Gjennomsnittlig nettap over de siste 5 år er 6,0 %. Rent økonomisk er det ikke riktig å forsterke nettet ytterligere, hvis eneste mål er å senke tapene. Tapene må betraktes som små, når det tas hensyn til geografi og bosettingsmønster. Antall nettkunder Tilgang nyanlegg Den store økningen i antall nettkunder skyldes at Nore Energi AS overtok 51 nettkunder fra Statkraft fra Side 5 av 16

6 DET LOKALE ELTILSYN Kontrolloppgaver Det lokale eltilsynets(dle) oppgaver er endret sterkt de senere årene. Fra å være basert på rene periodiske kontroller av elektriske anlegg, skal nå innsatsen rettes mot informasjon til kunder om bruk av elektriske anlegg og utstyr. Det fokuseres på at eier og bruker har ansvar for sitt eget anlegg og tilsynsvirksomheten baseres på prinsippet om internkontroll. DLE foretar systemrevisjon av internkontrollsystem hos virksomheter som er pålagt å ha dette. Utvelgelsen av anlegg som skal besiktiges gjøres ut fra en risikovurdering Behandling av meldinger om arbeid på elektriske anlegg Periodiske kontroller Kontroller av nyanlegg Antall systemrevisjoner/verifikasjoner av virksomheter Ved kontroll av nyanle gg og periodisk kontroll er det lagt vekt på å informere kundene om elsikkerhet i forbindelse med deres eget anlegg. Det er også informert om hva uvettig bruk av elektrisk utstyr kan føre til gjennom en brosjyre som er utarbeidet av Norsk Brannvern Forening og Energiforsyningens Informasjonstjeneste. Informasjon til virksomheter og andre grupper Tema: El-sikkerhet i hjemmet, hos eldre mennesker og i landbruket. Det er arrangert informasjonsmøter med til sammen 41 deltakere. Den praktiske gjennomføringen av noen av informasjonsmøtene ble gjennomført som et samarbeid med Nore og Uvdal Brannvesen. I samarbeid med Uvdal Kraftforsyning og Nore og Uvdal Brannvesen deltok vi på Bygdedagene i Uvdal høsten Temaet her var brann- og elsikkerhet i landbruket med fokusering på eier/brukers ansvar for vedlikehold av eget elektrisk anlegg. ENØK Fra 1. Januar 2002 ble denne funksjonen overført til Enova SF. Enova SF er et nyopprettet statlig organ som skal ha ansvar for hele enøk-virksomheten i landet. Netteier krever derfor inn et påslag på tariffen som overføres til enøk-fondet i sin helhet. Side 6 av 16

7 REGNSKAP 1. Årets overskudd er på kr ,-. Styret foreslår dette overført til egenkapitalen. 2. Elverket utfører vedlikehold og ettersyn av kommunens veilys mot godtgjørelse 3. Investeringer utgjør i 2002 kr ,-. Rødberg Styret Nore Energi AS Side 7 av 16

8 Side 8 av 16

9 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Side 9 av 16

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 10 av 16

11 Note 1 Regnskapsprinsipper Noter Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Anskaffelseskost for egentilvirkede anleggsmidler omfatter variable og faste tilvirkningskostnader. Laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Kostnaden er lik premien. Anleggsmidlene avskrives lineært. Avskrivningstiden er som anbefalt av Energibedriftenenes Landsforening (EBL). Som grunnlag for avskrivninger brukes anleggsregister. Note 2 Vurdering av kundefordringer Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Bokførte tap på fordringer fremkommer slik: Konstaterte tap på fordringer Endring delkredereavsetning pr Inngått på tidligere avskrevne fordringer 0 0 Tap på fordringer Note 3 Kasse,Bank o.l. Vi har en total beholdning på kr ,-. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Side 11 av 16

12 Note 4 Oversikt over Driftsmidler Tekst Bygninger og Nettanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre,inventar o.l. Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Overført fra anlegg under utførelse Avgang i året (kostpris) Samlede av- og nedskrivninger = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 2,50 10,00 10,00 Note 5 Finansielle omløpsmidler/fordringer Eierandel Anskaffelses kost Balanseført verdi Markeds verdi OMLØPSMIDLER Carnegie Aksje Norden 73, ,36 Carnegie Østeuropa 44, ,18 Carnegie Medical 153, ,24 Carnegie Aksje Europa 263, ,62 Carnegie Worldwide 58, , , ,74 Nedskrevet verdi fond ,51 Sum , , ,14 ANLEGGSMIDLER NefoFender AS 0, Norsk Enøk og Energi AS 2, Numedalsnett AS Numedal Aksess Sum Side 12 av 16

13 Note 6 Betalbare skatter, Utsatt skatt Årets skattekostnad: Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Virkning av endring i skatteregler 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forkjeller Permanente forskjeller Fremførbar korreksjonsinntekt 0 0 Aksjonærbidrag 0 0 Fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets ordinære resultat Refusjonskrav etter delingsmodellen 0 0 Virkning av endring i skatteregler 0 0 Sum betalbar skatt ordinært resultat Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi Varebeholdning Utestående fordringer Gevinst og tapskonto Inntektsført avsatt utbytte Pensjonspremie/- forpliktelse Aksjer og andeler Akkumulert fremførbart underskudd Ubenyttet utbyttegodtgjørelse Korreksjonsinntekt Andre midlertidige forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats: 28 Utsatt skatt: Side 13 av 16

14 Note 7 Andre opplysninger av betydning NVE har etter at regnskapet for 2001 ble vedtatt, endret litt på sine regler/beregninger som gjør at inngående balanse for mindreinntekt er endret fra ,- til kr ,-. Denne forskjellen på kr ,- er korrigert direkte mot resultatregnskapet i Mer utførlige opplysninger er presentert i note 12. Note 8 Omløpsmidler Lagerbeholdning: Lageret er opptalt og verdsatt til gjenanskaffelskostnad. Note 9 Andre Finanskostnader Spesifikasjon av annen finanskostnad Tap ved salg av fondsandeler Verdiregulering på Fondsandeler Note 10 Personalkostader Spesifikasjon av lønnskostnader Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygd Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 10 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Annen godtgjørelse Side 14 av 16

15 Note 11 Revisjonskostnader Kostnadsført revisjonshonorarer for 2002 utgjør kr ,-, herav utgjør revisjon kr og kr 0 utgjør konsulenttjenester. Note 12 Mer-/mindreinntekt I forbindelse med energiloven med forskrifter, pålegger NVE distribusjonsverkene å beregne to variabler. Den første er en mer- /mindreinntekt på nettvirksomheten, og den andre er en mer-/mindreinntekt på ikke levert energi (KILE). KILE er ennå ikke av en slik karakter at vi vil si om den får varig endring og er derfor ikke regnskapsført. Alle tall avrundet til nærmeste tusen Pr. dato Mindreinntekt Avsatt i regnskap Årets mer(-)/mindreinntektsendring 543 Årets tilleggsregnskapsføring mot resultat Akkumulert mindreinntekt Renter Årets renteberegning Akkumulerte renter Akkumulert mindreinntekt Beløpene er tatt til inntekt i inneværende år, og er ført under andre fordringer i balansen. Note 13 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapets aksjonærer er Nore og Uvdal Kommune Eierandel 1000 aksjer Aksjekapitalen er kr og består av 1000 aksjer a kr Aksjene har like rettigheter. Side 15 av 16

16 Note A Virksomhetsfordelt Resultat Distribusjonsvirksomhet Marked Annen virksomhet Totalt Energiinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Varekjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og finanskostn. Finansinntekter 799 Finanskostnader 649 Ekstraordinære poster Netto finans-/eks.ord. poster 150 Resultat før skatter 1780 Skatt 497 Årets resultat 1283 Note B Avkastning Alle tall i 1000 Kr. Distribusjonsnett Nettanlegg Arbeid under utførelse Andre Anleggsmidler Gjennomsnitt for året Påslag 1% for arbeidskapital 210 Avkastningsgrunnlag Driftsresultat distribusjonsnett Avkastning 7,36 % Side 16 av 16

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap

KR00SHERAD EVERK KF. Årsberetning og Regnskap KR00SHERAD EVERK KF Årsberetning og Regnskap 2010 Innhold Organisasjon - Administrasjon side i Eiendommer side 3 Drift og vedlikehold side 4 Kjøp og salg av eikraft side 5 Elektrisitetstilsyn side 7 Energiokonomisering

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Foto Knut Robert Søderstrøm

ÅRSRAPPORT 2012. Foto Knut Robert Søderstrøm ÅRSRAPPORT 2012 Foto Knut Robert Søderstrøm INNHOLD Om Høland og Setskog Elverk SA.. 3 Styrets beretning. 6 Resultatregnskap. 12 Balanse 13 Noter.. 14 Kontantstrømanalyse mor 22 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 Innhold Årsberetning 2004............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer