Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A"

Transkript

1 COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: Foretaksregisteret: NO MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A Oppdragsnummer hos COWI: A Dokumentnr: RAP 001 Versjon: 01 Utgivelsesdato: Saksbehandler hos COWI: Martin Sveinssønn Melvær Kontrollør: Guro Kristine Milli Oppdragsansvarlig: Martin Sveinssønn Melvær Signaturer: Godkjent Saksbehandler Kontrollør (fylles evt. ut av oppdragsgiver)

2 Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygning A ved Årvoll skole i Oslo. Kartleggingen ble foretatt Kartlegging og prøvetakning viser at bygningen inneholder: Asbest Bly i soilrør Bromerte flammehemmere i cellegummi Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Ftalater i vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet Ftalater i isolerglassruter Kjemikalier Kvikksølv i vannlåser Miljøgifter i isolerglassruter PCB og metaller i maling på puss PCB i murpuss/mørtelmasse Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av lovlig firma. Farlig avfall skal deklareres og leveres til lovlig mottak. Sluttdisponering (også gjenbruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Det ble ikke foretatt merking av de synlige, miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. Dette skal gjøres før arbeidene starter. En beskrivelse av de helse- og miljøfarlige stoffene som er påvist, samt prøvetakningspunkter og bilder, finnes i kapittel 3. En sammenstillingstabell av stoffene finnes i kapittel

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1 Innledning Kontaktinformasjon 4 2 Om bygningen, kartleggingens omfang og merking Om bygningen Kartleggingens omfang Merking av helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt 6 3 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Asbest Bly i linoleum Bly i soilrør Bromerte flammehemmere i cellegummi Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Ftalater og klorparafiner i vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet Isolerglassruter med ftalater og andre miljøgifter Kjemikalier Kvikksølv i vannlåser Miljøgifter i fugemasse PCB og metaller i maling på puss PCB og metaller i mørtel/murpuss/keramisk flis/avretningsmasse mm Oppsummering Observerte helse- og miljøfarlige stoffer 31 5 Vedlegg 36 Vedlegg A - Fakta-ark om helse- og miljøskadelige stoffer Vedlegg B - Plantegninger Vedlegg C - Analyseresultat Vedlegg D - Oversikt over funn fordelt på rom/etasje Vedlegg E - Riveplaner 3

4 1 Innledning Miljøkartleggingen ble foretatt Tilstede på kartleggingen var COWIs rådgivere Tore Kofstad og Martin Sveinssønn Melvær. Formålet med miljøkartleggingen var å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i bygning A ved Årvoll skole i Oslo, i forbindelse med at bygningen skal rehabiliteres. Bygningen er oppført på 1950-tallet og arealet er på ca 1050 m 2. Bygningen har blitt benyttet som skole i hele levetiden frem til i dag og har blitt rehabilitert en rekke ganger. Miljøkartleggingen er basert på historisk og visuell gjennomgang med prøvetakninger ved behov. Kartleggingen omfatter alle overflater innendørs, vinduer, og fastmonterte tekniske installasjoner der det var mulig å komme til. Det var drift i bygningen på kartleggingstidspunktet. Miljøkartleggingen omfatter ikke yttertak, dekker, fasade, eller de fleste innervegger. Enkelte innerveggervegger omfattes av kartleggingen; disse er markert i rødt på riveplaner i vedlegg E. Miljøsaneringsbeskrivelsen er ment som et hjelpeverktøy for å kunne estimere prisbærende poster i anbudsbeskrivelsen, bestemme hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsaneringen før arbeidet kan iverksettes, oppfylle kravene som stilles iht. byggteknisk forskrift kapittel 9, samt å sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet. Denne rapporten ansees som gyldig i tre år fra utgivelsesdato på grunn av blant annet forventet endring i lovverket, samt kunnskapsutvikling. Dersom saneringen utføres senere enn tre år fra utgivelsesdato må innholdet i rapporten vurderes av kvalifisert personell, og supplerende miljøkartlegging må vurderes. 1.1 Kontaktinformasjon Oppdragsgiver: Reinertsen AS v/jon Christian Bergby, Miljøkartlegger: COWI AS v/martin Sveinssønn Melvær, Analysefirma: Eurofins Environment Testing Norway AS, og EM-Konsult AS 4

5 2 Om bygningen, kartleggingens omfang og merking 2.1 Om bygningen Bygning A ved Årvoll skole ble oppført på 1950-tallet, og har trolig gjennomgått flere rehabiliteringer, bl.a. på 2000-tallet. Bygning A har et areal på ca m² fordelt på to etasjer, loft og kjeller, og har blitt benyttet som skole i hele levetiden frem til i dag. Bygningen er oppført i tegl, med dekker av plasstøpt betong. Innervegger består i hovedsak av pusset tegl, men det er også benyttet gips enkelte steder. Gulvbelegg består av vinyl og linoleum, og de fleste vinduer i bygningen er fra Rørisolasjon består av mineralull og korkisolasjon. Det ble kun observert ventilasjonskanaler av metall i bygget, men det kan være asbestholdige eternittkanaler skjult i konstruksjonen. 2.2 Kartleggingens omfang Det er sett etter aktuelle helse- og miljøfarlige stoffer som ansees å kunne forekomme. Tabell 1 viser noen vanlige stoffer som finnes i en rekke bygningsmaterialer. En oppsummering av de stoffene som er påvist i bygget, finnes i kapittel 4.1. Tabell 1 viser noen helse- og miljøfarlige stoffer som er vanlige å finne i en rekke ulike bygningsmaterialer, og som er vurdert under miljøkartleggingen. Asbest Bromerte flammehemmere Ftalater KFK/HKFK Klorparafiner Isocyanater Oljeforbindelser PCB Pentaklorfenol PAH Tungmetaller Elektrisk og elektronisk avfall Generelt alle stoffer som har en uheldig virkning på helse eller miljø og som omfattes av avfallsforskriften Kartleggingen ble foretatt fra trapper og gulv innvendig. Beskrivelsen omfatter hele bygning A innvendig, med unntak av dekker og de fleste vegger (se riveplaner i vedlegg E; det er kun vegger markert i rødt i riveplaner som omfattes av denne beskrivelsen). Fasaden er ikke kartlagt. Det må tas forbehold om at de kartlagte områdene kan inneholde skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt, som for eksempel er skjult i konstruksjonen. Arealer over himling ble sjekket med stikkprøver, og det kan befinne seg helse- og miljøfarlige stoffer over himling som ikke ble kartlagt. Hvis det oppdages materialer under riving og demontering som det mistenkes at inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og dette ikke er beskrevet i denne rapporten, skal arbeidene stoppes og COWI/oppdragsgiver kontaktes, slik at materialene kan kartlegges og håndteres forskriftsmessig. Inventar og annet løsøre som befinner seg i bygningen er ikke med i denne kartleggingen, med mindre noe er spesielt presisert/beskrevet. 5

6 Det er ikke gjort en utdypning av inneklima- og arbeidsmiljømessige forhold. Forhold som omfatter forurensninger i grunnen omfattes ikke av denne beskrivelsen. 2.3 Merking av helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse- og miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. En slik merking utføres før arbeidet starter opp. 6

7 3 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Dette kapittelet beskriver de helse- og miljøskadelige stoffene/forekomstene som ble funnet under miljøkartleggingen. Utdypende informasjon om flere av stoffene vedrørende deklarering (av farlig avfall), lovverk, fjerning og håndtering av avfallet er nærmere angitt i vedlegg A. Plantegninger, hvor prøvetakingspunktene er angitt, ligger i vedlegg B. Analyseresultater fra de prøver som ble tatt under kartleggingen vises i vedlegg C. Oversikt over funn fordelt på rom/etasje, ligger i vedlegg D. Riveplaner finnes i vedlegg E. Beskrivelsen henviser til områder som er kartlagt, for eksempel etasje 1, rom A114. Omfang er oppgitt i lengdemeter (lm), kvadratmeter (m²), gram (g), kilogram (kg) eller antall (stk). Områdene er avmerket på plantegning, vedlegg B. 3.1 Asbest Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller rehabilitert før Asbestsanering skal foretas iht. forskrift om utførelse av arbeid, kap 4 asbestarbeid, av firma med tillatelse til å håndtere asbest. Funn: Avrettingsmasse Det ble observert avrettingsmasse på gulv under de fleste gulvbelegg. Avrettingsmasse skal trolig ikke fjernes i rehabiliteringsprosjektet, men kan bli berørt i mindre omfang. Det ble derfor ansett som hensiktsmessig å undersøke materialet for asbest. Avrettingsmasse ble prøvetatt i rom A220 (P8), og prøven anses som representativ for all avrettingsmasse i de kartlagte områdene. Analyseresultatene viser at avrettingsmasse ikke inneholder asbest. Eventuell avrettingsmasse som blir berørt i prosjektet skal imidlertid håndteres som forurenset med PCB, se kap Branndør Det ble observert en branndør av eldre type på loft. Branndøren kan inneholde asbestholdig isolasjon. Døren ble ikke sjekket for asbest under kartleggingen, da døren må demonteres for å sjekke dette. Døren skal håndteres som asbestholdig med mindre den kan dokumenteres å være produsert etter 1985, eller prøvetaking viser at den ikke inneholder asbest. Endelokk på rør Det ble observert mørtelmasse i endelokk på rør i rom K. Erfaringsmessig kan slike endelokk være asbestholdige, og materialet ble derfor prøvetatt (P18) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at materialet inneholder asbest. All mørtelmasse i endelokk på rør skal derfor håndteres som asbestholdig. I tabellen under oppgis kun synlig omfang, det er trolig flere asbestholdige endelokk skjult i konstruksjonen og over himling. Fugemasse Det ble observert hard fugemasse på ventilasjonskanaler på loft. Fugemassen ble prøvetatt (P1) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at fugemassen ikke 7

8 inneholder asbest. Det anbefales at fugemassen håndteres som farlig avfall med PCB, se kap for nærmere beskrivelse av håndtering. Keramisk flis Keramisk flis samt tilknyttet mørtel/fugemasse og flislim kan inneholde asbest. Det ble observert tre ulike typer keramisk flis i de kartlagte områdene, og det ble tatt flere prøver av materialene (P5, P6, P9, P10, P13, P14). Asbest kan være tilsatt både i flis, mørtel og flislim. Det ble derfor tatt prøver av to av fraksjonene for hver type keramisk flis. Analyseresultatene viser at ingen av prøvene inneholder asbest. Erfaringsmessig er imidlertid fuge/mørtelmasse forurenset med PCB, og det anbefales at keramiske fliser inkludert fuge/mørtelmasse håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). Lim Det ble observert svart lim under alle gulvbelegg (linoleum og vinyl), med unntak av i rom A114 i etasje 1 og rom W i kjeller, der det er sponplater under vinylbelegg. Erfaringsmessig kan denne typen svart lim inneholde asbest, og materialet ble derfor prøvetatt i rom A208 (P6) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at svart lim ikke inneholder asbest. Linoleum Linoleum kan i enkelte tilfeller inneholde asbest, og ettersom det var benyttet samme type linoleum i mange rom i det kartlagte bygget ble linoleum prøvetatt (P4) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at materialet ikke inneholder asbest. Linoleum ble også analysert for tungmetaller, se kap Linoleum kan håndteres som ordinært avfall. Plater: Det ble observert hvite plater av typen "Asbestolux" i tak på loft, som erfaringsmessig inneholder asbest. Platene skal håndteres som asbestholdige. Det ble også observert hvite plater i trappeløp mellom etasje 1 og 2, som det ble mistenkt at er asbestholdige. Platene ble prøvetatt (P11) og analyseresultatene viser at platene ikke inneholder asbest. Platene i trappeløpet kan dermed håndteres som ordinært avfall. Rørsiolasjon Det ble observert svart korkisolasjon på rør flere steder i bygget. Erfaringsmessig kan slik isolasjon være asbestholdig, og materialet ble derfor prøvetatt (P12) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at materialet ikke inneholder asbest. Svart korkisolasjon kan dermed håndteres som ordinært brennbart avfall. Soilrørskjøter Eldre soilrør kan ha asbest i skjøtene, under blyet i soilrørskjøtene. Det ble observert soilrørskjøter i flere rom, og det er trolig flere slike skjøter skjult i konstruksjonen. Skjøtene ble ikke sjekket for asbest under kartleggingen, da soilrør må demonteres for å få tilgang til eventuell asbest. Entreprenør må være oppmerksom på dette under sanering, eventuelt kan rørene leveres hele som asbestholdige. Trådisolasjon Det ble observert trådisolasjon på ventilasjonskanaler på loft, og i rørskjøter over himling i kjeller. Erfaringsmessig kan slik isolasjon inneholde asbest, og observert trådisolasjon 8

9 ble derfor prøvetatt (P2 og P15) og analysert for asbest. Analyseresultatene viser at ingen av prøvene inneholder asbest. Trådisolasjon kan dermed håndteres som ordinært avfall. Vinylbelegg Vinylbelegg kan inneholde asbest, men erfaringsmessig vil slik vinyl ha en sprø konsistens. Observert vinyl i de kartlagte arealene hadde ikke sprø konsistens, og det er derfor ikke mistanke om asbest i materialet. Vinylbelegg skal likevel håndteres som farlig avfall med ftalater, se kap Det gjøres oppmerksom på at kartlegging av asbest er gjort med stikkprøver. Det kan ikke utelukkes at asbestholdige materialer finnes skjult i konstruksjonen. Tabell 2 viser en oversikt over hvor det ble observert asbestholdige materialer, og analyseresultater av materialer som ble prøvetatt. Dersom materialet inneholder asbest er raden for det aktuelle materialet markert med rosa farge. Sted Materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Kjeller, rom C-V. Etasje 1, rom A, B, A111, A115, A116. Etasje 2, rom 1207, A208, A220, A221 Kjeller, rom C-N, P, S- V. Etasje 1, rom A, B, A111, A115, A116. Etasje 2, rom 1207, A208, A220, A221 Kjeller, rom C-N, P, S- V. Etasje 1, rom A, B, A111, A115, A116. Etasje 2, rom 1207, A208, A220, A221 Kjeller, rom C Kjeller, rom E Kjeller, rom K Kjeller, rom N Kjeller, rom T Kjeller, rom U Svart lim under gulvbelegg Linoleumsbelegg på gulv (ett lag) Avrettingsmasse på gulv Trådisolasjon i rørskjøte over himling Soilrørskjøter med asbest Mørtel i endelokk på rør Soilrørskjøter med asbest Soilrørskjøter med asbest Soilrørskjøte med asbest Ca. 670 m² P7 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. Ca. 670 m² P4 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall (se også kap. 3.2). Ca. 670 m² P8 - Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). Ca. 20 g synlig P15 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. 4 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. 1 stk. P18 - Håndteres som asbestholdig. 3 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. 1 stk. synlig - - Kan være asbestholdig. 1 stk. synlig - - Kan være asbestholdig. 9

10 Sted Materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Etasje 1, rom A114 Etasje 1, rom A114 Etasje 1, rom A114 Etasje 1, rom A116 Etasje 1, rom A Etasje 1, rom B Fugemasse mellom keramisk flis i avtrekksrom Keramisk flis i avtrekksrom Soilrørskjøter med asbest Soilrørskjøter med asbest Soilrørskjøter med asbest Soilrørskjøter med asbest Ca. 3 m² flis Ca. 3 m² flis Etasje 1, rom B Svart rørisolasjon Ikke relevant Etasje 2, rom A208 Soilrørskjøter med asbest P13 3 Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). P14 3 Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). 6 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. 10 stk. - - Kan være synlig asbestholdige. 8 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. 8 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. P12 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. 2 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. Etasje 2, rom A209 Hvite plater i trapp Ca. 10 m² P11 4 Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. Etasje 2, rom 1207 Soilrørskjøter med asbest 4 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. Etasje 2, rom A220 Etasje 2, rom A220 Etasje 2, rom A220 Etasje 2, rom A221 Etasje 2, rom A221 Etasje 2, rom A221 Soilrørskjøter med asbest Mørtel/fugemasse mellom keramisk flis på vegg Keramisk flis på vegg Mørtel/fugemasse mellom keramisk flis på vegg Flislim tilknyttet keramisk flis på vegg Soilrørskjøter med asbest 12 stk. synlig Ca. 5 m² flis Ca. 5 m² flis Ca. 2 m² flis Ca. 2 m² flis 10 stk. synlig - - Kan være asbestholdige. P9 - Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). P10 - Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). P5 2 Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). P6 2 Ikke påvist asbest. Håndteres som forurenset med PCB (se kap. 3.12). - Kan være asbestholdige. 10

11 Sted Materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Loft Loft Trådisolasjon på ventilasjonskanal Hard fugemasse på ventilasjonskanal Soilrørskjøter med asbest Ca. 0,5 lm synlig Ca. 0,5 lm synlig P2 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. P1 - Ikke påvist asbest. Håndteres som ordinært avfall. - - Kan være asbestholdige. Loft 30 stk. synlig Loft Branndør 1 stk. - - Håndteres som asbestholdig. Loft Hvite asbestoluxplater i tak Det tas forbehold om tellefeil Ca. 13 m² - 1 Håndteres som asbestholdige. Levering: Asbest skal deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Bilder: Bilde 1 Sjekk av plater på loft. Platene er asbestholdige. Bilde 3 Keramisk flis i avtrekksrom i rom A114. Håndteres som forurenset med PCB. Bilde 2 Keramisk flis på vegg i rom A221. Håndteres som forurenset med PCB. Bilde 4 Hvite plater i trappeløp. Håndteres som ordinært avfall. 11

12 3.2 Bly i linoleum Linoleumsbelegg kan inneholde så høye konsentrasjoner av ulike blyforbindelser at materialet skal håndteres som farlig avfall. I dette tilfellet antas det at blyoksid er benyttet i belegget. Det benyttes R-Setninger fra ECHA for vurderingen om blyokid gjør linoleumsbelegget til farlig avfall eller ikke. R-setningen for blyoksid er R50/53, som har en grenseverdi på 0,25 %. Det vil si at verdier over 2500 mg/kg regnes som farlig avfall. Funn: Det ble observert ett lag linoleumsbelegg i de fleste rom i bygning A ved Årvoll skole. Linoleumsbelegg ble prøvetatt i rom A221 og analysert for tungmetaller (P3). Analyseresultatene viser at konsentrasjoner av tungmetaller er under grenseverdi for farlig avfall. Linoleumsbelegg ble også prøvetatt for asbest (se kap. 3.1), og det ble ikke påvist asbest i materialet. Linoleumsbelegg kan dermed håndteres som ordinært avfall. Levering: Linoleumsbelegg kan håndteres som ordinært avfall. Bilder: Bilde 5 Linoleumsbelegg på gulv i rom A221 Bilde 6 Linoleumsbelegg på gulv i rom B 12

13 3.3 Bly i soilrør I eldre soilrør er det benyttet bly som tetningsmasse i skjøten mellom rørene. Blyet ligger som en ring inne i hver muffe. Det er ca. 0,5 kg bly i hver muffe. Soilrør er ofte skjult i konstruksjonen. Bly kan også ha vært brukt som beslag på tak, rør, og pipegjennomføringer etc. Metallisk bly er ikke farlig avfall, men skal leveres til metallgjenvinning. Funn: Det ble observert soilrør med soilrørskjøter i flere rom i bygning A, og det er trolig flere soilrørskjøter skjult i konstruksjonen/over himling. Det kan også være asbest i skjøtene (under blyet), se kap Tabell 3 viser en oversikt over hvor det ble observert bly i soilrør og et estimat over omfanget. Sted Materiale Omfang Bilde Kommentar Kjeller, rom E Bly i soilrørskjøter 4 stk. synlig, ca. 2 kg bly Kjeller, rom N Bly i soilrørskjøter 3 stk. synlig, ca. 1,5 kg bly Kjeller, rom T Bly i soilrørskjøter 1 stk. synlig, ca. 0,5 kg bly Kjeller, rom U Bly i soilrørskjøter 1 stk. synlig, ca. 0,5 kg bly Etasje 1, rom A114 Bly i soilrørskjøter 6 stk. synlig, ca. 3 kg bly Etasje 1, rom A116 Bly i soilrørskjøter 10 stk. synlig, ca. 5 kg bly Etasje 1, rom A Bly i soilrørskjøter 8 stk. synlig, ca. 4 kg bly Etasje 1, rom B Bly i soilrørskjøter 8 stk. synlig, ca. 4 kg bly Etasje 2, rom A208 Bly i soilrørskjøter 2 stk. synlig, ca. 1 kg bly Etasje 2, rom 1207 Bly i soilrørskjøter 4 stk. synlig, ca. 2 kg bly Etasje 2, rom A220 Bly i soilrørskjøter 12 stk. synlig, ca. 6 kg bly Etasje 2, rom A221 Bly i soilrørskjøter 10 stk. synlig, ca. 5 kg bly Etasje 3, loft Bly i soilrørskjøter 30 stk. synlig, ca. 5 kg bly 8 7 Leveres til metallgjenvinning Levering: Soilrør med blyringer leveres til metallgjenvinning. 13

14 Bilder: Bilde 7 Soilrør med skjøter på loft Bilde 8 Soilrør med skjøter i rom B 14

15 3.4 Bromerte flammehemmere i cellegummi Avfall med bromerte flammehemmere som inneholder 0,25 vektprosent eller mer penta- BDE, okta-bde, deka-bde, HBCDD eller TBBPA er definert som farlig avfall. To typer bromerte flammehemmere ble forbudt å bruke i Norge i 2004: penta- og okta-bde. I 2008 ble det forbudt å bruke deka-bde. Bruken av HBCDD og TBBPA har vært økende i Norge etter forbudet mot de andre bromerte flammehemmerne ble innført. Cellegummi brukes ofte som isolasjonsmateriale på rør. Cellegummi inneholder ofte bromerte flammehemmere som gjør at materialet skal behandles som farlig avfall. Funn: Det ble observert svart cellegummi på rør flere steder, se tabellen under. Cellegummien er ikke prøvetatt da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere alt inn som farlig avfall. Omfanget av faktisk mengde cellegummi kan være større, da cellegummi også finnes skjult i konstruksjonen/over himling. Tabell 4 viser en oversikt over hvor det ble observert cellegummi og isolasjon, og et estimat over omfanget. Rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall. Sted Materiale Omfang Kommentar Kjeller, rom C Cellegummi på rør over Ca. 0,5 lm himling Kjeller, rom T Cellegummi på rør Ca. 16 lm Etasje 1, rom A116 Cellegummi på rør Ca. 13 lm Håndteres som farlig avfall med bromerte flammehemmere Levering: All cellegummi skal leveres og deklareres som farlig avfall med bromerte flammehemmere. 15

16 3.5 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Tungmetaller, kondensatorer med PCB, kvikksølv, ftalater, asbest og bromerte flammehemmere er blant stoffene som kan finnes i EE-avfall. Det er viktig at alt EE-avfall håndteres skånsomt, så det ikke påføres skader. Funn: Det ble observert EE-avfall i hele bygningen. Ved hjelp av erfaringstall er det beregnet at det er ca kg med EE-avfall i hele bygget. Levering: EE-avfall leveres helt til godkjent mottak for EE-avfall, som vil demontere dette på riktig måte. Kabler, brytere, armaturer, ledninger skal også leveres som EE-avfall. Lysrør og sparepærer deklareres som farlig avfall og pakkes så de kommer hele frem til mottaket. I EE-avfall inngår også deler som er nødvendig for avkjøling, oppvarming og beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. Kabelkanaler av plast kan leveres sammen med EE-avfall til godkjent mottak, eller deklareres og leveres som farlig avfall med bly. Bilder: Bilde 9 El. rack i rom A208 som eksempel på EE-avfall Bilde 10 El. skap i rom A114 som eksempel på EE-avfall 16

17 3.6 Ftalater og klorparafiner i vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet Vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet inneholder ofte så høye konsentrasjoner av ftalater eller klorparafiner (mykgjørere) at materialene blir farlig avfall. Oftest inneholder vinylmaterialene høye konsentrasjoner med ftalater, men kan også inneholde klorparafiner. Farlig avfallsgrensen for de tre typene ftalater som regnes som farlige er: mg/kg for DEHP og DBP og mg/kg for BBP. Farlig avfallsgrensen for kort- og mellomkjedete klorparafiner er 2500 mg/kg. Funn: Det ble observert eldre vinylbelegg på gulv i de fleste rom i bygning A ved Årvoll skole. Det ble også observert vinyllister og vinyltapet enkelte steder. Vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet er ikke prøvetatt da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere alt inn som farlig avfall. Arealer med vinylbelegg er markert med rosa farge på plantegninger i vedlegg B. Tabell 5 viser oversikt over hvor det ble observert vinylmaterialer som trolig inneholder ftalater. Lys rosa farge indikerer at materialet skal håndteres som farlig avfall. Sted Materiale Omfang Bilde Kommentar Kjeller, rom D-J, L-N, T, U, W Etasje 1, rom A111, A114, A116, A, B Vinylbelegg på gulv (ett lag) Vinylbelegg på gulv (ett lag) Ca. 200 m² Ca. 210 m² Etasje 1, rom A114 Vinyllister Ca. 30 lm Etasje 1, rom A Etasje 2, rom 1207, A208 Vinyltapet på vegg (ett lag) Vinylbelegg på gulv (ett lag) Ca. 1 m² 12 Ca. 15 m² 11 Håndteres som farlig avfall med ftalater Levering: Vinylbelegg, vinyllister og vinyltapet deklareres og leveres som farlig avfall med ftalater. I merknadsfeltet på deklarasjonsskjemaet beskrives det at materialet også inneholder klorparafiner. 17

18 Bilder: Bilde 12 Vinyltapet på vegg i rom A Bilde 11 Vinylbelegg på gulv i rom A 18

19 3.7 Isolerglassruter med ftalater og andre miljøgifter PCB har vært brukt som et tilsatsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen på isolerglassruter. Man skal gå ut fra at norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB, samt importerte ruter frem til Isolerglassruter fra ca til 1990 kan inneholde klorparafiner i fugelimet som gjør isolerglassrutene til farlig avfall. Isolerglassruter etter 1990 kan inneholde konsentrasjoner av ftalater i fugelimet som gjør at rutene skal håndteres som farlig avfall. Selv helt nye isolerglassruter kan være tilsatt ulike miljøgifter i fugelimet som gjør at alle isolerglassruter skal håndteres som farlig avfall. Funn: Det ble observert isolerglassruter i de fleste rom i bygningen. Det er foreløpig usikkert om rutene skal skiftes ut under rehabiliteringen, men det var likevel ønskelig å kartlegge vinduene. De fleste vinduene er fra 2005 og senere, og skal dermed håndteres som isolerglassruter med andre miljøgifter som f.eks. isocyanater. Enkelte isolerglassruter er fra 1996 og 2001, og disse vinduene skal håndteres som farlig avfall med ftalater. Det ble ikke tatt prøver av fugelimet i isolerglassrutene, da rutene må demonteres fra karm ved en slik prøvetaking. Dette var ikke ønskelig på kartleggingstidspunktet da bygningen fortsatt er i bruk og det er usikkert om vinduene faktisk skal skiftes ut. Fugelimet kan prøvetas når rutene demonteres av byggherre, eller byggherrens representant. Tabell 6 viser en oversikt over hvor det ble observert isolerglassruter som kan inneholde ftalater og/eller andre miljøgifter, og et estimat over omfanget. Rosa farge indikerer at rutene skal håndteres som farlig avfall. Sted Produsent og årstall Omfang Kommentar Kjeller, rom C Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med ftalater Kjeller, rom C Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom E Hole stk. Håndteres som isolerglassruter med ftalater Kjeller, rom I Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom J Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom N Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom N Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom S Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter 19

20 Sted Produsent og årstall Omfang Kommentar Kjeller, rom U Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom W Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom W Saint-Gobain stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom W Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom W Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom W Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Kjeller, rom X Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 1, rom A Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 1, rom B Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 1, rom A111 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med ftalater Etasje 1, rom A111 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 1, rom A114 Hole stk. Håndteres som isolerglassruter med ftalater Etasje 1, rom A114 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 1, rom A116 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom 1207 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom A208 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom A209 Pilkington stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom A220 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom A220 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje 2, rom A221 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Etasje, 2, rom A221 Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med ftalater Etasje 3, loft Bøckmann stk. Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter Det tas forbehold om tellefeil. 20

21 Levering: Isolerglassruter som er farlig avfall deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Se tabellen under for informasjon om avfallstoffnr. og EAL-kode for de ulike typene isolerglassruter. Årstall i avstandslist Farlig avfall med Deklareres med 1965 til 1975 for norske ruter. Til og med 1979 for utenlandske ruter (se PCB Avfallsstoffnummer 7211 og EAL- kode til 1990 Klorparafiner Avfallsstoffnummer 7158 og EAL-kode til 2004 Ftalater Avfallsstoffnummer 7156 og EAL-kode til dags dato Ulike miljøgifter Avfallsstoffnummer 7121 og EAL-kode Bilder: Bilde 13 Isolerglassruter i rom A114 Bilde 14 Årstall i avstandslist på rute i rom A114 21

22 3.8 Kjemikalier Farlige kjemikalier omfatter kjemiske stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare. Farlige kjemikalier er farlig avfall. Funn: Det ble funnet rester av vaskemidler og andre kjemikalier, i rom D/F i kjeller. Dersom disse kjemikalierestene står igjen i bygningene når entreprenør skal begynne rivearbeidene, skal entreprenør levere kjemikalierestene som farlig avfall til godkjent mottak. Levering: Kjemikaliene deklareres og leveres til godkjent mottak som farlig avfall. Bilde: Bilde 15 Kjemikalier i rom D/F i kjeller. 22

23 3.9 Kvikksølv i vannlåser Vannlåser og soilrør fra sykehus og laboratorier kan ofte inneholde kvikksølv. Vannlåsene og soilrør må demonteres forsiktig og innholdet må helles over i en tett beholder og sjekkes for kvikksølv. Kvikksølv ser ut som en metallisk væske. Funn: Legekontor i rom N og U kan også ha vannlåser som inneholder kvikksølv. Dersom vannlåser skal demonteres må entreprenør være oppmerksom på at de kan inneholde kvikksølv slik at kvikksølvet samles opp ved demontering. Tabell 7 viser en oversikt over hvor det ble observert kvikksølv, og et estimat over omfanget. Rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall. Sted Materiale Omfang Bilde Kjeller, rom N, U Kvikksølv i vannlåser Ukjent - Levering: Materialer med kvikksølv deklareres og leveres som farlig avfall med kvikksølv. Bilder: 23

24 3.10 Miljøgifter i fugemasse Fugemasser som ble brukt frem til 1980 kan inneholde PCB. Fugemasse fra ca kan inneholde klorparafiner. Fugemasse kan også inneholde ftalater, tungmetaller, siloxaner og bromerte flammehemmere som gjør at fugemasse skal håndteres som farlig avfall. Funn: Det ble observert hard fugemasse på ventilasjonskanaler enkelte steder i bygg A, som ser ut til å være av eldre type. Fugemassen ble analysert for asbest, og analyseresultatene viser at materialet ikke inneholder asbest (se kap. 3.1). Det anbefales at hard fugemasse håndteres som farlig avfall med PCB på grunn av bygningens alder. Det ble observert ulike typer myk fugemasse rundt karmer på de fleste dører og mellom vindusglass og vinduskarm på de fleste vinduer i bygg A. Fugemassen ser ut til å være av en nyere type, og det anbefales derfor at den håndteres som farlig avfall med klorparafiner. Fugemasse kan også finnes en rekke andre steder skjult i konstruksjonen. På grunn av begrenset mengde av ulike fugemasser, samt at fugemassene kan inneholde svært mange forskjellige stoffer som gjør dem til farlig avfall, vil det ikke være økonomisk hensiktsmessig å prøveta fugemassene for alle de relevante farlige stoffene. All fugemasse som blir berørt i prosjektet skal håndteres som farlig avfall, med mindre fugemassen prøvetas og analyseresultatene av fugemassen viser at den ikke er farlig avfall. Tabell 8 viser en oversikt over fugemasser med PCB og klorparafiner. Rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall. Sted Materiale Omfang Bilde Kommentar Loft og rom A221 (over himling) Hele det kartlagte området. Hele det kartlagte området. Hard fugemasse på ventilasjonskanaler. Myk fugemasse mellom dørkarmer og vegg. Myk fugemasse mellom vindusglass og karm i vinduer. Ca. 5 lm synlig mengde - Håndteres som farlig avfall med PCB. Ca. 200 lm totalt - Håndteres som farlig Ca. 150 lm totalt - avfall med klorparafiner. Levering: Hard fugemasse deklareres og leveres til godkjent mottak som farlig avfall med PCB. Myk fugemasse deklareres og leveres til godkjent mottak som farlig avfall med klorparafiner. 24

25 Bilde: Bilde 16 Eksempel på fugemasse mellom vindusglass og -karm i rom I. 25

26 3.11 PCB og metaller i maling på puss Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i maling. Konsentrasjonen av PCB og/eller tungmetaller kan være over forurensingsforskriftens normverdier (jf. forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1), eller konsentrasjonen kan være så høy at malingen regnes som farlig avfall når den fjernes.det er totalinnholdet av PCB som skal benyttes ved vurdering av PCB-innhold. Analyserapporten oppgir PCB-7. Denne verdien må ganges med 5 for å vurdere totalinnholdet av PCB. (jf. endring avfallsforskriften 1. juni 2015, med en henvisning til EU-direktiv 850/2004). Funn: I henhold til riveplaner (se vedlegg E) skal det rives en del vegger i kjeller. Veggene består i hovedsak av pusset tegl, enkelte vegger består av gips. Det ble observert flere ulike typer maling på vegg, og maling på pusset tegl i rom K ble prøvetatt og analysert for PCB og tungmetaller. Ettersom det var mange ulike typer maling i begrenset omfang ble det kun tatt denne ene malingsprøven, som anses som representativ for all berørt maling på puss og eventuell betong i prosjektet. Analyseresultatene viser at malingen er farlig avfall med sink, i tillegg til at den er forurenset med PCB, kvikksølv, kadmium og bly. Tabell 9 viser en oversikt over hvor det har blitt tatt malings- eller pussprøver. For PCB er konsentrasjonen i hver prøve oppgitt. For metallene er det oppgitt konsentrasjonen på de metallene som er over normgrensen. Fet skrift angir metaller over grensen for farlig avfall. Rosa farge angir at prøven har konsentrasjon over grensen for farlig avfall. Sted/materiale Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommentar Kjeller, rom E-K, M- P, U-V. Maling på vegger som skal rives. Ca. 120 m² totalt PCBtotal (mg/kg) Metaller (mg/kg) P17 0,65 Pb: 220 Cd: 7,2 Hg: 16 Zn: Farlig avfall med sink. Forurenset med bly, kadmium, kvikksølv og PCB. Levering: Maling som er farlig avfall og de øverste 2 cm av puss/betong skal deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Avfallsmottaket opplyses om den prøvetakingen og de konsentrasjoner som er funnet, slik at maling og puss blir riktig håndtert. Dersom det er ønskelig kan COWI leies inn for å ta supplerende prøver av de malingstypene som ikke ble prøvetatt under kartleggingen. Dette kan være lønnsomt for eventuelt å kunne identifisere malingstyper som har lavere konsentrasjoner av farlige stoffer enn malingen i rom K. Alternativt kan det vurderes å benytte XRF til en slik identifisering. Ren puss, dvs. betong uten armering og uten maling som er forurenset, eller annen forurensning kan benyttes til lovlig oppfyllingsformål. 26

27 Bilde: Bilde 17 Maling på vegg i rom K. Malingen er farlig avfall med sink. 27

28 3.12 PCB og metaller i mørtel/murpuss/keramisk flis/avretningsmasse mm. Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i murpuss. Konsentrasjonen av PCB og metaller kan være over forurensingsforskriftens normverdier (jf. forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1), eller konsentrasjonen kan være så høy at murpuss regnes som farlig avfall når materialene fjernes. Det er totalinnholdet av PCB som skal benyttes ved vurdering av PCB-innhold. Analyserapporten oppgir PCB-7. Denne verdien må ganges med 5 for å vurdere totalinnholdet av PCB. (jf. endring avfallsforskriften 1. juni 2015, med en henvisning til EU-direktiv 850/2004). Funn: Mørtel/murpuss De fleste vegger i bygg A består av pusset tegl, og umalt mørtel/murpuss ble prøvetatt i rom J (P16) og analysert for PCB og metaller. Analyseresultatene viser at mørtel/murpuss har konsentrasjoner av PCB og metaller som er under normverdi. Murpuss er imidlertid malt med maling som er farlig avfall, se kap for beskrivelse av håndtering. Keramisk flis, mørtel og lim Det ble observert keramisk flis i flere deler av de kartlagte områdene. Flis, mørtel og flislim ble ikke analysert for PCB eller metaller, ettersom det er snakk om små mengder. Erfaringsvis vil mørtel/fugemasse være forurenset med PCB. Det anbefales derfor at flis med flislim og mørtel håndteres som forurenset med PCB. Avretningsmasse Det ble observert avrettingsmasse under gulvbelegg i de fleste rom. Det er usikkert om avrettingsmasse blir berørt i prosjektet, og materialet ble derfor kun prøvetatt for asbest. Materialet inneholder ikke asbest, se kap Dersom avrettingsmasse blir berørt i prosjektet anbefales det at materialet håndteres som forurenset med PCB. Tabell 10 viser en oversikt over tyngre bygningsmaterialer. Gul farge indikerer materialer som antas å ha konsentrasjoner over normverdier, men under grensen for farlig avfall. Sted/materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Kjeller, rom E-K, M-P, U-V. Umalt mørtel i teglvegger som skal rives. Kjeller, rom E, K, N, Q, R, T. Etasje 1, rom A114, A116. Etasje 2, rom A220, A221. Keramisk flis inkl. mørtel/fugemasse og flislim. Ca. 120 m2 vegg. Ca. 22 m² flis totalt. P16 20 Ikke forurenset med PCB eller metaller. Ikke analysert for PCB/ metaller - Håndteres som forurenset med PCB. 28

29 Sted/materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Kjeller, rom C-N, P, S-V. Etasje 1, rom A, B, A111, A115, A116. Etasje 2, rom 1207, A208, A220, A221. Avrettingsmasse på gulv Ca. 670 m² Ikke analysert for PCB/ metaller - Håndteres som forurenset med PCB. Levering: Ren mørtel/murpuss, dvs. uten armering og maling som er forurenset, eller annen forurensning kan benyttes til lovlig oppfyllingsformål. Der murpuss eller andre tyngre bygningsmaterialer er malt skal maling inkludert de øverste 2 cm av murpuss/andre tyngre bygningsmaterialer leveres som farlig avfall med sink, se kap Keramisk flis inkludert mørtel/fugemasse og flislim som er forurenset med PCB leveres som forurenset masse. Eventuell avrettingsmasse som blir berørt leveres også som forurenset masse med PCB. Tyngre bygningsmaterialer som er forurenset kan ikke disponeres fritt, som for eksempel til oppfyllingsformål, med mindre dette utredes nærmere og avklares med aktuelle myndigheter. Bilde: Bilde 18 Teglvegg med umalt mørtel og murpuss i rom J. Mørtel/puss er ren. 29

30 4 Oppsummering Kartleggingen viser at det finnes farlig avfall som skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall, og elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som skal leveres som EE-avfall når materialene fjernes. Det finnes også materialer som er mindre forurenset, se kapittel 3 og 4.1 for oversikt over funn i bygget. Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Det er tatt prøver som viser at flere av disse materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Plantegninger med angivelse av prøvetakningssted ligger som vedlegg B. Avfallet skal sorteres på stedet, gjerne i lukket beholder eller låsbar container, og leveres til lovlig avfallsmottak. Farlig avfall skal deklareres ved levering. Avfallsmottaket skal ha konsesjon fra Fylkesmannen for de avfallsfraksjoner de mottar. Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres gjennom en sluttrapportering til kommunen, iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Sluttrapporten skal inneholde dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert fra arbeidene. Det kan være skjulte helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen og konstruksjonene, som ikke er påvist under denne kartleggingen. Hvis dette oppdages under riving og demontering, skal arbeidene stoppes, og COWI/oppdragsgiver kontaktes, slik at materialene kan kartlegges og håndteres forskriftsmessig. Denne rapporten ansees som gyldig i tre år fra utgivelsesdato på grunn av blant annet forventet endring i lovverket, samt kunnskapsutvikling. Dersom saneringen utføres senere enn tre år fra utgivelsesdato må innholdet i rapporten vurderes av kvalifisert personell, og supplerende miljøkartlegging må vurderes. 30

31 4.1 Observerte helse- og miljøfarlige stoffer Mengdene som er oppgitt er tatt på øyemål, ved bruk av lasermåler, samt mål på plantegninger. Tabell 11 viser sammenstilling over funn av helse- og miljøfarlige stoffer. Miljøskadelig avfall/fraksjon Sted Materiale Mengde Håndtering Asbest Kjeller, rom K Loft Mørtel i endelokk på rør Branndør 1 stk. synlig 1 stk. Håndteres iht. forskrift om utførelse av arbeid, Loft Hvite asbestoluxplater i tak Ca. 13 m² kapittel 4, asbestarbeid. Avfallsstoffnr og EAL for byggematerialer: 7250 / For Isolasjonsmaterialer: 7250 / Bly i soilrør Kjeller, rom E Bly i soilrørskjøter 4 stk. synlig, ca. 2 kg bly Leveres til metallgjenvinning Kjeller, rom N Bly i soilrørskjøter 3 stk. synlig, ca. 1,5 kg bly Kjeller, rom T Bly i soilrørskjøter 1 stk. synlig, ca. 0,5 kg bly Kjeller, rom U Bly i soilrørskjøter 1 stk. synlig, ca. 0,5 kg bly Etasje 1, rom A114 Bly i soilrørskjøter 6 stk. synlig, ca. 3 kg bly Etasje 1, rom A116 Bly i soilrørskjøter 10 stk. synlig, ca. 5 kg bly Etasje 1, rom A Bly i soilrørskjøter 8 stk. synlig, ca. 4 kg bly Etasje 1, rom B Bly i soilrørskjøter 8 stk. synlig, ca. 4 kg bly Etasje 2, rom A208 Bly i soilrørskjøter 2 stk. synlig, ca. 1 kg bly 31

32 Miljøskadelig avfall/fraksjon Sted Materiale Mengde Håndtering Etasje 2, rom 1207 Bly i soilrørskjøter 4 stk. synlig, ca. 2 kg bly Etasje 2, rom A220 Bly i soilrørskjøter 12 stk. synlig, ca. 6 kg bly Etasje 2, rom A221 Bly i soilrørskjøter 10 stk. synlig, ca. 5 kg bly Etasje 3, loft Bly i soilrørskjøter 30 stk. synlig, ca. 5 kg bly Bromerte flammehemmere i cellegummi Kjeller, rom C Cellegummi på rør over himling Ca. 0,5 lm Kjeller, rom T Cellegummi på rør Ca. 16 lm Etasje 1, rom A116 Cellegummi på rør Ca. 13 lm Deklareres og leveres som farlig avfall med bromerte flammehemmere. Avfallsstoffnr og EAL Elektrisk og Elektronisk avfall (Sikringsskap, fordelingsskap, kabler, ledninger, kontakter, brytere, termostater, belysning, nødlys, ledelys mv.) Hele det kartlagte området Ca kg Diverse EEavfall Leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Ftalater og klorparafiner i vinylbelegg vinyllister og vinyltapet Kjeller, rom D-J, L-N, T, U, W Etasje 1, rom A111, A114, A116, A, B Vinylbelegg på gulv (ett lag) Ca. 200 m² Deklareres og Vinylbelegg på gulv (ett lag) Ca. 210 m² Etasje 1, rom A114 Vinyllister Ca. 30 lm Etasje 1, rom A Vinyltapet på vegg (ett lag) Ca. 1 m² leveres som farlig avfall. Avfallsstoffnr. og EAL for: Ftalater: 7156/ Klorparafiner: 7159/ Etasje 2, rom 1207, A208 Vinylbelegg på gulv (ett lag) Ca. 15 m² 32

33 Miljøskadelig avfall/fraksjon Sted Materiale Mengde Håndtering Ftalater i isolerglassruter Kjeller, rom C Bøckmann stk. Deklareres og leveres som Kjeller, rom E Hole stk. isolerglassruter med ftalater. Avfallsstoffnummer Kjeller, rom S Bøckmann stk og EAL Etasje 1, rom A111 Bøckmann stk. Etasje 1, rom A114 Hole stk. Etasje, 2, rom A221 Bøckmann stk. Kvikksølv Kjeller, rom N, U Kvikksølv i vannlåser Ukjent Kvikksølv i vannlåser deklareres leveres som farlig avfall. Avfallsstoffnr og EAL Miljøgifter i isolerglassruter. Isolerglassruter datert fra 2005 til dags dato Kjeller, rom C Kjeller, rom I Bøckmann 2014 Bøckmann stk. Deklareres og leveres som isolerglassruter med 8 stk. isocyanater. Avfallsstoffnummer Kjeller, rom J Bøckmann stk og EAL Kjeller, rom N Bøckmann stk. Kjeller, rom N Bøckmann stk. Kjeller, rom U Bøckmann stk. Kjeller, rom W Bøckmann stk. 33

34 Miljøskadelig avfall/fraksjon Sted Materiale Mengde Håndtering Kjeller, rom W Kjeller, rom W Kjeller, rom W Kjeller, rom W Kjeller, rom X Etasje 1, rom A Etasje 1, rom B Etasje 1, rom A111 Etasje 1, rom A114 Etasje 1, rom A116 Etasje 2, rom 1207 Etasje 2, rom A208 Etasje 2, rom A209 Etasje 2, rom A220 Etasje 2, rom A220 Etasje 2, rom A221 Saint-Gobain 2014 Bøckmann 2007 Bøckmann 2009 Bøckmann 2005 Bøckmann 2012 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2005 Pilkington 2005 Bøckmann 2005 Bøckmann 2010 Bøckmann stk. 1 stk. 1 stk. 3 stk. 2 stk. 4 stk. 4 stk. 3 stk. 8 stk. 20 stk. 4 stk. 4 stk. 2 stk. 19 stk. 1 stk. 19 stk. 34

35 Miljøskadelig avfall/fraksjon Sted Materiale Mengde Håndtering Etasje 3, loft Bøckmann stk. Miljøgifter i fugemasse Loft og rom A221 (over himling) Hard fugemasse på ventilasjonskanaler. Ca. 5 lm synlig mengde Deklareres og leveres som farlig Hele det kartlagte området. Myk fugemasse mellom dørkarmer og vegg. Ca. 200 lm totalt avfall. Hele det kartlagte området. Myk fugemasse mellom vindusglass og karm i vinduer. Ca. 150 lm totalt PCB og metaller (verdier over grensen for farlig avfall) i maling på puss/betong. Kjeller, rom E-K, M- P, U-V. Maling på vegger som skal rives. Ca. 120 m² Malingen er farlig avfall. Se kap om metaller og PCB i maling på betong/tegl/puss for beskrivelse av håndtering. PCB og metaller i mørtel, murpuss, avrettingsmasse, betong, keramisk flis Kjeller, rom E, K, N, Q, R, T. Etasje 1, rom A114, A116. Etasje 2, rom A220, A221. Keramisk flis inkl. mørtel/fugemasse og flislim. Ca. 22 m² flis totalt. Massene anses som forurenset, se kap. om metaller og PCB i mørtel/murpuss for beskrivelse av håndtering. Kjeller, rom C-N, P, S-V. Etasje 1, rom A, B, A111, A115, A116. Etasje 2, rom 1207, A208, A220, A221. Avrettingsmasse på gulv Ca. 670 m² 35

36 5 Vedlegg A. Fakta-ark om helse- og miljøskadelige stoffer B. Plantegning med anviste prøvetakingspunkter og romnummer C. Analyseresultater D. Oversikt over funn fordelt på rom/etasje E. Riveplaner 36

37 Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer

38 Vedlegg A Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold Vedlegg A Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Deklarering Asbest PCB Bromerte flammehemmere Impregnert trevirke Kvikksølv Bly Pipestein og brannskadede bygningsdeler Oljetank og fyrkjeler Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Klorparafiner Ftalater Metaller Deklarering Ved levering av farlig avfall skal avfallsprodusenten sende med et underskrevet og utfylt deklarasjonsskjema, som blant annet skal inneholde opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet. Skjemaet kan skaffes hos avfallsmottaket. Virksomheter (både private og offentlige) skal deklarere avfallet i sitt eget navn. Det er viktig at det er avfallsbesitters navn og organisasjonsnummer som påføres deklarasjonsskjemaet, ikke navnet på rivningsfirmaet, glassmesteren, transportøren eller liknende. For bedrifter med flere forretningsadresser eller bedrifter som er organisert i konsern, skal det lokale organisasjonsnummeret brukes. Avfallsstoffnummeret er en firesifret kode som brukes til å angi ulike typer farlig avfall. EAL-koden er den sekssifrede koden som betegner den aktuelle avfallstypen og opphavet.

39 4.2 Asbest Generelt: Kartlegging av asbest er basert på visuell gjennomgang av bygget og prøvetakninger der det er mistanke om asbestforekomst. Det tas forbehold om at asbest kan ligge i skjulte lag i vegger eller etasjeskillere osv. Forholdsregler må derfor tas ved demontering og rivearbeider. Asbest skal merkes med gult klistremerke med svart tekst Asbest. Det er vanlig at asbesttilstanden risikovurderes i forhold til spredningsfare, særlig i de tilfeller det er aktuelt å la de asbestforurensede materialene stå i bygget. Risikograd 1: Ingen risiko for spredning av asbestfibre. Materialer hvor asbestfibrene er sterkt bundet til grunnmateriale, enten brent eller limt inn (eternit, pernitt, gulvbelegg og pakninger i rør) Risikograd 2: Liten risiko for spredning av asbestfibre. Materialer som gruppe 1, men påvirket av syre, sterk varme, avkjøling og sterk mekanisk påvirkning (eternit, pernitt, gulvbelegg, vindusbrett som har vært utsatt for mekanisk og termisk påvirkning) Risikograd 3: Stor risiko for spredning av asbestfibre. Der fibre ligger løst bundet til grunnmaterialet. (Avretningsmasse, rørisolasjon, lim under gulvbelegg, asbetoloux-plater, støv med asbestinnhold) Lovverk: Produktforskriften (import- og omsetningsforbud fra 1980), forskrift om utførelse av arbeid, kap 4 asbestarbeid. Deklarering: Avfallsstoffnummer: 7250 EAL kode: Plassering/ innhold: Asbest er benyttet mellom Kan finnes i vegg- og takplater, som brannskiller, rørisolering og i ventilasjonskanaler. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser, produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest. Fjerning og håndtering: Alle virksomheter som skal utføre fjerning av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Alle deler av asbestforskriften må følges. Det skal opprettes undertrykksoner slik at spredning til omgivelsene unngås. Det skal brukes egnet verneutstyr. Asbestholdig støv skal fjernes på det sted det oppstår. Ved bruk av avsug skal avsuget luft ikke føres tilbake til arbeidslokalet, men renses og ledes ut i friluft. Asbesten skal pakkes i plast, oppbevares i en merket og låsbar container og leveres til godkjent deponi. Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet jobb.

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206 COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Gnr 88, bnr 206 Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen skole i Oslo

Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen skole i Oslo COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Bodø kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget Oppdragsnummer

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer

Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i Eilert Sundts hus B.

Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i Eilert Sundts hus B. COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA UiO Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i. Oppdragsnummer hos

Detaljer

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygg D ved Orkdal VGS. Kartleggingen ble foretatt 25.3.2014. Kartlegging og prøvetakning viser at bygningen inneholder:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av Vilhelm Bjerknes hus, Blindern UiO

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av Vilhelm Bjerknes hus, Blindern UiO Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS COWI AS Miljøsaneringsbeskrivelse for deler

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oslo

Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oslo COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg KF Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø

Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Universitetet i Tromsø Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø Oppdragsnummer

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting

Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting COWI AS Otto Nielsens vei 12 Pb 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter

Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA VÅLER KOMMUNE Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av bygg 03 ved Berg videregående skole

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av bygg 03 ved Berg videregående skole COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av bygg 03 ved Berg

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Fauske kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Marikollhallen Møterom 2. etg

Miljøsaneringsbeskrivelse Marikollhallen Møterom 2. etg ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF INFRASRUKTUR AS: 1439240 Utgivelsesdato:

Detaljer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR BJØRGVIN FENGSEL BYGG J, K, L OG D 1 Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer O:\A020000\A024477\3 Prosjektdokumenter\3_4 Rapporter\Vedlegg A-faktaark.DOCX

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole

Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Narvik kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole Oppdragsnummer hos COWI: 138037

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole

Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset

Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset COWI AS Stakkevollveien 41 PB 3636 N - 9278 Tromsø Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Ibestad Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset Oppdragsnummer hos COWI: A068869 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen

Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen ADDRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no Grieghallen Fornyelse Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen OPPDRAGSNR. HOS COWI A025116 UTGIVELSESDATO 16.01.13 UTARBEIDET Disa

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole

Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 1601 Fredrikstad Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM. Solheimsgaten Bergen ADRESSE COWI AS

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM. Solheimsgaten Bergen ADRESSE COWI AS ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5058 Bergen MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR. 2324 OPPDRAGSNR. HOS COWI A034420 UTGIVELSESDATO

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

t74'('p' Miljosaneringsbeskrivelse for: 1006 BK-K0 m/forlegning 1089 Delta 1111 Stilling 1144 Kanon B (og A) Nes fort LLKA NORSAS

t74'('p' Miljosaneringsbeskrivelse for: 1006 BK-K0 m/forlegning 1089 Delta 1111 Stilling 1144 Kanon B (og A) Nes fort LLKA NORSAS Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA NORSAS Norsk komperansesenter Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Silje Skogvold Fagtreff Forum for miljøkartlegging 10. februar 2016 Bakgrunn Ulik praksis rundt prøvetaking av betong/tyngre bygningsmaterialer Fagtreffet 16.

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir

Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir Oppdragsnummer hos COWI: 135765 Utgivelsesdato: 20.11.2011 Saksbehandler

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter og kantine i HF-bygningene, Blindern UiO

Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter og kantine i HF-bygningene, Blindern UiO Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS UiO Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres

Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres Miljøkartlegging av bygg som skal rives eller rehabiliteres Foto: Mirja Emilia Ottesen Februar 2016 1 Myndighetenes prioriterte helse- og miljøskadelige stoffer Stoffer som finnes naturlig i miljøet: for

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb. 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Fredrikstad kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for gammel energisentral på Sessvollmoen

Miljøsaneringsbeskrivelse for gammel energisentral på Sessvollmoen Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg utvikling Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato 2015-11-09 GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra https://www.google.no/maps) SAMMENDRAG Gamle

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27427 8 + 1 + 5 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Arkiv nr.: 2009/6082 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent: Navn og besøksadresse: Mjåvannsveien 66 Navn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Rivearbeider ved Uranienborg barnehage i Oslo Gnr. 213 / Bnr. 424 Uranienborgveien 22B Miljøsaneringsbeskrivelse ÅF Infrastruktur AS Ranvikstranda 2B, NO-3212 Sandefjord Tlf: + 47 932 33 744 E-post: sigurd.selmer@afconsult.com

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Vall sykehjem i Meløy kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Vall sykehjem i Meløy kommune COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Meløy kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Vall sykehjem i Meløy kommune Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skjelfjord Bygdeheim i Flakstad kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skjelfjord Bygdeheim i Flakstad kommune COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Flakstad kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Skjelfjord Bygdeheim i Flakstad kommune

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Dalsenget barnehage Professor Brochs gt. 12

Miljøsaneringsbeskrivelse for Dalsenget barnehage Professor Brochs gt. 12 COWI AS Otto Nielsens veg 12 Pb 2564 Sentrum 7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Dalsenget barnehage Professor

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer