(Stiftelsen Kvinneuniversitetet) Årsmelding med regnskap Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet), Årsmelding med regnskap, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Stiftelsen Kvinneuniversitetet) Årsmelding med regnskap 2013 3. Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet), Årsmelding med regnskap, 2013"

Transkript

1 1 (Stiftelsen Kvinneuniversitetet) Årsmelding med regnskap

2 2

3 3 STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET Kvinneuniversitetet er en ideell stiftelse som ble opprettet i Styret vedtok høsten 2008 at navnet Likestillingssenteret brukes på den utadrettede virksomheten. Stiftelsen ledes av et styre med 7 medlemmer. Styret velges av stiftelsens råd som har 5 medlemmer. Selskapet leier lokaler sentralt i Hamar, lokalene er sentralt plassert med Fylkeshuset, Statens Hus og byens rådhus som nærmeste naboer. STRATEGI Likestillingssenterets visjon er like muligheter for alle. Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling. I tillegg skal vi være sensitive for et flerdimensjonalt likestillingsperspektiv, slik at funksjonsevne, klasse, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion m.v. vurderes samtidig. Likestillingssenteret skal ha god basis kunnskap om hvordan likestilling kan integreres i planverk, kvalitetssikringssystemer, tjenesteområder og personal. Likestillingsintegrering innebærer at arbeidet for å fremme likestilling skal integreres i det løpende daglige arbeidet i virksomheter, i alle beslutningsprosesser, på alle nivå og i alle steg av prosessen og av de aktører som deltar i arbeidet med å fatte beslutninger. Likestillingssenteret skal ha nasjonal spisskompetanse på noen fagområder, delta i internasjonalt samarbeid og samtidig kjenne lokale og regionale utfordringer godt. Likestillingssenterets arbeid bygger på relevant erfaring og forskning, samt forskrifter, lovverk og politiske vedtak. Senteret skal gjennom sitt arbeid bidra til utvikling av ny kunnskap og metoder for praktisk likestillingsarbeid. Vi arbeider både med langsiktige utviklingsprosesser, FoU-arbeid og mer konkrete tiltak som utformes i samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. En viktig del av strategien er å dokumentere og formidle kunnskap og erfaringer fra arbeidet. Samarbeidspartnere Likestillingssenteret ser samarbeid som en viktig del av sin strategi, både for å utvikle fagkompetansen og for å gjennomføre prosjekter. Vi ønsker tverrfaglig og bredt samarbeid med offentlige og private organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og departementer, samt frivillige lag og foreninger. For å utvikle fagkompetansen er det spesielt viktig å samarbeide med forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og andre likestillingsmiljøer som kan bidra til å utvikle, systematisere og dokumentere kunnskap og metoder.

4 4 Kompetanse Likestillingssenteret setter høye krav til medarbeideres teoretiske og praktiske kompetanse for å kunne utføre oppdrag og prosjekt med høy faglig kvalitet. Vedlikehold og utvikling av medarbeidernes kunnskap er en viktig del av strategien. Senteret skal tilby et utviklende og lærende arbeidsmiljø, som inspirerer og utfordrer. Senteret er en IAbedrift og arbeider systematisk for et godt arbeidsmiljø. PROSJEKTER OG OPPDRAG Via-mentoring, et Interreg-prosjekt ( ) Via-mentoring er et Interreg-prosjekt hvor vi samarbeider med stiftelsen Minerva i Falun. Målet med Via-mentoring er å utvikle og kvalitetssikre mentoring som metode. Bakgrunnen for prosjektet er at vi anser mentoring som en hensiktsmessig og nyttig metode for å få flere i arbeid ved å koble ubenyttet kompetanse i regionen med næringslivets behov for økt arbeidskraft. På denne måten kan mentoring bidra til å skape vekst og utvikling i næringslivet i Indre Skandinavia. Likestillingssenteret skal ha en knutepunktfunksjon for andre mentorordninger. Gjennom vår knutepunktfunksjon vil vi bistå og oppmuntre næringsliv og andre til å opprette mentorordninger. I 2013 har vi samlet inn erfaringer fra andre mentorordninger, utarbeidet en brosjyre om mentoring som metode og vært på to studieturer til Danmark for å få det nyeste innen forskning og erfaring. I tillegg har vi vurdert muligheten for å bli ISO-sertifisert, men det viser seg at det ikke passet på vårt arbeid. Vi søker å kvalitetssikre metoden på andre måter, blant annet gjennom å kompetanseheve oss selv på viktige elementer i et mentorprogram. Stiftelsen Minerva i Dalarna, som har driftet mange ulike mentorprogram tidligere, har i 2013 driftet et mentorprogram for høyt utdannede innvandrere (kvinner og menn) som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet teknologi og miljø. De har i tillegg startet på en ISOsertifisering. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Interreg, Hedmark fylkeskommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Regionalt likestillingssenter ( ) I prosjektet Regionalt senter for likestilling og mangfold arbeides det med informasjon og pådriverarbeid, samt metode og kunnskapsutvikling. Det samarbeides med KUN Senter for kunnskap og likestilling, Senter for likestilling og Likestillings- og diskrimineringsombudet i prosjektet. Prosjektet gjennomføres med økonomisk støtte fra BLD/Bufdir. Det søkes om fast finansiering til dette arbeidet. Hovedarbeidsoppgavene i prosjektet i 2013:

5 5 Opplæring av ledere i kommuner og fylkeskommuner, om likestillings- og diskrimineringslovverket, likeverdige offentlige tjenester og integrering av likestillingsperspektivet i kommunen. Kurs og foredrag om likestilling for ulike organisasjoner Feiring av stemmerettsjubileet Veiledning om aktivitets- og redegjørelsesplikten til kommuner Deltatt i NRK Hedmark/Oppland i radio, TV (Østnytt) og skrevet kronikker. Deltatt på en rekke kurs og konferanser om likestilling, stemmerettsjubileet mm. Deltatt på Nordisk Naturskulpturuka for døvblindfødte i Engerdal Sittet i referansegruppe for vurdering av behov for e-læringsverktøy inne likestilling og mangfold. Kommuneprogrammet Likestilte kommuner ( ) Likestillingssenteret har fått i oppdrag fra BLD/Bufdir å lede og gjennomføre programmet Likestilte kommuner for perioden Det gjennomføres utviklingsprosjekter om likestilling i kommunal politikk og tjenester. Senter for likestilling og KUN senter for kunnskap og likestilling er underleverandører. Likestilte kommuner er ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønnslikestilling, Likestilling Likestillingssenteret gir oppfølging og veiledning til kommunene Skjåk, Lillehammer og Larvik, og sammen med Senter for likestilling gir vi veiledning og oppfølging til kommunene Farsund, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Marnardal og Sirdal. I tillegg er Oppland fylkeskommune assosiert medlem av kommuneprogrammet og får oppfølging og veiledning fra Likestillingssenteret. I 2013 er det avholdt forankringsmøter med alle kommunene, og gjennomført likestillingsopplæring for ledere i de fleste kommunene. Vi har arrangert to nettverksseminar for kommunene på Sør- og Østlandet, samt en samling for deltakerne i Oppland. På nettverksseminarene får kommunene kompetanseheving og erfaringsutveksling i arbeidet med likestilling og se på tjenestene i et kjønnsperspektiv. Det er opprettet en egen hjemmeside med gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid. Der er alle kommunene i Likestilte kommuner presentert med sine prosjekter. Hjemmesida finner du her: STATUS Hedmark og Oppland På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, er det utarbeidet statistikk- og faktahefte for å synliggjøre status på likestillingsfeltet i de to fylkene. STATUS ble første gang utarbeidet i 2010, og er en sammenstilling av tilgjengelig statistikk på kommune- og fylkesnivå. Heftet skal fungere som et grunnlag for videre arbeid, og være med på å bryte med tillært tenkemåte for å kunne se nye og forskjellige perspektiver og løsninger. Heftene er sent til kommuner, politikere, utdanningsinstitusjoner, og andre. Last ned heftene her.

6 6 Workshops til Riksteatrets oppsetning Søstra Mi Hundre år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge, har sosiolog Hannah Helseth skrevet teaterstykket Søstra mi basert på egen forskning og fragmenter satt sammen av historier fra ungdommer som lever i Norge i dag. Forestillingen var på turné på 37 spillsteder våren Likestillingssenteret fikk midler av Stemmerettskomiteen til å lage faktahefte, undervisningsopplegg og avholde workshops for elever på ungdoms- og videregående skole som ser forestillingen. Med overskriften "Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet?" har vi tatt opp kjønnsroller i dagens Norge, og sett på hvilke rammer kjønnsroller setter for hovedpersonene i stykket og hva som skjer når noen bryter forventningene som stilles. Til sammen har vi sammen med KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling gjennomført 24 workshops med elever fra 9. klasse, videregående og folkehøgskoler rundt i landet. Riksteatret mener at workshopene i regi av kompetansesentrene har gitt den nødvendige faglige støtten som etterarbeidet trengte. Mange lærere har også understreket at det var viktig å ha profesjonelle «utenforstående» til å lede workshopene etter teateropplevelsen. Seksuell trakassering Likestillingssenteret har i 2013 samarbeidet med Sex og politikk (Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) om et undervisningsmateriale om grenser og krenkelser til bruk i videregående opplæring. Vi har også bidratt med kvalitetssikring av undervisningsmaterialet til kampanjen Uke sex som gjennomføres i trinn i grunnskolen og temamateriellet for 2014, Kjønn betyr det noe?. Likestillingssenteret gjennomførte to piloter på videregående skoler i Hedmark der vi gjennomførte to av øvelsene i undervisningsmateriellet. Alskens folk På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vi gjennomført et forskningsoppdrag om livskvaliteten til personer med kjønnsidentitetstematikk (transseksuelle, transpersoner, transvestitter og andre med kjønnsidentitetstematikk). Personer med kjønnsidentitetstematikk opplever ofte ubehag på grunn av diskrepans mellom tillagt kjønn ved fødsel og selverfart kjønnsidentitet, og mange bryter med den heteronormative tokjønnsmodellen. Rapporten, Alskens folk, fremhever to hovedfunn. Det ene handler om mangelfulle kunnskaper om og lite forståelse for kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer: skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner. Det andre hovedfunnet gjelder helsevesenet og handler om utilstrekkelig transkompetanse blant helsepersonell. Rapporten og de funn og problemstillinger som kom fram, fikk bred dekning i dagspressen i Les rapporten her: Alskens folk.pdf.

7 7 Unge funksjonshemmede og høgere utdanning Unge mennesker med nedsatt funksjonsevnes har lavere utdanning enn sine jevnaldrende viser levekårsforskning. Samtidig vet vi at jo høyere utdanning man har, jo større er sjansen for å komme i arbeid. Høyere utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for denne gruppens levekår, og kan i mange tilfeller kompensere for reduserte valgmuligheter. Å prioritere utdanning er altså av spesiell betydning for unge med nedsatt funksjonsevne, og dette gjør det interessant å undersøke hvilke barrierer/diskriminerende forhold som preger vurderingene som ligger til grunn for deres framtidsvalg. Vi ønsker å høre disse ungdommenes erfarings- og vurderingsgrunnlag ved å intervjue dem i en fase i livet hvor de står ovenfor valg om å ta høyere utdanning eller ikke. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning og med økonomisk støtte fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner og skal være ferdig i løpet av Opplæring for ansatte i barnehager ( ) På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomføres det dagskurs over hele landet for kompetanseheving om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid i barnehager. Det er et mål at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagenes pedagogikk. Opplæringen skal bidra til å øke barnehagepersonalets bevissthets- og kunnskapsnivå om kjønn for å utvikle evne til å reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter. De ansatte skal gi jenter og gutter like muligheter og behandle dem likeverdig. Dronning Mauds Minne Høgskole og barnehagestiftelsen Kanvas er underleverandører i prosjektet, og det er opprettet samarbeid med alle landets fylkesmenn. Det er også gjennomført seminar for fylkesmennenes rekrutteringsteam/likestillingsteam og andre interesserte i fylkene. Det er utviklet en veileder og et verdispill som er tilgjengelig for alle: Veilederen kan lastes ned her. Verdispillet kan kjøpes hos Kanvas. Prosjektet ble avsluttet i 2013, og i prosjektperioden har over 1000 barnehageansatte deltatt på de 28 ordinære landsdekkende barnehagekursene Søt eller tøff et fritt valg?. I tillegg er det holdt 11 ekstrakurs med om lag 450 deltakere. Utviklingsnettverk for barnehager i Vennesla ( ) På oppdrag fra Vennesla kommune har Likestillingssenteret veiledet utviklingsarbeid i barnehager i Vennesla. Formålet med prosjektet var å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom et likestillingsperspektiv og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet hos ansatte i barnehagene. Barnehagene gjennomførte prosjekter for å kartlegge egen praksis, som danner grunnlag for videre refleksjon. De ansatte har fått kunnskapsheving, veiledning og erfaringsutveksling med ansatte i de andre barnehagene. Likestillingssenterets interne rapport fra arbeidet og Vennesla kommunes statusrapport kan du lese på vår hjemmeside.

8 8 Vennskap og lek mellom jenter og gutter Jønsrudløkka barnehage i Hamar har arbeidet med likestilling i pedagogikken gjennom Utviklingsnettverk i barnehager i Hedmark fra I barnehageåret ønsket de å se på og styrke lek og vennskap mellom gutter og jenter. Likestillingssenteret har det siste året vært prosessdrivere og bidratt med veiledning i alle avdelingene og faglig påfyll på personalmøter. Rapporten fra prosjektet kan leses her. Lærebok om likestilling i barnehager Likestillingssenteret er bidragsyter til utarbeidelse av lærebok for barnehagelærere og ansatte i barnehager. Boken kommer etter planen på Fagbokforlaget høsten Innholdet i kapitlene vi bidrar med er metoder og verktøy som brukes i praktisk arbeid med likestilling og likeverd i barnehagen. I tillegg presenteres eksempler på likestillingsarbeid som har blitt utført i ulike barnehager. Vi skriver også et kapittel om kjønnsidentitetstematikk blant barn og unge som BLD/Bufdir har vært med å finansiere. Stemmerettsambassadører I fylkene Hedmark, Oppland og Nordland er det lav valgdeltakelse blant ungdom. Likestillingssenteret og KUN senter for kunnskap og likestilling søkte derfor om midler fra Kommunal- og regionaldepartementet til prosjektet Stemmerettsambassadører, for å bidra til at flere unge bruker stemmeretten. Stemmerettsambassadørene er aktive ungdommer i de tre fylkene og vi har hatt godt samarbeid og gjennomført workshops med Ungdommens Fylkesting (UFT) i Hedmark og Oppland. De aktive ungdommene har vært med og utformet prosjektet, ønsket bloggen stemmerettsambassadrer.no og en egen facebookside, #derforskaljegstemme, utdeling av jakkemerker med teksten Jeg skal stemme! og gode argumenter for hvorfor ungdom bør bruke stemmeretten. Utvikling av undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge I samarbeid med Reform (Ressurssenter for menn), KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling er det utarbeidet et undervisningsopplegg om fedrerollen i Norge. Opplæringen tilbys ansatte på voksenopplæringssentre og helsestasjoner, i tillegg har det vært forelesning for helsesøstre under utdanning. Arbeidet er utført med økonomisk støtte fra BLD. STEMT! Vårt største bidrag for å feire stemmerettsjubileet har vært forestillingen ut-/ned-/opp- /be- STEMT! Det er Lene Therese Teigen og House of Stories som har hatt tro på ideen, utarbeidet tekst og hatt regi på dette faktashowet om politikk, kjønn og historie. Forestillingen er vist som en del av den kulturelle skolesekken på fire videregående skoler og for alle elevene på 11 ungdomsskoler i Hedmark i høst, og på åpne forestillinger i Gjøvik, Lillehammer og på Dramatikkens Hus i Oslo. Prosjektet er gjennomført med støtte

9 9 fra Turneorganisasjonen, Hedmark Fylkeskommune, Fritt ord, Fond for utøvende kunstnere og Teater Innlandet. Avduking av statue av Katti Anker Møller og konferanse 11. juni Likestillingssenteret deltok i ei arbeidsgruppe ledet av Sanitetskvinnene i Hamar, for å arrangere stemmerettskonferanse på Høgskolen i Hedmark 11. juni. Samme dag ble en statue av Katti Anker Møller, som Sanitetskvinnene har bekostet, avduket. Anker Møller ( ) ble født på Sagatun i Hamar, og arbeidet utrettelig for kvinner og barns rettigheter. Det deltok om lag 200 personer på arrangementet. Skole uten vegger Prosjektet har fått innvilget kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskningsfond. Skole uten vegger er et samarbeidsprosjekt mellom Johnsgård - Inn på tunet i Engerdal, Eikholt kompetansesenter for døvblinde, Østlandsforskning, Høgskolen på Lillehammer og Likestillingssenteret. I prosjektet kartlegges og analyseres eksisterende kunnskap om språk/ språkutvikling for mennesker med kombinerte sansetap. Målet er å initiere et hovedprosjekt med videre forskning på språk og språkutvikling gjennom meningsfull fysisk, sosial og kulturell aktivitet. KURS, KONFERANSER OG ARRANGEMENT Det har til sammen vært ca 250 deltakere på kurs, konferanser og andre arrangementer i regi av Likestillingssenteret. 8. mars-frokost 8. mars feiret vi stemmerettsjubileet og kvinnedagen i våre lok eget arrangement i Hamar, med innledninga Stemmer!? - Milepæler i likestillingshistorien med museumsdirektør Kari Sommerseth Jacobsen (Kvinnemuseet) og Andra Sjøvoll (leder PRESS) med innledningen om Utseende, kjønnsroller og seksualisering i reklame. Stemmerettsjubileets bildeutstilling der Likestillingssenteret var bidragsyter til tekst og utforming var utstilt. 60 deltakere. Nettverkssamling for kommunene i Likestilte kommuner Vi har arrangert to nettverksseminar sammen med Senter for likestilling for kommunene fra Sør- og Østlandet som deltar i kommuneprogrammet Likestilte kommuner, samt en samling for deltakerne i Oppland. På de to første nettverksseminarene har tema vært presentasjon av deltakerne og prosjektene, hva er likestilling, likestillings- og diskrimineringslovverket, likeverdige offentlige tjenester, hvordan lykkes med prosjektarbeid og veiledning for videre arbeid. På den siste nettverkssamlinga var tema refleksjonsoppgaver, likestilling i planarbeid og andre overordna styringsdokument, erfaringsutveksling og avdekking av fallgruver i prosjektarbeid samt arbeid i egen

10 10 kommune og rapporteringsskjema for aktivitet. Mandal 20. mars, Lillehammer 7. mai og Hamar oktober. 60 deltakere Barnehagekurs I tillegg til det landsdekkende kurset Søt eller tøff et fritt valg? har vi holdt flere kurs om likestilling og likeverd og lek og vennskap i barnehagen i løpet av Kursene er holdt for ansatte i barnehager og på foreldremøter. Prinsesse eller pirat et fritt valg? Sør-Aurdal, 23. april, 25 deltakere Innledning på foreldremøte i Blåbærgrenda barnehage. Rælingen kommune, 29. mai Prinsesse eller pirat et fritt valg? Femtimerskurs i Marnardal for alle ansatte i barnehager i Marnardal og Hægebostad kommuner. Marnardal, 13. august, 60 deltakere Prinsesse eller pirat et fritt valg og mange muligheter for lek og vennskap. Tretimerskurs for ansatte i Setesdalsbarnehagene. Evje, 26. november, 20 deltakere Inspirasjonsseminar for Stemmerettsambassadører Seminar for medlemmer av Ungdommens fylkesting, Ungdomsråd og Barn- og unges kommunestyrer i Hedmark og Oppland for å inspirere og gi kunnskap til å være aktive Stemmerettsambassadører. Hamar 14. juni, 8 deltakere Kjønnsroller og barns handlingsrom - Kan vi unngå kjønnsstereotypier i barnehagen? På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark arrangerte Likestillingssenteret konferanse for ansatte i barnehager i Hedmark 1. oktober. Konferansen var i samarbeid med Hamar, Stange og Ringsaker kommune. Innledere var blant annet Nina Johannesen om Hva menes med likeverd og likestilling i barnehagen, Lisa Andersson Tegnér om Forskjellige gutter og forskjellige jenter, Marion Arntzen og Reidun Campell om Trygg i eget uttrykk og Mona Renolen og ansatte i Jønsrudløkka barnehage om Vennskap i et kjønnsperspektiv. 80 deltakere. FOREDRAG PÅ KONFERANSER OG ANDRE ARRANGEMENTER Likestillingsopplæring for ledere for Østfold fylkeskommune, 8. januar, 30 deltakere Innlegg om likestillingsintegrering og mentoring, 16. januar, fagkonferanse Østlandsforskning, 6 deltakere Pilot-workshop om stemmerettsjubileet, seksuell trakassering og kjønnsroller for elever på Nydalen videregående skole i Oslo, 18, januar, 14 deltakere Likestillingsopplæring av Likestillingsutvalget til Høgskolen i Gjøvik, 31. januar, 12 deltakere

11 11 Kurs kommunikasjon, hersketeknikker og likeverdige offentlige tjenester for Blindeforbundet i Oppland, februar, 33. deltakere Workshop om seksuell trakassering og kjønnsroller for Hedmark Sosialistisk Ungdom, 9. februar, 8 deltakere Kurs om likestilt pedagogisk praksis for styrere og pedagogiske ledere i barnehager i Lillehammer kommune 14. februar, 35 deltakere Foredrag om ARP for studenter på etter- og videreutdanningskurs om likestilling for kommuner i Agder, 26. februar på UiA, 15 deltakere Workshop om stemmerettsjubileet, seksuell trakassering og kjønnsroller for elever på Horten videregående skole, 27. februar, 90 deltakere Foredrag og workshop om ungdom, stemmerett og kjønnsroller for Ungdommens fylkesting i Oppland, 21. mars, 19 deltakere Workshop om stemmerettsjubileet, seksuell trakassering og kjønnsroller for elever på Sentrum videregående skole i Kongsvinger, 22. mars, 18 deltakere Foredrag om likestilt pedagogisk praksis i barnehager for ledere i kommune adminstrasjonen, politikere, styrere og pedagogiske ledere i Hægebostad og Marnardal kommune, 1. april, 23 deltakere Foredrag om likestilt pedagogikk i barnehagen på lanseringsmøte i Tallin, 4. april, 40 deltakere Foredrag om mentoring på lanseringsmøte i Tallin, 4. april, 40 deltakere Foredrag om Ungdom, stemmerett og kjønnsroller for skuespillere og utviklere av teaterstykket STEMT!, Oslo, 16. april, 7 deltakere Workshop om stemmerettsjubileet, seksuell trakassering og kjønnsroller for elever på Karmøy folkehøgskole, 22. april, 38 deltakere Workshop om stemmerettsjubileet, seksuell trakassering og kjønnsroller for elever på Nedstrand ungdomsskole, 23. april, 22 deltakere Foredrag om likestilt pedagogisk praksis for Menn i barnehage - nettverket i Lillehammer kommune, 24. april, 13 deltakere

12 12 Foredrag og workshop om ungdom, stemmerett og kjønnsroller for Ungdommens fylkesting i Hedmark, 27. april, 24 deltakere Opplæring om likestilling for Likestillingsutvalget i Åsnes kommune, 2. mai, 5 deltakere Foredrag om arbeid med likestilling og trans-perspektiv i barnehager for skuespillere og utviklere av teaterstykket STEMT!, Oslo, 7.juni, 5 deltakere Foredrag om kommunikasjon og hersketeknikker på konferanse arrangert av Norsk Sykepleierforbund, 6. juni, 130 deltakere Foredrag om kommunikasjon og hersketeknikker samling for tillitsvalgte i NEGOTIA, 8. juni, 22 deltakere Likestillingsopplæring av ledergruppa i Hægebostad kommune, 13. juni, 12 deltakere Likestillingsopplæring for ledere, mellomledere og formannskap i Skjåk kommune, 18. juni, 20 deltakere Likestillingsopplæring for ledergruppa i Lillehammer kommune, 28. august, 60 deltakere Innledning om stemmerettsjubileet og dagens likestillingsutfordringer på stemmerettsarrangementet Hå har ei jente å sia, da? på Nord-Odal bibliotek, 2. september, 35 deltakere Likestillingsopplæring for tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 490 Hedmark fylkeskommune, 5. september, 20 stk Likestillingsopplæring i Kvinesdal kommune, 23.september, 33 deltakere Likestillingsopplæring i Farsund kommune, 23. september, 19 deltakere Likestillingsopplæring i Sirdal kommune, 24. september, 15 deltakere Synliggjøring av likestilling i handlingsprogrammet; presentasjon av likestillingsanalyse for ressursgruppe for likestilling i Kristiansand kommune, 25. september, 16 deltakere Likestillingsopplæring for ledere i Lindesnes kommune, 26. september, 17 deltakere Likestillingsopplæring i Marnardal 27. september, 16 deltakere

13 13 Foredrag om lovgrunnlag og statlige føringer for likestillingsarbeid for Hedmark fylkeskommune på workshop for utarbeidelsen av Handlingsplan for likestilling og mangfold, 1. oktober, 45 deltakere Foredrag om likestilling på KS-seminar med besøk fra Slovenia, 3. oktober, 18 deltakere Likestillingsopplæring for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Lillehammer, 16. oktober, 18 deltakere Seminar om fedre og likestilt foreldreskap for studenter ved helsesøsterutdanningen til Høgskolen i Oslo og Akershus, 4. november, 20 deltakere Foredrag om likestilt pedagogisk praksis på konferanse for rekruttering av menn til barnehagen, 8. november, 100 deltakere Likestillingsopplæring for lærerkollegiet ved Kringsjå barneskole, Lillehammer, 11. november, 34 deltakere Kurs om likeverdige offentlige tjenester for ansatte ved intermediærenheten på Helsehuset i Lillehammer, 19. november, 12 deltakere Workshop om kjønnsroller og seksuell trakassering for elever ved Jønsberg videregående skole, Stange, 27. november, 23 deltakere Equilibrio Balance Seminar For a jointly responsible conciliation, sluttinnlegg på seminar i forbindelse med KS-prosjekt, 27. november, 60 deltakere Workshop om kjønnsroller og seksuell trakassering for elever ved Storhamar videregående skole, Hamar, 29. november, 26 deltakere Kurs om likeverdige offentlige tjenester for ansatte i pleie og omsorg, Skjåk, 3. desember, 6 deltakere KRONIKKER OG ANNEN SYNLIGHET I MEDIA Kronikker Hvem hedres med vegnavn? Publisert i Hamar Arbeiderblad 18. mars Seksuell trakassering i ungdomsmiljø en likestillingsutfordring? Publisert i Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad 11. april Prinsesser eller pirater Publisert i Dagsavisen 18. juni I en verden av prinsesser og pirater Publisert i Hamar Arbeiderblad 2. juli

14 14 Menn på topp Publisert i Hamar Arbeiderblad 15. oktober Annen synlighet i media Fredagsgjest i Østnytt om oppfølging av statsministerens nyttårstale og om stemmerettsåret 2013, 4. januar Oppslag på forskning.no om Alskens folk, 31. januar Oppslag i Gjengangeren om workshop etter forestillingen Søstra mi om kjønnsroller og seksuell trakassering, 28. februar Fredagsgjest i Østnytt om kvinnedagen, 8. mars Oppslag i Hamar Dagblad om kvinneandelen blant ledere, 8. mars Omtale i forbindelse med stemmerettsjubileet og avduking av Katti Anker Møller statuen 11. juni i HA, Hamar Dagblad og NRK Østnytt Oppslag i Hamar Dagblad om prosjektet Stemmerettsambassadører for å få unge velgere til å bruke stemmeretten, 20.juni I tillegg har det vært en rekke oppslag og intervjuer i lokale-, regionale- og nasjonale aviser, radiokanaler og på tv i forbindelse med lansering av rapporten Alskens folk og levekår og livssituasjon til personer med kjønnsidentitetstematikk. DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER OG STUDIETURER Kontinuerlig vedlikehold og utvikling av egen kompetanse og det faglige nettverket er høyt prioritert. Studietur Studietur til Ålborg og Århus, juni Møte om likestillingsutfordringer med ansatte ved Ålborg universitet/edge Erfaringsutveksling med Cabi, Århus Omvisning på Kvindemuseet i Ålborg Studietur til London om e-læringsverktøy, i forbindelse med referansegruppe til Bufdir for å vurdere et e-læringsverktøy for likestilling og mangfold, mars Deltakelse på kurs og konferanser Hvordan lykkes med mangfold i arbeidslivet? Stange kommune, 7. februar Informasjonsmøte om Godt Arbeidsmiljø med enkle grep i regi av Arbeidstilsynet, Hamar, 28. februar

15 15 Spor endringer Nasjonal erfaringskonferanse i regi av KRD og Saman om ein betre kommune, 18. juni Mjøskonferansen, Gjøvik, juni. Kurs om kommunikasjon og språkutvikling for døvblindfødte, Engerdal, 31. august Kurs om likestilling i barnehagen, med Lotta Rajalin fra Egalia-barnehagene i Stockholm, Larvik 11. september Kommunikasjonskurs i regi av Universitetet i Agder på Lesbos september. Nye kjønn, andre krav? Avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Nye kjønn, andre krav? i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO 1. november. Kjønnsforskning NÅ! På Universitetet i Stavanger, november EEC-grant seminar i Madrid, desember. Master of Public Administrations (MPA) Flere ansatte har fulgt forelesninger innen strategi, politikk, planlegging og partnerskap, innovasjon og statsvitenskap ved Universitetet i Karlstad, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. ANSATTE Det har vært ca 6,2 årsverk fordelt på 9 personer. Ca 1 årsverk går til administrasjon, data og ledelse. Anette Hoel, rådgiver (permisjon). Er Phd-stipendiat ved NTNU. Elin Kjeldstadli Hatlestad, rådgiver Frøydis Sund, rådgiver Goro Ree-Lindstad, seniorrådgiver Janneke van der Ros, seniorforsker. Er også førsteamanuensis på HiL Mona Renolen, rådgiver (permisjon fra 1. september for å jobbe i Bufdir) Nina Johannesen, seniorrådgiver Olav Skipnes, spesialrådgiver Signe Opsahl, daglig leder I tillegg kommer forelesere og andre som har vært engasjert til ulike prosjekter og oppdrag.

16 16 RÅDETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Anette Trettebergstuen, Aksel Hagen, Terje Røe, Farahnaz Bahrami og Anne Tingelstad Wøien. Rådets medlemmer rekrutteres fra politisk virksomhet, relevante fagmiljøer, private - og offentlige organisasjoner, samt tidligere styremedlemmer. Det er avholdt to rådsmøter, et fellesmøte med styre og et nettmøte, og det er behandlet to saker. Rådet kommer med innspill til videre arbeid og strategi, de velger nye styremedlemmer og fastsetter styrets godtgjørelse. STYRETS SAMMENSETNING OG AKTIVITET Medlemmer: Kjersti Hoff (leder), Christel Meyer (nestleder), Arnfinn J. Andersen, Lars Petter Mathisrud Merete Bækkevold, Heidi Karlsen, og Frøydis Sund (valgt av de ansatte) Varamedlemmer: Tonje Lauritzen, Bodil Skipnes, Nina Ree-Lindstad og Anette Hoel (valgt av de ansatte) Styrets medlemmer rekrutteres fra relevante fagområder i privat- og offentlig virksomhet, politikk, styrearbeid og forretningsdrift. Det er avholdt fire styremøter og det er behandlet 30 saker. Styrets arbeid Viktige saker har vært; Regjeringen Stoltenberg II la i juni fram ei stortingsmelding der de foreslo at deler av stiftelsens virksomhet (informasjon, pådriverarbeid, metode- og kunnskapsutvikling) skulle overdras til Bufdir i en avdeling på Hamar. I den forbindelse arbeidet styret med å utrede stiftelsens organisering og økonomi hvis dette forslaget skulle bli vedtatt. Regjeringen Solberg tiltrådte i oktober, og de ønsket ikke denne løsningen og det ble derfor ikke vedtatt. Systematisere styrets arbeid for arbeidsmiljøet med en rapport fra verneombudet Revidering av styrehåndbok

17 17 STYRETS ÅRSBERETNING VEDLEGG Virksomhetens art Likestillingssenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om kjønn og kjønnslikestilling, samt bidra til å synliggjøre de områder der det er relevant å krysse kjønn med øvrige diskrimineringsgrunner. Likestillingssenteret skal ha en aktiv pådriverrolle ved bl.a. å tilføre kunnskap omkring de områdene der det er forskjell på gruppers reelle muligheter. Senteret skal skape gode arenaer for nytenkning, læring og innovasjon. Likestillingssenteret arbeider med; Utviklingsprosjekter, konferanser, kurs, analyser, forskning og utredninger (FoU). Senteret arbeider på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteret skal også fungere som et regionalt likestillingssenter, som blant annet har kunnskap om hvordan et systematisk arbeid for likestilling kan implementeres i den ordinære virksomheten. Økonomisk utvikling og resultat Beløp i mill kroner Omsetning 7,1 6,7 5,7 6,5 8,3 6,9 8,9 Årsresultat 0,9 0,3 0,4 0,4 0,9-1,1 0,1 Likviditetsbeholdning 2,2 3,0 3,9 3,0 5,1 4,3 4,1 Totalkapitalen, sum eiendeler 3,2 4,2 4,1 4,4 5,9 4,9 4,6 Egenkapital 2,5 2,8 3,2 3,5 4,5 3,4 3,5 Omsetningen gikk ned i den perioden de omfattende undervisningsoppleggene ble avviklet. Etter 2009 har nye prosjekter og arbeidsområder økt, og omsetningen har gått opp. Nedgangen i omsetningen 2012 skyldes blant annet omlegging av tilskuddsordningene i BLD og Hedmark fylkeskommune. Grunntilskudd på 2,9 mill. bevilges av Stortinget og tildelingsbrevet kommer fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Resten av omsetningen består av prosjektfinansiering og oppdrag, som i hovedsak kommer fra Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og fylkesmenn. Av stiftelsens omsetning går nær 2 mill. til underleverandører i store prosjekter/oppdrag, som Likestilte kommuner og opplæring av ansatte i barnehager. Stiftelsen har god egenkapital, samt god likviditet som benyttes til å forskuttere prosjekter hvor midlene utbetales etter gjennomført arbeid. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens resultat, likviditet, stilling og utvikling.

18 18 Fortsatt drift Styret mener at forutsetningene om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsberetning m/ regnskap Likestillingssenteret har utviklet en god faglig plattform og en stabil virksomhet. Arbeidsmiljøet Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Likestillingssenteret er en IA-bedrift, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Sykefraværet var 1,7 % i 2013, 2,2 % i 2012, 2,7 % i 2011 og 2,3 % i Ytre miljø Virksomheten er av en slik art at den medfører beskjeden påvirkning av det ytre miljø. Stiftelsen sorterer søppel etter anvisning fra utleier, og bruker kollektive reisemuligheter der dette er hensiktsmessig og mulig. Likestilling Antall Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Kv. Menn Ansatte Styret Rådet Valgkomitéen Likestillingssenteret ønsker å profilere seg som en attraktiv arbeidsplass, som personer med forskjellige kjønn, alder, funksjonsnivå, seksuell orientering, etnisitet, religion, m.v. søker seg til. Det er 9 ansatte, hvorav en mann. Det skal ved utlysing av stillinger vurderes om underrepresenterte grupper skal oppfordres til å søke. Det er for få medarbeidere til at det gir mening å oppgi gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Det er et mål å tilby fulle stillinger til alle, de som i dag jobber redusert har selv søkt om dette. Gjennomsnittsalderen var ved årsskifte 45 år, ved forrige årsskifte var det 48 år. Styret takker de ansatte og daglig leder for en flott innsats i året som har gått!

19 19

20 20 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (34 840) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( )

21 21 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD

22 22

23 23 Noter 2013 Note 1 - Regnskapsprinsipper m.m. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt Offentlige tilskudd Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Note 2 - Statstilskudd Av inntektsført tilskudd vedrører kr statstilskudd bevilget fra statsbudsjettet 2013 Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har i regnskapsåret hatt ca 6,5 årsverk sysselsatt.

24 24 Ytelser til daglig leder Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser Pensjonspremie innbetalt Lønnskostnader består av : Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Pensjonskostnader Totalt Revisor: Revisjonshonorar er kostnadsført med Honorar for andre tjenester fra revisor Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en ordning som oppfyller lovens krav. Selskapet har inngått avtale om ytelsespensjon i Storebrand. Det avsettes ikke for pensjonsforpliktelser i balansen ihht god regnskapsskikk for små foretak. For 2013 har det vært 7 medlemmer i ordningen og ingen aktive pensjonister. I tillegg til ytelsespensjon har stiftelsen etablert AFP ordning. Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 5 - Annen egenkapital

25 25 Spesifikasjon av egenkapital Saldo Årets resultat Innskutt annen ek. Annen egenkapital Sum Pr Note 6 Kundefordringer Det er avsatt kr.0 til dekning av tap av kundefordringer. I fjor var avsetningen på kr. 0. Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av bankinnskudd er kr ,- bundet på konto for skattetrekk.

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer