Boligkonferansen Trondheim mai Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligkonferansen Trondheim mai 2014. Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging."

Transkript

1 Boligkonferansen Trondheim mai 2014 Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging. Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen

2 Bakgrunn

3 Noen fakta! I Hamar kommune bor det ca mennesker. Av disse er ca under 19 år og ca over nasjoner er representert i kommunen. I Hamarregionen bor det vel I Hamar kommune er det ca arbeidsplasser. Planer og utbygging av næringsbygg rommer ca nye arbeidsplasser. Vel 9000 pendler daglig inn i kommunen. Ca innbyggere har høgskole/universitetsutdanning. Vi har ca boliger, og arealavklarte områder for ca nye boliger, boliger for ca personer. Bruker ca. 2 milliarder til drift i året, og er i en investeringsfase, hvor vi vil bruer tilnærmet 2. milliarder i løpet av 2 år.

4 Boligpolitikk i Norge siste 70 år 3 perioder Fra 1945 til ca 1980 Mål: bygge flest mulig boliger til en rimelig penge. Hele befolkningen sosialt forsvarlige boliger til en pris som stod i rimelig forhold til deres inntekter til 1995 finansierte Husbanken rundt to tredjedeler av alle nyoppførte bolighus. Kommunene kjøpte og bearbeidet tomter, og solgte dem videre til selvbyggere og boligkooperasjonen. Perioden fra 1980 til ca 1995 Avvikling av prisregulering på borettslags- og utleieboliger Husbankens rolle som motor i boligbyggingen gradvis nedtonet. Folk flest kunne løse sitt boligbehov gjennom markedet.

5 Boligpolitikk i Norge siste 70 år 3 perioder Fra 1945 til ca 1980 Mål: bygge flest mulig boliger til en rimelig penge. Hele befolkningen sosialt forsvarlige boliger til en pris som stod i rimelig forhold til deres inntekter til 1995 finansierte Husbanken rundt to tredjedeler av alle nyoppførte bolighus. Kommunene kjøpte og bearbeidet tomter, og solgte dem videre til selvbyggere og boligkooperasjonen. Perioden fra 1980 til ca 1995 Avvikling av prisregulering på borettslags- og utleieboliger Husbankens rolle som motor i boligbyggingen gradvis nedtonet. Folk flest kunne løse sitt boligbehov gjennom markedet.

6 Boligpolitikk i Norge siste 70 år periode 3 Fra midten av 90-tallet: Statlige boligpolitikk gradvis boligsosial vending: Staten tilrettelegger for velfungerende boligmarkeder boligsosiale virkemidler endres fra generelle til selektive låne- og støtteordninger og økt vekt på oppfølgingstjenester overordnet fokus på bestemte gruppers utfordringer (ungdom, eldre, flyktninger, vanskeligstilte, bostedsløse) bolig integreres i velferdspolitikken og fattigdomsbekjempelsen Husbanken endres fra allmenn boligbank til velferdsetat. Et vesentlig stabilt kjennetegn ved norsk boligpolitikk er at eierlinja står støtt

7 Kommunens rolle fra midten av 90-tallet Kommunens rolle endres: OBS dette er landstrend fra tilrettelegger for allmenn boligbygging til fokus på vanskeligstilte. Kommunalt boligarbeid har i stor grad fulgt utviklingen i den statlige politikken, og er rettet mot de vanskeligstilte Regelverket gir kommunene frihet til å formulere egne mål og strategier Tidligere sentrale oppgaver som tomteoppkjøp og arealklargjøring er sterkt nedprioritert / utføres ikke.

8 Faktabasert planlegging! Østlandsforskning 2010: Hamars rolle som regionsenter. Hamar skårer høyt på indekser for den kreative klasse, jf R. Florida.

9

10

11

12

13

14

15 Kommuneplanen og ny Lov om folkehelsearbeid. Sammenholde ny lov om folkehelse med det Hamar kommunestyre allerede har fastlagt i kommuneplanen.

16 Kommuneplanen for Hamar De følgende lysarkene er hentet fra kommuneplanen for Hamar, samfunnsdelen. Overskrifter og innhold er sitater derfra. Herfra!

17 Hamar kommune - folkehelseperspektiver Side 6 Barn og unge. I Hamar skal barn og unge komme først, og deres interesser står i en særstilling. FNs konvensjon om barnets rettigheter ligger til grunn for Hamar kommunes barne- og ungdomspolitikk. Hamar er og skal være et godt sted å vokse opp. De unge skal på egne premisser være med og utvikle kommunen gjennom deltakelse og medvirkning. Oppvekstvilkårene for barn og unge er den viktigste suksessfaktoren for samfunnet. Derfor skal utvikling av tilbudet til barn og ungdom stå øverst på kommunens politiske dagsorden. Hamar skal alltid kunne tilby barnehageplass, vi skal ha moderne skoler med det dokumentert beste læringsmiljøet. Vi skal gi et bredt tilbud innen idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter både for organisert og ikke-organisert ungdom. De unge skal føle seg trygge i Hamar.

18 Helse og livskvalitet I Hamar skal det legges til rette for at alle skal kunne ta ansvar for egen helse, så langt det er mulig. Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og forebygge livsstils sykdommer. Sosial ulikhet knyttet til helse er en utfordring også i Hamarsamfunnet. Derfor skal vi jobbe for at alle skal kunne bruke og utvikle evnene sine og være fysisk aktive. Side 9 Universell utforming av de fysiske omgivelsene skal bidra til tilgjengelighet, likeverd, deltakelse og valgfrihet for alle. Hamarsamfunnet skal oppleves som trygt, oversiktlig og deltakende. Frivillighetspolitikken skal utvikles og samarbeidet med frivilligheten skal intensiveres. Samfunnssikkerhet skal sees som en del av folkehelsepolitikken. Hamar skal forebygge ulykker og begrense skader ved å ha oppdaterte beredskapsplaner for akutte hendelser og tenke samfunnssikkerhet i all planlegging.

19 Bærekraft og klima Side 9 Bærekraft er premisset for utviklingen av Hamar kommune og for kommunens medvirkning i regional utvikling. Det betyr at utviklingen skal møte dagens behov uten å begrense mulighetene til framtidige generasjoner. Den globale klimatrusselen er en utfordring som krever en spesiell innsats fra hele samfunnet. Hamar vil redusere sine klimagassutslipp med 20 prosent innen 2020 fra 2006-nivå, i tråd med nasjonale og regionale mål.

20 Bolig Side 11 Hamars mål for boligarbeidet er at alle skal kunne disponere egen bolig - eid eller leid - som i størst mulig grad er tilpasset ens behov og situasjon. Vi vil også at alle skal kunne bo i sin bolig så lenge de selv ønsker. Det er derfor nødvendig å ha et variert boligtilbud og boliger som lar seg tilpasse endrede behov. Side 14 Bygging av nye boliger skal tuftes på hensynet til universell utforming, miljøvern og energieffektivitet, og det skal sikres god kvalitet i bebyggelse og uterom. Kommunen skal styrke sin rolle og sitt engasjement i det boligsosiale arbeidet for å skaffe boliger til vanskeligstilte og yte bistand for at de skal mestre sin bo- og livssituasjon. Vi skal legge til rette for at nye boliger fungerer godt for alle, i alle faser av livet. Miljøet der man bor skal være trygt, aktivt og sosialt.

21 Kultur og utdanning Side 15 Alle mennesker har behov for tilrettelegging av sine omgivelser som bidrar til optimal deltakelse og mestring av eget liv. Når vi blir syke eller får redusert helse og opplever begrensninger i hverdagen, er det viktig med tilrettelagte helhetlige behandlings- og omsorgstilbud som gjør at vi fortsatt kan ha både et godt fysisk og sosialt liv. Ny teknologi som retter seg mot velferd vil gi mange nye muligheter for bedre å kunne mestre egen hverdag. Side 19 Kvalitet og nivå for høgere utdanning er nøkkelen til framtida. Ungdom og studenter skal få kvalitetsmessig gode og allsidige muligheter for utdanning i Hamarregionen. Hamar kommune ønsker en robust modell for universitet og høgskole som legger til rette for samarbeid med andre institusjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Slik skal vi bidra til at arbeidslivet får tilgang på kompetanse og forskning. Hamar skal være en god vertskommune og en attraktiv medspiller for studentene og studentenes organisasjoner. Det skal gi et bredest mulig undervisningstilbud i videregående opplæring, som dekker både elevenes og arbeidslivets ønsker og behov.

22 Side 26 Side 27 Omgivelser og miljøer Hamar og vannet. Hamars viktigste naturmessige fortrinn er nærheten til Mjøsa. Det er derfor et bærende element i kommunens arealstrategi å gjøre Mjøsa enklere tilgjengelig for folk og øke opplevelsen ved å oppholde seg ved, eller bo nær strandsonen. Gjennom opparbeiding av Koigen har Hamar fått et flott og sentralt friområde ved Mjøsa som alle er stolte av. Utvikling av Hamar sentrum Hamar skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk forankring. Det skal være plass for mennesker i alle faser av livet. Sentrum skal være levende og i kjernen tilrettelagt på premissene til de myke trafikantene. Sentrum skal ha sin kjerne i gågateaksen, og det skal være en god sammenheng, i struktur og innhold, til alle andre deler av sentrumsområdet. Sentrums viktigste funksjon er handel, og det er handelen som skaper grunnlag for andre opplevelser. Sentrum skal være preget av menneskelig aktivitet det meste av døgnet.

23 Plan til handling

24 Livskvalitet for alle

25 LIVSKVALITET Velferdstrekant Opplevelse Økonomi Helse Kultur Bolig Økonomi Identitet Helse Kultur Utdanning Regiassistanse - Tjenester Arbeid Aktivitet

26 Boliger i byen

27 Fylkesdelplan for samordnet areal-, miljø og transportutvikling i byog tettsteder i Hamar-regionen (SMAT, vedtatt 2002, revidert 2009) Hedmark fylkestings vedtak 29. september 2009: Fremme jordvern Utvikle eksisterende tettsteder Kanalisere befolkningsvekst til Hamarregionen Bidra til mindre bilbruk og transportbehov Godkjent av MD juni 2010

28

29

30 FURUBERGET NATURRESERVAT JORDVERN JORDVERN ÅKERSVIKA NATURRESERVAT Jordvern er hovedpremisset HAMAR for Hamars Innlandshovedstad utvikling mellom sjø, åker og verdifulle forventes i naturområder 1/3 av all boligbygging i Hamar Strandsonen/Espernområdet Omgitt av vern: -Naturreservater -Jordbruksområder -Drikkevann Fortetting og utbygging: Sirklene viser fortettings- og utbyggingsområder i Hamar ihht SMAT: Voll og Lund lengst nord, delvis i Ringsaker kommune Martodden omformingsområde i vest DRIKKEVANNSKILDE Sentrum og Strandsonen viktigste fortettingsområde og mest sentralt. JORDVERN

31 Nye boligområder i Hamar Omforming/mindre utbygginger sentrum; 300 Omforming Maxi ; 140 Martodden; 700 Hamar Stadion og Fuglsethmyra; 270 Utstillingsplassen; 100 Fuglsethtomta; 80 Hamar Nord (Hamar kommune); 320 Espern og øvrige deler av strandsonen; 1500

32 170 daa med sporområder og ekstensivt utnyttede verksted- og industriarealer Strandsonen

33 Martodden ny bydel et steinkast fra Mjøsa og 5 minutters sykkeltur fra sentrum Ca 600 boliger i omformingsområde Rekkehusleiligheter: m2 Blokkleiligheter : m2 P-kjeller under blokker Fokus på bilfrie internområder - Utbyggingsavtaler avgjørende. Fjernvarme Ny barnehage og grønnstruktur (ferdig høst 2013) Gode sykkelforbindelser og gangforbindelser til buss

34 Vestbyen- fra industri til bolig i kvartalsstrukturen

35 Volumanalyse for sentrum

36 Kvalitetene ved å bo i bysentrum utvikles

37 Hamar har veldig mange kvaliteter, og det dere har gjort ned mot Mjøsa er jo helt fabelaktig Arkitekt og professor ved NTNU Knut Selberg til Hamar Arbeiderblad 3. juli 2010

38 Kilde: Meteorologisk institutt/vg Koigen friområde Bygget av Hamar kommune, som første ledd i gjennomføring av kommunedelplan for Strandsonen.

39 Vil skape byrom til å leve i Den største attraksjonen i en by er andre mennesker arkitekt Ewa Westermark fra Gehl Architects.

40 Nye møteplasser midt i byen

41 KULTURHUS OG STORTORG

42 Nytt innhold: Familieavdeling Velværeavdeling 25 meters basseng med heve-/senkebunn Friskvernavdeling Fornyelse av: 50-metersbassenget Kafé og garderober

43 Triangelplassen

44 Nye Strandgata 2013

45 Vi kan se og ser for oss flere boliger her?

46 Her er vi inne nå! Ny sjanse med tak over hodet Personer uten et fast sted å bo får husrom og en ny sjanse. Å ha et sted å bo, regnes som et primærbehov. Men av ulike grunner, er det alltid noen som faller utenfor. De defineres som bostedsløse. Nav og kommunen må derfor finne løsninger både på kort sikt og på lengre sikt. Et sted å bo I Hamar kommune jobber Tom Jacobsen og Jan Erik Edvardsen nesten daglig med denne målgruppa.

47 Takk for oppmerksomheten!

Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen?

Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen? Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen? Kommuneplankonferansen 2014 Tone Wabakken Arealplanlegger Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen Forutsetninger Noen fakta!

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 Vedtatt i Hamar kommunestyre den 27. mai 2015 Sak 041/2015 Innledning og bakgrunn 2 Innhold Komiteens forord Formål med boligplanen... 3 1 Innledning og bakgrunn... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan 2015-2027. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Ås kommune. Kommuneplan 2015-2027. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 07.11.2014 Innholdsfortegnelse 2 Forord 3 Hovedsatsningsområder Miljø mangfold muligheter 4 Hovedmål 1 I 2027 er Ås en miljøvennlig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling Forord Boligmeldingen for Bergen 2005 (med handlingsprogram), ble vedtatt av bystyret 23.10.06, sak 254-06. Bystyrets vedtak samt byrådets innstilling og saksutredning til bystyret (sak 129-06) finnes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer