Prosjektrapport juni Prosjektrapport juni Kvalifiseringssenteret Stange Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport juni 2013. Prosjektrapport juni 2013. Kvalifiseringssenteret Stange Kommune"

Transkript

1 Prosjektrapport juni 2013 Kvalifiseringssenteret Stange Kommune 1

2 Sing Out Kort presentasjon av prosjektet Sing Out er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkesmuseum avd. Glomdalsmuseet, Kvalifiseringssenteret i Stange Kommune og Høgskolen i Hedmark. Prosjektet har vært finansiert med prosjektstøtte fra Norsk kulturråd og Hedmark Fylkeskommune og arbeidsinnsats fra medarbeiderne ved Glomdalsmuseet, Høgskolen i Hedmark og Stange Kommune. Opprinnelig arbeidstittel var If you want to sing out, sing out inspirert etter Cat Stevens låt, og prosjektets bærende idé er hentet fra denne sangteksten. Sing Out ble etablert etter initiativ fra Glomdalsmuseet - Flerkulturelt kunnskaps og kompetansesenter - ved Sigurd Nielsen. Prosjektet ønsket å teste ut om Digital Storytelling kunne brukes for å samle inn og dokumentere eksempler på immateriell kulturarv fra innvandrere med kort botid i landet. Sing Out har hatt en prosjektperiode fra søknad i desember 2011 til åpning av Glomdalsmuseets nettsider Sing Out! torsdag 4. april 2013: Digital Storytelling er en multimodal fortellingsform som kombinerer stemme, visuelle uttrykk og lyd. Dette gjør fortellingsformen spesielt egnet til å dele innhold der konteksten er ukjent, da den verbale fortellingen kan fargelegges med fortellerens selvvalgte bilder, illustrasjoner og lydfiler. Innenfor visuell antropologi er dette betraktet som betydningsfullt for å kunne formidle og kommunisere fortellinger mellom ukjente kontekster. Høgskolen i Hedmark har arbeidet med digitale fortellinger som medium i etablering av interkulturelle dialoger. (Haug m.fl. 2012) Prosess Prosjektet har vært gjennomført med klart identifiserbare faser Desember Søknad/ bevilgning Sigurd Nielsen (Glomdalsmuseet) kontaktet Inger Haug (Høgskolen i Hedmark) for mulig deltakelse i prosjektet Sing Out. Formålet med prosjektet var å prøve ut digitale fortellinger som medium for innsamling og deling av nylig ankomne immigranters kulturbærende fortellinger (immateriell kulturarv). Stange kommunes kvalifiseringssenter skulle være arena for utprøving. Kvalifiseringssenterets deltakere i deres språkopplæringsprogram (i introduksjonsprogrammet) ville bli invitert til å ta del i prosjektet, som ville inngå som en del av deres språkopplæring. Høgskolens rolle ville være faglig vegledning i arbeidet med digitale fortellinger, følgeforskning og bidrag til skriftlig dokumentasjon fra arbeidet. Høgskolen var positiv og bidro i sluttfasen av søknadsutforming. Søknader ble sendt til Norsk Kulturråd og Hedmark Fylkeskommune i desember Søknadene ble innvilget med kroner ,- fra Norsk Kulturråd og ,- fra Hedmark Fylkeskommune Januar Etablering av prosjektgruppe. Identifisering av milepeler Etter bevilgning, ble det innkalt til oppstartsmøte på Stange Rådhus januar, Prosjektgruppe ble etablert, og besto av Sigurd Nielsen (Glomdalsmuseet), Inger Haug (Høgskolen i Hedmark), og Camilla Brant Kippersund (Kvalifiseringssenteret i Stange). Prosjektgruppen fikk som mandat å 2

3 utvikle en plan for et pilotprosjekt som skulle gjennomføres før sommeren 2012, slik at hovedprosjektet skulle løpe høsten Følgende milepeler ble identifisert: a. Innføringskurs for medarbeidere i prosjektet fra kvalifiseringssenteret b. Identifisering av ressurser og behov for å gjennomføre prosjektet c. Kriterier for etablering av deltakere i pilotgruppe d. Prosjektperiode for etablering og gjennomføring av pilotprosjekt e. Dato for deling av pilotfortellinger f. Oppsummering av pilot og føringer for høstens pilotprosjekt. Februar- Juni forberedelse og gjennomføring av pilot g. Deltakere fra kvalifiseringssenteret ble introdusert til digitale fortellinger og bruk av programmet Photostory på ett kurs ved Høgskolen i Hedmark. Kursleder: Terje Mølster fra Høgskolen i Hedmark. Lærerne fikk også erfaring i å lage sine egne fortellinger gjennom dette. h. Stange Kommunes datalab i biblioteket ble stilt til disposisjon for deltakerne, supplerende utstyr ble kjøpt inn. (minnepinner til hver deltaker, bok for prosjektnotater og utvikling av fortellinger, nedtegning av ord, fargeblyanter for utforming av illustrasjoner, digitale kamera for fotografering, mm, ).Tidsplan for gjennomføring av prosjekt ble etablert og det ble gjennomført en kartlegging av behov for tolker for å bistå i formidling av prosjektet. i. Pilotgruppen skulle favne ulike representasjoner ved kvalifiseringssenteret. Forskjellig kjønn, alder, opprinnelsesland og utdanning skulle være representert i gruppa. Dette ville ikke favorisere noen og ideelt bidra til å etablere et bredt erfaringsgrunnlag. Pilotgruppen bestod av 9 fortellinger fra landene Eritrea, Burundi, Burma, Aghanistan, Etiopia. j. Pilotprosjektet ble gjennomført i perioden mai. I denne perioden ble deltakerne presentert for prosjektet, introdusert til Photo story som produksjonsform, etablerte sine fortellinger og produserte resultater. Med andre ord en svært kort og intensiv fase. k. Offentlig deling av pilotprosjektets fortellinger på Biblioteket i Stange skjedde 16. mai om kvelden gjennom en vernissage. Foruten pilotprosjektets deltakere, møtte ulike grupper fra kvalifiseringssenteret og lokalbefolkningen frem. Tilstede var også ordfører og kulturskolens rektor. l. Oppsummering av pilotprosjektet En hovedkonklusjon fra pilotprosjektet var at hovedprosjektet skulle ta utgangspunkt i en språkgruppe. Hovedspråket for fortellinger og kommunikasjon var norsk. Dette var en del av grunntanken, ettersom både arena og aktører var hentet fra kvalifiseringssenteret. Pilotprosjektets sammensatte gruppe skapte et vedvarende behov for en-til-en samtaler med store språklige utfordringer for alle. Selv om tolk var tilgjengelig på noen av samlingene, skapte det frustrasjon for alle parter at uttrykksønsket var stort og det språklige fellesrommet som skulle løse opp i tekniske spørsmål eller fortellingsutvikling var noe over gjennomsnittet krevende. Ved å ha fortellergrupper som deler samme språk, kan ulik kompetanse innad i gruppen oppheves gjennom gruppens evne til å hjelpe hverandre. Kompetansen kan variere innad med tanke på fortrolighet med norsk 3

4 språk, computere som produksjonsmiddel, bruk av visuelle hjelpemidler som bidragsytere i å utvikle og formidle en fortelling og i selv det å identifisere og utvikle en fortelling. Pilotprosjektet gav også nyttig erfaring i omgang med dataparken på biblioteket. Fordi bibliotekets datapark brukes av mange er den omgitt av sterke (om enn nødvendige) restriksjoner på når systemene åpnes, hvordan maskinen renses over natten, hvordan gratis programvare fra nettet kan hentes ned med mer. Dette gav ekstra stress i prosjektet. Prosjektleder og prosjektmedarbeiderne dokumenterte evne til å håndtere mange ulike utfordringer gjennom prosessen. Dette er egenskaper denne typen prosjekter bør være seg bevisst. Pilotprosjekt skal by på utfordringer. Hvilke erfaringer utfordringene gir, kan være nært knyttet til nettopp håndteringskompetansen i prosjektledelsen. Delingserfaringen, det vil si offentlig deling av de ferdige fortellingene via en vernissage var en ubetinget suksess. Selv om ikke alle deler av alle fortellinger hadde nådd et teknisk høyt nivå, var det offentliggjøring og deling av de ferdige produktene med å synliggjøre alle deler av prosjektet. Pilotfasen medførte ikke deling av fortellingene på nett / sosiale medier. I prinsippet kunne man ha delt disse fortellingene også, men administrering av samtykkeerklæringer og detaljredigering av filmene gjorde at det ikke ble overskudd til dette. Hovedprosjektet 6. august april 2013 Hovedprosjektet var planlagt til høsten Prosjektleder og prosjektmedarbeiderne ved kvalifiseringssenteret hadde valgt ut den eritreiske deltakergruppa som produsenter av fortellinger i hovedprosjektet. Prosjektgruppa hadde nå erfart mange av de utfordringene deltakerne stod ovenfor, og også hvilke utfordringer de selv hadde. Ikke alle medarbeiderne fra pilotprosjektet var aktive gjennom høsten. Prosjektleder hadde tett følge med en medarbeider med fortelling som spesialkompetanse. I hovedprosjektfasen ble også to medarbeidere med kreativ kompetanse også trukket inn. Kompetanseprofilen til medarbeiderne dannet grunnlag for en arbeidsdeling i forhold til veiledning av deltakerne. Hovedprosjektet hadde også klare faser: 1. Forberedelse av hovedprosjekt. Prosjektgruppen avklarer nye relasjoner i hovedprosjektfasen. Prosjektleder har hovedansvar og driver prosjektet i samarbeid med medarbeidere og deltakere. Høgskolens representant inntar rollen som observatør, og prosjekteier inntar en mer tilbaketrukket rolle med sporadisk deltakelse i møter mm etter prosjektleders initiativ. 2. Hovedprosjekt startes opp med orientering av hva det handler om og hvordan man ønsker å jobbe. Enkelte av deltakerne hadde vært med i pilotprosjektet, men de fleste var ukjente med digitale fortellinger. Piloten hadde dokumentert at prosjektleders fremgangsmåter 4

5 hadde fungert godt. Hovedprosjektet inneholdt noe mer systematikk, som f.eks egne fortellersamlinger, der hver deltaker ble oppfordret til å lage egne fortellinger rundt enkle objekter som kunne forløse minner og fortellinger. Dette skapte en god atmosfære og førløste mange muntre øyeblikk. Erfaringene fra pilotprosjektet hadde også identifisert behov for å arbeide mer systematisk med forholdet mellom fortellingenes verbale og visuelle komponenter, og understreket behovet for tid og teknologi til å løfte frem den enkeltes stemmebruk. Gjennom hovedprosjektet ble det nødvendig med individuell veiledning, både for å bidra til at den enkeltes fortelling formidlet fortellingens intensjon, men også for å bistå i å lete fram ord som dekket fortellerens intensjon. Pilotprosjektet ble noe hemmet av rammeforutsetningene knyttet til IKT infrastruktur. Selv om prosjektledelsen var forberedt på ulike utfordringer, skapte omlegging av kommunens IKT systemer nye og uventede utfordringer. Alle deltakerne deltok med produksjon av egne fortellinger, av disse ble seks presentert på den offentlige presentasjonen av fortellingene på Stange Bibliotek 24. oktober. Den valgte datoen knyttet prosjektet til kommunens internasjonale uke. Arrangementet var omsluttet av utstillinger fra ulike deltakergrupper ved kvalifiseringssenteret og noen kulturbærende kulinariske smaksprøver som nybrent, nykvernet og nykokt kaffe. En introduksjon til eritreisk kaffetradisjon. 3. Fortellerturne. Stange kommune har tidligere etablert en tradisjon med innvandrere som turnerer skolene med fortellinger fra egne liv og tradisjoner. Dette er en integrert del av Internasjonal uke og har som intensjonal å gjøre spesielt barna i kommunen bedre kjent med sine nye naboer. Sing Out hadde tilført fortellerturneen en ny dimensjon, visning av de digitale fortellingene. Det oppstod tidvis svært gode dialoger. Foreløpig datainnhenting antyder at fortellerne(innvandrerne), skoleelevene og deres lærere alle ble beriket av møtene. At fortellingene eller liknende fortellinger som de som ble fortalt nå kan leses ut fra nettet kan skape en ny dimensjon i etablering av forståelse og dialog mellom ulike grupper. Ni skoler og ca 450 skoleelever fra 5. Og 6. klasse fikk slike fortellerbesøk. 4. På nyåret i 2013 ble de seks fortellingene overført til Glomdalsmuseet som klargjorde materialet for nettpublisering. For Glomdalsmuseet har det vært viktig at fortellinger som publiseres inngår i en meningsbærende ramme som hjelper publikum til å sette fortellingene i en sammenheng. Standardiseringen av filmene skulle derfor tydeliggjøre for nettbrukere at filmene inngikk i et prosjekt. Denne tanken var hentet etter inspirasjon for andre lignende prosjekt, som eks 5. Filmene ble tillagt 3 lysbilder for å plassere fortellingen i fht opphavsperson/forteller, samt prosjekttilhørighet. Alle fortellere ble også tatt bilde av, lengde på filmen ble notert, og all tekst til hver fortelling laget i et eget dokument. Filmene ble så lastet opp i YouTube, med parallell deling av filmene i og Filmene hadde på denne måten samme kilde, men ble delt flere steder. Kvalifiseringssenteret i Stange sørget for å lage samtykkeerklæringer og sørge for at innholdet i disse ble forstått av alle fortellerne, før de signerte (se vedlegg). 5

6 Oppsummering Til tross for begrensede midler har Sing out! prosjektet hatt svært ambisiøse mål og har iløpet av perioden samlet tre ulike kompetansemiljøer for å jobbe sammen mot samme mål. Prosjektet har generert rike erfaringer hos alle tre institusjoner, og har videreutviklet institusjonene kompetansemessig. Samtidig har det vært en generell erfaring at prosjektets ambisjon har langt oversteget hva ressursene i prosjektet gjorde mulig. Til tross for at verktøyer som brukes til Digital historiefortelling er fritt tilgjengelig for alle, innebærer språkbarrieren som prosjektets deltagere har møtt, at alle ledd i prosessen har vært svært tidkrevende, fra opplæring, til oppgaveformidling, til historieskriving, til produksjon, til deling i offentlige rom, og endelig til deling på nett. Prosjektet har imidlertid fra starten vært definert som ett stort prøveprosjekt, for å genere erfaringer som grunnlag for videreutvikling. En del av erfaringene er gjengitt i denne rapporten, men praksis-kompetansen sitter helt klart igjen hos mange av enkeltpersonene som deltok i prosjektet. Det er derfor viktig at alle tre deltagerinstitusjoner bruker tid på å definere hvordan erfaringene skal brukes videre. Videreføring For prosjekteier Hedmark fylkesmuseum avd. Glomdalsmuseet - representererr Sing Out! en aktuell modell for dokumentasjon og videreformidling av det man kan omtale som det flerkulturelle Hedmark. Det som gjør modellen interessant er brukergenerert materiale med potensiale for videreformidling via nettet der museet har redaktør-rollen. Mens dette prosjektet har hatt fokus på nyankomne innvandrere er det mulig å se for seg at museet generer en kontekst eller mindre prosjektrammer som kan gi naturlig talerom for andre grupper, f.eks innvandrere innen næringslivet. Mye av utfordringen av dagens utfordringer knyttet til kilder på nett ligger i kontekstualisering og rammen som budskapet blir plassert i som kan gjøre det interessant for andre utenfor institusjonen. Det er med andre ord ikke ønskelig å bygge opp et fortellerarkiv på nett dette finnes allerede gjennom digitaltfortalt.no og digitaltmuseum.no - men heller generere et materiale med en kontekst som har en tydeligere definert målgruppe. I tråd med dette er det aktuelt å vurdere en videreutvikling av dagens Sing out! nettsider (http://www.glomdalsmuseet.no/singout/ ) til en mer profesjonell portal som eies av Glomdalsmuseet/Hedmark fylkesmuseum, etter inspirasjon fra Et slikt grep kan være aktuell som del av en mer langsiktig strategi innen det flerkulturelle arbeidet, men også for inkludering av andre grupper som ellers ikke blir synliggjort av eller deltar i ordinære museumstilbud. Sing out! har i stor grad bygget på tradisjonen fra CDS (Centre for digital storytelling) med bruk av lett tilgjengelig brukervennlig programvare og klare rammer for bruk av bilde, tale og tekst. I en videreføring vil det være aktuelt å se på helt andre produksjonsløsninger og formater på fortellingene, hvor brukeren i større eller mindre grad genererer innholdet og materialet. Et case til inspirasjon her er for eksempel 6

7 Vedlegg 1 - Prosjektets deltagere: Prosjektgruppe: Sigurd Nielsen, Konservator, Glomdalsmuseet Inger Haug, 1.lektor, Høgskolen i Hedmark Camilla Brandt Kippersund, Kulturprosjektleder, Stange Kommune Prosjektmedarbeidere / ressurser fra Kvalifiseringssenteret i Stange: Bente Habberstad Ryen Leder, Flyktningtjenesten Mari Brun Pedagogisk leder, Kvalifiseringsentret Camilla B. Kippersund Prosjektkoordinator, Kvalifiseringsentret Renate G. Kulbrandstad Lærer, Kvalifiseringsentret Ann-Elin Lium Lærer, Kvalifiseringsentret Anne Grethe Kjelling Lærer, Kvalifiseringsentret Victor Guillermo Lærer, Kvalifiseringsentret Tone Stenersen Evensen koordinator, Kvalifiseringsentret Julie Sikin Jynge, koordinator, Kvalifiseringssentret Deltakere i Sing out! - Pilotprosjekt mai 2012 Fatima og Zaker - Afghanistan Eyob, Lidya og Saba Eritrea Dessu og Fraol Etiopia Cin Burma Ifrah Somalia Tundwa - Burundi (pluss eksterne tolketjenester etter behov) Deltakere i hovedprosjekt høst 2012 april 2013 (deltagere med nettpubliserte fortellinger alle fra Eritrea) Abrehet Ghebrengus Zere Alemsged W. Abraha Biniam Abrha Gebremicel Fitwi Tewolderbrhan Zeremichael Mubarek O. Mehammed Muluwerk Nbret Nega (Mulu) Osman Idris Ali Awet Haile Nugusse (pluss eksterne tolketjenester etter behov) 7

8 Vedlegg 2 - Ekstern formidling av prosjektet Nettsider Sing Outs hjemmeside innenfor Glomdalsmuseets websider. Sing Out på Norsk Kulturråds hjemmesider. Sing Out på Digitalt Fortalt: Presentasjoner Haug, Inger. Digital storytelling - Contribution in Empowerment and Reconstruction of Sustainable Identities in Immigrant Populations. Fifth International Conference, Create Share Act, Ankara, Tyrkia Haug, Inger. Digital Storytelling and Newly arrived Refugees: A Potential Tool for Empowerment and Sustainable Identities. International Conference; Learning to live Wisely; Villnius, Litauen Nielsen, Sigurd. If you want to sing out, sing out! Digital dugnad og dialog - fagdag om brukermedvirkning Norsk Kulturråd, Oslo Avisoppslag Stangeavisa, Hamar Dagblad NRK P2 Kulturnytt Podcast Innslaget starter cirka 14:15 inn i sendingen Hamar Arbeiderblad

9 Vedlegg 3 - Regnskap Utgifter Prosjektstilling 2 måneder Investering av utstyr - foto/video Kurs - digital historiefortelling Egeninnsats - Hedmark Fylkesmuseum avd. Glomdalsmuseet - 1 måned Egeninnsats - Flyktningetjenesten i Stange - 2 måneder Egeninnsats - Høgskolen i Hedmark 2 uker Sum Inntekter Hedmark Fylkesmuseum avd. Glomdalsmuseet Høgskolen i Hedmark Flyktningetjenesten i Stange Norsk Kulturråd Hedmark Fylkeskommune Sum

10 Vedlegg 4 - Invitasjon til publiseringsarrangement 4. april

11 Vedlegg 5 - Samtykkeerklæring 11

12 Vedlegg 6 - Prosessbilder 12

13 13

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

IKT i norskopplæring for innvandrere.

IKT i norskopplæring for innvandrere. ØF-notat nr. 14/2005 IKT i norskopplæring for innvandrere. Status fra følgeforskningen pr. 01.07.2004 av Trude Hella Eide, Østlandsforskning, Geir Haugsbakk, Høgskolen i Lillehammer og Lene Nyhus, Østlandsforskning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning «Alt er viktig for oss å lære» - evalueringsrapport fra prosjektet Norsk i barnehagerelatert dagligtale for minoritetsspråklige assistenter

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE?

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Rapport 08/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Babilani matematikk på en ny måte? Rapportnummer: 08/2004 ISBN: 82-7463-125-0 Oppdragsgiver:

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 23 ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening FORFATTERE Inge Vinje Øyvind Wistrøm Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Oppsummering etter 4. Samling

Oppsummering etter 4. Samling Vedlegg1 Oppsummeringer fra samlinger Her følger nettverksleders oppsummeringer etter samlingene. Disse begrenser seg til perioden fra fjerde samling. Oppsummeringene er løpende lagt ut til nettverksdeltagerne

Detaljer

Innføring av digitalkino i Norge

Innføring av digitalkino i Norge Innføring av digitalkino i Norge RAPPORT 31/2007 Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC Sluttrapport Nils Henrik Solum og Markus M. Bugge NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer