Steinerskolen i Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinerskolen i Arendal"

Transkript

1 Steinerskolen i Arendal Arendal kommune trinn, ca. 60 elever

2 FORORD Det norske hageselskap tilbyr alle barne-, ungdom- og videregående skoler rådgivning med tanke på utvikling av gode uteområder. Arbeidet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten er ment å fungere som utgangspunkt for diskusjon og som underlag for en eventuelt mer detaljert planlegging. Målet er å tilrettelegge skolens uteområder med tanke på økt trivsel og aktivitet for skolens elever. Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er et sentralt tema i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder seg i dag lenge på skolens område både i undervisningssammenheng og i fritiden. Skolen har derfor et større ansvar for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet. I tillegg har man mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner som er uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet. Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile (Opplæringslovens 9a). Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Ideelt sett bør skolegården by på variert terreng, variert vegetasjon og variert utrustning. Uteområdene bør stimulere barn med ulike interesser og behov, - både jenter og gutter. En rekke undersøkelser som er gjort angående skolens utearealer viser at varierte omgivelser utvikler barn og unges fantasi, konsentrasjon, fysikk, motoriske utvikling, evne til konfliktløsing og å ta hensyn til hverandre. Her har kommunen et viktig ansvar i å imøtekomme gjeldende krav. Hageselskapets fagavdeling ved landskapsarkitekt Karen Flinder har utformet rapporten i samarbeid med Steinerskolen i Arendal. Oslo, 2012 Karen Flinder for Det norske hageselskap 2

3 Rapport OPPRUSTING AV SKOLENS UTEAREALER Steinerskolen i Arendal Gunhildsboveien 5, 4846 Arendal Tilstede på befaring mai 2011: Ingunn Langemyr / faglærer kunstfag, norsk, naturfag Karen E. Flinder / landskapsarkitekt mnla / Hageselskapet Sandstuveien 60A 0612 Oslo Tel.: INNHOLD 1.0 Grunnkart Kort om skolen Dagens situasjon Dokumentasjon og forslag; generelt Å ta vare på stedets egenart Område A; Uteskole Område B; Flate og skråning ved trapp Område C; Forsiden av huset Andre ønsker Tilgjengelighet for alle Lokalklima Aktuelle nettsteder Aktuell litteratur 15 3

4 1.0 Grunnkart C B A Kommunalt grunnkart, Steinerskolen i Arendal (sirkler; områder som omtales i rapporten) 20 meter 4

5 - 2.0 Kort om skolen Steinerskolen i Arendal ble etablert i 2003, og er fra høsten 2013 fullt utbygget med trinn og fritidshjem (skolefritidsordning). Skolen som er godkjent for 15 elever pr. trinn har i dag 61 elever. I 2011 flyttet skolen til nye lokaler i en sveitservilla fra 1876 med hage og store friarealer i skrånende sydøstvendt terreng ned mot det store Langsævannet. Eiendommen ligger fritt og idyllisk med grønne uteområder og vakker utsikt. Nede ved vannet har skolen bålplass og brygge. Uteområdet er unikt i forhold til naturnær, fri lek i grønne omgivelser, - foreløbig med få tilrettelagte aktivitetsområder. ADKOMST Adkomst, alle Alle/ tre i alle Restareal B A? C Trapp Hagetrapp Bøketrær A Uteskole? A? Bøketrær Flyfoto Steinerskolen i Arendal 5

6 2.1 Dagens situasjon og problemstilling Ifm. befaring ble hele området gjennomgått og aktuelle ønsker og aktiviteter forsøkt plassert. Rapporten er ment å dokumentere dette og å kunne være et utgangspunkt for videre planlegging. Skolens uteområde har variert topografi og meget gode muligheter for ulik aktivitet og naturopplevelse. Skolens ønsker og behov: 1. Bevare hagens egenart, understreke og forskjønne tomten slik at stedet fremdeles fremstår som en perle 2. Uteklasserom 3. Vannrenne, evt. senere et fossefall, til høyre for hagetrapp hvor det i dag er utløp for 2 drensrør 4. Drivhus, evt. på platå øst for hagetrapp 5. Bevare deler av naturlig uteamfi på den store gressplenen 6. Sandkasse/ -lekeplass for de minste barna 7. Skolehage; grønnsaker, bærbusker, frukttrær og blomster 8. Foran huset; nye blomsterbed med avgrensning til grusgang 9. Rydde fram store stammer (tilrettelegge for lek) i skogholt 10. Leplass under tak 11. Avgrensning / gjerder 12. Begrense oppskudd og tilvekst i skråning mot vannet Hovedbygningen fra 1876 Adkomst via lønneallen (sett fra skolen og ut) Skolen ligger fritt og idyllisk med grønne uteområder og vakker utsikt Våren 2012 ble skolen malt i nye farger 6

7 3.0 Generelt Forslag er ment som innspill til planlegging og diskusjon. Detaljert prosjektering av prioriterte områder vil kreve nøyaktig oppmåling. Hvilke materialvalg eller lekeapparater man velger vil avhenge av skolens ønsker og budsjett. Generelt anbefaler vi å satse på solid, robust kvalitet og materialuttrykk som harmonerer med stedet. 3.1 Å ta vare på stedets egenart KORT HISTORIE: Friedheim, - på folkemunne Schnurbuschs landsted, stod ferdig i 1876 som fritidsbolig for überkelner J. E. Schnurbusch, eier av Grand hotell på Langbryggen i Arendal. Hovedhuset med den gamle hagen rommer altså en del av Arendals historie. Frem til Steinerskolen overtok eiendommen i 2011 var huset privatbolig. Siden 1990-tallet har det gjennomgått omfattende restaureringsarbeider. Ifm. planlagt utbygging vil den åpne, idylliske tomten nødvendigvis endres relativt mye, men skolen ønsker at stedet fremdeles skal fremstå med sjel. Man bør søke å bevare hagens egenart ved bl.a. å ivareta særskilte og markante, gamle hage- og landskapselementer som; -to flotte, svære blodbøker plantet da huset ble bygget, én for hver av Schnurbuschs døtre -en lang, høy steinmur foran huset mot hagerommet nedenfor -en solid stein-/granittrapp fra huset mot plenen nedenfor -frukttrær opp mot hagemuren -alle av styvet spisslønn (Acer platanoides) -noen mindre steinkanter/murer -fjell i dagen med avrundet, isskurt overflate Opprinnelig landsted for J.E. Schnurbusch, eier av Grand hotell på Langbryggen (under, foto: Adkomst via en gammel alle med styvede lønnetrær Grunnfjell i dagen Den gamle hagemuren To enorme blodbøker plantet da huset ble bygget (1876) Trapper og murer er gamle hageelementer 7

8 3.2 Uteskole (område A) Skolen ønsker seg et uteklasserom, delvis under tak. Inspirasjonsbilder med ideer og gode løsninger skolen har sett, kan være et godt utgangspunkt for tilpasning til eget uteskolebygg. PLASSERING: For aktiv bruk gjennom året bør et uteklasserom ha grei tilgjengelighet og ligge relativt nært skolebygningene. Optimalt bør det også kunne ta inn noe av tomtens særegne kvaliteter og flotte utsikt. Et relativt flatt område øst for de 2 bøketrærne utpekte seg som egnet. Men dette kan se ut til å komme i konflikt med foreslått ny vei til lærerparkering. Vi foreslår å sjekke mulighet for å legge veien mer mot øst, i ytterkant av området som er oppført som lekeplass, noe som også vil gi mindre forstyrrelser i forhold til de store blodbøkene. Man bør unngå gravearbeider eller sterkt overflatekomprimering ved kjøring med tunge maskiner i trærnes rotsone. Mye areal er bundet opp ift. planlagt utbygging. Alternative plasseringer må vurderes på stedet ut fra tilgjengelig areal, topografi og om det er aktuelt med terrenginngrep, men kan være (se flyfoto s. 5): -inn mot skråningen mot nabotomt og planlagt nybygg -inn mot steinmuren på nivået nedenfor huset, men terrenget er fallende og man bør også vurdere hvordan et bygg her evt. vil endre det visuelle inntrykket av muren ift. huset Over og under; Arealet nedenfor steintrappen, øst for bøketrærne kan evt. være egnet til uteskole Over; bøketrærnes stammer er nærmest som skulpturer Under; i forgrunnen steinmuren langs turstien (skolens foto) Populær sandhaug under bøketrærne (skolens foto) Noen av steinene i muren langs turstien har særskilt flotte flater som bør få komme til sin rett (gjerne klippes fram) (skolens foto) 8

9 ALTERNATIV PLASSERING AV UTESKOLE a) inn mot skråningen mot nabotomten sydvest for hovedhuset b) inn mot steinmuren nedenfor huset, mot høyre ende, eller kanskje mer uforstyrret mot venstre INSPIRASJONS- OG IDEBILDER (alle foto fra Ingunn Langemyr) Lekeslottet barnehage i Risør (5 foto) Under; Freizeitpark, Eberswalde, Tyskland 9

10 3.3 Området rundt hagetrappen (område B) Den gamle granittrappen er flott og solid og bør bevares. Skolen har flere ideer til hvordan de kan utnytte området øst for trappen som i dag ligger brakk, delvis med skjemmende fyllmasse; i) et drivhus på flaten øst for toppen av trappen ii) rennende vann, evt. et fossefall med oppsamlingsvann i ytterkant av trappen iii) bærbusker /nyttehage i fortsettelsen av skråningen bortenfor dette Trappen ned til hagen med skråningen til høyre (midten). Flaten mellom hus og alle har evt. plass for et drivhus (skolens foto t.h.) Et vannfall i ytterkant av trappeløpet ville skape liv og lyd Skråningen til høyre for trappen kan utnyttes til nyttevekster som f. eks. rips og solbær, - bærbusker som vanligvis klarer seg uten sommerstell 10

11 3.4 Husets forside mot hagen (område C) Mellom hovedhusets veranda og den høye steinmuren er det et relativt smalt platå med beplantning inn mot huset, grusgang utenfor og et staudebed ut mot muren. Det er fornuftig med en form for avgrensning, men i snørike vintre kan muren være morsom å hoppe fra. a) Bedene trenger oppgradering og nyplanting og det vil være fornuftig å lage en tydeligere avgrensning mot grusgangen. Et opphøyet bed med robuste, litt høye stauder som visner ned om høsten kan ivareta behovet for avgrensning samtidig som man kan hoppe derfra om vinteren. En kant vil begrense ugras og tråkk og lette skjøtsel. Vi foreslår robuste materialer som harmonerer med stein i øvrige trapper og murer (naturstein, hogget granitt eller bruddstein). Ved valg av planter anbefaler vi å ta hensyn til husets stil og uttrykk. Et forslag kan være pioner (enkle sorter som står av seg selv) og evt. lavere stjerneskjerm (Astrantia) foran, - begge gamle hageplanter som vil være tidsriktige og i stil med huset. b) Det store naturlige utendørsamfiet nedenfor muren er et flott og luftig hagerom, men planlagt utbygging, vei og ballbane vil endre dette vesentlig. Man bør tenke gjennom om man ønsker å bevare det eksisterende uttrykket med skålformen, og evt. søke å beholde så mye som mulig av ytterkantene med skråninger mot muren og begge sider (bl.a. opp mot de to blodbøkene). c) I forkant av muren står det i dag noen frukttrær som evt. kan supplereres til en frukthage. Ballek på den store plenen (skolens foto) Bedene på toppen av den høye hagemuren trenger en fysisk avgrensning mot grusgangen innenfor Bedene bør legges opp fra bakkeplan Frukttrær i forkant av muren kan evt. suppleres med flere 11

12 3.5 Andre ønsker 1. Sankdasse for de minste Det ble diskutert mulig plassering av en større sandkasse. Foreløpig har man har bare lagt ut en stor sandhaug som kanskje vil være på flyttefot under videre utbygging. Endelig plassering faller trolig på plass når man ser hvordan arealbruks- og bevegelsesmønster blir og fungerer i hverdagen. Vi foreslår en røff, robust sandkasse avgrenset av stokker man både kan sitte og balansere på, - gjerne i ulike høyder. Midlertidig sand kasse (skolens foto) Stokker i varierende høyde gir en funksjonell avgrensning av sandkassen 2. Området langs stien ned til vannet I skogholtet langs stien som går ned vannet ønsker man å rydde fram døde, store stammer og tilrettelegge for at dette også kan være et lekeområde; - en Tarzanløype for å klatre, balansere, henge og slenge. Felte trær langs stien ned mot bryggen ved vannet er et rimelig og godt utgangspunkt for fri lek 3. Skolehage er foreløpig etablert i pallekasser på et flatt område vest for flaggstangen, men dette vil bli borte når planlagt Bygg 2 oppføres. Aktuelle områder for skolehage kan da være -område / skråning rundt foreslått plassering av uteskole -ubenyttet område langs husets vestside (men litt skyggefullt) -vestre kant av den store plenen med noe av skråningen bak Skolehagen er midlertidig etablert til høyre for falggstangen 12

13 4.0 Universell utforming - tilgjengelighet for alle Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Se veiledning til plan og bygningsloven (www.be.no). HENSYN VED ULIKE GRUPPER FUNKSJONSHEMNINGER Mange barn med funksjonshemning har behov for et tilpasset utemiljø. Avhengig av funksjonsutfall vil det være ulike hensyn å ivareta. Flere diagnoser og syndromer medfører et komplekst symptombilde, og mange barn har nedsatt funksjonsevne på mer enn ett område. God planlegging er ofte alt som skal til for å ivareta kravene til universell utforming. Følgende grupperinger må tas med i betraktning: Bevegelseshemmede Synshemmede Hørselshemmede Utviklingshemmede Astmatikere og allergikere Uteområdet bør inneholde elementer som kan stimulere alle barns sanser, både fysisk og psykisk. Huskestativ, sandkasser og andre lekeapparater bør være lett tilgjengelige også for barn med dårlig gangfunksjon. For dem som sitter i rullestol eller vogn kan sandkasser i rullestolhøyde være et godt tiltak. Huskestativ må kunne tilrettelegges med ekstra fester og kroker slik at barn som har behov for spesialsete også kan delta. Farger, lukter og lyder kan gi rike opplevelser og stimulere sansene. Til dette kan eksempelvis blomster, urter og vann brukes. Med god planlegging kommer man langt. Terrengforhold Når terrenget er kupert kan det være nødvendig å supplere trapper med slakt skrånende gangveier. Ved sittebenker, bord og lignende bør det være minst mulig tverrfall for å unngå velt av ganghjelpemiddel. Svakt fall vil imidlertid bidra til god avrenning av vann. En universelt utformet sandkasse er tilgjengelig for barn med forskjellige funksjonsevner (kassen bør etterfylles jevnlig) 5.0 Lokalklima, - utelek i all slags vær Det bør legges omtanke i utformingen av uteoppholdsarealer slik at disse orienteres mot sol og skjermes mot vind. Når vi utsettes for vind vil den følte temperaturen alltid være lavere enn den vi leser av på et termometer. En moderat vind som laber bris medfører at den følte temperaturen senkes med 10-12ºC i forhold til den temperaturen som kan leses av på termometeret. Ved frisk bris oppstår stor forfrysningsfare ved moderate temperaturer (ca. -10ºC). FAKTORER SOM VIRKER MEST HEMMENDE PÅ BARNS UTELEK Kombinasjon vind og snøfall Kombinasjon vind og kulde Ekstrem kulde Mørke / mørketid Regn Kulda synker, altså kan en utendørs lekeplass som ligger i en grop bli svært ubehagelig å oppholde seg i. Overflater Det er viktig å differensiere overflatene slik at de passer til ulik bruk. Gangveier bør være mest mulig jevne slik at de er lette å kjøre på. Ulike materialer kan med fordel benyttes for å vise retning og avgrense ulike arealer fra hverandre, f.eks. gangveier fra oppholdsarealer. Beplantning Ved valg av planter og trær må det tas hensyn til astmatikere og allergikere. Planter som avgir allergifremkallende pollen bør plasseres i god avstand fra oppholdsplasser. Tresortene or, hassel, hegg og bjørk samt burot og gressarter som timotei og hundegress er kjent for å avgi allergifremkallende pollen. Følgende planter er meget giftige og farlige selv når de inntas i små mengder: gullregn, selsnepe, barlind, liguster og tysbast. Trestorter som anbefales er asal, rogn og bartrær. Eksempel på leplantning En tett levegg skaper turbulens, mens en en luftig vegg siler vinden og fungerer langt bedre som et vinddempende element 13

14 6.0 Aktuelle nettsteder Nettsteder som kan gi inspirasjon og kunnskap til skoler som har planer om å ruste opp uterommene: FAGSTOFF: Uteområder, diverse artikler Kunnskapsdepartementet/Barnehager/veiledere Husbanken: Universell utforming Statens bygningstekniske etat: Veiledning og regelverk ved byggesøknader Sosial og helsedirektoratet: Publikasjoner/Rapporter; skolens utearealer Arealnormer og virkemidler (IS-1130). Deltasenteret/Universell utforming/publikasjoner bl.a. En grunnskole for alle SINTEF Byggforsk: Tilgjengelighet til og i skolebygninger ( ) Lekeplasser ( ) cumentid=3092 Barnas landskap, aktivt arkiv v/spesialpedagog, arkitekt Frode Svane Hovedside inkludert annet innhold Prosjekter/Barnetråkk- Barns tilgjengelige uteareal Danmarks største naturlegeplads og sansehager Høgskolen i Bodø, rapporten Bingenes herre v/ T.Limstrand Slik skal de skape bedre elever - Jord under neglene og blod på knærne. Berlin-pedagogene gir den polstrede barndommen et spark bak LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER: Justisdepartementet og Det juridiske fakultet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Krav til lekeplassutstyr er gitt i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr NS- EN 1176 Lekeplassutstyr og NS- EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Departementene, informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg Hvor søke økonomisk støtte? Kulturdepartementet, informasjon om spillemidler til idrettsanlegg Universell utforming/tilskudd/ Kompetansetilskudd - eller ta kontakt med det aktuelle regionkontor, Kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området Grønn skolegård, Skolens uteområde Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen Norsk institutt for by - og regionforskning: Skolegården, jungel eller luftegård? Barn og fysisk aktivitet i skolegården Norsk institutt for by - og regionforskning: Kunstgress i vekst svømmehall i forfall Salten Friluftsråd i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland: Prosjektene Ut er in og Ut er In - ung 14

15 7.0 Aktuell litteratur 1. Bjerke, M. & Ramfjord, H Gode råd er grønne. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Sør Trøndelag Fylkeslag. ISBN s. 2. Buaas, E.H Med himmelen som tak: Uterommet som arena for skapende aktiviteter i barnehage og skole. Universitetsforlaget. ISBN s utg. - Oslo : Universitetsforlaget, cop Deltasenteret Lekeplassen for alle. Om hvordan tilrettelegge barnehagens uteområde også for barn med funksjonshemning. Kun elektronisk utgave: 4. Dyring, A.-K. 1986: Natur i boligområder. Landbruksforlaget 5. Fjørtoft, I Landscape as Playscape. Doctoral Dissertiation. Norwegian University of Sport an Physical Education, Oslo 6. Flemmen, A. 1990: Skileik. Universitetsforlaget 7. Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet Hvordan dyrke frukt og bær i barnehagen, og Dyrking av grønnsaker i barnehagen. Hefter 8. Harvard, I Mer åt fler på lekplatsen. Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm. ISBN s. 9. Hågvar, S. & Støen, H.A., Grønn velferd. Vårt behov for naturkontakt. Kommuneforlaget 10. Nebelong, H Vi leger at. Dafolo forlag. Fredrikshavn. ISBN s. 11. Nilsen, A.B., Vestre, Ø., Askim,T.J Barnas uterom. Lek og samvær. Universitetsforlaget. Oslo. ISBN s. 12. Norges byggforskningsinstitutt. Byggforskserien, Blad nr.: Lekeplasser 13. Redalen, G. (red.) Hageselskapets sortsliste. Hageselskapet. ISBN s. 14. Strandhede, S.-O Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Sør Trøndelag Fylkeslag. ISBN s. 15. Sigmundsson H., Pedersen A. V., Motorisk utvikling. Nyere perspektiver på barns motorikk, Sebu forlag 16. Thorén, K. H., (red) Sosial- og helsedirektoratet Rapport skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler. 15

Kongsberg International School

Kongsberg International School Kongsberg International School Dyrmyrgata 39 & 41, 3611 Kongsberg 1-10 trinn, 191 elever FORORD Hageselskapet tilbyr alle barne-, ungdom- og videregående skoler rådgivning for utvikling av gode uteområder.

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter september 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKSJON GEITMYRA I ET HISTORISK PERSPEKTIV 5 GEITMYRA I BYEN - GRØNNSTRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Denne skjøtselsplanen definerer skjøtselsmål for grøntanlegget både for sommer- og vintersesongen. Formålet med planen er å definere målene og krav

Detaljer

PROSJEKT STAVANGERGRUPPA

PROSJEKT STAVANGERGRUPPA PROSJEKT STAVANGERGRUPPA v/ Linda Nilsen Ask, Kathrine Berg og Grete Opsal Diakonhjemmets Høgskole Rogaland 2006 Hvordan planlegge utearealet i den kommende idrettsbarnehagen og området rundt gamle Stavanger

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e For or d Heftet er utarbeidet av forskere innenfor arkitektur og miljøpsykologi ved NTNU og SINTEF Byggforsk. Arbeidet er finansiert ved hjelp

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Planlegging for alle. Planleggingskriterier. FORFATTER(E) Karin Høyland OPPDRAGSGIVER(E) Miljøverndepartementet

Planlegging for alle. Planleggingskriterier. FORFATTER(E) Karin Høyland OPPDRAGSGIVER(E) Miljøverndepartementet TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Bygg og miljøteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 02 00 Telefaks: 73 59 02 01 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Planlegging

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker 3 Hefte for grunnskolen Innhold En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker for grunnskolen Hefte 3 Pedagogiske

Detaljer

4/07. Fysisk aktivitet. Tema: FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Dronninger i turn og konger på fotballbanen s.

4/07. Fysisk aktivitet. Tema: FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Dronninger i turn og konger på fotballbanen s. FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 4/07 Årgang 26 Dronninger i turn og konger på fotballbanen s. 7 Hvordan sikre attraktive og store nok utearealer rundt skoler og barnehager s. 12 Hvorfor satse

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

HAMAR PARK. Veileder for parkens framtidige utforming og innhold. 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av:

HAMAR PARK. Veileder for parkens framtidige utforming og innhold. 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av: HAMAR PARK Veileder for parkens framtidige utforming og innhold 18.11.2005 Utført for Hamar Kommune av: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for rapporten s 3 1.2 Kommunens behandling og vedtak

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

LEVANDESKULE....å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena

LEVANDESKULE....å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena LEVANDESKULE...å ta skrittet ut. Redaktør: Aksel Hugo Prosjektrapport: Levande skule (1996-2000) Del 1: Utearealet som læringsarena Forord For barn er skolegården det første møte med skolen som institusjon,

Detaljer