STANDARD FOR GRUPPERING AV. o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD FOR GRUPPERING AV. o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE"

Transkript

1 STANDARD FOR GRUPPERING AV o SYKDOMMER - SKADER - D9DSÅRSANER 2. UTGAVE

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 24 STANDARD FOR GRUPPERING AV SYKDOMMER - SKADER - DØDSARSAKER OFFENTLIG NORSK STATISTIKK 2. utgave Statistisk Sentralbyrå Oslo 1973 ISBN

3

4 FORORD Den første norsk-latinske utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker (ICD 8. revisjon) ble utarbeidd av et utvalg oppnevnt av Hovedutvalget for databehandling i helsesektoren. Klassifikasjonen ble trykt i 1968 under tittelen Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk og ble tatt i bruk i offentlig norsk statistikk fra 1. januar Standardens omfang er beholdt uendret i denne nye utgaven, men det er gjort atskillige tilfoyelser i den alfabetiske listen. Verdens Helseorganisasjons alfabetiske liste, som utkom i 1969, er blitt sammenholdt med den første utgaven av den norske standard, og standardens numre er blitt endret i de fleste tilfelle der det var uoverensstemmelse. Denne utgave av standarden er også sammenholdt med den 5-sifrede klassifikasjonsliste, beregnet for sykehuskartotek, som brukes i Det Økonomiske og medisinske informasjonssystem (OMI). Oppretting er foretatt, slik at numrene i denne utgaven og i OMI-utgaven av desember 1972 stemmer overens på 4-siffer-nivå. Standarden har ingen kodeliste for operasjoner. I samband med Det Økonomiske og medisinske informasjonssystem er det utarbeidd en 4-sifret kodeliste for klassifikasjon av operasjoner og større ikke-operative behandlinger. I OMI nyttes også en 4-sifret kodeliste for klassifikasjon av anestesier. I denne utgaven har en tatt ut av den systematiske del de noter som var merket med SSB, og som gav regler for koding av dodsårsaker til den offisielle statistikk. Slike noter er nå samlet på side 235. I kapittel XVII "Ulykker, forgiftninger og vold" har en i avsnittet om skadens art (N-numrene) tatt ut noen av de internasjonale regler for seleksjon ved klassifisering av flere samtidige skader. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. desember 1972 Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe LettenstrOm

5

6 INNHOLD Side Innledning 7 Avvik fra den offisielle internasjonale klassifikasjon 8 Hovedgrupper i klassifikasjonen 12 Systematisk del 17 Alfabetisk del 83 Vedlegg 1. Y-listen (til klassifisering av legekontakter hvor det ikke foreligger noen diagnose, eller hvor personen ikke har vart syk) A-listen (150 årsaksgrupper til tabulering av morbiditet og mortalitet) B-listen (50 årsaksgrupper til tabulering av mortalitet) Koding av dødsårsaker i offentlig norsk statistikk Klassifikasjonens engelske betegnelser (detaljert 3-sifret liste) Utkommet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 257

7

8 7 INNLEDNING Som medlem av Verdens Helseorganisasjon har Norge vedtatt å utarbeide sin helsestatistikk i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Det må understrekes at det dreier seg om en statistisk klassifikasjon, som tar sikte på å gruppere de ulikediagnostisketermini som brukes på forskjellige plan i vår medisinske virksomhet. Det gis ikke noen anvisninger på hvilken betegnelse som br foretrekkes ved hver enkelt tilstand. Den norske utgaven omfatter alle 3-sifrete numre i den internasjonale klassifikasjon. I så å si alle tilfelle er gruppenes omfang og innhold lagt så nær som mulig opp til Verdens Helseorganisasjons offisielle engelske utgave. Derimot er det foretatt en rekke endringer på 4.siffer-nivået. FOrst og fremst har en sløyfet de undergrupper som anses å være av mindre interesse og praktisk verdi i en norsk utgave av klassifikasjonen. Et hovedsynspunkt har vært at for mange detaljer ville gjøre boken uoversiktlig og tungvint i bruk. I noen tilfelle er det innført ett eller flere 4.sifre som ikke finnes i den internasjonale utgaven. På side 8 er det gitt en oversikt over de endringer som er foretatt. Som ventet viste det seg ved utsendingen av forste utgave av standarden at mange sykehusavdelinger har behov for en ytterligere oppspaltning av noen av standardens grupper. På den annen side er det også mange avdelinger som sløyfer 4.siffer i de kapitler av klassifikasjonen som ikke representerer avdelingens spesialområde. En har derfor fortsatt ment at det ikke vil være hensiktsmessig å woke å imøtekomme alle spesielle spesifiseringsbehov innenfor standardens ramme. For utarbeiding av sammenliknbarmorbiditetsstatistikkvil en henstille til alle norske brukere av standarden å foreta eventuell ytterligere spesifisering på en slik måte at definisjonen av diagnosegrupper blir beholdt uendret på 4.siffer-nivået. Det er spesielt grunn til å peke på den norske oppdeling på 4.siffer av numrene (Ischemisk hjertesykdom), som er forskjellig fra den internasjonale, og også fra den danske og svenske spesifikasjon på 4.siffer. Det er ikke bare spesifikasjonsbehovet som varierer med bruksområdet. Også kodereglene vil variere. Utarbeiding av statistikk med personen som enhet må begrenses til en enkelt eller til noen få diagnoser. Selv om det blir kodet flere diagnoser, vil det som regel bli spørsmål om å peke ut en hoveddiagnose. Til dette formal må de enkelte diagnosebetegnelser i stor utstrekning kobles sammen og prioriteres. De regler som folges ved utarbeidingen av den offisielle dødsårsaksstatistikk er gjengitt på side 235. I et diagnosekartotek er det i prinsippet ingen grense for hvor mange diagnoser som kan fores inn for hver pasient, og det er heller ikke nødvendig å velge noen hoveddiagnose. Men også her tilsier praktiske hensyn at det foretas en begrensning. SpOrsmålet om hvilke sykdommer, skader og defekter som i de forskjellige situasjoner skal tas med blant utskrivningsdiagnosene, er viktig, men ennå uklart. Det foreligger få skrevne instrukser om dette, og praksis varierer fra avdeling til avdeling. Antakelig vil de seleksjonsregler som følges for dødsårsakene i stor utstrekning kunne brukes ved koding avmorbiditetsdatahvor man (brisker å velge en hoveddiagnose blant flere. Brukere av klassifikasjonen må sette seg nøye inn i dens systematiske oppbygning, og koding av en gitt diagnose skal prinsipielt skje ved å slå opp i den systematiske del. Det er denne delen som gir best veiledning i hva som skal tas med under de forskjellige numre i ulike situasjoner. Den alfabetiske del skal først og fremst vere et hjelpemiddel til å finne fram til det nummer som vanligvis er det riktige. En har imidlertid forsokt å angi de viktigste eksklusjonsomstendigheter også i den alfabetiske del. Sam i tidligere revisjoner av den internasjonale klassifikasjon er kapittel XVII (Nr , Ulykker, forgiftninger og vold) utformet i to alternativer, etter skadens medisinske art (Nlisten) og etter skadens ytre årsak (E-listen). I dodsårsaksstatistikken er det E-listen som brukes, mens sykehusene vanligvis bare bruker N-listen. N-listen tillater ikke å ta ut f.eks. alle anestesiuhell, eller alle komplikasjoner etter strålebehandling. Det kan derfor være grunn til å overveie samtidig koding etter både N- og E-listen. Enkelte institusjoner, f.eks. Rikstrygdeverket, vil matte fore statistikk for yrkesskader og yrkessykdommer etter begge lister. I denne utgaven er N-listen trykt i direkte tilslutning til sykdomskapitlene i den systematiske del, og er innarbeidd blant sykdomsbetegnelsene i den alfabetiske del. E-listen er plassert til slutt i den systematiske del, med bokstaven E foran hvert nummer. Det er ikke utarbeidd noen alfabetisk liste for E-numrene. Meldinger om feil, og forslag til endringer og tilf0yelser til en senere utgave, bes sendt Statistisk Sentralbyrå, 1. kontor, Oslo Dep. Oslo 1.

9 8 AVVIK FRA DEN OFFISIELLE INTERNASJONALE KLASSIFIKASJON Kapittel I ( ) _ 4 siffer sløyfet i følgende 3-sifrete grupper 000, 002, 004, , 011, 013, 015, 018, 020, 023, 026, 027, 030, 033, 036, 050, 060, 062, 063, 067, 068, 074, 078, , , 098, 100, , 116, 117, , 125, 126, 128, 130, 133, 134 Ett eller flere 4. siffer innført i følgende 3-sifrete grupper. (x: Finnes ikke i internasjonale utgave) 038 SEPTICHAEMIA.0 Streptokokker.1 Stafylokokker.2 Pneumokokker x.3 Escherichia coli.8 Andre spesifiserte bakterier.9 Uspesifisert 053 HERPES ZOSTER m.0 Herpes zoster oticus.1 Herpes zoster ophthalmicus X.9 Andre og i.n.a. Kapittel II , , 157, 158, ( ) 160, 161, , 192, 196, , 216, 219, , 225, 226, , 234, Kapittel III 240, 241, 252, 256, 257, 260, ( ) 263, 266, HEPATITIS INFECTIOSA m.0 Infeksjøs hepatitt x.1 Orienteringsløper-hepatitt m.2 Narkoman-hepatitt X.3 Laboratorie-hepatitt m.8 Annen serumhepatitt, ikke påført gjennom medisinsk prosedyre 162 NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS.0 Trachea m.1 Bronkier og lunge, spesifisert som primer m.2 Bronkier og lunge, ikke spesifisert som primær eller sekundær 253 MORBI HYPOPHYSEOS.0 Hyperfunksjon av fremre lapp.1 Hypofunksjon av fremre lapp.2 Chromofobt adenom i hypofysen m.3 Diabetes insipidus.9 Andre og uspesifiserte Kapittel IV ( ) Kapittel V ( ) 282, 283, , , INSUFFICIENTIA ALIMENTARIA ALIA.0 Sprue og steatorrg.1 Malabsorbsjonssyndromet *.2 K-Z syndromet.9 Andre og uspesifiserte 272 DYSFUNCTIO CONGENITA METABOLISMI LIPIDI.0 Xanthomatose x.1 Heredopathia atactica polyneuritiformis.8 Annen.9 Uspesifisert 279 MORBI METABOLICI ALII ET NUD *.0 Eosinofilt granulom og andre lipidoser x.1 Lipemi og hyperlipemi av uspesifisert årsak *.2 Nephrocalcinosis *.9 Andre og uspesifiserte 293 PSYCHOSIS E MORBIS CEREBRI ALIIS.0 Ved cerebral arteriosklerose.1 Ved andre cerebrovaskultere forstyrrelser.2 Ved epilepsi.3 Ved intrakraniell tumor.4 Ved degenerativ sykdom i sentralnervesystemet.5 Ved hjernetraume *.6 Ved oligofreni.9 Ved annen eller uspesifisert cerebral tilstand

10 9 Avvik fra ICU AVVIK FRA DEN OFFISIELLE INTERNASJONALE KLASSIFIKASJON (forts.) 4. siffer sløyfet i følgende 3-sifrete grupper Ett eller flere 4. siffer innført i følgende 3-sifrete grupper (*: Finnes ikke i internasjonale utgave) Kapittel VI ( ) 375, , MORBI HEREDITARII NEUROMUSCULARES.0 Neuropatisk muskulær atrofi.1 Familiær progressiv spinal muskelatrofi.2 Amyotonia congenita.3 Progressiv muskulær dystrofi *.4 Dystrophia myotonica.9 Andre 347 ALI MORBI CEREBRI N.0 Katapleksi og narkolepsi.1 Hydrocephalus i.n.a..9 Andre 358 MORBI SYSTEMATIS NERVOSI AUTONOMICI PERIPHERICI x.0 Homers syndrom i.n.a. x.1 Skulder-hånd syndrom N.9 Andre og uspesifiserte Kapittel VII 391, 400, , MORBUS ISCHAEMICUS CORDIS ALIUS, ACUTUS ( ) 438, 441 SIVE SUB-ACUTUS m.0 Subendokardialt infarkt x.1 Intermediærsyndromet N.2 Akutt coronarinsufficiens x.8 Annen 412 MORBUS ISCHAEMICUS CORDIS CHRONICUS x.0 Postinfarktsyndromet x.1 Gammelt hjerteinfarkt N.2 Hjerteaneurisme J'.3 Ischemisk hjertesykdom i.n.a. *.4 Cardiosclerose.5 Arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a. x.8 Annen 426 MORBUS CORDIS PULMONALIS x.0 Cor pulmonale x.1 Kyfoskoliotisk hjertesykdom x.2 Pulmonal hypertensjon x.8 Annen 443 ALII MORBI ARTERIARUM PERIPHERI- CARUM.0 Raynauds syndrom.1 Thromboangiitis obliterans.2 Frostknuter x.3 Acrocyanosis J.4 Erythrocyanosis I.5 Erythromelalgia (Erythermalgia).8 Andre.9 Uspesifiserte Kapittel VIII ( ) Kapittel IX ( ) 519 ALI MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS.0 Kollaps av lungen.1 Akutt lungeødem uten nevnt hjertesykdom x.2 Infiltrasjon i lungen i.n.a..3 Andre sykdommer i lungen.9 Andre 573 ALII MORBI HEPATIS *.0 Hepatitt i.n.a. x.9 Andre 574 CHOLELITHIASIS x.0 Med cholecystitt x.9 Uten nevnt cholecystitt

11 10 AVVIK FRA DEN OFFISIELLE INTERNASJONALE KLASSIFIKASJON (forts.) 4. siffer sløyfet i følgende 3-sifrete grupper Ett eller flere 4. siffer innført i følgende 3-sifrete grupper (*: Finnes ikke i internasjonale utgave) Kapittel X ( ) 620, 621, CALCULUS ALIAE PARTIS SYSTEMATIS URINARII.0 Blærestein i.n.a. x.9 Andre og uspesifiserte Kapittel XI ( ) 631, 642 Kapittel XII 680, 682, 692, , CELLULITIS DIGITI MANUS SIVE PEDIS *.0 Paronychia X.1 Panaritium *.9 Annen og uspesifisert Kapittel XIII ( ) 720, 727, RHEUMATISMUS ALIUS NON-ARTICULARIS.0 Lumbago.1 Myofibrosis humeroscapularis.2 Torticollis x.3 Revmatisk polymyalgi.9 Annen muskelrevmatisme, fibrositt og myalgi 734 MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE..0 Sclerosis systemica progressiva.1 Lupus erythematosus disseminatus x.2 Keratoconjunctivitis sicca (SjOgrens syndrom).9 Uspesifiserte Kapittel XIV Ingen endringer ( ) Kapittel XV ( ) Kapittel XVI Ingen endringer ( ) Kapittel XVII 812, 813, 821, 823, 873, 879, 922 CONTUSIO TRUNCI (N 800-N 999) 958, 959 x.0 Nakken alene x.1 Nakken og ryggen m.2 Ryggen alene *.3 Ytre kjønnsorganer *.8 Andre, multiple og uspesifiserte *.9 Senfølger 951 INJURIA NERVI CRANIALIS ALTERIUS x.0 Akutt eller kronisk hørselsskade, forårsaket av larm eller smell.1 Annen skade av hørselsnerven m.8 Skade av annen hjernenerve.9 Senfølger (ekskl. kronisk hørselsskade) 989 ANDRE, HOVEDSAKELIG IKKE -MEDIKAMENTELLE STOFFER.0 Cyanider.1 Stryknin.2 Klorholdige pesticider.3 Andre pesticider.4 Bitt, stikk av giftig dyr eller insekt.5 Såper og vaskemidler x.6 Giftige planter.9 Andre og uspesifiserte stoffer

12 1 1 Avvik fra ICD AVVIK FRA DEN OFFISIELLE INTERNASJONALE KLASSIFIKASJON (forts.) 4. siffer sløyfet i følgende 3-sifrete grupper Ett eller flere 4. siffer innført i følgende 3-sifrete grupper (*: Finnes ikke i internasjonale utgave) Kapittel XVII E E 859, E 925, (E E 999) E 933, E 935, E 936 I nr. E 934 er oppdelingen forenklet. E E 827 MOTORVOGNULYKKER, ANNEN LAND- TRANSPORT.0 Fører av motorkjøretøy (unntatt motorsykkel og traktor/bulldozer).1 Passasjer i motorkjøretøy (unntatt motorsykkel og traktor/bulldozer).2 Fører av motorsykkel.3 Passasjer på motorsykkel.4 Person i sporvogn.5 Rytter eller person i kjøretøy trukket av dyr.6 Syklist.7 Fotgjenger *.8 Fører av traktor eller bulldozer ic.x Passasjer på traktor eller bulldozer.9 Andre E E 838 SJØTRANSPORT.0 Person i liten båt.1 Skipsfart, mannskap x.2 Fiske og fangst, mannskap.3 Skipsfart og fiske, passasjer.4 Dokkarbeider, stuer.9 Andre E 909 ULYKKER FORÅRSAKET AV ANDRE NATURFORHOLD x.0 Snøskred x.1 Andre skred te.9 Andre E 910 DRUKNING x.0 I brønn eller dam hjemme på gårdsplass x.1 Under bading *.2 Gjennom isen m.3 Fra kai eller brygge.8 På annen kjent måte.9 Uspesifisert E 913 MEKANISK KVELNINGSULYKKE.0 I seng, vugge eller barnevogn x.1 Ved plastpose.9 Annen og uspesifisert E 920 SKJÆRENDE ELLER STIKKENDE REDSKAPER OG GJENSTANDER x.0 Motorisert verktøy, maskiner som skjærer eller stikker X.1 Annet verktøy.8 Andre.9 Uspesifisert I kapittel V, nr , følger den norske utgaven norsk psykiatrisk diagnoseliste av 1. januar Den internasjonale utgave nytter litt andre IQ-grenser. I kapittel XVII, E-klussifikasjonen, er den internasjonale utgaves nr. E Annen og uspesifisert ulykke ved sjøtransport - delt i to: E 838 Annen spesifisert ulykke ved sjøtransport E 839 Uspesifisert ulykke ved sjøtransport

13 Hovedgrupper, sykdommer 12 HOVEDGRUPPER I KLASSIFIKASJONEN I. INFEKSJOSE OG PARASITTERE SYKDOMMER Infeksjonssykdommer i fordøyelseskanalen Tuberkulose Zoonotiske bakteriesykdommer Andre bakteriesykdommer Poliomyelitt og andre enterovirussykdommer i sentralnervesystemet Virussykdommer med hudutslett Virussykdommer overfort ved leddyr Andre virussykdommer Rickettsiasykdommer og andre infeksjonssykdommer overført ved leddyr Syfilis og andre veneriske sykdommer Andre spirochetesykdommer Soppsykdommer Ormesykdommer Andre infeksjose og parasittære sykdommer II. SVULSTER Ondartet svulst i munnhulen og svelget Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen Ondartet svulst i åndedrettsorganene Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst Ondartet svulst i urin- og kjonnsorganene Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon Svulster i lymfatisk og bloddannende vev Godartede svulster Svulster av uspesifisert art III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER Sykdommer i skjoldbruskkjertelen Sykdommer i andre endokrine kjertler Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer Andre stoffskiftesykdommer I. MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII Morbi infectiosi intestinali Tuberculosis Morbi bacterici zoonotici Morbi bacterici alii Poliomyelitis, enteroviroses systematis nervosi centralis Viroses cum exanthemate Viroses per arthropodes Viroses aliae Rickettsioses et ali morbi infectiosi per arthropodes Syphilis et morbi venerei alii Morbi spirochaetales alii Mycoses Helminthiases Morbi infectiosi et parasitarii alii II. NEOPLASMATA Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei Neoplasma malignum organorum respirationis Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae Neoplasma malignum organorum urogenitalium Neoplasma malignum localisatione aha sive non definita Neoplasmata telae lymphaticae et haematopoigticae Neoplasmata benigna Neoplasmata non definita III. MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI Morbi glandulae thyreoideae Morbi ali endocrini Avitaminoses et insufficientiae alimentariae aliae Alii morbi metabolici IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD- DANNENDE ORGANER Sykdommer i blodet og de bloddannende organer IV. MORBI SANGUINIS ET SYSTEMATIS HAEMATOPOIETICI Morbi sanguinis et systematis haematopoigtici V. MENTALE FORSTYRRELSER Psykoser Neuroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikke-psykotiske mentale forstyrrelser Oligofreni (evneveikhet, åndssvakhet) VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet Andre sykdommer i sentralnervesystemet Sykdommer i nerver og perifere ganglier Betennelsesaktige sykdommer i O yet Andre sykdommer og tilstander i Øyet Sykdommer i Oret og processus mastoideus V. ANOMALIAE MENTALES Psychoses Neuroses, anomaliae personalitatis et anamaliae mentales nonpsychoticae aliae Retardatio mentalis VI. MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUS Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi Alii morbi systematis nervosi centralis Morbi nervorum et gangliorum periphericorum Morbi inflammatorii oculi Alii morbi et casus oculi Morbi auris et processus mastoidei

14 13 Hovedgrupper, sykdommer HOVEDGRUPPER I KLASSIFIKASJONEN (forts.) VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE VII. MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS Aktiv revmatisk feber Febris rheumatica activa Kronisk revmatisk hjertesykdom Morbi rheumatici chronici cordis Hypertensjonssykdommer Morbi hypertensivi Ischemisk hjertesykdom Morbi ischaemici cordis Andre hjertesykdommer Alii morbi cordis Karlesjoner i sentralnervesystemet Morbi vasorum systematis nervosi centralis Sykdommer i arterier, arterioler og Morbi arteriarum, arteriolium et kapillarer Sykdommer i vener og lymfekar, og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene capillarium Morbi venarum et vasorum lymphaticorum, et ali morbi systematis circulationis VIII. SYKDOMMER I ANDEDRETTSORGANENE Akutte infeksjoner i luftveiene Influensa Lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma Andre sykdommer i de øvre luftveier Andre sykdommer i åndedrettsorganene VIII. MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS Infectiones acutae tractus respiratorii Influenza Pneumonia Bronchitis, emphysema et asthma Alii morbi tractus respiratorii superioris Alii morbi organorum respirationis IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE IX. MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene Morbi cavi ors, glandularum salivarium og kjevene et regionis dentalis Sykdommer i spiserøret, magesekken og Morbi oesophagi, ventriculi et tolvfingertarmen duodeni Blindtarmsbetennelse Appendicitis Bukbrokk Hernia abdaminalis Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen Alii morbi intestinorum et peritonei Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen Morbi hepatis, viarum biliarum, pancreatis X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE X. MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM Nefritt og nefrose Nephritis et nephrosis Andre sykdommer i urinveiene Alii morbi systematis urinarii Sykdommer i de mannlige kjønnsorganer Morbi organorum genitalium vini Sykdommer i brystkjertel, eggstokk, Morbi mammae, ovarii, tubae, parametrii eggleder og parametrium Sykdommer i livmoren og andre kvinne- Morbi uteri et organorum genitalium lige kjønnsorganer aliorum feminae XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG Komplikasjoner i svangerskapet Urinveisinfeksjoner og toksemier i svangerskap og barselseng Abort Fødsel Komplikasjoner i barselseng XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD Infeksjoner i hud og underhud Andre betennelsesaktige sykdommer i hud og underhud Andre sykdommer i hud og underhud XI. MORBI GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM, PUERPERARUM Complicationes in graviditate Infectiones urinariae et toxaemiae in graviditate et puerperio Abortus Partus Complicationes in puerperio XII. MORBI CUTIS ET TELAE SUBCUTANEAE Infectiones cutis et subcutis Alii morbi inflammatorii cutis et subcutis Alii morbi cutis et subcutis XIII. SYKDOMMER I SKJELETT -MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET XIII. MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE Artritt og revmatisme, unntatt Arthritis et rheumatismus, febris revmatisk feber rheumatica excepta Osteomyelitt og andre sykdommer i Osteomyelitis et ali morbi ossium knokler og ledd et articulorum Andre sykdommer i skjelett-muskel- Alii morbi systematis musculossystemet celetalis XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER XIV. ANOMALIAE CONGENITAE Medfødte misdannelser Anomal iae congenitae

15 Hovedgrupper, N-listen 14 HOVEDGRUPPER I KLASSIFIKASJONEN (forts.) XV. VISSE ÅRSAKER TIL PERINATAL SYKELIGHET OG DØDELIGHET Årsaker til dødfødsel og til sykdommer og tilstander som er karakteristiske for den perinatale periode XV. CAUSAE PECULIARES MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER Symptomer som kan henføres til organsystemer eller organer Senilitet og ubestemte sykdommer XVI. SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI Symptomata systematis sive organi definiti Senilitas et casus male definiti XVII. ULYKKER (SKADER), FORGIFTNINGER OG VOLD XVII. ACCIDENTIAE (TRAUMATA), VENEFICIA, VIOLENTIA N E Skadens art - se egen liste Skadens ytre årsak - se egen liste (bare på norsk) N-LISTENS NUMMER (SKADENS ART) Angis både i den systematiske og alfabetiske del uten bokstaven N - bare som nr Brudd Brudd av skallens, ryggsøylens og kroppens knokler Brudd av overlem Brudd av underlem Luksasjon eller leddskred uten brudd Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler Indre skalleskade Indre skade av bryst, buk og bekken Sundrivning, åpent sår Sundrivning, åpent sår på hode, hals og kropp Sundrivning og åpent sår på overlem Sundrivning og åpent sår på underlem Sundrivning og åpne sår på flere steder Overflateskade Støt, kvesting med intakt hud Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning Forbrenning Skade av nerver og ryggmarg Skadelige virkninger av kjemiske stoffer Skadelig virkning av medikamenter Forgiftning, toksisk virkning av ikke-medisinske stoffer Annen skadelig påvirkning Fracturae Fractura cranii, columnae vertebralis et trunci Fractura extremitatis superioris Fractura extremitatis inferioris Dislocatio/luxatio sine fractura Distorsio/distensio articulorum, mus culorum Injuria intracranialis Injuria interna thoracis, abdominis, pelvis Laceratio/vulnus apertum Vulnus apertum capitis, colli, trunci Vulnus apertum extremitatis superioris Vulnus apertum extremitatis inferioris Laceratio/vulnera multiplicia in locis multiplicibus Injuria superficialis Contusio/conquassatio sine laceratione cutis Corpus alienum per orifice naturale insertum Combustio Injuria nervorum et medullae spinalis Effectus vitiosus substantiarum chemicarum Effectus vitiosus alius

16 Hovedgrupper, B-listen 15 E-LISTENS NUMMER (SKADENS YTRE ÅRSAK) Finnes bare i den systematiske del og angis alltid med bokstaven E. E Jernbaneulykker E Trafikkulykker med motorkjøretøy E Ulykker med motorkjøretøy, utenfor trafikk E Ulykker med annet landtransportmiddel E Ulykker ved sjøtransport E Ulykker ved luftfart og romfart E Forgiftningsulykker med medikamenter E Forgiftningsulykker med andre faste og flytende stoffer E Forgiftningsulykker med gasser og damper E Fall E Ulykker ved ild E Ulykker som skyldes forhold i natur, klima og omgivelser E Andre ulykker Drukning E 910 Kvelning E 911, E 912, E 913 E Kirurgiske og medisinske komplikasjoner og uhell E Senfølger av skader som skyldes ulykke E Selvmord og villet egenskade E Drap og skade påført med vilje av annen person E Lovlig inngriping E Skade hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt E Skade som skyldes krigsoperasjoner E-listens nummer er ikke oversatt til latin og vil ikke finnes i den alfabetiske liste.

17

18 17 SYSTEMATISK DEL Forkortelser: NUD = Non ultra descriptum i.n.a. = ikke nærmere angitt Ca.(under nr ) = cancer Inklusjoner angitt med kolon (:) må leses i sammenheng med ett av de beskrivende karakteristika fort opp under hovedordet. F.eks. 462 PHARYNGITIS ACUTA. Akutt svelgkatarr Angina: catarrhal is faucium NUD Angina med andre beskrivende karakteristika gis andre nummer. De viktigste eksklusjoner er angitt i kursiv med kodenumrene i parentes. Se også i den alfabetiske del under hovedordet. Numrene , direkte fortløpende etter sykdomsdiagnosene, refererer seg til ulykker/skader etter skadens art - N-listen (Nature of Injury), og kodes uten bokstaven N. Klassifikasjonsnumrene for ulykker/skader etter skadens ytre årsak - E-listet (External Cause) kodes alltid med E foran hvert nummer.

19 InfeksjOse og parasittære sykdommer 18 I. MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII INFEKSJOSE OG PARASITTERE SYKDOMMER Ekskl.: Akutte luftveisinfeksjoner ( ) Influensa ( ) Lungebetennelse ( ) Visse lokale infeksjoner MORBI INFECTIOSI INTESTINALI Infeksjonssykdommer i fordoyelseskanalen Ekskl.: Ormesykdommer ( ) 000 CHOLERA. Kolera El Tor 001 FEBRIS TYPHOIDEA. Tyfoidfeber 002 FEBRIS PARATYPHOIDEA. Paratyfoidfeber 003 SALMONELLOSIS ALIA. Annen salmonellainfeksjon OverfOrt gjennom matvarer Ikke spesifisert som overfort gjennom matvarer 004 DYSENTERIA RACILLARIS. Basillær dysenteri 005 INTOXICATIO ALIMENTARIA BACTERICA. Bakteriell matforgiftning Ekskl.: Salmonellainfeksjoner (003) Forgiftningsulykker med giftige fødevarer ( , E 868) Fremkalt av stafylokokker Botulisme Fremkalt av andre clostridier Annen bakteriell matforgiftning Uspesifisert Matforgiftning i.n.a. 006 AMOEBIASIS. AmObeinfeksjon 007 MORBI PROTOZOOICI INTESTINALES ALIT. Annen tarmsykdom fremkalt av protozooer 008 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALTA SPECIFICATA. Enteritt fremkalt av annen spesifisert organisme Virusenteritt 009 DIARRHOEAE. Diarésykdommer Ekskl.: Fettdiar6 (269.0) Ikke-infeksjøs gastroenteritt og colitt (561) Kronisk enteritt og ulcerøs colitt (563) Dysenteri i.n.a Diaré Diaré: epidemisk infantil infeksjos i.n.a Gastroenteritt og colitt Annen Colitt Enteritt Gastroenteritt ) catarrhalsk hemorrhagisk infeksjos i.n.a. TUBERCULOSIS Tuberkulose 010 SILICOTUBERCULOSIS. Silikotuberkulose 011 TUBERCULOSIS PULMONIS. Lungetuberkulose Tuberkulose i.n.a. 012 TUBERCULOSIS ALTA ORGANORUM RESPIRATIONIS. Annen tuberkulose i åndedrettsorganene Primærtuberkulose Pleuritt spesifisert som tuberkuløs Pleuritt med eksudat, uten nevnt årsak Tuberkuløs laryngitt Annen 013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS. Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet 014 TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI, LYMPHONODORUM MESENTERII. Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter 015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM. Tuberkulose i knokler og ledd 016 TUBERCULOSIS UROGENITALIS. Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer 017 TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM. Tuberkulose i andre organer Hud og underhud Erythema induratum Erythema nodosum, tuberkuløs Knuterosen, tuberkuløs Lupus: vulgaris i.n.a. Scrofuloderma Perifere lymfeknuter Øye Ore Andre 018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA. Milimrtuberkulose 019 TUBERCULOSIS, SEQUELAE. Senfølger av tuberkulose I åndedrettsorganene I sentralnervesystemet I urin- og kjonnsorganer I knokler og ledd I andre organer

20 19 InfeksjOse og parasittare sykdommer MORBI BACTERICI ZOONOTICI Zoonotiske bakteriesykdommer 020 PESTIS. Pest 021 TULARAEMIA. Haresyke 022 ANTHRAX. Miltbrann 023 BRUCELLOSIS. Brucellose Febris undulans Maltafeber 024 MALLEUS. Snive 025 MELIOIDOSIS. Melioidose 026 FEBRIS MORSUS MURIS. Rottebitt-feber 027 MORBI BACTERICI ZOONOTICI ALI. Andre zoonotiske bakteriesykdommer Listeriose Erysipeloides (Rosenbach) MORBI BACTERICI ALI Andre bakteriesykdommer 030 LEPRA. Spedalskhet 031 MORBI MYCOBACTERICI ALI. Andre sykdommer som skyldes mycobakterier 032 DIPHTERIA. Difteri 033 PERTUSSIS. Kikhoste 034 ANGINA STREPTOCOCCICA ET SCARLATINA. Streptokokkangina og skarlagensfeber Streptokokkangina Streptokokk: angina pharyngitis tonsillitis Septisk angina i.n.a. Ekskl.: Angina i.n.a. (462) Skarlagensfeber 035 ERYSIPELAS. Rosen 036 INFECTIO MENINGOCOCCICA. Meningokokkinfeksjoner Epidemisk cerebrospinalmeningitt Friderichsen-Waterhouse syndrom Ekskl.: Meningitt i.n.a. (320.9) 037 TETANUS. Stivkrampe 038 SEPTICHAEMIA. Sep tikemi Bakteriemi Blodforgiftning Pyemi Sepsis Ekskl.: Barselfeber (670) Streptokokker Stafylokokker Pneumokokker Ekskl.: Pneumokokk-lungebetennelse (481) Escherichia coli Andre spesifiserte bakterier Ekskl.: Gonokokker (098). Meningokokker (036) Pest (020) Gassgangren (039.0) Uspesifisert i 039 MORBI BACTERICI ALI. Andre bakteriesykdommer Gassgangren Oedema malignum Rhinoscleroma Andre POLIOMYELITIS, ENTEROVIROSES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS Poliomyelitt og andre enterovirussykdommer i sentralnervesystemet 040 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA PARALYTICA BULBARIS. Akutt paralytisk poliomyelitt spesifisert som bulbær 041 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA PARALYTICA ALIA. Annen akutt paralytisk poliomyelitt 042 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA NON- PARALYTICA. Akutt poliomyelitt uten lammelse 043 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA NUD. Akutt poliomyelitt i.n.a. 044 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA, SEQUELAE. Senfølger av akutt poliomyelitt 045 MENINGITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS. Aseptisk meningitt fremkalt av enterovirus Coxsackie virus ECHO virus Aseptisk meningitt i.n.a. Meningitis serosa i.n.a. 046 ENTEROVIROSES ALIAE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS. Andre enterovirussykdammer i sentralnervesystemet VIROSES CUM EXANTHEMATE Virussykdommer med hudutslett 050 VARIOLA. Kopper Alastrim 051 VACCINIA SINE VACCINATIONE. Kukopper (uten vaksinasjon) Ekskl.: Komplikasjoner etter koppevaksinasjon ( , E 934.0) 052 VARICELLAE. Vannkopper 053 HERPES ZOSTER. Helvetesild Herpes zoster oticus Herpes zoster ophthalmicus Andre og i.n.a. 054 HERPES SIMPLEX. Herpes: genitalis labialis i.n.a. Keratitis dendritica 055 MORBILLI. Meslinger

21 InfeksjOse og parasittare sykdommer RUBEOLAE. ROde hunder Rubella Rubeola 057 VIRUS-EXANTHEMA ALIA. Andre virussykdommer med utslett Erythema infectiosum Femte sykdom Exanthema subitum Sjette sykdom Andre Fjerde sykdom Roseola infantum Uspesifisert VIROSES PER ARTHROPODES Virussykdommer overfort ved leddyr 060 FEBRIS FLAVA. Gul feber 061 FEBRIS DENGUE. Denguefeber 062 ENCEPHALITIS VIRALIS PER MOSQUITOS. Virusencefalitt overfort ved mygg 063 ENCEPHALITIS VIRALIS PER ARGASIDAS. Virusencefalitt overført ved teger 064 ENCEPHALITIS VIRALIS PER ARTHROPODES ALIAE. Virusencefalitt overfort ved andre leddyr 065 ENCEPHALITIS VIRALIS NUD. Virusencefalitt i.n.a. Encephalitis: acuta infectiosa lethargica viralis NUD Ekskl.: Encephalitis NVD (323) Post-vaksinal encefalitt (N 999.1, E 934) 066 ENCEPHALITIS VIRALIS, SEQUELAE Senfølger av virusencefalitt 067 FEBRIS HAEMORRHAGICA PER ARTHROPODES. Hemorrhagisk feber overfort ved leddyr 068 VIROSES ALIAE PER ARTHROPODES. Andre virussykdommer overfort ved leddyr VIROSES ALIAE Andre virussykdommer 070 HEPATITIS INFECTIOSA. Infeksjøs hepatitt Infeksjøs hepatitt Gulsott: Hepatitis: epidemisk epidemica smittsam infectiosa Ekekl.: Hepatitis (zauta) NVD (573.0) Gulsott i.n.a. (785.2) Icterus NUD (785.2) Orienterings løperhepatitt Narkomanhepatitt Laboratoriehepatitt Annen serumhepatitt, ikke påfort gjennom medisinsk prosedyre Ekskl.: Serumhepatitt fordrsaket av vaksinering ellertransfusjon (ANT 999.2, E ) 071 RABIES. Hundegalskap 072 PAROTITIS EPIDEMICA. Kusma Ekskl.: Parotitis non-epidemica (527.2) 073 PSITTACOSIS. Papegøyesyke Ornitose 074 VIROSES COXSACKIAE. Spesifikke sykdommer fremkalt av Coxsackievirus Bamblesyke Bornholmsyke Herpangina Myalgia epidemica Myocarditis epidemica neonatorum Pleurodynia epidemica Ekskl.: Aseptisk meningitt (045.0) 075 MONONUCLEOSIS INFECTIOSA. Mononukleose 076 TRACHOMA, ACTIVA. Aktiv trakom 077 TRACHOMA, SEQUELAE. Senfølger av trakom 078 VIROSES CONJUNCTIVAE ALIAE. Andre virussykdommer i øyets bindehinne Epidemisk keratoconjunktivitt Virusconjunktivitt i.n.a. 079 VIROSES ALIAE. Andre virussykdommer Molluscum contagiosum Vorte Verruca: vulgaris NUD Ekskl.: Vorte spesifisert Born senil eller seborreisk(216) Lymfocytisk choriomeningitt Kattekloringsfeber Munn- og klovsyke Cytomegal inklusjonssykdom Cytamegali Andre Aseptisk meningitt fremkalt av adenovirus Vertigo epidemica Virusinfeksjon i.n.a. RICKETTSIOSES ET ALII MORBI INFECTIOSI PER ARTHROPODES Rickettsiasykdommer og andre infeksjonssykdommer overfort ved leddyr Ekskl.: Virussykdommer overført ved leddyr ( ) 080 TYPHUS EXANTHEMATICUS PER PEDICULUM VESTIMENTI. Epidemisk flekktyfus over - ført ved lus 081 TYPHUS EXANTHEMATICUS ALIUS. Annen flekktyfus 082 RICKETTSIOSES PER ARGASIDAS. Rickettsiasykdommer overfort ved teger

22 21 InfeksjOse og parasittære sykdommer 083 RICKETTSIOSES ALIAE. Andre rickettsiasykdommer 084 MALARIA Falciparum malaria (tertiana maligna) Vivax malaria (tertiana benigna) Malariae malaria (quartana) Ovale malaria Blackwater fever Tilbakefall av malaria, innpodet i terapeutisk Øyemed Andre former av malaria Malaria i.n.a. 085 LEISHMANIASIS 086 TRYPANOSOMIASIS AMERICANA. Amerikansk sovesyke 087 TRYPANOSOMIASIS ALIA. Andre trypanosomsykdommer 088 FEBRIS RECURRENS. Tilbakefallsfeber 089 MORBI ALII PER ARTHROPODES. Andre sykdommer overfort ved leddyr 099 MORBI VENEREI ALII. Andre veneriske sykdommer Ulcus molle BlOt chanker Chancroid Lymphogranuloma venerum Granuloma inguinale Andre og uspesifiserte Condyloma acuminatum MORBI SPIROCHAETALES ALII Andre spirochetesykdommer 100 LEPTOSPIROSIS. Leptospirose Weils sykdom 101 ANGINA VINCENTI. Vincents angina 102 FRAMBOESIA. Yaws 103 PINTA (CARATE) 104 INFECTIONES SPIROCHAETALES ALIAE. Andre spirocheteinfeksjoner SYPHILIS ET MORBI VENEREI ALII Syfilis og andre veneriske sykdommer 090 SYPHILIS CONGENITA. Medfødt syfilis 091 SYPHILIS RECENS, SYMPTOMATICA. Tidlig syfilis, symptomatisk 092 SYPHILIS RECENS, LATENS. Tidlig syfilis, latent 093 SYPHILIS CARDIOVASCULARIS. Syfilis i hjerte og årer Aorta-aneurisme, spesifisert som syfilitisk Ekskl.: Aorta-aneurisme i.n.a. (441) Annen Aortitt syfilitisk Arteritt 094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS. Syfilis i sentralnervesystemet Tabes dorsalis Paralysis generalis Dementia paralytica Annen 095 SYPHILIS TARDA ALIA, SYMPTOMATICA. Annen sen syfilis, symptomatisk 096 SYPHILIS TARDA, LATENS. Sen syfilis, latent 097 SYPHILIS ALIA SIVE NUD. Annen eller uspesifisert syfilis Sen syfilis i.n.a Latent syfilis i.n.a. Lues latens NUD Positiv seroreaksjon for syfilis Syfilis i.n.a. 098 INFECTIONES GONOCOCCICAE. Gonokokkinfeksjoner Blenoré Dryppert Salpingitis gonococcica MYCOSES Soppsykdommer 110 DERMATOPHYTOSIS. Dermatofytose Favus Fotsopp Ringorm Tricofytose 111 DERMATOMYCOSIS, ALIA SIVE NUD. Annen eller uspesifisert soppsykdom i huden Pityriasis versicolor Tinea nigra Tinea blanca Annen Uspesifisert 112 MONILIASIS. Trøske Candidiasis Oidiomykose 113 ACTINOMYCOSIS. Strålesopp 114 COCCIDIOIDOMYCOSIS. Coccidioidose 115 HISTOPLASMOSIS. Histoplasmose 116 BLASTOMYCOSIS. Blastomykose 117 MYCOSES ALIAE SIVE NUD. Andre eller uspesifiserte soppsykdommer HELMINTHIASES Ormesykdommer 120 SCHISTOSOMIASIS (BILHARZIASIS) 121 INFESTATIONES TREMATODICAE ALIAE. Andre trematode- sykdommer 122 HYDATIDOSIS. Ekinokokksykdam 123 INFESTATIONES CESTODICAE ALIAE. Andre bendelormsykdommer 124 TRICHINIASIS. Trikinose

23 Svulster FILARIASIS. Filariose 126 ANKYLOSTOMIASIS 127 HELMINTHIASES INTESTINALES ALIAE SIVE NUD. Andre eller uspesifiserte ormesykdommer i tarmene Ascariasis Spolorm Strongyloidiasis Trichuriasis Enterobiasis Oxyuriasis Barneorm Andre intestinale nematoder Blandet intestinal orminfestering Helminthiasis intestinalis NUD 128 HELMINTHIASES ALIAE SIVE NUD. Andre eller uspesifiserte ormesykdommer 129 PARASITISMUS INTESTINALIS NUD. Uspesifisert parasittisme i tarmene MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALI Andre infeksjose og parasittære sykdommer 130 TOXOPLASMOSIS. Toksoplasmose 131 TRICHOMONIASIS UROGENITALIS. Urogenitale trichomonasinfeksjoner 132 PEDICULOSIS. Lus Hodelus Kroppslus 133 ACARIASIS. Midder Scabies Skabb 134 INFESTATIO ALIA. Andre parasitter Myiasis Phthirusangrep 135 SARCOIDOSIS. Boecks sarkoid 136 MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALI. Andre infeksjose og parasittære sykdommer Infeksjon i.n.a. Pneumocystose Reiters sykdom II. NEOPLASMATA SVULSTER Numrene omfatter maligne svulster klassifisert etter sitt sete. Følgende typer kodes som maligne med mindre de er spesifisert som benigne: Adenoacanthom Adenocarcinom Adenosarkom Angiofibrosarkom Angiosarkom Astroblastom Astrocytom "Basal cell" carcinom Bowens epiteliam (hud) Cancer - alle typer Cancrös - alle tilstander spesifisert slik Carcinom - alle typer, unntatt in situ cervicis uteri Carcinomatös - alle tilstander spesifisert slik Carcinosarkom Chondromyxosarkom Chondro sarkom Chordom Choriocarcinom Chorioepiteliom Cystadenomcarcinom aysgerminom Embryom Ependymoblastom Ependymom Ewings tumor Fibrochondrosarkom Fibroliposarkom Fibromyxosarkom Fibrosarkom Glioblastom Gliom Gliosarkom Hemangioblastom Hemangiopericytom Hemangiosarkom Hepatoblastom Hepatom Hypernefrom Leiomyosarkom Lipomyosarkom Lipomyxosarkom Liposarkom Lymfangiosarkom Lymfoepiteliam Medulloblastom Medulloepiteliam Melanoblastom Mel anocarcinom Melanom Mes enchymom Myosarkom Myxochondrosarkam Myxosarkom Nef roblastom Neuroblas tom Neuroepitel iom Neurofibrosarkom Neurosarkom Oligodendroblastam Oligodendrogliam Osteoblastam Osteochondromyxosarkom Osteochondrosarkom Osteofibrosarkam Osteosarkom Pagets sykdom i bryst, brystvorte Papillo-adenocarcinom Papillocarcinom Periteliom Pinealoblastom Retinoblastom Rhabdomyosarkom Sarkom Sarkomatös - alle tilstander spesifisert slik Seminom Spongioblastom Spongiocytom Sympatoblastom Sympatogoniam Syringocarcinom Teratocarcinom Teratom (cystisk) i testis Wilms tumor

24 23 Svulster Numrene omfatter svulster i lymfatisk og bloddannende vev. Folgende typer er inkludert i denne gruppe: Aleukemi - alle typer Aleukemisk - alle tilstander spesifisert slik Brill-Symmers sykdom Chlorom Follikulært kjempecellelymfom Hodkins sykdom eller granulom Kahlers sykdom Leukemi - alle typer Leukemisk - alle tilstander spesifisert slik Leukosarkom Lymfoblastom Lymfocytom Lymfochlorom Lymfogranulomatose, malign Lymfom Lymfo sarkom Mycosis fungoides Mye lom Mye locytom Myelochlorom Myelofibrose Myelomatose Plasmacellemye lom Plasmocy tom Polycytemi Reticuloendoteliom Reticulosis, lymfoid follikulær Reticulosarkom Numrene omfatter godartede svulster klassifisert etter sitt sete, og, i visse kategorier, etter sin type. Følgende typer kodes som benigne med mindre de er spesifisert som maligne: Acanthoma adenoides cysticum Adenocystoma Adenofibroma Adenom, unnt. i parathyreoidea, hypofysen, prostata, thyreoidea Adenomyom Angiofibrom Angiolipom Angiom Angiomatose Brenners tumor (ovariet) Cementom Chondroblastom Chondrofibrom Chondrom Chondromyxom Craniopharyngiom Cystadenom, unnt. i thyreoidea Cystom Cystosarcoma phyllodes Dermatofibrom Dermoid cyste eller tumor Desmoid tumor Ecchondrose Enchondrom Epidermoid cyste i.n.a. Epithelioma adenoides cysticum Epulis Exostose Fibroadenom Fibroangiom Fibrochondrom Fibrolipom Fibrom, unnt. i prostata Fibromyom Fibromyxom Fibro-osteochondrom Fibro-osteom Ganglioneurom Glomus tumor Hemangioendoteliom Hemangiofibrom Hemangiom Hygrom, cystisk Leiomyom, unnt. i prostata Lipofibrom Lipom Lipomatose, embryonal Lipomyom Lipomyxdm Lymfangioendoteliom Lymfangiofibrom Lymfangiom Meningiom Mesoteliom Myofibrom Myolipom Myom, unnt. i prostata Myxochondrom Myxofibrochondrom Myxofibrom Myxolipom Neurinom Neurofibrom Odontom Osteochondrom Osteochondromatose Osteochondromyxom Osteoclastom Osteofibrochondrom Osteofibrom Osteom Osteomyxochondrom Papil lo-adenocystom Papillom, unnt. i thyreoidea Paragangliom Pinealom Rhabdomyom, unnt. i prostata Schwannom Syringocystadenom Syringocystom Syringom Teratom (cystisk), unnt. i testis Thymom Tricho-epiteliom Villös tumor Vorte, seborreisk eller senil Numrene omfatter svulster som er uspesifisert med hensyn til malignitet, klassifisert etter sitt sete. Følgende tumorbetegnelser kodes til disse nummer: Cancer in situ cervicis uteri Neoplasme Svulst Tumor

25 Svulster 24 NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS( ). Ondartet svulst i munnhulen og svelget 140 NEOPLASMA MALIGNUM LABII ORIS. Ondartet svulst i leppene Ekskl.: i leppenes hud (172,173) 141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE Ondartet svulst i tungen 142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAE. Ondartet svulst i spyttkjertel Ca. glandulae parotidis Ca. gl. submandibularis Spyttkjertel-blandingssvulst 143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE. Ondartet svulst i tannkjøttet 144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS. Ondartet svulst i munnhulens gulv Ca. sublingualis 145 NEOPLASMA MALIGNUM ORIS, PARTES ALIAE SIVE NUD. Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen Ca. mucosae cavi oris Ca. oris MUD Ca. uvulae Ca. palati: duni mollis 146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS. Ondartet svulst i munnsvelget Ca. mesopharyngis Ca. tonsillae 147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS. Ondartet svulst i nesesvelget Ca. epipharyngis Ca. rhinopharyngis 148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS. Ondartet svulst i strupesvelget 149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS MUD. Ondartet svulst i svelget i.n.a. NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS ET PERITONEI ( ). Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen 150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI. Ondartet svulst i spiserøret 151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI. Ondartet svulst i magesekken Ca. cardiae Ca. pylori 152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS, DUODENO INCLUSO. Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen Ca. duodeni Ca. ilei Ca. jejuni 153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO. Ondartet svulst i tykktarmen, unnt. endetarmen Ca. coli: MUD ascendent is descendentis transversi Ca. intestini MUD Ca. sigmoidei 154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI. Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm Ekskl.: Ca. ani (173) 155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIARUM INTRAHEPATICUM, PRIMARIUM. Ondartet svulst i leveren og intrahepatiske gallegangen, spesifisert som primær Hepatom: malignt i.n.a. Ekskl.: Ca. hepatis NUD (197.8) 156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIARUM EXTRAHEPATICUM. Ondartet svulst i galleblæren og ekstrahepatiske galleganger Galleblæren Ca. vesicae felleae Ekstrahepatiske galleganger Ampulla Vateri Galleveiene i.n.a. Ca. viarum biliarum MUD 157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS Ondartet svulst i bukspyttkjertelen 158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEALIS. Ondartet svulst i bukhinnen og det retroperitoneale vev Ca. mesenterii 159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTIONIS MUD. Ondartet svulst i fordoyelsesorganene i.n.a. Ca. gastro-intestinale MUD NEOPLASM MALIGNUM ORGANORUM RESPIRATIONIS ( ). Ondartet svulst i åndedrettsorganene 160 NEOPLASMA MALIGNUM CAVI NASI, AURIS MEDIAE ET SINUUM ACCESSORIUM. Ondartet svulst i nesebrusk, nesehuler, bihuler og mellomøre Ca. antri Highmore Ca. tubae Eustachii Ca. sinus: ethmoidalis frontalis maxillaris sphenoidalis 161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS. Ondartet svulst i strupen Ca. cartilaginis cricoides Ca. epiglottidis Ca. glottidis Ca. plicae vocales 162 NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS. Ondartet svulst i luftrør, bronkier og lunger Trachea Bronkier og lunge, spesifisert som primær Bronkier og lunge, ikke spesifisert som primer eller sekundær

26 25 Svulster 163 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM RESPIRATIONIS ALIORUM SIVE NUD. Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte åndedrettsorganer Pleura Mediastinum Uspesifisert NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM, TELAE CONJUNCTIVAE, CUTIS ET MAMMAE ( ). Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst 170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM. Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk Adamantinocarcinom Chondromyxosarkom Chondrosarkom Ewing-sarkom Myelosarkom Osteoblastom Osteofibrosarkom Osteogent sarkom Osteosarkom Ekskl.: Ondartet svulst i benmarg( ) 171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALIAE. Ondartet svulst i bindevev og annet blott vev Angiofibrosarkom Fibrosarkom Hemangioblastom Hemangiosarkom Leiomyosarkom Liposarkom Lymfangioendoteliom, malignt Lymfangiosarkom Myosarkom Myxosarkom Periteliom Rhabdomyosarkom Synoviom, malignt 172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS. Ondartet melanom i huden Malign nævuscelletumor Melanocarcinom Melanosarkom Naevus malignus Ekskl.: i huden på mamma (174) i vulva (184.1) på penis (187.0) Melanoma Melanosarcoma) oculi (190) 173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD. Annen ondartet svulst i huden Ca. ani Ca. glandulae: sebaceae NUD sudoriferari NUD Ekskl.: i huden på mamma (174) i vulva (184.1) på penis (187.0) 174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE. Ondartet svulst i brystkjertelen Pagets sykdom i bryst og brystvorte NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM UROGENITALIUM ( ). Ondartet svulst i urin- og kjonnsorganene 180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI. Ondartet svulst i livmorhalsen Ekskl.: Carcinoma in situ (234.0) 181 CHORIOEPITHELIOMA. Chorioepiteliom Deciduom, malignt Syncytiom Ekskl.: Chorioepiteliom hos menn (186) 182 -NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, ALIUD. Annen ondartet svulst i livmoren Corpus uteri Uterus uspesifisert 183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAE FALLOPII ET LIGAMENT' LATI. Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum Ovarium Dysgerminom), malignt i ovariet Teratom Tube og ligamentum latum Uspesifisert Ca. adnexae NUD 184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE ALIORUM SIVE NUD. Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte kvinnelige kjonnsorganer Vagina Vulva Ca. gland. Bartholini Annet spesifisert sete Uspesifisert 185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE. Ondartet svulst i prostata 186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS. Ondartet svulst i testiklen Chorioepiteliom), hos menn Dysgerminom Seminam Teratom i testis: malignt i.n.a. 187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI ALIORUM SIVE NUD. Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte mannlige kjønnsorganer Penis Ca. gland. Cowperi Annet spesifisert sete Uspesifisert 188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE. Ondartet svulst i urinblæren 189 NEOPLASMA MALIGNUM DRGANORUM URINARIORUM ALIORUM. Ondartet svulst i andre urinorganer Nyre (ekskl. nyrebekkenet) Embryoma renis Hypernefrom Wilms tumor Ca. renis Nyrebekkenet Ca. pelvis renalis

27 Svulster (forts.) Ureter Ca. ureteris Andre og uspesifiserte Ca. urethrae NEOPLASMA MALIGNUM LOCO ALI SIVE NUD ( ). Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI. Ondartet svulst i øyet Glioma retinae Melanosarcoma oculi Retinoblastoma Ekskl.: i optisk nerve (192) 191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI. Ondartet svulst i hjernen EkskZ.: i hjernenerver (192) 192 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS NERVOSI. Ondartet svulst i andre deler av nervesystemet Astroblastom Astrocytom Ependymom Gliom Medulloblastom i.n.a. Neuroepiteliom Neurogliom Oligodendroblastom Spongioblastom 193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIDEAE. Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen 194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM. Ondartet svulst i andre endokrine kjertler Binyrer Ca. glandulae suprarenalis Phaeocromocytom, malignt Parathyreoidea Thymus Thymom, malignt Hypofyse og Ductus craniopharyngealis Epifyse (Corpus pineale) Pinealoblastom Andre Ekskl.: Ovarium (183) Pancreas (157) TestikkeZ (186) Uspesifisert 195 NEOPLASMA MALIGNUM LOCALISATIONE MALE DEFINITA. Ondartet svulst med ubestemt angitt lokalisasjon Abdomen Ca. abdominis Intra-abdominal cancer Bekken Ca. pelvis Annen Ca. auris NUD Ca. manus NUD 196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM,SECUNDARIUM SIVE NUD. Ondartet svulst i lymfeknuter, sekundær eller i.n.a. 197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM ORGANORUM RESPIRATIONIS ET DIGESTIONIS. Sekundær ondartet svulst i åndedrettsorganene og fordøyelsesorganene Lunger, spesifisert som sekundær Mediastinum, spesifisert som sekundær Pleura, spesifisert som sekundær Andre åndedrettsorganer, spesifisert som sekundær Bronchus ) spesifisert Trachea ) som sekundær Tynntarm, spesifisert som sekundær Tykktarm og endetarm, spesifisert som sekundær Peritoneum, spesifisert som sekundær Lever, spesifisert som sekundær Lever, uoppgitt om primær eller sekundær Ca. hepatis NUD Andre fordøyelsesorganer, spesifisert som sekundær 198 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM ALIUD. Annen sekundær ondartet svulst Urinblære, spesifisert som sekundær Andre urinorganer, spesifisert som sekundær Huden, spesifisert som sekundær Hjernen, spesifisert som sekundær Andre deler av nervesystemet, spesifisert som sekundær Knokler, spesifisert som sekundær Annen lokalisasjon, spesifisert som sekundær 199 NEOPLASMA MALIGNUM, MULTIPLEX SIVE NUD. Ondartet svulst med uspesifisert sete Multiple lokalisasjoner Carcinamatosis Sarcomatosis Annen Cancer ) Carcinom ) i.n.a. Sarkom ) NEOPLASMATA TELAE LYMPHATICAE ET HAEMATOPOIE- TICAE ( ). Svulster i lymfatisk og bloddannende vev 200 LYMPHOSARCOMA ET RETICULOSARCOMA. Lymfosarkom og retikulosarkom Retikulosarkom Lymfosarkom Lymfoblastom 201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA. Malign lymfogranulomatose Hodgkins sykdom 202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE. Andre svulster i lymfatisk vev Follikulært kjempecellelymfom Brill-Symmers'sykdom Mycosis fungoides

Standarder for norsk statistikk

Standarder for norsk statistikk C 107 Norges offisielle statistikk Standarder for norsk statistikk Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Systematisk del Norsk utgave av ICD-9 Revidert 1990, opptrykk 1993 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008

MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008 MFR Kodeverk Medisinsk fødselsregister 10.12.2008 Innholdsfortegnelse Kodeverk Nr Beskrivelse Side 3 ICD-8: Standard for gruppering av sykdommer, skader og dødsårsaker... 3 5 ICD-10: Den internasjonale

Detaljer

Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten

Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten ICD-DA-3 Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten Utvalg og videreutvikling av kategorier fra ICD-10 World Health Organization Internasjonal_ ICD-DA-3

Detaljer

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD Opplæring ICD-10 Revidert av: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Opplæring ICD-10 ble opprinnelig utgitt som et lite hefte som fulgte med boken ved kjøp, og som ble utgitt i større format som

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

Koding av kreft, metastaser, palliasjon

Koding av kreft, metastaser, palliasjon Koding av kreft, metastaser, palliasjon Olafr Steinum Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Nosolog (klassifikasjonsekspert) diaqualos AB DRG-forum 18. mars 2013 Oversikt Primærsvulst Sekundærsvulst/metastaser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996

Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996 Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2556 Desember 1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Sosial- og

Detaljer

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2012 INNHOLD Side Forord 3 Bidragsytere 4 Generell del 5 Mamma 10 Munnhule og Øre-Nese-Hals 18 Nedre luftveier/lunger

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten norsk utgave 2004 norsk ICPC-2 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten Oversatt og tilpasset til norske forhold av KITH

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Avregningsutvalget GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Unimed Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Olav Kyrres gt. 3 Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Er det sammenfall mellom

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene 95/11 Rapporter Reports Liv Grøtvedt og Liv Belsby Barns helse Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde Øystein Lappegard Medisinsk ordbok Lunde Copyright 2006 Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk uforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding:

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Dødsårsaker for Norge

Dødsårsaker for Norge Dødsårsaker for Norge 1993-2012 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 6. november 2013 Skrevet av: Magne Sten Bjerkseth DØDSÅRSAKER FOR PERSONER BOSATT I NORGE Hensikten med denne fremstillingen

Detaljer

Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015

Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015 Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015 Bakgrunn Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet (v/guro

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge

Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Dette er referansekodeverket for sjukdommer og lidelser for husdyrproduksjonene storfe, sau, geit, svin og fjørfe. Alle eksterne kodelister, så vel offentlige

Detaljer