SEKSJON 1 VEDLEGG TIL KAPITTEL B OG C JAR-FCL 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1 VEDLEGG TIL KAPITTEL B OG C JAR-FCL 3"

Transkript

1 Vedlegg 1 til kapittel B og C Hjerte og kretsløp (Se JAR-FCL og ) 1 Arbeids-EKG (AEKG) skal kreves: (a) ved tegn på, eller symptomer som gir mistanke om, sykdom i hjerte/kretsløp; (b) for å avklare tvil ved et hvile-ekg; (c) på anbefaling av en spesialist i flymedisin godkjent av Flymedisinsk seksjon; (d) ved fylte 65 år og senere hvert fjerde år for klasse 1 forlengelse eller gjenutstedelse. Appendix 1 to chapter B and C Cardiovascular System (See JAR-FCL through and through 3.270) 1 Exercise electrocardiography shall be required: (a) when indicated by signs or symptoms suggestive of cardiovascular disease; (b) for clarification of a resting electrocardiogram; (c) at the discretion of an aeromedical specialist acceptable to the AMS; (d) at age 65 and then every 4 years for Class 1 revalidation or renewal; 2 (a) Måling av serumlipider har som formål å finne risikokasus. Påvising av patologiske verdier krever utredning og oppfølging av flymedisinsk senter, flylege i samarbeid med Flymedisinsk seksjon. 2 (a) Serum lipid estimation is case finding and significant abnormalities shall require review, investigation and supervision by the AMC, AME in conjunction with the AMS. (b) Forekomst av flere risikofaktorer (røyking, familiesykehistorie, forhøyet kolesterol/lipider, hypertensjon mm.) krever kardiovaskulær vurdering ved flymedisinsk senter eller hos flylege, og i samarbeid med Flymedisinsk seksjon. (b) An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension, etc.) shall require cardiovascular evaluation by the AMC or AME in conjunction with the AMS. 3 Når det diagnostiseres høyt blodtrykk, skal øvrige vaskulære risikofaktorer kartlegges. Det systoliske blodtrykk skal måles når Korotkoffs lyd begynner (fase I) og det diastoliske blodtrykk når lyden forsvinner (fase V). Blodtrykket skal måles to ganger. Når blodtrykket er forhøyet og/eller hvilepulsen er forhøyet, skal det foretas videre vurdering. 3 The diagnosis of hypertension shall require review of other potential vascular risk factors. The systolic pressure shall be recorded at the appearance of the Korotkoff sounds (phase I) and the diastolic pressure at their disappearance (phase V). The blood pressure should be measured twice. If the blood pressure is raised and/or the resting heart rate is increased, further observations should be made during the assessment. 4 Antihypertensiv behandling skal godkjennes av Flymedisinsk seksjon. Legemidler som kan aksepteres av Flymedisinsk seksjon, kan være: 4 Anti-hypertensive treatment shall be agreed by the AMS. Drugs acceptable to the AMS may include: (a) Non-loop diuretica; (b) Visse (generelt hydrofile) betablokkerere; c) ACE Inhibitorer; (d) Angiotensin II AT1 blokkerere (sartaner); (a) Non-loop diuretic agents; (b) Certain (generally hydrophilic) beta-blocking agents; (c) ACE Inhibitors; (d) Angiotensin II AT1 blocking agents (the sartans); (e) Visse kalciumblokkerere. For klasse 1 kan det ved legemiddelbehandlet blodtrykksforhøyelse kreves multi-pilot begrensning (Klasse 1 OML ) og for klasse 2 sikkerhetsfører (Klasse 2 OSL ). (e) Slow channel calcium blocking agents. For Class 1, hypertension treated with medication may require a multi-pilot (Class 1 OML )or, for Class 2, a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. 1

2 5 Ved mistanke om asymptomatisk koronarlidelse eller perifer karlidelse, skal arbeids-ekg utføres (i henhold til punkt 6(a) vedlegg 1 til kapittel B og C) og om nødvendig følges opp med tilleggsundersøkelser (myokardscintigrafi, stress-ekkokardiografi, koronar angiografi eller tilsvarende undersøkelser godkjent av Flymedisinsk seksjon) som ikke skal vise myokardisjemi eller betydningsfull koronarstenose. 6 Etter en koronarhendelse, som også omfatter revaskularisering eller perifer karsykdom, skal en symptomfri søker ha redusert sine risikofaktorer tilfredsstillende. Legemidler som anvendes for å kontrollere symptomer på hjertelidelse, godkjennes ikke. Alle søkere bør gjennomgå forebyggende behandling. Koronar angiografi som er utført i løpet av, eller under kononarhendelsen, skal være tilgjengelig. Fullstendig og detaljert epikrise som beskriver koronarhendelsen skal sammen med angiogram og alle behandlings-prosedyrer være tilgjengelig for Flymedisinsk seksjon. Gjenværende stenoser på mer enn 50% skal ikke forekomme i større ubehandlede kar, i vene- eller arteriegraft, eller etter angioplastikk eller stenting, unntatt i kar proksimalt for et infarsert område. Mer enn to stenoser mellom 30% og 50% i hele koronartreet bør ikke godkjennes. Hele koronartreet skal bedømmes tilfredsstillende av kardiolog godkjent av Flymedisinsk seksjon. Det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot multiple stenoser og multiple revaskuleringer. En ubehandlet stenose på mer enn 30% i venstre hovedstamme eller proksimale venstre fremre nedstigende arterie bør ikke godkjennes. Minst 6 måneder etter den isjemiske hendelse, som også omfatter revaskularisering, skal følgende undersøkelser gjennomføres: 5 In suspected asymptomatic coronary artery disease or peripheral arterial disease, exercise electrocardiography (according to paragraph 6(a) Appendix 1 to Subpart B and C) shall be required followed, if necessary, by further tests (myocardial perfusion scanning, stress echocardiography, coronary angiography or equivalent investigations acceptable to the AMS) which shall show no evidence of myocardial ischaemia or significant coronary artery stenosis. 6 After an ischaemic cardiac event, including revascularisation or peripheral arterial disease, applicants without symptoms shall have reduced any vascular risk factors to an appropriate level. Medication when used only to control cardiac symptoms, are not acceptable. All applicants should be on acceptable secondary prevention treatment. A coronary angiogram obtained around the time of, or during, the ischaemic cardiac event shall be available. A complete and detailed clinical report of the ischaemic event, the angiogram and any operative procedures shall be available to the AMS. There shall be no stenosis more than 50% in any major untreated vessel, in any vein or artery graft or at the site of an angioplasty/stent, except in a vessel leading to an infarct. More than two stenoses between 30% and 50% within the vascular tree should not be acceptable. The whole coronary vascular tree shall be assessed as satisfactory by a cardiologist acceptable to the AMS, and particular attention should be paid to multiple stenoses and/or multiple revascularisations. An untreated stenosis greater than 30% in the left main or proximal left anterior descending coronary artery should not be acceptable. At least 6 months from the ischaemic cardiac event, including revascularisation, the following investigations shall be completed: (a) Et symptombegrensende 12-avledningers AEKG til Bruce stadium IV, eller tilsvarende, som bedømmes å være uten tegn til myokardisjemi eller rytmeforstyrrelse; (b) Et ekkokardiogram (eller tilsvarende undersøkelse godkjent av flymedisinsk seksjon) som viser tilfredsstillende venstre ventrikkel funksjon uten betydningsfull abnorm veggbevegelighet (som dyskinesi eller akinesi) og en venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon på 50% eller mer; (c) For søkere med status etter angioplastikk/stenting skal myokardscintigrafi eller ekkokardiografi (eller (a) An exercise ECG (symptom limited to Bruce Stage IV, or equivalent), showing no evidence of myocardial ischaemia nor rhythm disturbance; (b) An echocardiogram (or equivalent test acceptable to the AMS) showing satisfactory left ventricular function with no important abnormality of wall motion (such as dyskinesia or akinesia) and a left ventricular ejection fraction of 50% or more; (c) In cases of angioplasty/stenting, a myocardial perfusion scan or stress echocardiography (or 2

3 tilsvarende undersøkelser godkjent av Flymedisinsk seksjon) avkrefte reversibel myokardisjemi. Hvis det er tvil om myokardperfusjonen etter myokardinfarkt eller koronar by-pass operasjon, skal myokardscintigrafi kreves utført; (d) Tilleggsundersøkelser som 24 timers EKG kan være nødvendig for å vurdere risikoen for betydningsfull rytmeforstyrrelse. Det kreves årlig oppfølging (eller oftere hvis nødvendig) for å sikre at kardiovaskulær status ikke forverrer seg. Oppfølgingen skal omfatte vurdering av en spesialist godkjent av Flymedisinsk seksjon, arbeids-ekg og kardiovaskulær risikobedømmelse. Flymedisinsk seksjon kan kreve tilleggsundersøkelser utført. Det skal utføres myokardscintigrafi (eller tilsvarende undersøkelse godkjent av Flymedisinsk seksjon) etter gjennomgått koronar by-pass operasjon hvis det foreligger indikasjon og i alle tilfelle innen fem år etter operasjonen. Koronar angiografi eller tilsvarende undersøkelse godkjent av Flymedisinsk seksjon, skal utføres hvis symptomer, tegn eller non-invasive undersøkelser indikerer isjemi. Flymedisinsk seksjons bedømmelsesgrunnlag Etter seks måneders observasjonstid kan søkere av legeattest klasse 1 gis godkjenning med mulit-pilot begrensning (klasse 1 OML ), Søkere av legeattest klasse 2 som oppfyller kriteriene i punkt (6) kan utføre flyging uten begrensningen sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ), men Flymedisinsk seksjon kan kreve at flyging for en periode utføres med sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) før soloflyging godkjennes. Forlengelse eller gjenutstedelse av legeattest klasse 2 med sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) kan godkjennes av Flymedisinsk seksjon når arbeids EKG er utført i henhold til standard i punkt 6 (a) ovenfor. 7 Ved betydningsfull rytme- eller ledningsforstyrrelse kreves vurdering av kardiolog godkjent av Flymedisinsk seksjon og relevant oppfølging i tilfelle godkjenning. equivalent test acceptable to the AMS) which shall show no evidence of reversible myocardial ischaemia. If there is any doubt about myocardial perfusion in other cases (infarction or bypass grafting) a perfusion scan will also be required; (d) Further investigations, such as a 24 hour ECG, may be necessary to assess the risk of any significant rhythm disturbance. Follow-up shall be yearly (or more frequently if necessary) to ensure that there is no deterioration of cardiovascular status. It shall include a review by a specialist acceptable to the AMS, exercise ECG and cardiovascular risk assessment. Additional investigations may be required by the AMS. After coronary artery vein bypass grafting, a myocardial perfusion scan (or equivalent test acceptable to the AMS) shall be performed if there is any indication, and in all cases within five years from the procedure. In all cases coronary angiography, or an equivalent test acceptable to the AMS, shall be considered at any time if symptoms, signs or non-invasive tests indicate cardiac ischaemia. AMS assessment Successful completion of the six month review will allow for fit assessment with multi-pilot (Class 1 OML ) limitation for Class 1 applicants. Class 2 applicants having fulfilled the criteria mentioned in paragraph (6) may fly without a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation, but the AMS may require a period of flying with a safety before solo flying is authorised Class 2 applicants for revalidation or renewal can fly at the discretion of the AMS, with a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation having completed only an exercise ECG to the standards in 6 (a) above. 7 Any significant rhythm or conduction disturbance requires evaluation by a cardiologist acceptable to the AMS and appropriate follow-up in the case of a fit assessment. 3

4 (a) Slik vurdering skal omfatte: (1) Arbeids-EKG etter Bruce protokoll eller tilsvarende. Belastningen bør være maksimal eller symptombegrenset. Bruce stadium 4 skal oppnås og det skal ikke forekomme betydningsfull abnormalitet av rytme, ledning, eller tegn til myokardisjemi. Bruk av kardioaktive legemidler bør avsluttes før undersøkelsen gjennomføres. (2) 24 timers ambulant EKG som ikke skal vise betydningsfull rytme- eller ledningsforstyrrelse (3) 2D Doppler ekkokardiogram som ikke skal vise betydningsfull kammerforstørrelse, eller betydnings-full strukturell eller funksjonell abnormalitet, og en venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon på minst 50%. (b) Ytterligere vurdering kan omfatte (1) Gjentatt 24-timer EKG registrering; (2) Elektrofysiologisk undersøkelse; (3) Myokardscintigrafi eller tilsvarende; (4) Hjerte MRI eller tilsvarende; (5) Koronar angiogram eller tilsvarende (se vedlegg 1 punkt 6). (a) Such evaluation shall include: (1) Exercise ECG to the Bruce protocol or equivalent. The test should be to maximum effort or symptom limited. Bruce stage 4 shall be achieved and no significant abnormality of rhythm or conduction, nor evidence of myocardial ischaemia, shall be demonstrated. Withdrawal of cardioactive medication prior to the test should be considered. (2) 24-hour ambulatory ECG which shall demonstrate no significant rhythm or conduction disturbance, (3) 2D Doppler echocardiogram which shall show no significant selective chamber enlargement, or significant structural, or functional abnormality, and a left ventricular ejection fraction of at least 50%. (b) Further evaluation may include: (1) Repeated 24-hour ECG recording; (2) Electrophysiological study; (3) Myocardial perfusion scanning, or equivalent test; (4) Cardiac MRI or equivalent test; (5) Coronary angiogram or equivalent test (see Appendix 1 paragraph 6). 4

5 (c) Flymedisinsk seksjons vurdering klasse 1 (1) Atrieflimmer/flutter (i) Hos førstegangs søkere av legeattest klasse 1 skal godkjenning begrenses til søkere med bare en episode med arytmi som Flymedisinsk seksjon anser usannsynlig vil oppstå igjen. (ii) Forlengelse/gjenutstedelse av legeattest klasse 1 skal avgjøres av Flymedisinsk seksjon. (2) Komplett høyre grenblokk (i) Førstegangs utstedelse av legeattest klasse 1 kan vurderes av Flymedisinsk seksjon hvis søkeren er under 40 år. Ved alder over 40 år bør førstegangs søkere av legeattest klasse 1 dokumentere stabilitet i en periode på vanligvis 12 måneder. (c) AMS Assessment Class 1 (1) Atrial fibrillation/flutter (i) For initial Class 1 applicants a fit assessment shall be limited to those with a single episode of arrhythmia which is considered by the AMS to be unlikely to recur. (ii) Revalidation/renewal Class 1 shall be determined by the AMS. (2) Complete right bundle branch block (i) For initial Class 1 applicants a fit assessment may be considered by the AMS if the applicant is under the age of 40 years. If over the age of 40 years, initial Class 1 applicants should demonstrate a period of stability, normally 12 months. (ii) Ved forlengelse/gjenutstedelse av legeattest klasse 1 kan godkjenning uten multi-pilot (klasse 1 OML ) vurderes hvis søkeren er under 40 år. Begrensningen (klasse 1 OML ) bør gjelde i 12 måneder for søkere med alder over 40 år. (3) Komplett venstre grenblokk Undersøkelse av koronararteriene er nødvendig hos søkere over 40 år. (i) Førstegangs søkere av legeattest klasse 1 bør dokumentere 3 års observasjon uten hendelse. (ii) Ved forlengelse/gjenutstedelse etter en periode på 3 år med multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ), kan godkjenning uten begrensning (klasse 1 OML ) vurderes. (ii) For Class 1 revalidation/renewal a fit assessment without a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation may be considered if the applicant is under the age of 40 years. A multi-pilot (Class 1 OML ) limitation should be applied for 12 months for those over 40 years of age (3) Complete left bundle branch block Investigation of the coronary arteries is necessary in applicants over age 40. (i) Initial Class 1 applicants should demonstrate a 3 year period of stability. (ii) For Class 1 revalidation/renewal, after a 3 year period with a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation applied, a fit assessment without multi-pilot (Class 1 OML ) limitation may be considered. 5

6 (4) Ventrikulær preeksitasjon (i) Søkere av legeattest klasse 1 med pre-eksitasjon uten symptomer kan godkjennes av Flymedisinsk seksjon når elektrofysiologisk undersøkelse som omfatter adekvat legemiddelindusert autonom stimulasjon, ikke avdekker reentrytakykardi og at forekomst av multiple re-entry bunter er avkreftet. (ii) Søkere av legeattest klasse 1 med pre-eksitasjon uten symtomer kan godkjennes av Flymedisinsk seksjon ved forlengelse/gjenutstedelse med begrensningen mulit-pilot (klasse OML ). (5) Pacemaker Etter implantasjon av permanent subendokardial pacemaker skal godkjenning ikke skje før tre måneder etter implantasjon og skal kreve: (i) ingen andre diskvalifiserende tilstander; (ii) et bipolart ledningssystem; (iii) at søkeren ikke er avhengig av pacemakeren; (iv) regelmessig oppfølging som også omfatter pacemakerkontroll, og (v) ved forlengelse/gjenutstedelse klasse 1 begrenses godkjenningen til multi-pilot (klasse 1 OML ). (6) Ablasjon Godkjenning av søkere til klasse 1 som har gjennomgått vellykket kateterablasjon, skal gis multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ) i minst ett år med mindre elektrofysiologisk undersøkelse utført minst to måneder etter ablasjonsbehandlingen, viser tilfredsstillende resultat. For søkere der det endelige resultat ikke kan verifiseres ved invasiv eller non-invasiv undersøkelse, skal det legges til en ytterligere observasjonsperiode med (klasse 1 OML ) begrensning og /eller ytterligere observasjon kan være nødvendig. (d) AMS assessment klasse 2 Flymedisinsk seksjons prosedyrer for godkjenning av klasse 2 bør være lik prosedyrene for klasse 1. Sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) eller OPL begrensning (gyldig uten passasjerer) kan vurderes. (4) Ventricular pre-excitation (i) Asymptomatic Class 1 applicants with preexcitation may be assessed as fit by the AMS if an electrophysiological study, including adequate druginduced autonomic stimulation reveals no inducible reentry tachycardia and the existence of multiple pathways is excluded. (ii) Asymptomatic Class 1 applicants with pre-exitation may be assessed as fit by the AMS at revalidation/renewal with a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation. (5) Pacemaker Following permanent implantation of a subendocardial pacemaker a fit assessment which shall be no sooner than three months after insertion shall require: (i) no other disqualifying condition; (ii) a bipolar lead system; (iii) that the applicant is not pacemaker dependent; (iv) regular follow-up including a pacemaker check; and (v) At Class 1 revalidation/renewal a fit assessment requires a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation. (6) Ablation A fit assessment for Class 1 applicants having undergone successful catheter ablation shall require a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation for at least one year, unless an electrophysiological study, undertaken at a minimum of two months after the ablation demonstrates satisfactory results. For those in whom the long term outcome cannot be assured by invasive or non-invasive testing, an additional period with a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation and / or observation may be necesssary. (d) AMS assessment Class 2 The AMS assessment Class 2 should follow the Class 1 assessment procedures. A safety pilot (Class 2 OSL ) or OPL (valid without passengers) limitation may be considered. 6

7 8 Søkere med infra-renalt abdominalt aortaaneurisme kan godkjennes for klasse 1 med multi-pilot (klasse 1 OML ) eller klasse 2 med sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning av Flymedisinsk seksjon. Oppfølging med ultralydundersøkelse skal bestemmes av Flymedisinsk seksjon hvis nødvendig. Etter kirurgi for infra-renalt aortaaneurisme uten komplikasjoner og etter gjennomført kardiovaskulær vurdering, kan søkere av klasse 1 godkjennes med multi-pilot (klasse 1 OML ) begrensning og med oppfølgende undersøkelser slik som bestemt at Flymedisinsk seksjon. Godkjenning av klasse 2 kan kreve begrensningen sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ). 8 Applicants with unoperated infra-renal abdominal aortic aneurysms may be assessed as fit for Class 1 with a multipilot (Class 1 OML ) or for Class 2 with a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation by the AMS. Follow-up by ultrasound scans, as necessary, will be determined by the AMS. After surgery for infra-renal abdominal aortic aneurysm without complications, and after cardiovascular assessment, Class 1 applicants may be assessed as fit by the AMS with a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation and follow-up as approved by the AMS, a Class 2 fit assessment may require a safety-pilot (Class 2 :OSL ) limitation]. 7

8 9 (a) Søkere med bilyder over hjertet som ikke er kjent fra før skal vurderes av kardiolog godkjent av Flymedisinsk seksjon og godkjennes av Flymedisinsk seksjon. Hvis bilyden ansees betydningsfull skal det utføres 2D Doppler ekkokardiografi. 9 (a) Applicants with previously unrecognised cardiac murmurs shall require evaluation by a cardiologist acceptable to the AMS and assessment by the AMS. If considered significant, further investigation shall include at least 2D Doppler echocardiography. (b) Klaffefeil (b) Valvular Abnormalities (1) Søkere med bicuspid aortaklaff kan godkjennes uten begrensning (klasse 1 OML ) eller (klasse 2 OSL ) hvis annen kardial- eller aortaabnormalitet er avkreftet. Oppfølging med ekkokardiografi bestemmes av Flymedisinsk seksjon etter behov (1) Applicants with bicuspid aortic valve may be assessed as fit without a multi-pilot (Class 1 OML ) or a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation if no other cardiac or aortic abnormality is demonstrated. Follow-up with echocardiography, as necessary, will be determined by the AMS. (2) Søkere med aortastenose skal vurderes av Flymedisinsk seksjon. Venstre ventrikkels funksjon skal være intakt. En sykehistorie med systemisk emboli eller betydningsfull dilatasjon av thorakalaorta er diskvaifiserende. Søkere med mean trykkgradient inntil 20 mmhg kan godkjennes. Søkere med mean trykgradient over 20 mmhg, men under 40 mmhg kan godkjennes for klasse 2 eller multi-pilot begrensning klasse 1 (klasse 1 OML ). En mean trykk-gradient inntil 50 mmhg kan godkjennes etter flymedisinsk bedømmelse. Oppfølging med 2D doppler ekkokardiografi bestemmes av Flymedisinsk seksjon etter behov. (2) Applicants with aortic stenosis require AMS review. Left ventricular function must be intact. A history of systemic embolism or significant dilatation of the thoracic aorta are disqualifying. Those with a mean pressure gradient of up to 20 mm Hg may be assessed as fit. Those with mean pressure gradient above 20 mm Hg but no greater than 40 mm Hg may be assessed as fit for Class 2 or for Class 1 with a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation. A mean pressure gradient up to 50 mm Hg may be acceptable, at the discretion of the AMS. Follow-up with 2D Doppler echocardiography, as necessary, will be determined by the AMS. (3) Søkere med aortainsuffisiens kan godkjennes med multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ) eller med sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) hvis uten hemodynamisk betydning. Det skal ikke finnes abnormalitet i aorta ascendens på 2D Doppler ekkokardiografi. Oppfølging bestemmes av Flymedisinsk seksjon etter behov. (4) Søkere med revmatisk mitralvitium skal vanligvis ikke godkjennes. (5) Mitralklaffeprolaps/mitralinsuffisiens. Søkeres uten symptomer med midtsystolisk klikk trenger ikke alltid begrensningen multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ). Søkere av klasse 1 med lavgradig insuffisiens kan trenge multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ) etter Flymedisinsk seksjons bestemmelse. Søkere med tegn til volumbelastning av venstre ventrikkel dokumentert ved øket venstre ventrikkel endediastolisk diameter skal ikke godkjennes. Det kreves periodisk vurdering og bedømmelse som bestemmes av Flymedisinsk seksjon. (3)Applicants with aortic regurgitation may be assessed as fit without a multi-pilot (Class 1 OML ) or a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation only if trivial. There shall be no demonstrable abnormality of the ascending aorta on 2D Doppler echocardiography. Follow-up, as necessary, will be determined by the AMS. (4)Applicants with rheumatic mitral valve disease shall normally be assessed as unfit (5) Mitral leaflet prolapse/mitral regurgitation. Asymptomatic applicants with isolated midsystolic click may need no multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. Class 1 applicants with uncomplicated minor regurgitation may require a to multipilot (Class 1 OML ) limitation as determined by the AMS. Applicants with evidence of volume overloading of the left ventricle demonstrated by increased left ventricular end-diastolic diameter shall be assessed as unfit. Periodic review and assessment as determined by the AMS is required. 8

9 (c) Klaffekirurgi (1) Søkere med implantert mekaniske klaffer skal ikke godkjennes. (2) Søkere som er symptomfri med biologisk klaffe skal etter minst 6 måneder ha gjennomgått undersøkelser som viser normal klaffe- og ventrikkelkonfigurasjon og funksjon slik at Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning på grunnlag av: (i) et tilfredsstillende symptombegrenset arbeids- EKG til Bruce stadium IV eller tilsvarende, som en kardiolog godkjent av Flymedisinsk seksjon tolker til ikke å vise betydningsfull abnormitet. Myokardscintigrafi/stress ekkokardiografi skal kreves hvis hvile-ekg er patologisk og om noen form for koronarsykdom er påvist. Se også punkt 5, 6 og 7 vedlegg 1 til kapitel B og C; (c) Valvular surgery (1) Applicants with implanted mechanical valves shall be assessed as unfit. (2) Asymptomatic applicants with a tissue valve who at least 6 months following surgery shall have satisfactorily completed investigations which demonstrate normal valvular and ventricular configuration and function may be considered for a fit assessment by the AMS as judged by: (i) a satisfactory symptom limited exercise ECG to Bruce Stage IV or equivalent which a cardiologist acceptable to the AMS interprets as showing no significant abnormality. Myocardial scintigraphy/stress echocardiography shall be required if the resting ECG is abnormal and any coronary artery disease has been demonstrated. See also paragraphs 5, 6 and 7 of Appendix 1 to Subparts B & C; (ii) 2D Doppler ekkokardiografi ikke viser betydningsfull kammerforstørrelse, en biologisk klaff med minimal strukturell forandring og der Doppler blodstrømming er normal, uten strukturell eller funksjonell patologi i andre hjerteklaffer. Venstre ventrikkel fraksjonen eller motilitet skal være normal; (iii) dokumentert fravær av koronarsykdom eller vellykket revaskularisering er oppnådd - se punkt 7 ovenfor;, (iv) ikke behov for kardioaktive legemidler; (v) oppfølging med arbeids-ekg og 2D Doppler ekkokardiografi bestemmes av Flymedisinsk seksjon etter behov. Godkjenning av legeattest klasse 1 forutsetter multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ). Godkjenning av legeattest klasse 2 kan gis uten begrensningen sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ). 10 Søkere som har vært antikoagulert skal vurderes av Flymedisinsk seksjon. Venetrombose eller lungeemboli er diskvalifiserende inntil antikoagulasjonsbehandlingen er avsluttet. Lungeemboli krever full utredning. Antikoagulasjon ved sannsynlig arteriell tromboemboli er diskvalifiserende. (ii) a 2D Doppler echocardiogram showing no significant selective chamber enlargement, a tissue valve with minimal structural alterations and with a normal Doppler blood flow, and no structural, nor functional abnormality of the other heart valves. Left ventricular fractional or shortening shall be normal; (iii) the demonstrated absence of coronary artery disease unless satisfactory revascularisation has been achieved see paragraph 7 above; (iv) the absence of requirement for cardioactive medication; (v) Follow up with exercise ECG and 2D echocardiography, as necessary, will be determined by the AMS, A Class 1 fit assessment shall require a multi-pilot (Class 1 OML ) limitation. A fit assessment for Class 2 applicants may be applicable without a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. 10 Applicants following anticoagulant therapy require review by the AMS. Venous thrombosis or pulmonary embolism is disqualifying until anticoagulation has been discontinued. Pulmonary embolus requires full evaluation. Anticoagulation for possible arterial thromboembolism is disqualifying. 9

10 11 Søkere med patologi i epikard, myokard eller endokard, primært eller sekundært, skal ikke godkjennes før klinisk avklaring er gjennomført. Kardiovaskulær vurdering ved Flymedisinsk seksjon kan omfatte 2D Doppler ekkokardiografi, arbeids-ekg og/eller myokardscintigrafi/stress ekko-kardiografi og 24 timers EKG-registrering. Koronar angiografi kan være indisert. Hyppig oppfølging og multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL) kan kreves ved godkjenning. 11 Applicants with abnormalities of the epicardium/ myocardium and/or endocardium, primary or secondary, shall be assessed as unfit until clinical resolution has taken place. Cardiovascular assessment by the AMS may include 2D Doppler echocardiography, exercise ECG and/or myocardial scintigraphy/stress echocardiography and 24- hour ambulatory ECG. Coronary angiography may be indicated. Frequent review and multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be required after fit assessment. 12 Søkere med medfødt hjertefeil samt de som er operert skal vanligvis ikke godkjennes med mindre hjertefeilen er betydningsløs og bruk av legemiddel er unødvendig. Kardiologisk vurdering skal foretas av Flymedisinsk seksjon. Undersøkelser kan omfatte 2D Doppler ekkokardiografi, arbeids-ekg og 24 timers ambulant EKG. Det kreves regelmessig kardiologisk kontroll. Multi-pilot begrensning (klasse 1 OML ) og sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) kan kreves. 13 Søkere med gjentatte episoder med synkope skal gjennomgå følgende: (a) symptombegrenset 12 avledningers EKG til Bruce stadium IV eller tilsvarende som en kardiolog godkjent av Flymedisinsk seksjon tolker som normalt. Hvis hvile- EKG er patologisk skal det kreves utført myokardscintigrafi/stress ekkokardiografi, (b) 2D Doppler ekkokardiografi som ikke viser kammerforstørrelse, strukturell eller funksjonell patologi av hjertet, eller patologi i klaffer eller myokard, (c) 24 timers EKG registrering som ikke viser ledningsforstyrrelse, patologisk kompleks, rytmeforstyrrelse eller tegn til myokardisjemi, (d) Tilt-test kan kreves i henhold til standard protokoll som en kardiolog godkjent av flymedisinsk seksjon vurderer til ikke å vise vasomotorisk instabilitet. Søkere som oppfyller ovennevnte kriteria kan godkjennes med multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning i minst 6 måneder etter hendelsen og under forutsetning av at det ikke har skjedd tilbakefall. Nevrologisk vurdering vil vanligvis være indisert. Godkjenning uten begrensning (klasse 1 OML ) eller (klasse 2 OSL ) krever 5 års symptomfrihet. Flymedisinsk seksjon kan avgjøre om begrensningen skal vare kortere eller lengre varighet etter individuell bedømmelse. Søkere som mistet bevisstheten uten varsel skal ikke godkjennes. 12 Applicants with congenital heart conditions including those surgically corrected, shall normally be assessed as unfit unless functionally unimportant and no medication is required. Cardiological assessment by the AMS shall be required. Investigations may include 2D Doppler echocardiography, exercise ECG and 24-hour ambulatory ECG. Regular cardiological review shall be required. Multi-pilot (Class 1 OML ) and safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be required. 13 Applicants who have suffered recurrent episodes of syncope shall undergo the following: (a) a symptom limited 12 lead exercise ECG to Bruce Stage IV, or equivalent, which a cardiologist acceptable to AMS interprets as showing no abnormality. If the resting ECG is abnormal, myocardial scintigraphy/stress echocardiography shall be required, (b) a 2D Doppler echocardiogram showing no significant selective chamber enlargement nor structural nor functional abnormality of the heart, valves nor myocardium, (c) a 24-hour ambulatory ECG recording showing no conduction disturbance, nor complex, nor sustained rhythm disturbance nor evidence of myocardial ischaemia, (d) and may include a tilt test carried out to a standard protocol which in the opinion of a cardiologist acceptable to the AMS shows no evidence of vasomotor instability. Applicants fulfilling the above may be assessed as fit, requiring multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) not less than 6 months following an index event provided there has been no recurrence. Neurological review will normally be indicated. 5 years freedom from attacks shall be required before a fit assessment without a multipilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. Shorter or longer periods of consideration may be accepted by the AMS according to the individual circumstances of the case. Applicants who suffered loss of consciousness without significant warning shall be assessed as unfit. 10

11 14 Bedømmelsen av ondartede tilstander i dette (organ)systemet forklares i onkologikapitlet i håndboken, som også gir informasjon vedrørende sertifisering og som bør konsulteres (se seksjon 2, Aviation Cardiolog Chapter). 14 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding certification and should be consulted together with the Chapter specific to this system. (See Section 2, Aviation Cardiology Chapter). [Endr.1, ; Endr. 4, ; Endr. 5, ] [Amdt.1, ; Amdt. 4, ; Amdt 5, ] Vedlegg 2 til kapittel B og C Respirasjonsorganer (Se JAR FCL 3.155, 3.160, og 3.280) Appendix 2 to chapter B and C Respiratory system (See JAR FCL 3.155, 3.160, and 3.280) 1 Spirometrisk undersøkelse kreves ved førstegangs undersøkelse til en legeattest klasse 1. En FEV1/FVC ratio mindre enn 70 % skal kreve utredning av spesialist i lungesykdommer. 1 Spirometric examination is required for initial Class 1 examination. An FEV1/FVC ratio less than 70% shall require evaluation by a specialist in respiratory disease. 2 Søkere som har hatt gjentatte astma-anfall, skal ikke godkjennes. (a) Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning klasse 1 hvis tilstanden anses stabil, med akseptable lungefunksjonsundersøkelser og medisinering som er forenlig med flysikkerheten (ingen behandling med systemiske steroider). (b) Flylege kan i samråd med flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning klasse 2 hvis tilstanden anses stabil med akseptable lungefunksjonsunder-søkelser, medisineringen er flysikkerhetsmessig forsvarlig (ingen behandling med systemiske steroider) og full undersøkelsesrapport sendes til Flymedisinsk seksjon. 3 Søkere med aktiv sarkoidose er uskikket. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning hvis sykdommen er: (a) utredet med hensyn til mulig systemisk utbredelse; og (b) begrenset til hilus lymfadenopati og søkeren ikke er under medisinsk behandling. 2 Applicants experiencing recurrent attacks of asthma shall be assessed as unfit. (a) A fit assessment for Class 1 may be considered by the AMS if considered stable with acceptable pulmonary function tests and medication compatible with flight safety (no systemic steroids). (b) A fit assessment Class 2 may be considered by the AME in consultation with the AMS if considered stable with acceptable pulmonary function tests, medication compatible with flight safety (no systemic steroids), and a full report is submitted to the AMS. 3 Applicants with active sarcoidosis are unfit. A fit assessment may be considered by the AMS if the disease is: (a) investigated with respect to the possibility of systemic involvement; and (b) limited to hilar lymphadenopathy and the applicant is taking no medication. 4 Spontan pneumothorax. 4 Spontaneous pneumothorax. (a) Godkjenning etter en enkeltepisode med spontan pneumothorax kan skje etter ett år og etter at det er foretatt fullstendig utredning. (a) A fit assessment following a fully recovered single spontaneous pneumothorax may be acceptable after one year from the event with full respiratory evaluation. 11

12 (b) Ved forlengelse og gjenutstedelse kan godkjenning vurderes av Flymedisinsk seksjon med begrensningen mulit-pilot (klasse 1 OML ) og sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) etter seks uker hvis søkeren er fullstendig restituert etter en enkeltstående episode med spontan pneumothorax. Godkjenning uten multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) kan vurderes av Flymedisinsk seksjon ett år etter hendelsen etter full lungefunksjons-undersøkelse. (c) Residiverende spontan pneumothorax er diskvalifiserende. Godkjenning kan vurderes av Flymedisinsk seksjon etter kirurgisk inngrep med tilfredsstillende resultat. 5 Pneumektomi er diskvalifiserende. Godkjenning kan vurderes av Flymedisisinsk seksjon etter begrenset thoraxkirurgi med tilfredsstillende resultat og etter fullstendig lungeutredning. Begrensningene multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) kan være nødvendig. 6 Vurderingen av ondartede tilstander er forklart i onkologikapitlet i håndboken som gir tilleggsinformasjon om godkjenning og som bør konsulteres sammen med dette kapittel. [Endr 5, ] (b) At revalidation or renewal a fit assessment may be considered by the AMS with multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation if the applicant fully recovers from a single spontaneous pneumothorax after six weeks. A fit assessment without multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be considered by the AMS after one year from the event with full respiratory investigation. (c) A recurrent spontaneous pneumothorax is disqualifying. A fit assessment may be considered by the AMS following surgical intervention with a satisfactory recovery. 5 Pneumonectomy is disqualifying. A fit assessment following lesser chest surgery may be considered by the AMS after satisfactory recovery and full respiratory evaluation. Multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be appropriate. 6 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding assessment and should be consulted together with the Chapter specific to this system. [Amdt 5, ] Vedlegg 3 til kapittel B og C Fordøyelsesorganer (Se JAR FCL 3.165, 3.170, og 3.290) Appendix 3 to Subparts B and C Digestive system (See JAR FCL 3.165, 3.170, and 3.290) 1 (a) Søkere med residiverende dyspeptisk sykdom som krever behandling med legemidler, skal undersøkes. 1 (a) Applicants with recurrent dyspeptic disorder requiring medication shall be investigated. (b) Pankreatitt er diskvalifiserende. Godkjenning kan vurderes av Flymedisinsk seksjon hvis årsaken (f.eks. legemidlet, gallestein) er fjernet.. (b) Pancreatitis is disqualifying. A fit assessment may be considered by the AMS if the cause of obstruction (e.g. medication, gallstone) is removed. (c) Alkohol kan forårsake dyspepsi og pankreatitt. Hvis man finner det nødvendig, kreves en uttømmende vurdering av bruk eller misbruk. (c) Alcohol may be a cause of dyspepsia and pancreatitis. If considered appropriate a full evaluation of its use/abuse is required. 2 Søkere med en enkelt asymptomatisk stor gallestein kan godkjennes etter Flymedisinsk seksjons vurdering. En søker med multiple gallesteiner kan av Flymedisinsk seksjon ved forlengelse/gjenutstedelse godkjennes for klasse 2 eller med multi-pilot (klasse 1 OML ) begrensning. 3 Inflammatorisk tarmbetennelse kan aksepteres hvis sykdommen er etablert og i stabil remisjon uten behov for systemisk steroidbehandling. 2 Applicants with a single asymptomatic large gallstone may be assessed as fit after consideration by the AMS. An applicant with asymptomatic multiple gallstones may be assessed as fit for Class 2 or with multi-pilot (Class 1 OML ) limitation at Class 1 revalidation/renewal by the AMS.. 3 Inflammatory bowel disease is acceptable provided that it is in established remission and stabilised and that systemic steroids are not required for its control. 12

13 4 Abdominal kirurgi er diskvalifiserende i en periode på minimum tre måneder. Flymedisinsk seksjon kan vurdere tidligere gjenutstedelse hvis restitusjonen er fullstendig, søkeren er symptomfri og det er minimal risiko for senvirkninger eller tilbakefall. 5 Vurderingen av ondartede tilstander er forklart i onkologikapitlet i håndboken som gir tilleggsinformasjon om utstedelse og som bør konsulteres sammen med dette kapittel. 4 Abdominal surgery is disqualifying for a minimum of three months. The AMS may consider an earlier fit assessment at revalidation or renewal if recovery is complete, the applicant is asymptomatic and there is only a minimal risk of secondary complication or recurrence. 5 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding assessment and should be consulted together with the Chapter specific to this system. Endr.1, , Endr. 4, ; Endr. 5, ] Amdt.1, , Amdt. 4, ; Amdt. 5, ] Vedlegg 4 til kapittel B og C Stoffskifte, ernærings- og endokrine sykdommer (Se JAR FCL og 3.295) 1 Stoffskifte, ernæringsmessig eller endokrinologisk funksjonssvikt er diskvalifiserende. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning hvis tilstanden er asymptomatisk, klinisk kompensert og stabil med eller uten behandling, og følges regelmessig opp av egnet spesialist. 2 Glykosuri og patologiske blodsukkernivåer krever utredning. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning hvis det finnes normal glukosetoleranse (lav nyreterskel) eller nedsatt glukosetoleranse som er fullt kontrollert på diett alene og som blir regelmessig kontrollert. 3 Bruk av antidiabetiske legemidler er diskvalifiserende. I enkelte tilfelle kan bruk av biguanider eller alfaglukosidasehemmere aksepteres med begrensningen multi-pilot (klasse 1 OML ) eller uten begrensning sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ). Bruk av sulfonamider kan aksepteres ved forlengelse eller gjenutstedelse med sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ). 4 Addisons sykdom er diskvalifiserende. Godkjenning kan vurderes av Flymedisinsk seksjon for klasse 2 eller ved forlengelse eller gjenutstedelse klasse 1 under forutsetning av at kortison medbringes og er tilgjengelig for bruk ved utøvelse av sertifikatets rettigheter. Multipilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning kan kreves. 5 Vurderingen av ondartede tilstander er forklart i onkologikapitlet i håndboken, som gir informasjon om godkjenning og som bør konsulteres sammen med nærværende kapittel. [Endr. 2, ; Endr. 5, ] Appendix 4 to Subparts B and C Metabolic, nutritional and endocrine disorders (See JAR FCL and 3.295) 1 Metabolic, nutritional or endocrinological dysfunction is disqualifying. A fit assessment may be considered by the AMS if the condition is asymptomatic, clinically compensated and stable with or without replacement therapy, and regularly reviewed by an appropriate specialist. 2 Glycosuria and abnormal blood glucose levels require investigation. A fit assessment may be considered by the AMS if normal glucose tolerance is demonstrated (low renal threshold) or impaired glucose tolerance without diabetic pathology is fully controlled by diet and regularly reviewed. 3 The use of antidiabetic drugs is disqualifying. In selected cases, however, the use of biguanides or alpha-glucosidase inhibitors may be acceptable for a Class 1 fit assessment with multi-pilot (Class 1 OML ) limitation or a Class 2 fit assessment without a safety pilot (Class 2 OSL ) limitation The use of sulphonylureas may be acceptable for a Class 2 fit assessment with safety pilot (Class 2 OSL ) limitation at revalidation or renewal. 4 Addison s disease is disqualifying. A fit assessment may be considered by the AMS for Class 2 or at revalidation or renewal for Class 1, provided that cortisone is carried and available for use, whilst exercising the privileges of the license. A multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be required. 5 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding assessment and should be consulted together with the Chapter specific to this system. [Amdt. 2, ; Amdt. 5, ] 13

14 Vedlegg 5 til kapittel B og C Hematologi (Se JAR FCL og 3.300) Appendix 5 to Subparts B and C Haematology (See JAR FCL and 3.300) 1 Anemier som avdekkes ved nedsatt hemoglobin, krever utredning. Anemi som ikke responderer på behandling, er diskvalifiserende. Flymedisinsk seksjon kan vurdere utstedelse i tilfeller hvor den primære årsak er tilfredsstillende behandlet (f.eks. jernmangel eller B12-mangel) og hematokritt er stabilisert og er over 32%, eller hvor thalassemia minor eller hemoglobinopatier er diagnostisert uten en problematisk sykehistorie og full funksjonell skikkethet kan demonstreres. 1 Anaemias demonstrated by reduced haemoglobin level require investigation. Anaemia which is unamenable to treatment is disqualifying. A fit assessment may be considered by the AMS in cases where the primary cause has been satisfactorily treated (e.g. iron deficiency or B12 deficiency) and haematocrit has stabilised at greater than 32%, or where minor thalassaemia or haemoglobinopathies are diagnosed without a history of crises and where full functional capability is demonstrated. 2 Lymfadenopati krever utredning. Godkjenning kan vurderes av Flymedisinsk seksjon ved tilfeller av akutt infeksiøs årsak som er fullstendig helbredet eller ved høygradig Hodgkins lymfom og non-.hodgkin lymfom som er behandlet og i fullstendig remisjon. 3 Ved tilfelle av kronisk leukemi kan Flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning. Sykehistorien skal ikke inneholde opplysninger om affeksjon av centralnervesystemet og bivirkninger av behandlingen skal ikke være av betydning for flysikkerheten. Hemoglobin og blodplater skal være tilfredsstillende. Det kreves regelmessig oppfølging. 4 Splenomegali krever utredning. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning når forstørrelsen er minimal, stabil og ingen assosiert patologi foreligger (f.eks. behandlet kronisk malaria), eller hvis forstørrelsen er minimal og assosiert med annen akseptabel sykdom (f.eks. Hodgkin lymfom i remisjon). 5 Polycytemi krever utredning. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning med multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning hvis tilstanden er stabil og det ikke kan påvises assosiert patologi. 6 Betydningsfulle koagulasjonsdefekter krever utredning. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning med multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning hvis det ikke foreligger en sykehistorie med betydningsfull blødning eller trombotiske episoder. 7 Vurderingen av ondartede tilstander er forklart i onkologikapitlet i Håndboken som gir tilleggsinformasjon om godkjenning og som bør konsulteres sammen med nærværende kapittel. [Endr. 1, ; Endr. 5, ] 2 Lymphatic enlargement requires investigation. A fit assessment may be considered by the AMS in cases of acute infectious process which is fully recovered or Hodgkin's lymphoma and Non Hodgkin's lymphoma of high grade which has been treated and is in full remission 3 In cases of chronic leukaemia a fit assessment may be considered by the AMS. There shall be no history of central nervous system involvement and no continuing side-effects from treatment of flight safety importance. Haemoglobin and platlet levels shall be satisfactory. Regular follw-up is required. 4 Splenomegaly requires investigation. The AMS may consider a fit assessment where the enlargement is minimal, stable and no associated pathology is demonstrable (e.g. treated chronic malaria), or if the enlargement is minimal and associated with another acceptable condition (e.g. Hodgkin s lymphoma in remission). 5 Polycythaemia requires investigation. The AMS may consider a fit assessment with a multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation if the condition is stable and no associated pathology has been demonstrated. 6 Significant coagulation defects require investigation. The AMS may consider a fit assessment with multipilot (Class 1 OML ) eller safety pilot (Class 2 OSL ) limitation if there is no history of significant bleeding or clotting episodes. 7 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding assessment and should be consulted together with the Chapter specific to this system. [Amd. 1, ; Amd. 5, ] 14

15 Vedlegg 6 til kapittel B og C Urinveisorganer (Se JAR FCL og 3.305) Appendix 6 to Subparts B and C Urinary system (See JAR FCL and 3.305) 1 Patologisk funn i urinen krever utredning. 1 Any abnormal finding upon urinalysis requires investigation. 2 En asymptomatisk stein eller sykehistorie med nyrekolikk krever utredning. I påvente av vurdering eller behandling kan Flymedisinsk seksjon vurdere forlengelse eller gjenutstedelse med multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning. Etter vellykket behandling kan Flymedisinsk seksjon vurdere godkjennelse uten (klasse 1 OML )begrensing. Hvis det er påvist reststein, kan Flymedisinsk seksjon vurdere forlengelse eller gjenutstedelse med multi-pilot (klasse 1 OML ), eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning, eller uten sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) begrensning. 3 Større urinveiskirurgi er diskvalifiserende i minimum tre måneder. Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning hvis søkeren er helt symptomfri og det er minimal risiko for sekundære komplikasjoner eller tilbakefall. 4 Nyretransplantasjon eller total cystektomi er ikke akseptabelt ved førstegangs undersøkelse for legeattest klasse 1. Ved forlengelse eller gjenutstedelse kan Flymedisinsk seksjon kan vurdere godkjenning i følgende tilfeller: (a) nyretransplantasjon som er fullt ut kompensert og tolereres med minimal immuno-suppressiv behandling etter minst 12 måneder; og (b) total cystektomi, som fungerer tilfredsstillende uten tegn på tilbakefall, infeksjon eller primær patologi. I begge tilfelle kan begrensningen multi-pilot (klasse 1 OML ) eller sikkerhetsfører (klasse 2 OSL ) være nødvendig. 5 Vurderingen av ondartede tilstander er forklart i onkologikapitlet i Håndboken som gir tilleggsinformasjon om godkjenning av legeattest og skal konsulteres sammen med kapitlet for dette organsystem. [Endr. 1, ; Endr. 5, ] 2 An asymptomatic calculus or a history of renal colic requires investigation. While awaiting assessment or treatment, the AMS may consider a fit assessment at revalidation and renewal with a multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. After successful treatment a fit assessment without multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 1 OSL ) limitation may be considered by the AMS. For residual calculi, the AMS may consider a fit assessment at revalidation or renewal with a multi-pilot (Class 1 OML ), safety pilot (Class 2 OSL ) limitation, or for Class 2, without safety pilot (Class 2 OSL ) limitation. 3 Major urological surgery is disqualifying for a minimum of three months. The AMS may consider a fit assessment if the applicant is completely asymptomatic and there is a minimal risk of secondary complication or recurrence. 4 Renal transplantation or total cystectomy is not acceptable for Class 1 at initial examination. At revalidation or renewal a fit assessment may be considered by the AMS in the case of: (a) renal transplant which is fully compensated and tolerated with minimal immuno-suppressive therapy after at least 12 months; and (b) total cystectomy which is functioning satisfactorily with no indication of recurrence, infection or primary pathology. In both cases a multi-pilot (Class 1 OML ) or safety pilot (Class 2 OSL ) limitation may be appropriate. 5 The assessment of malignant conditions in this system is also explained in the Oncology Chapter of the Manual which provides information regarding assessment and should be consulted together with the Chapter specific to this system. [Amdt. 1, ; Amdt. 5, ] 15

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A)

KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) BSL JAR FCL 1, SEKSJON 1 1 - D - 1 KAPITTEL D CPL (fly) - CPL(A) SUBPART D COMMERCIAL PILOT LICENCE (Aeroplane) CPL(A) JAR FCL 1.140 Minstealder JAR FCL 1.140 Minimum age En kandidat til CPL(A) må være

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Nummer 2 2006 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument. Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren eller klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR FLYSYKEPLEIERE

NASJONAL STANDARD FOR FLYSYKEPLEIERE NASJONAL STANDARD FOR FLYSYKEPLEIERE Gyldighet Standarden gjelder for spesialsykepleiere som bemanner ambulansefly, heretter kalt flysykepleiere. Flysykepleierne er ansatt i de lokale helseforetakene.

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning, kirurgi nevrologi hjerte/kar Posterpresentasjon torsdag 26. mars: Alders- og kjønnsfordeling av creatin kinase (CK) i en normalbefolkning Bekkelund, SI

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Helserisiko ved bruk av snus

Helserisiko ved bruk av snus 2014 Helserisiko ved bruk av snus Helserisiko ved bruk av snus Tittel: Helserisiko ved bruk av snus Bestilling: Rkan Design omslag: Per K Layout omslag Foto omslag: Colourbox ---- 3 Forord Helserisiko

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Karl

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Ultralydsymposium 2015

Ultralydsymposium 2015 Ultralydsymposium 2015 Røros 15. 17. april Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine Velkommen til Røros og til NFUDs 39. symposium Røros ligger for

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Student: Sarah Moriye Adekoya Masters Thesis in Public Health Institute for Community medicine University of Tromsø May 2012 Supervisor: Professor

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk

Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis. Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk Sjøfartsmedisinske kasus med spørsmål og diskusjon under veis Alf Magne Horneland Leder Fagnemda for sjøfolk 1 Formål Forskriften skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord

Detaljer