REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Gunnar Nicolaysen Leder medisin Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem Karen Helene Ørstavik Nestleder medisin Komitémedlem Roald Bjørklund Psykologi Komitémedlem Kari Kvigne Sykepleie Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Louise Kårikstad Pasientorganisasjon Komitémedlem Ragnhild Hellesø Sykepleie Komitémedlem Øyvind Rabbås Etikk Vara Marianne Bjerke Pasientorganisasjon Vara Fra sekreteriatet: Jørgen Hardang Øyvind Grønlie Olsen Nye søknader 2012/1715 Oppfølgingssamtaler etter intensivopphold. En randomisert kontrollert studie Dokumentnummer: 2012/1715-1, 2012/ Prosjektsøknad, Annet/Generell henvendelse Prosjektleder: Kirsti Tøien Oslo universitetssykehus Målgruppen for dette prosjektet er pasienter som har gjennomgått intensivbehandling. En del av disse pasientene rapporterer om ubehagelige fysiske og psykiske symptomer etter utskrivelse fra intensivavdeling. I 2010 ble pasienter behandlet på intensivavdeling. Formålet med det aktuelle prosjektet er å undersøke om et opplegg med oppfølgingssamtaler tre ganger etter utskriving har noen effekt i forhold til å redusere psykiske plager, øke opplevelsen av mening og sammenheng ( sense of coherence ), bedre livskvaliteten, fremme håp og å redusere smerter etter å ha vært intensivpasient. Effekten av intervensjonen skal måles ved

2 5 ulike instrumenter som er testet og validert for norske forhold: 1) Impact of Event Scale Reviewed, 2) Hospital anxiety depression scale, 3) Helserelatert livskvalitet short form, 4) Brief Pain Inventory og 5) Health Hope. Disse sendes i posten 3, 6 og 12 måneder etter utskriving. Det planlegges å rekruttere 168 pasienter som skal randomiseres i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe som får standardoppfølging. Det regnes med et sannsynlig frafall på 15 til 20 %. Før hovedstudien starter, skal det gjøres en pilotstudie av minimum 5 pasienter. I tillegg til å besvare spørreskjema skal disse intervjues om hvordan de opplever intervensjonen. Det antas at disse senere skal inkluderes i hovedstudien. Komiteens vurdering Komiteen ber om tilbakemelding på følgende merknader før endelig vedtak fattes: 1. Det ser ut til å være noen uklarheter omkring rekruttering. Er det den samme intensivsykepleieren som skal rekruttere og gjennomføre samtalene? Skal den første oppfølgingssamtalen foregå samtidig med rekrutteringen? Hvordan foregår randomisering? 2. Det er mange instrumenter som skal besvares av pasientene 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder etter at samtalene er gjennomført. Men det står lite om hvordan dette relativt omfattende datamaterialet skal analyseres. Hvordan skal en sikre validitet og reliabilitet? Det savnes også beskrivelse av hvorledes inter-rater reliabilitet skal sikres i forbindelse med innholdsanalyse av intervjuene. 3. Det redegjøres ikke for oppbevaring og sletting/makulering av datamaterialet. Hva gjør en for å sikre at ikke lydfilene kommer på avveie eller manipuleres? Videre er det mangelfull beskrivelse av hvordan lydfilene skal transkriberes samt hvilken metode som skal benyttes for innholdsanalyse av intervjuene. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding om de merknader som er anført før endelig vedtak fattes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. 2012/1716 Kan et web-basert program for gravide øke trivsel og velvære og forebygge depresjon etter fødsel? Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Silje Marie Haga RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse Det er kjent at kvinner i barseltiden er sårbare for utvikling av depresjon. Det aktuelle prosjektet er lagt opp for å teste ut en intervensjon for å forebygge depresjon og å øke livskvalitet hos kvinner under graviditet og etter fødsel. Ved hjelp av spørreskjemaer skal en samle inn data angående "rene" endringer i symptomer på depresjon, livskvalitet, stress, ammemestring, partilfredshet og tilknytning. Det skal gjøres oppfølging 2-3 uker før termin, 6 uker etter fødsel og 3 måneder etter fødsel. For å forsøke å begrense frafall vil de som ikke svarer bli kontaktet innen 7 dager. Deltakere til studien skal rekrutteres under svangerskapskontroller. Kvinnene må være over 18 år og må beherske norsk. Planen er å inkludere 1542 kvinner til studien. De som sier ja til å delta blir tilfeldig fordelt til en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Deltakerne informeres om en nettside som de kan gå inn på hvis de ønsker å delta i studien. Der vil de finne informasjon om prosjektet og hvordan de kan samtykke før de kan gå videre for å fylle ut spørreskjema. Fedre blir også spurt om å delta i prosjektet. Komiteens vurdering Prosjektet legges opp som en web-basert intervensjon. Deltakerne kontaktes via e-post og ledes til en netteside med spørreskjemaer. Utfordringen med dette opplegget er først og fremst datasikkerhet, at data overføres og lagres på en sikker måte. Dette er en forutsetning for å kunne godkjenne at prosjektet gjennomføres.

3 Forskningsprosjektets data må oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Prosjektet godkjennes under forutsetning av at data overføres og lagres på en sikker måte. Godkjenningen gjelder til Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1717 I CAN Individualisert livsstilsintervensjon for kreftpasienter under behandling med kjemoterapi: en feasibility studie Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Christian Kersten Sørlandet Sykehus HF Målgruppen for prosjektet er kreftpasienter som er under behandling med cellegift. Hensikten med prosjektet er å prøve ut et opplegg for individualisert livsstilsintervensjon. Som bakgrunn vises det til epidemiologiske studier som dokumenterer en sammenheng mellom livsstil og kreft. Derimot er det lite kunnskap om nytten av livsstilsintervensjon i behandlingen av kreft. Målet for denne studien er å se om et slikt opplegg lar seg gjennomføre og om det er egnet til å forbedre pasientenes livsstil. Pasientene skal få et oppstartskurs og sluttkurs, månedlige samtaler med livsstilscoach, og fire telefonsamtaler med coachen der pasientenes livsstilsendringer måles og individuelle livsstilsprogram tilpasses den enkelte. Det skal samles inn informasjon om diagnose, kliniske opplysninger, midjemål, dødsdato og dødsårsak fra journal og dødsårsaksregisteret. Det skal også innsamles opplysninger om fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring, røykeslutt og alternativ behandling ved hjelp av spørreskjemaer. Dette skal gjøres ved hjelp av spørreskjemaer som hver for seg er validert, men i denne studien vil en se om de er valide også når spørsmålene blir stilt sammen. For dette formålet er det utviklet skjemaer som er mindre omfattende som skal benyttes månedlig for å registrere hva pasienten har gjort og for å hjelpe coachen med å se hvilke tiltak som bør iverksettes. Videre skal det gjennomføres dybdeintervjuer med noen av pasientene for å få fram pasientenes erfaringer med å delta i et slikt opplegg og å fange opp eventuelle problemer som ikke framkommer ved svar på spørreskjemaene. Det skal også gjennomføres fokusgruppeintervjuer med pårørende for å undersøke pårørendes erfaringer. Det skal rekrutteres 100 pasienter til studien. Til oppstartkurset vil pasientene også ha mulighet for å ta med seg sin nærmeste pårørende. Det nevnes også en kontrollgruppe av pasienter fra For disse pasientene har en gjennomført en måling av livskvalitet. Under punkt 4c drøftes en mulig uheldig effekt av prosjektet. Det kan tenkes at deltakelse i et livsstilsprosjekt og det å møte et "moraliserende helsevesen" kan forverre livskvaliteten til de deltakende pasientene. Flere tiltak skal forhindre en slik uheldig konsekvens. Sammenligning med en kontrollgruppe skal avdekke om dette skjer. Intervjuer allerede etter tre uker skal også gjøre det mulig å oppdage slike forhold. Det samme gjelder fokusgruppeintervjuer. Dessuten legges det vekt på at coachene framstår som ikke-moraliserende. Komiteens vurdering

4 Komiteen vurderer opplegget som relativt omfattende og krevende. Likevel er det trolig at mange pasienter synes det er positivt å føle at de gjør noe selv slik søker anfører. Det ikke noe nytt eller risikofylt i de aktiviteter som blir anbefalt eller de råd som blir gitt pasientene. Alt baserer seg på allment akseptert kunnskap. Som det står i informasjonsskrivet: Vi vet at sunn livsstil har en rekke fysiske og psykiske helsegevinster. I tillegg innebærer tiltaket en nær oppfølging av deg som pasient, noe som også i seg selv er ønskelig. At livsstilsråd og oppfølging av pasienter blir lagt opp på en systematisk og vitenskapelig måte er også bra. Alt dette kan gjøres innenfor de ordinære ordninger for helsetjenesten og det trenges ikke godkjenning av REK for å initiere og gjennomføre tiltak med tanke på å oppnå endring og forbedring av livsstil. Derfor er det ikke umiddelbart klart hva som eventuelt gjør dette opplegget til et forskningsprosjekt som faller inn under helseforskningslovens virkeområde. Det som eventuelt kan gjøre at opplegget er noe mer enn en systematisk oppfølging av pasienter, er at det kan oppfattes som en intervensjon i behandlingen av sykdommen. I søknaden omtales metoder for å øke pasienters overlevelse og livskvalitet. I informasjonsskrivet nevnes spørsmålet om hvorvidt endringer i livsstilen vil bidra til økt overlevelse ved kreftsykdom. Det opplyses at det er dokumentert en sammenheng mellom livsstil og kreft, men at en ikke vet om livsstilsendringer vil bedre prognosene for de som har fått kreft. Det vil si at en ikke vet noe om nytten av livsstilsintervensjon i behandlingen av kreft. Komiteen forstår det slik at det overordnede problemet er om livsstilsintervensjon kan benyttes i behandlingen av kreftsykdom og hvilken effekt en slik intervensjon vil ha på overlevelse og livskvalitet. På denne bakgrunn må komiteen få en avklaring på to spørsmål. 1. Det første spørsmålet går på hvordan dette prosjektet forholder seg til det overordnede problemet angående livsstilsendring som metode for behandling av kreft. I søknadsskjemaet heter det under punkt 2a: Hovedmålet med studien er å evaluere organisatoriske aspekter ved en livsstilsintervensjon med gjennomførbarhet og forbedring av pasientenes livsstil som endepunkter. Dette må forstås slik at denne studien ikke er lagt opp for å måle effekten av en livsstilsintervensjon på kreftsykdommen, men for å se om og hvordan et slikt opplegg for livsstilsintervensjon lar seg gjennomføre og om det er egnet til å påvirke og forandre av pasientenes livsstil. Dette uttrykkes i tittelen som a feasibility study. Men dette ser ut til å stå i motsetning til punkt 4d i søknaden der det sies at tidligere livsstilsintervensjoner har vist at trening, kostholdsendringer, stressmestring og røykeslutt er gjennomførbart og trygt blant kreftpasienter under behandling, både hver for seg og i ulike kombinasjoner og at noen av disse intervensjonene ofte har vært langt mer omfangsrike enn det vi presenterer i dette prosjektet. Hvis det allerede er vist at slike livsstilsintervensjoner er gjennomførbare og trygge, hva er det da som skal vises i tillegg i dette prosjektet? 1. Hovedproblemet angående effekten av en slik intervensjon på sykdommen er hovedbegrunnelsen for prosjektet. Dette blir nevnt direkte eller indirekte noen ganger men bli ikke tydelig tematisert. I protokollen nevnes under punktet Explorative objectives flere assosiasjoner for eksempel mellom livsstil og livskvalitet, mellom livsstil og "desease". De legges også opp til å sammenligne overlevelse mellom intervensjonsgruppen og en kontrollgruppe fra Selv om dette prosjektet sies å ha en mer begrenset målsetting, vil det være viktig å redegjøre for forskningsspørsmålet som utgjøre selve rasjonalet for studien. Komiteen har noen ytterligere merknader som prosjektleder eventuelt kan kommentere i sin tilbakemelding: 1. Søknaden er uklar angående forskningsbiobank. Ifølge søknaden planlegges det å ta blodprøver som skal lagres i en forskningsbiobank og som kan overføres til Nederland (4b). Samtidig sies det at materialet skal destrueres umiddelbart etter analyse (2b). I informasjonsskrivet sies det at prøvene vil bli lagret i en forskningsbiobank. Det oppgis ikke navn på forskningsbiobanken og når den er godkjent. Dette er utklart og det må avklares. Hvis prøver skal lagres må det angis et formål. Så vidt komiteen kan se, framgår heller ikke dette av protokollen. Tittelen på informasjonsskrivet må være på norsk. Det må sies noe mer om tidsbruk i forbindelse med utfylling av skjemaene. Avsnittet øverst på side 2 bør omskrives for å bli mer nøytralt og mindre overtalende. Slik det står, kan det oppfattes som om å si nei fører til dårligere tilbud. Det må også informeres korrekt om prøver og eventuell forskningsbiobank. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding om de merknader som er anført før endelig vedtak fattes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. 2012/1718 HAQIMONO er en ikke-intervensjon Nordisk (Sverige, Danmark og Norge) multisenter

5 studie, hvor man skal observere RA pasienter behandlet med tocilizumab i monoterapi, dvs uten kombinasjon med DMARD. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Erik Rødevand St Olavs Hospital, Martina Hansens Hospital, Haukeland Universitetssykehus, Betanien Hospital Prosjektet kalles en "observasjonsstudie for å vurdere effekten av behandling med RoActemra i monoterapi hos pasienter med revmatoid artritt (RA)." Medikamentet tocilizumab er et biologisk legemiddel som kan brukes sammen med methotrexat (MTX). Noen pasienter tolererer ikke MTX og behandles bare med tocilizumab. Opplysninger som skal registreres er standard måleparametre for RA-pasienter, pasientens sykdomshistorie, pågående og tidligere behandling og eventuelle bivirkninger. Pasientene skal også svare på spørreskjemaer kalt HAQiMONO hver måned i 6 måneder. Svarene skal kartlegge hvordan pasientene fungerer rent fysisk og deres utvikling over 6 måneder. Dataene skal registreres i en elektronisk "Case Report Form" som benyttes til observasjonsstudier. Det skal registreres data fra 50 pasienter i Norge, totalt 280 i Skandinavia. Pasientene samtykker til at data registreres. Komiteens vurdering Formålet med prosjektet er å observere bruken av et godkjent legemiddel i "rutinemessig klinisk praksis" med hensyn til "persistence on drug" og "adherence label recommendations". Undersøkelsen legges opp prospektivt med mulighet for også å innhente data retrospektivt. Det foreligger ingen forskningsspørsmål som skal besvares gjennom et forsøk. Opplegget er en ren registrering i forbindelse med rutinemessig bruk av det aktuelle legemiddelet. Pasientene får etablert behandling. Det foreligger ikke et alternativ med en annen type behandling. Det gjøres ingen ekstra undersøkelser. Det vil ikke bli registrert flere opplysninger enn det som ellers ville ha blitt gjort. Pasientene utsettes derfor heller ikke for noen spesiell risiko eller belastning på grunn av denne undersøkelsen. Prosjektet er en oppfølging av behandling med et godkjent legemiddel som gjennomføres med en vitenskapelig systematikk for å registrere effekt og eventuelle bivirkninger over tid. Komiteen anser det viktig å gjennomføre denne typen av undersøkelser i forbindelse med rutinemessig bruk av godkjente medikamenter. Men det faller ikke inn under helseforskningslovens virkeområde og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordinære ordninger for helsetjenesten med hensyn til regler for taushetsplikt og personvern osv. Etter søknaden fremstår prosjektet som en systematisk oppfølging og kvalitetssikring av et etablert behandlingstilbud. Det faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2, og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1719 Re-innleggelser i psykiatrisk avdeling Prosjektsøknad Prosjektleder: John Olav Bjørnestad Universitetet i Agder

6 Hovedmålsettingen med prosjektet er å kartlegge brukerens opplevelse av gjentatte innleggelser på psykiatrisk sykehus. En vet noe om ulike faktorer som bidrar til reinnleggelser. I dette prosjektet tar en sikte på en bredere forståelse. Dette vil en oppnå ved å forstå hvordan pasientene opplever dette. Det er viktig å vektlegge at det er pasienten selv som er ekspert på eget liv og best kan formidle kunnskap om hvordan hans eller hennes livsverden er og oppleves. Problemstillingen formuleres på følgende måte: Hva mener pasientene selv kan være medvirkende til re-innleggelser og hva kan bidra til å unngå re-innleggelser? Det skal rekrutteres 6 pasienter i alderen år som har vært innlagt > 5 ganger siste 12 måneder med varighet > 10 dager. Ansvarlige lege på avdelingen sørger for utvelgelse av mulige informanter. Det er utarbeidet en intervjuguide som legger vekt på pasientens opplevelser og erfaringer. Det antas at samtalene skal kunne gi informasjon som er relevant for å belyse problemstillingen. Komiteens vurdering Komiteen ber om tilbakemelding på følgende merknader: 1. Søknaden sier en del om metoden som skal anvendes. Måten jeg ønsker å gjøre dette på er ved å bruke en kvalitativ metode, med seks dybdeintervjuer. Dette vil bli en hermeneutisk fenomenologisk studie. Med hermeneutisk tolkning mener en her en fortolkning av informantenes forståelse. Derimot kan det oppfattes som uklart hva som er formålet med undersøkelsen. Er det helsetjeneste som er i fokus eller er det klinisk praksis, dvs. behandlingen av sykdommen? Det virker som om intervjuguiden nesten fokuserer utelukkende på helsetjenesten. Hovedtemaene er innleggelsen, behandlingen (hvordan opplevde du at behandlingen forløp?), utskrivelsen og oppfølgingen. I så fall er problemet som skal undersøkes at det er mulige feil eller mangler ved helsetjenesten som forårsaker reinnleggelser, og ikke at det er behandlingen av sykdommen som ikke er effektiv og dermed fører til reinnleggelser. Også referansen til Health at a Glance, som gir et innblikk i hvordan ulike helsetjenester fungerer i de land som er medlem av OECD, går i retning av at det formålet er å beskrive pasientens forståelse av helsetjenesten. Hvis det er organisering og utførelse av helsetjenesten som således skal undersøkes, vil prosjektet falle utenfor helseforskningsloven og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Dette må avklares. 1. I denne sammenheng er det også viktig å avklare hva slags data, eventuelt helseopplysninger, som skal innhentes. Under punkt 2b står det under overskriften "nye helseopplysninger": Psykiske erfaringer med sykehusinnleggelser. Det er vanskelig å se hva psykiske erfaringer er, men det kan trolig tolkes som erfaringer som psykiatriske pasienter har med helsetjenesten i forbindelse med sykehusinnleggelser. Det ser i alle fall ut til at det ikke skal innhentes kliniske opplysninger fra journal eller lignende. Det nevnes under punkt 2c at det kan bli aktuelt etter samtykke å få innsyn i informantens bakgrunnshistorie. Men dette anses som annet enn opplysninger om diagnose og behandling. Det skal i så fall innhentes samtykke. Hvis prosjektet er lagt opp for å svare på forskningsspørsmål om diagnose og behandling av sykdom, må det formuleres forskningsspørsmål som skal dette prosjektet er tenkt å besvare. I så fall må prosjektbeskrivelsen også vise til tidligere studier hvor temaet er blitt behandlet. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding på de merknader som er anført, før endelig vedtak fattes. Etter mottatt svar vil komiteen vurdere søknaden på nytt. 2012/1720 Utøvelse av sykepleie til alvorlig syke pasienter i kommunehelsetjenesten. En studie av sykepleiernes, pasienters og pårørendes erfaring av nødvendig kompetanse hos sykepleieren i utøvelse av sykepleien

7 Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Ruth Helene Olsen Universitet i Nordland Bakgrunnen for prosjektet er nye helse - og omsorgslover og samhandlingsreformen. Kommunehelsetjenesten vil få større ansvar for medisinsk ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. Sykepleierne vil få økt ansvar for pleie av alvorlig syke pasienter med mer sammensatte lidelser. Dette er endringer som vil kreve endret struktur og organisering av helsetjenesten og behov for ny og endret kompetanse for at pleie og behandling skal være forsvarlig. Undersøkelsen skal gi kunnskap om 1) Sykepleieres erfaringer med å utøve sykepleie til alvorlig syke og deres pårørende i kommunehelsetjenesten, 2) pasienters erfaringer med å være alvorlig syk og hva de trenger hjelp til, og 3) pårørendes erfaringer med å være omsorgspersoner til alvorlig syke og hva de trenger hjelp til. Data skal innhentes ved intervju og observasjon. Informantene som skal rekrutteres til undersøkelsen er sykepleiere i kommunehelsetjenesten, alvorlig syke pasienter og pårørende. Det planlegges å intervjue 15 personer fra hver av gruppene. Det skal observeres under sykepleierapportering for å få frem sykepleiernes refleksjoner over pasientsituasjonen de står overfor og hvordan de vurderer hva pasienten har behov for av pleie og omsorg. Dette vil kunne åpne opp for mer forståelse for hva det er for kunnskap sykepleierne vektlegger betydning. Rekruttering av informanter vil foregå ved at avdelingsleder vil dele ut informasjonsskriv til pasienter som er samtykkekompetente og til pårørende av pasienter som ikke er samtykkekompetente tilknyttet deres avdeling, og til sykepleiere som arbeider på denne avdelingen. Det vil i hver konvolutt være en frankert konvolutt med svarslipp og kontaktinformasjon. Formålet med studien er å fremskaffe ny viten om behovet for hvilken kompetanse sykepleierne i kommunehelsetjenesten må ha for å kunne utøve faglig forsvarlig helsehjelp til alvorlig syke pasienter. Målet er ikke å få ny kunnskap om diagnose og behandling av sykdom, men ny kunnskap om hva som kreves av kompetanse for at helsetjeneste kan fungere tilfredsstillende slik målsettingen er med den nye organisasjonen. Det skal ikke registreres personidentifiserende opplysninger fra deltakerne i prosjektet. Taushetsbelagte opplysninger som eventuelt kommer fram i forbindelse med observasjonene vil ikke bli registrert og har ingen interesse for studien. Det forutsettes at de som observerer har taushetsplikt. Selv om forskningsprosjektet er klart helserelatert faller det utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordinære ordninger for helsetjenesten med hensyn for eksempel til regler for taushetsplikt og personvern. Etter søknaden retter forskningsprosjektet seg mot organiseringen av helsetjeneste og faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningsloven 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1721 MCTD hos barn og unge Prosjektsøknad Prosjektleder: Vibke Lilleby Rikshospitalet Eksisterende diagnostiske biobank: Ansvarshavende: Jan Tore Gran Navn på Karakterisering av autoimmune bindevevssykdommer

8 Biobanken: Mixed connective tissue disease (MCTD) er en sjelden kronisk revmatisk autoimmun sykdom. Det er begrenset kunnskap om den juvenile formen. Hensikten med denne studien er å beskrive sykdomsutkomme ved den juvenile MCTD og sammenlikne med den adulte formen, spesielt med tanke på interstitiell lungesykdom, hjertekarsykdom og osteopeni. Dette er en tverrsnittsstudie, kombinert med en longitudinell oppfølgingsstudie av utvalgte pasienter. Målet er å rekruttere alle pasienter som har fått sykdommen før fylte 16 år som oppfyller visse kriterier, og regner med å inkludere pasienter. Det skal gjøres en klinisk undersøkelse og CT av lunger. Biologiske prøver som tas i prosjektet skal oppbevares i den godkjente forskningsbiobanken "Karakterisering av autoimmune bindevevssykdommer". Ansvarshavende er Jan Tore Gran. Det planlegges å gjøre HLA-typing for å vurdere i hvilken grad genetikk er risikofaktor for utvikling av sykdommen. I tillegg skal deltakerne svare på spørreskjemaer. Kontroller skal enten hentes fra en eksisterende pool av friske kontroller, eller trekkes ut fra folkeregisteret. Som fordel for pasientene er det nevnt at de får en grundig klinisk undersøkelse. Eneste ulempe er tidsbruk (1-2 dager). Det skal tas CT også av pasienter som ikke har direkte fordel av prosedyren. Strålefaren er redegjort for, og anses som liten. Komiteen vurdering Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres på følgende vilkår: 1. Det framgår at det kan rekrutteres barn under 16 år til prosjektet. I samtykkeerklæringen er det satt av plass til å signere for barn fra 12 til 16 år og for barn under 12 år. Det er også avsatt plass til stedfortredende samtykke for foreldre/foresatte til barn under 16 år. For barn fra 12 til 16 år må det utarbeides et forenklet informasjonsskriv. 2. Til informasjonsskrivet: - Under overskriften "Mulige fordeler og ulemper" heter det: "Fordelene ved studien er at du får en omfattende og grundig undersøkelse." Det er naturligvis bra at pasientene får en grundig undersøkelse.formuleringen står i et informasjonsskriv for å rekruttere deltakere og da kan den tolkes som om de som ikke samtykker til å delta får en dårligere behandling. På denne måten kan setningen virke unødig overtalende. - Det blir forklart at en ulempe er å "sette av en dag til undersøkelse". Det må også sies noe om hvilke ekstra undersøkelse som skal gjennomføres og eventuell strålingsfare ved undersøkelsene. - Setningen "Dette vil i sin tur komme den enkelte pasient til gode" bør kanskje endres til "Dette vil i sin tur komme framtidige pasienter til gode". - Telefonnummeret som oppgis går til sentralbordet. Det kan føre til at det blir for komplisert for pasienten å nå fram. Det må derfor oppgis et direkte nummer. Prosjektet godkjennes under forutsetning av at de vilkårene som er anført ovenfor blir tatt til følge. Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A.

9 Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1722 Kan elektronisk samhandling flytte planlegging av kirurgi ut av sykehuset og hjem til pasienten? Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Gunnar Hartvigsen Universitetssykehuset Nord-Norge Søknaden gjelder et prosjekt som har som mål å flytte planleggingen av kirurgiske inngrep fra sykehuset hjem til pasienten. For å få dette til vil en undersøke om et kommunikasjonssystem kalt eteam-surgery, kan være et egnet verktøy for å sikre en slik organisering av planleggingen. Hvis dette verktøyet viser seg å være effektivt kan omorganiseringen bidra til å redusere antallet strykninger av operasjoner og på den måten dermed utnytte ressursene bedre. Alle pasienter planlagt for elektive inngrep ved UNN ønskes inkludert prosjektet. Pasientene skal utveksle informasjon med helsepersonell ved hjelp av det nye elektroniske kommunikasjonssystemet mens pasienten fortsatt er hjemme. Foreldre/foresatte har ofte utfordringer i forbindelse med kirurgiske inngrep hos barn. For å kunne forbedre helsetjenesten for disse sårbare gruppene ønskes også barns og foreldre/foresattes erfaringer. Pasienter og helsepersonell vil bli intervjuet om erfaringene med systemet. Det skal hentes ut aggregerte rapporter fra elektronisk pasientjournal. Det antas at undersøkelsen kan komme til å omfatte pasienter. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal for prosjektet. Komiteens vurdering Formålet med prosjektet er å prøve ut en ny organisering av en del av helsetjenesten, det vil si den prekirurgiske planleggingen. Resultatene av prosjektet vil kunne brukes til å gjøre deler av denne planleggingen mer effektiv og ressurssparende. Målet er ikke å utvikle en bedre metode for behandling av sykdommen men å utvikle en bedre organisasjonsmåte for denne delen av helsetjenesten. Selv om prosjektet på denne måten er klart helserelatert faller det ikke inn under helseforskningslovens virkeområde og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordinære ordninger for helsetjenesten med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. Slik prosjektet er lagt opp og beskrevet er formålet ny kunnskap om organiseringen av helsetjenesten. Det faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningsloven 2, og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1723 Validering og evaluering av implementeringeffekt av strukturert psykiatrisk intervju i første linje tjeneste i Norge og Russland Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Grigory Rezvy Nordlandssykehuset

10 Formålet er å foreta en kryss-kulturell validering og måling av effekt i bruk av SPIFA (strukturert psykiatrisk intervju for allmennpraksis) i Nord Norge og Nordvest Russland. SPIFA er kjent i Norge blant fastleger, men har ikke vært grundig undersøkt og validert. Det har vært brukt i Trøndelag men ikke i Nord Norge. Det planlegges å teste SPIFA parallelt av fastleger (hver med 25 pasienter) i Norge (10 fastleger) og Russland (10 fastleger). I tillegg skal pasientene undersøkes av en psykiater med russisk og norsk kompetanse. Prosjektsøker tar sikte på å lage en ny mer kulturelt tilpasset versjon av SPIFA. Prosjektet vil kunne føre til systematisk bruk av SPIFA. Antall forskningsdeltagere er angitt til 220 i Norge og det samme antall i Russland. Ulempene angis å være knyttet til tidsbruken i det andre intervjuet (1 time) og at det kan være ubehagelig å svare på samme spørsmål om helseplager til to forskjellige personer. Det oppgis under punkt 5c i søknaden at «prosjektet handler ikke om behandlingstiltak, men bare om psykiatriske intervju (20-minutters samtale med sin fastlege og 40-minutters samtale med en psykiater)». Komiteen tolker dette slik at opplegget ikke gjelder behandling av sykdommen men om validering av et instrument for diagnostikk. Komiteen har ingen innvendinger til at det gjennomføres slik som lagt opp, men forutsetter at opplegget blir godkjent av tilsvarende myndigheter i Russland. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. 2012/1724 Stress og psykososiale belastninger: En målrettet intervensjon mot ansatte i barneverntjenesten Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Gunn Astrid Baugerud Psykologisk Institutt Søknaden gjelder et prosjekt som har som mål å utvikle et tiltak rettet mot ansatte i barnevernstjenesten. Bakgrunnen er at plasseringer av barn ofte fører til stressende situasjoner for barna og for barnevernsansatte. Tiltaket som planlegges, tar sikte på å forberede barnevernsarbeideren på stressende plasseringer i regi av barneverntjenesten slik at denne blir bedre i stand til å ivareta barnet i situasjonen. Dette skal gjøres ved at det gis opplæring av de ansatte. Med tanke på opplæringen skal det utvikles en kurspakke. I første omgang vil noen barnevernskontor få tilbud om et slikt kurs. Det planlegges å gjennomføre opplæringen med 500 ansatte. De kontorene som ikke får tilbud om opplæring vil fungerer som kontrollgruppe. Deltakerne skal svare på spørreskjemaer før kurset. Erfaringer fra denne første undersøkelsen vil bli brukt under utforming av kurset. Effekten av opplæringen skal måles ved tester der barnevernsarbeidernes vurdering av eget stress og tilfredshet med plassering av barn. Også stress hos barn og foreldre vil bli vurdert. Dessuten vil en måle mestring, symptomer på utbrenthet, emosjonell utmattelse og sekundærtraumatisering ved hjelp av spørreskjemaer til saksbehandlerne og til de nærmeste overordnede. Det framkommer også at det foreligger planer om at man vil måle stressreaksjoner hos et utvalg barn som blir plassert på kontorer som har gjennomgått intervensjonspakken. Disse data vil inngå som en forlengelse av et tidligere prosjekt S

11 Komiteens vurdering Slik komiteen forstår prosjektet retter det seg primært mot tiltak for å gjøre de ansatte i bedre stand til å takle de spesielle vanskeligheter som deres arbeidssituasjon medfører. Tiltaket innebærer en intervensjon i form av opplæring og en evaluering. For å tilpasse opplæringen gjøres det en kartlegging av arbeidssituasjonen som kan innebære belastninger i form av stress og emosjonell utmattelse. Men denne kartleggingen er ikke å forstå som kartlegging av mental helse og intervensjonen er ikke å forstå som behandling. Opplegget er å forstå som ledd i en tilpasset opplæring av ansatte i barnevernstjenesten. Slik forstått faller ikke dette tiltaket under helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor gjeldende ordninger med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. I forbindelse med dette opplegget skal en også måle stressreaksjoner hos barn ved kontorer der ansatte har gjennomgått denne opplæringen. Men denne undersøkelsen av barn blir sett i sammenheng med prosjektet S Barns hukommelse av traumatiske separasjoner: En undersøkelse av barn som blir flyttet fra hjemmet i regi av barneverntjenesten og vil bli sendt komiteen i form en endringsmelding. Etter søknaden retter forskningsprosjektet seg mot opplæring av de ansatte i barneverntjenesten. Det faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningsloven 2, og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1725 Selvvurdering av livskvalitet sammenlignet med forandringer av kroppens utseende hos pasienter som undergikk fedmekirurgi Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Renata Noemia Alves-Syre Stavanger Universitetsjukehus - Medisinsk divisjon Formålet med prosjektet er å analysere selvbildet før og etter inngrepet hos pasienter i alderen år som skal gjennomgå fedmeoperasjon. Det tas utgangspunkt i at pasientene har et forvrengt kroppsbilde og at dette kan påvirke selvbildet slik at pasientene tyr til mer dramatiske handlinger enn anbefalt etter operasjonen. Målet med prosjektet er å finne sammenhengen mellom selvbildet, livskvalitet og BMI. Man ønsker videre å få svar på om forbedring av livskvalitet og selvfølelse gir et mere reelt kroppsbilde og dermed en bedre behandlingscompliance etter fedmekirurgi. Pasientene skal følges opp før operasjon, deretter ved kontroll 6 uker og 6, 12 og 24 måneder etter. Det skal innhentes opplysninger om ulike demografiske og medisinske variabler i tillegg til opplysninger om dagliglivsaktivitet. Det blir benyttet skjema for evaluering av selvbilde og kroppsbilde, Rosenbergs selvfølelsesskala og SF 36, Short Form. Alle pasientene som utredes for kirurgisk inngrep ved Stavanger Universitetssjukehus blir spurt om å delta i prosjektet. Komiteen har ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre

12 prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Dokumentnummer: 2012/ /1726 Avansert MR-avbildning av hjernesvulster Prosjektsøknad Prosjektleder: Erik Magnus Berntsen Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Institutt for nevromedisin, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Tone F. Bathen Karakterisering av hjernesvulster Prosjektet har som formål å undersøke hjernesvulster (gliomer) med avanserte MR-teknikker før hjernekirurgi og sammenligne disse med både rutinemessig patologisk undersøkelse og MR-undersøkelser av biopsiene som taes under operasjonen. Hensikten er å kunne karakterisere og beskrive disse hjernesvulstene på nye måter som gir økt informasjon om svulstenes grad og aggressivitet før operasjon. Dette kan gi hjernekirurgene viktig informasjon før de starter operasjonen og kan være med på å bestemme hvilken behandlingsstrategi man skal velge. Dette er viktig, da behandlingsstrategi varierer mye mellom de ulike typene gliomer og er viktig for behandlingsresultatet og overlevelse. Biopsier vil tas med støtte av etablert nevro-navigasjonsutstyr som brukes i den kliniske rutinen, slik at man nøyaktig kan lokalisere biopsistedet og sammenholde dette med korresponderende hjerneområder i MR-bildene. Studien skal omfatte 200 pasienter i Norge over 18 år, fordelt på 40 pasienter per år. Ulempene som nevnes er knyttet til tidsbruk for pasientene. Dagens MRundersøkelser tar om lag 20 minutter, mens den planlagte tidsbruken i denne studien vil forlenges til inntil 60 minutter. Det planlagte prosjektet vil også kunne innebære at noen pasienter må gjennomføre to MRundersøkelser samme dag. Komiteens vurdering Komiteen har ingen innvendinger til at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet. Informasjonsskriv med samtykkeerklæring er utarbeidet etter standard mal. Men det anbefales at enkelte fagtermer erstattes med mer allment forståelige ord, eksempelvis i andre avsnitt side 2, kan «sykdommens aggressivitet og prognose» erstattes med «sykdommens alvorlighetsgrad og utvikling». Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres i samsvar med det som framgår av søknaden Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.

13 2012/1727 Vaksinasjon de to første leveår, misdannelser, tidlig fødsel og vaksineeffekt Dokumentnummer: 2012/1727-1, 2012/ Prosjektsøknad, Annet/Generell henvendelse Prosjektleder: Øystein Rolandsen Riise Folkehelseinstituttet Mellom 91 og 94 % av alle barn er vaksinert ved to års alder, men opplysningene sier ikke noe om konsekvenser ved forsinkelse i vaksinasjonen. Ved å koble nasjonale registre (nasjonalt vaksinasjonsregister, medisinsk fødselsregister, register for infeksjonsovervåkning og statistisk sentralbyrå) vil det kartlegges geografiske og tidsmessige forskjeller de siste 35 år for når ca barn (inklusive premature som utgjør ca 7,5% og syke nyfødte som utgjør ca 2,5%) ble vaksinert samt hvem som får utsatt oppstart av vaksinasjon, hvem som ikke blir vaksinert, hvordan barn vaksineres, hvem som vaksineres med alternative regimer og hvem som får vaksiner som ikke er en del av det norske vaksinasjonsprogrammet samt grunnene til dette. Videre vil prematures risiko for kikhoste, haemophilus influenzae type b og invasiv pnemokokksykdom samt effekt av vaksinen bli vurdert. Studien vil gi mer kunnskap om hvordan barnevaksinasjonsprogrammet virker, og hvilken økt risiko det er for sykdom som kan forebygges med vaksine og slik kunne gi bedre råd om vaksinasjon til barn under to år. Dette gjelder spesielt premature og barn med misdannelser som er mer mottagelige og samtidig mer utsatt for følgene av slike sykdommer, samtidig som vaksinasjon kan bli utsatt og ufullstendig for slike barn. Videre kan studien bidra med kunnskap om effekten av vaksineprogram i Skandinavia som avviker fra program i andre land, bl.a. når det gjelder alder for vaksinasjon. Det søkes om unntak fra samtykkeregelen og at man får en fil fra SSB der dataene er ferdig koblet og avidentifiserte. Vurdering Komiteen er av den oppfatning at den samfunnsnytten ved gjennomføringen av prosjektet er stor. Slik uttrekk, sammenstilling og bruk av data er beskrevet i søknad og protokoll ivaretar forsøkspersonenes/informantenes velferd og integritet. Komiteen finner etter en helhetlig vurdering, at vilkårene for å gi fritak fra taushetsplikten etter helseforskningsloven 35 er oppfylt. Komiteen har etter dette ingen innvendinger mot at utlevering og sammenstilling av data fra sentrale helseregistre kobles med opplysninger fra SSB. Komiteen forutsetter at prosjektleder informerer bredt om gjennomføringen av prosjektet på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Komiteen forutsetter at data som utleveres er avidentifiserte og at at SSB beholder koblingsnøkkel. Komiteen godkjenner at prosjektet gjennomføres med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33. Godkjenningen innebærer at komiteen gir tillatelse til uttrekk og sammenstilling av opplysninger fra de sentrale helseregistrene uten at dette er til hinder av lovpålagt taushetsplikt. Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Opplysningene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, deretter skal opplysningene anonymiseres eller slettes. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, jf helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.

14 Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2012/1728 Analyse av urin NTproBNP fkan redusere øyeundersøkelse av premature barn Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Tom Stiris Oslo Univeristets Sykehus Premature barn (under 1500 g) har høy risiko for å utvikle prematuritets retinopati (ROP) som i alvorlige tilfeller fører til at retina løsner og til blindhet. I dag gjennomføres flere belastende øyeundersøkelser av barn i risikosonen, men mindre enn 10 % trenger behandling Dette er en multisenterstudie hvor formålet er å undersøke om måling av NTproBNP i urinen kan brukes som en indikator på hvilke barn som bør undersøkes nærmere. Prosjektgruppen vil forsøke å fastslå cut-off values som definerer hvilke barn det er trygt å ikke øyeundersøke med belastende metoder. Barna skal gjennomgå standard undersøkelse og behandling. Det eneste tillegget som eventuelt skal gjøres er at det legges en vattdott i bleien for å samle urin når de er 14 og 28 dager gamle. Innsamling av urin en enkel og ukomplisert prosedyre. Prosjektgruppen opplyser om at selve deltakelsen i forskningsprosjektet ikke vil komme den enkelte prosjektdeltaker til gode, men vil potensielt redusere risiko og ubehag for andre premature barn i fremtiden. Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres Det kan være aktuelt å etterkontrollere barna ved 2 års alder med tanke på synsfunksjon. Dersom dette blir aktuelt vil det foreligge en endrings søknad til REK Vurdering Komiteen er av den oppfatning at gjennomføringen av forskningsprosjektet medfører minimal inngripen og ingen tilleggsbelastning. Komiteen anbefaler at informasjonsskrivet gjennomgås og forbedres med utgangspunkt i malen som finnes på REKs hjemmesider Det er ikke nødvendig å følge malen i detalj. Informasjonsskrivet må tilpasses det aktuelle prosjektet, og malen kan gi god veiledning til utformingen. I denne sammenhengen kan for eksempel følgende vurderes: Det kan informeres om at prosjektdeltakelsen ikke har noen direkte nytt for den enkelte og at det ikke medfører noen ekstra belastning å delta. Vanligvis skal en tilstrebe en nøytral form som ikke virker for overtalende. Derfor kan uttrykk som Gratulerer fjernes. Det må gjøres klart hvem en retter seg til og som omtales. Nederst på første side heter det: "Prøver tatt av deg og informasjonen som registreres om deg ". Her mener en trolig å referere til barnet og ikke til foreldrene. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 9 jf. 33. Godkjenningen gjelder til Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt.

15 Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. forvaltningsloven 29. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2012/1729 En studie som skal undersøke redusert doseringshyppighet av tocilizumab hos pasienter med systemisk idiopatisk artritt (sjia) som har opplevd lab. bivirkninger under behandlingen. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Vibke Lilleby Oslo Universitetssykehus HF Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Generell Forskningsbiobank Roche Norge AS Effekt og sikkerhet av tocilizumab (TCZ) hos barn med systemisk barneleddgikt (sjia) ble dokumentert i Tender studien (WA18221). Resultatene fra denne samt støttende studiedata gjorde at TCZ ble godkjent til behandling av barn med aktiv sjia. TCZ kan imidlertid medføre endringer i ulike laboratorieverdier som lave blodplater, lave hvite blodlegemer (neutropeni) og endringer i leverenzymene. Dersom dette inntreffer er nåværende anbefaling å stoppe behandlingen med TCZ inntil verdiene er normalisert, for så å starte opp TCZ igjen med vanlig dosering og behandlingsintervall. Hensikten med studien er å undersøke om man ved bruk av lengre intervaller mellom behandlingene vil opprettholde den gode effekten av TCZ samtidig som man redusere forekomsten av ytterligere forandringer i laboratorieverdier I henhold til legemiddelutprøvingsforskriften skal studier av denne art legges frem for vurdering av pediater. Komiteen har mottatt uttalelse fra pediater Ansgar Berg og tatt den med i vurderingen av prosjektet. Pediater vurderer studien som viktig og relevant for målgruppen. Studiedeltakelse kan være nyttig for den enkelte, og slik studien er lagt opp, vil ikke deltakerne fratas behandling. På denne bakgrunn anses det som forsvarlig å gjennomføre prosjektet. Komiteen slutter seg til denne vurderingen men forutsetter at det gjøres følgende endringer i opplegget: Angående utvelgelse og rekruttering Barna går til jevnlige kontroller og har ofte mange innleggelser i sykehus. Dette innebærer at både barna og deres pårørende er godt kjent i helsevesenet, ofte med et fåtall behandlere. Lege-pasientrelasjonen er i slike tilfeller tett. Hvis forespørsel om prosjektdeltakelse skjer i sammenheng med en ordinær behandlingssituasjon, vil det etter komiteens mening kunne oppstå situasjoner hvor en kan stille spørsmål til hvor frivillig deltakelse i forskningsprosjektet er. For å unngå en slik situasjon, mener komiteen at informasjonsskriv må sendes i posten. Alternativt kan det legges opp til at andre enn behandlingsansvarlrige tar kontakt med tanke på deltakelse Angående informasjonsskrivene, vedlagte avtalehåndbok og spørreskjemaene i prosjektet I henhold til komiteens praksis skal informasjonsskriv og studiemateriell være utformet i en objektiv og nøytral form. Appellerende språkbruk som ved å delta i studien hjelper dere til den videre utviklingen av medisinen og tusen takk, vi setter stor pris på deres hjelp i denne forskningen, må enten fjernes eller erstattes med nøytrale former. Det skal benyttes klistremerker. Dette er uheldig hvis det kan oppfattes som belønning. Da vil det være i strid med Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker 2-8 siste ledd som lyder: "All bruk av belønninger overfor mindreårige forsøkspersoner er forbudt, unntatt kompensasjon i forbindelse med deltakelse i utprøvingen".

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 06. desember 2012 09:30 - Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Markus Hoel Lie

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 25. februar 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Britt Ingjerd Nesheim

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Komitémøte REK nord 29.10.2009

Komitémøte REK nord 29.10.2009 Komitémøte REK nord 29.10.2009 Generelt Møtedato 29.10.2009 Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L 7.220 Referat Endelig Dokumentdato 17.11.2009 Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk

Detaljer