Høringsnotat fra Norsk Revmatologisk Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat fra Norsk Revmatologisk Forening"

Transkript

1 Prosjektleder/avd.sjef Bjørn-Buan KITH Sukkerhuset Trondheim Lillehammer/Trondheim Høringsnotat fra Norsk Revmatologisk Forening Vedr. Komplettering av medisinske prosedyrekoder i spesialisthelsetjenesten Vi har et par prinsipielle kommentarer, og dessuten noen kommentarer som går på detaljer i listene. Vi har ikke tatt med evt. kommentarer som dreier seg om rehabiliterende tiltak. Prosedyrer som er aktuelle i revmatologisk praksis bør samles på ett sted for å forenkle oversikten over relevante prosedyrer. Dette vil imidlertid innebære at enkelte prosedyrer må gå igjen flere steder i kodeverket, med ulike bokstavalternativer innenfor de ulike spesialitetene. Det finnes noen eksempler på dette allerede i forslaget til kodeverk. For eksempel vil kode for urinundersøkelse i mikroskop (K1) være meget relevant også innen revmatologien. Brukes daglig. Vi vil derfor foreslå at slike felleskoder gjentas i kapittel N. Alternativet er at koder fra alle fagområder bør kunne brukes for alle spesialitetsgrupper, men vi tror dette blir mindre oversiktelig. Aktuelle felleskoder som vi vil ha med innenfor det revmatologiske fagfelt (kapittel N) er: A61: Akupunktur F70: EKG med standard 12 avledninger G1: Spirometri G18 Percutan oxymetri G20: Transcutan måling av oxygen K1: Urinsediment K3: GFR K6: Døgnurinsamling K7: Døgnmåling av drikke- og urinmengde P1: Blodtrykksmåling P3: BT langtidsmåling P12: Sammenligning av systolisk BT i o.ex Q11: Dermatoscopi (kapillærmikroskopi) Q36: Immunterapi Q39: Punksjon av subcutant fettvev (bukfettsbiopsi; amyloidoseutredning) Q42: Sårskifte av kronisk sår

2 R3: Blodgassanalyse R46: Infusjon av gammaglobulin/atg R72: Infusjon av bisfosfonater R73: Marevaninstilling R83: Transfusjon av erytrocytter R84: Transfusjon av trombocytter X199: 6 minutters gangtest Ellers vil vi kanskje tilføye at rekkefølgen av de ulike kodene i kapittel N, som vi har konsentrert oss mest om, er noe tilfeldig, og med fordel kunne ha vært stokket om dersom det er dette som bli i nærheten av det endelige forslag. Andre kommentarer: Besøks-klassifisering med tidsangivelse Revmatologisk spesialistpraksis er ofte tidkrevende. Kontroller kan ta like lang tid som nyhenviste pasienter. Systemet må derfor være slik at alle typer besøk må kunne differensieres mhp tidsbruk ved koding. Samarbeid mellom ulike legespesialister i konsultasjonssammenheng må være mulig å kode. I oversikten over attributter som er relevante for koding bør det være et alternativ under kategorien Helseperson som må angis som Annen legespesialist. Vedr. attributter som er relevant for klassifikasjon, side 15 i KITH dokumentet: o Under annen tjeneste er foreslåes tilføyd: trygdeetat, forsikringsselskap, hjemmesykepleie, kommuneergoterapeut, -fysioterapeut, -sosionom. o Vedr. punktet indirekte pasientarbeid (s. 16): 9.Henvisninger, 10. Eksperthjelp/rådgivning. Koden N1: Bruk av ultralyd ved klinisk leddundersøkelse: Koden må deles opp for ulike omfang ved undersøkelsen: - inntil 2 ledd (vi må ofte sammenligne 2 ledd) - 2 ledd eller flere Kode N8: Punksjon av bursa, synovialvev og lignende: Koden bør deles opp i to selvstendige punkt - Punksjon av bursa - Punksjon av tenosynovitt (synovialvev) Kode N12 Revmatologi behandling/trening/opplæring (revmatologisk dagstell) er av meget generell natur. Bør defineres nærmere hva det er tenkt på. Kan virke som en generell sykepleiekode, alt. fysioterapi, ergoterapeut, sosionom, mv. ( f.eks farmasøyt, kommunehelsetjenesten). Taksten bør også kunne gjelde ved utarbeiding av individuelle planer (rehabiliteringsformål). Det samme gjelder N11 (legemiddelbehandling, alle typer) Bør kanskje defineres nærmere, som for eksempel oppstart av behandling, gjentatte kurer med forundersøkelse før hver kur, effekt/bivirkningsvurdering før hver kur f, eks cyclofosfamid, ilioprost,

3 biologisk behandling mv. N27 Leddpunksjon i multiple ledd: Bør endres til å gjelde 2 eller flere ledd, da intensjonen i tidligere punkt (med 3 ledd) er at dette dreier seg om omfattende/tidkrevende prosedyre med bruk av relativt mye utstyr/materiell. Erfaringen er at det er omfattende å behandle mer enn ett ledd, og da blir det riktig å sette 2 eller flere ledd i denne sammenheng. N28: Tilføye under beskrivelse: tommel og fingre for øvrig N33 Beinmargstransplantasjon bør utgå. Ikke relevant for revmatologiske avdelinger. Kodene N34 N53 som omhandler synoviortose med kjemiske midler eller isoptoper virker for detaljert og ute av harmoni med praktisk bruk. Foreslår at dette reduseres til i høyden noen få punkter: o Synoviortose kjemisk, større ledd (skulder, kne, hofte, ankel) o Synoviortose kjemisk, mindre ledd o Synoviortose med radioaktive isotoper, større ledd o Synoviortose med radioaktive isotoper, mindre ledd Koden N61: Biopsi av bløtdeler/ledd. - foreslåes delt opp i to underpunkter: o Biopsi av bløtdeler o Ultralydveiledet biopsi av synovialhinne Koden X199 bør suppleres med annen kode for Kondisjonstest, da det finnes andre metoder enn gangtest for dette. F.eks er Åstrands test som tar utgangspunkt i ergometersykkelbelastning også mye brukt. Manglende koder: Det bør innføres kode for Omfattende anamnese ved vasculittsykdom, bindevevssykdom og andre sammensatte sykdommer med manifestasjon i multiple organ/lokalisasjoner, parallelt med kode Q13 som gjelder ved kronisk sår. Mistanke om eller påvist vasculittsykdom stiller store krav til utspørring av pasienten, og er ofte tidkrevende både ved nydiagnostikk og ved oppfølging. Parallelt med forrige punkt bør det være en kode for Grundig informasjon om smertebehandling. Dette er ofte tidkrevende arbeid og bør kunne dokumenteres i egen kode. Smertebehandling er viktig innen vår spesialitet, og vi bør oppmuntre til at slikt arbeid blir prioritert. Det bør være takst for taking av bakteriologisk prøvetaking inklusive blodkulturer fra hals, nese, ledd og andre lokalisasjoner, evt bare bakt. prøve fra alle nødvendige lokalisasjoner. Takst N70 bør suppleres med takst for mindre tidkrevende informasjon, for eksempel rundt oppstart med medikamentell behandling, informasjon omkring sykdommer ved ny diagnose, inkludert osteoporose- altså viktige og relativt tidkrevende, informative samtaler

4 utenom pasientskoletilbud. Revmatologisk leddstatus bør settes opp med egen kode. Det er en relativt omfattende prosedyre. Kan evt. splittes opp i egne koder for henholdsvis over-ekstr., underekstr. eller fullstendig us. Ultralydveiledet leddpunksjon mangler kode i NCSP-kodeverket, og bør innføres med egen kode her. Dette er en prosedyre som setter spesielle krav til sterilitet, prosedyre og utstyr. Måling av sirkulasjon med Doppler (vaskulitt etc.) Kode må føyes til for beinmineralmåling ved mistanke om, risiko for, eller manifest lokal eller generell osteoporose. Det bør tilføyes kode for Ergonomi-vurdering og leddvernsinformasjon (relateres til koden N28). Kode må tilføyes for Utprøving og oppfølging av tekniske hjelpemidler egen kode eller inn under N13? Kode N14-N20: beskrivelsen bør gi rom for at der alltid må gjøres undersøkelse før man konkluderer med behandlingstype. Evt. bør det opprettes egen kode for Undersøkelse/vurdering av fysikalsk-medisinske/fysioterapeutiske tiltak. Ved måling av sykdomsaktivitet ved ulike revmatiske sykdommer brukes det ofte forskjellige skjema. Disse bør være integrert i klinisk praksis, men gir også informasjon til forskningsformål og i kvalitetssikringen av klinisk praksis. Taksten bør også gjelde når annet helsepersonell f. eks sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut., deltar i den praktiske innsamling av data. Foreslåtte koder N4 og N5 dekker mange slike aktuelle situasjoner, men oppfattes å være dekkende bare for pasient-genererte skjema. I tillegg er det ulike skjema som kliniker må ha ansvaret for utfyllingen av. Det må derfor opprettes særskilte koder for dette. Det må derfor være med kode for o Registrering ved helsepersonell av sykdomsspesifikke aktivitetsmål, ulike skjema. o Registrering ved helsepersonell av sykdomsspesifikke skademål, ulike skjema. Det bør være kode for adferdsmessige, kognitive tiltak eller arbeidsmotiverende/ veiledende samtale hos pasienter med sammensatte tilstander f. eks hos pasienter med kronisk smertesyndrom/fibromylagi, juvenile revmatiske sykdommer mv. Dette er kanskje et noe dristig forslag, men: Selvstendig konsultasjon av annet helsepersonell, under supervisjon av lege for enkle konsultasjoner, inklusive rådgiving og informasjon i oppfølgingen av pasienter under behandling for revmatiske sykdommer. Organiserte tverrfaglige poliklinikker som f. eks artrosepoliklinikk, osteoporosepoliklinikk, kirurgisk vurdering etc. (Kan dekkes ved innføring av takst som foreslått i 2. punktmerke under avsnittet Andre kommentarer over.)

5 For Norsk Revmatologisk Forening Bjørn-Yngvar Nordvåg Leder (Sign.) Erik Rødevand Avd.overlege, St.Olavs Hospital (Sign.)

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref: Anne Marie Flovik 2006/00816 Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 06.12.2006 HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 dep. 0030 Oslo. Vår dato: 17.08.2009. Vår ref: 99339

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 dep. 0030 Oslo. Vår dato: 17.08.2009. Vår ref: 99339 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Arvid Libak Vår ref: 99339 Vår dato: 17.08.2009 Deres ref.: Medlemsnr.: Høringssvar vedr. forslag om endring i forskrift om

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF

Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF 2014 Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg Desember 2014 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Tove Bjerkreim 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag og gjennomføring...

Detaljer

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Gjestvang postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 11/4192 Vår ref.:pcl/em Dato:

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge - arbeidsgruppens anbefalinger

Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge - arbeidsgruppens anbefalinger Norsk senter for cystisk fibrose Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Anbefalinger for rutinemessig kontroll og oppfølging av pasienter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN UTKAST TIL KATEGORIER OG BETEGNELSER Versjon 1.0 HØRINGSDOKUMENT Dato: 11.03.2004 KITH Rapport 03/04 ISBN xx-xxx-xx-xx KITH-rapport

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer