Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag. Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag. Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik"

Transkript

1 Spesialisert rehabilitering i Nord-Trøndelag Samarbeidskonferansen Stiklestad 31.januar 2008 Dagfinn Thorsvik

2 Innhold Rehabilitering som fagområde Rehabilitering i Nord-Trøndelag Hvilke pasienter får rehabilitering i sykehus Hvilken rolle skal de private Rehabiliteringsinstitusjonene ha spesialisthelsetjenesten?

3 Menneskeverd Ver`kje vonlaus, om helsa veiknar Sume får glede av søner, sume av frendar Sume av å eige fe, sume av velgjort verk. Er du halt, kan du ri, handlaus kan du gjete. Er du døv, kan du duge i strid. Blind er betre enn enn brend å vera. - Lite duger et lik Fra Håvamål

4 Rehabilitering = Gjeninnsette i verdighet

5 Rehabilitering - offisiell definisjon tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. St.meld nr.21/99 Ansvar og meistring

6 Funksjonshemming et forhold mellom et individ og et samfunn (miljø) - funksjonshemning er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering av selvstendighet og sosial tilværelse Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede, 1990

7 En definisjon av rehabilitering : (Re)habilitering er en prosess som kan gjennomleves av en person etter erkjennelse av varig funksjonshemning. Prosessen innebærer: Sorg over manglende funksjoner og muligheter Erkjennelse av muligheter og begrensninger Orientering mot nye, for individet tilfredsstillende funksjonsformer Prosessen fordrer utvikling av personens livsmål, holdninger og atferd slik at disse samsvarer med personens muligheter og begrensninger. Prosessen kan katalyseres av fagpersoner eller andre medmennesker. Svend Rand Henriksen

8 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Tankemodell, verdigrunnlag Klassifikasjon-system ICD-10 (diagnoser) ICF (beskrivelse av funksjonshemming)

9 Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner Kroppsstrukturer Aktivitet Deltakelse Miljøfaktorer Personlige faktorer Forståelsen av interaksjonen mellom komponentene i ICF

10 Tverrfaglig samarbeid Rehabilitation services cover a wide range of diverse conditions, in reality there is little hard evidence to underpin any spesific standards, except possibly for the basic concept that rehabilitation is most effectively carried out by a multidisiplinary team. Lynne Turner-Stokes, The British Society of Rehabilitation Medicine

11 Rehabilitering et eget fagområde Diagnostikk Behandling Sykepleie Forebyggende medisin Rehabilitering Adaptasjon Læring

12 Nord-Trøndelag innbyggere (3% av Norge) 24 (26) kommuner innbyggere Helse NT SH Levanger: 10 kommuner innb SH Namsos: 16 kommuner innb 4 opptreningsinstitusjoner Meråker Bjørnang Kastvollen Namdal

13 Kort historikk Habiliteringsjeneste for barn og voksne 1991 Hjelpemiddelsentral 1996 Samordnet plan for rehabilitering 1999 Fylkesrådet for funksjonshemmede Kommunene (KS) Nord-Trøndelag fylkeskommune Basisavtale for samhandling Forskrift for habilitering og rehabilitering 2001 Rehabiliteringsavdeling 2002

14 Re-/habilitering i NT noen aktører 24 kommuner Helse, PPT, sos.ktr Helse NT Habilitering barn Habilitering voksne Rehab avdeling Andre avdelinger LMS 4 rehabiliteringsinstitusjoner Høgskolen (HiNT) NAV (Trygdekontor/Aetat) Hjelpemiddelsentralen Statped - Trøndelag kompetansesenter Brukerorganisasjonene Fylkesmannen Friskgårdene

15 Koordinerende enhet (KE) i Nord-Trøndelag Habiliteringstjenesten for barn (Sigrid Aas) Habiliteringstjenesten for voksne (Sven Hultmann) Rehabiliteringsavdelingen (Dagfinn Thorsvik) Hjelpemiddelsentralen (Anna Hjulstad) Trøndelag kompetansesenter (Rolf Pettersen) Sekretær: Nancy Haugan

16 Nord-Trøndelags-modellen Basisavtale for samhandling mellom helseforetak og kommunene Koordinerende enhet i helseforetaket Koordinerende enheter i kommunene Koordinatorforum Re-/habiliteringskonferanser Kommunikasjons-nettverket Web-side: (Rehabiliteringsinstitusjonene integrert i spesialisthelsetjenesten 2008?)

17 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Rehabiliteringsavdelingen) Helse Nord-Trøndelag Åpnet 2002 Sengepost 15 plasser Primærrehabilitering Vurdering/treningsopphold Poliklinikk Fysikalsk medisin Rehabilitering Rygg/nakke Førerkortvurdering Yrkesmessig rehabilitering Tverrfaglig miljø Hensiktsmessige lokaliteter

18 Bemanning (Årsverk 2007) Leger 5 Sykepleiere 18 Vernepleiere 2.25 Hjelpepleiere 2.25 Fysioterapeuter 4 Ergoterapeuter 3 Neuro-psykolog 0.4 Sosionomer 2 Logoped 0.6 Miljøarbeidere 1.5 Fritidsleder 0.5 Kontor 2 Likemannstjeneste Studenter/hospitanter Sum 41.5 (32,9) årsverk

19 Arbeidsform Eget tverrfaglig team rundt hver pasient Fast kontaktperson Felles elektronisk dokumentasjon Tverrfaglige rutiner basert på ICF Brukerstyring involvering av pårørende Likemannsarbeid Nært samarbeid med kommunene FoU/Undervisning

20 Rehabiliteringsavdelingens verdigrunnlag Trygghet Respekt Kvalitet Fleksibilitet Troverdighet

21 Hvem har vært innlagt i Rehabiliteringsavdelingen Studie høsten 2005

22 Materiale og metode Pasienter innlagt i rehabiliterings-avdelingen i 3- årsperioden 1.sept juli 2005 Retrospektiv studie. Gjennomgang av epikriser og tverrfaglige rapporter ICD 10 diagnose Z Kompleks rehabilitering Z Vanlig rehabilitering 463 pasient opphold SPSS - statistikksystem

23 463 pasientopphold Oppholdstyper Demografiske data Alder,kjønn,yrke, sivilstatus, bosted, type inntekt Varighet av opphold Henvisende instans Sykdomsårsak Ko-morbiditet Funksjon-utfall Samarbeid Interne avdelinger Eksterne instanser Pårørende Utskrevet til

24 Geografisk tilhørighet 95% av pasientene bosatt i Nord- Trøndelag Over-representasjon fra sykehusets opptaksområde 81% av primærrehabilitering (norm ca 69%) 79% av alle innleggelser (norm ca 69%) Over-representasjon fra sykehusets vertskommune også ved primærrehabilitering

25 Aldersfordeling % n= < >80

26 Alder Oppholdstype Primær Kontroll Vurdering Trening Program Total Snitt 59,8 48,6 49,3 53,6 56,7 55,3 Median ,5 58

27 Primærrehabilitering årsak % n= Skade Nyoppstått sykdom "Kronisk sykdom"

28 Sykdomsårsak (%) Årsakskategorier Total (n=463) Primær (n=209) Vurdering (n=125) Hjerneslag 27,0 43,1 15,2 Traumatisk hjerneskade 6,0 6,7 8,0 Kreft 3,2 6,2 0,8 Medfødt tilstand 4,8 2,9 4,8 Progressiv nevrologsk sykdom 16,8 8,1 24,0 Spinalskade 4,3 2,4 4,8 Revmatisk sykdom 14,7 5,7 11,2 Rygglidelse 9,3 5,7 20,0 Andre muskelskjellettsykdommer 4,1 0,5 9,6 Hjerte- og lungesykdommer 2,2 3,8 Multitraumer 5,8 12,0 Psykiske lidelser 0,9 1,0 1,6 Andre sykdommer 0,9 1,9

29 Funksjon (%-fordeling) Type funksjonssvikt Kognitive utfall Syn/hørsel Tale Sensomotorisk funksjon Amputasjon Respirasjon/sirkulasjon Smerter Mental retardasjon Allmenntilstand/ærnæring Leddfunksjon Vannlating/avføring Primær (n=209 47,8 19,6 24,9 79,9 3,8 4,8 8,6 8,6 17,7 6,7 8,6 Total (n=463) 32,8 9,9 16,0 67,4 2,4 4,8 20,3 11,4 12,5 15,8 10,4

30 Samarbeidende instans under oppholdet (n=463) Instans Spesialavdeling Kommunal tjeneste Hjelpemiddelsentral Trygdekontor A-etat Arbeidsgiver/skole Opptreningsinstitusjon Annen instans Antall Prosent 87,9 71,1 12,5 8,2 1,1 5,2 4,5 1,3

31 Kontakt mot kommunen A: Telefon 50 B: Møte i avdelingen C: Møte i kommunen D: Hjemmebesøk A B C D Prosent n=308

32 Bruk av spesialavdeling (%) Spesialitet Øyelege Nevrolog Revmatolog Indremedisin Kirurgi Ernæringsfysiolog Psykiatri Gynekolog ØNH Røntgen Ortopedisk verksted Anestesi Henvist spesialavdeling Primærrehabilitering (n=209) 28,2 14,8 6,7 22,0 23,9 3,3 2,4 1,9 5,7 35,9 6,7 1,9 85,1 Alle opphold (n=463) 16,0 17,2 15,8 20,5 17,1 3,6 2,9 2,9 3,4 32,3 6,3 1,3 87,9

33 Primær-rehabilitering i sykehus Krevende pleie Stort assistansebehov Avansert medikamentell behandling Kunstig ernæring Medisinsk ustabil Komplekse funksjonshemninger Kognitiv svikt Kommunikasjonsvansker Sansesvikt Hjelpemiddelbehov Adferd/psykiske problemer Samtidig oppfølging fra andre spesialavdelinger Eks. kreftpasienter

34 Hvem er våre brukere Yngre mennesker med kroniske og sammensatte lidelser / uførhet Mange har kognitive vansker/kommunikasjonssvikt Lang liggetid/personellkrevende Rehabilitering = tverrfaglig teamarbeid Avhengig av samarbeid med andre spesialister i sykehus Nærhet/samarbeid med hjemmemiljøet er vesentlig. Rehabilitering er en lokalsykehus-funksjon!

35 Hva med de private Rehabiliteringsinstitusjonene i spesialisthelsetjenesten? Bjørnang rehabiliteringsenter Meråker rehabiliteringsenter Kastvollen rehabiliteringsenter Namdal Rehabilitering

36 Nasjonale målsettinger Tilbudet skal være en del av det helhetlige helsetilbudet til befolkningen. Målet er å harmonisere finansiering og styring med øvrig spesialisthelsetjeneste. Målet må være å benytte disse institusjonene og evt utvikle tilbudet, slik at en kan få dekket tjenester som er mangelfullt utbygget Brev fra Sosial- og helsedep

37 Hovedoppgaver for rehabiliteringsinstitusjonene Avkortning av sykehusopphold Opptrening/enkel rehabilitering Gruppebasert rehabilitering av pasienter med langvarige funksjonshemminger (programopphold) (trening i kombinasjon med lærings- og mestringstrategier) Undervisning og FoU-virksomhet

38 Behov som ikke er dekket i Helse Midt-Norge (2006) Ortopedi Lårhalsbrudd Amputasjoner Fedme Slagpasienter Diabetes Revmatologi Muskel-/skjelettlidelser Kroniske smerter Inkontinens- /bekkenbunnslidelser KOLS Kreftpasienter Barn/unge - familieopphold

39 Prosjekt: Samhandling private rehabiliteringsinstitusjoner og Helse Nord-Trøndelag August 2007-desember 2008 Prosjektleder Kari Bratland Totsås

40 Mål De fire rehabiliteringsinstitusjonene skal være en integrert del av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i Nord-Trøndelag Det skal etableres gode pasientforløp der den totale ressursmengden skal være benyttet best mulig

41 Prosjektoppdrag/mandat System for mottak/saksbehandling av henvisninger og prioritering/inntak av pasienter System for registrering av ventetider Plan for opplæring og gjennomføring av samhandlingstiltak Opplegg og gjennomføring av planlagte revisjoner Opplegg for tilsyn- og veiledningstjenester Standarder for pasientforløp IKT-system Implementering

42 Arbeidsmetoder Nytte erfaring fra andre steder: (Eks: Sentral rehabiliteringsenhet Helse-Øst) Kartlegging/behovsundersøkelse Sykehusene Rehabiliteringsinstitusjonene Fastlegene

43 3 arbeidsgrupper 1. IKT-system Felles mottak/behandling/prioritering av henvisninger Standardisering av pasientforløp Hjerneslag Kne- og hofteopererte KOLS

44 Mer om prosjektet: Se vår hjemmeside

45 Takk for oppmerksomheten!

Rehabilitering i og utenfor sykehus. 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik

Rehabilitering i og utenfor sykehus. 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik Rehabilitering i og utenfor sykehus Levanger formannskap 16.desember 2009 Nancy Haugan Dagfinn Thorsvik Menneskeverd Ver`kje vonlaus, om helsa veiknar Sume får glede av søner, sume av frendar Sume av å

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE Vedtatt 1998 Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG... 6 1.1. Hovedinntrykk - sammendrag...6 1.2. Forslag til tiltak....6 1.2.1. Organisering...6 1.2.2.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Innspill fra fagråd Habilitering

Innspill fra fagråd Habilitering Innspill fra fagråd Habilitering Mandatet har vært å komme med innspill til den regionale strategien som skal utarbeides innen habilitering for Helse Sør-Øst. Fagrådet leverte sitt innspill 1. september

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008

Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 HELSE NORD-TRØNDELAG Lærings og mestringssenteret Rapport fra Pasient- og pårørendeopplæring 2008 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid med representanter

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer