REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Årsmøte ble holdt lørdag 21. august kl. 17:30 på hytta til Per Egil Odden. Til tross for litt vind var det bra vær og møtet ble som vanlig avsluttet med en hyggelig grillfest. Følgende saker ble behandlet: 1. Årsmelding Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 2. Regnskap Regnskapet for 2009 er avsluttet med et rekordoverskudd på kr 7.046,03. Dette skyldes en ekstraordinær situasjon i Tomtefesterforbundet. På grunn av internt rot i forbundet, som blant annet førte til at administrasjonen ble sagt opp og styret overtok ansvar for driften, har vi fått tilbakeført innbetalt årsavgift for I tillegg vil det ikke bli avkrevet medlemsavgift for Derfor vil innbetalt avgift til Tomtefesterforbundet for 2008 gjelde som betaling for 2010, mens den innbetalte avgiften for 2010 gjelder for For de av hyttelagets medlemmer som er medlem i Tomtefesterforbundet vil neste innbetaling komme sammen med hyttelagets årskontingent for Det er 43 betalende medlemmer i Hellsenningen Hyttelag. 3. Strøm, TV og internett Internett Flere av medlemmene har forsøkt mobilt bredbånd (3G). Dette med varierende suksess. Det fungerer, men er ofte langsomt. Ved gode atmosfæriske forhold, er dette brukbart til internett, e-post etc., men ønskes stabilt høyere hastighet, er installasjon av bredbånd påkrevet. For bredbånd er det 2 alternativer. ICE og Eidsiva. ICE bruker frekvensen til det gamle NMT 450 nettet og har dekning over store deler av landet. ICE har abonnementer tilpasset hyttebruk. For hytter som har lagt inn strøm er det tilrettelagt for bredbånd fra Eidsiva Energi. De som bruker Eidsiva er svært fornøyd, men de har bare faste abonnementer og blir derfor dyrt for vanlig hyttebruk. De som vurderer installasjon av dette, kan kontakte: Eidsiva Bredbånd (tlf.03370) eller ICE (tlf ).

2 TV-signaler Området rundt Hellsenningen, har meget variabel dekning for TV-signaler ale le fra Riks iks kel elt l to ttomt. om mtt TV. Noen oppnår svært gode signaler, men dette må prøves på hver enkelt me me elli lige lig ge Parabol vil imidlertid fungere overalt. Både Canal Digital og Viasat tilbyr rimelige gna nal hytte-abonnementer. Riks TV og parabol antenne gir både radio og tv signaler. e Alle som ønsker strøm, står nå fritt til å installere dette. Dette er en sak m mellom v en e Sør-Aurdal Energi og den enkelte hytteeier. Skulle noen ønske strøm, men a av eller annen årsak får problemer, så vennligst kontakt styret. 4. Vann, avløp og kloakk Brønnboring gir varierende resultater. Mange har tilstrekkelig vann og vann av god kvalitet. Men det må ofte bores dypt og i enkelte områder er det langt fra overflaten ned til fast fjell. Det kan gi innsig av overflatevann i brønnen. Familien Gulowsen-Celius har lagt inn vann fra Hellsenningen. Dette er en rimeligere løsning enn boring og fungerer meget godt. Bjørn Henriksen i styret har boret etter vann sammen med nabo og har funnet en god løsning for deling av brønn. Kontakt gjerne Bjørn Henriksen for informasjon. Alle som skal legge inn vann må først søke utslippstillatelse fra Sør Aurdal Kommune. Avløpsanlegg registreres av kommunen etter at det er gitt utslippstillatelse. Tanker med slamskiller som slipper ut gråvann tømmes hvert 4. år. Kommunen legger inn ruter for tømming. Hytteområdet i Hedalen tømmes i år med oddetall 2011, 2013 osv). Det kan være fornuftig å kontakte kommunen hvis man er i tvil om når det er satt opp tømmingl. Kostnad for tømming er kr kr 395 pr. kbm. Lukkede anlegg skal tømmes minimum 1.gang. pr. år. Styret er ikke kjent med at det finnes slike i vårt område. Hvis noen likevel har lukket anlegg og ikke har avtalt tømming bør de kontakte Sør Aurdal Kommune. 5. Tomtefeste Siden siste årsmøte, har styret ikke mottatt henvendelser om tomtefeste. Dette tyder på at alle er nå fornøyde med situasjonen. Den spesielle situasjonen i Tomtefesterforbundet er omtalt over. Imidlertid skjer det viktige endringer for tomtefestere. Ny Tomtefesterlov fastslår at alle festekontrakter kan fornyes og at dermed ingen kan tvinges bort fra festet tomt ved avtalens opphør. Finansdepartementet har dessuten vedtatt nye regler for beskatning av festetomter. Både bortfester og fester blir formuesbeskattet for verdien av tomten. Fester kan imidlertid trekke dette beløpet fra igjen. Dermed gir festet tomt ingen formueskatt for fester. Grunnlag for verdi er 10 x årlig festeavgift. Denne verdien vil også legges til grunn for eventuell eiendomsskatt.

3 6. Renovasjon Flere av medlemmene ønsket en container på innsiden av bommen. Styret tok kontakt med Valdres Kommunale Renovasjon om dette. Container er nå på plass ved grustak. Imidlertid settes det ofte annen søppel enn husholdningsavfall utenfor containeren. Dette er ikke tillatt og Sør Aurdal Kommune vil fjerne containeren hvis problemet ikke opphører. 7. Vedtekter De utsendte vedtektene ble enstemmig vedtatt. Ved gjennomgang av vedtektene ble det gjort noen endringer, men vedtektene er stort sett identiske med de som ble sendt ut i innkalling. Det ble blant annet diskusjon om navnet. Hyttelaget har stavet Helsenningen feil. Det riktige er Hellsenningen. Etter kontroll av gamle kart vil vi bruke korrekt stavet navn: Hellsenningen Hyttelag. Nye vedtekter er vedlagt. 8. Valg I henhold til nye vedtekter velges styret for 2 år av gangen. For å få kontinuitet i styrearbeidet ble det holdt valg på Styreleder og Kasserer. Både Per Egil Odden og Bjørn Henriksen stilte til gjenvalg. Det var ikke kommet inn forslag til andre kandidater og begge ble gjenvalgt for 2 år. Styret for Hellesenningen Hyttelag frem til årsmøtet 2011 ser slik ut: Styreleder: Per Egil Odden Kasserer: Bjørn Henriksen Styremedlem: Tor Ingar Nordby Sekretær: Per-Otto Nedrelid. 9. Eventuelt Det hadde ikke kommet inn noen saker til styret før møtet. En sak ble tatt opp på møtet: Ved omadressering av avis; bruk c/o Hellsenningen Hyttelag. Da legges avisen i hyttelagets postkasse på Åsli. Hyttelagets medlemmer oppfordres til sjekke denne og ta med post opp til postkassen ved avkjøring til hyttefeltet i Hellsenninglia. Faktisk blir dagens avis levert i postkassen på Åsli mellom kl. 12 og 13. Det gir ferien en ny dimensjon! Årsmøtet ble avsluttet med grillfest og hyggelig samvær. Dette er viktig del av hyttelagets funksjon og vi oppfordrer flere til å møte neste år! Årets grillfest inneholdt både quiz, gitarspill og allsang. Til neste årsmøte vil Tor Ingar og Martha Nordby sørge for at Hedalssangen blir trykket opp og sunget. Hellsenningen Hyttelag, September 2010 Per Egil Odden Styreleder

4

5

6 Stiftet 10. april 1971 VEDTEKTER FOR HELLSENNINGEN HYTTELAG 1 Formål Hellsenningen hyttelag er et hyttelag i området rundt Hellsenningen, som skal ivareta medlemmenes interesse overfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, samt etablere best mulig samarbeide med disse. Videre skal hyttelaget fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. 2 Medlemskap Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Hver boenhet har 1 (en) stemme på årsmøtet. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid. Kontingenten skal være innbetalt innen årsmøtet åpnes. 3 Styre Hyttelaget ledes av et styre på inntil 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styreleder ved særskilt valg for 2 år. Styret er beslutnings-dyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. I saker som har karakter av tvist mellom hyttelagets medlemmer innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.

7 4 Årsmøtet Årsmøtet holdes i august måned hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte. Forslag må være styret i hende innen utgangen av juli. Regnskap og forslag til årsmøtet kunngjøres minst 14 dager før møtet. Årsmøtet ledes av leder for hyttelaget. Årsmøtet behandler: a. Årsmelding b. Regnskap c. Eventuelle vedtektsendringer d. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår. e. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være styret i hende senest utgangen av juli måned før årsmøtet skal holdes. f. Valg - valg av leder - valg av styremedlemmer g. Andre saker i henhold til innkalling. Ved avstemming har hver boenhet 1 (en) stemme. Skriftlig avstemming gjennomføres dersom noen av møtedeltakerne krever dette. Et medlem kan også stemme for 1 (ett) annet medlem med skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer. 5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 14 dagers varsel. 6 Vedtektsendring Vedtektsendringer kan kun skje på det ordinære årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 7 Oppløsning Hyttelagets oppløsning kan kun skje på det ordinære årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig. 8 Ikrafttreden Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 2010.

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31.

FJELL NYTT. Trysil Knut's Fjellverden. God påske! Sjekk skiføret 1 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Nr. 1. Årgang 31. w FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 31 Nr. 1 Påsken 2013 Løssalg kr 50,- Opplag 460 Sy Trysil Knut's Fjellverden God påske! Sjekk skiføret 1 på skisporet.no 2 Fjell Nytt

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG NORGES SKOGEIERFORBUND VHL/ N10102 / 02-210 Oslo, 2010-11-10 NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG (Beregnet på utmarkslag som vesentlig forestår grunneiernes forvaltning og omsetning av jakt og fiskerettigheter)

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer