Holdninger i klinisk kommunikasjon med legemiddelbruker og i tverrfaglige team

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger i klinisk kommunikasjon med legemiddelbruker og i tverrfaglige team"

Transkript

1 Holdninger i klinisk kommunikasjon med legemiddelbruker og i tverrfaglige team Hilde Frøyland 10. mars 2010 Cand. Pharm / klinisk farmasøyt Diakonhjemmet sykehusapotek

2 Disposisjon Farmasøytens rolle, oppgaver og ansvar Hvordan skape en god dialog; erfaringer/råd. Case-gjennomganger

3 God helsefaglig kommunikasjon består av: - empati, fagkunnskap og målorientering (grunnlaget for helsefaglig kommunikasjon) - følelser, rasjonalitet og intuisjon (grunnlaget for forståelse for den andre som person)

4

5 Den profesjonelle samtalen Har et saksforhold og et relasjonsforhold, den er et personlig møte Vi kan verken objektivere den andre eller oss selv i relasjonen Farmasøyten trenger derfor i tillegg til sterk fagkunnskap, kunnskap om seg selv, og om den som går inn i relasjonen

6 BEGREPSAVKLARINGER (holdninger) PASIENT (tverrfaglige team) LEGEMIDDELBRUKER (legemiddelsamtalen) KUNDE (på apoteket, kjøp/salg)

7 Hva er pasient - farmasøyt kommunikasjon? Litteratursøk (2006) i Medline, IPA, CINAHL, and pubmed: "counseling", "patient communication", "patient counseling", "patient education", "patient consult", and/or "pharmacists" 39 artikler brukte ett eller flere av disse begrepene

8 ..forts. hva er pasient - farmasøyt kommunikasjon? Funn: (Shah B et al;res Social Adm Pharm Jun;2(2): ): Most studies (72%) have used the term patient counseling The definition of patient counseling varies across studies Almost half of the studies (49%) conceptualized pharmacist-patient communication solely as a pharmacist information provision activity

9 forts. hva er pasient - farmasøyt kommunikasjon? (Shah B et al;res Social Adm Pharm Jun;2(2): ): SUMMARY/IMPLICATIONS: This review revealed that most studies have focused on a one way communication of pharmacists to patients

10 Monolog vs dialog Enveis monolog (informasjon, ofte ikke nok) Toveis monolog/dialog (intervju) Toveis dialog (samtale, to eller flere parter går sammen om noe)

11 Forståelsen av den andre, språket og holdningene Klu (paradox): Erkjennelsen av at man aldri vil kunne forstå den andre fullt ut, er selve grunnlagt for forståelsen av den andre Eks: Avhengighet

12 Etikk forutsetter følelsen av å være tilstede Dialog er et fysisk møte som skal være uten skjulte hensikter Når man går inn i dette møtet skal det være med en bevissthet om at partene er likeverdige. Man går inn i det, - ikke for å forandre den andre, men for å ta del i en mulig gjensidig forandring

13 Legemiddelbrukeren har noe viktig å lære farmasøyten Farmasøyten må anerkjenne legemiddelbrukeren Farmasøyten må først forstå at man ikke forstår, for selv å kunne bli forstått (et paradoks?)

14 Farmasøytens læring/refleksjon etter en legemiddelsamtale Selv om vi ikke egentlig forstår brukerens frustrasjon og problem, er det viktig at vi gjør alt vi kan for å forstå * * Kursdeltaker

15 Legemiddelnarrativer

16 Legemiddelnarrativer (fortellinger) Essensielt: farmasøyten må være interessert i legemiddelbrukeren og utforske Få del i legemiddelbrukerens narrativer om legemidler

17 Få tak i legemiddelbrukerens narrativer Egne erfaringer og narrativer om medisiner/bruk Oppfatninger om medisiner (beliefs about medicins) Familiære legemiddelnarrativer Kontekstuelle og kulturelle narrativer

18 Avklare forventninger til legemiddelet

19 Avklare hvordan legemiddelbrukeren ser på det å ta legemiddelet

20 Utfordringer for farmasøyter i legemiddeldialoger 1) Å få spm. fra legemiddelbruker eller helsepersonell man ikke kan svare på 2) Ikke vite hva man skal si eller hvordan man skal forholde seg til følelsesuttrykk fra lmbruker (f.eks gråt) eller helsepersonell (f.eks irritasjon) 3) Samtalen om bivirkninger

21 Igjen: tilbake til Holdninger Disse utfordringene kan man takle på bakgrunn av Holdninger når man kjenner seg selv, når man vet hva man tenker om den Andre og når man blir mer kjent med den Andre Og ikke minst: når man har fått trening i Holdning (blitt kjent med egen fordommer, selvkritisk blikk)

22 Dialogen gir rom for endring (Farmasøyts refleksjon etter en legemiddelsamtale): Selv om jeg ikke nådde målet så var det en bra følelse å se hvordan den personen jeg snakket med forandret seg i løpet av samtalen * * Kursdeltaker

23 Positiv assosiasjon mellom kunnskap og Adherence I en studie gjort i Århus i Danmark undersøkte en adherence blant mennesker over 75 år Funn: positiv assosiasjon mellom hvor mye kunnskap pasientene hadde om legemidlene sine og adherence Barat I, Andreasen F, Damsgaard EMS. Drug therapy in the elderly: what doctors believe and patients actually do. Br J Clin Pharmacol 2001;51:

24 Pasientrettighetsloven 3-2: 4 Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger Hilde Frøyland 2009

25 Etiske prinsipper for farmasøyter Prinsipp 1 Fremme av helse Prinsipp 2 Respekt for individet Prinsipp 3 Faglig integritet Prinsipp 4 Tillit Prinsipp 5 Kollegialitet

26 RESPEKT FOR INDIVIDET Prinsipp 2: 2.1 Pasientens autonomi skal respekteres. 2.2 Farmasøyten skal respektere pasientens personlige integritet. 2.3 Farmasøyten skal respektere pasientens kulturelt eller verdimessig baserte syn på helse og behandling.

27 Kommentar til Retningslinje nr Selv om farmasøyten er profesjonsetisk forpliktet til å gi de råd som hun/han mener har den beste faglige støtte, skal farmasøyten i direkte pasientkontakt ikke overkjøre denne, hvis pasienten klart fastholder et ønske som farmasøyten er uenig i. Autonomi, betyr "selvlovgivning" eller "selvbestemmelse", og i vår sammenheng innebærer det at pasienten har den øverste myndighet over egen helse.

28 Ulike måter å snakke om bivirkninger på: 1) Verbal deskriptiv måte: veldig vanlig, vanlig, uvanlig, sjelden, veldig sjelden 2) Numerisk måte: a) Prosentvis/promille b) Frekvensvis ( mindre enn 1 av 10 osv) 3) Kombinasjon av 1) og 2)

29 Å snakke om bivirkninger An EU guideline suggests using five verbal descriptors on a scale from common to rare, the use of which has been shown to lead to gross overestimation of the risk of adverse effects Carrigan N et al, Drug saf. 2008;31(4): verbale måter: Very common, common, uncommon, rare, very rare

30 Å snakke om bivirkninger A UK government regulatory publication recommends providing medicine side effect risk information in a combined format, using verbal descriptors accompanied by numerical information These findings fail to confirm that the recommended use of combined descriptors for medicine side effects is unequivocally superior to absolute frequency alone Knapp P. et al. Drug Saf. 2009;32(10):837-49

31 Å snakke om bivirkninger: Egne erfaringer Avhenger av personen man snakker med Avhenger av kontekst Viktigst: dialogen om bivirkningene!

32 Dialogen om bivirkningene Hvordan vil legemiddelbrukeren takle å få bivirkningen? Ok / ikke ok Hva gjør legemiddelbrukeren dersom bivirkningen ikke er ok? (slutte å ta medisiner, hvor skal man henvende seg osv)

33 Unike legemiddelkombinasjoner krever unike dialoger Svært mange legemiddelbrukere (særlig eldre) har helt unike legemiddelkombinasjoner som er individuelt tilpasset dem som personer Dette krever at også dialogen mellom legemiddelbruker og farmasøyt er individuelt tilpasset skreddersydd dialog

34 Helsearbeidere objektiviserer pasienten Det skjer når helsearbeideren har klippefast tro på egne teorier, begreper og yrkeserfaring som brukes til å definere den Andres opplevelse Eks: L: Jeg får panikkangst av disse medisinene F: Det står ikke noe om at du kan få panikkangst av denne medisinen i felleskatalogen

35 Essensielt i legemiddelsamtalen Farmasøyten må møte legemiddelbrukeren der hun er Det utfordrer farmasøyten til faktisk å finne ut hvor legemiddelbrukeren er..

36 Å møte den Andre der den er vil si at legemiddelbrukeren og farmasøyten sammen lar seg bevege i en felles prosess (Concordance) mot en felles forståelse

37 Å møte den Andre der den er Å møte den Andre der den er vil si å møte den andre uten betingelser, forventninger og krav om forandring fordi nettopp dette er en betingelse for å få til en forandring (forandringsparadokset)

38 Et enkelt kommunikasjons tips: Bruk av ordet ikke Studier viser at mennesker i svært stressede situasjoner (f.eks nysyke) oppfatter ordet ikke dårlig Eks. Denne medisinen gir ikke munntørrhet Dvs. alle typer negasjoner oppfattes dårlig Eks: denne medisinen skal gi deg mindre smerter.

39 God kommunikasjon er derfor... Fortelle hva, hvordan eller hvorfor det er (med fokus på det positive) Å unngå å fortelle hva, hvordan eller hvorfor det ikke er f. eks: denne medisinen kan gjøre deg smertefri

40

41 Kommunikasjon i tverrfaglige team Enhver er sårbar i sin faglighet og i sin profesjon også farmasøyten og legen I tverrfaglige team er vi ute etter samarbeid og ikke konkurranse I tverrfaglige team må vi tro på at farmasøytens faglighet er en viktig brikke i det store puslespillet

42 Kommunikasjon i tverrfaglige team Kommunisere mykt være faglig sterk Skille på viktig og mindre viktig Akseptere

43 Kommunikasjon i tverrfaglige team Presentere noe som objektivt sant vs. mer spørrende, undrende, ydmyk stil uten å miste egen identitet Kunne selv sette agenda: når man finner feil- Unngå sterke uttrykk: dette er feil er du gal, du kan ikke kombinere disse to medisinene

44 Case: kvinne f Kommer inn med 100mg metoprolol og 7,5 mg Zopiklon Hvilken antidepressiv behandling skal hun få? 1) Ta genotyping 2) Cipralex/citalopram mindre egnet 3) Mirtazapin obs tretthet ( red. Zopiklon?) 4) Venlafaksin avhengig av genotyping 5) Sertralin -?

45 Deskriptiv stil Når disse medisinene kombineres skjer slik og sånn er det dette vi ønsker? Rigide oppfatninger Kunne si fra når noe er riv ruskende galt

46 Språk i tverrfaglige team Tenke over hvilke ord man bruker psykologer, fysioterapeuter, prester, ergoterapeuter, sosionomer, hjelpepleiere, psykiatere, sykepleiere = inkluderende språk, enkelt språk Mål= å forstå (lytte) og selv bli forstått

47 Hjelpepleier sier: pasienten sover godt sover minst 11 timer pr natt Farmasøyten tenker: Farmasøyten sier: jøss, så idiotisk at hun da står på Zopiklon ser at pas. står på sovemed. Hva skal vi tenke om muligheten for å ta den bort eller redusere hvordan vil du tro at det går for pasienten?

48 Oppsummering: JAMA 2004 Epstein RM et al 5 kommunikasjons aktiviteter i forhold til å dele kliniske erfaringer med legemiddelbrukeren: 1) understanding the patient's (and family members') experience and expectations 2) building partnership 3) providing evidence, including a balanced discussion of uncertainties 4) presenting recommendations informed by clinical judgment and patient preferences 5) checking for understanding and agreement.

49 Farmasøyts erfaring og refleksjon etter en legemiddelsamtale Disse samtalene preget ikke bare våre holdninger, men også legemiddelbrukerens oppfatninger av oss som farmasøyter * * Kursdeltaker

50 For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte som virkeligheten Platon

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Pårørendes roller i rehabilitering

Pårørendes roller i rehabilitering 1 Eileen Langedal Pårørendes roller i rehabilitering - en kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning eldre Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2012 2 Pårørendes roller

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Autonomi blant sykehjemsbeboere

Autonomi blant sykehjemsbeboere Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Autonomi blant sykehjemsbeboere I utgangspunktet så skal jo alle, mene jo æ da, få lov til å bestemme over sitt eget liv, så langt det

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Møtet mellom barnesykepleier og helsesøster

Møtet mellom barnesykepleier og helsesøster Møtet mellom barnesykepleier og helsesøster Hva kjennetegner samarbeidet mellom barnesykepleier og helsesøster på Nyfødt intensiv avdelingen og hvordan kan vi forstå deres erfaringer Mona Pauline Voie

Detaljer

Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. Å bli ergoterapeut Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. Astrid Vekve Nymo Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt for klinisk medisin Det medisinske

Detaljer

Bedre samarbeid mellom nivå og etater

Bedre samarbeid mellom nivå og etater Tverrfaglig samarbeid fagpersonenes utfordring! Margunn Rommetveit har arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming og deres pårørende og hjelpeapparatet i vanlig grunnskole og på et statlig spesialpedagogisk

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis

Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis Universitetslektor Mette Fløystad Kvammen Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Universitetet i Agder mette.f.kvammen@uia.no Paper til konferanse for Nordisk nettverk for profesjonsforskning, Århus

Detaljer

Motivasjon til endring

Motivasjon til endring Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Kamilla Amelia Syrtveit og Tonje Bakken Veileder: Kari Elisabeth Dahl Motivasjon til endring Motivation to change 11 500 ord Bachelor i tannpleie,

Detaljer

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!»

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» VITENSKAP «Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» OM ERFARINGER FRA BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERING ETTER ERVERVET HJERNESKADE Av Eli Langørgen Abstract PURPOSE: This qualitative study sought

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer