God, bedre, best! Kvalitetsplan for Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole"

Transkript

1 God, bedre, best! Kvalitetsplan for Skole

2 Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. trinn, og for funksjonshemmede elever opp til 12 år. Visjon Skolen gir et likeverdig opplæringstilbud til alle uavhengig av evner og forutsetning der læring er basert på elevaktivitet. Skolen samarbeider med elever og foreldre om elevenes læringsprosesser. Skolen er en inspirerende arbeidsplass hvor lærerne samarbeider og stimuleres til utviklingsarbeid. SFO er et fritidstilbud som gir elevene tilsyn og omsorg der det legges til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alders- og funksjonsnivå hos barnet. Hovedmål Elevene opplever en skolehverdag preget av positiv samhandling og medinnflytelse, samt gode relasjoner til medelever og tydelige voksne. Elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, kan uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy. Elevene lærer realfag ved aktivt arbeid i fagene og utforsking av teori gjennom praktiske oppgaver. Elevene lærer 2. fremmedspråk ved aktiv kommunikasjon muntlig og skriftlig og utforsking av andre lands kultur. Minoritetsspråklige elever får tilpasset opplæring ut fra evner, ferdigheter, interesser og kulturell bakgrunn slik at kontinuerlig språkutvikling finner sted. Elevenes læringsmiljø utvikles med utgangspunkt i systematisk vurdering av virksomheten.

3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Innledning...5 Læringsplakaten i læreplanen for Kunnskapsløftet...7 Tilpasset opplæring...8 Lesing og skriving...10 Regning...12 Målsetting...13 Digital kompetanse...14 Andre sentrale satsingsområder...16 Stavanger kommunes kvalitetssikringssystem...22 Rapportering...23 Fotograf: Elisabeth Tønnesen Fotograf: Elisabeth Tønnesen

4 Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage- og skolebarn i Stavanger. Planene har gjennomgående fokusområder med målsettinger om økt faglig og sosial kompetanse både i forhold til enkeltindividet og i forhold til fellesskapet. Alt arbeid i barnehage og skole må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og utvikle seg og å strekke seg etter nye mål. Planene forutsetter at ansatte og rådsorganene for barnehagene setter seg inn i planene for skole og skolefritidsordningen og at ansatte og driftstyrene ved skolene setter seg inn i barnehageplanen. I tillegg til disse planene vil det i løpet av høsten 2007 bli utarbeidet egne planer for fysisk aktivitet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Planer for kompetanseutvikling hos ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning vil også bli utarbeidet. Det samme gjelder planer for lederutvikling i barnehage, skole og skolefritidsordning. I 2008 har Stavanger-regionen status som europeisk kulturhovedstad. Det er viktig at kulturdimensjoner vises gjennom innhold og presentasjoner som knyttes til fokusområdene i kvalitetsutviklingsplanene, både for barnehagen, skolen og skolefritidsordningen. Kultur må løftes fram både i 2008 og de øvrige årene i planperioden. Vi ønsker alle lykke til i arbeidet med å videreutvikle en enda bedre stavangerbarnehage og enda bedre stavangerskole. Stavanger, april 2007 Bjørn Tungland direktør Mona Kopperstad barnehagesjef Eli Gundersen skolesjef Fotograf: Odd Atle Edvardsen

5 Innledning God, bedre, best plan for kvalitetsutvikling i Stavangerskolen Det foregår mye god læring i Stavangerskolen. Mange skoler er kommet langt i arbeidet med områdene som settes i fokus i denne planen. Likevel kan mye bli bedre. Alle kan gå noen skritt videre i sin egen utvikling og utøvelse av lærergjerningen basert på områdene fokusert i planen. Å bli best er et mål å strekke seg etter. I det å være best ligger det en forpliktelse til å være med å gjøre de andre bedre. Slagordet god, bedre, best.. er et ønske om å anerkjenne det som er godt, søke etter det bedre og sikte mot å bli best. Stavangerskolen I Stavangerskolen skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Elevene skal gå ut av grunnskolen med god basiskompetanse i lesing, skriving, tallforståelse og IKT. Dette gir grunnlag for økte kunnskaper og ferdigheter i skolefagene. Like viktig er det at skolen bidrar til å utvikle elevenes evne til å se seg selv og andre som medansvarlige for et godt fellesskap og en positiv samfunnsutvikling. Sentrale verdier som demokrati, ytringsfrihet og toleranse skal vektlegges. I skolen skal elevene møte og lære å verdsette mangfoldet slik det uttrykkes blant annet gjennom kunst og kultur, i ulike livssyn, ulik etnisk bakgrunn og ulike familiemønstre. Skolen skal videre stimulere til fysisk aktivitet, sunt kosthold og derigjennom fremme god helse. Stavangerskolen skal ha tydelige og trygge ledere med fokus på elevenes læring og skolens pedagogisk utviklingsarbeid. Lærerne skal være tydelige læringsledere for enkeltelever og i elevgruppene. Uavhengig av elevforutsetninger og læringsmål for den enkelte elev skal Stavangerskolen uttrykke at læring krever arbeid, innsats og vilje. Stavangerskolen skal preges av et konstruktivt og godt samarbeid mellom elever, foreldre, lærere, skolens ledelse og andre berørte parter. Fagstabene i kommunen skal støtte og utfordre skolene i deres utvikling og være pådrivere når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid. Grunnlagsdokumentene for opplæringen er læreplanen, opplæringsloven, nasjonale satsingsområder og kommunale føringer. De kommunale føringene som har hovedfokus i er gitt i denne planen. Ny kvalitetsutviklingsplan Ny plan for kvalitetsutvikling i Stavangerskolen bygger på læreplanen for Kunnskapsløftet og skal være et redskap for å nå skolens målsettinger, nasjonale så vel som kommunale. Planen skal være: Et grunnlagsdokument med fastsatte fokusområder for utarbeidelse av skolenes egen handlingsplan/kvalitetsutviklingsplan Et grunnlagsdokument for å søke statlige kvalitetsutviklingsmidler Plan for kvalitetsutvikling i Stavangerskolen ble første gang utarbeidet i Senere er planen blitt revidert. Planarbeidet har i seg selv vært et eget utviklingsprosjekt. Planen omfatter grunnskolene og gjelder perioden

6 Fokusområdene Planen har fokus på noen sentrale områder som skal prege alle grunnskolene i Stavanger kommune. Fokusområdene bygger på evalueringsresultater av L-97 (læreplanen) og nye områder i læreplanen for Kunnskapsløftet. Fokusområdene er: Tilpasset opplæring Lesing og skriving Regning Digital kompetanse I tillegg til de fire fokusområdene kan hver enkelt skole utvikle sin skoleprofil gjennom egne valg som beskrives spesielt i planen fordi Stavangerskolen også skal preges av mangfold og kreativitet. Det er driftstyret ved den enkelte skole som skal vedta eventuelle ytterligere fokusområder. Alle skolene skal utarbeide lokale planer. Alle skoler skal samtidig arbeide etter læreplanen for Kunnskapsløftet, samt fokusere spesielt på områdene i kvalitetsutviklingsområdene i de kommunale planene. Kommunenivået vil initierte møter, kurs, seminarer og andre samlinger knyttet direkte opp mot fokusområdene. Videre vil resultater innenfor fokusområdene bli etterspurt. De kommunale stipendtildelingene vil også prioriteres i forhold til fokusområdene. Videre er det et ønske at også rektorenes utdanningspermisjoner benyttes til ledelsesutvikling eller kompetanseheving innenfor et av fokusområdene i planen. Det vil bli utarbeidet en egen kurs og kompetansekatalog til planene. Både statlige og kommunale midler vil blir benyttet til lærernes og skoleledernes kompetanseutvikling.

7 Læringsplakaten i læreplanen for Kunnskapsløftet Læringsplakaten inneholder viktige prinsipper for skolenes opplæringsvirksomhet, og den må ses i sammenheng med bestemmelsene i lov og forskrift, læreplanens generelle del og læreplaner for fag. Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skolene. Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Fotograf: Odd Atle Edvardsen

8 Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Kravet om at opplæringen skal være tilpasset elevens evner og forutsetninger, er nedfelt i opplæringslovens 1-2. En tilpasset opplæring kjennetegnes ved at alle elever utvikler gode grunnleggende ferdigheter gjennom en opplæring som gir likeverdige muligheter for alle uavhengig av kjønn, sosial eller etnisk bakgrunn. Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Dette gjelder også elever med særlige vansker eller talenter på ulike områder. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære ramme eller i form av spesialundervisning. Spesialundervisning er kun en rettighet for elever som må ha andre mål i opplæringen enn kompetansemålene gitt i læreplaner for fag. Skolenes ressursteam i samarbeid med PPT har en viktig rolle i forhold til tilrettelegging for elever som strever med å tilegne seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon i arbeidet med de nasjonalt fastsatte kompetansemålene. Elevmedvirkning er en forutsetning for tilpasset opplæring og bidrar til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser og gir større motivasjon for egen læring. Tilpasset opplæring handler om å tilrettelegge for en god undervisning som fremmer elevenes læring. I Stavangerskolen vektlegges derfor læring gjennom bruk av læringsstrategier, portfolio, mange intelligenser og læringsstiler. Tilpasset opplæring krever samarbeid med foresatte, og skole-hjem samarbeidet må synliggjøres i skolens planer.

9 Tilpasset opplæring Målsetting Elevene i Stavangerskolen skal få opplæring som er tilrettelagt i forhold til sine evner og forutsetninger. Viktige suksessfaktorer Ledelsen ved skolen disponerer de samlede ressursene effektivt, organiserer opplæringen og tilrettelegger innhold og arbeidsmåter for å gi den enkelte elev tilpasset opplæring Lærerne benytter læringsstøttende og diagnostiske prøver Lærerne vektlegger kartlegging av elevenes læringspotensial Elevene får bruke sine sterke sider og preferanser for læring så ofte som mulig Elevene er med på å sette egne læringsmål og er delaktige i lage å egne arbeidsplaner ut fra sine evner og forutsetninger Elevene lærer hvordan de selv lærer best Elevene får velge blant ulike oppgavetyper, vanskegrad, tidsbruk, arbeidsmåter, læremidler og læringsarenaer Elevene skal kunne bedømme effektiviteten i egen læring Resultatoppnåelse vurderes gjennom Kommunal elevundersøkelse 3. årstrinn Elevundersøkelsen 7. og 10. årstrinn Kommunal foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Fotograf: Siv Egeli

10 Lesing og skriving Læreplanverket for kunnskapsløftet løfter fram lese- og skriveferdigheter som en av fem grunnleggende ferdigheter som skal integreres i alle fag i opplæringen. Det å utvikle den enkelte elevs lese- og skrivelyst og legge grunnlag for gode lese- og skrivevaner, er et sentralt område for opplæringen gjennom hele skoleløpet. Lesing og skriving bygger på en grunnleggende språk- og tekstkompetanse. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig lære å uttrykke egne tanker, få ny kunnskap om den verden de lever i og utvikle et redskap som istandsetter dem til å stå fram med egne meninger og vurderinger. Lesing og skriving er både en kommunikasjonsform og samtidig en metode for å lære. Lesing og skriving gir også en kulturell kompetanse - en bakgrunn for å kunne forstå seg selv og samfunnet. Lesekompetanse består av den tekniske siden av ordavkodingen og forståelse, hvor en henter ut informasjon fra lest tekst og knytter informasjonen til tidligere kunnskap og erfaringer. Når den tekniske delen av avkodingen foregår sikkert og uanstrengt, kan fokuset rettes over til innholdssiden, det å forstå teksten. Begge sider må imidlertid fungere dersom en skal få en god lesekompetanse. På samme måte har også skriving to hoveddeler. Den tekniske siden er skriftforming for hånd eller via tastatur, hvor bokstaver og ord må få en riktig ortografi / staving og innholdssiden, hvor setninger og tekster må gis en form som kan kommunisere med mottakeren. Skriving utvikles gjennom aktiv bruk i ulike sammenhenger og må vektlegges parallelt med leseutviklingen gjennom hele skoleløpet. Det er viktig at den enkelte elev ut fra sine evner og forutsetninger opplever at opplæringen støtter og stimulerer til en god skriftspråklig kompetanse. Språkstimulering og forebygging før skolealder og i begynneropplæringen er viktig for evne til mestring, utvikling av lesekompetanse, forebygging av lesevansker og for ulike læringsprosesser gjennom hele skoleløpet. Utviklingen må følges, og skolen må gis oppfølging gjennom en godt tilrettelagt og tilpasset opplæring. Det er laget gode kartleggingsredskap for ulike trinn i skoleløpet. I tillegg gjeninnføres nasjonale prøver i lesing og skriving. PPT kan støtte den enkelte skole i utvikling av tiltak som kan fremme elevers lese- og skrivemestring. Foreldrene må få kunnskap om at felles innsats er viktig for å bidra til at elevene utvikler gode lesevaner og glede ved å lese. Samarbeidet hjem - skole på dette området er viktig og bør være synliggjort i skolens planer. 10

11 Lesing og skriving Målsetting Elevene i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet utvikle funksjonelle leseog skriveferdigheter - lese- og skrivelyst. Viktige suksessfaktorer Lærerne synliggjør lesing og skriving som ferdighet i alle fagplaner Lærerne følger opp den enkelte elev med kartlegging av lese- og skriveferdigheter og setter inn tiltak ved behov Lærerne samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode lese- og skriveferdigheter Elevene opplever gjennom hele sitt 10-årige skoleløp en progresjon i forhold til å utvikle lese- og skriveferdigheter Elevene bruker biblioteket aktivt Elevene lærer om og benytter ulike lese- og skrivestrategier Resultatoppnåelse vurderes gjennom Lesekartlegginger på ulike årstrinn. Nasjonale leseprøver 5. og 8. årstrinn. Elevundersøkelsen 7. og 10. årstrinn. Karakterresultater 10. årstrinn Utlånsstatistikk, skolebiblioteket Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Resultatoppnåelse vurderes gjennom Lesekartlegginger på ulike årstrinn. Nasjonale leseprøver 5. og 8. årstrinn. Elevundersøkelsen 7. og 10. årstrinn. Karakterresultater 10. årstrinn Utlånsstatistikk, skolebiblioteket Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Fotograf: Odd Atle Edvardsen 11

12 Regning Regning blir løftet fram som en av de fem grunnleggende ferdighetene i læreplanen for Kunnskapsløftet. Dette innebærer at ferdigheten skal integreres i alle fag. Elevene skal oppleve å få brukt og øvd regneferdighetene sine i arbeid med alle fag på skolen. Det settes dermed et skille mellom faget matematikk, som det sted der elevene lærer regneferdigheter, og regneferdigheter som betyr å kunne anvende sine matematiske kunnskaper i praktiske og dagligdagse situasjoner. Regning er en grunnstamme i matematikkfaget. Elevene må kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svarene er. Regning forutsetter videre et annet språk enn verbalspråket. Faget matematikk skal gi elevene grunnlaget for utvikling av dette språket. Sammen med norsk og de andre fagene skal språket og regneferdighetene utvikles og tas i bruk til fagets fordel. De ulike fagene i skolen kan ta i bruk regneferdighetene på ulik måte og i ulik grad. Læreplanen for Kunnskapsløftet gir eksempler på hvor i fagene regneferdighetene kan øves og brukes. Regneferdigheter står i særdeleshet sterkt som grunnleggende ferdighet i arbeid med realfagene. Det er et mål at elevene gjennom bruk av de grunnleggende ferdighetene ser nytten av å bruke sine regneferdigheter og derigjennom motiverer til videre utdanning i realfagene. Skolens oppgave er å sørge for at regneferdighetene faktisk tas i bruk i hvert eneste fag, ikke som enkeltstående tilfeller, men som en del av en helhetlig tenkning rundt mennesket og fagene. Foreldrene må få kunnskap om at felles innsats er viktig for å bidra til at elevene utvikler gode regneferdigheter. Samarbeidet hjem - skole på dette området er viktig og bør være synliggjort i skolens planer. 12

13 Regning Målsetting Elevene i Stavangerskolen skal gjennom arbeid i alle fag utvikle grunnleggende ferdigheter i regning slik at de blir i stand til å mestre situasjoner og løse problemer de møter i skolehverdagen og i praktiske og dagligdagse situasjoner Viktige suksessfaktorer Lærerne synliggjør regning som ferdighet i alle fagplaner Lærerne følger opp den enkelte elev med kartlegging av regneferdigheter og setter inn tiltak ved behov Lærerne samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode regneferdigheter Elevene benytter konkretiseringsmateriell og ulike læringsarenaer for å utvikle regneferdigheter Elevene lærer om og benytter ulike regnestrategier Resultatoppnåelse vurderes gjennom Nasjonale prøver i regning 5. og 8. årstrinn Nasjonal kartleggingsprøve i regning 2. trinn, første gang våren 2008 Karakterresultater 10. trinn Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Resultatoppnåelse vurderes gjennom Nasjonale prøver i regning 5. og 8. årstrinn Nasjonal kartleggingsprøve i regning 2. trinn, første gang våren 2008 Karakterresultater 10. trinn Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Fotograf: Siv Egeli 13

14 Digital kompetanse Læreplanen for Kunnskapsløftet legger opp til at digital kompetanse skal inn i alle fag i grunnskolen og er en av de grunnleggende ferdighetene. Digitale ferdigheter handler om elevenes kompetanse til å utnytte digitale verktøy i forbindelse med læring, både i og utenfor skolen. Skolens ansatte må ha digital kompetanse for å kunne utvikle skolen til et moderne læringsmiljø i en digital tidsalder. Det stilles helt tydelige krav fra departement til skolen, ledelsen og personalet. Ansatte i grunnopplæringen skal ha en kompetanse som sikrer elevene tilpasset opplæring med muligheter til å utvikle evner og talenter i samsvar med generell del, læringsplakaten og læreplanene for fag. En digitalorientert skole er også inspirerende fordi den treffer elevene i deres mediehverdag. Oppvekst og levekår har utviklet en undersøkelse til bruk for ledelsen ved skolene for å kartlegge den digitale kompetansen blant sine ansatte. Kartleggingen vil synliggjøre eventuelle behov for opplæring. Erfaringer fra ulike nasjonale forskningsprosjekter viser at bruk av IKT i skolen fører til: elevenes faglige kunnskaper og læringsutbytte øker IKT utfordrer fagenes egenart og moderniserer fagene økt tekstproduksjon og bedre skriveferdigheter positive resultater med lese- og skriveopplæring på datamaskin Stavanger kommune har i en rekke år brukt midler på å utbygge bredbåndsnett, øke pc-tettheten og utvikle verktøy til bruk i skolene. Linksidene stavangerskolenes startportal på Internett, skolens hjemmesider og opplæringsprogrammet IKT for elever er initiert av Stavanger kommune til bruk for elever og lærere. I tillegg satses det på It s-learning, som er et nettbasert undervisningssted for elever og ansatte. Resultatet av disse satsningene gjør at skolene i Stavanger kommune står godt rustet til å ta fatt på utfordringene i læreplanen for Kunnskapsløftet. 14

15 Digital kompetanse Målsetting Elevene i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet og gjennom arbeid i alle fag utvikle grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse, slik at de blir i stand til å utnytte digitale verktøy i læringsarbeidet. Elevene skal også få et grunnlag til å ta IKT i bruk i arbeidsliv og fritid. Viktige suksessfaktorer Elevene bruker digitale verktøy i alle fag IKT-ansvarlig bidrar til økt pedagogisk bruk av digitale verktøy Skolen synliggjør digital kompetanse i alle fagenes årsplaner Skolen bruker it s learning aktivt Skolens ledelse kartlegger lærernes digitale kompetanse og initierer nødvendig opplæring Skolens ledelse, ansatte og elever gjør aktiv bruk av skolens hjemmesider Resultatoppnåelse vurderes gjennom Kommunal elevundersøkelse 3. årstrinn Elevundersøkelsen 7. og 10. årstrinn GSI-data, pc-tetthet It s learning, brukerfrekvens Plan for kvalitetsutvikling skolens rapportering Fotograf: Odd Atle Edvardsen 15

16 Andre sentrale satsingsområder God, bedre, best inneholder fire fokusområder, områder som er felles for alle skolene i Stavanger. Samtidig er det slik at skolene har forskjellige utfordringer, ulike områder de er flinke på og områder hvor det er behov for en ekstra innsats. Under følger noen slike sentrale satsingsområder. Det må understrekes at lista ikke er uttømmende, men inneholder eksempler på områder driftsstyrene ved den enkelte skole kan velge å legge inn i skolens planer som lokale satsingsområder. Engelsk Gode kunnskaper i engelsk er blitt en forutsetning for muligheter innenfor en rekke utdannings- og yrkesvalg. Engelsk har fått posisjon som det internasjonale morsmålet. Media generelt, og særlig nye medier som Internett, har i veldig høy grad engelsk som det mest fremtredende og retningsgivende språket. Gode kunnskaper i engelsk vil derfor være en forutsetning for å kunne navigere og fungere med et slikt mediebilde. Økende grad av internasjonalisering setter høye krav til kulturforståelde og kommunikasjon. Engelskkunnskaper er en nødvendighet i møte med og forståelse av utfordringene dette bringer med seg. Læreplanen for Kunnskapsløftet legger til rette for en fordypning i engelsk på trinn, og dette satsingsområdet er i tråd med de sentrale føringene og retningslinjene. Entreprenørskap Gjennom entreprenørskap og elevbedrift kan elevene oppleve ulike arbeidsmåter på nye læringsarenaer. Dette er en måte å arbeide på som gir elevene mulighet til å bygge videre på sine sterke sider. I entreprenørskap legges det vekt på at elevene får trening i å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø. I tillegg stimulerer entreprenørskap til kreativitet og til å utnytte egne kunnskaper og erfaringer gjennom å stole på seg selv og i samarbeid med andre. Entreprenørskap kan dessuten gi elevene en grunnleggende forståelse for innhold og prosess i hvordan å starte, drive og avvikle en elevbedrift. Forebygging Opplæringslovens 9A Stortinget har vedtatt en paragraf i opplæringsloven som omhandler elevenes arbeidsmiljø, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. I Stavanger skal alle involverte parter i skolen arbeide for å nå målsettingen om at Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 16

17 Det foregår mye godt arbeid i skolene for å forebygge rus, mobbing, vold, rasisme og kriminalitet. Skolene har valgt forskjellige metoder. Det er viktig at skolene bygger metodevalgene sine på forskningsresultater. Tiltak bør velges ut fra en dokumentasjon på at de virker. For å hjelpe skolene til å få oversikt er det utarbeidet en boks med CD-er, DVD-er og papirbrosjyrer som skolen kan benytte i dette arbeidet. Hjem - skole I formålsparagrafen ( 1-2) i opplæringsloven er grunnskolens samarbeid med hjemmet trukket frem. Det ligger en klar statlig føring i å få til et godt samarbeid med foreldre/ foresatte. Samarbeidet med det kommunale foreldreutvalget er viktig i arbeidet med å utvikle foreldredeltakelse ved den enkelte skole og i det kommunale arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det må legges opp til møteplasser og systemer for foreldremedvirkning i forhold til statlige og kommunale satsingsområder for kvalitetsutvikling og i forhold til den enkelte skoles satsingsområder. Skolene skal generelt stimulere til og utvikle et tettere samarbeid med foreldrene, slik at foreldrenes opplærings- og medansvar i forhold til skolen blir reelt. Det er viktig at skolene har spesiell fokus på å bruke FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som høringsinstans i alle saker av betydning for samarbeidet mellom hjem og skole. Skolene skal ut fra læreplanen for Kunnskapsløftet legge til rette for samarbeid med hjemmet og gi god informasjon om hvordan opplæringa er lagt opp, hva elevene skal møte på de ulike trinn og hvilke arbeidsmåter som skal brukes. Kunst og kultur Kunst og kultur har stor egenverdi og står sentralt i arbeidet med å nå overordnede mål i læreplanen for Kunnskapsløftet. Gjennom møte med profesjonelle kulturytringer og egen utfoldelse på området, skal elevene utvikle sosial, kulturell og etisk kompetanse og legge vesentlige biter i puslespillet som skal skape det allmenndannende mennesket. Staten satser sterkt på å styrke kulturtilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken, og Stavanger kommune bidrar også mye for å gi elevene et rikt kulturtilfang. Gjennom satsningen på Stavanger 2008 styrkes dette ytterligere. Ved å velge kunst og kultur som lokalt satsingsområde for skolen kan elevene gis en rikere hverdag med mange ulike stimulanser som bidrar til faglig utvikling på mange områder. Dette innebærer blant annet en styrking av de praktisk-estetiske fagene som musikk og kunst og håndverk. Det vil også bety at skolen må satse på å få økt kompetanse på disse fagområdene, både gjennom etterutdanning og nyrekruttering, og det forplikter i forhold til å satse på å bruke kunst og kultur aktivt i skolehverdagen. Fotograf: Jarle Aasland 17

18 Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever I samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven skal elever i Stavangerskolen med annet morsmål enn norsk og samisk få tilbud om særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære undervisningen i skolen. Ressursinnsatsen skal primært rettes inn mot de første årene elevene går i norsk skole. Den enkelte skole har ansvaret for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringen. Johannes læringssenter har funksjon som ressurssenter for skolene når det gjelder denne opplæringen. Forskning viser at minoritetsspråklige elever generelt har et dårligere læringsutbytte i skolen enn etnisk norske elever. Oppbygging av skolenes kompetanse gjennom veiledning, etterutdanning og videreutdanning for lærere vil derfor fortsatt være et satsingsområde for Stavanger kommune. Realfag Resultatene fra de internasjonale undersøkelsene PISA og TIMSS gir et nedslående bilde av norske elevers kunnskaper og holdninger til realfag. Utdannings- og forskningsdepartementet har derfor utarbeidet en strategiplan for styrking av realfagene Realfag, naturligvis. Realfag vil si fagene matematikk, biologi, fysikk, kjemi og teknologi. Målsettingen med strategiplanen er å bedre kvaliteten på opplæringen med tanke på omfang, innhold, arbeidsmåter og relevans. Norske elever skal ha gode og allsidige kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfagene. Opplæringen i realfag skal også bedres ved å øke lærernes kompetanse i fagene. 18

19 Samfunn og demokrati Begreper som demokrati, ytringsfrihet, likeverd og like muligheter er grunnsteiner i det samfunnet som er utviklet i Norge. Både i global og nasjonal sammenheng svekkes disse verdiene. Den alminnelige deltakelsen i demokratiske prosesser er sterkt fallende, og vi ser stadig oftere at meningsytringer gis en destruktiv og ikke konstruktiv form. Færre synes bevisste på det felles ansvaret vi har for å gjøre samfunnet rundt oss godt for alle. Ved å satse bevisst på arbeid med samfunnsfag og samfunnsengasjement, kan skolen bidra til å gi elevene bedre grunnlag for å forstå og ta valg som påvirker utviklingen. Gjennom elevmedvirkning kan elevene trenes i direkte utøvelse av demokrati. Gjennom ulike hjelpeaksjoner kan de trenes opp i å ta medansvar. Gjennom sterkt fokus på alle enkeltelevers sterke sider vekkes bevisstheten om likeverd. Ved valg av helhetsløsninger styrkes tanken om at alle må få muligheter. Å velge samfunnsfag og samfunnsengasjement som lokalt satsningsområde er et valg i retning av en av læreplanen for Kunnskapsløftets overordnede målsettinger: Å skape det samarbeidende menneske. Sosial kompetanse Elevene skal oppleve å være i et trygt miljø og ha en skolehverdag preget av positiv samhandling, av medinnflytelse og av gode relasjoner til medelever og tydelige voksne. Den sosiale kompetansen som elevene skal tilegne seg, må etterspørres, oppmuntres og verdsettes i læringsmiljøet rundt elevene. Videre må det legges til rette for muligheter til at de kan bruke sine ferdigheter. Dette innebærer at det ikke vil være tilstrekkelig å gjennomføre sosial læring i enkelte timer eller av enkelte lærere. Læring av sosiale ferdigheter må integreres i alle timer og alle fag. 19

20 Tilpasset opplæring er også viktig når det gjelder sosiale ferdigheter. Enkelte elever vil ha større vanskeligheter med å tilegne seg sosiale ferdigheter enn andre. Det er viktig at det legges til rette for at disse elevene får anledning til å oppøve sosial kompetanse. Vurdering Formålet med vurdering er å fremme læring og utvikling hos elever. Vurdering skal dokumentere kompetanse underveis og til slutt i opplæringsløpet og sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at alle elever får et godt og likeverdig opplæringstilbud. Vurdering i grunnopplæringen inndeles i underveisvurdering og sluttvurdering. Disse har ulike formål. Det er derfor nødvendig at elever kjenner til formålet med vurdering før arbeidet starter, vet når de vurderes, hva de skal vurderes i forhold til og hvilken vurderingsform som skal benyttes. Vurdering i form av karakterer har lang tradisjon på ungdomstrinnet. På barnetrinnet har det ikke vært samme tradisjon for systematisk vurdering av elevene som på ungdomstrinnet. Vurdering etter læreplanen for Kunnskapsløftet vil innebære nye utfordringer for alle trinn. Fotograf: Jarle Aasland 20

21 Resultatmålsettinger Hensikten med en plan for kvalitetsutvikling er at grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle sin kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert av fokusområdene. Nedenfor presenteres et utvalg av indikatorer som samlet sett tar sikte på å gi informasjon om grad av resultatoppnåelse innenfor hvert enkelt fokusområde. I fremstillingen presenteres resultatmålsettingene for planperioden, resultater ved siste måling, samt hvor de ulike dataene er hentet. I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering i forhold til grad av resultatoppnåelse for hvert av fokusområdene. Til sammen gir dette er godt grunnlag for drøfting om videre satsing både på kommunenivå og ved den enkelte skole. Indikatorene bygger på informasjon fra brukerundersøkelser, elevkartlegginger og annen statistisk informasjon. Noen av indikatorene er objektive kvalitetsindikatorer, eksempelvis kartleggingsresultater, mens resultater fra brukerundersøkelser uttrykker subjektiv kvalitet. Noen av områdene er enklere å finne egnede måleparametere for enn andre områder. Datafangst Resultatmålsettinger for kommunen samlet Resultater ved måling i 2006 TILPASSET OPPLÆRING LESING OG SKRIVING REGNING DIGITIAL KOMPETANSE Kommunal elevundersøkelse 3. trinn Elevundersøkelsen 7. trinn Elevundersøkelsen 10. trinn Foreldreundersøkelsen Lesekartlegging 2. trinn Nasjonal leseprøve 5. trinn Nasjonal leseprøve 8. trinn Elevundersøkelsen 7. trinn Lesekartlegging 9. trinn Elevundersøkelsen 10. trinn Karakterresultater Nasjonal prøve i regning 5. trinn Nasjonal prøve i regning 8. rinn Kartleggingsprøve 2. trinn Karakterresultater Elevundersøkelse 3. trinn Elevundersøkelsen 7.trinn Elevundersøkelsen 10.trinn GSI, pc-tetthet 80 % av elevene svarer at de i de fleste fag får faglig hjelp og støtte av lærerne når de trenger det. 60 % av elevene svarer at de i de fleste fag får være med på å velge mellom ulike oppgavetyper i fagene 70 BASIS-poeng på indikatoren Tilpasset opplæring 70 BASIS-poeng på indikatoren Tilpasset opplæring 70 BASIS-poeng på indikatoren Elevenes kompetanse 90 % av elevene skårer over kritisk grense (hefte 2) Resultat over landsgjennomsnittet Resultat over landsgjennomsnittet 80 % av elevene oppgir at de er fornøyde med skolebiblioteket. 80 % av elevene skårer over kritisk grense 90 % av elevene oppgir at de ofte/alltid får bruke skolebiblioteket når de har behov for det Eksamenskarakterer 10.trinn: Norsk hovedmål skriftlig 4,0 Resultat over landsgjennomsnittet Resultat over landsgjennomsnittet Resultat over landsgjennomsnittet Eksamenskarakterer 10.trinn: matematikk skriftlig 3,7 70 BASIS-poeng på spørsmålene: Får du bruke pc på skolen til å skrive setninger eller tekster? Bruker dere data i fagene på skolen? 70 % av elevene oppgir at PC/data brukes til - arbeid på skolen flere ganger i uken - skolearbeid hjemme 1gang/flere ganger pr uke 80 % av elevene oppgir at PC/data brukes til: - arbeid på skolen flere ganger i uken - til skolearbeid hjemme 1 gang/flere ganger pr uke 90 % av elevene oppgir at det svært ofte er mulig å bruke PC/ data/internett på skolen når de har behov for det. 4 elever pr pc 1 lærer pr pc 80 % 48 % Ny indikator 2007 Ny indikator poeng b-trinn 69 poeng u-trinn 92 % Avholdes første gang høsten 2007 Avholdes første gang høsten 2007 Nytt spørsmål våren % 85 % 3,8 4,0 (jenter) 3,7 (gutter) Avholdes første gang høsten 2007 Avholdes første gang høsten 2007 Utarbeides av direktoratet ,4 3,3 (jenter) 3,4 (gutter) 59 poeng 31 poeng Nye spørsmål våren 2007 Nye spørsmål våren % 5,8 elever pr pc 2,1 lærere pr pc It s learning 80 % av 7.klassingene, u-trinnselevene og skolenes ansatte (lærere og andre tilsatte) er pålogget hver måned 52 % u-elever 44 % ansatte som har tatt itslearning i bruk 21

22 Stavanger kommunes kvalitetssikringssystem I Forskrift til opplæringsloven 2-1 står det: Skolen og lærebedrifta skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei mål som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. I 2-2 står det: Kommunen og fylkeskommunen skal medvirke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innafor opplæringa. Stavanger kommunes kvalitetssikringssystem Begrepet kvalitet har ulike dimensjoner. I Plan for kvalitetsutvikling i Stavangerskolen legges det vekt på at kvalitetsbegrepet blant annet skal inkludere elevenes og de foresattes opplevelser av skolen og opplæringstilbudet. Det er elevenes opplevelse av læringsmiljøet som har konsekvenser for deres motivasjon, selvoppfatning, prestasjoner og handlinger. (Skaalvik og Skaalvik, -98) Skolenes forskjellighet medfører at skolene i Stavanger velger ulike innfallsvinkler og satsingsområder i utviklingen av læringsmiljøet. (Læringsmiljøet defineres i denne sammenheng som hele skolens virksomhet.) Til hjelp for skolene i den stadig pågående prosessen mot den gode skole, har Oppvekst og levekår utarbeidet egne elev- og foreldreundersøkelser. I tillegg gjennomfører skolene en rekke ulike kartlegginger. Videre har skoler med ungdomstrinn mulighet til å bruke karakterer og eksamensresultater i skolevurderingssammenheng. Systemet for kvalitetssikring i skolen i Stavanger kommune bygger på: BASIS balansert styring i Stavanger Dette it-baserte styringssystemet sammenstiller en rekke kvantitative styringsdata på følgende områder: brukertilfredshet, ansattetilfredshet, arbeidsprosesser og økonomi. Responsen en skriftlig tilbakemelding til den enkelte skole på bakgrunn av innhentede data fra blant annet BASIS, Skoleporten, Grunnskolens statistikk-innhenting og skolens egne plandokumenter. Responsdokumentet danner utgangspunkt for Dialogen Dialogen en oppfølgende samtale mellom skole og skoleeier ut fra resultater og spørsmålsstillinger som fremkommer i Responsen. Et mål med Dialogen er at Oppvekst og levekår skal få innblikk i skolens hverdag og praksis. Samtidig er det ønskelig at Dialogen også skal føre til at skolen får bekreftelse og støtte på god praksis, samt at eksisterende praksis blir utfordret. Avt ale om oppfølging Mot slutten av hver Dialogsamtale lages det en kort, skriftlig avtale om oppfølging innenfor de områder skolen ønsker å videreutvikle. Skolens oppfølgingsavtale inngår som ett av punktene i direktørens/skolesjefens ledersamtale med den enkelte rektor. Stavanger kommune forventer at skolene utarbeider et lokalt tilpasset kvalitetssikringssystem for sin virksomhet. Systemet bør inneholde en oversikt over hvilke brukerundersøkelser, kartlegginger etc. som skal avholdes, og tidspunkt for gjennomføring. Videre, hvem som har ansvar for gjennomføring og oppfølging, samt hvem som skal informeres om resultater, og hvilke parter som skal involveres i drøfting av resultater. 22

23 Rapportering Skolene blir årlig bedt om å rapportere grad av måloppnåelse i forhold til vedtatte fokusog satsingsområder. Rapporteringen har form som en egenvurdering, og har primært til hensikt å være et utgangspunkt for drøftinger og refleksjoner ved den enkelte skole. Samtidig gir skolenes tilbakemeldinger direktøren nyttig informasjon om skolenes arbeid med de ulike fokusområdene. 1 = I svært liten grad 6 = i svært stor grad Tilpasset opplæring Lærerne ved vår skole benytter læringsstøttende og diagnostiske prøver Ledelsen ved skolen disponerer de samlede ressursene effektivt, organiserer opplæringen og tilrettelegger innhold og arbeidsmåter for å gi den enkelte elev tilpasset opplæring. Lærerne ved vår skole vektlegger kartlegging av elevenes læringspotensial Elevene ved vår skole får bruke sine sterke sider og preferanser for læring så ofte som mulig Elevene ved vår skole er med på å sette egne læringsmål og er delaktige i lage å egne arbeidsplaner ut fra sine evner og forutsetninger Elevene ved vår skole lærer hvordan de selv lærer best Elevene ved vår skole får velge blant ulike oppgavetyper, vanskegrad, tidsbruk, arbeidsmåter, læremidler og læringsarenaer Elevene ved vår skole skal kunne bedømme effektiviteten i egen læring LESING OG SKRIVING Lærerne ved vår skole synliggjør lesing og skriving som ferdighet i alle fagplaner Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av lese- og skriveferdigheter og setter inn tiltak ved behov Lærerne ved vår skole samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode leseog skriveferdigheter Elevene ved vår skole opplever gjennom hele sitt 10-årige skoleløp en progresjon i forhold til å utvikle lese- og skriveferdigheter Elevene ved vår skole bruker biblioteket aktivt Elevene ved vår skole lærer om og benytter ulike lese- og skrivestrategier REGNING Lærerne ved vår skole synliggjør regning som ferdighet i alle fagplaner Lærerne ved vår skole følger opp den enkelte elev med kartlegging av regneferdigheter og setter inn tiltak ved behov Lærerne ved vår skole samarbeider med hjemmet for å gi elevene gode regneferdigheter Elevene ved vår skole benytter konkretiseringsmateriell og ulike læringsarenaer for å utvikle regneferdigheter Elevene ved vår skole lærer om og benytter ulike regnestrategier DIGITAL KOMPETANSE På vår skole synliggjøres digital kompetanse i alle fagenes årsplaner På vår skole brukes digitale verktøy i alle fag Vår skole bruker itslearning aktivt. Skolens ledelse kartlegger lærernes digitale kompetanse og initierer nødvendig opplæring. Skolens ledelse, ansatte og elever gjør aktiv bruk av skolens hjemmesider. IKT-ansvarlig bidrar til økt pedagogisk bruk av digitale verktøy. 23

24 Konsulent: Servicetorget - forsidebilde: Siv Egeli - Layout/trykk: Impress Oppvekst og levekår Ny Olavskleiv 6, 4008 Stavanger Telefon Faks

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer