Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom"

Transkript

1 Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014

2 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger i samtaler med dem som pasienter Voksne pasienter tar sjelden selv uoppfordret opp barna som tema Sykdom begrenser dem i foreldrerollen opplevelse av å ikke strekke til. Bekymrer seg, har dårlig samvittighet Hvordan har egentlig barna til foreldre med kronisk sykdom det? Er det noe vi i hjelpeapparatet kan bidra? Problemstilling: Hvordan erfarer unge sin hverdag med en revmatisk syk forelder?

3 Lovverket rundt barn som pårørende Helsepersonelloven 10 A: Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barna av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom kan ha som følge av foreldrenes sykdom» Lovverket gir ingen klare avgrensninger med hensyn til hvilke barn som kommer inn under begrepet alvorlig somatisk sykdom I lovforarbeidet uttaler departementet at helsepersonell bør være oppmerksom på alle barn som kan få hverdagen sin vesentlig påvirket som følge av foreldrenes helsetilstand. Formålet med loven er å hjelpe de unge og familien til å håndtere de utfordringene sykdommen medfører. Noen sykdomsplager/diagnoser synes i sterkere grad enn andre å vekke helsepersonells oppmerksomhet ang. barna - kroniske sykdommer som smertelidelser og revmatiske sykdommer ikke blant disse.

4 Mange uavklarte spørsmål Blant annet: Har det å ha en forelder med revmatisk sykdom betydning for barn og unges helse- og utviklingsbetingelser? Er dette i så fall en gruppe som hjelpeapparatet bør ha oppmerksomhet mot? På hvilken måte kan hjelpeapparatet eventuelt bidra? For å utvikle kunnskap om hvordan det er for barn og unge å leve med en revmatisk syk forelder, er det viktig å også inkludere de unges egne fortellinger og virkelighetsforståelse i kunnskapsgrunnlaget. Så langt er det i hovedsak de voksnes stemmer som er kommet fram gjennom forskning. De unges erfaringer og forståelse kan være et viktig bidrag med tanke på å styrke og videreutvikle arbeidet rundt barn som pårørende. Det er ikke alltid de voksnes forståelse av barnas situasjon er i overensstemmelse med barnas egne opplevelser (Watson et al. 2006).

5 Revmatiske sykdommer Finnes ca. 200 ulike revmatiske diagnoser. Ca nordmenn har fått stilt en revmatisk diagnose. Blant de vanligste er Leddgikt og psoriasisleddgikt (ca 1 % av befolkningen) Barneleddgikt Spondylartropatier, bl.a Bekhterev (0,5-2 %) Sjøgrens syndrom (ca 0,5 %) SLE (lupus) Sklerodermi Vaskulitter Fibromyalgi (ikke-inflammatorisk revmatisk sykdom) (ca 3-4 %) Artroser (slitasjegikt).

6 Symptomer og funksjonsnedsettelse ved leddgikt Revmatiske sykdommer kan angripe ledd, muskler, senefester, hud, lunger, slimhinner og andre organer. Stivhet og nedsatt bevegelighet. Smerter. Redusert kraft og motorikk, manglende evne til å gripe/bære - håndtere redskaper o.l. Fatigue (tretthet, utmattethet, konsentrasjonsvansker) er et av de mest funksjonsnedsettende symptom ved kronisk sykdom hos kvinner. Vanlig hos kvinner med leddgikt.

7 Leddgikt, forts. Ved sykdomsdebut i tidlig voksenliv er leddgikt 4-5 ganger vanligere hos kvinner enn hos menn. Halvparten av pasientene med leddgikt har til enhver tid moderate eller alvorlige funksjonsproblemer Kvinner rapporterer om mer alvorlige symptomer enn menn, noe som forklares med at kvinner har et mer alvorlig sykdomsbilde enn menn. Sykdommen får oftest større konsekvenser når den angriper tidlig. Sykdomsdebut hos kvinner topper seg mellom år og år. Medikamentell behandling ofte vanskeliggjort ifm graviditet og fødsel, fordi det kan være skadelig for foster og ammende barn. Leddgikt kan forverres etter to til seks måneder etter fødsel. Leddgikt er blant de diagnosene som medfører høy risiko for uførhet blant den voksne befolkningen Ikke diagnosen, men symptombilde/ funksjonsnivå som har betydning for barna.

8 Psykososiale faktorer og leddgikt Oppsummerte studier av sammenhenger mellom psykososiale faktorer og leddgikt viser overvekt av negative faktorer (Bradley 2013): Psykiske plager i form av angst og depresjon hos mellom % av pasientene Leddgiktpasienter med psykiske plager rapporterer mer smerter, mer smertefulle ledd og mindre bevegelighet enn pasienter uten psykiske plager Over halvparten av pasienter med revmatisk sykdom opplever at sykdommen innvirker på muligheten til å delta i sosial aktivitet, den påvirker kommunikasjon og følelsesmessig fungering. Over halvparten beskriver at den påvirker familielivet. Søvnproblemer, hovedsakelig pga smerter Mange strever med å klare jobben og har lite overskudd til andre gjøremål De mange belastninger i dagliglivet kan virke som stressorer på den psykososiale helsen. Tap av identitet, jobb, verdsatte aktiviteter og endringer i roller påvirker selvbildet. Samtidig kan sykdommen i seg selv være et angrep på selvfølelsen, ved at symptomer som kroniske smerter, tretthet, redusert bevegelse og funksjon, samt endringer i utseende og kropp gjør selvfølelsen utsatt.

9 Forskning rundt barnas situasjon. Kvalitativ studie av mødre med leddgikt viser at leddgikt har en betydelig innvirkning på foreldrerollen, overvekt av negative faktorer (Backman & al. 2007). Fatigue kan gi seg uttrykk i foreldrefunksjonene, f.eks ved redusert oppmerksomhet, sensitivitet og respons overfor barnet. (White, White og Fox 2009). Metaanalyse viser økt risiko for både internaliserende og eksternaliserende atferdsvansker hos barn av foreldre med kroniske lidelser (mange ulike diagnoser, også kreft) sammenlignet med friske. Økt risiko i ikke-kreftstudier, ved yngre barn, yngre syke foreldre, dårlig økonomi, langvarig sykdom, syke mødre og aleneforeldre (Sieh et al. 2010).

10 Forskning, forts. Dearden & Becker (2004) undersøkte livssituasjonen til 6000 barn med syke familiemedlemmer. Finner at barn allerede fra 8-10 årsalder begynner å overta omsorgsoppgaver og andre praktiske oppgaver knyttet til husholdet i familier hvor foreldrene er syke. Over halvparten av disse lever i aleneforelder-familier. Det er i langt de fleste tilfeller mødre med kroniske somatiske sykdommer som har behov for hjelp. Større risiko for internaliserende enn eksternaliserende problemer hos barn og unge med kronisk syke foreldre (Barkmann et al. 2007, Sieh et al. 2012). Ikke bare sykdommen i seg selv, men familiesituasjonen, relasjoner, samspill og egenskaper ved de enkelte familiemedlemmene har betydning for å forstå sammenheng mellom sykdom og barns psykososiale helse. Internaliserende problematikk forklares i stor grad med forhold i familien, mens eksternaliserende vansker i hovedsak har sammenheng med individuelle egenskaper hos den unge (Sieh et al. 2012).

11 Metode Kvalitativ undersøkelse funn kan ikke generaliseres Gir innblikk i erfaringene til noen ungdommer. Kvalitative studier gir mulighet for å gå i dybden, en bedre forståelse av hvordan de unge selv erfarer det å leve i en familie med sykdom. 6 unge/ungdommer alder år, alle med mødre med leddgikt. Semistrukturert intervju, 4 hjemme hos den unge og 2 på mitt kontor på sykehuset.

12 Informantene Alle bor i Nordland, byområder og større/mindre tettsteder. Èn av mødrene i fast arbeid, de øvrige har uførestønad eller arbeidsavklaringspenger. Med ett unntak bor alle foreldre med ektefelle eller samboer. Alle ektefeller/samboere i ordinært arbeid. Kun en av de unge bor fast sammen med søsken. Alle unntatt èn av de unge er i utdanning. To deltar i organisert aktivitet, de øvrige har tidligere vært aktiv. Èn opplyser at moren har hatt leddgikt siden den unge ble født. To oppgir at morens sykdomsutbrudd ligger ca 2-3 år tilbake i tid, de øvrige var mellom 5 og 10 år da de ble klar over at moren hadde leddgikt.

13 En kategoribasert presentasjon av informantene Den skjermede Hjelperen Den distanserte Kategoriene blitt til på bakgrunn av karakteristiske kjennetegn ved de unges involvering i forholdet til moren som revmatisk syk. Jeg har valgt begrep som gjenspeiler de unges egen forståelse, slik den fremkommer gjennom samtalene.

14 Den skjermede Beskriver en selvstendig og selvhjulpen mamma som tar ansvar for det meste av gjøremål hjemme, delegerer i liten grad oppgaver til øvrige familiemedlemmer, avviser tilbud om hjelp. Beskriver moren som en av de mest aktive foreldrene i klassen. Den skjermede har gjennom barneårene ikke reflektert over at moren har vært syk. Etter hvert som den unge har blitt eldre har hun blitt mer oppmerksom på hvordan moren strever, ser at moren har dårlige dager. «Jeg har sett det av og til at hun har måttet gå og lagt seg, at hun har vondt i hodet og vært skikkelig dårlig». «hun burde jo ikke gjøre alt hun gjør hjemme, men likevel strekker hun seg enda mer for at vi skal få det bra».

15 Den skjermede, forts. Den unge har aldri snakket med moren eller med noen andre om morens sykdom. «Det eneste jeg vet er at man får ondt i leddene, det har jeg funnet ut av navnet, liksom». Den unge mener moren har latt være å snakke om sykdommen for å skåne henne. «Hun har valgt å holde oss liksom litt utenfor, for at vi ikke skal føle oss så skyldig i alt det her eller ja, sånn at vi ikke skal bekymre oss».

16 Hjelperen Mor hatt leddgikt gjennom store deler av den unges oppvekst. Mor åpen overfor familien om hvordan sykdommen hemmer henne og ber aktivt om hjelp fra den unge. Fars arbeid krever mye av hans tid og begrenser hans mulighet for å bidra med gjøremål i hjemmet, større del av oppgavene faller på den unge. Moren bruker mye tid på aktiviteter utenfor hjemmet og hjelperen bekymrer seg for om dette skal slå tilbake på moren dersom hun presser seg for langt. «jeg tror ikke hun får slappe av så mye som hun trenger, hun blir veldig utmattet og det kan føre til depresjon og sånn»

17 Hjelperen, forts. Hjelperen forstår at sykdommen hemmer moren og medføre plager i form av smerter og slitenhet som gjør mange dagligdagse oppgaver vanskelig for moren å ivareta. Hjelperen bidrar med mange oppgaver, bla. rengjøring, matlaging, innkjøp, påkledning. Hjelpen motivert ut fra å lette belastningene for moren. Hun har ikke så mye overskudd, altså så jeg prøver å hjelpe til da. Og så er det sånn med husstell og sånn, støvsuging og sånn det får hun vondt i skuldrene av, så det prøver jeg å ta meg av.

18 Den distanserte Moren hatt sykdom over lang tid. Skilte foreldre begge foreldre etablert med ny samboer/familie. Delt bosted, stadig større del av tiden hos far. Den distanserte beskriver en oppvekst der han tidlig måtte bli selvhjulpen mener selv dette har bidratt til at han nå føler seg selvstendig og uavhengig. Den distanserte vet lite om morens sykdom moren har ikke snakket om sykdommen. Mor ivaretar det meste av oppgaver hjemme, også når den distanserte bor hos moren.

19 Den distanserte, forts. Økende bevissthet rundt morens plager etter hvert som han selv er blitt eldre, ser f.eks at moren kan bli liggende hele dager, kan ha vansker for å kjøre bil, r med å håndtere redskaper m.m. Tross dette oppfatter den distanserte at far har større behov for hans hjelp enn moren, og den unge har bevisst valgt å bruke mye av sin tid på å hjelpe til med oppgaver i fars nye familie. Dette valget medfører at den unge samtidig distanserer seg fra situasjonen hos mor og hennes evt. behov for hjelp. Når jeg er hos pappa så tar jeg ut av oppvaskmaskinen, setter på klær og tar ut, og henger opp..og alt sånn, jeg gjør alt det mamma gjør her. Det har blitt en vane, rett og slett, å gjøre alle de tingene.

20 Hovedtema i de unges fortellinger I datagrunnlaget fremkommer tre hovedtema som rommer mye av det de unge har formidlet i samtalene: 1) Kunnskap (bl.a informasjon til den unge, andres kjennskap) 2) Ansvar og deltakelse i familielivet (praktisk hjelp/omsorg ) 3) Relasjoner og samhandling (følelsesmessig klima)

21 1. Kunnskap det å vite og forstå Informasjon til den unge: Hjelperen har god innsikt i hvordan leddgikten begrenser morens funksjonsnivå de observasjoner hjelperen gjør samsvarer med hans bakenforliggende forståelse av sykdomsproblematikken. Den skjermede og den distanserte har så godt som aldri snakket med moren om sykdomsplagene. Etter hvert som de er blitt eldre har de sett at moren strever, men mangler konkret kunnskap å fortolke sine observasjoner opp mot. De gir uttrykk for usikkerhet og bekymring rundt hvordan moren egentlig har det. Ingen av de unge har fått tilbud om informasjon fra andre, noe flere stiller seg undrende til særlig hjelperne. Samtlige etterspør mer informasjon. «egentlig er det jo litt rart at jeg ikke vet mer om hva som foregår, hun har jo hatt sykdommen siden jeg ble født. Det burde være slik at man fikk vite litt om sykdommen når man ble gammel nok til å forstå».

22 Kunnskap, forts. Diffuse fenomen, som å være smerteplaget, trøtt og mangle overskudd og energi, kan være vanskelig å forstå for andre enn den syke selv. Informasjon og kunnskap er viktig for å hjelpe de unge til å et mest mulig realistisk bilde. De unges beskrivelse av tausheten rundt sykdommen og sykdommens innvirkning på familielivet er i tråd med funn i tidligere studier (Sørfonden 2009, Elstad, Grue og Eriksen 2005).

23 Kunnskap, forts. Nettverk som ressurs - informasjon til andre: To av hjelperne har informert sine venner om morens sykdom. «Da var det greit at de visst, sånn for å forstå at hvis mamma var veldig sliten og hadde mye vondt, så måtte vi dra en annen plass. Det har jo alltid vært sånn at når jeg har sett at hun har hatt veldig vondt, så har vi heller vært ute». Ingen av de øvrige unge har fortalt andre spesifikt om morens sykdom. Ingen av de unge er kjent med at skolen e.a. er informert om morens sykdom. Ingen av de unge har erfart at skolen eller andre har spurt rundt morens sykdom eller avklart behov for tilrettelegging eller annen støtte.

24 Kunnskap, forts. Nettverk som ressurs - informasjon til andre: Hjelperen mener det er viktig at skole og andre i nettverket rundt familien kjenner til sykdomsproblematikken og hvordan den kan innvirke på familien. «Det kan være en stor fordel egentlig, at de skjønner hvordan du har det hjemme. For det har jo faktisk mye med hverdagen, med hvordan man gjør det på skolen eller på andre ting». Betydningen av støtte utenfor familien understøttes av tidl. studier. Positive relasjoner til lærere fremheves som viktig for de unge, bl.a gjennom lærers følelsesmessige engasjement og skolens mulighet for støtte (Sieh et al. 2013, Scottish Goverment 2010).

25 2. Ansvar og deltakelse i familielivet Fordeling av arbeidsoppgaver: Familiene har et tradisjonelt kjønnsrollemønster, der mor har hovedansvaret for husholdet. I familien til den skjermede og den distanserte ivaretar moren i all hovedsak oppgavene selv: «.det er nesten som hun overarbeider seg, føler jeg da. Hvis hun har vondt i leddene sine, så står hun likevel på kjøkkenet og lager mat, driver og plukker opp absolutt alt og setter seg alltid i arbeid. Og hvis pappa skal hjelpe henne, så bare dytter hun ham bort. Så hun lar ingen andre hjelpe henne». Hjelperen tilpasser, i langt større grad enn den skjermede og den distanserte, sin praktiske hverdag til morens behov og setter av mye tid til oppgaver som må ivaretas i hjemmet, samt omsorgsoppgaver. Ingen oppgir familie/nettverk rundt som støttespillere/hjelpere, i all hovedsak ivaretar familien alene alle oppgaver knyttet til husholdet.

26 Ansvar og deltakelse, forts. For hjelperen kan det være utfordrende å balansere oppgavene som skal ivaretas hjemme med andre behov: «Når pappa er hjemme, da er jeg mest ute med venner og sånn. Når pappa er borte, så kan det jeg vet ikke krasje litt. Jeg får ikke tid til å dra på trening, og gjøre skolearbeid og være sammen med venner». «det er ting jeg ikke helt har fått gjort i tide, for at jeg har måttet hjelpe til hjemme» Hjelperen beskriver en hverdag der omfanget av oppgaver kan blir så store at han føler seg sliten. På den andre siden forteller han også om dårlig samvittighet hvis han føler han ikke hjelper nok til. Også den distanserte og den skjermede tilpasser gjøremål i hverdagen til morens sykdom, men da i hovedsak med å unnlate å be moren om hjelp og heller selv ta større ansvar for egen hverdag og egne gjøremål.

27 Ansvar og deltakelse, forts. Endring i roller og funksjoner avhengig av tidspunkt for morens sykdom: Sykdommen har ikke medført omveltninger/nye rutiner i de familiene hvor mor har hatt leddgikt fra barna var små. En av hjelperne beskriver sin rolle som hjelper slik: «Det har bare blitt sånn. Det var sånn når jeg var liten også, at mamma ropte på meg når det var noe som skulle gjøres, når hun skulle ha hjelp». En annen hjelper beskriver store endringer - fikk en rekke ekstra oppgaver og økt ansvar da moren ble syk. Moren greide heller ikke lengre å være med på aktiviteter de tidligere hadde gjort sammen, noe den unge gav uttrykk for var svært trist.

28 Ansvar og deltakelse, forts. Mine funn understøtter tidligere studier, bl.a ang. økt arbeids- og omsorgsbelastning for barn av kronisk syke foreldre, samt at foreldre med kroniske sykdommer kan ha større utfordringer enn friske med å delta i barnas hverdagsliv (Korneluk og Lee 1998, Dearden og Becker 2004). Barn med kronisk syke foreldre har økt risiko for å utvikle psykososiale vansker. Dette forklares bl.a med barnas opplevelse av sosial isolasjon, fordi foreldre ikke har kapasitet til å engasjere seg og delta i aktiviteter med barna. Mindre tid og rom for felles aktivitet påvirker igjen de følelsesmessige båndene mellom barn og foreldre (Sieh et al. 2012).

29 3. Relasjoner og samhandling Hjelperen opplever at kommunikasjonen i familien er preget av åpenhet og stor takhøyde, med rom for alle aspekter av følelsesregisteret, f.eks å gi uttrykk for opplevelse av for stort press eller urettferdighet. Han beskriver nære relasjoner og et styrket samhold setter dette i sammenheng med er morens sykdom lært å ta hensyn og ha omtanke for og stille opp for hverandre.

30 Relasjoner og samhandling, forts. Den skjermede og den distanserte beskriver mer lukket kommunikasjon generelt lite dialog familiemedlemmene imellom. Den skjermede trekker fram tausheten som en barriere, som skaper avstand til moren. Hun ønsker en mer åpen dialog og mener dette kunne endret hennes rolle i familien og bidratt til en nærere relasjon til moren. «Jeg synes det har ødelagt mye at jeg ikke har visst at jeg har en syk mamma»

31 Relasjon og samhandling, forts. Både hjelperen og den skjermede beskriver mødre som kan bli anspent og stresset, som ofte kan være i dårlig humør og som lett blir irriterte. Hjelperen setter svingninger i morens humør i sammenheng med de belastningene sykdommen medfører, blant annet smerteproblematikken. «..og det er klart, hvis hun er i dårlig humør eller sliten og sånn, så smitter det jo over». Når moren har dårlige sykdomsperioder prøver hjelperen å unngå å belaste moren unødig. «Ja, jeg merker det godt det er mye opp og ned, så det er jo sånn at nå har jeg lært meg å kjenne mamma, så jeg vet at når hun er sånn og sånn i humøret, så jeg prøver liksom å ikke tilpasse meg, men jeg prøver liksom å ta hensyn til at noen dager så er hun ikke i humør, så jeg må ikke presse på noe som kan gjøre det verre».

32 Relasjoner og samhandling, forts. Konflikter og dårlig stemning gjør inntrykk på de unge. Enkelte opplever lange perioder med taushet som belastende, noen beskriver vansker med å konsentrere seg på skolen. En av informantene oppgir morens dårlige humør og hyppige konflikter hjemme som det vanskeligste med å ha en syk mor og det som mest påvirker relasjonen til moren. De unge har ikke snakket med andre om disse forholdene.

33 Relasjoner og samhandling, forts. Å skjerme hverandre: Ikke bare mødrene som skjermer de unge, også de unge forsøker å skåne moren og prøver å finne løsninger som unngår å belaste forelderen. «Når jeg vet at hun er syk, så har jeg liksom trukket meg litt tilbake og gjort ting selv, ikke spurt om noe og sånne ting». Det kan dreie seg om å la være å spørre om tjenester eller penger, eller skåne moren for problemer eller bekymringer i den unges egen hverdag. Alternativt avventer de unge med å ta opp ting med moren til hun har en bedre dag.

34 Relasjoner og samhandling, forts. Både hjelperen og den skjermede bekymrer seg for moren. «jeg tror det ligger i den naturlige reaksjonen at man blir redd for folk man er glad i. I hvert fall når man er liten og har vært avhengig av moren din noen år og så ser du at hun har vondt, da tenker du over hvordan hun har det og hva som skjer». Den skjermede uttrykker usikkerhet rundt hvordan sykdommen egentlig påvirker morens liv, urolig for konsekvenser hvis moren presser seg for langt. «Og jeg får så dårlig samvittighet over hvordan det har vært fra jeg var lita, at jeg har bedt så mye av henne. Jeg tenkte ikke noe over det, jeg tenkte hun var frisk og så har hun egentlig hatt skikkelig vondt. Så jeg er redd for at det skal gjøre noe med henne, en eller annen dag, at hun blir utmattet. Jeg er redd for det, jeg er livredd for det».

35 Relasjoner og samhandling, forts. De unge beskriver mange belastninger knyttet til følelsesmessige aspekter med å en syk forelder, som også er synliggjort i tidligere studier (Bradley 2013, White et al. 2009,Sieh et al. 2006, Helland og Mathiesen 2009).

36 Oppsummert De unges erfaringer med å leve med en revmatisk syk forelder samsvarer i stor grad med funn fra andre studier med annen sykdomsproblematikk. Samtlige unge har erfaringer med at morens sykdom påvirker deres hverdag, for de fleste både på det praktiske og det følelsesmessige planet. Positive aspekter som styrket samhold og nærhet, økt selvstendighet og modenhet, økt bevissthet rundt verdier i livet og styrking av empati. Belastende forhold som mangel på åpenhet og involvering, omfattende arbeidsoppgaver, humørsvingninger, høyt konfliktnivå, bekymringer for morens helse, utfordringer i kommunikasjon og samspill. Betydningen av forelderens sykdomsmestring for de pårørendes situasjon understøttes av en rekke andre studier (Metzing-Blau & Scnepp 2008, Backmann et al. 2008, Sieh et al. 2013). Behov for tiltak både overfor den voksne, i form av hjelp til å leve best mulig med sykdommen og til barna, for å ivareta deres behov for informasjon, støtte og /hjelp i hverdagen.

Når mamma eller pappa har revmatisk sykdom. Om barn som pårørende v/sykehussosionom Bente Fridtjofsen

Når mamma eller pappa har revmatisk sykdom. Om barn som pårørende v/sykehussosionom Bente Fridtjofsen Når mamma eller pappa har revmatisk sykdom Om barn som pårørende v/sykehussosionom Bente Fridtjofsen Hvorfor en aktuelt tema? Svært mange barn av foreldre med kronisk fysisk sykdom rapporterer følelsesmessige

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de som pasienten oppgir som sin(e) pårørende, familie

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt - barn som pårørende av alvorlig syke og døende v/generalsekretær Randi Talseth, Voksne for Barn Gardermoen, 28.10.16 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Pårørende som ressurs

Pårørende som ressurs Pårørende som ressurs 1 Hvem er pårørende Definisjon i juridisk forstand : den som pasienten oppgir som nærmeste pårørende. Ektefelle eller den pasienten lever sammen med i samboer/partnerskap, myndige

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

Det eksisterer et rusmiddelproblem Frid Hansen

Det eksisterer et rusmiddelproblem Frid Hansen Det eksisterer et rusmiddelproblem Frid Hansen qnår bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien qnår de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

En ny hverdag etter nyrepankreastransplantasjon? Kari Gire Dahl Master i sykepleievitenskap

En ny hverdag etter nyrepankreastransplantasjon? Kari Gire Dahl Master i sykepleievitenskap En ny hverdag etter nyrepankreastransplantasjon? Kari Gire Dahl Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for valg av tema Komplisert transplantasjon Om lag 30% får postoperative komplikasjoner med påfølgende

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

ER DET RART DET KAN VÆRE

ER DET RART DET KAN VÆRE ER DET RART DET KAN VÆRE UTFORDRENDE? 1 Foreldre med tidligere problematisk forhold til rusmidler, og erfaringer med foreldrerollen Konferansen Leva livet, Trondheim 5. juni 2013 Unni.kristiansen@hint.no

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Bergen, februar 2012 Hilde Jeanette Løberg Spesialkonsulent KoRus Sør, Borgestadklinikken Hilde.jeanette.loberg@borgestadklinikken.no www.borgestadklinikken.no Tre

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering Barn som pårørende - søskengruppe, barnehabilitering Søsken i familien Å se på familien som helhet har ikke alltid vært fremtredende innen helsevesenet. mye oppmerksomhet har vært gitt til den som har

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

Fibromyalgi og mikrotrening

Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Fibromyalgi og mikrotrening Dagfinn Skjelvik, Fysioterapeut RNNK Lars-Ole Fjellheim, Lege i spesialisering RNNK Litt historie om vårt tilbud Pasienter med bløtdelsrevmatisme

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Involvering av pårørende i helsetjenestene - Dette må vi gjøre mer av! Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann Nettverk for læring og mestring,

Involvering av pårørende i helsetjenestene - Dette må vi gjøre mer av! Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann Nettverk for læring og mestring, Involvering av pårørende i helsetjenestene - Dette må vi gjøre mer av! Rådgiver/psykologspesialist Kari Bøckmann Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, nov. 2017 Min kreft var også Turids kreft,

Detaljer

Fellessamling for overlevende, foreldre/pårørende og søsken etter Utøya Utarbeidet av Senter for krisepsykologi, Bergen Ressurssenter om vold,

Fellessamling for overlevende, foreldre/pårørende og søsken etter Utøya Utarbeidet av Senter for krisepsykologi, Bergen Ressurssenter om vold, Fellessamling for overlevende, foreldre/pårørende og søsken etter Utøya Utarbeidet av Senter for krisepsykologi, Bergen Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord Kai Krogh,

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samling for voksne med Loeys-Dietz syndrom og foreldre til barn med diagnosen. 23.09.2016. Lillehammer Trond Haagensen Sosionom

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege 29.9.16 psykologspesialist Elin Fjerstad ENHET FOR PSYKISKE HELSETJENESTER I SOMATIKKEN 1. Akutttjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land)

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land) Siv Kondradsen, lektor ved Høgskolen i Nord Trønderlag Masteroppgave basert på data fra en gruppe ungdommer på Valnesfjord Helsesportssenter. Ungdommene har vært gjennom kreftbehandling og deltok på et

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Marianne Hedlund Høgskolen i Telemark

Marianne Hedlund Høgskolen i Telemark Marianne Hedlund Høgskolen i Telemark Bakgrunn «Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga» Gry Mette D. Haugen, Marianne Hedlund og Christian Wendelborg (NTNU Samfunnsforskning) Rapport

Detaljer

Hvem skal trøste knøttet?

Hvem skal trøste knøttet? Hvem skal trøste knøttet? Rus og omsorgsevne Rogaland A-senter 6.11.12 Annette Bjelland, psykologspesialist og leder for Gravideteam Tema for presentasjonen: Barnets tidlige utvikling; betydningen av sensitiv

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Jeg har overlevd kreften men hva med oss som familie? Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Jeg har overlevd kreften men hva med oss som familie? Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Jeg har overlevd kreften men hva med oss som familie? Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 Et fallskjermhopp er strengt tatt ingen særlig risiko. Det er bare en etteraping av livets

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP?

Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP? Hva kan endre seg i hode og kropp når man blir voksen, eldre og gammel og har CP? Ellen Munthe-Kaas, Fysioterapeutspesialist Seksjon for voksenhabilitering, Helse Møre og Romsdal HF Hjerneskaden er statisk,

Detaljer

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelser ved leddgikt Sykdomsforløp kan påvirkes av pasienten,

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer. Jan Steneby 02.01.2012

Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer. Jan Steneby 02.01.2012 Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer Jan Steneby 02.01.2012 Program Konsekvenser for barn, konsekvenser for voksne og familien Konsekvenser forts mestring og resilience Fokus på hva

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kontaktetablering og allianseoppbygging

Kontaktetablering og allianseoppbygging Kontaktetablering og allianseoppbygging Det å møte en kvinne eller mann som er en kjærlighetspartner som er forelder med et rusmiddelproblem. inkludering av samlivspartner/ektefelle. De to som et par.

Detaljer

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Marit Hilsen, Post Doc, Region senteret for barn og unge psykiske helse Øst og Sør Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Har du følt deg: Frisk, sprek eller

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

2. Skolesamling etter Utøya

2. Skolesamling etter Utøya 2. Skolesamling etter Utøya Råd som er gitt unge overlevende (og etterlatte) og deres pårørende Gardermoen 27.03.12 Kari Dyregrov, dr. philos Senter for Krisepsykologi / Folkehelseinstituttet www.krisepsyk.no,

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS

TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS TEORI OG PRAKSIS KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR LMS Klikk for å redigere tittelstil LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK (LMS) Pårørendeorganisasjon på rusfeltet Pårørendesenter - veiledningstilbud på Tøyen Lokallag

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad God helse ved kronisk sykdom Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad 1 REHABILITERING I REVMATOLOGI NRRE Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Detaljer

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013

Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 Hva kan dere bruke sosionomen til? ME-kurs høst 2013 1 NAV 55 55 33 33 AAP 2 Jeg liker veldig godt å jobbe med ME-pasienter! 3 Fordi: Troverdighet Når de ikke trenger å forsvare seg blir det veldig fort

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Foreldrenes situasjon og erfaringer

Foreldrenes situasjon og erfaringer Foreldrenes situasjon og erfaringer Bente Weimand, Bente Birkeland, Kristine Amlund Hagen, Torleif Ruud epost: bente.weimand@ahus.no Bente Weimand, forsker, fou-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

"En ny livssituasjon". Hvordan opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i tiden etter koronar bypasskirurgi?

En ny livssituasjon. Hvordan opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i tiden etter koronar bypasskirurgi? "En ny livssituasjon". Hvordan opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i tiden etter koronar bypasskirurgi? 1 Bakgrunn for valg av tema Menn en stor pasientgruppe - 2013 ble 83% menn bypassoperert

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer