Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom /14 Godkjenning av referat fra møte Vedlegg 1: Referat fra møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11."

Transkript

1 ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206 Dagsorden Sak 1/14 Godkjenning av dagsorden og innkalling Saksdok. 2/14 Godkjenning av referat fra møte Vedlegg 1: Referat fra møte /14 Orienteringer fra HOD Ingen saksunderlag Bjørn Astad (HOD) orienterer om overordnet status for: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Planlagte Meld. St. 2014/2015: - primærhelse - nasjonal helse- og sykehusplan - legemiddelfeltet - folkehelse Revidert nasjonalbudsjett Årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet Organisering av e- helsefeltet fremover Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren 10 min (12.15) 4/14 Orienteringer fra Helsedirektoratet Christine Bergland (Hdir) gir en kort orientering om nasjonale Vedlegg 2: Statusnotat 1

2 ehelsegruppen Møteinnkalling innsatsområder. Oppdrag fra HOD: kartlegging av IKT i helsesektor Kartlegging av IT - systemer/leverandører i RHF`ene IKT tverrsektorielt Utredningen: Én innbygger én journal Nasjonal kjernejournal 10 min (12.25) 5/14 Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) Cathrine Dahl (FHI) orienterer 1. Utkast til ny handlingsplan Nasjonalt helseregisterprosjekt Forslag til vedtak: ehelsegruppen gir sin tilslutning til fremlagt utkast til ny handlingsplan for Nasjonalt helseregisterprosjekt for Dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre Forslag til vedtak: ehelsegruppen anbefaler at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert analyse av utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og tilstrekkelig dekningsgrad i nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av en slik analyse ber ehelsegruppen i løpet av 2014 om forslag til konkrete tiltak for å øke dekningsgraden i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vedlegg 3: Saksnotat Handlingsplan NHRP Vedlegg 3a: Hoveddokument Handlingsplan NHRP Vedlegg 3b-c: tabell registre Vedlegg 4: Saksnotat dekningsgrad registre Vedlegg 4a: dekningsgrad nasjonale kvalitetsregistre 20 min (12.45) 6/14 Mål, status og utfordringer for elektronisk meldingsutveksling Oppfølging/orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Dokument 3:6 ( ) NHN ved Håkon Grimstad orienterer om tiltak for planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling Diskusjon av kritiske områder og tiltak. Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Vedlegg 5: Rapport ksrevisjonen.no/rappo rter/sider/elektronisk Meldingsutveksling.as px Vedlegg 6: Notat forvaltning av elektronisk samhandling etter 2014 fra NHN 30 min (13.15) 2

3 ehelsegruppen Møteinnkalling 7/14 Endringer i pasient- brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Are Forbord og Cathrine Dammen (HOD) orienterer om oppdrag på pasientrettigheter, herunder vurderingsfrister og fritt behandlingsvalg, og prioriterte oppdrag til Helsedirektoratet. Christine Bergland (Hdir) presenterer hvordan det jobbes med oppdragene: - Fritt behandlingsvalg - Pakkeforløp for kreft - Prio2 prosjektet Det legges opp til en kort diskusjon rundt sektorens implementering av endringene og konsekvenser av dette i praksis. Ingen saksunderlag 10 min 5 min 5 min Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering 20 min (13.35) Pause 10 min (13.45) 8/14 Modell og prosess for koordinering, prioritering og finansiering av nasjonale e-helsetiltak Christine Bergland (Hdir) gjennomgår modell og prosess som det arbeides etter inn mot prioriteringene i NUIT Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Vedlegg 7: Saksnotat modell og prosess Vedlegg 7a: struktur i saksgrunnlag sendt NUIT 15 min (14.00) 9/14 Nasjonale satsningsområder for Innledende korte presentasjoner fra NIKT, KommIT, FHI, NHN og Helsedirektoratet. 1. Hvilke områder er de viktigste å få til nasjonale satsninger på? 2. Hvordan kan de ulike aktørene bidra og hva er aktørenes rolle i dette? Formålet med saken er å omforene innspill fra aktørene og styrke det videre prioriteringsarbeid i NUIT. Herunder få eventuelle føringer fra ehelsegruppen for felles nasjonale satsningsområder Det settes av tid til diskusjon av satsningsområder. Forslag til vedtak: ehelsegruppen ber Helsedirektoratet ta med seg innspillene til prioritering i sitt videre arbeid med Nasjonal Handlingsplan Vedlegg 8: Nasjonal Handlingsplan for e- helse og tiltaksoversikt et.no/ithelse/ehelse/styringsd okumenter/sider/defa ult.aspx 8 min x 5 presentasjoner 40 min (14.40) Drøfting 20 min (15.00) 60 min (15.00) 3

4 ehelsegruppen Møteinnkalling /14 Eventuelt Neste møte 20.november i Helsedirektoratet. Klokken

5 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Utkast - godkjennes i møte 22.mai 2014 Formål Møte i ehelsegruppen Dato, sted Torsdag 21.november 2013, kl Helsedirektoratet, Møterom 206 Universitetsgata 2, Oslo Deltakere Forfall Fra sekretariatet Øvrig deltakelse Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet Lars Bjørgan Schrøder (fung) Fornyings, - administrasjons og kirkedepartementet Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Christine Bergland, Helsedirektoratet Vivi Lassen, Direktoratet for forvaltning og IKT Herlof Nilssen, Helse Vest RHF og Nasjonal IKT Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge RHF Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF (for Lars Vorland) Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF (for Peder Olsen) Håkon Grimstad, Norsk Helsenett SF Bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Trude Andresen, KS Grete Strand, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (for Magne Nylenna) Cathrine Dahl, Folkehelseinstituttet (for Camilla Stoltenberg) Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet Lars Vorland, Helse Nord RHF Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hege B. Sæveraas, Fornyings, - administrasjon og kirkedepartementet (bisitter) Bjørn Holstad (bisitter) Steinar Marthinsen (bisitter) Truls Korsgaard, Helsedirektoratet Kari Grimholt, Helsedirektoratet Ingvill Eriksen, Helsedirektoratet Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet (bisitter) Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementet Vidar Kårikstad, Helse- og omsorgsdepartementet Arne Marius Fosse, Helse- og omsorgsdepartementet Anders Westlie, Helse- og omsorgsdepartementet Torunn Omland Granlund, Helse- og omsorgsdepartementet Darlén Gjølstad, Helse- og omsorgsdepartementet Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet Anne-Louise Valle, Helse- og omsorgsdepartementet Kari Furberg, Helse- og omsorgsdepartementet Cathrine Meland, Helse- og omsorgsdepartementet Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet Marta Ebbing, Folkehelseinstituttet (sak 38/13) Elisabeth Hagen, Folkehelseinstituttet Erik M. Hansen, Helse Vest RHF og Nasjonal IKT Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF (bisitter) Rune Hallingstad, KS 1

6 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Sak 30/13 Line Richardsen, KS Roar Olsen, Helsedirektoratet Rune Røren, Helsedirektoratet Norunn Saure, Helsedirektoratet (sak 35/13) Kristin Bang, Helsedirektoratet Trine Magnus, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Olav Røise, Interregional styringsgruppe, Helse Sør-Øst RHF (sak 38/13) Bent Indredavik, Interregional styringsgruppe, Helse Midt-Norge RHF (sak 38/13) Hilde Christiansen, Helse Vest RHF (sak 37/13) Godkjenning av dagsorden og innkalling Med endringer under sak: 34/13 Nasjonalt utvalgt for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) og utvikling av elementer i nasjonal porteføljestyring endring av forslag til vedtak spilt inn av HOD 40/13 Eventuelt Evaluering av ehelsegruppen og møtedatoer Vedtak Godkjent. Sak 31/13 Godkjenning av referat fra møtet Med endringer under sak: 22/13 Orienteringer fra HOD under forskrift om kjernejournal fra Sverre Engelschiøn, HOD 27/13 Status digitalisering offentlig sektor under innbyggerundersøkelsen 2013 fra Lars-Henrik Myrmel-Johansen, FAD Vedtak Godkjent Sak 32/13 Orienteringer fra HOD Bjørn Astad orienterte om overordnet status. Fire orienteringspunkter: Prop. 1S ( ), e-helse budsjett Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren. Forskrift har vært på høring med frist for innspill i oktober. Tilbakemeldingene er stort sett positive. Departementet har behov for grundig gjennomgang av høringsinnspillene og forslaget. Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov: Loven har vært på høring med frist 15.oktober. Det er gitt motstridene innspill og departementet har behov for grundig gjennomgang av forslagene. Evaluering av ehelsegruppen: HOD ønsker å se på mandat, sammensetning og møtefrekvens. Det er et ønske om flere saker med beslutninger. Sak 33/13 Orienteringer fra Helsedirektoratet Christine Bergland orienterte om status på nasjonale prosjekter: Helsenorge.no er på vei til å bli en nasjonal felleskomponent. God kontroll på dette løpet, det samme gjelder for kjernejournal. 2

7 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat E-resept: høy risiko for forsinkelser, dette håndteres fortløpende og bilateralt med hver enkelt aktør. helsenorge.no, kjernejournal og e-resept skal i større grad samles, standardiseres og profesjonaliseres i Det er utlyst programdirektør-stilling for Én innbygger én journal. Det er behov for tilstrekkelig bevilgning for å få på plass en forstudie. Administrative registre: Eierskapet ligger hos direktoratet og driften hos NHN. Prioriteringer er foreløpig ikke klart for Vi ønsker at tiltak prioriteres i NUIT og at sektoren samarbeider om RESH og adresseregister. Direktoratet er i dialog med Helse Sør-Øst RHF angående utvikling av en strukturert journal. Relevant kompetanse er en utfordring. De øvrige RHF-ene skal involveres over tid. Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Difi ved Vivi Lassen om arbeidet med sikker digital postkasse. Leverandørforhandlinger for både digital postkasse og meldingsutvikler er i gang og produksjonssetting er planlagt til november Spørsmål fra Bjørn-Inge Larsen, HOD til Christine Bergland, Helsedirektoratet, angående risikoen nevnt under orientering om e-resept. Svar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet at det mangler et system for å håndtere uventede hendelser, endringer og avvik. Forvaltningen av e-resept må bygges mer robust, testopplegg for innføring i RHF må videreutvikles og funksjonalitet for multidose må utvikles. Tilbakemelding fra Bjørn-Inge Larsen, HOD: Politisk ledelse må holdes godt orientert om eventuelle forsinkelser i det videre arbeidet. Sak 34/13 Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) og styringsmodell Kristin Bang, leder av sekretariat for NUIT, orienterte om følgende: Prioriterte tiltak til utvikling i 2013/2014 i NUIT og videre prosess i sektoren som følge av prioriteringen. Det er viktig å ha fokus på tiltaksier og koordinatorrollen som er lagt til ulike aktører. Dagens styringsmodell er en utfordring for å kunne plassere ansvar. Kommuner og spesialisthelsetjeneste må hver ta sitt ansvar for gjennomføringen. Dette ansvaret ligger ikke til NUIT. Presentasjon av forslag til utvidelse av mandat fra møte i NUIT 12.september 2013 Elementer på nasjonalt nivå for å realisere sterkere nasjonal styring og prioritering med utgangspunkt i Nasjonal handlingsplan for e-helse. Gjennomgang av tiltaksliste og presentasjon av restanselisten, det vil si ikke prioriterte tiltak i NUIT Kommentarer fra medlemmene: - Christine Bergland presiserer at med porteføljestyring menes et system for prioritering og styring på nasjonalt nivå. - Kommentar fra Christine Bergland om at begrunnelse for ikke-prioriterte tiltak burde vedlegges så det tydelig fremkommer hva man skal og ikke skal gjøre. - Svar fra Kristin Bang, Helsedirektoratet at dette vil det være fokus på i Kommentar fra Helse Midt-Norge RHF at NUIT ser ut til å fungere godt når det gjelder meldinger. NUIT kunne i denne sammenheng også prioritert utvikling på registerfeltet. Dette kan legges inn som element i nasjonal porteføljestyring. 3

8 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat - Spørsmål fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Bjørn Engum om det er gjort noen grep for å samordne NUIT med leverandørene. - Svar fra Bjørn Astad, HOD: NUIT er en del av ehelsegruppen, opprettet for å sikre en viss grad av prioritering og for å unngå ukoordinerte bestillinger. Det er viktig at ehelsegruppen stiller seg bak prioriteringene gjort av NUIT. Når det gjelder forutsigbarhet og dialog med leverandører, er det allerede et arbeid i gang på dette området. - Kommentar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet om at når det foreligger konsensus må hver og en gå til sine og bestille. RHF-ene har oversikt over egen portefølje. Fastlegene har ikke felles portefølje. Helsedirektoratet diskuterer med HOD om hvem som skal utføre bestillinger for disse. Når det gjelder registrene, er det ikke ønsket inn i NUIT per i dag. Det er avholdt et første leverandørmøte. - Kommentar fra KS ved Trude Andresen at KS støtter forslag til vedtak og utvidelse av NUITs mandat. KS er imidlertid bekymret for at meldingsutvikling skal stoppe opp, og ønsker at diskusjonen rundt dette fortsetter i Kommentar fra Helse Vest RHF og Nasjonal IKT ved Herlof Nilssen at det ligger en betydelig jobb i koordinering mellom RHF-ene av videre arbeid med ulike former for registre. Det bør avventes med å lande dette i NUIT. - Innspill fra Helse Sør-Øst RHF og Nasjonal IKT ved Thomas Bagley at de gjerne bidrar i arbeidet med å definere roller og ansvar hva gjelder porteføljestyring. Vedtak: ehelsegruppen gir sin tilslutning til listen over prioriterte tiltak for NUIT 2013/2014 samt plan for videre arbeid. Sak 35/13 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Norunn Saure, Helsedirektoratet, orienterte om handlingsplan status og de siste innspill fra sektoren. Tiltaksplan 2014 vil i stor grad være en opplisting av allerede prioriterte og finansierte tiltak hos de respektive tiltakseiere. NUIT involveres i prioriteringsprosess for fremtidige årlige tiltaksplaner. Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Helse Vest RHF og Nasjonal IKT ved Erik M. Hansen om at handlingsplanen virker tydelig. Allerede igangsatte tiltak bør imidlertid ha klarere definert styring og finansiering. Spørsmål om disse er konsekvensutredet og styrt tilstrekkelig fra nasjonalt hold. Arbeidet med koordinering av tiltak i NUIT bør i større grad henge sammen med tiltakene i planen. - Svar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet: Tiltakslisten er et levende dokument, og bør bli sett på som et utgangspunkt for prioritering.. - Svar fra Bjørn Astad, HOD: Det er ønskelig med en framoverskuende plan, det innebærer at vi ikke kan ha finansiering på plass på forhånd. En plan/ønskeliste er viktig, på tross av at det ikke kan forventes at alt blir gjennomført. Planen må ha sammenheng med arbeidet som gjøres i NUIT. - Kommentar fra KS ved Kirsti Kierulf at de er fornøyde med handlingsplanen og at innbyggerperspektivet er satt først. - Erik M. Hansen løfter styring som en avgjørende faktor for gjennomføring av handlingsplanen. 4

9 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Vedtak: ehelsegruppen tar utkast til handlingsplan til orientering. Helsedirektoratet tar innkomne innspill med i det videre arbeidet. Sak 36/13 Nasjonal IKT som egen juridisk enhet fra 1.januar 2014 Erik M. Hansen og Herlof Nilssen, begge Helse Vest RHF og Nasjonal IKT, orienterte om utgangspunkt, formål og status for etablering av NIKT som eget HF. Etableringen av NIKT HF er en nødvendig utvikling for å skaffe ytterligere kraft i arbeidet. Forankring av arbeidet er allerede gjort i fire regioner. IKT- strategisk-, og helsefaglig kompetanse er på plass fra alle sektorer, i tillegg til to konserntillitsvalgte representanter. HOD, Helsedirektoratet og NHN er inne som observatører. Nyttig å være så bredt sammensatt. Målbilde er samarbeid innenfor IKT nasjonalt som bidrar til nasjonal realisering og dialog opp mot kommunene, - Kommentar fra KS ved Kirsti Kierulf: Interessant for KS KommIT å følge med på dette arbeidet fremover. Vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Sak 37/13 Presentasjon av Vestlandspasienten Hilde Christiansen, Helse Vest RHF, orienterte om målsettinger og status for Vestlandspasienten. Vestlandspasienten skal bedre organisering og bruk av teknologi og tette lekkasje i ressurser. Produksjonsmøte med Helsedirektoratet 29.november Pilotavdelingene lanseres 27.januar Kommentarer fra medlemmene: - Spørsmål fra Vidar Kårikstad, HOD, om risiko. - Svar fra Hilde Christiansen, Helse Vest RHF: Risiko ved forskrift må håndteres underveis. Risiko i forhold til pasienter: Det er laget en omfattende kommunikasjonsplan med tett løp opp mot fastlegene. Intern risiko: Ikke høy med tanke på teknologien. Det er valgt enkle og trygge løsninger. - Spørsmål angående koblinger til Difi, digital postkasse og ID-porten. - Svar fra Hilde Christiansen, Helse Vest RHF: Avventer per i dag, for ikke å forstyrre beslutninger som allerede er i gang. Det er imidlertid et ønske om full tilgang til alle registre. - Kommentar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet om at lanseringen av Vestlandspasienten er veldig positivt for helsenorge.no og generell plattformtankegang. Det bør tilsvarende lages mønsterkommuner for å synliggjøre hvordan arbeidet kan videreføres på kommunalt nivå. Vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. 5

10 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Sak 38/13 Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) 1. Orientering om Handlingsplan for NHRP ved Cathrine Dahl, sekretariatet for NHRP (FHI) Sekretariatet har startet arbeid med ny toårig handlingsplan for Innholdet på IKTsiden er koordinert mot utkast til handlingsplan e-helse Som oppfølging av sak i ehelsegruppen av juni 2013, foreslår sekretariatet å videreføre arbeidet med fellesregistre som er igangsatt med utgangspunkt i tidligere vedtatte handlingsplaner og budsjettproposisjoner (hjerte- og kar, legemidler, smittevern, svangerskap og fødsel, samt psykiske lidelser og rus). Videre foreslår sekretariatet at det i løpet av , legges en plan for utredning av fellesregistre på eventuelle nye områder. Sekretariatet vil utarbeide handlingsplanen for i samarbeid med de registerfaglige miljøene og vil legge frem endelig utkast til ny handlingsplan for behandling i ehelsegruppen i mars NHRP-strategi på lang sikt: Ny IKT-arkitektur for helsesektoren og systematiske analyser av rutinemessige innsamlede data. Kort til mellomlang sikt: Hovedgrep 1: Fellesregistermodellen, hvor registrene blir samlet i klynger innenfor ulike fagområder. Hovedgrep 2: Helhetlig modell for teknologiske løsninger, velge «likere løsninger». 2. Orientering om status for kvalitetsregisterfeltet ved Olav Røise (Helse Sør-Øst), Interregional styringsgruppe Målsetting med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, status per november Erfaringer fra Hjerte- og karregisteret (HKR) ved Marta Ebbing (FHI) og Bent Indredavik (Helse Midt-Norge), Norsk hjerneslagregister HKR-Fellesregistermodell-mål: 1. Utnytte eksisterende data 2. Gi hjemmel for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 3. Samordne datainnhenting, bearbeiding og analyser innen HKR som er en av de viktigste folkesykdommene Per i dag finnes ingen opplysninger fra primærhelsetjenesten. Oppsummering av viktige utfordringer: - HKR basisregisteret er i rute - HKR kvalitetsregistrene under oppbygging - HKR fellesregistermodellen spennende og utfordrende - Det kan bli vel mye registrering for helsetjenesten - Savner hjemmel for helsestatistikk og helseovervåking Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF: Dette var en god redegjørelse for feltet fra ulike vinkler. Nasjonalt helseregisterprosjekt er viktig og har vært en drahjelp for kvalitetsregisterarbeidet. Det er en uenighet i miljøene rundt RHF, FHI, Interregional 6

11 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat styringsgruppe og SKDE angående egnetheten til fellesregistermodellen for alle registre. Det er store utfordringer med å koble opp kliniske data. Klinikken er avgjørende for å lykkes. Fellesregistre bør ikke være styrt ovenfra og gjennom administrativt design, men utfra faglige premisser og bygges opp nedenfra. Det er stor enighet rundt behovet for samarbeid og standardisering rundt definisjoner av begreper. Dette bør legges til ehelsegruppen. Helse Nord RHF fremmet alternativt forslag til vedtak i saken: o «ehelsegruppen støtter retningen og målsettingene i handlingsplanen for NHRP. Det understrekes at utviklingen av nye kliniske kvalitetsregister og eventuelt samling av slike i klynger eller fellesregister må foregå med sterk forankring i relevante kliniske fagmiljøet. ehelsegruppen vil ellers understreke behovet for felles definisjoner av begreper og variabler og fremheve betydningen av gjenbruk av data der dette er mulig eller ønskelig.» - Kommentar til Helse Nord RHF fra Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet: Forstår det som at det er ønsket at det er de kliniske miljøene som har overordnet styring for hvordan klyngene utvikler seg og hva som eventuelt skal ligge i fellesregistrene og hvordan disse skal anvendes. Videre etterlyser Bjørn Guldvog oppmerksomhet rundt dekningsgrad for kvalitetsregistrene i handlingsplanen. - Finn Henry Hansen svarer at en foreløpig oppsummering av dekningsgrad vil lages og behandles på første møte i Interregional styringsgruppe Deretter er det aktuelt å fremme dette som en sak for ehelsegruppen for å kunne formulere en policy på dette. - Spørsmål fra Bjørn Inge Larsen, HOD, til Helse Nord RHF om forslaget er et fellesforslag som på forhånd er avklart med Folkehelseinstituttet. Det hadde vært ønskelig med en felles prosess for forslaget i forkant av møtet hvor alle parter var enige. - Svar fra Helse Nord RHF ved Finn Henry Hansen om at forslaget er distribuert til alle RHF, men ikke koordinert med Folkehelseinstituttet. Forslaget er ment som en presisering av prosesser Helse Nord RHF mener skal ligge til grunn. Det har vært møter mellom FHI og SKDE i dette arbeidet. - Kommentar fra FHI ved Cathrine Dahl om at de tar med seg innspillet om dekningsgrad og at FHI er enige i behovet for standardisering på nasjonalt nivå. Både for journal og register. Sekretariatet stiller seg bak betydningen av forankringen av arbeidet med kvalitetsregistrene i de kliniske fagmiljøene. Sekretariatet er også enig i at utredningene av eventuelle nye fellesregistre må være bredt forankret i relevante fagmiljøer. Sekretariatet mener det er viktig at HOD/styringsgruppen peker på noen aktuelle områder for videre utredninger. Sekretariatet er usikker på betydningen av det alternative forslaget til vedtak for tiltak og planer som allerede er vedtatt. - Herlof Nilssen, Helse Vest: Vi tar med oss meldingen om forankring og at dette spilles inn i forkant. Ønsker å si at forslaget til revidert vedtak ikke utelukker politisk initierte register, men at det skal være en sterk forankring i faglige miljø. Denne forankringen er avgjørende for å få til dette. - Kommentar fra Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet: Vi lytter til FHI i dette. Den sterke forankringen i de kliniske miljøene utelukker ikke fellesregistermodell, men litt usikker på behovet for presisering. Ønskelig å se nærmere på konsekvenser og komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt. - Kommentar fra Bjørn Inge Larsen: Ved å motta vedtak over bordet blir det vanskelig å se rekkevidden av vedtaket. Enighet om at de kliniske miljøer er sentrale aktører og forankring, men det er ønskelig med mer tid da det foreligger usikkerhet om hva dette eventuelt vil bety for allerede vedtatte tiltak og planer. Oppfordrer til å spille saken inn på møte i ehelsegruppen på et senere tidspunkt og ta med diskusjonen fra dette møtet.. - Det er enighet i gruppen for at det tas en forberedende runde på dette, og at saken tas 7

12 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat opp i Vedtak: På bakgrunn av den brede diskusjonen i møtet, vedtok ehelsegruppen å støtte retningen og målsettingene i ny handlingsplan for NHRP for ehelsegruppen ba om at saken blir fulgt opp og satt på dagsorden igjen i Sak 40/13 Kjernejournal Utgikk på grunn av tid. Sak 41/13 Eventuelt Møtedatoer 2014: Det foreligger forslag om å redusere antall møter i 2014 til tre stk. Neste møte Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Helse Vest RHF om at foreslåtte møtedatoer stort sett passer dårlig. - Kommentar fra Bjørn Inge Larsen, HOD, at det kommer nytt forslag til møtedatoer. Det blir tre eller fire møter i Fredag 14.februar 2014 kl , i Helsedirektoratets lokaler 8

13 Vedlegg 2 til sak 4/14 Til: ehelsegruppen Dato: Saksnr: 4/14 Fra: Helsedirektoratet Notat Status nasjonale innsatsområder NY: Fritt behandlingsvalg (Hdir) oppdatert per Regjeringens mål om Fritt behandlingsvalg (FBV) og bruk av private aktører skal fungere som et tiltak for å øke kapasitet og bidra til at de eksisterende tjenestene blir bedre. Det tas sikte på at Prop L fremlegges Stortinget i 2014, at forskrift er på plass tidlig i 2015, og at innføring skjer i løpet av Helsedirektoratet skal, i samarbeid med RHF ene, gi HOD tilbakemelding på følgende områder: behov for kortsiktige IKT tilpasninger, behov for tilpasning av langsiktige planer, organisatorisk enhet, innfasingsforløp, krav til kvalitet, krav til rapportering, langsiktig IKT-målbilde. I tillegg forberedes en plan for innføring av ordningen. Det vil kunne komme justeringer av dette oppdraget i et endelig oppdragsbrev fra HOD. Pr i dag ser vi for oss at prosjektet skal organiseres i åtte arbeidsgrupper, samt en utvidet gruppe med inviterte deltagere fra sektor som deltar i workshops. De åtte arbeidsgruppene er: Pasientforløp og informasjon, Krav til kvalitet, Krav til rapportering, Økonomi og prisstruktur, Fristoppfølging, Organisatorisk enhet, IKT-målbilde, og Innfasingsforløp. Det vil kunne skje endringer og tilpasninger i denne inndelingen etter hvert som prosjektet skrider frem. FBV har funksjonelle avhengigheter til ordninger med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven (Prop. 118 L), samt andre forhold som berører pasientforløp og ansvarsoverføring mellom virksomheter, generelt, men også spesifikt, for eksempel kreftpakkeforløp. Arbeidet med det langsiktige IKT-målbilde sees i sammenheng med Meld. St 9 (Én innbygger, én journal), Meld. St 10 (God kvalitet - trygge tjenester) og Prop. 72 L (Pasientjournalloven og helseregisterloven). Prosjektet er under etablering. Det er gjennomført én workshop med deltagere fra sektor og direktoratet, samt noen innledende møter i direktoratet. I det foreløpige oppdragsbrevet bes det om tilbakemelding på kortsiktige IKT-tilpasninger innen 1. juli 2014, og for resterende områder innen 1. desember For at sektor skal få tilstrekkelig tid til innføring av ordningen må noen av områdene være kartlagt før 1. desember, eksempelvis organisatorisk enhet. Milepælene vil tilpasses dette når endelig oppdragsbrev foreligger i mai. NY: Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten (Hdir) oppdatert per Helsedirektoratet har i samarbeid med KS tatt initiativ til å opprette et prosjekt for kartlegging av status, utfordringer og behov knyttet til elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten. Bakgrunn for prosjektet Helsedirektoratets Handlingsplan for e-helse, kap 3.4 vedrørende klinisk dokumentasjon, samt KS digitaliseringsstrategi og tilhørende handlingsplan. Videre har det de siste årene kommet en rekke innspill til Helsedirektoratet vedrørende behov for 1

14 Vedlegg 2 til sak 4/14 endring av elektroniske pasientjournalsystem i pleie- og omsorgstjenesten. Det er kommet bekymringsmeldinger fra tilsynsmyndigheter, og klager fra interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Særlig fra sykehjemsleger er det uttalt kritikk. Videre har det vært gjennomført flere prosjekter og utredninger der tiltakene retter seg mot pleie- og omsorgstjenestens journalsystem og behov for videreutvikling av systemene. Oppsummert handler dette om: - journalsystemene har mange formål og skal dekke mange svært ulike behov - medisinsk og klinisk virksomhet understøttes ikke godt nok - lovpålagte krav om dokumentasjon understøttes ikke godt nok - rapporterings- og statistikkbehov understøttes ikke godt nok Prosjektet ble etablert i mars 2014 og er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Det gjennomføres referansebesøk i enkelte kommuner og spørreundersøkelse til alle kommuner. Innen utgangen av august 2014 legges det frem en rapport fra prosjektet med omforent beskrivelse av status, utfordringer og behov. Utredning: Én innbygger én journal (Hdir) - oppdatert per Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan mål i stortingsmelding 9 ( ), Én innbygger én journal, kan realiseres. Utredningen skal gjennomføres i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren. Foreløpig plan er at utredningen skal levere rapport i Første halvår 2014 er arbeidet primært innrettet mot behovsanalyse, herunder vurdering av utfordringsbilde, vurdering av leverandørsituasjonen for EPJ i det norske markedet, sammenlikning av de regionale helseforetakenes IKT-funksjoner og vurdering av internasjonal erfaring. Andre halvår 2014 vil arbeidet innrettes mot utvikling av strategi og mål, samt identifisering og vurdering av ulike konseptalternativer for realisering av ambisjonen om én innbygger én journal. I 2014 vil det også bli etablert en styringsgruppe med topplederrepresentasjon fra de regionale helseforetakene, kommunesektoren, NHN, FHI, Helsedirektoratet og utvalgte pasient- og brukerorganisasjoner. Styringsgruppen ledes av Herlof Nilssen, AD i Helse Vest RHF. Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) (Hdir) oppdatert per Helsedirektoratet har i samarbeid med sektoren, utformet en nasjonal handlingsplan for e-helse for perioden Handlingsplanen gir en samlet fremstilling av nasjonale e-helsetiltak, og består av et hoveddokument med beskrivelse av innsatsområder og tiltak i planperioden, samt en tiltaksoversikt. Tiltaksoversikten viser tiltak som ønskes gjennomført eller igangsatt i perioden Den er ikke prioritert og konsekvensutredet men danner utgangspunkt for utarbeidelse av årlige tiltaksplaner etter en gjennomført prioriteringsprosess. Tiltaksplan for 2014 vil ferdigstilles på bakgrunn av eksisterende virksomhetsplaner for de berørte aktører. Utkast til tiltaksplan for 2015 utarbeides i løpet av 2014, etter tilrådning fra NUIT. Utvalget vil i år også drøfte og gi innspill på store satsninger i Handlingsplanen (hoveddokumentet) er publisert på helsedirektoratet.no. Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) (Hdir) - oppdatert per Rammer for NUIT prioriteringer og utvikling 2

15 Vedlegg 2 til sak 4/14 Nasjonal handlingsplan for e-helse legger rammer for NUIT prioriteringer og føringer om at NUIT utvikles til å være et nasjonalt porteføljestyre for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Mandat NUIT 2014 Fra og med 2014 er mandatet utvidet til å omfatte all IKT utvikling av nasjonal betydning og i hovedsak utvikling i EPJ/PAS/fagsystemer. Plan NUIT Møte 27. februar: Beslutte målsetting og rammer for Møte 28. mai: Starte drøftinger rundt prioriteringer av tiltak for 2015 og Møte 18. september: NUIT prioriterer tiltak for 2015 og 2016 Målsetting for NUIT Har prioritert tiltak for 2015/16 2. Har revidert mandat 3. Har fulgt opp gjennomføring av NUITs prioriteringer for 2013/ Har gitt innstilling til obligatoriske og anbefalte IKT- standarder 5. Har en mer transparent prioriteringsprosess som medfører at NUITs prioriteringer er forankret og kjent i sektoren Roller i prioriteringsprosessen Det er definert tre ulike roller; innmelder, tiltakseier og tiltakskoordinator. Til hvert prioriterte tiltak i NUIT er det definert og plassert ansvar som tiltakseier(e) og tiltakskoordinator(er). De ulike rollene må tydeliggjøres og sees i sammenheng med utvikling av nasjonale bestillerroller. NUIT 2014-prioriteringer NUIT strategi i 2013 var primært å prioritere revisjon/videreutvikling av meldinger som i hovedsak understøtter pasientsikkerhet- og samhandling direkte i behandlingsforløpet mellom HF, pleie- og omsorgstjenesten og fastleger. Prioriterte tiltak 2014: Tiltak Tiltakseiere Tiltakskoordinator Målsetting/fase 1. PLO meldinger versjon 1.6 med utskrivningsvarsel KommIT/Nasjonal IKT/NHN. (NHN er tiltakseier på vegne av allmennlegene) NHN Pilot og utbredelse 2. Elektroniske fastlegelister Helsedirektoratet Helsedirektoratet er tiltakskoordinator på vegne av allmennlegene Utbredelse 3. CPP/CPA kommunikasjonsprofiler og avtaler i Adresseregisteret NHN NHN Pilot NHN har ansvar i piloteringsfasen 3

16 Vedlegg 2 til sak 4/14 4. Henvising mellom HF Nasjonal IKT Nasjonal IKT Standardisering, pilot og utbredelse. Hdir har ansvar for standardisering. 5. Dialogmelding Nasjonal IKT/Helsedirektoratet Hdir er tiltakseier på vegne av fastleger Nasjonal IKT Pilot, bør piloteres først mellom HF og fastleger. 6. Vedlegg til meldinger Helsedirektoratet/Nasjonal IKT/KommIT Nasjonal IKT Pilot 7. PLO revisjon utover versjon 1.6 Helsedirektoratet/Nasjonal IKT/KommIT Helsedir Standardisering 8. IPLOS- tilpasninger, jf. ny Helse- og omsorgstjenestelov 9. Guidelines for rapportering MSIS-labmelding 10. NPR-melding utvides til å inneholde data fra hele den akuttmedisinske kjede 11. Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte FHI-tiltak 12. Automatisk tildeling av fødselsnummer (tidl. ELFOR) Helsedirektoratet Helsedirektoratet Utbredelse FHI FHI Utbredelse Helsedirektoratet Helsedirektoratet Utbredelse FHI FHI Standardisering Nasjonal IKT Nasjonal IKT Standardisering og utbredelse 13. Videreutvikling av sykemelding til NAV (EKHO) NAV NAV Standardisering og utvikling i EPJ utenfor HF Status på prioriterte tiltak I NUIT møtet 27. februar konstaterte utvalget at 4 av 12 tiltak går etter planen og at PLO-meldinger v 1.6 er kritisk. Utvalget samlet seg rundt følgende aksjoner: 1. For tiltak «PLO-meldinger v 1.6»: Utvalget ber NHN som tiltakskoordinator å gjennomføre dialogmøter med aktuelle leverandører for å få fremlagt en plan og dato for sluttføring av test- og godkjenning og at Norsk Helsenett følger opp fremdriften. Problemstillinger knyttet til kommunesektorens leverandører som ikke tilbyr funksjonalitet for å kunne håndtere 2 versjoner av meldingene samtidig må også adresseres. De aktuelle tiltakseierne (KS KommIT, Nasjonal IKT) som representant for bestillerne, samt NUIT sekretariatet, deltar i møtet. 2. For tiltak «Revisjon av PLO-meldinger utover versjon 1.6» (fra nå benevnt 2.0): Tiltaket gjennomføres etter plan, da det ikke kommer i konkurranse med ressurser til gjennomføring 4

17 Vedlegg 2 til sak 4/14 av tiltak PLO-v Utvalget etterlyser en plan for etablering av testsenter i NHN og ber NHN nedsette en arbeidsgruppe. For KS stiller KommIT. 4. For tiltak «CPP/CPA-pilot»: Utvalget presiserer at det er viktig at CPP/CPA tiltaket med utvidet pilotering gjennomføres. NHN tar ansvar for å finansiere piloteringen. Det bes også om at NHN legges frem en plan for pilotering. 5. For tiltaket «Henvising mellom HF»: NUIT henstiller Helsedirektoratet og andre aktører om å bruke nødvendige ressurser på dette tiltaket slik at standard ferdigstillles innen Nasjonal IKT bes om å legge frem en realistisk fremdriftsplan for gjennomføring av tiltaket. Leverandørmøter Det legges opp til to leverandørmøter om e-helse i løpet av året hvor NUIT er fast på agendaen. Det første møtet var planlagt 22. april, men ble avlyst pga. for liten deltakelse. Det det andre møtet planlegges avholdt i oktober og det arbeides med utvikling av innretning på leverandørmøtene. Meldingsutbredelse (NHN) - oppdatert per Meldingsutbredelsesprogrammet skal bidra til innføring, forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske meldinger til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Målet er å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen av 427 kommuner er i gang med elektronisk samhandling legekontor har nå aktivert OSEAN-funksjonalitet og er integrert med Adresseregisteret. Dette tilsvarer 63 %. Fremdriften er god. Helse Midt-Norge adresserer nå utelukkende tjenestebasert og er også fullt integrert med Adresseregisteret. Begrenset pilot for CPP/CPA er startet, evaluering og tilråding til videre fremdrift er planlagt til NUIT-møte 18. september Nasjonal kjernejournal og e-resept (Hdir) - oppdatert per Nasjonal kjernejournal: Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler utvalgte og viktige helseopplysninger om den enkelte pasient på et sted. Fremdriften i prosjektet er i henhold til plan. Risikoen er på et akseptabelt nivå. Løsningen piloteres i Trondheimsområdet fra høsten 2013 og i Stavangerområdet våren Trenden for bruk av kjernejournal er positiv og økende på samtlige variabler. Status per 20.april: Legevakten, akuttmottak ved St. Olavs hospital og 30 av totalt 45 (dvs. 67 %) fastlegekontor har tatt i bruk kjernejournal. Det er registrert kritisk informasjon av lege i 891 tilfeller. Til sammenlikning var det 395 registreringer av kritisk info per uke 4. Registreringer av innbyggere per 20.april: 1070 sykdomsepisoder er registrert. Innbyggere i pilotområdene har hatt mulighet til å foreta denne type registreringer fra 20. januar registrering av pårørende/kontaktpersoner. Dette er en økning fra 1338 registreringer 5

18 Vedlegg 2 til sak 4/14 i uke 4. Per 25. mars har 177 innbyggere reservert seg fra kjernejournal (nasjonalt). DIPS har utviklet integrasjon mot kjernejournal. Versjonen er implementert ved SUS. Det innebærer at alle EPJ-system i pilotene nå har tilrettelagt integrasjon mot kjernejournal. I Stavanger er innføringsaktiviteter i henhold til plan. Her tar helsepersonell i bruk kjernejournal fra mai. Utvikling av leveranse 3 er ferdigstilt i henhold til plan, og er nå i en testfase. Produksjonssetting av denne leveransen er planlagt ultimo mai. På sikt er det et mål at kjernejournal viser referanser til klinisk informasjon (eks. epikrise) og at det utvikles en løsning for tett integrasjon mellom EPJ og kjernejournal for kritisk informasjon. Sakene ble drøftet i Fag- og arkitekturutvalget 27. mars. E-resept utvikling: Akseptansetest av funksjonalitet for "Legemidler i bruk" i Reseptformidleren (inkl. multidose) og funksjonalitet for e-resept versjon 2.5 startet opp etter plan i januar. Det totale testløpet før alle aktører er akseptansetestet vil etter plan pågå til og med høsten De aktører som skal inngå i pilotering av "Legemidler i bruk" inkl. multidose (på e-resept versjon 2.4) er nå i siste testrunde, og er etter plan ferdig 16. mai. Forutsatt at aktuelle systemer som skal inngå i piloteringen blir godkjent i akseptansetest, vil pilot starte opp hos 3 rekvirenter i Jevnaker kommune den 27. mai Videre utvidelse av pilot på multidose e-resept versjon 2.4 vil fortsette utover høsten, og er planlagt i Sandnes og Bærum kommune. Oppgradering til e-resept meldingsversjon 2.5 er planlagt fra Videre pilotering av "Legemidler i bruk", inkl. multidose på versjon 2.5 vil da starte opp, og vil etter plan være innført nasjonalt innen sommer Helseportal helsenorge.no (Hdir) oppdatert per Statistikk for bruk av helsenorge.no i 2014: Januar: besøk Februar: besøk Mars: besøk Tjenester i 2013/14 som krever pålogging apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar Mine egenandeler Mine resepter Mine vaksiner 6

19 Vedlegg 2 til sak 4/14 Sterk økning i innlogging til Mine vaksiner, Mine egenandeler/min Helse og Mine resepter. «Min helse» med innsyn i kjernejournal Versjon 2 ble lansert 20/1-14. Min helse er utvidet slik at pilotbrukere for kjernejournal kan legge inn informasjon om sykehistorie, se sine utleverte legemidler på resept og sin besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vises logg over bruk for kjernejournal og man får tilgang til en fullversjon som PDF-dokument. Forventede leveranser i 2014 er blokkering enkelt helsepersonell, utvidelser legemidler og Difi s kontaktregister. Neste leveranse er i slutten av november. Visning av nasjonale kvalitetsindikatorer På helsenorge.no publiseres nå tall for 55 nasjonale kvalitetsindikatorer innen somatikk, psykisk helse og rus og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Indikatorene oppdateres 3 5 ganger pr. år. Det er ikke satt av midler til arbeid med flytting av til helsenorge.no i 2014 Digital dialog mellom pasient og fastlege Avtaler inngått med EPJ leverandører og leverandør av personlig helsearkiv. Utvikling av tjenester er startet. Tjenestene timebestilling, reseptfornyelse, e-kontakt og e-konsultasjon utvikles. Oppstart pilot planlagt ila Prosjekt for digital samhandling mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT besluttet oppstart av forprosjekt 10.februar. Forprosjektet er nå i en fase hvor prosjektet bemannes og planlegger videre arbeid. Formålet med forprosjektet er utforming og etablering av nasjonale digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, som skal effektivisere pasientdialogen, gi klinikere bedre informasjonsgrunnlag og muliggjøre en mer aktiv pasientrolle. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten De regionale helseforetakenes AD-møte (ledermøtet for de fire regionsdirektørene) besluttet i desember 2013 å videreføre arbeidet med å samordne helseforetakenes eksterne nettløsninger med helsenorge.no-plattformen. Dette er et viktig skritt for å utvikle helsenorge.no videre til en nasjonal fellesplattform for sektorens nettløsninger, slik at god og oppdatert informasjon kan gjenbrukes og utarbeides i et større fellesskap. Hovedprosjektet har nå startet formelt i mars 2014 og vil gå frem til Prosjektet eies av de fire helseregionene og styres sammen med Helsedirektoratet. Nasjonale helseregistre (FHI / RHF) oppdatert per Nasjonalt helseregisterprosjekt er oppfølgingen av den tiårige strategien for modernisering og samordning av de nasjonale helseregistrene (vedtatt 2011). Formålet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av data i de sentrale helseregistrene og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Prosjektet ledes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Folkehelseinstituttet (FHI) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er sekretariat. Prosjektet arbeider etter toårige handlingsplaner. Aktivitetene er forankret i ulike institusjoner og involverer et bredt spekter av registeraktører. Utvidelse av sekretariatet For å sikre at kvalitetsregisterfeltet får en tydeligere rolle i Nasjonalt helseregisterprosjekt har HOD besluttet at Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blir representert i sekretariatet. Saken er formelt avklart med AD for de regionale helseforetakene. 7

20 Vedlegg 2 til sak 4/14 Ny handlingsplan for I e-helsegruppen la sekretariatet frem plan for arbeidet med ny handlingsplan for perioden Sekretariatet foreslo at handlingsplanen viderefører utviklingsområdene fra forrige periode (hjerte- og kar, smittevern, legemiddelfeltet, psykisk helse og ruslidelser, svangerskap og fødsel) og legger til rette for forenkling av arbeidsprosessene og konsolidering av helseregistrene innenfor disse områdene. Sekretariatet foreslo også at det i løpet av neste periode legges en plan for videre utvikling av feltet innenfor aktuelle «klynger»/fagområder. Videre ble det foreslått større vekt på utvikling av nye brukertjenester (bl. a. felles løsninger for søknad og tilgang på data for forskere, felles løsninger for tilbakemelding til tjenesten, flere innsynsløsninger for publikum). Nye brukertjenester vil øke nytten av registrene og styrke personvernet. Øvrige igangsatte tiltak vil også videreføres, med fokus på fortsatt satsing på presentasjon av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene, gjennomføring av lovarbeidet og utredning av datagrunnlag fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. ehelsegruppen ga tilslutning til retningen for handlingsplanen. Sekretariatet har fått skriftlige innspill fra helseregisterfeltet, gjennomført møter med ulike aktører og orientert om arbeidet i ulike fora. Sekretariatet arbeider nå med å ferdigstille handlingsplanen i samråd med HOD. Handlingsplanen skal etter planen sluttbehandles i ehelsegruppen 22. mai. Ny helseregisterlov Regjeringen oversendte forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov (Prop. 72 L) til Stortinget. Dagens helseregisterlov foreslås endret til to lover: En pasientjournallov som omhandler helsepersonells bruk av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp og en helseregisterlov om bruk av helseopplysninger til forskning og statistikk. Lovforslaget skal gjøre det enklere å etablere helseregistre og å ta i bruk data. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre (RHF / SKDE). Utviklingen følger handlingsplanen for Nasjonalt Helseregisterprosjekt. Det arbeides videre med å etablere system for overgangen fra rammefinansiert til aktivitetsfinansiert IKT-utvikling av nasjonale kvalitetsregistre, samt å overføre ansvar for driften av nasjonale kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett. Videre arbeides det med å ferdigstille publikasjonsløsningen «Rapporteket» i SKDE. Helsedirektoratet besluttet i mars 2014 opprettelse av to nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre (SmerteReg og Norsk register for analinkontinens). Det totale antallet er nå 47. Standardisering (Hdir) - oppdatert per Standardiseringsstrategi Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse er ferdigstilt og godkjent av Helsedirektoratets ledergruppe. Strategien støtter opp under nasjonale mål for e-helse. Samtidig fremhever strategien Helsedirektoratets ansvar, og kommer med noen anbefalte prioriteringer for kommende 3-5 år for arbeid som skal gjennomføres av Helsedirektoratet. Det arbeides med å iverksette tiltakene i strategien. CPP/CPA Standard for CCP/CPA er ferdigstilt. Rapporten er ment brukt som grunnlag for å lage løsninger i helsesektoren for de aktørene som skal benytte seg av partnerprofiler (CPP) og samhandlingsavtaler (CPA). Profil for CPP/CPA for bruk i helsesektoren er en teknisk profil for utveksling av partnerprofiler og avtaler mellom samhandlende systemer som skal gjennomføre meldingsutveksling med elektroniske meldinger. Rapporten beskriver krav til oppbygging av CPP og CPA og baserer seg på EBMS 2.0 og EBCPP 2.0. Det arbeides nå med en veiledning for bruken av standarden. Det er besluttet at Helsedirektoratet skal assistere Norsk Helsenett i arbeidet med å fylle ut CPP/CPA 8

21 Vedlegg 2 til sak 4/14 instanser med faktisk innhold som er i tråd med beskrivelsen i profildokumentet. I tillegg til å lage en oversikt over relevante dataverdier som må hentes fra annen relevant dokumentasjon. Innholdsstandarder Kartlegging, prioritering og utvikling av innholdsstandarder foregår fortløpende og i samarbeid med prosjekter som Kjernejournal, Helseportal og e-resept og etter behov initiert fra andre som NPR og NUIT. Testing av standardene og bistand til utbredelse av standardene gjøres løpende. Prioriterte tiltak i NUIT og tilhørende standardiseringsaktiviteter Henvisning mellom HF Arbeidet med å revidere henvisningsmeldingen for å tilrettelegge for at alle nødvendige opplysninger i forbindelse med henvisning mellom HF kan overføres strukturert fra en enhet til en annen for å sikre pasientens rett til helsehjelp er påbegynt. Arbeidet gjøres i samarbeid med ressurspersoner fra RHF-ene. RHF-ene har ansvar for å bestille løsningen i sine system Dialogmelding Standarden er klar, men den har ikke vært benyttet mellom helseforetak og fastlege. Dette er veldig etterspurt og Helse Vest har igangsatt et utprøvingsprosjekt der Helsedirektoratet deltar som en faglig ressurs. Utprøvingen skal gjennomføres i 2 faser der første fase er planlagt oppstart våren Melding med vedlegg Standarden er klar. Helse Vest har planlagt et utprøvingsprosjekt med sending/mottak av henvisning med vedlegg. Prosjektet skal også inkludere sending/mottak av laboratorie- og røntgenhenvisninger. Helsedirektoratet deltar som faglig ressurs. Det er et sterkt og økende behov for å kunne knytte vedlegg til henvisninger, laboratorie- og røntgenrekvisisjoner. Revisjon og videreutvikling av PLO-meldingene ut over versjon 1.6 PLO-meldingene ble satt i drift med kjente feil/mangler. Erfaringer med bruk innebærer også nye behov/ønsker. PLO-meldingene er en god plattform som dekker et stort behov for samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Revisjonen har fokus på forenkling og samordning mot nasjonale prosjekt som eresept og Kjernejournal. Gjenbruk og innarbeiding av erfaringer fra bruk er sentralt. Revisjonen vil inkludere Legemidler bruk fra eresept for overføring av denne informasjonen. Arbeidet er godt i gang og flere arbeidsmøter er avholdt. Revisjon av EPJ standarden Det er igangsatt et arbeid med revisjon av EPJ-standarden med bakgrunn i at det er gjort en rekke lov- og forskriftsendringer siden forrige utgave av standarden ble publisert. Revisjonen har også sammenheng med at Norsk Helsearkiv er under etablering på Tynset. Spesialisthelsetjenesten skal kunne avlevere EPJ elektronisk til Norsk Helsearkiv. Det er allerede igangsatt er prosjektsamarbeid med Norsk Helsearkiv. Prosjektperioden for revisjonen er 1. mars mai Det vil bli holdt et avklaringsmøte med HOD vedr. omtale av helseinformasjonssikkerhetsforskriften etter påske. For øvrig ble utkast ferdigstilt for høring 29. mars. Velferdsteknologi/personlig helseteknologi (Hdir) Det Nasjonale programmet for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene (Velferdsteknologiprogrammet 2020) ble etablert ved årsskifte 2013/14 som følge av Stortingsmelding 29 ( ) «Morgendagens omsorg». Det fremgår av stortingsmeldingen at Helsedirektoratet gis hovedansvaret for gjennomføringen av programmet samt at Helsedirektoratet også gis ansvaret for et overordnet standardiseringsarbeid 9

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Referat fra møte 23.juni 2015.

Referat fra møte 23.juni 2015. Referat fra møte 23.juni 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Tirsdag 23.juni 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Jan Hjelle Kommunal- og

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206 ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen UTKAST - Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 20.november

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Referat fra møte 12.november 2015.

Referat fra møte 12.november 2015. Referat fra møte 12.november 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 12.november 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Jan Hjelle Kommunal-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak Tema Sakstype 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møte i NUIT Møte 1/2016 Dato 3.mars 2016 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF)

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse.

Møtereferat. Produktstyre e-helsestandarder. Møte 3/2017. Dato Tid Sted. Direktoratet for e-helse. Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 3/2017 Dato 23.10.2017 Tid 12.00 13.00 Sted Til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011

Velkommen. Trondheim, 27. september 2011 Velkommen Trondheim, 27. september 2011 Melding til Stortinget om Helsetjenester i en digital hverdag Tor Eid og Sverre Engelschiøn Trondheim, 27. september 2011 IKT er nøkkelen Kvalitet Tilgjengelighet

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse. Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Nasjonal styringsmodell for e-helse Nasjonalt møte for EPJ-leverandører, 10. mars 2016 Et enklere helse-norge Pådriver for gode e-helseløsninger To roller: Myndighet Leverandør Nasjonalt e-helsestyre 3

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2017 Dato 22. juni 2017 Tid 22. juni kl. 10.00-16.00 Sted Radisson Blu Airport, Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi?

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus på samhandling mellom foretakene

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Helsepoli(sk seminar om IKT

Helsepoli(sk seminar om IKT Eirik Nikolai Arnesen 15. november 2013 Overordnede mål for IT- utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker (lgang (l pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Referat fra møte i NUIT

Referat fra møte i NUIT Referat fra møte i NUIT Møte 1/2017 Dato 8. mars 2017 Tid 10:00 15:00 Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bjørn Nilsen

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 3/2017 Dato 13. september 2017 Tid 13. september kl. 10.00-16.00 Sted Radisson Blu Airport, Gardermoen Medlemmer Til stede Ikke til stede Observatører Direktoratet

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget Nasjonalt arkitekturutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 15.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen, Ragnhild Varmedal og Eva Skipenes Tromsø, 5. mai 2014 Elektronisk innsyn i journal Utredning journalinnsyn UNN Teknisk test av uttrekk fra DIPS

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25.

Arild Pedersen (Helse Midt-Norge RHF) Marit E. Larssen (Giske kommune) Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet) Endre Sandvik (Oslo kommune) (25. Møte i NUIT Møte 2/2016 Dato 25.-26.mai 2016 Tid 10:00 25.mai 15:00 26.mai Sted Olavsgaard hotell Medlemmer Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Erik Hansen (Helse Vest RHF) Thomas Bagley

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten

Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Frokostmøte Difi Gjennomføring av IKT-prosjekter i staten Christine Bergland Oslo, 14. september 2015 Noen suksesskriterier Styring Styringsmodell for prosjektet som henger sammen med styring av virksomheten

Detaljer