Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom /14 Godkjenning av referat fra møte Vedlegg 1: Referat fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11."

Transkript

1 ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206 Dagsorden Sak 1/14 Godkjenning av dagsorden og innkalling Saksdok. 2/14 Godkjenning av referat fra møte Vedlegg 1: Referat fra møte /14 Orienteringer fra HOD Ingen saksunderlag Bjørn Astad (HOD) orienterer om overordnet status for: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Planlagte Meld. St. 2014/2015: - primærhelse - nasjonal helse- og sykehusplan - legemiddelfeltet - folkehelse Revidert nasjonalbudsjett Årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet Organisering av e- helsefeltet fremover Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren 10 min (12.15) 4/14 Orienteringer fra Helsedirektoratet Christine Bergland (Hdir) gir en kort orientering om nasjonale Vedlegg 2: Statusnotat 1

2 ehelsegruppen Møteinnkalling innsatsområder. Oppdrag fra HOD: kartlegging av IKT i helsesektor Kartlegging av IT - systemer/leverandører i RHF`ene IKT tverrsektorielt Utredningen: Én innbygger én journal Nasjonal kjernejournal 10 min (12.25) 5/14 Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) Cathrine Dahl (FHI) orienterer 1. Utkast til ny handlingsplan Nasjonalt helseregisterprosjekt Forslag til vedtak: ehelsegruppen gir sin tilslutning til fremlagt utkast til ny handlingsplan for Nasjonalt helseregisterprosjekt for Dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre Forslag til vedtak: ehelsegruppen anbefaler at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert analyse av utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og tilstrekkelig dekningsgrad i nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av en slik analyse ber ehelsegruppen i løpet av 2014 om forslag til konkrete tiltak for å øke dekningsgraden i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vedlegg 3: Saksnotat Handlingsplan NHRP Vedlegg 3a: Hoveddokument Handlingsplan NHRP Vedlegg 3b-c: tabell registre Vedlegg 4: Saksnotat dekningsgrad registre Vedlegg 4a: dekningsgrad nasjonale kvalitetsregistre 20 min (12.45) 6/14 Mål, status og utfordringer for elektronisk meldingsutveksling Oppfølging/orientering om Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Dokument 3:6 ( ) NHN ved Håkon Grimstad orienterer om tiltak for planlegging, styring og oppfølging av arbeidet med elektronisk meldingsutveksling Diskusjon av kritiske områder og tiltak. Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Vedlegg 5: Rapport ksrevisjonen.no/rappo rter/sider/elektronisk Meldingsutveksling.as px Vedlegg 6: Notat forvaltning av elektronisk samhandling etter 2014 fra NHN 30 min (13.15) 2

3 ehelsegruppen Møteinnkalling 7/14 Endringer i pasient- brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Are Forbord og Cathrine Dammen (HOD) orienterer om oppdrag på pasientrettigheter, herunder vurderingsfrister og fritt behandlingsvalg, og prioriterte oppdrag til Helsedirektoratet. Christine Bergland (Hdir) presenterer hvordan det jobbes med oppdragene: - Fritt behandlingsvalg - Pakkeforløp for kreft - Prio2 prosjektet Det legges opp til en kort diskusjon rundt sektorens implementering av endringene og konsekvenser av dette i praksis. Ingen saksunderlag 10 min 5 min 5 min Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering 20 min (13.35) Pause 10 min (13.45) 8/14 Modell og prosess for koordinering, prioritering og finansiering av nasjonale e-helsetiltak Christine Bergland (Hdir) gjennomgår modell og prosess som det arbeides etter inn mot prioriteringene i NUIT Forslag til vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Vedlegg 7: Saksnotat modell og prosess Vedlegg 7a: struktur i saksgrunnlag sendt NUIT 15 min (14.00) 9/14 Nasjonale satsningsområder for Innledende korte presentasjoner fra NIKT, KommIT, FHI, NHN og Helsedirektoratet. 1. Hvilke områder er de viktigste å få til nasjonale satsninger på? 2. Hvordan kan de ulike aktørene bidra og hva er aktørenes rolle i dette? Formålet med saken er å omforene innspill fra aktørene og styrke det videre prioriteringsarbeid i NUIT. Herunder få eventuelle føringer fra ehelsegruppen for felles nasjonale satsningsområder Det settes av tid til diskusjon av satsningsområder. Forslag til vedtak: ehelsegruppen ber Helsedirektoratet ta med seg innspillene til prioritering i sitt videre arbeid med Nasjonal Handlingsplan Vedlegg 8: Nasjonal Handlingsplan for e- helse og tiltaksoversikt et.no/ithelse/ehelse/styringsd okumenter/sider/defa ult.aspx 8 min x 5 presentasjoner 40 min (14.40) Drøfting 20 min (15.00) 60 min (15.00) 3

4 ehelsegruppen Møteinnkalling /14 Eventuelt Neste møte 20.november i Helsedirektoratet. Klokken

5 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Utkast - godkjennes i møte 22.mai 2014 Formål Møte i ehelsegruppen Dato, sted Torsdag 21.november 2013, kl Helsedirektoratet, Møterom 206 Universitetsgata 2, Oslo Deltakere Forfall Fra sekretariatet Øvrig deltakelse Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet Lars Bjørgan Schrøder (fung) Fornyings, - administrasjons og kirkedepartementet Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Christine Bergland, Helsedirektoratet Vivi Lassen, Direktoratet for forvaltning og IKT Herlof Nilssen, Helse Vest RHF og Nasjonal IKT Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge RHF Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF (for Lars Vorland) Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF (for Peder Olsen) Håkon Grimstad, Norsk Helsenett SF Bjørn Engum, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Trude Andresen, KS Grete Strand, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (for Magne Nylenna) Cathrine Dahl, Folkehelseinstituttet (for Camilla Stoltenberg) Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet Lars Vorland, Helse Nord RHF Peder Olsen, Helse Sør-Øst RHF Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hege B. Sæveraas, Fornyings, - administrasjon og kirkedepartementet (bisitter) Bjørn Holstad (bisitter) Steinar Marthinsen (bisitter) Truls Korsgaard, Helsedirektoratet Kari Grimholt, Helsedirektoratet Ingvill Eriksen, Helsedirektoratet Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet (bisitter) Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementet Vidar Kårikstad, Helse- og omsorgsdepartementet Arne Marius Fosse, Helse- og omsorgsdepartementet Anders Westlie, Helse- og omsorgsdepartementet Torunn Omland Granlund, Helse- og omsorgsdepartementet Darlén Gjølstad, Helse- og omsorgsdepartementet Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet Anne-Louise Valle, Helse- og omsorgsdepartementet Kari Furberg, Helse- og omsorgsdepartementet Cathrine Meland, Helse- og omsorgsdepartementet Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet Marta Ebbing, Folkehelseinstituttet (sak 38/13) Elisabeth Hagen, Folkehelseinstituttet Erik M. Hansen, Helse Vest RHF og Nasjonal IKT Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF (bisitter) Rune Hallingstad, KS 1

6 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Sak 30/13 Line Richardsen, KS Roar Olsen, Helsedirektoratet Rune Røren, Helsedirektoratet Norunn Saure, Helsedirektoratet (sak 35/13) Kristin Bang, Helsedirektoratet Trine Magnus, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Olav Røise, Interregional styringsgruppe, Helse Sør-Øst RHF (sak 38/13) Bent Indredavik, Interregional styringsgruppe, Helse Midt-Norge RHF (sak 38/13) Hilde Christiansen, Helse Vest RHF (sak 37/13) Godkjenning av dagsorden og innkalling Med endringer under sak: 34/13 Nasjonalt utvalgt for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) og utvikling av elementer i nasjonal porteføljestyring endring av forslag til vedtak spilt inn av HOD 40/13 Eventuelt Evaluering av ehelsegruppen og møtedatoer Vedtak Godkjent. Sak 31/13 Godkjenning av referat fra møtet Med endringer under sak: 22/13 Orienteringer fra HOD under forskrift om kjernejournal fra Sverre Engelschiøn, HOD 27/13 Status digitalisering offentlig sektor under innbyggerundersøkelsen 2013 fra Lars-Henrik Myrmel-Johansen, FAD Vedtak Godkjent Sak 32/13 Orienteringer fra HOD Bjørn Astad orienterte om overordnet status. Fire orienteringspunkter: Prop. 1S ( ), e-helse budsjett Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren. Forskrift har vært på høring med frist for innspill i oktober. Tilbakemeldingene er stort sett positive. Departementet har behov for grundig gjennomgang av høringsinnspillene og forslaget. Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov: Loven har vært på høring med frist 15.oktober. Det er gitt motstridene innspill og departementet har behov for grundig gjennomgang av forslagene. Evaluering av ehelsegruppen: HOD ønsker å se på mandat, sammensetning og møtefrekvens. Det er et ønske om flere saker med beslutninger. Sak 33/13 Orienteringer fra Helsedirektoratet Christine Bergland orienterte om status på nasjonale prosjekter: Helsenorge.no er på vei til å bli en nasjonal felleskomponent. God kontroll på dette løpet, det samme gjelder for kjernejournal. 2

7 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat E-resept: høy risiko for forsinkelser, dette håndteres fortløpende og bilateralt med hver enkelt aktør. helsenorge.no, kjernejournal og e-resept skal i større grad samles, standardiseres og profesjonaliseres i Det er utlyst programdirektør-stilling for Én innbygger én journal. Det er behov for tilstrekkelig bevilgning for å få på plass en forstudie. Administrative registre: Eierskapet ligger hos direktoratet og driften hos NHN. Prioriteringer er foreløpig ikke klart for Vi ønsker at tiltak prioriteres i NUIT og at sektoren samarbeider om RESH og adresseregister. Direktoratet er i dialog med Helse Sør-Øst RHF angående utvikling av en strukturert journal. Relevant kompetanse er en utfordring. De øvrige RHF-ene skal involveres over tid. Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Difi ved Vivi Lassen om arbeidet med sikker digital postkasse. Leverandørforhandlinger for både digital postkasse og meldingsutvikler er i gang og produksjonssetting er planlagt til november Spørsmål fra Bjørn-Inge Larsen, HOD til Christine Bergland, Helsedirektoratet, angående risikoen nevnt under orientering om e-resept. Svar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet at det mangler et system for å håndtere uventede hendelser, endringer og avvik. Forvaltningen av e-resept må bygges mer robust, testopplegg for innføring i RHF må videreutvikles og funksjonalitet for multidose må utvikles. Tilbakemelding fra Bjørn-Inge Larsen, HOD: Politisk ledelse må holdes godt orientert om eventuelle forsinkelser i det videre arbeidet. Sak 34/13 Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) og styringsmodell Kristin Bang, leder av sekretariat for NUIT, orienterte om følgende: Prioriterte tiltak til utvikling i 2013/2014 i NUIT og videre prosess i sektoren som følge av prioriteringen. Det er viktig å ha fokus på tiltaksier og koordinatorrollen som er lagt til ulike aktører. Dagens styringsmodell er en utfordring for å kunne plassere ansvar. Kommuner og spesialisthelsetjeneste må hver ta sitt ansvar for gjennomføringen. Dette ansvaret ligger ikke til NUIT. Presentasjon av forslag til utvidelse av mandat fra møte i NUIT 12.september 2013 Elementer på nasjonalt nivå for å realisere sterkere nasjonal styring og prioritering med utgangspunkt i Nasjonal handlingsplan for e-helse. Gjennomgang av tiltaksliste og presentasjon av restanselisten, det vil si ikke prioriterte tiltak i NUIT Kommentarer fra medlemmene: - Christine Bergland presiserer at med porteføljestyring menes et system for prioritering og styring på nasjonalt nivå. - Kommentar fra Christine Bergland om at begrunnelse for ikke-prioriterte tiltak burde vedlegges så det tydelig fremkommer hva man skal og ikke skal gjøre. - Svar fra Kristin Bang, Helsedirektoratet at dette vil det være fokus på i Kommentar fra Helse Midt-Norge RHF at NUIT ser ut til å fungere godt når det gjelder meldinger. NUIT kunne i denne sammenheng også prioritert utvikling på registerfeltet. Dette kan legges inn som element i nasjonal porteføljestyring. 3

8 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat - Spørsmål fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Bjørn Engum om det er gjort noen grep for å samordne NUIT med leverandørene. - Svar fra Bjørn Astad, HOD: NUIT er en del av ehelsegruppen, opprettet for å sikre en viss grad av prioritering og for å unngå ukoordinerte bestillinger. Det er viktig at ehelsegruppen stiller seg bak prioriteringene gjort av NUIT. Når det gjelder forutsigbarhet og dialog med leverandører, er det allerede et arbeid i gang på dette området. - Kommentar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet om at når det foreligger konsensus må hver og en gå til sine og bestille. RHF-ene har oversikt over egen portefølje. Fastlegene har ikke felles portefølje. Helsedirektoratet diskuterer med HOD om hvem som skal utføre bestillinger for disse. Når det gjelder registrene, er det ikke ønsket inn i NUIT per i dag. Det er avholdt et første leverandørmøte. - Kommentar fra KS ved Trude Andresen at KS støtter forslag til vedtak og utvidelse av NUITs mandat. KS er imidlertid bekymret for at meldingsutvikling skal stoppe opp, og ønsker at diskusjonen rundt dette fortsetter i Kommentar fra Helse Vest RHF og Nasjonal IKT ved Herlof Nilssen at det ligger en betydelig jobb i koordinering mellom RHF-ene av videre arbeid med ulike former for registre. Det bør avventes med å lande dette i NUIT. - Innspill fra Helse Sør-Øst RHF og Nasjonal IKT ved Thomas Bagley at de gjerne bidrar i arbeidet med å definere roller og ansvar hva gjelder porteføljestyring. Vedtak: ehelsegruppen gir sin tilslutning til listen over prioriterte tiltak for NUIT 2013/2014 samt plan for videre arbeid. Sak 35/13 Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) Norunn Saure, Helsedirektoratet, orienterte om handlingsplan status og de siste innspill fra sektoren. Tiltaksplan 2014 vil i stor grad være en opplisting av allerede prioriterte og finansierte tiltak hos de respektive tiltakseiere. NUIT involveres i prioriteringsprosess for fremtidige årlige tiltaksplaner. Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Helse Vest RHF og Nasjonal IKT ved Erik M. Hansen om at handlingsplanen virker tydelig. Allerede igangsatte tiltak bør imidlertid ha klarere definert styring og finansiering. Spørsmål om disse er konsekvensutredet og styrt tilstrekkelig fra nasjonalt hold. Arbeidet med koordinering av tiltak i NUIT bør i større grad henge sammen med tiltakene i planen. - Svar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet: Tiltakslisten er et levende dokument, og bør bli sett på som et utgangspunkt for prioritering.. - Svar fra Bjørn Astad, HOD: Det er ønskelig med en framoverskuende plan, det innebærer at vi ikke kan ha finansiering på plass på forhånd. En plan/ønskeliste er viktig, på tross av at det ikke kan forventes at alt blir gjennomført. Planen må ha sammenheng med arbeidet som gjøres i NUIT. - Kommentar fra KS ved Kirsti Kierulf at de er fornøyde med handlingsplanen og at innbyggerperspektivet er satt først. - Erik M. Hansen løfter styring som en avgjørende faktor for gjennomføring av handlingsplanen. 4

9 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Vedtak: ehelsegruppen tar utkast til handlingsplan til orientering. Helsedirektoratet tar innkomne innspill med i det videre arbeidet. Sak 36/13 Nasjonal IKT som egen juridisk enhet fra 1.januar 2014 Erik M. Hansen og Herlof Nilssen, begge Helse Vest RHF og Nasjonal IKT, orienterte om utgangspunkt, formål og status for etablering av NIKT som eget HF. Etableringen av NIKT HF er en nødvendig utvikling for å skaffe ytterligere kraft i arbeidet. Forankring av arbeidet er allerede gjort i fire regioner. IKT- strategisk-, og helsefaglig kompetanse er på plass fra alle sektorer, i tillegg til to konserntillitsvalgte representanter. HOD, Helsedirektoratet og NHN er inne som observatører. Nyttig å være så bredt sammensatt. Målbilde er samarbeid innenfor IKT nasjonalt som bidrar til nasjonal realisering og dialog opp mot kommunene, - Kommentar fra KS ved Kirsti Kierulf: Interessant for KS KommIT å følge med på dette arbeidet fremover. Vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. Sak 37/13 Presentasjon av Vestlandspasienten Hilde Christiansen, Helse Vest RHF, orienterte om målsettinger og status for Vestlandspasienten. Vestlandspasienten skal bedre organisering og bruk av teknologi og tette lekkasje i ressurser. Produksjonsmøte med Helsedirektoratet 29.november Pilotavdelingene lanseres 27.januar Kommentarer fra medlemmene: - Spørsmål fra Vidar Kårikstad, HOD, om risiko. - Svar fra Hilde Christiansen, Helse Vest RHF: Risiko ved forskrift må håndteres underveis. Risiko i forhold til pasienter: Det er laget en omfattende kommunikasjonsplan med tett løp opp mot fastlegene. Intern risiko: Ikke høy med tanke på teknologien. Det er valgt enkle og trygge løsninger. - Spørsmål angående koblinger til Difi, digital postkasse og ID-porten. - Svar fra Hilde Christiansen, Helse Vest RHF: Avventer per i dag, for ikke å forstyrre beslutninger som allerede er i gang. Det er imidlertid et ønske om full tilgang til alle registre. - Kommentar fra Christine Bergland, Helsedirektoratet om at lanseringen av Vestlandspasienten er veldig positivt for helsenorge.no og generell plattformtankegang. Det bør tilsvarende lages mønsterkommuner for å synliggjøre hvordan arbeidet kan videreføres på kommunalt nivå. Vedtak: ehelsegruppen tar saken til orientering. 5

10 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat Sak 38/13 Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) 1. Orientering om Handlingsplan for NHRP ved Cathrine Dahl, sekretariatet for NHRP (FHI) Sekretariatet har startet arbeid med ny toårig handlingsplan for Innholdet på IKTsiden er koordinert mot utkast til handlingsplan e-helse Som oppfølging av sak i ehelsegruppen av juni 2013, foreslår sekretariatet å videreføre arbeidet med fellesregistre som er igangsatt med utgangspunkt i tidligere vedtatte handlingsplaner og budsjettproposisjoner (hjerte- og kar, legemidler, smittevern, svangerskap og fødsel, samt psykiske lidelser og rus). Videre foreslår sekretariatet at det i løpet av , legges en plan for utredning av fellesregistre på eventuelle nye områder. Sekretariatet vil utarbeide handlingsplanen for i samarbeid med de registerfaglige miljøene og vil legge frem endelig utkast til ny handlingsplan for behandling i ehelsegruppen i mars NHRP-strategi på lang sikt: Ny IKT-arkitektur for helsesektoren og systematiske analyser av rutinemessige innsamlede data. Kort til mellomlang sikt: Hovedgrep 1: Fellesregistermodellen, hvor registrene blir samlet i klynger innenfor ulike fagområder. Hovedgrep 2: Helhetlig modell for teknologiske løsninger, velge «likere løsninger». 2. Orientering om status for kvalitetsregisterfeltet ved Olav Røise (Helse Sør-Øst), Interregional styringsgruppe Målsetting med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, status per november Erfaringer fra Hjerte- og karregisteret (HKR) ved Marta Ebbing (FHI) og Bent Indredavik (Helse Midt-Norge), Norsk hjerneslagregister HKR-Fellesregistermodell-mål: 1. Utnytte eksisterende data 2. Gi hjemmel for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 3. Samordne datainnhenting, bearbeiding og analyser innen HKR som er en av de viktigste folkesykdommene Per i dag finnes ingen opplysninger fra primærhelsetjenesten. Oppsummering av viktige utfordringer: - HKR basisregisteret er i rute - HKR kvalitetsregistrene under oppbygging - HKR fellesregistermodellen spennende og utfordrende - Det kan bli vel mye registrering for helsetjenesten - Savner hjemmel for helsestatistikk og helseovervåking Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF: Dette var en god redegjørelse for feltet fra ulike vinkler. Nasjonalt helseregisterprosjekt er viktig og har vært en drahjelp for kvalitetsregisterarbeidet. Det er en uenighet i miljøene rundt RHF, FHI, Interregional 6

11 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat styringsgruppe og SKDE angående egnetheten til fellesregistermodellen for alle registre. Det er store utfordringer med å koble opp kliniske data. Klinikken er avgjørende for å lykkes. Fellesregistre bør ikke være styrt ovenfra og gjennom administrativt design, men utfra faglige premisser og bygges opp nedenfra. Det er stor enighet rundt behovet for samarbeid og standardisering rundt definisjoner av begreper. Dette bør legges til ehelsegruppen. Helse Nord RHF fremmet alternativt forslag til vedtak i saken: o «ehelsegruppen støtter retningen og målsettingene i handlingsplanen for NHRP. Det understrekes at utviklingen av nye kliniske kvalitetsregister og eventuelt samling av slike i klynger eller fellesregister må foregå med sterk forankring i relevante kliniske fagmiljøet. ehelsegruppen vil ellers understreke behovet for felles definisjoner av begreper og variabler og fremheve betydningen av gjenbruk av data der dette er mulig eller ønskelig.» - Kommentar til Helse Nord RHF fra Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet: Forstår det som at det er ønsket at det er de kliniske miljøene som har overordnet styring for hvordan klyngene utvikler seg og hva som eventuelt skal ligge i fellesregistrene og hvordan disse skal anvendes. Videre etterlyser Bjørn Guldvog oppmerksomhet rundt dekningsgrad for kvalitetsregistrene i handlingsplanen. - Finn Henry Hansen svarer at en foreløpig oppsummering av dekningsgrad vil lages og behandles på første møte i Interregional styringsgruppe Deretter er det aktuelt å fremme dette som en sak for ehelsegruppen for å kunne formulere en policy på dette. - Spørsmål fra Bjørn Inge Larsen, HOD, til Helse Nord RHF om forslaget er et fellesforslag som på forhånd er avklart med Folkehelseinstituttet. Det hadde vært ønskelig med en felles prosess for forslaget i forkant av møtet hvor alle parter var enige. - Svar fra Helse Nord RHF ved Finn Henry Hansen om at forslaget er distribuert til alle RHF, men ikke koordinert med Folkehelseinstituttet. Forslaget er ment som en presisering av prosesser Helse Nord RHF mener skal ligge til grunn. Det har vært møter mellom FHI og SKDE i dette arbeidet. - Kommentar fra FHI ved Cathrine Dahl om at de tar med seg innspillet om dekningsgrad og at FHI er enige i behovet for standardisering på nasjonalt nivå. Både for journal og register. Sekretariatet stiller seg bak betydningen av forankringen av arbeidet med kvalitetsregistrene i de kliniske fagmiljøene. Sekretariatet er også enig i at utredningene av eventuelle nye fellesregistre må være bredt forankret i relevante fagmiljøer. Sekretariatet mener det er viktig at HOD/styringsgruppen peker på noen aktuelle områder for videre utredninger. Sekretariatet er usikker på betydningen av det alternative forslaget til vedtak for tiltak og planer som allerede er vedtatt. - Herlof Nilssen, Helse Vest: Vi tar med oss meldingen om forankring og at dette spilles inn i forkant. Ønsker å si at forslaget til revidert vedtak ikke utelukker politisk initierte register, men at det skal være en sterk forankring i faglige miljø. Denne forankringen er avgjørende for å få til dette. - Kommentar fra Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet: Vi lytter til FHI i dette. Den sterke forankringen i de kliniske miljøene utelukker ikke fellesregistermodell, men litt usikker på behovet for presisering. Ønskelig å se nærmere på konsekvenser og komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt. - Kommentar fra Bjørn Inge Larsen: Ved å motta vedtak over bordet blir det vanskelig å se rekkevidden av vedtaket. Enighet om at de kliniske miljøer er sentrale aktører og forankring, men det er ønskelig med mer tid da det foreligger usikkerhet om hva dette eventuelt vil bety for allerede vedtatte tiltak og planer. Oppfordrer til å spille saken inn på møte i ehelsegruppen på et senere tidspunkt og ta med diskusjonen fra dette møtet.. - Det er enighet i gruppen for at det tas en forberedende runde på dette, og at saken tas 7

12 ehelsegruppen Vedlegg 1 til sak 2/14 Møtereferat opp i Vedtak: På bakgrunn av den brede diskusjonen i møtet, vedtok ehelsegruppen å støtte retningen og målsettingene i ny handlingsplan for NHRP for ehelsegruppen ba om at saken blir fulgt opp og satt på dagsorden igjen i Sak 40/13 Kjernejournal Utgikk på grunn av tid. Sak 41/13 Eventuelt Møtedatoer 2014: Det foreligger forslag om å redusere antall møter i 2014 til tre stk. Neste møte Kommentarer fra medlemmene: - Kommentar fra Helse Vest RHF om at foreslåtte møtedatoer stort sett passer dårlig. - Kommentar fra Bjørn Inge Larsen, HOD, at det kommer nytt forslag til møtedatoer. Det blir tre eller fire møter i Fredag 14.februar 2014 kl , i Helsedirektoratets lokaler 8

13 Vedlegg 2 til sak 4/14 Til: ehelsegruppen Dato: Saksnr: 4/14 Fra: Helsedirektoratet Notat Status nasjonale innsatsområder NY: Fritt behandlingsvalg (Hdir) oppdatert per Regjeringens mål om Fritt behandlingsvalg (FBV) og bruk av private aktører skal fungere som et tiltak for å øke kapasitet og bidra til at de eksisterende tjenestene blir bedre. Det tas sikte på at Prop L fremlegges Stortinget i 2014, at forskrift er på plass tidlig i 2015, og at innføring skjer i løpet av Helsedirektoratet skal, i samarbeid med RHF ene, gi HOD tilbakemelding på følgende områder: behov for kortsiktige IKT tilpasninger, behov for tilpasning av langsiktige planer, organisatorisk enhet, innfasingsforløp, krav til kvalitet, krav til rapportering, langsiktig IKT-målbilde. I tillegg forberedes en plan for innføring av ordningen. Det vil kunne komme justeringer av dette oppdraget i et endelig oppdragsbrev fra HOD. Pr i dag ser vi for oss at prosjektet skal organiseres i åtte arbeidsgrupper, samt en utvidet gruppe med inviterte deltagere fra sektor som deltar i workshops. De åtte arbeidsgruppene er: Pasientforløp og informasjon, Krav til kvalitet, Krav til rapportering, Økonomi og prisstruktur, Fristoppfølging, Organisatorisk enhet, IKT-målbilde, og Innfasingsforløp. Det vil kunne skje endringer og tilpasninger i denne inndelingen etter hvert som prosjektet skrider frem. FBV har funksjonelle avhengigheter til ordninger med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven (Prop. 118 L), samt andre forhold som berører pasientforløp og ansvarsoverføring mellom virksomheter, generelt, men også spesifikt, for eksempel kreftpakkeforløp. Arbeidet med det langsiktige IKT-målbilde sees i sammenheng med Meld. St 9 (Én innbygger, én journal), Meld. St 10 (God kvalitet - trygge tjenester) og Prop. 72 L (Pasientjournalloven og helseregisterloven). Prosjektet er under etablering. Det er gjennomført én workshop med deltagere fra sektor og direktoratet, samt noen innledende møter i direktoratet. I det foreløpige oppdragsbrevet bes det om tilbakemelding på kortsiktige IKT-tilpasninger innen 1. juli 2014, og for resterende områder innen 1. desember For at sektor skal få tilstrekkelig tid til innføring av ordningen må noen av områdene være kartlagt før 1. desember, eksempelvis organisatorisk enhet. Milepælene vil tilpasses dette når endelig oppdragsbrev foreligger i mai. NY: Elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten (Hdir) oppdatert per Helsedirektoratet har i samarbeid med KS tatt initiativ til å opprette et prosjekt for kartlegging av status, utfordringer og behov knyttet til elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten. Bakgrunn for prosjektet Helsedirektoratets Handlingsplan for e-helse, kap 3.4 vedrørende klinisk dokumentasjon, samt KS digitaliseringsstrategi og tilhørende handlingsplan. Videre har det de siste årene kommet en rekke innspill til Helsedirektoratet vedrørende behov for 1

14 Vedlegg 2 til sak 4/14 endring av elektroniske pasientjournalsystem i pleie- og omsorgstjenesten. Det er kommet bekymringsmeldinger fra tilsynsmyndigheter, og klager fra interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Særlig fra sykehjemsleger er det uttalt kritikk. Videre har det vært gjennomført flere prosjekter og utredninger der tiltakene retter seg mot pleie- og omsorgstjenestens journalsystem og behov for videreutvikling av systemene. Oppsummert handler dette om: - journalsystemene har mange formål og skal dekke mange svært ulike behov - medisinsk og klinisk virksomhet understøttes ikke godt nok - lovpålagte krav om dokumentasjon understøttes ikke godt nok - rapporterings- og statistikkbehov understøttes ikke godt nok Prosjektet ble etablert i mars 2014 og er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Det gjennomføres referansebesøk i enkelte kommuner og spørreundersøkelse til alle kommuner. Innen utgangen av august 2014 legges det frem en rapport fra prosjektet med omforent beskrivelse av status, utfordringer og behov. Utredning: Én innbygger én journal (Hdir) - oppdatert per Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan mål i stortingsmelding 9 ( ), Én innbygger én journal, kan realiseres. Utredningen skal gjennomføres i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren. Foreløpig plan er at utredningen skal levere rapport i Første halvår 2014 er arbeidet primært innrettet mot behovsanalyse, herunder vurdering av utfordringsbilde, vurdering av leverandørsituasjonen for EPJ i det norske markedet, sammenlikning av de regionale helseforetakenes IKT-funksjoner og vurdering av internasjonal erfaring. Andre halvår 2014 vil arbeidet innrettes mot utvikling av strategi og mål, samt identifisering og vurdering av ulike konseptalternativer for realisering av ambisjonen om én innbygger én journal. I 2014 vil det også bli etablert en styringsgruppe med topplederrepresentasjon fra de regionale helseforetakene, kommunesektoren, NHN, FHI, Helsedirektoratet og utvalgte pasient- og brukerorganisasjoner. Styringsgruppen ledes av Herlof Nilssen, AD i Helse Vest RHF. Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) (Hdir) oppdatert per Helsedirektoratet har i samarbeid med sektoren, utformet en nasjonal handlingsplan for e-helse for perioden Handlingsplanen gir en samlet fremstilling av nasjonale e-helsetiltak, og består av et hoveddokument med beskrivelse av innsatsområder og tiltak i planperioden, samt en tiltaksoversikt. Tiltaksoversikten viser tiltak som ønskes gjennomført eller igangsatt i perioden Den er ikke prioritert og konsekvensutredet men danner utgangspunkt for utarbeidelse av årlige tiltaksplaner etter en gjennomført prioriteringsprosess. Tiltaksplan for 2014 vil ferdigstilles på bakgrunn av eksisterende virksomhetsplaner for de berørte aktører. Utkast til tiltaksplan for 2015 utarbeides i løpet av 2014, etter tilrådning fra NUIT. Utvalget vil i år også drøfte og gi innspill på store satsninger i Handlingsplanen (hoveddokumentet) er publisert på helsedirektoratet.no. Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) (Hdir) - oppdatert per Rammer for NUIT prioriteringer og utvikling 2

15 Vedlegg 2 til sak 4/14 Nasjonal handlingsplan for e-helse legger rammer for NUIT prioriteringer og føringer om at NUIT utvikles til å være et nasjonalt porteføljestyre for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren. Mandat NUIT 2014 Fra og med 2014 er mandatet utvidet til å omfatte all IKT utvikling av nasjonal betydning og i hovedsak utvikling i EPJ/PAS/fagsystemer. Plan NUIT Møte 27. februar: Beslutte målsetting og rammer for Møte 28. mai: Starte drøftinger rundt prioriteringer av tiltak for 2015 og Møte 18. september: NUIT prioriterer tiltak for 2015 og 2016 Målsetting for NUIT Har prioritert tiltak for 2015/16 2. Har revidert mandat 3. Har fulgt opp gjennomføring av NUITs prioriteringer for 2013/ Har gitt innstilling til obligatoriske og anbefalte IKT- standarder 5. Har en mer transparent prioriteringsprosess som medfører at NUITs prioriteringer er forankret og kjent i sektoren Roller i prioriteringsprosessen Det er definert tre ulike roller; innmelder, tiltakseier og tiltakskoordinator. Til hvert prioriterte tiltak i NUIT er det definert og plassert ansvar som tiltakseier(e) og tiltakskoordinator(er). De ulike rollene må tydeliggjøres og sees i sammenheng med utvikling av nasjonale bestillerroller. NUIT 2014-prioriteringer NUIT strategi i 2013 var primært å prioritere revisjon/videreutvikling av meldinger som i hovedsak understøtter pasientsikkerhet- og samhandling direkte i behandlingsforløpet mellom HF, pleie- og omsorgstjenesten og fastleger. Prioriterte tiltak 2014: Tiltak Tiltakseiere Tiltakskoordinator Målsetting/fase 1. PLO meldinger versjon 1.6 med utskrivningsvarsel KommIT/Nasjonal IKT/NHN. (NHN er tiltakseier på vegne av allmennlegene) NHN Pilot og utbredelse 2. Elektroniske fastlegelister Helsedirektoratet Helsedirektoratet er tiltakskoordinator på vegne av allmennlegene Utbredelse 3. CPP/CPA kommunikasjonsprofiler og avtaler i Adresseregisteret NHN NHN Pilot NHN har ansvar i piloteringsfasen 3

16 Vedlegg 2 til sak 4/14 4. Henvising mellom HF Nasjonal IKT Nasjonal IKT Standardisering, pilot og utbredelse. Hdir har ansvar for standardisering. 5. Dialogmelding Nasjonal IKT/Helsedirektoratet Hdir er tiltakseier på vegne av fastleger Nasjonal IKT Pilot, bør piloteres først mellom HF og fastleger. 6. Vedlegg til meldinger Helsedirektoratet/Nasjonal IKT/KommIT Nasjonal IKT Pilot 7. PLO revisjon utover versjon 1.6 Helsedirektoratet/Nasjonal IKT/KommIT Helsedir Standardisering 8. IPLOS- tilpasninger, jf. ny Helse- og omsorgstjenestelov 9. Guidelines for rapportering MSIS-labmelding 10. NPR-melding utvides til å inneholde data fra hele den akuttmedisinske kjede 11. Revisjon av meldingsstandarder for innmeldte FHI-tiltak 12. Automatisk tildeling av fødselsnummer (tidl. ELFOR) Helsedirektoratet Helsedirektoratet Utbredelse FHI FHI Utbredelse Helsedirektoratet Helsedirektoratet Utbredelse FHI FHI Standardisering Nasjonal IKT Nasjonal IKT Standardisering og utbredelse 13. Videreutvikling av sykemelding til NAV (EKHO) NAV NAV Standardisering og utvikling i EPJ utenfor HF Status på prioriterte tiltak I NUIT møtet 27. februar konstaterte utvalget at 4 av 12 tiltak går etter planen og at PLO-meldinger v 1.6 er kritisk. Utvalget samlet seg rundt følgende aksjoner: 1. For tiltak «PLO-meldinger v 1.6»: Utvalget ber NHN som tiltakskoordinator å gjennomføre dialogmøter med aktuelle leverandører for å få fremlagt en plan og dato for sluttføring av test- og godkjenning og at Norsk Helsenett følger opp fremdriften. Problemstillinger knyttet til kommunesektorens leverandører som ikke tilbyr funksjonalitet for å kunne håndtere 2 versjoner av meldingene samtidig må også adresseres. De aktuelle tiltakseierne (KS KommIT, Nasjonal IKT) som representant for bestillerne, samt NUIT sekretariatet, deltar i møtet. 2. For tiltak «Revisjon av PLO-meldinger utover versjon 1.6» (fra nå benevnt 2.0): Tiltaket gjennomføres etter plan, da det ikke kommer i konkurranse med ressurser til gjennomføring 4

17 Vedlegg 2 til sak 4/14 av tiltak PLO-v Utvalget etterlyser en plan for etablering av testsenter i NHN og ber NHN nedsette en arbeidsgruppe. For KS stiller KommIT. 4. For tiltak «CPP/CPA-pilot»: Utvalget presiserer at det er viktig at CPP/CPA tiltaket med utvidet pilotering gjennomføres. NHN tar ansvar for å finansiere piloteringen. Det bes også om at NHN legges frem en plan for pilotering. 5. For tiltaket «Henvising mellom HF»: NUIT henstiller Helsedirektoratet og andre aktører om å bruke nødvendige ressurser på dette tiltaket slik at standard ferdigstillles innen Nasjonal IKT bes om å legge frem en realistisk fremdriftsplan for gjennomføring av tiltaket. Leverandørmøter Det legges opp til to leverandørmøter om e-helse i løpet av året hvor NUIT er fast på agendaen. Det første møtet var planlagt 22. april, men ble avlyst pga. for liten deltakelse. Det det andre møtet planlegges avholdt i oktober og det arbeides med utvikling av innretning på leverandørmøtene. Meldingsutbredelse (NHN) - oppdatert per Meldingsutbredelsesprogrammet skal bidra til innføring, forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske meldinger til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Målet er å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen av 427 kommuner er i gang med elektronisk samhandling legekontor har nå aktivert OSEAN-funksjonalitet og er integrert med Adresseregisteret. Dette tilsvarer 63 %. Fremdriften er god. Helse Midt-Norge adresserer nå utelukkende tjenestebasert og er også fullt integrert med Adresseregisteret. Begrenset pilot for CPP/CPA er startet, evaluering og tilråding til videre fremdrift er planlagt til NUIT-møte 18. september Nasjonal kjernejournal og e-resept (Hdir) - oppdatert per Nasjonal kjernejournal: Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler utvalgte og viktige helseopplysninger om den enkelte pasient på et sted. Fremdriften i prosjektet er i henhold til plan. Risikoen er på et akseptabelt nivå. Løsningen piloteres i Trondheimsområdet fra høsten 2013 og i Stavangerområdet våren Trenden for bruk av kjernejournal er positiv og økende på samtlige variabler. Status per 20.april: Legevakten, akuttmottak ved St. Olavs hospital og 30 av totalt 45 (dvs. 67 %) fastlegekontor har tatt i bruk kjernejournal. Det er registrert kritisk informasjon av lege i 891 tilfeller. Til sammenlikning var det 395 registreringer av kritisk info per uke 4. Registreringer av innbyggere per 20.april: 1070 sykdomsepisoder er registrert. Innbyggere i pilotområdene har hatt mulighet til å foreta denne type registreringer fra 20. januar registrering av pårørende/kontaktpersoner. Dette er en økning fra 1338 registreringer 5

18 Vedlegg 2 til sak 4/14 i uke 4. Per 25. mars har 177 innbyggere reservert seg fra kjernejournal (nasjonalt). DIPS har utviklet integrasjon mot kjernejournal. Versjonen er implementert ved SUS. Det innebærer at alle EPJ-system i pilotene nå har tilrettelagt integrasjon mot kjernejournal. I Stavanger er innføringsaktiviteter i henhold til plan. Her tar helsepersonell i bruk kjernejournal fra mai. Utvikling av leveranse 3 er ferdigstilt i henhold til plan, og er nå i en testfase. Produksjonssetting av denne leveransen er planlagt ultimo mai. På sikt er det et mål at kjernejournal viser referanser til klinisk informasjon (eks. epikrise) og at det utvikles en løsning for tett integrasjon mellom EPJ og kjernejournal for kritisk informasjon. Sakene ble drøftet i Fag- og arkitekturutvalget 27. mars. E-resept utvikling: Akseptansetest av funksjonalitet for "Legemidler i bruk" i Reseptformidleren (inkl. multidose) og funksjonalitet for e-resept versjon 2.5 startet opp etter plan i januar. Det totale testløpet før alle aktører er akseptansetestet vil etter plan pågå til og med høsten De aktører som skal inngå i pilotering av "Legemidler i bruk" inkl. multidose (på e-resept versjon 2.4) er nå i siste testrunde, og er etter plan ferdig 16. mai. Forutsatt at aktuelle systemer som skal inngå i piloteringen blir godkjent i akseptansetest, vil pilot starte opp hos 3 rekvirenter i Jevnaker kommune den 27. mai Videre utvidelse av pilot på multidose e-resept versjon 2.4 vil fortsette utover høsten, og er planlagt i Sandnes og Bærum kommune. Oppgradering til e-resept meldingsversjon 2.5 er planlagt fra Videre pilotering av "Legemidler i bruk", inkl. multidose på versjon 2.5 vil da starte opp, og vil etter plan være innført nasjonalt innen sommer Helseportal helsenorge.no (Hdir) oppdatert per Statistikk for bruk av helsenorge.no i 2014: Januar: besøk Februar: besøk Mars: besøk Tjenester i 2013/14 som krever pålogging apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar Mine egenandeler Mine resepter Mine vaksiner 6

19 Vedlegg 2 til sak 4/14 Sterk økning i innlogging til Mine vaksiner, Mine egenandeler/min Helse og Mine resepter. «Min helse» med innsyn i kjernejournal Versjon 2 ble lansert 20/1-14. Min helse er utvidet slik at pilotbrukere for kjernejournal kan legge inn informasjon om sykehistorie, se sine utleverte legemidler på resept og sin besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vises logg over bruk for kjernejournal og man får tilgang til en fullversjon som PDF-dokument. Forventede leveranser i 2014 er blokkering enkelt helsepersonell, utvidelser legemidler og Difi s kontaktregister. Neste leveranse er i slutten av november. Visning av nasjonale kvalitetsindikatorer På helsenorge.no publiseres nå tall for 55 nasjonale kvalitetsindikatorer innen somatikk, psykisk helse og rus og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Indikatorene oppdateres 3 5 ganger pr. år. Det er ikke satt av midler til arbeid med flytting av til helsenorge.no i 2014 Digital dialog mellom pasient og fastlege Avtaler inngått med EPJ leverandører og leverandør av personlig helsearkiv. Utvikling av tjenester er startet. Tjenestene timebestilling, reseptfornyelse, e-kontakt og e-konsultasjon utvikles. Oppstart pilot planlagt ila Prosjekt for digital samhandling mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT besluttet oppstart av forprosjekt 10.februar. Forprosjektet er nå i en fase hvor prosjektet bemannes og planlegger videre arbeid. Formålet med forprosjektet er utforming og etablering av nasjonale digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, som skal effektivisere pasientdialogen, gi klinikere bedre informasjonsgrunnlag og muliggjøre en mer aktiv pasientrolle. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten De regionale helseforetakenes AD-møte (ledermøtet for de fire regionsdirektørene) besluttet i desember 2013 å videreføre arbeidet med å samordne helseforetakenes eksterne nettløsninger med helsenorge.no-plattformen. Dette er et viktig skritt for å utvikle helsenorge.no videre til en nasjonal fellesplattform for sektorens nettløsninger, slik at god og oppdatert informasjon kan gjenbrukes og utarbeides i et større fellesskap. Hovedprosjektet har nå startet formelt i mars 2014 og vil gå frem til Prosjektet eies av de fire helseregionene og styres sammen med Helsedirektoratet. Nasjonale helseregistre (FHI / RHF) oppdatert per Nasjonalt helseregisterprosjekt er oppfølgingen av den tiårige strategien for modernisering og samordning av de nasjonale helseregistrene (vedtatt 2011). Formålet er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av data i de sentrale helseregistrene og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Prosjektet ledes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Folkehelseinstituttet (FHI) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er sekretariat. Prosjektet arbeider etter toårige handlingsplaner. Aktivitetene er forankret i ulike institusjoner og involverer et bredt spekter av registeraktører. Utvidelse av sekretariatet For å sikre at kvalitetsregisterfeltet får en tydeligere rolle i Nasjonalt helseregisterprosjekt har HOD besluttet at Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blir representert i sekretariatet. Saken er formelt avklart med AD for de regionale helseforetakene. 7

20 Vedlegg 2 til sak 4/14 Ny handlingsplan for I e-helsegruppen la sekretariatet frem plan for arbeidet med ny handlingsplan for perioden Sekretariatet foreslo at handlingsplanen viderefører utviklingsområdene fra forrige periode (hjerte- og kar, smittevern, legemiddelfeltet, psykisk helse og ruslidelser, svangerskap og fødsel) og legger til rette for forenkling av arbeidsprosessene og konsolidering av helseregistrene innenfor disse områdene. Sekretariatet foreslo også at det i løpet av neste periode legges en plan for videre utvikling av feltet innenfor aktuelle «klynger»/fagområder. Videre ble det foreslått større vekt på utvikling av nye brukertjenester (bl. a. felles løsninger for søknad og tilgang på data for forskere, felles løsninger for tilbakemelding til tjenesten, flere innsynsløsninger for publikum). Nye brukertjenester vil øke nytten av registrene og styrke personvernet. Øvrige igangsatte tiltak vil også videreføres, med fokus på fortsatt satsing på presentasjon av resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene, gjennomføring av lovarbeidet og utredning av datagrunnlag fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. ehelsegruppen ga tilslutning til retningen for handlingsplanen. Sekretariatet har fått skriftlige innspill fra helseregisterfeltet, gjennomført møter med ulike aktører og orientert om arbeidet i ulike fora. Sekretariatet arbeider nå med å ferdigstille handlingsplanen i samråd med HOD. Handlingsplanen skal etter planen sluttbehandles i ehelsegruppen 22. mai. Ny helseregisterlov Regjeringen oversendte forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov (Prop. 72 L) til Stortinget. Dagens helseregisterlov foreslås endret til to lover: En pasientjournallov som omhandler helsepersonells bruk av helseopplysninger i forbindelse med helsehjelp og en helseregisterlov om bruk av helseopplysninger til forskning og statistikk. Lovforslaget skal gjøre det enklere å etablere helseregistre og å ta i bruk data. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre (RHF / SKDE). Utviklingen følger handlingsplanen for Nasjonalt Helseregisterprosjekt. Det arbeides videre med å etablere system for overgangen fra rammefinansiert til aktivitetsfinansiert IKT-utvikling av nasjonale kvalitetsregistre, samt å overføre ansvar for driften av nasjonale kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett. Videre arbeides det med å ferdigstille publikasjonsløsningen «Rapporteket» i SKDE. Helsedirektoratet besluttet i mars 2014 opprettelse av to nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre (SmerteReg og Norsk register for analinkontinens). Det totale antallet er nå 47. Standardisering (Hdir) - oppdatert per Standardiseringsstrategi Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse er ferdigstilt og godkjent av Helsedirektoratets ledergruppe. Strategien støtter opp under nasjonale mål for e-helse. Samtidig fremhever strategien Helsedirektoratets ansvar, og kommer med noen anbefalte prioriteringer for kommende 3-5 år for arbeid som skal gjennomføres av Helsedirektoratet. Det arbeides med å iverksette tiltakene i strategien. CPP/CPA Standard for CCP/CPA er ferdigstilt. Rapporten er ment brukt som grunnlag for å lage løsninger i helsesektoren for de aktørene som skal benytte seg av partnerprofiler (CPP) og samhandlingsavtaler (CPA). Profil for CPP/CPA for bruk i helsesektoren er en teknisk profil for utveksling av partnerprofiler og avtaler mellom samhandlende systemer som skal gjennomføre meldingsutveksling med elektroniske meldinger. Rapporten beskriver krav til oppbygging av CPP og CPA og baserer seg på EBMS 2.0 og EBCPP 2.0. Det arbeides nå med en veiledning for bruken av standarden. Det er besluttet at Helsedirektoratet skal assistere Norsk Helsenett i arbeidet med å fylle ut CPP/CPA 8

21 Vedlegg 2 til sak 4/14 instanser med faktisk innhold som er i tråd med beskrivelsen i profildokumentet. I tillegg til å lage en oversikt over relevante dataverdier som må hentes fra annen relevant dokumentasjon. Innholdsstandarder Kartlegging, prioritering og utvikling av innholdsstandarder foregår fortløpende og i samarbeid med prosjekter som Kjernejournal, Helseportal og e-resept og etter behov initiert fra andre som NPR og NUIT. Testing av standardene og bistand til utbredelse av standardene gjøres løpende. Prioriterte tiltak i NUIT og tilhørende standardiseringsaktiviteter Henvisning mellom HF Arbeidet med å revidere henvisningsmeldingen for å tilrettelegge for at alle nødvendige opplysninger i forbindelse med henvisning mellom HF kan overføres strukturert fra en enhet til en annen for å sikre pasientens rett til helsehjelp er påbegynt. Arbeidet gjøres i samarbeid med ressurspersoner fra RHF-ene. RHF-ene har ansvar for å bestille løsningen i sine system Dialogmelding Standarden er klar, men den har ikke vært benyttet mellom helseforetak og fastlege. Dette er veldig etterspurt og Helse Vest har igangsatt et utprøvingsprosjekt der Helsedirektoratet deltar som en faglig ressurs. Utprøvingen skal gjennomføres i 2 faser der første fase er planlagt oppstart våren Melding med vedlegg Standarden er klar. Helse Vest har planlagt et utprøvingsprosjekt med sending/mottak av henvisning med vedlegg. Prosjektet skal også inkludere sending/mottak av laboratorie- og røntgenhenvisninger. Helsedirektoratet deltar som faglig ressurs. Det er et sterkt og økende behov for å kunne knytte vedlegg til henvisninger, laboratorie- og røntgenrekvisisjoner. Revisjon og videreutvikling av PLO-meldingene ut over versjon 1.6 PLO-meldingene ble satt i drift med kjente feil/mangler. Erfaringer med bruk innebærer også nye behov/ønsker. PLO-meldingene er en god plattform som dekker et stort behov for samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Revisjonen har fokus på forenkling og samordning mot nasjonale prosjekt som eresept og Kjernejournal. Gjenbruk og innarbeiding av erfaringer fra bruk er sentralt. Revisjonen vil inkludere Legemidler bruk fra eresept for overføring av denne informasjonen. Arbeidet er godt i gang og flere arbeidsmøter er avholdt. Revisjon av EPJ standarden Det er igangsatt et arbeid med revisjon av EPJ-standarden med bakgrunn i at det er gjort en rekke lov- og forskriftsendringer siden forrige utgave av standarden ble publisert. Revisjonen har også sammenheng med at Norsk Helsearkiv er under etablering på Tynset. Spesialisthelsetjenesten skal kunne avlevere EPJ elektronisk til Norsk Helsearkiv. Det er allerede igangsatt er prosjektsamarbeid med Norsk Helsearkiv. Prosjektperioden for revisjonen er 1. mars mai Det vil bli holdt et avklaringsmøte med HOD vedr. omtale av helseinformasjonssikkerhetsforskriften etter påske. For øvrig ble utkast ferdigstilt for høring 29. mars. Velferdsteknologi/personlig helseteknologi (Hdir) Det Nasjonale programmet for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene (Velferdsteknologiprogrammet 2020) ble etablert ved årsskifte 2013/14 som følge av Stortingsmelding 29 ( ) «Morgendagens omsorg». Det fremgår av stortingsmeldingen at Helsedirektoratet gis hovedansvaret for gjennomføringen av programmet samt at Helsedirektoratet også gis ansvaret for et overordnet standardiseringsarbeid 9

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten

Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Styrket gjennomføringsevne for IKT- utvikling i helse- og omsorgstjenesten Versjon 0.88, 03. juli 2015 Innledning Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag 1 å utrede styrket

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer