NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940"

Transkript

1 NORGES OFFISIEE STATISTI X. SUNNHETSTISTANDEN OG M EDISI NAFORHODENE 0. ÅRGANG Rapport sur ïétat santare et médcal pour l'année 0!!!?? ANNÉE UTGITT AV STATISTIS SENTRAYRÅ OSO I OMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

2 For ene se Norges Offselle Statstkk, rekke III.» 0» IV.» 0» V.»» VI. For et» VII, nr..»» VII,».»» VII,» 0.» 0» VII,».»» VII,».»» VII,».»» VIII,».»» VIII,».»» VIII,».»» VIII,».»» VIII,».»» VIII,».»» VIII,».» 0» IX,».».» IX,» 0.»» IX,».»» IX,».»» IX,» 0.»» IX,».»» IX,».»» IX.».»» IX.».»» X.». GRØNDAH & SØNS OTRYERI. OSO

3 Forord. I Medsnalberetnngen for 0 er dødelgheten og sykelgheten av en rekke sykdommer noe mer utførlg behandlet. Ellers er beretnngen utarbedet på samme måte som de foregående. I denne publkasjon er foruten oppgavene for 0 tatt nn sammendragstabeller for femet 0 lkhet med de oppgaver som ble offentlggjort medsnalberetnngen for. Resultatene av mer nngående undersøkelser av dødelghetsforholdene landet omkrng folketellngen 0, er trykt «Medsnalstatstkken» for og «Folkemengdens bevegelse». Statstsk Sentralbyrå, Oslo. desember. Gunnar Jahn. Jule E. acker.

4

5 Innhold. Innlednng* Sde. ægedstrkter og medsnalpersonae. Sykehus, sanatorer, tuberkulosehemer og andre anstalter under medsnalvesenet. Gamlehemer, barnehemer, offentlge varmbad m. v. Vaksnasjon k. Rettsmedsnske forretnnger,. Den samlede dødelghet 0. Overskt over de vktgste dødssaker 0. Dødssaker første leve. Dødelgheten av tuberkulose 0. Dødelgheten av bronktt og lungebetennelse 0. Dødelgheten av kreft. Dødelgheten av apopleks og sykdommer srkulasjonsorganene. Dødelgheten av pernsøs anem. Dødelgheten av dabetes. Meldte tlfelle av epdemske sykdommer. Meldte tlfelle av tuberkulose. Meldte tlfelle av venerske sykdommer. Spedalskhet. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrsske operasjoner m. m Résumé en franças Tabellen Tabell. ægedstrkter og medsnalpersonae ved utgangen av 0». Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene 0». Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorer og tuberkulosehemer og kysthosptaler 0 0». Dødsfall med kjent dødssak fordelt etter fylker 0». Dødsfall med kjent dødssak fordelt etter de dødes alder og kjønn 0». Dødsfall av tuberkulose de forskjellge aldersgrupper 0. ygder og byer hvert fylke». Tlfelle av epdemske sykdommer meldt av lægene 0. ygder og byer hvert fylke.^».. Tlfelle av epdemske sykdommer meldt av lægene bygdene etter måned 0». Tlfelle av epdemske sykdommer meldt av lægene byene etter måned 0.» 0. Meldte tlfelle av tuberkuløse sykdommer 0 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt nn fra byer og herreder. 0». Fødsler meldt av jordmødre og læger 0

6 Table des matères. Texte, Pages. Nombre de sectons et personnels médcaux. Établssements médcaux. Établssements des vellards et des enfants, des bans chaud publcs etc. Vaccnaton. Examens médcolégaux. Mortalté générale en 0. es causes de décès les plus mportantes 0. Causes de décès pendant la premère année. Mortalté de tuberculose 0. Mortalté de bronchte et pneumone 0. Mortalté de cancer. Mortalté d'apoplexe et de malades de l'apparel crculatore.. Mortalté d'anéme pernceuse. Mortalté de dabète sucré. Cas déclarés de malades épdémques. Cas déclarés de tuberculose. Cas déclarés de malades vénérennes. èpre. Nombre de nassances, mortalté puerpérale, opératons obstétrcales etc Résumé en franças Tableaux. Tableau. Sectons et personnels médcaux à la fn de 0. Nombre des lts et des malades sognés aux hôptaux en 0.. Nombre des lts et des malades souffrant de tuberculose sognés aux sanatorums, aux hôptaux martmes et aux masons de tuberculeux en 0 0. Causes de décès par préfecture 0. Causes de décès par âge et sexe Décès de tuberculose par âge et préfecture 0. Cas des malades épdémques déclarés par les médecns, réparts par préfecture en 0. Cas des malades épdémques déclarés par les médecns dans les dstrcts ruraux par mos en 0. Cas des malades épdémques déclarés par les médecns dans les vlles par mos en 0 0. Cas des malades tuberculeuses déclarés d'après les regstres des commssons de santé publque 0 0. Nassances déclarées par les sagesfemmes et les médecns 0

7 . ægedstrkter og medsnalpersonale. Sectons et personnels médcaux. I tabell tabellavdelngen er gtt en overskt over landets nndelng lægedstrkter og over tallet på læger, tannlæger, jordmødre, sykepleersker utenfor anstalter, apotek og eksamnert apotekpersonale. Rket var ved utgangen av 0 delt lægedstrkter, herav bylægedstrkter. I løpet av et er det kke foretatt noen forandrnger lægedstrktene. I medsnalberetnngen for fnner en oppgave over arealet og folketallet pr.. desember 0 de enkelte lægedstrkter. I «Norges nndelng. jul» er senere forandrnger nndelngen kommet med. Foruten de lægedstrkter var det dstrktslægestllng uten fast dstrkt Fnnmark. Ved utgangen av 0 var det ansatt fylkeslæge alle fylker. Alle fylkeslægene var samtdg dstrktslæger. I alle lægedstrkter var den offentlge læge ordfører helserådet unntatt Fåberg dstrkt, hvor dstrktlægen er helserådsordfører Fåberg herred, mens det er ansatt særsklte ordførere for Østre og Vestre Gausdal. Det ble 0 uteksamnert 0 nye læger, hvorav 0 kvnner, læger døde 0, så nettotlgangen et var. Tallet på autorserte læger var ved utgangen av 0, hvorav kvnner. læger var bosatt Norge. Av tannlæger ble det 0 uteksamnert, hvorav kvnner. mannlge tannlæger døde 0. Tallet på tannlæger ved utgangen av 0 var, hvorav kvnner. Av dsse hadde kjent bopel her landet. Etter de offentlge lægers oppgaver var det ved utgangen av 0 alt praktserende jordmødre landet. Det ble ets løp uteksamnert nye jordmødre, ved jordmorskolen Oslo og ved jordmorskolen ergen. Etter de oppgaver som er kommet nn, var det ved utgangen av 0 utdannede sykepleersker beskjeftget utenfor sykehusene. Ved utgangen av 0 var apotek og flalapotek vrksomhet. Alle apotek rstansund brente under krgen, men de etablerte seg provsorsk godt belggende strøk ved kaen. Det tredje apotek fkk tllatelse tl å slutte etter brannen, da det det sste hadde hatt lten søknng. Flalapoteket Hemnesberget er foreløpg kke gjenopprettet etter ødeleggelsen. Det eksamnerte personale ved apotekene var etter de offentlge lægers oppgaver. 0 kanddater underkastet seg apoteker eksamen 0, hvorav kvnner.

8 0. Sykehus, sanatorer, tuberkulosehemer og andre anstalter under medsnalvesenet. Etablssements médcaux. Etter de offentlge lægers medsnalberetnnger fantes det ved utgangen av 0 følgende anstalter tl plee av legemlg og åndelg syke: Anstalter Alm. sykehus, klnkker og sykestuer f Sanatorer Anstalter Tub.hem for tl kur lungetub og plee < ysthosptaler.. av tuberkuløse Sykehus for hud og krur ( gsk tub Fødselsklnkker og fødehem Hosptaler for spedalske... uranstalter for alkoholkere Snnssykeasyler Pleehem for snnssyke...»» epleptkere..»» åndssvake... I ajt l II Staten > Fylket Herav drves av: ommunen ^ 0 Fylket og kommunen Prvate s II Oppgavene tabellen på neste sde over tallet på senger ved de forskjellge anstalter de senere gr et blde av utvklngen. Under a l m n n e l g e s y k e h u s er tatt med alle offentlge og prvate sykehus, klnkker og sykestuer som for den overveende del er bestemt for medsnske og krurgske pasenter og tl solasjon av epdemske og venerske sykdommer. av de almnnelge sykehus var kombnert med tuberkulose hem. Dsse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter. Av tuberkuloseanstalter var det sanatorer med senger og tuberkulosehemer med senger, tlsammen 0 senger, vesentlg tl forplenng av lungetuberkuløse pasenter. Dessuten var det kysthosptaler med plasser og sykehus for hud og krurgsk tuberkulose med 0 plasser tl behandlng av skrofulose og krurgsk tuberkulose. Foruten sykeplassene på dsse rene tuberkuloseanstalter var senger på almnnelge sykehus reservert tuberkuløse pasenter. Ved utgangen av 0 rådde landet altså over 0 plasser for tuberkuløse. Det er også tatt mot tuberkuløse pasenter på mange av de almnnelge sykehus, uten at dsse sykehusene har oppgtt å ha noen spesell avdelng eller reserverte sengeplasser for den slags pasenter.

9 0 Ved utgangen ay et ff «s. l Pleehem for M & GQ Antall senger Antall senger pr nnbyggere var fødselsklnkker og fødehemer vrksomhet: vnneklnkkene Oslo og ergen, som begge tlhører staten og er forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvnneklnkk Oslo, E. C. Dahls Stftelse Trondhem, og mndre fødehemer og fødeklnkker. Dessuten fantes ved en del av de større sykehus speselle fødselsavdelnger, som er regnet med sengeantallet på de almnnelge sykehus. Ved de kvnneklnkkene Oslo og ved kvnneklnkken ergen, var det speselle avdelnger for kvnnesykdommer. rgshandlngene ven 0 førte tl en del forandrnger ved enkelte sykehus. Ved utgangen av fantes det landet 00 almnnelge sykehus, klnkker og sykestuer med alt 0 senger, mens de tlsvarende tall ved utgangen av 0 var sykehus med 0 senger. Antall tuberkulosehemer er gått ned med tl med en tlsvarende nedgang antall senger på.

10 0 De nevnte forandrnger skyldes for en del krgsskader og for en del rekvssjoner av de tyske myndgheter. I det følgende skal en nevne de forandrnger som har funnet sted ved de enkelte sykehus. Oslo: 00 plasser på reservelasarettet på Ulle vals veens skole og plasser på Malmøkalven er kke tatt med sykehusets oppgaver for 0. Ved krgsutbruddet var det fullt belegg på Rheumatsmesykehuset med 0 pasenter alt. av dsse ble evakuert, og belegget var en td nede 00 pasenter. Fra. aprl tl. jul sto to etasjer av sykehuset tl dspossjon for Akers sykehus, men ved utgangen av et hadde sykehuset gjen almnnelg belegg med reumatske syke. Østfold fylke: Ved Østfold sykehus Fredrkstad har det på grunn av krsen vært en del oppsgelser av personalet, og sykehuset har bare hatt halvt belegg. Akershus fylke: Akers sykehus ble aprl overtatt av den tyske Wehrmacht og pasentene ble ført over tl Rheumatsmesykehuset, hvor en holdt tl tl. jul, da sykehuset flyttet tl erg skole og etablerte seg med 0 senger, herav bare 0 for tuberkulose. Hedmark fylke: Hamar kommunale sykehus fungerte som feltlasarett og etappesykehus under felttoget Norge. Senere ble sykehuset benyttet som krurgsk sykehus for tyskerne. Fra. august 0 har det tyske santet etter overenskomst med kommunen rett tl å dsponere av sykehusets plasser. Ved Tynset sykehus ble de tuberkulose pasenter skrevet ut ltt etter ltt og plassene ble benyttet tl medsnske og krurgske pasenter. Fra oktober 0 er tuberkuloseavdelngen helt nedlagt. øten kommunale sykehus ble benyttet som feltlasarett fra. jun tl 0. jun og behandlet alt 0 soldater. Tolga og Os sykehus med lede bygnnger nærheten, tls. 00 senger, ble benyttet som krgslasarett, men gkk fra sommeren 0 av over tl vanlg drft. Røde ors sykehus ongsvnger var fra. aprl tl. ma nnredet med senger for å ta mot sede soldater, både norske og tyske. Ved SørOdal sykehus var plasser rekvrert av de tyske myndgheter ved ets utgang. Opland fylke: Under krgen var Gjøvk felleskommunale sykehus krgssykehus, og alle svle pasenter ble enten ført over tl et provsorsk sykehus på ondela eller sendt hem. Fødeavdelngen ved Opland fylkessykehus på llehammer ble flyttet tl Weses pensjonat. Det felles kommunale sykehus på Gjøvk fkk ny røntgenavdelng som ble tatt bruk den. aprl. Søndre and sykehus er løpet av et utvdet med nye sengeplasser, det det gamle røntgenrom er nnredet tl sykerom. uskerud fylke: Ombyggngen av Drammen kommunale sykehus ble ferdg. januar 0, og derved er sengetallet økt med 0 plasser. 0 plasser brukes mdlertd tl Ortskrankenstube for tyske soldater. ongsberg tuberkulosen jern evakuerte da krgen brøt ut og har senere kke vært drft 0. Vestfold fylke: Marnens sykehus Horten evakuerte tl Åsgden

11 0 Åsgdstrand fra. aprl tl. oktober 0. Den første td var det delvs krgslasarett. Fra. oktober flyttet sykehuset tlbake tl Horten, Skppergt., og drves no av Staten som svlt, vesentlg krurgsk sykehus. Horten tuberkulosehjem ble evakuert da krgen brøt ut, og da behovet for dette sykehus var lte, blr det kke åpnet gjen før ven. Telemark fylke: Det utherske sykehus Porsgrunn er ved ombyggng bltt utvdet tl senger. VestAgder fylke : rstansand kommunale sykehus evakuerte. aprl med den krurgske avdelng tl Solvang lysnsttutt og med den medsnske avdelng tl ongsgd tuberkulosejjem. Pasentene på Solvang ble sendt hem, og dette sykehus sto fremdeles tomt ved utgangen av et. Pasentene fra ongsgd tuberkulosen jern ble ført tl Homstean bedehus Øvrebø.. aprl flyttet den krurgske avdelng tlbake tl rstansand og den. ma den medsnske. Men begge avdelnger deler no den nye betongbygnng, og de to gamle trehus som før var ndremedsnsk og epdemsk avdelng blr no bare brukt tl oppegående pasenter og tl sykehusets personale. På denne måten har sykehuset 0 plasser færre enn foregående. St. Josef s hosptal, rstansand ble 0. aprl rekvrert av de tyske mltære myndgheter.. jun ble av sykehusets 0 senger gtt tlbake tl norske pa'senter. Farsund sykehus evakuerte alle pasenter som kunde flyttes tl et reservesykehus som om ven var nnredet vås ungdomskole. æger og sykepleersker arbedet fremdeles byen, og her ble pasentene tatt mot og undersøkt og behandlet men deretter snarest overflyttet tl vås. Først. ma ble de sste pasenter flyttet tlbake tl byen. Mandal kommunale sykehus er et bltt fullt modernsert, men enno kke utvdet. Rogaland fylke : Rogaland fylkessykehus Stavanger har fra. januar 0 f ått ny ndremedsnsk avdelng med 0 senger og epdemavdelng. Sykehusets de etasje er omnnredet og tatt bruk som sykerom, mens personalet som benyttet dsse er flyttet nn ny søsterhem. Fra medo aprl dsponerer tyskerne tl krgslasarett 0 av sykehusets senger. Ved Stavanger kommunale sykehus benyttes kke dje etasje med 0 senger av hensyn tl pasentenes skkerhet. I tden lke etter nvasjonen benyttet en heller kke nen etasje, men den er senere tatt bruk gjen. Ved Haugesund kommunale sykehus ble etasjer og kjelleretasjen den store nye sykehusbygnng tatt bruk februar. Denne bygnng har stått ufullført sden. Den gamle pleeavdelng ble revet om høsten. På denne måten har sykehuset fått flere plasser. Høyland tuberkulosen jern er utvdet med plasser og modernsert. Hordaland fylke : I løpet av et er den ene av barakkebygnngene ved Odda epdemlasarett bltt så forfallen at den kke mer kan benyttes. Dette var opprnnelg en transportabel barakke beregnet på ^krgsbruk og oppført. Sykehuset har derfor bare plasser. Voss prvate sykehus brente ned etter å være truffet av en brannbombe den. aprl. Ved utgangen av 0 var pasentene plasert på Voss kommunale sykehus etter å ha vært en td på

12 00 jørkeld tuberkulosen jern. jørkelds pasenter var evakuert, men var ved ets utgang kommet tlbake. ergen : ke etter. aprl lede det tyske santet 0 senger på Haukeland sykehus. Senere er tallet redusert tl 0. Ved eksplosjonen på Marneholmen den. ma ble alle vnduene Florda klnkk ødelagt. Sden er sykehuset rekvrert av de tyske myndgheter. St. Francscus klnkk Store Parkve var lukket fra. ma tl. jul, men er senere åpnet som klnkk for øre, neseog halspasenter. St. Francscus hosptal Nygdsgaten ble tatt bruk som øyenklnkk den 0. september. ergens dakonssehjems klnkk flyttet den. aprl nn sn nye bygnng på Haralds plass. Sengetallet er derved økt tl 0. Den gamle klnkk Fossvnkelgaten er led og tatt bruk som pleehem. Den. aprl ble Røde ors klnkks nventar, nstrumentarum og betjenng rekvrert av de tyske myndgheter, og alt ble flyttet tl Grønnest ølen skole Fana hvor det ble opprettet et provsorsk sykehus for det tyske mltær. Senere har Røde ors klnkk kke vært bruk, utsatt som den er. Sogn og Fjordane fylke: Høyanger sykehus er utvdet med 0 senger, det 0 senger på gamlehemen brukes som anneks tl sykehuset. avk helsehem er utvdet og modernsert og kan no ta pasenter. Gloppen tuberkulosen jern er omnnredet og har no senger + ekstrasenger. Møre og Romsdal fylke: I ma ble det truffet avtale mellom fylkessykehuset og St. Carolus hosptal om at fylkessykehuset skulde få dsponere over de ledge plasser ved St. Carolus, som regel plasser. Ved Rekner sanatorum ble den gamle hovedbygnng med 0 plasser truffet av brannbomber og brente helt ned den. aprl. Pasentene var en td evakuert t! Fuglset skole lke utenfor byen, og flyttet jul tlbake tl Reknes barnesanatorum som ble nnredet for voksne pasenter. I oktober ble Symra barnehjems hus led og tatt bruk for tuberkuløse, herav voksne og barn. Molde urbads klnkk på plasser ble løpet av et godkjent av Medsnaldrektøren, og mottar ndremedsnske og krurgske pasenter foruten fyskalske. lnkken var stengt ved sskftet. SørTrøndelag fylke: Den. aprl ble Rngvål sanatorum,. Strnda sykehus, Orkdal sjukehus, Røros sykehus, Rennebu tuberkulosen jern og Opdal sykehus delvs evakuert for å kunne motta norske sede soldater. Alle dsse anstalter var ordnær drft gjen ved utgangen av et. Ved Trondhem sykehus ble ca. 00 plasser rekvrert av de tyske myndgheter. Ved St. Elsabeths hosptal er. og. avd. på tlsammen plasser rekvrert. Røde ors klnkk er delvs rekvrert, det de tyske myndgheter dsponerer av de 00 plasser som sykehuset r over. Tlfredshet sykehus er rekvrert tl kaserne for tyskerne. Sykehuset holder tl Fredly ungdomskole utenfor byen, hvor også Trondhem sykehus har måttet ordne seg med et mdlertdg reservesykehus på plasser. Rngvål sanatorum er fra. jul 0 utvdet med plasser tl. NordTrøndelag fylke: Innherred sykehus's nye bygnng er

13 0 no delvs ferdg slk at etasjer og halve kjelleren er tatt bruk med alt senger, av de planlagte 0. Ved Namdal sykehus er nytt lasarett på 0 senger tatt bruk utpå ettersommeren. Ved Meråker sykehjem er den nybygde almnnelge avdelng tatt bruk løpet av et. Derved har sykehuset fått alt nye plasser, herav på tuberkuloseavdelngen. Nordland fylke: odø sykehus ble skadet av bomber og brann den. ma. Pasenter, betjenng og nventar ble flyttet tl Rønvk asyl, hvor sykehuset dsponerte 0 senger fra. ma tl. november. Sykehuset ble restaurert på utrolg kort td, slk at tlbakeflyttngen kunde fnne sted allerede. november. odø epdemlasarett ble bombet under krgen, og etter at det var reparert ble det tatt tl skole, mens lasarettet ved ets utgang holder tl Hernes tuberkulosen jern som var bltt evakuert. Stokmarknes sykehus brente helt ned den. desember, men funksjonærbolgen ble reddet, og pasentene ble overført dt og bygnngen ble nnredet som et provsorsk sykehus. Ved Gravdal sykehus ble tuberkuloseavdelngen evakuert ved krgens begynnelse, og ved ets utgang var det kke noen tuberkuloseavdelng ved sykehuset. Mosjøen og Vefsn sykehus har vært helt rekvrert av tyskerne sden medo ma. En provsorsk sykestue på senger er opprettet. Fauske sykehus ble led av det tyske santet fra. jun tl mdten av oktober. earn sykestue var kke drft hele Iste kvartal 0 på grunn av mangel på sykepleerske. jørkåsen grtvers sykestue var under krgen utvdet tl 0 plasser og behandlet tyske og allerte soldater. Nesna sykestue er rekvrert av tyskerne og Hemnesbergets sykestue brente ned begynnelsen av ma. En ny sykestue på senger ble åpnet på Rødøy den. ma. Ved Vensmoen sanatorum brente barnesanatoret ned under krgen. Sanatoret har derfor færre plasser enn et før. rannsaken er ukjent. Troms f y l k e: Ved Troms og Tromsø sykehus er ny røntgenavdelng bltt nnredet kjelleren. Derved er sengetallet økt med. Epdembygnngen er overlatt tl Statens akterologske aboratorum, mens de tyske mltære har dsponert 0 plasser ved den krurgske avdelng. Ved Harstad og Troms sykehus dsponerer den tyske vernemakt 0 senger, som hvs de kke benyttes dog kan brukes av sykehusets egne pasenter. Ved St. Elsabeths hosptal Tromsø har de tyske mltære myndgheter fra. desember rekvrert hele Iste etasje med 0 senger av sykehusets 0. Harstad lasarett ble et ombygd og var kke ferdg ved ets utgang, men det kan motta en del pasenter. St. Elsabeths hosptal Harstad ble skadet ved bombenedslag nærheten ma måned. Fra. jul var skaden utbedret slk at sykehuset kunde ta mot pasenter og etter hvert som reparasjonene skred fram, flere. Fra mdten av august var det fullt belegg. Fnnmark fylke: Fra. august dsponerer tyskerne av de senger på Vadsø sykehus og en del rom kjelleretasjen lasarettbygnngen. Ved Hammerfest sykehus har den tyske vernemakt rekvrert senger av sykehusets 0. Honnngsvåg sykestue var lukket sommeren 0 på grunn av

14 0 økonomske vanskelgheter, men ble åpnet gjen. oktober. Ved kysthosptalet Vadsø har det tyske santet fra jul av brukt en vesentlg del av Iste etasje og en del av kjelleren. Ved å flytte pasentene sammen kan for tden skaffes plass tl ca. stedenfor. Tanagd tuberkulosen jern var evakuert fra. aprl tl. jul. Fra. september er hemen rekvrert av de tyske mltære og drften nedlagt. På grunn av forholdene ble det ven 0 opprettet ytterlgere følgende provsorske sykehus og sykestuer: På Roverud randval måtte det under krgen all hast opprettes et lasarett hvor det ble anbrakt sede (herav tyske og 0 norske). Etter en ukes forløp ble dette lasarett nedlagt. I NordFron ble det mdten av aprl opprettet et hjelpelasarett hvor det ble behandlet syk, sede soldater og en set gammel kone. I SørFron reste bygdens kvnner løpet av. aprl to utmerkede feltlasaretter, et Frønngshem ungdomsskole og et Folkets Hus på Harpefoss på henholdsvs 0 og 0 senger. are det første kom tl å bl benyttet og hadde fullt belegg de 0 dagene det var drft. På Tretten ble det msjonshuset og gravkapellet laget stand sykestue på 0 plasser, som var vrksomhet fra. aprl tl. ma, og hadde både norske, engelske og tyske pasenter. I r ble det opprettet en førstehjelpstasjon med alt senger, som gjorde god nytte for seg dagene fra. tl 0. aprl. 00 syke og sede ble mottatt. I Snertngdal ble også opprettet et feltlasarett på senger som ble benyttet ca. måned. Under krgsoperasjonene var det på Østre Toten opprettet lasaretter. Det ene, på 0 senger, ble holdt åpent fra. aprl tl. aprl da det ble flyttet nordover. Det annet lasarett på 0 senger ble holdt åpent fra. aprl tl. apr I Vestre Toten ble det opprettet feltlasaretter på forskjellge steder og med 000 senger tlsammen, men ngen av dsse sykehus kom tl å bl benyttet. I unner ble det opprettet et bygdelasarett på en skole, hvor alt 0 personer ble behandlet. I Jevnaker ble det opprettet et feltlasarett på 0 plasser som var vrksomhet tl begynnelsen av ma. I alt ble det behandlet 00 pasenter. I Gran ble opprettet lasaretter og randbu. I and var feltsykehus bruk foruten Søndre ands sykehus. Dessuten ble et par gder benyttet som lasaretter. I SørAurdal var det feltlasaretter, hvert på senger. På Fagernes NordAurdal ble det den. aprl opprettet et lasarett på senger, som hadde fullt belegg fra. aprl tl. aprl. I alt ble det behandlet pasenter. I Etnedal ble et lasarett med opérasjonsal opprettet kommunelokalet på Robøle. Dette fungerte fra. aprl tl. aprl, da lægebolgen og mange gder nærheten ble bombardert og brente. asarettet ble da flyttet km lenger nord dalen, og var funksjon tl 0. ma. I alt ble det behandlet norske syke og sede soldater og offserer. I Vestre Sldre ble det ved krgsutbruddet opprettet et feltlasarett på 00 plasser, først på Sjukehemen, hvs pasenter ble flyttet tl gdene omkrng. Senere måtte det nnredes et hjelpelasarett kommunelokalet «Sldretun». Da

15 0 dette ble bombet og fronten nærmet seg sterkt, ble hele lasarettet flyttet tl Tyn Høyfjellshotell hvor det ble tl krgens slutt. I Sjukehemen ble alt behandlet 0 pasenter, norske og tyske soldater og en del svlpersoner. I Øystre Sldre ble nnrettet et mdlertdg lasarett et tomt sommerpensjonat, en skole og en hytte. Det hadde opprnnelg senger, men ble utvdet tl 0, da santetet overtok drften. asarettet var drft fra 0. aprl tl. ma, og behandlet alt 0 pasenter, for størstedelen mltære. På NordGudbrandsdal landbruksskole Vågå ble det ven 0 opprettet et provsorsk sykehus på 00 senger og på Vågåmo en sykestue på 0 senger. egge dsse ble lte brukt, da all sykelghet så å s var blåst bort. I Parads Fana drves et provsorsk hosptal på Store tvet skole. Dette har 0 plasser og drves av det svle luftvern, ergen og omegns krets. Frdalen skole Fana var også en td sykehus, men dette ble nedlagt gjen ved ets utgang, mens Fana folkehøgskole fremdeles brukes som evakuerngshem for barn fra barnehem ergen. Her er dessuten opprettet en fødeavdelng og mødrehem. I Ålesund ble det den. aprl opprettet en nødhjelpstasjon på senger kjelleren på Aspøy skole, med utstyr fra det svle luftvern. Men da skolen ble bombet flyttet stasjonen tl Sunnmøre ungdomskole og utvdet tl senger. Det var fullt belegg nntl stasjonen ble stengt den. ma. Ved Sngsås tuberkulosen jern ble det under krgen nnredet sengeplasser på loftet og tjener værelser for å motta syke og sede soldater. I Snåsa ble det opprettet et feltlasarett Seem gjestgver på tlsammen senger, og som evakuerngsykehus for dette, feltsykehus på 0 senger hver, et på Vonhem og et på Agle. Dessuten var det nnredet et evakuerngsykehus på 0 senger ved Jørstad st. Den. ma ble Vonhem sykehus nedlagt som hjelpesykehus for Seem feltsykehus, og Nansen hjelpens søstre som hadde vært med fra opprettelsen, reste vdere tl de krgsherjede byer Trøndelag. Den. jun ble de sste pasenter ved Seem overflyttet tl evanger sykehus, og Seem ble overtatt av de tyske mltære myndgheter. I Stjørdal ble det aprl opprettet en provsorsk sykestue, Stjørdal sykestue, på senger. Det ble ansett nødvendg å fortsette drften så lenge sykehusforholdene Stjørdal er så vdt dlge p. g. a. evakuerng og at stedet er overfylt av fremmede arbedere. ommunen garanterer drften som httl har bet seg med kurpenger på kr.,00, senere kr.,00. Inventar er skaffet tl vege av sykepleeforenngen og prvat. På Of stad Vkna ble det opprettet en provsorsk sykestue for tlskadekomne fra Rørvk. På Sunnan Stod ble det opprettet et feltsykehus. I olvered var en sykestue drft fra. ma tl. jun. I Hamarøy måtte det opprettes et mdlertdg lasarett et ungdomshus p. g. a. at vdstrktet mottok ca. 000 evakuerte fra Narvk og odø. Sykehuset var på senger og behandlet alt pasenter. Ellers Nordland ble det under krgen og utover høsten opprettet en hel rekke krgslasaretter og provsorske sykestuer, men det ble kke noen vesentlg bruk for dem som feltlasaretter. Den overveende del, eller ca. pst. av det samlede sengetall på de ord

16 0 0 nære sykehus og pleehem faller på anstalter som tlhører det offentlge, og ca. pst. på anstalter drevet for prvat regnng. Av de prvate sykehus og pleehemer var det dakonsseanstalter med 0 senger. sykehus med senger ble drevet av katolske organsasjoner. Norske vnners Santetsforenng drev sykehus med plasser og Røde ors sykehus med 0 plasser. De relgøse organsasjoner og Røde ors drver fortrnsvs større klnkker byene, vesentlg beregnet på krurgske pasenter. Røde ors har dessuten opprettet en del mndre sykestuer fskerdstrktene nordpå. Norske vnners Santetsforenng drver særlg anstalter tl kur og plee av tuberkuløse. Den har sanatorum med senger og tuberkulosehemer med senger. tuberkulosehemer med senger drves av lokale tuberkuloseforennger. Det samlede antall sykeplasser på de almnnelge sykehus og på tuberkulosehemene fordelte seg slk på de forskjellge fylker ved utgangen av 0: Fylker Antall sykeplasser På alm. sykehus På tub. hemer Fylker Antall sykeplasser På alm. sykehus På tub. hemer Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland uskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland ergen Sogn og Fjordane... Møre og Romsdal... SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark Rket alt Etter forskrftene skal alle sykehus, santorer og tuberkulosehemer sende nn sberetnng om sn vrksomhet. Oppgavene tabell og tabellavdelngen er hentet fra dsse beretnnger. For de sykehus som er kombnert med tuberkulosehem, gjelder oppgavene tabell hele vrksomheten, mens det tabell er gtt særsklte oppgaver for tuberkulosehemen. Tabellen på neste sde vser tlgangen og avgangen av pasenter på sykehus og tuberkuloseanstalter 0:

17 0 Anstalter Innlagt et Tlsammen beh. levende Utgått døde Almnnelge sykehus, og sykestuer ) klnkker Anstalter for behandlng av lungetuberkulose. Sanatorer T Tuberkulosehemer Tlsammen ) 0 0 Anstalter for behandlng av krurgsk tub. og skrofulose. vsthosptaler... Sykehus for hud og krurgsk tuberkulose... 0 Tlsammen Tu b erkulos e ans t al t e r alt ) 0 Følgende overskt vser hvor mange tlfelle av epdemske og andre sykdommer det er nnlagt 0 på de sykehusene som er tatt med tabell. Eksantematsk tyfus Tyfodfeber og paratyfus Cerebrospnalmenngtt, epdemsk Encephaltt, epdemsk Polomyeltt, akutt Skarlagensfeber.. Meslnger 0 Dfter Dysenter Septcopyæm 0 Septcopyæm etter fødsel Septcopyæm etter abort Pemfgus hos nyfødte Rosen usma khoste Influensa aryngtt og bronktt, akutt... 0 ronchopneumon 0 ungebetennelse, krupøs 0 Erythema nodosum Pleurtt Gktfeber Malara Febrs undulans Wels sykdom, Icterus hæmorrh. 0 Gastroentertt, akutt Skabb Tuberkulose Ulcus molle Syfls, ervervet (nye tlf.) Syfls, medfødt Gonorré, uretrtt ymfogranuloma ngunale Som det vl ses av tabellen, er alt tlfelle av tuberkulose nnlagt på de almnnelge sykehus. egger en sammen tallene for sykehusene og tuberkuloseanstaltene, fnner en at det 0 alt ble nnlagt 0 0 tlfelle av tuberkulose og tlfelleav andre sykdommer. De tlsvarende tall for var og. I tden 0 er følgende antall lungetuberkuløse pasenter nnlagt sanatorer og tuberkulosehemer pr.. ) Pasenter på tuberkulosehemer som er kombnert med sykehus, er kke regnet med her, men under tuberkulosehemer. ) Herav for annen sykdom enn tuberkulose. )»»»»»

18 0 År Sanatorer Tuberkulosehemer Tlsammen Det vlde være av nteresse å ha overskt over hvor stor del av alle tuberkulosedødsfall som fnner sted på anstalter og hvor mange de sykes hemer, men dessverre gs det bare særsklte oppgaver over dødsfall av tuberkulose på sanatorer og tuberkulosehemer. For ene 0 har en dsse tall: Ar Antall dødsfall sanatorer 00 0 tu berjîulosehemer 0 0 Tlsammen Pst. av alle dødsfall av lungetub Tabellen nedenfor vser belegget på fødselsstftesene 0: Innlagt et Tlsammen beh. levende Utgått døde Antall fødende kvnner På klnkken Antall barn født på klnkken vnneklnkken, Oslo...» ergen. Oslo komm. kvnneklnkk E. C. Dahls Stftelse, Trondhem Fødselsstftelser alt 0 0

19 0. Gamlehemer, barnehemer, offentlge varmbad m. v. Etablssements des vellards et des enfants, des bans chauds publcs, etc. Overskten nedenfor vser tallet på gamlehemer og barnehemer de enkelte fylker. Ved utgangen av 0 var det alt landet gamlehemer med plasser og barnehemer med plasser. av barnehemene med plasser var for tuberkulosetruede barn; dessuten ble det tatt mot en del tuberkulosetruede barn på flere av de almnnelge barnehemer nordpå. For barn med medfødt syfls fantes hem med plasser. Welanderhjemmet for barn med medfødt syfls ergen ble nedlagt fra. jul. Søknngen hadde avtatt jevnt så det no måtte anses overflødg. Ved sden av de egentlge barnehemer var det frluftskoler med plass for 0 svake og tuberkulosetruede barn. Gamlehemer og barnehemer rket ved utgangen av 0. Fylker Gamlehemer Antall Antall plasser Antall I alt arnehemer Antall plasser Herav for tuberkulosetruede Antall Antall plasser Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland uskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland ergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark Rket alt I 0 har en fått meldng om mødrehemer med tlsammen 0 plasser mot hemer med 0 plasser. I de større byer og en del landdstrkter fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn. Vdere var det offentlg barneskole og offentlg og prvat arbedsskole for blnde med plass for alt 0 og hemer for blnde med alt plasser, s k o l e r f o r d ø v e med plasser, s k o l e r f o r u t v k l n g s

20 0 dyktge åndssvake med plasser og skoler og hemer for vanføre med alt plasser. Ved ets utgang var følgende anstalter rekvrert av de tyske myndgheter: Statens nternatskole for blnde Strnda med 0 plasser og Statens nternatskole for døve Trondhem med plasser. Vdere var følgende hemer kke drft ved utgangen av et: Trondhem santetsforenngs frluftsskole på Saltøya Stjørdal og almnnelge barnehemer, vnnesdal, Saltdal og Hammerfest. Etter de nnkomne opplysnnger fantes det ved utgangen av 0 v a r m b a d som var åpne for almenheten, byene og 0 på landsbygda. 00 av badene ble drevet for offentlg regnng og for prvat regnng. Om drften av badene 0 har en dsse opplysnnger: Nye bad opprettet 0 er følgende: I Romedal ble Sol vn skoles nye bad åpnet januar. Det er også adgang for publkum. I Ølen er åpnet et nytt bad den nye meerbygnng ved Ølensjøen med dusj, damp og karbad. Santetsforenngen har overtatt drften med kommunal støtte. I Stord er det åpnet skolebad ved Sagvåg nye skole og Haus ved Indre Arna nye skole. I Tngvoll var nytt skole og folkebad en ny skole så vdt ferdg og åpnet da krgen kom, og tyskerne rekvrerte skolen. I Surnadal ble et nytt badstubad på Surnadalsøra åpnet januar 0. I Gmsøy ble det åpnet et nytt skolebad Vnje skole høsten 0. I Astafjord Ibestad ble det åpnet et nytt skole og folkebad. Følgende bad har kke vært drft: Rakkestad folkebad (p. g. a. brenselsvanskelgheter), Jesshem folkebad og fylkesskolens bad Sørumsand, skoleog folkebadet Øystre Sldre, Rosendal folkebad (ute av drft p. g. a. flomskade), Mdtun skole og folkebad Fana, Os skolebad, bad Voss, badet på Hardbakke ungdomslokale Solund, Holmedal bad Fjaler, badet ved Tresfjord meer og skolebadet ved Romsdal fylkesskole Vestnes, badet ved Hemne tuberkulosehjem (p. g. a. ombyggng), Orkanger folkebad sden. aprl, skolebadet Grong, Rusånes folkebad Saltdal, skolebad Tysfjord, skolebad uksnes (p. g. a. brenselsvansker) og badet på rkenes skole som er ute av funksjon. Under krgsoperasjonene ble en del bad ødelagt enten ved bombng eller ved brann, nemlg Elverum bad, rstansund bad, Stenkjer folkebad og Rognan folkebad Saltdal. Endelg er en del bad rekvrert av de tyske myndgheter, og derfor f. t. kke tlgjengelge for publkum: skoler rstansand med skolebad, Marnens sykehus' bad Horten, Santetsforenngens folkebad Egersund og skolebadet, skolebadet ved Grønnestølen skole Fana, skole og folkebad Støren, Hattfjelldal folkebad og skolebadet ved berg nternat Vardø. I byene er de fleste bad selvstendge anlegg. Ved utgangen av 0 var det, ved sden av de selvstendge anlegg, bare bedrftsbad, skolebad, sykehusbad og bad ved gamlehemer som også var åpne for almenheten. På landsbygda dermot er badene for det meste kke selvstendge anlegg; de blr drevet

21 0 tlknytnng tl en bedrft eller en eller annen nsttusjon. Ved utgangen av 0 var av badene på landet bedrftsbad, skolebad, sykehusbad og bad på gamlehemer, som ved sden av sn egentlge bestemmelse også blr brukt som folkebad. Skolebad var nnredet ved de fleste skoler alle de større byer. De fleste var bare beregnet på skolens elever. are av skolebadene byene var også åpne for almenheten. Etter de opplysnnger en har, fantes det skolebad ved 0 skoler på landsbygda. Herav var bare for elevene, mens også ble brukt som folkebad. Overskten nedenfor vser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer de enkelte fylker: ad som er åpne for almenheten. Fylke Antall bad alt Selvstendge anlegg anlegg, bedrft etc. Av badene var: ombnert off. bad og bad for skole sykehus, tub.hem etc. gamlehem, barnehem og lkn. yer ygd. yer ygd. yer Jygd. yer ygd. yer Jygd. yer ygd. Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland uskerud... Vestfold Telemark AustAgder VestAgder... Rogaland. Hordaland ergen.... Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag.. NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark a Rket alt 0. Vaksnasjon. Vaccnaton. Den økng vaksnasjon og re vaksnasjon som var påbegynt under Fnnlandskrgen fortsatte hele første halv av 0. På grunn av krgen her landet og alle vanskelgheter den brakte med seg, blr det umulg å g et tlnærmelsesvs rktg tall på vaksnasjoner og re vaksnasjoner utført 0.

22 0 I alt er kalver podet og de har levert. g. råvaksne. Etter sommeren har det kke vært mulg å få fatt en eneste kalv tl vaksneframstllng. 0 porsjoner vaksne er sendt ut løpet av et. Under arbedspresset ved Folkehelsensttuttet januar måtte sendes ut et par nummer vaksne som kke var prøvd ved barne vaksnasjon før utsendelsen. Denne vaksne vste seg å være lte vrksom. Fra Sverge fkk v henved porsjoner vaksne tl hjelp. I alt er det kommet beretnng tl den Anmale Vaksneavdelng ved Folkehelsensttuttet om 0 0 første gangs vaksnasjoner med 0 postve, negatve og 0 ukjente anslag. Av re vaksnasjoner er nnmeldt, derav med anslag, negatve og 0 ukjente. Etter de offentlge lægers oppgaver ble det 0 foretatt 0 førstegangs vaksnasjoner og 0 00 revaksnasjoner, mot henholdsvs og. Tallene for de enkelte fylker ses av tabellen nedenfor. Fylker Førstegangs vaksnasjoner Revaksnas joner Fylker Førstegangs vaksnasjoner Revaksnas joner Østfold Akershus Oslo. Hedmark ;... Opland... uskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland 0 0 ) 0 0 ) 0 Hordaland ergen Sogn og Fjordane... Møre og Romsdal... SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Fnnmark Tlsammen ' De to sett oppgaver stemmer som det vl ses kke overens. Det er sannsynlg at både oppgavene tl yrået og tl Folkehelsensttuttet er ufullstendge. Det er meldt tlfelle og dødsfall av postvaccnal encephaltt tl Statens Insttutt for Folkehelsen. I de offentlge lægers sberetnnger er nevnt følgende tlfelle av sykdom tlknytnng tl vaksnasjonen: Fra Oppegd er meldt om tlfelle av vaccna generalsata som ble nnlagt sykehus, fra Edsvoll om tlfelle av lette encephalttske komplkasjoner og fra Rendal om tlfelle av postvaccnal menngtt. Fra Gjøvk er meldt at en s gutt fkk postvaccnal encephaltt og døde, og fra Vestre Toten om en s pke som fkk postvaccnal menngtt og døde. Fra Modum er meldt om et tlfelle av postvaccnal encephaltt. Pasenten kom seg. Fra Skoger er meldt om to tlfelle av encephaltt som begge ble helbredet og fra Holmestrand og Stokke om tlfelle på hvert sted med dødelg utgang begge tlfelle. Fra Halse og Flekkefjord er meldt om et tlfelle på hvert sted av menngtt, begge ble helbredet. *) For Fåberg er prvat vaksnasjon kke meldt, antagelg svært mange.

23 0 Fra Stavanger er meldt om tlfelle av encephaltt, og fra Hetland om tlfelle av encephaltt hos en s pke og tlfelle av tetanus hos en 0 s pke. egge dsse pasenter døde. Fra samme sted meldes om barn på og som fkk encephaltt, men kom seg. Fra Sand er meldt om tlfelle av encephaltt etter vaksnasjon som ble helbredet. Fra uster er meldt at Dale fkk barn samme famle høy feber og menngttsymptorner, gutt var meget dlg, men alle kom seg post eller propter Streptan. Fra Aukra meldes om tlfelle av hjernebetennelse. Fra Orkdal blr det meldt om et s barn som 0 dager etter vaksnasjonen fkk feber på og uttalt nakkestvhet. Fra Fauske blr det meldt om tlfelle av menngtsk rrtasjon, men kke noe alvorlg tlfelle. Fra orge Nordland blr det meldt om tlfelle av encephaltt, og fra SørVaranger om tlfelle av postvaccnal encephaltt hos en s gutt som døde. Encephalttene er for en del tlfellers vedkommende behandlet med M &, enkelte med antvaksneserum. Det er umulg foreløpg å uttale seg om mdlenes effekt, men de oppmuntrer tl vdere forsøk. Det har opptrådt en rekke tlfelle av eczéma vaccnatum under vaksnasjonen 0. På grunn av tlstrømnngen tl vaksnasjonen har det vel kke vært td tl å undersøke den enkelte ordentlg før vaksnasjonen. Noe antall kan en kke oppg, da tlfellene kke er anmeldt. Også ved eczéma vaccnatum er antvaksneserum prøvd.. Rettsmedsnske forretnnger. Examens médcolégaux. Det ble 0 alt nnsendt saker tl den Rettsmedsnske ommsjon. Av dsse saker ansås som kommsjonen uvedkommende. De andre fordelte seg slk på de forskjellge fylker: Østfold Telemark 0 Møre og Romsdal.. Akershus. AustAgder SørTrøndelag Oslo. 0 VestAgder 0 NordTrøndelag... Hedmark Rogaland Nordland Opland Hordaland Troms uskerud ergen 0 Fnnmark Vestfold Sogn og Fjordane Av alle sakene var almnnelge rettsmedsnske forretnnger, rettspsykatrske og rettskjemske. Av de almnnelge rettsmedsnske forretnnger var 0 legale obduksjoner (0 av nyfødte barn og 0 av andre), synsforretnnger over lk og lkrester, undersøkelser av levende anlednng av tlføyd legemsskade, undersøkelser av kvnner tl avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samlee, undersøkelser av barn og voksne kvnner tl avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, undersøkelse av helbredstlstand og andre

24 0 rettsmedsnske undersøkelser. saker ble henlagt uten å foranledge noen forføynng fra kommsjonens sde, mens ga foranlednng tl at kommsjonen fant å måtte henlede vedkommende retts eller påtalemyndghets oppmerksomhet på speselle forhold ved saken.. Den samlede dødelghet 0. Mortalté générale en 0. Det nntraff 0 0 dødsfall, herav 0 blant menn og blant kvnner. I dsse tall er tatt med alle meldte dødsfall som følge av krgsoperasjonene Norge både blant mltære og svle. I forhold tl folkemengden døde 0. pr. 000 : blant menn. og blant kvnner 0.. Dødelgheten bygdene var 0. pr. 000 og byene. pr Følgende overskt vser dødelgheten 0 sammenlknet med tdlgere : Menn.. vnner Rket alt ygder. ver Døde pr. 000 levende. Décès par mlle vvants Tallene nederfor vser hvor stor dødelgheten har vært blant men og kvnner de enkelte aldersklasser. Dødelgheten etter kjønn og alder ene 0. Mortalté par sexe et groupes d'âge 0. Alder ) Menn. 0 mndr...» 0» 0»» 0»» 0»... 0» 0» 0» 0» 0 og over.. Tls Dødsfall Dødsfall pr av mddelfolke mengden ) Dfferansen mellom døds og fødsels. For de første leve også fordelng etter fylte alders.

25 0 Alder ) 0 Dødsfall 0 0 Dødsfall pr av mddelfolkemengden vnner. 0 mndr...» 0» 0»» 0»» 0» 0» 0» 0» 0» 0 og over.. Tls Av de døde 0 var barn under. I almnnelghet uttrykkes spebarndødelgheten ved forholdet mellom antallet av døde under og antallet av levendefødte samme. eregnet på denne måten blr spebarndødelgheten 0. pro mlle hele Rket,. pro mlle bygdene og.0 pro mlle byene. Døde alderen 0 mndr. pr. 000 levendefødte hvert. Décès d'enfants de mons d'un an par 000 nésvvants. 0 0 Gutter Pker Rket alt ygder yer Mer nngående oppgaver over dødelghetsforholdene Norge fnnes de lge overskter over folkemengdens bevegelse, og de fem og tlge sammendrag av dsse. En vser også tl «Dødelghetstabeller for det norske folk», utarbedd av Statstsk Sentralbyrå for hvert t fra tl 0. Der vl en fnne overskter over dødelghetsforholdenes utvklng gjennom et lengre tdsrom. Dfferansen mellom døds og fødsels. For de første leve også fordelng etter fylte alders.

26 0 0. Overskt over de vktgste dødssaker. es causes de décès les plus mportantes. I tabell, sde fnner en oppgave over alle dødsfall som er nntruffet de forskjellge fylker, fordelt etter dødssak, og tabell, sde oppgaver over de samme dødsfall fordelt etter dødssak, kjønn og alder. I begge tabellene er oppgavene utarbedd særsklt for bygder og byer. Tallet på alle dødsfall med kjent dødssak var 0 0, herav var dødsfall av sykdommer og 0 dødsfall ved ulykker, selvmord og drap. Tuberkulosen vser fortsatt nedgang 0. Det samme gjelder også for de andre nfeksjonssykdommene. Dødelgheten av blodsykdommene og sukkersyke er steget, mens dødelgheten av andre ernærngs og ndresekresjonssykdommer er gått ned sammenlknet med tdlgere. ronktt, lungebetennelse og pleurtt vser noe lavere dødelghet enn. Det samme gjelder sykdommer fordøyelsesorganene. Dødelgheten av apopleks og andre sykdommer nervesystemet har holdt seg nærmest uforandret. Det samme er tlfelle med kronsk endokardtt, nyresykdommer og kreft, mens dødelgheten av myokardtt har fortsatt å stge 0. Antall dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall med ubestemt eller uoppgtt dødssak er atskllg høyere enn de foregående. Vdere er som en naturlg følge av krgen antallet av voldsomme dødsfall steget over det vanlge. Sammenlkner en dødelghetsforholdene femet 0 med de tre foregående, merker en seg en sterk bedrng dødelgheten av de sykdommer som forekommer hyppgst som dødssak barne og ungdomsalderen, slk som Dødsfallenes prosentvse fordelng på de forsk jellge saker. Tuberkulose Andre nfeksjonssykdommer lod og ernærngssykdommer.. Apopleks Andre sykdommer nervesystemet... Sykdommer srkulasjonsorganene.. Sykdommer åndedrett sorganene Sykdommer fordøyelsesorganene... Nyresykdommer... Répartton des décès par causes de décès. Pr. 00dødsf lt reft. 0.. Andre sykdommer.....ulykker, mord og selvmord.....dødsfall med oppgtt bestemt dødssak....0 Alderdomssvakhet Uoppgtt eller ubestemt angtt dødssak.. IS... ] Pr. 00 dødsf. alt 0 I alt Dødsfall alt

27 0 D ø d e l g h e t e n a v d e v k t g s t e å r s a k e r 0. Mortalté des causes de décès les plus mportantes 0. Dødssak Cause de décès Døde pr levend( Décès par habtants ursv: Prosent a\ ' Rosen, septkæm, blodforgftnng. Eryspèlej et septcéme \ Tuberkulose. Tuberculose < Andre nfeksjonssykdommer. Autres mala[ des nfecteuses \ lodsykdommer og hemoragske dateser.f Malades du sang \ Dabetes. Dabète sucré \ Andre ernærngs og ndresekresjonssykf dommer. Autres malades de la nutrtonl et des glandes endocrnes [ Apopleks. Hémorrhage cérébrale < Andre sykdommer nervesystemet. Autresf malades du système nerveux \ ronsk endokardtt, klappefel. EndocarA dte chron. \ ronsk hjertemuskelsykdom. Myocardte\ chron. \ Artérosclérose. Artérosclérose < ronktt og lungebetennelse. ronchte et f pneumone \ Pleurtt, empyem. Pleurése Andre sykdommer åndedrettsorganene.j Autres malades de Vapparel respratore^ Sykdommer fordøyelsesorganene. Malaf des de Vapparel dgestf \ Nefrtt. Néphrte reft. Cancer Andre sykdommer. Autres malades < Ulykker, drap og selvmord. Morts volentesl Alderdomssvakhet. Sénlté < Uoppgtt eller ubestemt angtt dødssak./ Causes de décès nconnues ou mal dêfnes\ Døde alt. Décès totauxl l

28 0 tuberkulose og andre nfeksjonssykdommer, og en stgnng dødelgheten av de typske alderdomssykdommer som apopleks, hjertesykdommer og kreft. Denne stgnng antall dødsfall av de sykdommer som for en vesentlg del opptrer de høyere aldersklasser har sn naturlge forklarng for det første den betydelge økng antallet av gamle v har hatt de senere, men også det bedre statstske grunnmaterale. For å g et nntrykk av hvor stor betydnng forskyvnngen befolknngens aldersfordelng mot de eldre aldersklasser har for den samlede dødelghet av f. eks. kreft, kan nevnes at hvs en beregner den gjennomsnttlge dødelghet av denne sykdom for 0 under forutsetnng av samme aldersfordelng som, så vl en fnne at storparten av stgnngen, nemlg pst., skyldes økng av antallet av gamle. Et annet forhold som må tas betraktnng ved sammenlknng av dødelghetskvotentene for forskjellge sykdommer de enkelte peroder er som nevnt at grunnmateralet etterhånden er bltt bedre. At så er tlfelle kan en blant annet slutte av at de relatve antall dødsfall av alderdomssvakhet og av dødsfall med ubestemt eller uoppgtt dødssak er gått sterkt tlbake. (Se tabellen sde 0.) Det blr no gtt mer nøyaktg opplysnng om dødssaken, slk at forholdsvs flere dødsfall enn tdlgere blr regstrert statstkken under bestemte dagnoser. Derved f en en stgnng dødelghetstallet for vsse sykdommer som kke har noe med sykdommens vrkelge mortaltet å gjøre. Denne utvklng vl sær ha nnflytelse på dødelgheten av de forskjellge sykdommer blant småbarn og gamle, da det er særlg på dsse alderstrnn at dødssaken hyppgst har vært uoppgtt eller utlstrekkelg angtt på dødsmeldngen. Alderdomssvakhet og andre ubestemt angtte dagnoser og uoppgtt dødssak. Sénlté et autres causes de décès nconnues ou mal défnes. Ader Døde pr lev. Décès par habtants I pst. av alle dødsf. Par 00 décès Dødelgheten 0 n 0 = 00 Mortalté en 0 comparée avec celle de 0 Menn. Hommes. Under og over ".... vnner. Femmes. Under og over

29 0 I første leve var r dødssaken kke oppgtt for omkrng pst. av dødsfallene, 0 ved omkrng pst. Forholdet de eldre aldersklasser vl gå fram av tabellen på sde. Som det vl ses er det først etter 0s alderen at dødsfall med ufullstendg eller uoppgtt dødssak er av noen vesentlg betydnng, og her er det også at v fnner den største bedrng løpet av de sste. Men etter 0s alderen omfatter denne gruppen fremdeles pst. av alle dødsfall blant menn og pst, av dødsfall blant kvnner. Det er derfor nnlysende at de opplysnnger en kan få gjennom medsnalstatstkken om dødsfall av de forskjellge sykdommer denne eldste aldersklassen fremdeles er høyst ufullstendg. Som bekjent nntreffer de fleste dødsfall det første leve og etter 0s alderen, og det følgende skal gjøres nærmere rede for de vktgste dødssaker på dsse alderstrnn. Vdere skal en som tdlgere sberetnnger, g en overskt over tuberkulosedødelghetens stllng de forskjellge deler av landet og utvklngen nnen de enkelte aldersklasser.. Dødssaker første leve. Causes de décès pendant la 'premère année de ve. Dødelgheten av de vktgste saker alderen under 0. Mortalté des causes de décès les plus mportantes de Vâge 0 mos 0. Dødssak Cause de décès Forholdet Døde pr. 000 levendefødte mellom Décès par 000 nésvvants dødelgh. * og 0 loqq(mn 0 0! = 00 Medfødt svakhet og andre sykdommer hos nyfødte. Déblté congéntale et autres malades des nouveaux nés Den hyppgst forekommende dødssak blant spebarn er medfødt svakhet og andre sykdomstlstander som opptrer nær tlknytnng tl fødselen. Døde Infeksjøs gastroentertt, kolerne. Entérte nfecteuse Tuberkulose. Tuberculose Andre nfeksjonssykdommer. Autres malades nfecteuses aktt, engelsk syke. Rachtsme. ramper hos småbarn. Convulsons ronktt og lungebetennelse. ronchte et 'pneumone Andre sykdommer. Autres malades Ulykker og mord. Morts volentes Uoppgtt eller ubestemt angtt dødssak. Causes de décès nconnues ou mal défnes , Alle saker. Toutes les causes......

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG N O R G E S O F F I S I E E S T A T I S T I XI.. SUNNHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0 OG SAMMENDRAGSTAEER 0. ÅRGANG Rapport sur l'état santare et médcal pour l'année 0 avec un résumé des résultats

Detaljer

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930.

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930. NORGES OFFISIEE STATISTIK IX.. SUNDHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0. DE ÅRGANG. (Rapport sur l' état santare et médcal pour Vannée 0.) IÈME ANNEE. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRAYRÅ. (UN RÉSUMÉ EN

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE. Med sammendragstabeller 1951 1955 og 1956 1960

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE. Med sammendragstabeller 1951 1955 og 1956 1960 N O R G E S O F F I S I E L L E S T T I S T I K K X I I SUNNHETSTILSTNDEN OG MEDISINLFORHOLDENE Med sammendragstabeller og. ÅRGNG Medcal Statstcal Report wth Survey Tables and th ISSUE STTISTISK SENTRLBYRÅ

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII.. Folketellngen Norge desember 0. Femte hefte. Blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og vanføre. (Recensement du er décembre 0: V. Aveugles, sourdsmuets, dots, alénés et

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD EN E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 35. 96. ÅRGANG. Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD EN E NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 35. 96. ÅRGANG. Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLD EN E. ÅRGANG Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année ÉME ANNÉE UTGITT AV STATISTISK SENTRALYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt (forts.).. Skattestatistikken. (Répartition d'impsts.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitiere

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

ECON 2915 forelesning 3. Malthus teori. Befolkningsvekst. Solow-modellen. Malthus teori. Befolkningsvekst i. Solowmodellen. Fredag 6.

ECON 2915 forelesning 3. Malthus teori. Befolkningsvekst. Solow-modellen. Malthus teori. Befolkningsvekst i. Solowmodellen. Fredag 6. forelesnng 3 Malthus teor. Befolknngsvekst ECON 2915 forelesnng 3 Malthus teor. Befolknngsvekst Solow-modellen. Fredag 6.september, 2013 forelesnng 3 Malthus teor. Befolknngsvekst Fgure 4.1: Relatonshp

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst.

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst. 1976. HO - 674 ARBEDS- OG HELSEFORHOLD BLANT KVNNELGE RENSERANSATTE. Veronca Peréz - Arbedspsykologsk nst. Kar,Marelelle -, Arbedspsykologsk nst. Ebba ~geland - Yrkeshygensk nst. Teknsk assstanse: Trond

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt Nr.. Syketrygden. (Assurancemaladie nationale.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Statistiskøkonomisk oversikt over et 9. (Aperçu de la situation économique.). Norges rannkasse

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 1934:

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 1934: Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Rekke IX. Trykt 9: Nr.. Folketellingen. desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

3.a Hvis ja: Er habilitetsmessige. jf. stiftelsesl. 27, som gjelder krav til styrets sammensetn. ivaretatt? Unntak gitt i medh. av 19 el 27?

3.a Hvis ja: Er habilitetsmessige. jf. stiftelsesl. 27, som gjelder krav til styrets sammensetn. ivaretatt? Unntak gitt i medh. av 19 el 27? Kartleggngsskjema II for helseforetakenes engasjement stftelser, og lgnende med oppsummerng tl slutt tabellen Oppdatert sst 08092009 (Sort skrft: samme skjema som Kartleggngsskjema I, men med tlleggsspørsmål

Detaljer