Fylkesrådmannens forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådmannens forord"

Transkript

1

2

3 Fylkesrådmannens forord Torgeir Grosaas Fylkesrådmann I 2003 hadde Vest-Agder fylkeskommune ansatte og et bruttobudsjett på 1,4 mrd. kr. Det ble investert for 200 mill. kr. Pengene ble brukt til, og de ansatte arbeidet for, å utvikle Vest-Agder til et attraktivt fylke med gode tjenestetilbud, verdiskaping, kultur og miljøkvaliteter. Fylkeskommunens bidrag til utviklingen knytter seg først og fremst til områdene utdanning, samferdsel, planlegging, kultur og næringsutvikling. Investeringene gikk hovedsakelig til skolebygg og fylkesveier. Det høye investeringsnivået bidrar til økt byggeaktivitet, noe som gir positive ringvirkninger i landsdelen. Fylkeskommunens bruk av sine ressurser har stor betydning for utviklingen. I 2002 og ved flere anledninger senere, har Regjering og Storting sendt ut tydelige signaler om at fylkeskommunen skal fornyes og styrkes i rollen som regional utvikler. De sentrale myndigheter knytter denne rollen til Stortingets bevilgninger til regional utvikling. Det er meget beklagelig at disse bevilgningene i den samme perioden systematisk er redusert. Ikke bare i denne sammenheng, men generelt sett, ville det være en stor fordel med større samsvar mellom ord og realiteter. På tross av reduserte bevilgninger, har vi likevel lykkes i å forsterke det regionale arbeidet gjennom bevisst politisk og administrativ prioritering. Det er mellom annet opprettet en rekke partnerskap der vi samhandler med kommuner, fylkeskommuner, regional stat, næringslivet og andre. I denne sammenheng er det viktig å se på hele fylkeskommunens virksomhet som en samlet innsats. Fylkesplanen, som fylkestinget vedtok i 2002 og som fikk godkjenning gjennom kongelig resolusjon høsten 2003, danner en viktig plattform for dette arbeidet. I 2003 vedtok Stortinget at staten fra skulle overta fylkeskommunens ansvar for rusvern, barnevern og familievern. Det betyr at staten har overtatt ansvaret for om lag 180 fylkeskommunale arbeidstakere. Vi var kjent for å tilby gode tjenester på disse områdene. Når staten nå etablerer landsdekkende virksomhet for barnevernet, er modellen som vi har bygget opp i Vest-Agder, lagt til grunn. Vi er stolte over å kunne overlevere gode virksomheter til staten. Det er et paradoks at staten stadig sentraliserer, særlig tatt i betraktning at Norge er et av de mest sentraliserte land i Europa. Regnskapsmessig resultat ble null. Det er tilfredsstillende når en i løpet av året forventet et underskudd. De viktigste årsaker til nullresultatet er mindre skattesvikt enn forventet, samt positivt premieavvik knyttet til pensjon. Driftsenhetene har stort sett hatt god økonomistyring. God økonomistyring er helt avgjørende, også i framtiden, med sikte på å kunne mestre store utfordringer innen drift og investeringer. På tross av reduksjon av oppgaver og diskusjonen om fylkeskommunens framtid, er fortsatt fylkeskommunen en attraktiv arbeidsgiver. Det er stor stabilitet blant ansatte, og det er mange svært godt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Jeg vil takke for godt samarbeid med fylkespolitikerne også i Jeg vil takke alle ansatte som på en konstruktiv måte har bidratt til tjenesteproduksjonen. Fylket og landsdelen skal fortsatt utvikles. Det ligger spennende utfordringer foran oss som krever entusiasme og kreativitet. Kristiansand, 20. februar 2004 Torgeir Grosaas Fylkesrådmann

4 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 4 Innhold Fylkesrådmannens forord s. 3 Politisk virksomhet s. 5 Fylkestingsvalg og fokus på regionalt utviklingsarbeid s. 5 Utdanning s. 6 Videregående opplæring visjon, aktivitet og fellesskap s. 6 Vest-Agder et samarbeidsfylke s. 6 Kvalitet en selvfølge for Vest-Agder s. 7 Støttefunksjonene kvalitet og utfordring s. 11 Bredt utdanningstilbud høy oppfyllingsgrad s. 13 Næring, samferdsel og kultur s. 14 Samarbeid i mange partnerskap s. 14 Fylkeskommunen fremskaffer ny kunnskap om Vest-Agders historie: «Den første sørlending» stadig eldre s. 14 Kulturminnevern s. 14 ABM Vest-Agder samarbeid med flere kommuner s. 15 Næring verdiskapning og næringsutvikling s. 16 Stedsutvikling nye samarbeid med kommunene s. 16 Den kulturelle skolesekken et samarbeid med alle kommunene s. 17 Idrett og friluftsliv s. 17 Utvikling i kollektivtransporten s. 18 Trafikksikkerhet s. 19 Fylkesvegene s. 20 Helse og sosial omsorg s. 21 Høy aktivitet og forberedelse til statlig overgang s. 21 Regional utvikling s. 23 Fylkesplanen en plattform for samarbeid s. 23 Internasjonalt engasjement s. 25 Fylkeskommunen bygger relasjoner til omverdenen s. 25 Personal s. 26 Strategier og prosesser for å oppnå utvikling og resultater s. 26 Fellesområder s. 27 Bredt spekter - omfattende aktivitet s. 27 Investeringer s. 28 Høy byggeaktivitet s. 28 Økonomi hovedoversikter s. 30 Driftsregnskap 2003 s. 30 Driftsregnskap 2003 etter inntekts-/utgiftsarter s. 31 Balanse s. 32 Investeringsregnskap 2003 s. 33 Kontantstrøm s. 33 Finansieringsanalyse s. 34 Nøkkeltall s. 34 Nullresultat s. 35 Driften går i underskudd med 7,5 mill. kr s. 35 Økonomisk resultat i sektorene s. 42 Driftsutgifter per enhet s. 49 Regnskapsprinsipper og noter s. 52

5 Politisk virksomhet Fylkestingsvalg og fokus på regionalt utviklingsarbeid 2003 var et meget aktivt år for politikerne i Vest-Agder fylkeskommune. Antall politiske saker økte markant. Fylkestinget og fylkesutvalget behandlet i 2003 rundt tretti prosent flere saker enn i Mange av sakene omhandlet regionalt utviklingsarbeid, hvor fylkeskommunen har etablert partnerskap og andre former for samarbeid med ulike offentlige og private aktører på en rekke områder. Fylkestingsvalget Fylkestingsvalget, med forutgående valgkamp og etterfølgende forhandlinger og valg av representanter til ulike utvalg, råd og nemnder, var en sentral oppgave for fylkespolitikerne i partier stilte lister ved fylkestingsvalget. Åtte partier ble representert. Valgdeltakelsen var på 54,9 pst. Fylkestinget består i denne perioden av 15 kvinner og 20 menn. 20 representanter ble gjenvalgt. Partiene fikk følgende antall representanter i fylkestinget: KRF 8, AP 7, FRP 6, H 6, SV 4, SP 2, V 1, DEM 1. Lokaldemokratiet og valgdeltakelse Deltakelse i fylkestings- og kommunevalg har hatt en klart fallende tendens fra over 70 pst i 1979 til under 60 pst ved sist valg. Deltakelsen ved Stortingsvalg har i den samme perioden variert mellom 76 pst og 84 pst. Dette er nok et signal om at det lokale folkestyret forvitrer. Forvitringen skyldes mellom annet rettighetslover, statlige pålegg, budsjettknapphet og statlig sentralisering. Flere regionale utviklingssaker I det politiske arbeidet har det vært fokus på å følge opp føringer fra Storting og Regjering om å styrke fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør. Som et ledd i dette, ble det vedtatt å bruke konsesjonskraftinntektene til regionale utviklingsprosjekter. Dette kom i tillegg til øremerkede midler på 14,3 mill. kr som Stortinget bevilget til regional utvikling. Pengene ble brukt i partnerskap med kommunene, næringslivet og andre. Agderrådet Landsdelene kjemper en kamp om nasjonale ressurser til samferdsel, utdanning, kultur, osv. Erfaringene viser at mulighetene for å vinne fram i denne kampen er langt sterkere når landsdelen står samlet i viktige saker. Agderrådet har spilt en sentral politisk rolle når det gjelder å samle kreftene om viktige saker som E 18, E 36, R 9, havn og universitet. I 2003 er «Felles mål for Sørlandet» revidert og Agderrådets rolle er vurdert. Det er bred enighet om at Agderrådet fortsatt skal arbeide for en sterk og samlet landsdel der by og land samles om «Felles mål for Sørlandet». Agderutredningen I mange år har en drøftet om landsdelen står sterkest som to samarbeidende fylker eller som ett fylke. I 2003 ble det oppnådd bred enighet om å gjennomføre et hovedprosjekt for å skaffe til veie grunnlagsmateriale for hovedveivalg: Samarbeid eller sammenslutning. Denne rapporten skal foreligge Kommunenes Sentralforbund og Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang et prosjekt for å drøfte hvordan kommunestrukturen bør se ut. Disse to prosjektene bør ses i sammenheng. Målet må være å finne strukturer slik at landsdelen blir slagkraftig og framtidsrettet. Fylkesutvalgets medlemmer per kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 5

6 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 6 Utdanning Videregående opplæring visjon, aktivitet og fellesskap Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger og voksne et likeverdig opplæringstilbud av høy kvalitet slik at evner og forutsetninger kan utvikles på en god måte. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innenfor følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 21 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og Fagtilbud innen kjøretøy VK1 verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskole- og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner. Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag. Et variert tilbud: 15 studieretninger 230 lærefag Vest-Agders 15 videregående skoler gir et bredt og variert tilbud både innen yrkesfaglig- og allmennfaglig utdanning. I fylket er det til enhver tid om lag lærlinger. Elevantallet var på per , en økning på 106 elever fra i fjor. Det gis tilbud på alle studieretninger. Satsingen på IKT har også gjort det mulig å tilby små elevgrupper opplæring i fag som enkeltskoler ellers ikke ville hatt muligheter til å tilby. Skolene i Vest-Agder kjennetegnes av et aktivt miljø med mange prosjekter. Skolene er kommet i gang med å utvikle og ta i bruk et større spekter av arbeidsmåter enn tidligere. Den økte satsingen på realfag gir resultater. Økt bruk av IKT, økt elevmedvirkning og bruk av flere læringsarenaer er med på å gjøre skolene mer brukervennlige både for de unge elevene, og voksne som søker videregående opplæring. De voksne elevene ivaretas spesielt av ressurssentrene ved 5 videregående skoler. Andre videregående skoler gir også tilbud som er tilpasset for denne gruppen. Det er åpnet for at private tilbydere kan komme med anbud. Vest-Agder et samarbeidsfylke Det er mange gode og tette samarbeidsarenaer rundt videregående opplæring. Deltakelsen er bred fra fylkeskommunens indre og ytre enheter, fra kommunalt og statlig nivå, fra arbeidslivets parter, fra opplæringskontorer og bedrifter. Det lokale og regionale perspektivet står sterkt, og utdanningssektoren får en gjennomsiktighet som hjelper i kvalitetsarbeidet. Deltakelse i prosjekter vilje til utvikling I dette arbeidet er de videregående skolene viktige aktører i lokalt og regionalt samarbeid. Arbeidet kommer lokalsamfunnene tilgode. Eksempler på denne type samarbeid er: Satsning på Pilotprosjektet om bruk av IKT i undervisningen. Prosjektet ble avsluttet i Bredbåndutbygging til de videregående skolene i Vest-Agder med støtte av det regionale utviklingsfondet. Andre store samarbeidsprosjekter: E-læring med bredbånd og E-læring på Sørlandet har samarbeidspartnere fra offentlige og private høgskoler, skoler, bedrifter og andre institusjoner. Jenter og real- og teknologifag, et partnerskapsprosjekt mellom LO, NHO, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder har prosjektansvar. Prosjekter rettet mot voksne: Tverretatlig kompetanse i Vest- Agder. Dette er et samarbeidsprosjekt med A-etat, fylkesmannen, fylkestrygdekontoret,

7 NHO og LO. Samme samarbeidspartnere i tillegg til lokalt næringsliv, deltar i prosjektet Tverretatlig samarbeidsutvikling, en modell for yrkesprøving av minoritetsspråklige i Listerregionen. Tilpassede tilbud til enslige forsørgere, med mål å lage fleksible undervisningsmodeller tilrettelagt for voksne rettet mot yrkesfag, er et tredje prosjekt. Samarbeidspartnere er fylkeskommunen, A-etat, fylkesmannen og fylkestrygdekontoret. Vest-Agder er et fylke med mange prosjekter, en rekke av disse er nevnt i denne årsmeldingen. De øvrige er det informasjon om på fylkeskommunens hjemmesider Kvadraturen Skolesenter Utnyttelse av ressurser Utdanningsavdelingen legger vekt på gjensidig utnyttelse av ressurser. Mange skoler disponerer utstyr og lokaler som kan komme lokale bedrifter til nytte, enten direkte i produksjonen eller som lokaler for etterutdanning. Tilsvarende vil mange bedrifter ha utstyr og lokaler som skolene bør kunne utnytte for å gi et godt utdanningstilbud for eksempel ved utplassering i løpet av skoleåret. Til kulturelle arrangementer har skolen lokaler som kan utnyttes. Potensialet for en høyere utnyttelsesgrad er til stede. Internasjonalt samarbeid De videregående skolene har et stort engasjement knyttet til internasjonalisering. Alle skolene har pågående prosjekter, om lag 40 totalt. Prosjektene er av både faglig og kulturell art og IKT brukes i stor utstrekning som kommunikasjonsmiddel. De internasjonale kontaktene finnes i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa. Flere prosjekter retter seg mot de nye demokratiene i Øst- Europa. Selv om det fremdeles er flest prosjekter innen allmennfaglig studieretning, er det en økende aktivitet innen de yrkesfaglige studieretningene. Blant annet finnes EU-støttede prosjekter der elevene kan få praksisplasser i Frankrike, Spania, England og Sverige. I tillegg tilbyr Vest-Agder VK1 Elektronikk ved Bournemouth and Poole College i England. Innen fagopplæring er den internasjonale aktiviteten noe mindre. Opplæringskontoret for mekaniske fag samarbeider med Vennesla videregående skole om prosjektet Mekanikerutdanning i europeisk perspektiv og Lister opplæringskontor har et prosjekt om IKT rettet mot Frankrike. Begge prosjekter er støttet av EU-programmet Leonardo. Dette EU-programmet støtter også prosjektet «Drop-out back on the track», hvor rådgivere deltar. Prosjektet har fått stor anerkjennelse. Kvalitet en selvfølge for Vest-Agder I 2003 er det gjort et bevisst arbeid for å nå fylkeskommunens målsetting om høy kvalitet i opplæringen når det gjelder struktur, utdanningens innhold og resultat. Fylkestinget vedtok i 2002 Strategiplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Sammen med flere underplaner, deriblant IKT-planen og Rådgiverplanen, danner strategiplanen utgangspunktet for kvalitetsarbeidet. Alle skolene har utarbeidet egne utviklingsmål og plan for gjennomføring av disse. Eiermøtene med hver skole fokuserer på skolens strategier og mål. Jevnlige møter mellom rektorene og utdanningsavdelingen sikrer dialog og informasjon på tvers av nivåer og skolegrenser. Systemet for kvalitetsmåling som ble etablert i 2001, er videreført i 2003 gjennom undersøkelsen «Elevinspektørene» og konsulentfirmaet Læringslaben. Vest-Agder deltar som eneste fylke i det KS-initierte prosjektet Dialogbasert kvalitetsutvikling. Gjennom prosjektet skal det utarbeides en kvalitetsstandard for et bærekraftig læringsmiljø i skolen. Kvalitetsstandarden skal måles ut fra 7 kategorier, jf figur neste side. Kategoriene er kommet fram som et resultat av følgeforskningen til det store nasjonale differentsieringsprosjektet som ble avsluttet i kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 7

8 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 8 Kvalitetsstandarden er inndelt i 7 kategorier Elevenes evner og forutsetninger Læreplanmål og arbeidsplaner Nivå og tempo Klagesaker Organisering av skolehverdagen Vurdering Arbeidsmåter og arbeidsmetoder Læringsarena og læremidler Klagetyper Antall klager Antall klager imøtekommet Standpunktkarakterer Muntlig eksamen Fag- og svenneprøver Heving av lærekontrakt Klage på inntak til vgs Vedtak om bortvisning for resten av skoleåret Reduksjon i antall klager Klagenemnda som behandler klager på formelle feil, har hatt færre klager til behandling, jf tabell. Arbeidet med individuell vurdering, elevsamtale og dokumentasjon er fulgt opp som en del av det systematiske arbeidet med kvalitet i skolen. Det er gjennomført regionale møter med rektorer og avdelingsledere på samtlige skoler. Det er utarbeidet vurderingsskjema til bruk for faglærere for å sikre en tydeligere dokumentasjon. Disse tiltakene har bidratt til at antall klager er redusert og andelen klager som er imøtekommet er gått ned. Elevenes resultater i allmennfaglig studieretning Skole 2002 VK II 2003 VK II Standpunkt Eksamen Standpunkt Eksamen Byremo vgs Eilert Sundt vgs 4,01 3,58 4,00 3,44 Flekkefjord vgs 4,03 3,51 3,89 3,48 Gimle vgs 4,07 3,58 4,09 3,53 Kristiansand Katedralskole 4,16 3,86 4,21 3,81 Kristiansand Tekniske Skole Kvadraturen Skolesenter 3,60 3,13 3,68 3,15 Kvinesdal vgs 4,44 4,58 4,09 4,15 Lista vgs Lyngdal vgs Mandal vgs 3,00 3,45 4,10 3,45 Sirdal vgs 3,97 2,07 4,14 3,31 Søgne vgs 3,60 3,06 3,72 3,00 Tangen vgs 4,06 3,58 4,10 3,27 Vennesla vgs 3,82 3,46 3,96 3,57 Vågsbygd vgs 4,27 3,66 4,20 3,57 Total Vest-Agder 3,93 3,66 4,06 3,52 Merknad: Karakterstatistikken er utarbeidet for elever som avsluttet videregående skole i allmennfaglig studieretning og allmennfaglig påbygningsår. Skoler som ikke tilbyr dette er ikke med i tabellen. Beregningen er foretatt på grunnlag av standpunkt- og eksamenskarakterene. Bare tallkarakterer danner grunnlag for statistikken.

9 Antall inngåtte lærekontrakter Mekaniske fag Løpende og hevede kontrakter Lærekontrakter Løpende pr Hevede/endrede kontrakter per år Årsak til hevede kontrakter Overført til ny kontrakt Hevet ved enighet bedrift/lærling Hevet etter lærlingens ønske Hevet etter bedriftens ønske 5 6 Hevet ved nedleggelse, konkurs, sykdom Hevede i pst av løpende kontrakter (unntatt overførte) 5,8% 5,2% Formidling og opplæring i bedrift Antallet inngåtte lærekontrakter i 2003 er det laveste inntaket etter Med økende arbeidsledighet var dette forventet. Formidlingen av søkere fra skolene gikk i år imidlertid noe bedre enn forrige år. Svikten i inntaket har i hovedsak kommet fra gruppen av voksne lærlinger som tas inn utenom selve formidlingsprosessen. Færre hevede kontrakter og flere lærlinger rett fra VK1, gjorde at dette ikke gav forventet kostnadsmessig reduksjon. Gruppen av voksne søkere er i tillegg redusert. I 2003 var det totalt 41 søkere til lærekontrakter på særskilte vilkår. Av disse fikk 22 lærekontrakt. Antallet fag- og svenneprøver minket med 102, og praksiskandidatene stod for mer enn 60 pst av denne nedgangen. Stadig flere lærlinger avlegger fag- og svenneprøve etter nye vurderings- og prøveformer. Det er et resultat av prosjektet Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæring. Prøveprosjektet ble avsluttet høsten Fag- og svenneprøver 2003 Praksiskandidater Lærlinger Elever Totalt Antall % Antall % Antall % Antall % Bestått ,2 % ,3 % 11 73,3 % ,7 % Bestått meget godt 83 27,5 % ,4 % 3 20,0 % ,0 % Ikke bestått 10 3,3 % 38 6,3 % 1 6,7 % 49 5,3 % Sum % % % % 0 kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 9

10 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 10 Omfattende tilbud til voksne Det er registrerte kursaktiviteter i databasen for voksenopplæring i Vest-Agder. Av disse er 980 registrert på allmennfaglig studieretning, 360 på helse- og sosialfag og 91 på de øvrige yrkesfaglige studieretningene. En voksen deltar ofte på flere kursaktiviteter. (En kursaktivitet = en person som deltar på et fag/kurs). 274 realkompetansevurdert i 2003 Flekkefjord 37 (14%) Eilert Sundt 58 (21%) Gimle 8 (3%) Mandal 67 (24%) Det er realkompetansevurdert 274 personer i 2003 mot 361 i Både antall praksiskandidater og antallet personer som ønsket realkompetanse gikk ned i Det kan være flere årsaker til nedgangen, og utviklingen følges nøye. Innenfor voksenopplæringen har en ved siden av tre større prosjekter, lagt vekt på videreutvikling av verktøy og metoder for registrering, dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. I tillegg satses det på nettbaserte tilbud, og på fleksible undervisningsmåter med Opplæring i bedrift Kvadraturen 104 (38% kombinasjon av nettbaserte tilbud, klasseromsundervisning og arbeid i studieverksted. Kvalitet krever kompetanseutvikling Kompetansenivået er avgjørende for motivasjon og evne til å møte omstillinger i arbeidslivet. God kvalitet på den videregående opplæringen er viktig for kvaliteten i arbeidsstyrken. Kompetansen på den enkelte skole vektlegges og vurderes fortløpende. Vest-Agder har hatt fokus på alle grupper i skolesamfunnet gjennom samlinger og kurs. Eksempler på satsing i 2003 er prosjektet Dialogbasert kvalitetsutvikling for ledere og prosjektet «Cooperativ learning». For å heve lærernes kompetanse har det vært holdt kurs i eksamensarbeid for om lag 300 lærere, samt et kurs i samarbeidslære for å øke bruken av mer varierte arbeidsmåter. Satsingen på IKT og It`s Learning som kommunikasjonsverktøy fordrer opplæring. Det er satt i gang opplæring av superbrukerne av verktøyet. 270 lærere har gjennomført LærerIKT i 2003, og 98 nye begynte høsten Opplæringen skjer ved Mandal og Lyngdal videregående skoler. Utdanningsavdelingen har arrangert 14 kurs i det skoleadministrative systemet Extens med 184 deltakere. Dette er et bidrag til å heve kompetansen for skoleledere og merkantilt personale, og sikre gode tekniske og praktiske rutiner/prosedyrer. Instruktører i bedrifter har også blitt kurset. Mandal ressurssenter arrangerte kurs for 158 deltakere, og utdanningsavdelingen gav kurs for 230. Til sammen ble 196 instruktører fra offentlig sektor og 192 fra privat sektor kurset. Vest-Agder fylkeskommune har i tre år deltatt i prosjektet Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen. Prosjektet er avsluttet i 2003, men videreføres som forsøksordning. Gjennom forsøket har en rekke personer vært på kurs og seminarer og deltatt i arbeid med utvikling av nye metoder. Arbeidet har involvert 200 personer årlig. Forsøket har resultert i egne rapporter som i neste omgang har ført til forslag om endringer i lov og forskrifter. Kvadraturen Skolesenter En verdibevisst og elevaktiv skole Arbeid med holdninger og verdier er grunnleggende i skolens arbeid med kvalitet. Vest-Agder har prosjektansvaret for «Verdier og medvirkning i skolehverdagen» der 11 skoler fra Vest-Agder og 2 skoler fra Aust-Agder deltar. Prosjektet forutsetter stor grad av elevaktivitet. Det er satt i gang forsøk med utvidet elevdeltakelse i driftsråd på fem skoler. Læringslabens undersøkelse understreket at arbeidet mot mobbing må intensiveres ut over det som allerede gjøres. Ved siden av at 10 skoler har plan mot mobbing i

11 skolen, legger også skoler uten plan opp til ulike tiltak i løpet av skoleåret. 2 skoler har valgfaget Step som et tiltak mot mobbing og vold. Støttefunksjonene kvalitet og utfordring Det ordinære utdanningsystemet passer ikke for alle elever og lærlinger. Det er derfor utviklet et sett støttefunksjoner for å gi disse et kvalitesmessig tilpasset opplegg. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Tjenesten har etablert god kontakt med skolene og har faste saksbehandlere knyttet til den enkelte skole. Systemrettet arbeid er prioritert, men mye tid går også med til utredningsarbeid i forhold til den enkelte elev/lærling for å sikre et best mulig tilrettelagt opplæringstilbud. PPT opplever stor pågang fra skolene. For tjenesten blir det viktig å bidra til å sette skolene i stand til å ta seg av utfordrende elever på en så god måte som mulig, og for å sikre en god overgang for disse elevene fra grunnskole til videregående opplæring. Pedagogisk psykologisk tjeneste Antall elever henvist Gutter Jenter Totalt Fordeling på henvisningsgrunner Fordelt etter kjønn Totalt i 2003: *) Gutter Jenter Sensoriske vansker Motoriske vansker Kommunikasjonsvansker Fagvansker Psykososiale vansker Problematferd Store generelle lærevansker Konstituerende årsaker Misbrukerproblematikk Andre vansker Totalt *) Enkeltelever kan være registrert med flere henvisningsgrunner Oppfølgingstjenesten I fylket er det registrert ungdommer med opplæringsrett i skoleåret 2002/2003. Av disse var om lag 950 registrert i oppfølgingstjenestens database. Registreringen inkluderer alle ungdommer med opplæringsrett som ikke gjennomfører videregående opplæring i fylkeskommunale skoler samt lærlinger med avbrudd i lærekontrakter. I denne gruppen inngår ungdom som ikke søker, ungdom som takker nei, ungdom som ikke møter til tildelt plass og ungdom som dropper ut. 2/3 av de 950 ble formidlet til skole/arbeid, mens 1/3 var under veiledning. Følgende grupper er overrepresentert i bortvalgs- og frafallsstatistikken både i Vest- Agder og på landsbasis: Ungdom innen yrkesfaglige studieretninger. Ungdom med særskilt vurdering. Ungdom med rus og/eller psykiske problemer. Minoritetspråklige ungdommer. Nasjonal OT-satsing I forbindelse med satsing for å hindre at ungdom faller ut av videregående opplæring har Læringssenteret invitert Oslo, Vest- Agder, Sør-Trøndelag og Finnmark fylker til å være pilotfylker for dette arbeidet i Samtlige skoler pluss oppfølgingstjenesten deltar i prosjektet. Satsingen har tre konkrete målsettinger, der tiltakene skal være rettet mot å: Forebygge og forhindre frafall. Fange opp og veilede ungdom tilbake til arbeid eller utdanning. Videreutvikle arbeidet med å bedre statistikkgrunnlag og dokumentasjon på feltet. 0 kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 11

12 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 12 Minoritetsspråklige Tallet på minoritetsspråklige elever ved de videregående skolene har vært relativt konstant. I skoleåret 2002/2003 var antallet 392 og i 2003 var det 390. De fleste elevene har skolerett. Kvadraturen Skolesenter og Vågsbygd videregående skole har flest elever med minoritetsspråklig bakgrunn med henholdsvis 81 og 78 elever. Skolene rapporterer at tiltakene som settes inn for å kompensere for manglende norskkunnskaper er mangfoldige, med hovedvekt på undervisning i mindre grupper, hjelp til ord og begrepsforklaring, ekstra veiledning/støtte og to-lærersystem. Bygg og infrastruktur er viktig for kvalitet Skoleutbyggingsprogrammet ble videreført i 2003 med ombygging av Lista videregående skole og utvidelse av Lyngdal videregående skole. Kvadraturen videregående skole ble ferdigstilt og den ble slått sammen med Kristiansand Tekniske Skole I den sammenheng skiftet også skolen navn til Kvadraturen Skolesenter. IKT, informasjonsbærer i skolehverdagen Antall minoritetsspråklige Pedagogisk romprogram for Tangen videregående skole er sluttført, og arkitektkonkurranse om skolens utforming pågår. I tråd med Plan for bibliotek/- studieverksted i videregående skoler i Vest-Agder, omdannet flere skoler, deriblant Lyngdal, Gimle og Kristiansand Katedralskole, lokaler til studieverksteder. Kapasiteten på datanettet mellom skolene er utbygd slik at det langt på vei dekker de nasjonale kravene frem mot Byremo og Sirdal videregående skoler er de eneste som fortsatt har mindre kapasitet enn de sentrale kravene tilsier. Det er installert et felles E-læringsverktøy (It s learning) for alle de videregående skolene. Dette programmet gir en forbedring av den elektroniske kontakten mellom elev/lærer, lærer/lærer og elev/elev, samtidig som det er en viktig informasjonsbærer i skolehverdagen. Dette omfatter potensielle brukere. Uttellinger av kvalitetsarbeidet For andre gang er det gjennomført en omfattende evaluering av elever og pedagogisk personale i skolene. En del av undersøkelsen søkte å kartlegge den pedagogiske praksisen som fremmer en Med skolerett Uten skolerett Totalt Region Jenter Gutter Jenter Gutter Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sum: bærekraftig utvikling i skolen. Bærekraftbegrepet omfatter kultur, organisasjon, atferd og selvbilde. Kommer en organisasjon godt ut på Bærekraft-barometeret, betyr dette at alle faktorene fungerer i et balansert forhold og at organisasjonen totalt sett er bærekraftig. Det pedagogiske personalet har et resultat på 78 pst på Bærekraftindeksen. Et resultat på over 70 pst er bra når en sammenligner det med andre organisasjoner. I fjor hadde det pedagogiske personalet et resultat på 74 pst. Læringslabens undersøkelse viser at Vest-Agders skoler ligger i den øverste delen av kvalitetsskalaen, men det er også rom for forbedring, særlig når det gjelder elevmedvirkning og bruk av varierte arbeidsformer. Amersham Health Lindesnes Fabrikker A/S ble utpekt til demonstrasjonsbedrift og i tillegg har flere skoler utmerket seg i særlig grad. Vågsbygd videregående skole fikk i 2003 hederlig omtale i konkurranse om beste skolebygg, arrangert av UFD (Utdannings- og forskningsdepartementet), KS (Kommunenes Sentralforbund) og Norsk Form, i tillegg ble skolen såkalt Bonusskole. Lyngdal og Eilert

13 Fagtilbud innen kjøretøy/bil Sundt videregående skole fikk diplomer for sitt arbeid som Pilotskoler innenfor bruk av IKT. Kvadraturen Skolesenter ble utpekt som Fokusskole med særlig ansvar for arbeid med minoritetsspråklige elever. Denne skolen er også utpekt til demonstrasjonsskole. Bredt utdanningstilbud høy oppfyllingsgrad Til skoleåret 2003/2004 ble det registrert elevsøknader. Dette var en økning på 202 plasser fra forrige år. Totalt fikk elever tilbud om skoleplass ved skolestart i august Dette tilsvarer en kapasitetsutnyttelse på 98 pst. Per var kapasitetsutnyttelsen redusert til 94,4 pst. Samtlige ungdommer med opplæringsrett har fått tilbud før skolestart. En uke etter skolestart hadde også 83 pst av de voksne fått tilbud om skoleplass. Elevtallet i Kristiansandsregionen har vært stigende de siste årene, og det forventes en elevvekst på 750 ungdommer i regionen de neste 10 årene. Totalt for fylket er den forventede elevveksten på 930 ungdommer de neste 10 årene. Høy oppfyllingsgrad i klassene er et overordnet mål. Årets oppfyllingsgrad er meget god og det kan ikke forventes bedre oppfylling i de neste årene. Skal en ta imot den kommende elevtallsøkningen må en øke plasskapasiteten. Nøkkeltall for skolene Skole Kapasitet 2003/2004 Søkere Status Avbrudd 2002/2003 Klasser Plasser Elever Ledig % Antall % Kr. sand katedralskole ,1 % 9 1,7 % Vågsbygd vgs ,7 % 19 3,3 % Gimle vgs ,8 % 20 3,0 % Vennesla vgs ,4 % 31 5,5 % Kvadraturen Skolesenter ,2 % 79 10,4 % Kr. sand tekn. fagskole 6, ,8 % 4 2,2 % Tangen vgs 54, ,1 % 52 6,7 % Søgne vgs 11, ,0 % 12 10,3 % Mandal vgs 43, ,9 % 24 3,1 % Byremo vgs 5, ,3 % 2 3,1 % Eilert Sundt vgs ,2 % 8 2,6 % Lyngdal vgs ,3 % 2 1,7 % Lista vgs ,7 % 11 7,4 % Sirdal vgs ,3 % 3 4,9 % Kvinesdal vgs ,4 % 5 4,0 % Flekkefjord vgs ,6 % 10 2,3 % Sum Vest-Agder 353, ,4 % 291 4,7 % 0 kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 13

14 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 14 Næring, samferdsel og kultur Samarbeid i mange partnerskap Næring, samferdsel og kultur består i hovedsak av områdene næring, kollektivtransport, vegvedlikehold, stedsutvikling, «Arkiv, Bibliotek og Museum», kulturminnevern og allmennkultur. Sektoren har et svært bredt spekter av aktivitetsområder, og samhandler med andre offentlige og private aktører både nasjonalt og internasjonalt. Hovedstrategien som har lagt til grunn for sektoren i perioden er: «Styrket samarbeid om regional utvikling i Vest-Agder med økt vekt på fylkeskommunens egene ansvarsområder og prosjekter». Fylkeskommunen framskaffer ny kunnskap om Vest-Agders historie: «Den første sørlending» stadig eldre I år, frem til for om lag år siden, var hele den skandinaviske halvøya dekket av is. Selv om Sørlandskysten var blant de deler av Norge der isen forsvant først, har sporene etter de tidligste menneskene i dette området hittil vært få. Nå er en imidlertid i ferd med å få ny kunnskap om de eldste steinalderkulturene på Agder. Antagelig har mennesker streifet rundt i våre trakter så tidlig som mot slutten av Istiden, dvs for mellom og år siden. Inntil de siste årene har en ikke kunnet påvise spor etter mennesker eldre enn rundt år. Boplasser som er mellom og år gamle, kjenner en imidlertid i stort antall fra hele Sørlandskysten. Hva da med boplasser som er eldre enn år? Tradisjonelt har en regnet med at disse boplassene ligger i områder som i dag er havbunn. Det skyldes at landområder som under Istiden lå i utkanten av isbreen som dekket hele den skandinaviske halvøy, i en periode etter Istiden hevet seg raskere enn stigningen i havnivå kunne holde følge med. For rundt år siden tok havnivået igjen landhevingen og store områder som i flere tusen år hadde vært tørt land, ble overskylt av havet. Sol-funnet fra Søgnes skjærgård viste at det var mulig å finne spor etter mennesker som hadde levd på Sørlandskysten for så mye som år siden. En vakkert dekorert hakke av hvalbein som ble funnet ved mudring i Kjerkevågen på Hidra, viste seg å være enda eldre trolig så gammel som år. Etter at dette funnet ble gjort, har en i tillegg funnet boplasser fra denne tidlige perioden på fastlandet. I det siste har en blitt klar over funn som ser ut til å være jevngamle med Sol, flere steder i Søgne og Kristiansand. Felles for disse funnstedene er at de ligger relativt mye høyere i terrenget enn de steinalderboplassene en finner til vanlig med andre ord i områder der havet aldri nådde i den store «overskyllingsperioden» for år siden. Når en først har blitt klar over funn som er over år gamle, er det ingen grunn til at en ikke skal kunne finne boplasser som er både og år gamle. Det Økser som denne fra Strømme i Kristiansand, er blant de nye, svært tidlige steinalderfunnene fra Vest-Agder. gir interessante perspektiver for utforskningen av den aller eldste historien i fylket vårt. Kulturminnevern Forvaltningen av fornminner foregår vanligvis i forbindelse med saksbehandling i plan- og byggesaker. I 2003 ble det foretatt om lag 50 oppdragsbaserte registreringer, med en inntjening på rundt 0,3 mill. kr. Det ble i tillegg foretatt minst 50 befaringer i forbindelse med rådgivning til kommunene i plan- og byggesaker. I samarbeid med kommune og private grunneiere sikres skjøtsel av fornminnefeltene på Tingvatn, Sosteli og Penne. Skogen blir ryddet, og det gjøres avtaler om beite med sau, for å holde stedene åpne og tilgjengelige. Fylkeskonservator hadde flere store restaureringsprosjekter i gang i Dette gjelder bl.a. loftet fra Espeli i Åseral fra 1667, en driftsbygning fra Ljosland i Åseral og på Sandvann, ved Gyland i Flekkefjord, holdes det på med restaurering av langhus som også er under fredning. Bygningsvernet arbeider systematisk med utbygging av nettverk av bygningshåndtverkere. Målsettingen er å få kvalifiserte restaureringshåndtverkere i hver kommune.

15 ABM Vest-Agder samarbeid med flere kommuner Arkiv, Bibliotek og Museumsvirksomheten ble slått sammen til en felles virksomhet fra ABM Vest-Agder skal, i samsvar med fylkestingvedtak i juni 2003, utvikles som en nettverksorganisasjon med virksomhet i hele fylket, og samarbeidsavtaler med interesserte kommuner. Statens krav til konsolidering (sammenslåing) av museene gjør at dette arbeidet må forseres. Det arbeides med et opplegg for å etablere ett felles regionalt kulturhistorisk museum for hele Vest- Agder, slik det også ble skissert i fremlegget for fylkestinget. Den regionale bibliotektjenesten har i 2003 ikke vært så offensiv som en skulle ønske. Dette skyldes dels utskifting av ansatte, men også at den er under endring som følge av teknologisk utvikling og statlige rammebetingelser. Tidlig i 2004 vil det foreligge en brukerundersøkelse med sikte på å få fram kommunenes etterspørsel etter tjenester fra fylkeskommunen. Undersøkelsen vil være grunnlag for en sak til fylkestinget om dimensjonering av fylkeskommunens bibliotektjeneste fremover. Arbeidet i 2003 er dels styrt av at viktige forsvarseiendommer måtte sikres til museal og allmennhetens bruk. Det gjelder i tillegg til Norberg Fort, som fylkeskommunen overtok i 2002, Mabergåsen fjellanlegg og Tingvatn leir, det siste i samarbeid med Hægebostad kommune. I tillegg har fylkeskommunen inngått samarbeid med Mandal kommune om utvikling av Risøbank, og forhandler med Kystverket om Lista fyr. En samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om Odderøya videreføres i Jubileumsutstillingen 2003 Vest-Agder Fylkesmuseum 100 år. Helsejubileumsutstillingen markeringen av 400 års jubileet Oversiktstabell over bevilgninger til museene fra stat, fylkeskommune og kommune for 2003 Tall i kr FK Stat Stat Kom. Sum FK Stat% Kom Netto Netto Direkte netto 2003 % % % VA Fylkesmuseum Gimle Gård Agder Naturmuseum Mandal Bymuseum Lista Museum Flekkefjord Museum Setesdalsbanen Bredalsholmen Sjølingstad Museumstjenesten SUM kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 15

16 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 16 Næring verdiskapning og næringsutvikling Målet for arbeidet er et variert og lønnsomt næringsliv i hele fylket med vekst og nye varige arbeidsplasser i samsvar med fylkesplanens kapittel 7. Fylkeskommunen har økonomi og kompetanse til å gi støtte og til å inngå i en rekke samarbeid og partnerskap, som styrker dette målet. Stedsutvikling nye samarbeid med kommunene Fylkeskommunen har behandlet i underkant av 500 plan- og enkeltsaker fra kommunene i Kommuneplan for Mandal og kommunedelplan/- kystsoneplan for Hidra Andabeløy i Flekkefjord kommune ble behandlet av fylkestinget. Fylkeskommunen har spesielt engasjert seg i planarbeidet med Eikvåg-Loshavn som er en videreføring av kommuneplanarbeidet i Farsund. Fylkeskommunen har særlig bidratt faglig i forhold til automatisk fredede kulturminner, kulturlandskap og bygningsmiljøene Eikvåg og Loshavn. Arkitekturdagene 2002 ble starten på fylkeskommunens arbeid med Aktivitet i 2003: Tiltak/prosjekt Overordnet regionalt partnerskap nyskaping (EVA)/kompetanse. Diverse tiltak inklusive veksthus/ næringshager, EVA, ungt entreprenørskap, Agder Gassforum, Naturgass Sør AS, og kulturbasert næringsutvikling nyskaping/kompetanse. Diverse tiltak inklusive Sørlandsreiser og Aktiv Ferie. Diverse tiltak inklusive «Det digitale distriktsagder», satsing bredbånd/fiber og relaterte utviklingstiltak kommunikasjon/ikt. Diverse tiltak inklusive AgderLink markedsovervåking, utnyttelse av markedsmuligheter og annen internasjonal samhandel. Diverse tiltak inklusive stedsutvikling og servicetilbud (mobilt drivstoffanlegg). Samarbeidspartnere SND, A-etat, Fylkesmannens landbruksavdeling, Fiskerimyndighetene. Kommuner, partene i næringslivet, bedrifter, interfylkeskommunalt og interne samarbeidspartnere. Kommuner, destinasjonsselskaper, bedrifter, interfylkeskommunale og interne samarbeidspartnere. Kommuner, bedrifter, interfylkeskommunale og interne samarbeidspartnere. Cap Gemini Ernst & Young, Norges Eksportråd/utekontorene, bedrifter, Nordsjøkommisjonen, Euro Info Senter Sør og interne samarbeidspartnere. Kommuner, bedrifter og interne samarbeidspartnere. Fylkeskommunens økonomiske bidrag i 2003 SND: Kr og kr til henholdsvis nyskaping og kompetanse. Diverse tiltak: Kr og kr ,- til henholdsvis nyskaping og kompetanse. Diverse tiltak: Kr til reiselivsutvikling. Diverse tiltak: Kr til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Diverse tiltak: Kr til internasjonalisering. Diverse tiltak: Kr til infrastruktur og lokale fortrinn. I tillegg vises til en mer utførlig rapport til Kommunal og regionaldepartementet innen 15. april 2004 vedrørende arbeidet med ansvarsreformen i Denne skal også til politisk behandling, etter at det regionale partnerskapet har sitt forslag klart.

17 bevisst satsing på estetikk og design knyttet til bygningsmiljø. Arbeidet med utforming av et Treprogram ble startet opp der målet er i større grad å realisere verdien knyttet til skogen i Vest- Agder gjennom revitalisering av bruk av tre. Dette var et viktig tema under Arkitekturdagene. I samarbeid med Miljøverndepartementet og Mandal kommune var fylkeskommunen vertskap for landskonferansen for stedsutvikling Konferansen går inn i strategien for å utvikle Vest-Agder til en spennende, mangfoldig og tiltrekkende region. To anerkjente arkitektfirmaer ble engasjert til å utforme et mulighetsstudie av Mandal som innspill til pågående arbeid med regulering av sentrumsområdet. Studiene ble presentert på landskonferansen og resultatet ble gjort kjent for innbyggerne gjennom utstilling. Studiene pekte på sentrale utviklingmuligheter som i etterkant har vært gjenstand for debatt i media og politiske organ i kommunen. Som et ledd i å vurdere mulighetene for en bymessig utvikling av Mandal rutebilstasjon, ble det våren 2003 avholdt en arkitektkonkurranse. NSK-avdelingen stod for den praktiske gjennomføring av konkurransen, mens prosjektet formelt foregikk i regi av det halvoffentlige eiendomsselskapet Mandal Rutebilstasjon A/S. Konkurransen skulle bl.a. belyse mulighetene for innpassing av et regionalt kulturhus, nytt «reisesenter» samt videreutvikling av forretningsvirksomheten i Øvrebyen. Det kom inn flere spennende forslag og juryen valgte å tildele likeverdig premie til tre av deltakerne samtidig som ett av forslagene ble innkjøpt. Eventuell videreføring av planleggingen i området vurderes nå av Mandal Rutebilstasjon A/S og Mandal kommune. Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i sak 15/03. Miljøverndepartementet godkjente planen den Den kulturelle skolesekken et samarbeid med alle kommunene De tidligere ulike fylkeskommunale formidlingsordninger og tilbud med profesjonell kunst i grunnskolene, er i 2003 koordinert og omstrukturert. Fra høsten 2003 gis dette som et samlet tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken. Denne involverer samtlige grunnskoler i alle kommuner i fylket. Alle elever på alle trinn får et tilbud innen visuell kunst og et tilbud innen scenekunst på egen skole. Det betyr opptil 200 forestillinger/ prosjekt på scenekunstfeltet, og rundt 9 turneer innenfor utstillinger og kunstprosjekt. I tillegg kommer kompetansehevingstiltak og en del verksteder. Det er også andre tiltak rettet mot grunnskolen som finansieres utenom de øremerkede midlene til Den kulturelle skolesekken. Gjennom skolekonsertordningen, et samarbeid mellom Rikskonsertene og fylkeskommunen, tilbys alle elever i skolene i 10 kommuner to konserter i året. Det gis dessuten egne, men mindre systematiske tilbud innen litteratur og kulturminnefeltet. I 2003 har det vært gitt tilskudd til kommunene for etablering av egne tverrfaglige prosjekter mellom skole og kulturfeltet innenfor rammen av Den kulturelle skolesekken. Barnehagene i fylket får tilbud om en konsert i året. Videregående skoler har i 2003 hatt både en forfatterturne og ei danseforestilling. Høsten 2003 var det dansetilbud både i barnehager, i klasser og i videregående skoler. Knyttet til forestillingene var det ulike danseverksteder for elever og lærere rundt på skolene. Idrett og friluftsliv Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv ble vedtatt av Vest- Agder fylkesting i april 2003 (sak 10/03). Planen tydeliggjør fylkeskommunens politikk knyttet til friluftsliv, og den konkrete oppfølgingen av planen skjer ihht handlingsprogrammet for friluftsliv. Hensikten er å sikre allmennhetens friluftslivsmuligheter, og anvende friluftslivsaktiviteter som ledd i det forebyggende helsearbeidet. 0 kvadratkilometer. Kystlinjen derimot bukter seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til mmunene sitt preg på Vest-Agder med bosetning på bortimot 90 prosent av fylkets n ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. vedutvalg for helse og sosial ble avviklet. Fylkesord føreren, som velges av fylkestin 17

18 Vest-Agder er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 28 grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Av fylkets 15 kommuner setter kystko befolkning. Innbygge rtallet var ved utgangen av år 2003 på om lag Fylkeskommune 2003 var valgår, antallet represe anter til fylkestinget ble da redusert fra 45 til 35. Ho 18 Følgende ble igangsatt i 2003: Ajourføring av friluftslivsbasen. Tilgjengelighetsanalyse i kystsonen. Regionale sykkelruter i Midt- Agder regionen og i Farsund kommune. Videreutvikling av regionale turløyper i Midt-Agder regionen. Regional natur- og friluftsguide (første fase, Midt-Agder regionen). Økonomiske ressurser til friluftsliv i 2003 beløper seg til 1,3 mill. kr. Spillemidler anleggsbygging Fra kommuner og organisasjoner i Vest-Agder er det kommet i alt 98 søknader om spillemidler til bygging av ulike idrettsanlegg. Søknadene fordeler seg i 3 hovedgrupper som hver har fått særskilte rammer til fordeling, jf tabell. En forenklet nærmiljøordning der spillemidler til enkle anlegg ble fordelt administrativt, hadde sitt siste forsøksår i Det var stilt til disposisjon 0,574 mill. kr, og det ble fordelt støtte til 18 anlegg. Til lokale og regionale kulturbygg ble det fremmet 6 søknader med en samlet kostnad på 70 mill. kr. Ramme til fordeling var 2,5 mill. kr. Det ble gitt støtte til 2 lokale Anleggsbygging - fordeling per 3 hovedgrupper Idrettsanlegg Godkjent Godkjent Antall Ramme til Antall kostnad søknadsum søkn. fordeling støttede Kategori søkn. Ordinære anl Rehabilitering Nærmiljøanl kulturbygg med 1 mill. kr av dette beløpet. I 2003 ble bygging igangsatt på det første regionale kulturbygget i fylket. Lyngdal Regionale kulturbygg fikk 1,5 mill. kr i støtte. Innestående spillemidler akkumulerer renter som fordeles til anleggsbygging sammen med spillemidler som av ulike årsaker blir trukket inn, og som ble fordelt med 1,8 mill. kr til 11 anlegg. Totalt er det fordelt 25,4 mill. kr til anleggsbygging i Vest-Agder i Utvikling i kollektivtransporten Tallene for 2003 viser bare marginal økning av det samlede antall passasjerer med om lag reisende. Samlet passasjertall ligger nå i størrelsesorden 11 mill., hvorav 2,93 mill. skolereiser. I disse tallene må det medregnes at ungdomskortet brukes som skolereisekort til de videregående skoler i Kristiansandsregionen. Trafikkutviklingen Tall i kr Foreløpig Distriktsinndeling Passasjergruppering Kr. sands- Ordinære pass , , , , , , ,2 regionen Skolereiser 1 043, , , , , , ,3 (1) Totalt 8 644, , , , , , ,5 Vest-Agder Ordinære pass ,6 922,8 936,0 868,4 853,2 928,6 939,8 utenom Kr. sands- Skolereiser 1 625, , , , , , ,6 regionen Totalt 2 668, , , , , , ,4 Ordinære pass , , , , , , ,0 Skolereiser 2 668, , , , , , ,9 Sum Vest-Agder Totalt , , , , , , ,9 Sum skolereiser Grunnskoler 2 071, , , , , , ,2 gjelder skyss til: Videreg. skoler 596,9 577,6 552,4 523,2 517,6 513,4 515,7 Inkl. Bygderuta Favoritten 23,5 26,2 25,7 27,2 (1) Kristiansandsregionen omfatter rute- og skolekjøringen i kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune Illustrasjon fra vinnerutkastet for Tangen videregående skole prydet forsiden til årsberetning for 2005. I 2008 ble grunnsteinen lagt ned og ved skolestart i

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2006 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2006. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2006 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Sammendrag side 1 Videregående opplæring.... side 5 Regional utvikling. side 21 Administrasjon og sentrale tjenester..... side 38 Fylkeskommunens ansatte side 42 Fylkeskommunens

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. Innhold ÅRSRAPPORT 2008 Sammendrag.. side 1 Videregående opplæring.. side 5 Regional utvikling.. side 21 Samferdsel. side 33 Administrasjon og sentrale tjenester. side 39 Fylkeskommunens ansatte. side

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Årsrapport. www.telemark.no

Årsrapport. www.telemark.no Årsrapport 211 www.telemark.no Innhold Fylkesrådmannes forord... 3 Organisasjon...4 Personal... 5-7 Folkehelse... 8 Videregående opplæring...9 Gjennomføring...1-11 Faglige resultater, læringsmiljø...12

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE ÅRSRAPPORT Årsrapport SIDE Innhold 2 Kilde: Norsk industriarbeidermuseum Industriarven på UNESCOs verdensarvliste I 2009 presenterte Norge byene Rjukan/Notodden og Odda/Tyssedal som kandidatområder til

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer