FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORESIGHT REISELIV VRI TROMS"

Transkript

1 RAPPORT 20/2012 ISBN ISSN FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012

2

3 Prosjektnavn Foresight Reiseliv VRI Troms Oppdragsgiver(e) VRI Troms Prosjektnr 4681 Oppdragsgivers ref Rapportnr Dokumenttype Status 20/2012 Rapport Åpen ISSN ISBN Ant sider Prosjektleder Signatur Dato Geir Bye Forfatter (e) Yngve Antonsen og Geir Bye Tittel Foresight Reiseliv VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober Resyme` Rapporten er en oppsummering og sammenstilling av innspillene som kom fram på prosessmøtet i Tromsø 24. oktober 2012, arrangert av VRI Troms. Prosessmøtet var andre del av en planlagt to-delt lettere foresightprosess for reiselivet i Troms. Hensikten med møtet var å få innspill på bredest mulig basis fra interesserte aktører på de viktigste strategiske områdene i en ny reiselivsstrategi for Troms fylkeskommune. Basert på resultatene fra innspillskonferansen gjennomførte deltakerne en rangering av de viktigste strategiske områdene for reiselivssatsing i Troms. De fire viktigste strategiområdene i følge deltakerne var 1) Markedsføring, booking og salg, 2) Temabasert produktutvikling, 3) Bedre organisering og samhandling mellom aktører og nettverk og 4) Samferdsel og infrastruktur. Hver gruppe beskrev så hvordan de strategiske områdene kunne forbedres. Alle gruppene ga innspill på de fire strategiske områdene og innspillene presenteres samlet i denne rapporten. Emneord Reiseliv, foresight, prosessmøte, VRI Troms. Noter Forsidebilde Yngve Antonsen, Midnight Sun Mountain Guides Svein Mortensen på Middagstinden. Postadresse: Norut Tromsø Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø Telefon: Telefaks: E-post: i

4 FORORD Fylkestinget vedtok i desember 2011 at det skal utvikles en ny reiselivsstrategi for Troms. Dette arbeidet tok til i januar På denne bakgrunn har VRI Troms valgt å starte en foresightprosess for reiselivet i Troms. Prosessen har vært delt opp i to faser, en innspillskonferanse samt et oppfølgende prosessmøte. Denne rapporten er en oppsummering av innspillene fra prosessmøte 24. oktober Prosjektet har vært et samarbeid mellom VRI Troms, Norut Tromsø og selskapet Mind2Mind. Norut Tromsø har hatt i oppgave å dokumentere, samt systematisere bidragene fra innspillskonferansen og prosessmøtet. Mind2Mind har vært ansvarlig for det metodiske opplegget og prosessledelsen både ved innspillskonferansen og prosessmøtet. Norut Tromsø takker for oppdraget og godt samarbeid med prosjektleder og arbeidsgruppen for prosjektet. Tromsø, november 2012 Yngve Antonsen Geir Bye ii

5 iii

6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... II 1 INNLEDNING Gjennomføring av prosessmøtet Utfordringer med deltakerbaserte prosesser Rapportens videre oppbygging UTVELGELSE AV STRATEGISKE OMRÅDER STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER Markedsføring, booking og salg Temabasert produktutvikling Bedre organisering og samhandling mellom aktører og nettverk Styrke og utvikle samferdsel og infrastruktur Avslutning og oppsummering REFERANSER VEDLEG iv

7 1 INNLEDNING Reiselivet er en viktig, men konkurranseutsatt næring i Troms. Samlet ble det i 2011 brukt ca 55 millioner 1 kroner som tilskudd til reiselivsprosjekter og til reiselivsrelaterte prosjekter i Troms. De viktigste bidragsyterne her er Fylkesmannen i Troms, Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune. Samferdselsmidler og tilskudd til Senjafergene er også bidrag for å øke lønnsomheten til reiselivsbedrifter. Det samlede bidraget er med andre ord betydelig. Disposisjonen av disse midlene vil ha avgjørende betydning for den videre utviklingen av næringen. Med denne bakgrunn er det igangsatt en prosess for å utvikle en ny reiselivsstrategi for Troms fylke. Målet er å identifisere de viktigste strategiske områdene og utforme tiltak med sikte på å få økt volum og lønnsomhet i reiselivsnæringen. Denne rapporten er en oppsummering og sammenstilling av innspillene som kom fram på prosessmøtet i Tromsø 24. oktober 2012 arrangert av VRI Troms. Dette er del to i en deltakerbasert prosess, hvor aktører tilknyttet reiselivet i Troms fylkeskommune har vært invitert til å komme med innspill og utarbeidelse av de viktigste strategiområdene for en ny reiselivssatsing. Første del ble gjennomført som en innspillskonferanse med 55 deltakere i september 2012, hvor deltakere gjennomførte delvise SWOT-analyser. Av praktiske årsaker valgte man her å fokusere på svakheter og trusler ved nåstitusjonen (2012), og muligheter og styrker når det gjelder framtiden (2025). Det ble med andre ord gjennomført en splittet SWOT-analyse med utgangspunkt i dagens situasjon og en tenkt framtidig situasjon. Hensikten med det påfølgende prosessmøtet var å følge opp innspillskonferansen for å definere hva som er de viktigste innsatsområdene og strategiene for den videre utviklingen av reiselivet i Troms. På prosessmøtet ble det først gjennomført en rangering av de viktigste strategiske områdene for reiselivssatsing i Troms basert på resultatene fra innspillskonferansen (oppgave 1). Alle gruppene ga deretter innspill på de utvalgte strategiske områdene (oppgave 2). Innspillene presenteres her samlet. Denne rapporten vil sammen med oppsummeringen fra innspillskonferansen inngå som en del i et beslutningsgrunnlag for de som arbeider med reiseliv i Troms, og særskilt for Troms fylkeskommunes pågående arbeid med ny reiselivsstrategi for Troms. 1.1 Gjennomføring av prosessmøtet Prosessmøtet ble gjennomført over én dag med totalt 27 deltakere. Deltakerne var invitert på bakgrunn av hva prosjekteier definerte som relevante aktører. Dette var både et utvalg deltakere fra innspillskonferansen, samt aktører prosjekteier mente 1 Reiselivsstrategi for Troms. Faktagrunnlag. Troms fylkeskommune. 1

8 hadde særskilt relevans for prosessmøtet. Samlet var det 14 deltakere, inklusive prosjektledelsen, som hadde deltatt på innspillskonferansen. Det understrekes at det samlede resultatet fra prosessmøtet bygger på dette utvalget av aktører, og er dermed ikke nødvendigvis representativt eller forankret i hele næringen. Samlet kan deltakerne på prosessmøtet grupperes slik: - 9 deltakere fra næringen (reiselivsbedrifter) - 6 deltakere fra destinasjonsselskap og bransjeorganisasjoner - 1 deltaker fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge) - 8 deltakere fra kommuner i Troms, regionråd, Troms fylkeskommune og Statsskog - 3 deltakere fra FoU-miljøet i Troms Følgende to gruppeoppgaver ble presentert for deltakerne på prosessmøtet: Oppgave 1 Finn strategiske områder 1) Lag en liste med overordnede strategiske områder: - Hvilke strategiske momenter mot 2025 tror dere blir avgjørende for reiselivet? Bruk Noruts presentasjon/rapport + faktagrunnlag + egne erfaringer etc. Hver gruppe skriver ned viktige strategiske områder i egen arkfane. Vi kjører også dialog i plenum (~40 min). 2) Fjern duplikater og sammenstill: I plenum fjerner vi duplikater og korter ned til en mer enhetlig liste. (~35 min). 3) Rangèr de viktigste strategiske områdene: Hver gruppe rangerer alle de enhetlige strategiske områdene fra oppgave 1b. Vi ser hvilke strategiske områder vi tar med oss til neste oppgave. Poengutdeling: 1=dårligst, 2=passe, 3=best, 0=ignoreres (~40 min) Oppgave 2 Gruppedialog med The World Cafè (130 min) Hver gruppe får 1-2 strategiske områder å jobbe med. Fyll inn viktige underbyggende punkter som må til for at vi drar i samme retning mot de valgte strategiske områdene. Benytt gjerne tidligere arbeid f.eks. rapport fra Norut og faktagrunnlag fra fylkeskommunen etc. For å konkretisere underbyggende punkter bør vi beskrive aktiviteter, underordnede punkter, beslutninger som må tas, interessentprofil (aktører, politikere, turister osv). Dette er en konkretisering av handlingsplanene, slik at vi lettere ser hva som må gjøres for å jobbe mot de strategiske områdene. Pause og oppsummeringer underveis. Gruppene roterer på signal. (~4x30 min) Ved gjennomføringen av gruppeoppgavene ble deltakerne delt inn i fire grupper med vekt på blandet sammensetning av destinasjonsselskap, bransjeorganisasjoner, 2

9 bedrifter og offentlig aktører. Som ved innspillskonferansen ble det vedtatt å benytte cloud-computing som metode der en referent i hver gruppe skrev ned deltakernes innspill basert på diskusjonene i gruppen. Ord og setninger kunne formuleres og leses samtidig av alle i hver gruppe via en storskjerm på hvert bord. En ordstyrer ble også valgt for å få til god flyt i samtalene rundt bordet. I oppgave to rullerte gruppene mellom de strategiske områdene som ble definert. Bordvertene ble sittende under rulleringen, og hadde som ansvar å presentere innkomne innspill for nye deltagere og notere ned nye innspill for hvert av de strategiske områdene i et cloud-computingdokument. Helhetsinntrykket vårt er at deltakerne på prosessmøte var både engasjerte, kritiske og positive. Vi opplevde gode diskusjoner og konstruktive gruppearbeid. 1.2 Utfordringer med deltakerbaserte prosesser En typisk foresightprosess varer som regel over flere møtepunkter på flere nivåer over lengre tid, gjerne måneder eller år. Dette fordi kreativitet, endringer og strategiutvikling normalt sett tar tid. I denne korte todelte foresightprosessen var det lagt opp til at deltakerne på prosessmøtet skulle bearbeide forslagene fra innspillskonferansen. Utilsiktet innebar dette noen utfordringer for forløpet av prosessmøtet. Nye deltakere på prosessmøtet hadde som ventet lite kjennskap til fremtidstenkningen og resultatene fra innspillskonferansen. Samlet var det kun syv deltakere fra næringslivet og destinasjonsselskap som deltok på begge samlingene. Øvrige bedrifter eller destinasjonsselskap deltok med nye aktører. Det var derfor nødvendig at prosessleder og forskerne brukte tid på å oppdatere deltakerne på resultatene fra innspillskonferansen. Valget av deltakerbaserte prosesser som metode var gjort bevist for å skape forankring for strategiarbeidet hos næringen og andre viktige aktører. Deltakerbaserte gruppeprosesser er nødvendig og kritisk for å få fram hvordan ulike aktører selv opplever muligheter og utfordringer. De som er berørt vil på denne måten selv være med på å definere aktuelle utfordringer og hva som vil være relevante tiltak. Gjennom gruppearbeid har deltakerne muligheter for å diskutere, komme med nye innspill og omforente løsninger. Det er vanskelig å tenke seg alternative metoder til deltakerbaserte prosesser, så lenge målet er å skape bred involvering, god forankring og legitimitet for nye løsninger - og der dette foregår innenfor rammen av en dag. Samtidig er det utfordrende å skulle organisere samt lede slike prosesser. Dette dels fordi de er spontane og i sin natur forsøker å åpne opp for kreativitet og få frem taus kunnskap. Det vil si at diskusjoner og løsningsforslag skjer der og da, innenfor en gitt tidsramme og med en gitt deltakelse. Det vil i slike tilfeller være en avveiing for prosessleder mellom på den ene siden å styre prosessen med sikte på å komme frem til 3

10 et resultat innen gitte tidsrammer, samt på den andre siden åpne opp for diskusjoner og sikre at alle gode forslag og innspill kommer frem. En for sterk styring gjør at deltakerne ikke opplever å bli hørt, og at deres innspill ikke når frem. Mangel på styring kan føre til at diskusjoner blir løsrevet fra tema, at framdriften stopper og at man opplever å sitte igjen med få konkrete resultater etter endt prosessmøte. I praksis legger prosessleder til rette for deltakernes innspill og har liten innflytelse på hva som blir resultatet av gruppeprosessene. Erfaringene fra prosessmøtet tyder på at resultatene fra innspillskonferansen var diskutable, og at resultatet, eller utfallet av prosessmøtet er summen av deltakerne og deres innspill. Forskerne opplevde at deltakerne i prosessmøtet fokuserte mye på dagens problemer og utfordringer. Nye deltakere gjorde at kontinuiteten og de gode prosessene om fremtiden i 2025 mistet noe fokus. Flere deltakere tok utgangspunkt i deres egen nåsituasjon. Deltakerne i gruppene virket mer knyttet til deres ulike ståsteder i næringen, det være seg næringsaktør eller destinasjonsansatt, enn tilfellet var under innspillskonferansen. Gjennomføringen av innspillskonferansen og prosessmøtet har imidlertid begrensninger som foresightprosess fordi det ble lite tid til fremtidstenkningen. Å avsette to dager har erfaringsmessig vist seg å bli for lite tid til å få deltakerbaserte og undersøkende prosesser som kan gi gode innspill om fremtiden. På denne bakgrunn vil det være en fordel å ha de samme deltakerne med i prosesser som skal gå over tid. Oppdaterte deltakere ville raskere ha kunnet plukket ut de viktigste strategiske områdene fra innspillskonferansen og brukt tiden bedre til å diskutere innholdet for hvert strategiske område. Høy grad av konsensus i innspillene både fra innspillskonferansen og prosessmøte gir likevel indikasjoner om at de felles resultatene vil være relevant i det fortsettende strategiarbeidet. Styrken i prosessen er at ulike aktører har meldt inn de samme behovene. Derfor kan resultatene med stor visshet brukes som beslutningsgrunnlag, men ikke som beslutningsgrunnlag alene. 1.3 Rapportens videre oppbygging I kapittel 2 redegjøres det kort for prosessen og resultatene fra utvelgelsen av de viktigste strategiområdene for en ny reiselivsstrategi i Troms. I kapittel 3 presenteres deltakernes innspill til disse områdene. Rapporten inneholder ingen ferdig bearbeidede strategier for hvordan man skal oppnå en ønsket utvikling innenfor reiselivsnæringen i regionen. Alle innspill må betraktes som råmateriale som angir hvilke strategiske områder deltakerne på prosessmøte signaliserte og som man kunne enes om. Dette råmaterialet vil være et av flere viktige bidrag i den videre strategiprosessen fra fylkets side. 4

11 2 UTVELGELSE AV STRATEGISKE OMRÅDER I den første gruppeoppgaven valgte deltakerne ut de viktigste strategiske områdene i en ny strategi for reiselivssatsing i Troms. Deltakerne tok utgangspunkt i resultatene fra innspillskonferansen, men kunne i tillegg tilføye nye innspill og tiltak i prosessen. Oppgaven fungerte dermed som en sjekk på hvorvidt aktørene var enige i fremstillingen av resultatene fra innspillskonferansen, det vil si beskrivelsen av aktuelle svakheter og trusler, muligheter og styrker i 2025 og aktuelle tiltak for å handtere avviket mellom nå-situasjonen og fremtidsbildet. Gruppearbeidet innebar ingen større revisjon av beskrivelsene og tiltak fra innspillskonferansen. Rangeringen og vektingen 2 viser at deltakerne i høy grad er enige og forente i synet på aktuelle svakheter og trusler samt muligheter og styrker i 2025 slik de ble beskrevet på innspillskonferansen. Hver gruppe ble bedt om å rangere de viktigste strategiske områdene med skisserte tiltak slik de framkom på innspillskonferansen. Deltakerne bekreftet betydningen av disse tiltakene. Unntaket var vurderingen av behovet for et felles besluttende organ for reiselivet i Nord-Norge. Deltakerne hadde muligheten for å komme med nye og supplerende tiltak og strategiske områder underveis i gruppearbeidet. Her ble arbeidet med løsninger for å få inn risikovillig kapital i næringen samt NordNorsk Reiseliv sin rolle når det gjelder å ivareta et samlet markedsføringsansvar for alle markedssegmenter særskilt fremhevet 3. Dette er tiltak som direkte eller indirekte ikke var trukket frem på innspillskonferansen. Gjennom innspillskonferansen ble foreslåtte handlinger og aktiviteter relatert til en felles overordnet målsetting om å øke omsetting og volum i næringen. På prosessmøtet ble denne målsettingen gjenstand for diskusjon. Økt omsetting og volum ble både betraktet som summen av en rekke handlinger og tiltak, samtidig som det ble betraktet som et virkemiddel eller forutsetning for strategiske tiltak, som for eksempel rekruttering, kompetanseheving, produktutvikling og utvikling av helårs arbeidsplasser. I diskusjonene presiserte deltakerne at manglende lønnsomhet i næringen er en konsekvens av mange små virksomheter med lite volum og få lønnsomme kunder. Økonomikompetansen oppfattes som lav i næringen. Virksomhetene har utfordringer med å lage grunnleggende kalkyler på sine inntekter og utgifter. Deltakerne ble enige om at det er enkeltfaktorer som må være tilstede for å få opp inntjeningen. For eksempel vil faktorer som transport, markedsføring og kvalitetssikring påvirke lønnsomheten. 2 Se vedlegg 3 Se vedlegg 5

12 I gruppearbeidet uttalte deltakerne en felles frustrasjon knyttet til at de ikke visste rammene eller adressat for det videre strategiarbeidet. Dette er en typisk frustrasjon som kommer til syne fordi det ikke er èn tydelig eier av resultatene som utarbeides. Hypotetisk mener vi at hvis den samme gruppen hadde deltatt sammenhengende i en lengre prosess hadde et viktig element vært å bygge opp en identitet av èn tydelig eier og klar rollefordeling for beslutning og iverksettelse av tiltak. Dette er selvsagt ikke realistisk å gjennomføre på to dager med to til dels ulike grupper, derfor må vi bare akseptere at slik frustrasjon oppstod. Likevel kan vi konkretisere litt av frustrasjonen for å forstå utfordringer deltagerne hadde i prosessen. Noe gikk på hvilke tiltak de kunne diskutere, og hvem som skulle ta beslutninger på foreslåtte strategiske områder. Videre var det uklart for deltakerne hvilken geografisk avgrensning som var gjeldende; om de skulle tenke innenfor Troms, Nord-Norge eller enda større. Enkelte forslag ville for eksempel gjelde samarbeid ut over Troms fylkeskommune og deltakerne lurte på om slike strategiske innspill hadde noen verdi eller hensikt i strategiprosessen. Det ble oppsummert med at det er flere nivå av strategiske tiltak; på fylkes nivå, mellom sektorer på fylkesnivå (reiseliv og transport og infrastruktur) og ut over fylkesnivå. Deltakernes innspill går delvis ut over Troms fylkeskommune og gjelder i enkelte sammenhenger samarbeid både i Nord-Norge og i Nordkalotten. Det endelige arbeidet med å velge ut strategiske områder skjedde på bakgrunn av gruppediskusjoner og plenumsdiskusjon. Deltakerne fikk i oppgave å velge ut kun fire strategiske områder fra en liste bestående av totalt ti slike områder 4. Valget ble gjort ut fra hva et flertall av deltakerne mente var de fire viktigste områdene, og hvor det var bred enighet om at det bør jobbes målrettet for å utvikle eller styrke disse. Deltakerne samlet seg om følgende fire strategiske områder: Markedsføring, booking og salg Temabasert produktutvikling Bedre organisering og samhandling mellom aktører og nettverk Styrke og utvikle samferdsel og infrastruktur Utfordringen ved å velge ut kun fire strategier er at andre høyt prioritere områder faller ut i det videre arbeidet på prosessmøtet. Eksempler på slike områder er Kompetanse og rekruttering og Kvalitetssikring. Dette er områder deltakeren både på innspillskonferansen og på prosessmøtet mente var viktig. Det er åpenbart at det videre arbeidet med en ny reiselivsstrategi for Troms også må ta hensyn til disse strategiske områdene. 4 Se vedlegg Raffinert liste med strategiske områder. 6

13 3 STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER Deltakerne skulle nå beskrive hvordan næringen samlet kunne forbedre og styrke hvert strategiske område. Det var lagt opp til at gruppene skulle beskrive hvilke aktører som kunne bidra, samt hva de kunne bidra med. De fire gruppene roterte mellom de fire strategiene, slik at alle fikk muligheten til å kommentere hver enkelt strategi. Det er viktig å understreke at presisjonen i det videre arbeidet ble redusert ved at det ble begrenset tid for å gå i dybden av de enkelte strategiske områdene. Den videre presentasjon er en sammenstilling av de innspill deltakerne kom med. For en mer detaljert fremstilling vises det til vedlegg. 3.1 Markedsføring, booking og salg I oversikten over overordnede strategiområder (oppgave 1) ble markedsføring oppført av deltakerne som et eget område, og booking og salg som et annet. Under innspillskonferansen ble disse områdene sett i sammenheng ved at deltakerne ønsket en fremtidig felles strategi for markedsføring, booking og salg. Gjennom plenumsdiskusjonen på prosessmøtet ble det enighet blant deltakerne om å slå sammen disse områdene i et felles strategisk område. Begrunnelsen var at aktivitetene er nært beslektet og bør sees i sammenheng. En stor del av diskusjonene og innspillene under dette temaet var knyttet til NordNorsk Reiseliv (NNR) sin rolle og mulighet for å ivareta et bredt spekter av felles oppgaver for reiselivsnæringen. Diskusjonene og forslagene berørte blant annet: NNR sin rolle som markedsføringsaktør NNR sin rolle i forhold til destinasjonsselskapene NNR sin mulighet til å ivareta fellesfunksjoner som turistinformasjon og kvalitetssikringsoppgaver NNR sin rolle som tilbyder av markeds- og salgskompetanse til leverandører Oversikten viser at hvilke oppgaver NNR skal ivareta er en levende debatt blant reiselivsaktørene i Troms. Under har vi gruppert diskusjonene og innspillene i fire deler. Styrking og utvikling av markedsføringsaktører Deltakerne ønsket primært større og tyngre aktører som kan være mer synlig og ha større gjennomslagskraft i markedsføringsarbeidet. Innspillene understreket at en fremtidig strategi burde være å støtte opp om, samt forbedre eller utvikle allerede etablerte satsinger innen dette området. De fleste innspillene var dermed knyttet til NNR sin rolle som et felles markedsføringsselskap for Nord-Norge samt destinasjonsselskapenes funksjon. Diskusjonene og innspillene på prosessmøtet 7

14 reflekterer at det hersker noe uklarhet blant næringsaktørene hvilken rolle og oppgaver NNR bør ivareta utover rene markedsføringsoppgaver. NNR ble etablert i 2010 som et felles markedsføringsselskap for Nord-Norge. Etableringen har ført til en styrket og målrettet markedsføring av reisemålet Nord- Norge. Ønsket fra deltakerne på prosessmøtet er at NNR skal drive en felles og generisk markedsføring av Nord-Norge og Troms. NNR skal i utgangspunktet være et lokomotiv for reiselivsnæringen i landsdelen. En utbredt forståelse blant deltakerne på prosessmøtet er at NNR bør fungere som en brøyteplog for markedsføring, hvor så destinasjonsselskapene og bedriftene kommer etter med bedriftsspesifikk markedsføring av produkter. Til tross for denne forståelsen ble det uttrykt et behov for å få til større gjennomføringsevne og klarere arbeidsdeling mellom NNR og destinasjonsselskapene. I dag er arbeidsdelingen slik at destinasjonsselskapene i stor grad markedsfører sine områder og eventuelt produkter fra de lokale selskapene. I tillegg markedsfører aktørene i næringen sine egne produkter. Destinasjonsselskapene defineres gjerne som de viktigste samarbeidspartnerne og kjøpere av NNR sine tjenester. Destinasjonsselskapene utgjør i dag nivået mellom leverandører og kunder. Enkelte aktører mente derfor at NNR ikke bør ha direkte leverandørkontakt, fordi det finnes en struktur som skal løse denne oppgaven. Enkelte grupper uttrykte et ønske om at destinasjonsselskapene bør styrkes, slik at enkeltaktører lettere kan synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Destinasjonsselskapene og større incoming turoperatører bør være sentrale i booking og salg på vegne av reiselivsbedrifter. Et felles selskap som administrerer bookingløsningene kan stille kvalitetskrav til bedriftenes produkter. Hvordan dette praktisk og økonomisk kan løses bør i følge næringen selv utredes. Et av de viktigste felles utfordringene for destinasjonsnivået er å videreutvikle samarbeidsstrukturen med NNR. NNR blir også utfordret til å ivareta et overordnet ansvar for å tilføre leverandørene markeds- og salgskompetanse, kunnskap om markedets behov og bringe videre kontakt med agenter og turoperatører. NNR bør i følge enkelte deltakere informere bedrifter om markedstiltak og deltakelse på messer og workshoper som de bidrar på. Slik informasjon om markedstiltak blir i dag gitt til destinasjonsselskaper og bedrifter. Felles turistinformasjon og felles bookingsystemer Det ble uttrykt et ønske om en felles overordnet turistinformasjon for hele Nord- Norge. Ideen om en felles turistinformasjon for Nord-Norge står sterkt blant de fleste aktørene. Turistinformasjonen bør for eksempel ha både online- chat og guider tilgjengelig. 8

15 Enkelte deltakere ser også for seg et felles bookingapparat. Et alternativ var å etablere et felles holdingsselskap som har et felles bookingansvar for hele Nord-Norge. En annen idé om etablering av en incoming turoperatør som jobber i hele verdikjeden fra produktutvikling til markedsføring/salg ble også lansert. Kritiske røster spør hvordan økonomien og finansieringen skal være i en felles bookingløsning eller i et eventuelt felles holdingsselskap. Et strategisk tiltak er at NNR får i oppgave å støtte alle aktørene, og ikke bare sine medlemmer. NNR kan også bidra til å videreutvikle kjøpsprosessen på kundenivå. Etablering av et bookingsystem tilpasset de produktene som selges lokalt kan være en god løsning. Det kom også innspill om at NNR skulle kvalitetssikre turoperatørene og levere fullstendig oversikt over disse til reiselivsbedriftene. Kvalitetssikring er et omfattende arbeid og vi spør om det er realistisk at et selskap skal ha hovedansvaret for dette. Koordinering av markedsføringstiltak Innspillene til strategiområdet markedsføring, booking og salg viser at det er flere aktører som arbeider parallelt med de samme oppgavene og at det er et potensial for sterkere samordning av disse. Resultatene fra innspillskonferansen understreket at det er mange og små aktører som arbeidet med markedsføring og salg. Næringa selv etterspør en bedre koordinering som kan gi et sterkere markedsføringstrykk. Det var bred enighet om at profilmarkedsføring er en oppgave utelukkende for NNR, mens produktmarkedsføringen er en oppgave for næringen og destinasjonsselskapene. Oppgavefordelingen mellom hvem som skal drive markedsføring, salg og distribusjon bør belyses og tydeliggjøres i strategiarbeidet. Strategiarbeidet må derfor inkludere en diskusjon og avklaring av hvilke oppgaver som her tilfaller NNR. Utover de tiltak som her er nevnt ble det fremmet ønske om økt fokus på markedsføring av kurs og konferansemarkedet. Deltakerne understreket også at søkemotorer må være treffsikre på produkter i Troms. Treffsikkerheten avhenger også av Google Search. Treff på nett må linkes opp til kontaktinfo for at markedstiltak kan konverteres til salg. Det ble også sagt at man vet for lite om SEO (Search Engine Optimazation) som gjør at man forstår hvordan bygge websider og internettmarkedsføring slik at man får høyere treffprosent hos for eksempel Google Search. Generelt bør kompetanse knyttet til utvikling av tekniske løsninger innlemmes i den videre strategiske tenkningen. 9

16 Nisjemarkedssatsing for små bedrifter Små aktører har muligheter for å utføre nisjemarkedsføring på en bedre måte enn de større og sentrale markedsføringsaktørene. Eksempler på dette er Lyngen Lodge og surfemiljøet på Unstad i Lofoten. På denne bakgrunn understreket enkelte deltakere at det ville være viktig å gi økonomisk støtte til satsing på nisjemarkeder fordi denne har ringvirkninger for reiselivet i regionen. De større og sentrale markedsføringsaktørene er ofte senere ute med å treffe eller fange opp aktuelle trender. Denne formen for markedsføring vil være viktig å støtte dersom man vil være tidlig ute når trender skapes. Her bør det rettes et spesielt fokus mot aktivitetsbasert turisme. Det er slik sett utfordringer knyttet til å satse på en stor sentral markedsføringsaktør som skal representere alle aktørene. Å bli enig om hva som skal fremmes eller prioriteres i markedsføringen vil være gjenstand for diskusjon mellom destinasjonsselskap og næringsutøver. En strategi vil måtte diskutere og avklare balansen mellom å støtte nisjemarkedsføring på den ene siden og en mer felles og generisk markedsføring på den andre siden. 3.2 Temabasert produktutvikling Deltakerne hadde mange ideer om hvilke produkter som kunne utvikles. Nye produkter bør helst fungere for flere segmenter som cruise, kurs og konferanser, ferie og fritid, vinter og sommer og for norske og utenlandske turister. Målet er å maksimere effekten av investeringer både fra det offentlige og det private gjennom at materiellet kan bygge opp under produkter som er i bruk gjennom hele året. Produktutvikling må knyttes til områder som har et kommersielt potensial. Samtidig mente deltakerne at en produktsatsing må ta utgangspunkt og defineres etter de fortrinn man har i landsdelen. Grovt skilte deltakerne mellom tre ulike typer fortrinn, hvor man så for seg ulike tematiske produktområder eller utgangspunkt for satsingsområder: 10

17 Naturgitte fortrinn Kulturelle fortrinn Historiske fortrinn - Vandring - Cross country/ skigåing - Nordlys - Midnattsol - Ekstremsport - Fisketurisme - Sykling (off road / on road) - Birding, fuglekikking - Kiting - Klatring - Kajakk - Samisk kultur - Lokal kultur - Mat og tradisjon - Sagn - Byvandring - Krigshistorie kald krig Arrangementsturisme i regionen vurderes av deltakerne å ha et potensial for videre produktutvikling. Etablerte festivaler som Bukta, Tromsø Internasjonale filmfestival og Festspillene i Nord-Norge, og eventuelle nye festivaler skaper et potensial for flere turister og flere overnattingsdøgn for hotellene. Etablerte arrangement i regionen øker attraktiviteten og muligheten til trekke til seg nye arrangement, et eksempel er sjakk- OL. På innspillskonferansen ble det hevdet at Troms mangler en strategi for å få flere større attraksjoner som kan trekke turister. På prosessmøte ble det uttrykt muligheter for å skape og definere unike attraksjoner i nord som kunne fungere som fyrtårn 5. Deltakerne diskuterte særskilt utviklingen av to produkter innen temabasert turisme; Vandreturisme og Toppturturisme. I følge deltakerne er det mulig å utvikle unike salgbare produkter rundt vandring som aktivitet. Eksempler her er overnatting, lokal mat, transport av personer og bagasje. Senja ble skissert som et utgangspunkt for destinasjonsvandring, der turister bor et sted - men kan velge mellom ulike løyper og variere mellom spisesteder. Vandring er en stor aktivitet i Europa, men Norge er ikke kjent for vandring. Den nordnorske vandringen bør markedsføres som en unik kombinasjon av lys, hav og fjell. Vandring som aktivitet kan også kombineres med andre produkter som sykkelturisme, skigåing eller kajakk. Toppturturisme kan foregå både på ski og til fots: Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ønsker å skape et nettverk av skimiljøer i landet. Produktvikling kan kanskje knyttes til toppturer, som for eksempel korte kurs for tilreisende som er tilpasset lokale forhold. Utvikling av helhetlige produkter som overnatting og mat kan 5 Et eksempel som ble nevnt var et nordnorsk Disneyland, kanskje ala Abra Havn i Kristiansand 11

18 bidra til å bedre utnytte toppturpotensialet. For dette segmentet kan det utvikles kart og førere (på papir) for "sikre ruter" til de prioriterte toppene. En gruppe foreslår å støtte opp om utvikling av et nasjonalt senter for skredvarsling og sikkerhet som Norges Vassdrags og Energidirektorat potensielt kan ha ansvar for. Nye og temabaserte produkter må imidlertid tilpasses og vurderes opp mot markedets behov og krav til sikkerhet. FoU-miljøene, Innovasjon Norge og NNR ble av deltakerne oppfattet som å ha et ansvar for å samle og systematisere markedskunnskap slik at nye og etablerte produkter utvikles og markedsføres etter etterspørsel (jfr ønske om at NNR skal ivareta et overordnet ansvar for å tilføre leverandører markeds- og salgskompetanse). Offentlig tilrettelegging for utfartssteder og offentlig infrastruktur ble nevnt som rammefaktorer som kan øke næringspotensial for nye produkter. Et enkelt grep er å sørge for at vegvesenet brøyter utfartssteder også før påske. Spesielt brøyting av Finnvikplatået i Tromsø ble nevnt, som har et potensial for nordlysturister. Merking av turistmål etter universell standard er et annet virkemiddel. Videre må infrastruktur vedlikeholdes. Dette gjelder både toaletter, søppeltømming, visuell utforming, kart og infotavler og parkeringsplass til busser og minibusser. De fleste var av klar oppfatning at dette ikke er tilfelle i dag og at kommunikasjonen med for eksempel Statens Vegvesen oppleves som tung, spesielt for små og trivielle ting som søkes løst. 12

19 3.3 Bedre organisering og samhandling mellom aktører og nettverk Behovet for økt koordinering og samhandling innen reiselivsnæringen er et bredt tema som engasjerer hele næringen. I kapittel 3.1 ble temaet berørt med vekt på hvilke oppgaver og rolle NNR - i følge næringen - bør ha i forhold til markedsføring, booking og salg. En bedre koordinering og samhandling mellom aktører og nettverk vil i tillegg inkludere offentlige aktører (fylkeskommuner, kommuner), virkemiddelaktører (Innovasjon Norge) og destinasjonsselskapene. Innspillene fra deltakerne kan grupperes inn i følgende deler Koordinering og samhandling på tvers av administrative regioner og landegrenser Koordinering mellom destinasjonsselskap Koordinering av booking og pakketering Koordinering av offentlige virkemidler Samarbeid på tvers av regioner og landegrenser Det er ønsker om sterkere samarbeid og koordinering på tvers av de tre nordligste fylkene. Dette gjelder både politisk- og næringsrelatert samarbeid. Fylkesgrensene må, i følge deltakerne, ikke oppleves som et hinder for koordinering og nødvendig nettverkssamarbeid med Nordland og Finnmark. Igjen blir NordNorsk Reiseliv (NNR) trukket fram som en mulig koordinator i et slikt nordnorsk nettverk. Når det gjelder innholdet i et slikt samarbeid blir mål om kompetanseutvikling, kvalitetssikring og markedsføring trukket frem. Dette er i tråd med regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» (2012). Økt samarbeid kan fremme en helhetstenkning på tvers av fylkene også i forhold til infrastruktur og rutetilbud. Det er ønsker om et sterkere samarbeid på tvers landegrenser på Nordkalotten. Også her er det ønskelig at NNR tar en lederrolle. Et innspill på prosessmøtet var en sterkere styring av NNR fra Markedsrådet. Markedsrådet for Nord-Norge ble opprettet i 2010 for å få en tettere dialog med reiselivsbransjen i Nord-Norge. Medlemmer i rådet er alle destinasjonene, noen større viktige private reiselivsaktører samt Arena prosjektene "Innovative Opplevelser" og "Lønnsomme Vinteropplevelser. I tillegg har fylkeskommunene og Innovasjon Norge sine kontorer status som observatører i rådet. Et innspill på prosessmøtet var at Markedsrådet naturlig nok må kunne påvirke virkemiddelbruken og implementere ordninger i sterke grad enn hva som skjer i dag. 13

20 Koordinering mellom destinasjonsselskap, koordinering av booking og pakketering Deltakerne fremhevet behovet for nettverksbygging mellom destinasjonsselskapene på tvers av fylkesgrensene. Booking og pakketering bør i følge et innspill skje via destinasjonsselskapene. Dette fordrer at NNR må ha kunnskap og utvikle presentasjoner av produktpakker i samarbeid med destinasjonsselskapene. I denne sammenheng foreslår en gruppe å styrke de økonomiske rammene for destinasjonsselskapene 6. Andre deltakere sier derimot at pakketering må forankres i bedriftene. Destinasjonsselskapene kan ikke gjøre all pakketeringen, men må foregå i et organ nærmere bedriftene. Her trekkes Lyngsfjord Adventure og Destinasjon Senja fram som eksempler. Et annet grep er å opprette incoming turoperatører som arbeider for bedriftene. Store incoming turoperatører bør fungere for hele Nord-Norge. SAS og Norwegian bør selge pakketilbud på både reise og aktiviteter. Produktutvikling bør skje i samarbeid mellom flyselskaper, hoteller, aktivitetsleverandører og attraksjoner. Sterkere koordinering av virkemiddelbruk Innovasjon Norge og fylkeskommunen blir oppfordret til å samordne tildelinger til reiselivet for å motvirke uhensiktsmessige parallelle satsinger. En slik avklaring må også inkludere kommunale satsinger, oppgaver og rollefordeling. Fylkeskommunen må ha oversikt over kommunale aktiviteter og prosjekter for å oppnå bedre samhandling og organisering mellom aktører. En gruppe foreslår at Innovasjon Norge bør ha en koordinerende rolle for reiselivsnettverk, prosjekter og aktører som de finansierer for å motvirke overlappende arbeid. Innovasjon Norge kritiseres for å stille for få krav til at midler og prosjekter skal være knyttet opp mot fungerende destinasjonsselskaper. Et tiltak for å få bedre koordinering er å etablere et råd eller utvalg for å støtte opp om nye bedrifter og idéutvikling. Rådet skal være ansvarlig for forvaltningen av midler til dette formålet og bør inkludere representanter fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge, NNR, destinasjonsselskaper og næringen. 6 (jfr. kap. 3.1 og diskusjonen om styrking og utvikling av markedsføringsaktører) 14

21 3.4 Styrke og utvikle samferdsel og infrastruktur Området omfatter persontransport samt utformingen og vedlikehold av nødvendig infrastruktur. Det strategiske området dreier seg om hvordan man kan få fraktet turister inn og ut av regionen og mellom ulike destinasjoner på en sikker, forutsigbar måte og i forhold til kapasitetsbehov. Innspillene fra prosessmøtet kan deles inn i tre deler, som samsvarer med resultatene fra innspillskonferansen: Planlegging og koordinering av samferdselstilbud (luft, vann og land) Praktisk tilrettelegging og informasjon Utforming og forbedring av fysisk infrastruktur Planlegging og koordinering av samferdselstilbud Det er behov for en bedre koordinering av rutetider for buss, båt og ferge for å få en gjennomgående bedre offentlig kommunikasjon mellom ulike destinasjoner. Næringen ønsker seg et mer reiselivstilpasset rutetilbud. Dette stiller krav til helhetstenkning på tvers av fylkene i forhold til infrastruktur og rutetilbud. Her ble transporttilbud mellom flyplass og overnatting og destinasjoner nevnt, samt muligheten for turister til å hoppe av og på hurtigruten, for å få mer tid til opplevelser og overnatting på flere destinasjoner. Aktørene ønsker også større forutsigbarhet og langsiktighet i rutetilbud og prising av offentlig transport. Dette vil lette produktutvikling og samlet prising av produkter. Det bør være muligheter for forhåndskjøp av billetter og etablerte rundturkonsepter for offentlig transport. Ansvarlig for en slik type koordineringen bør i følge næringen være Troms fylkeskommune. Reiselivsnæringen må vise interesse og organisere seg ved høringer rundt offentlig transportplan. Videre bør aktører i næringen trekkes inn ved planleggingen av rutetilbud, både internt i Troms og mellom fylkene. Reiselivets behov er ikke ivaretatt i anbudsprosesser som gjelder samferdsel. NNR og Troms Fylkeskommune ble utfordret til å arbeide for å etablere direkte flyruter til viktige utenlandsmarkeder. Etablering av et charterfond ble nevnt som et relevant tiltak, noe som allerede er igangsatt med forventet etablering fra første kvartal i Utvikling av de regionale flyplassene er nødvendig for reiselivet. Rullebanen i Tromsø må forlenges i sørenden for å ha kapasitet som tillater at store fly kan lande og ta av. Utvidelse av terminalene på Bardufoss og Evenes er nødvendig for å ta imot mange passasjerer hvis store fly skal lande der. 15

22 Praktisk tilrettelegging og informasjon Det er et behov for oppdatert informasjon om rutetilbud som er lett tilgjengelig for turister. Forhold rundt krav til løyver for transport av kunder mindre enn 9 personer bør avklares. Krav til slikt løyve skaper stor frustrasjon for små reiselivsaktører. Å utvikle guidekurs for drosjenæringen var et annet tiltak som ble drøftet i strategiarbeidet. Utforming og forbedring av fysisk infrastruktur Offentlig tilrettelegging for utfartssteder og vedlikehold av offentlig infrastruktur er tidligere beskrevet som forutsetninger for å realisere potensial ved temabasert produktutvikling (kap. 3.2). Andre viktige tiltak som ble nevnt var utbedring av tunneler gjennom bedre lys og varsling, sikring av veier (ras), stedsskilting, samt bygging av sykkelstier. Deltakerne ønsket bedre koordinering av planer for veiskilting til fordel for reiselivsnæringen. Utvikling av ny strategi for digital turistinformasjon og WiFi ble nevnt. Et forslag er å satse på bredbåndsutvikling i reiselivsområdet og gratis WiFi ved turistattraksjoner. WiFi tilbudet kan brukes til å spre informasjon om overnattingssteder, turistattraksjoner og opplevelser i nærområdet. Forslaget innebærer for eksempel gratis WiFi på Heia. 16

23 3.5 Avslutning og oppsummering Vi vil oppsummere prosessen med noen avsluttende kommentarer. En strategi for reiselivet bør støtte opp under reiselivet som en av de viktigste fremtidsnæringene i Nord-Norge. Konkurransefortrinnene våre er naturbaserte fenomener i regionen. Ingen andre steder i verden er arktiske fenomener som nordlys, midnattssol i kombinasjon med hav, fjord, fjell så lett tilgjengelig. I dag utgjør opplevelsesbasert turisme bare ti prosent av verdiskapingen i landsdelens reiseliv. Opplevelsesbasert reiseliv er imidlertid den delen av reiselivet som har vokst mest, hvor verdiskapingen har doblet seg de siste fem årene. Det er også innenfor fenomenbasert eller temabasert turisme at potensialet for å øke verdiskapingen i næringen er størst fremover 7. En utvikling av de strategiske områdene i reiselivet vil være avhengig av en koordinert innsats fra en rekke aktører og støttesystemer. Dette vil være både offentlige institusjoner og private interesser. Ikke minst vil en slik innsats kreve samhandling på tvers av lokalt, regionalt og sannsynligvis statlig nivå. Deltakerne ble innenfor hvert av de fire strategiske områdene bedt om å oppgi hvem de betrakter som pådrivere og ansvarlige for ulike typer tiltak innen hvert av satsingsområdene. Oversikten under er ikke uttømmende, men reflekterer hvem deltakerne vurderte som relevante: Strategisk område Markedsføring, booking og salg Temabasert produktutvikling Bedret organisering og samhandling Samferdsel og infrastruktur Ansvarlige aktører NNR, Reiselivsnæringen, Destinasjonsselskapene Reiselivsnæringen, Destinasjonsselskapene, Innovasjon Norge, Kommuner/Fylkeskommunen, Offentlige organ med ansvar for tilrettelegging av infrastruktur (merking, brøyting, skilting) Troms fylkeskommune, Kommuner NNR, Innovasjon Norge Troms fylkeskommune, Avinor, Statens vegvesen, Troms Fylkestrafikk (TFT), Kommunene Næringen vurderer seg selv som en naturlig deltaker i utviklingen av alle strategiområdene. De viktigste pådriverne innen Markedsføring, booking og salg vil i tillegg være NNR og destinasjonsselskapene. 7 Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Høsten

24 Næringen, destinasjonsselskapene samt Innovasjon Norge blir fremhevet som de viktigste pådriverne innen en Temabasert produktutvikling. En slik produktutvikling vil kreve innsats fra langt flere, dels avhengig også av produktets karakter. En rekke aktivitetsbaserte produkter som tar utgangspunkt i naturlige fortrinn vil kreve involvering av aktører med ansvar for forbedring, tilrettelegging og utvikling av offentlig infrastruktur (stier, skilting, brøyting osv.). Dette vil si kommuner, fylkeskommunen og Statens vegvesen som samlet har et ansvar for utbygging, merking og vedlikehold. NNR, Innovasjon Norge samt FoU-miljøene vurderes som viktige når det gjelder å frembringe relevant markedskunnskap om potensialet for nye produkter. Opplevelsesprodukter, som for eksempel toppturturisme, vil også stille krav til økt sikkerhet som igjen vil kunne kreve kunnskap og involvering fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Oppsummert har deltakerne gitt mange innspill knyttet til produktutvikling. Deltakerne er likevel klar på at det må treffes noen strategiske valg knyttet til målgrupper og produkter. Skal reiselivet i Troms være god på «alt» eller bør prosessen definere strategiske områder som god på «vinter og cruise», eller spesielle temabaserte produkter. Strategiprosessen har vist så langt at det er behov for å arbeide strategisk også utover Troms fylke. Et sterkere samarbeid på tvers av de tre nordligste fylkene vil naturligvis måtte mobilisere politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene. NNR blir her trukket frem som en mulig koordinator i et slikt nettverk. Økt nettverksbygging mellom destinasjonsselskapene på tvers av fylkesgrensene vil kreve en styrking av destinasjonsselskapene. En sterkere koordinering av virkemiddelbruk vil kreve avklaring og samordning mellom satsinger fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen og kommunene. For å oppnå en styrking av samferdsel og infrastruktur ser deltakerne for seg at næringen må inviteres inn ved planleggingen av nye rutetilbud. Det overordnede ansvaret har imidlertid Troms fylkeskommune (i samarbeid med Troms fylkestrafikk, TFT). Ansvaret for å utarbeide en strategi for digital turistinformasjon blir av deltakerne plassert i Troms fylkeskommune. Forbedring og vedlikehold av fysisk infrastruktur, som skilting, ras-sikring og brøyting krever et samspill mellom Kommuner, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen. 18

25 REFERANSER Antonsen, Y. og G. Bye (2012): Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september Norut rapport 17/2012. Arenabilag høsten 2012, Fremtidens næringer i Nord, s , i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Høsten Menon. Innovasjon Norge og SpareBank 1 Nord-Norge. Johnsen, H. (2011): Sluttrapport: Utredning om fremtidig destinasjonsstruktur i Troms. Troms fylkeskommune og FAVEO prosjektledelse. Nærings- og handelsdepartementet, Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen. Troms fylkeskommune Reiselivsstrategi for Troms. Faktagrunnlag. 19

26 20

27 VEDLEG VRI Troms Prosessmøt reiselivsforesight Troms Tromsø 24. oktober 2012 Dato: Onsdag 24. oktober Tid: 10:15-15:45 Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Mål: Få frem hva sentrale aktører innafor reiselivsnæringa og FoUmiljøene mener vil være de (4-5) viktigste strategiene/innsatsområdene for å utvikle reiselivet i Troms videre Prosessmøte Velkomstkaffe 10:15 Åpning 10:20 Mind2Mind forklarer prosessen og målet, samt litt om strategi (15 min). 10:35 Norut presenterer Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 (15 min). 10:50 Oppgave 1 Finn strategiske områder (115 min) a. Lag en liste med overordnede strategiske områder: - Hvilke strategiske momenter mot 2025 tror dere blir avgjørende for reiselivet? Bruk Noruts presentasjon/rapport + faktagrunnlag + egne erfaringer etc.. Hver gruppe skriver ned viktige strategiske områder i egen arkfane. Vi kjører også dialog i plenum (~40 min). b. Fjern duplikater og sammenstill: I plenum fjerner vi duplikater og korter ned til en mer enhetlig liste. (~35 min). c. Rangèr de viktigste strategiske områdene: Hver gruppe rangerer alle de enhetlige strategiske områdene fra oppgave 1b. Vi ser hvilke strategiske områder vi tar med oss til neste oppgave. Poengutdeling: 1=dårligst, 2=passe, 3=best, 0=ignoreres (~40 min) 12:45 Lunsj (45 min) 13:30 Oppgave 2 Gruppedialog med The World Cafè (130 min) Hver gruppe får 1-2 strategiske områder å jobbe med. Fyll inn viktige underbyggende punkter som må til for at vi drar i samme retning mot de valgte strategiske områdene. Benytt gjerne tidligere arbeid f.eks. rapport fra Norut og faktagrunnlag fra fylkeskommunen etc.. For å konkretisere underbyggende punkter bør vi beskrive aktiviteter, underordnede punkter, beslutninger som må tas, interessentprofil (aktører, politikere, turister osv). Dette er en konkretisering av handlingsplanene, slik at vi lettere ser hva som må gjøres for å jobbe mot de strategiske områdene. Pause og oppsummeringer underveis. Gruppene roterer på signal. (~4x30 min) 15:40 Avslutningsord 15:45 Slutt vel hjem! 21

28 22

29 23

30 24

31 25

32 26

33 27

34 28

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer