FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.12.13 Revidert: 18.11.14"

Transkript

1 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Revidert: Tromsø kommune Huldervegen 2, gnr./bnr. 118/1016, 44, 1012, m.fl. Detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell, plannr Side 1 av 38

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 4 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 9 10 UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR...11 Planmaterialet består av følgende dokumenter: 1. Plankart for detaljreguleringsplan 1788, datert , med sosifil 2. Planbestemmelser til plan 1788, datert Forslagsstillers planbeskrivelse, datert ROS-analyse, datert Vedlegg: Programskisser, datert (ikke juridisk bindende) Geoteknisk vurdering, Multiconsult, datert Prinsippskisser for gangbru, busslommer, adkomstvei/ parkering, Sweco Side 2 av 38

3 1. SAMMENDRAG Detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell omfatter eiendom 118/1016 i Huldervegen 2, i søndre del av Workinntunet. Planforslaget legger til rette for hotell/ overnatting med parkeringskjeller, samt offentlige og private trafikkarealer. I gjeldende reguleringsplan, plan nr fra 1989, er eiendommen avsatt til forretningsformål. I Kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til næring, tilsvarende i foreliggende forslag til områdereguleringsplan for Langnes. Foreslåtte formål er i samsvar med overordna planer og områdereguleringsplan for Langnes, plan nr Planen forutsetter at det etableres ny adkomst til Workinntunet når Huldervegen opparbeides i henhold til områdeplan for Langnes. I planen inngår ny gang- og sykkelvei med landingspunkt for gangbru, fortau og grønnstruktur mot Kvaløyveien, samt hensynssone for VA-struktur. Planarbeidet er gjennomført i nær dialog med Byutvikling og planen er gjennomgått i møter med Byutvikling og fagetater. Planforslag og utbyggingskonsept er i tråd med føringer og intensjoner gitt i områdeplan for Langnes, både når det gjelder formål og utnyttelse. Områdeplanen konkluderer med at området er best egna til næringsformål, og legger opp til en forholdsvis høy utnyttelse, BYA 80 %. Maks høyde for bebyggelsen er kun regulert av krav i forhold til innflygningstrasé for flyplassen, dvs.ca maks. c+ 47 m i dette området. Det er også avholdt møter med Statens Vegvesen vedr. forholdet til rundkjøring i Kvaløyvegen, og føringer for byggegrenser mot Kvaløyvegen og høyde i forhold til vei, er innarbeidet i planforslaget. Workinntunet danner avslutning mot sør for næringsområdet/ handelsparken på Langnes. Langnesområdet er prega av store, flate bygninger med parkeringsarealer rundt. Tomta ligger eksponert til i rundkjøringa ved tunnelinnslaget, og er synlig ved adkomst fra sør til Langnesområdet, og fra flyplassen. Plasseringa gir potensiale for et signalbygg, og et punkthus kan danne et landemerke i søndre del av Langnes næringsområde. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utbygging av hotell, og en oppgradering av tomteområdet i tråd med utvikling av Langnes forøvrig. Det skal legges til rette for et attraktivt inngangsområde med noe utendørs parkering, vestibyle og uteoppholdsareal for hotellet, samt parkeringskjeller. Planen skal ivareta hensyn til offentlig VA-anlegg, krav i forhold til sikkerhetssone rundt flyplassen, samt støykrav i forhold til formålet. 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Tromsøya vest/ Langnes Adresse Huldervegen 2 Gårdsnr./bruksnr. 118/1016, 44, 1012, m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Forretning i reguleringsplan. Næringsformål i KPA og forslag til områdereguleringsplan for Langnes. Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Huldervegen 2 AS Huldervegen 2 AS Borealis Arkitekter as Side 3 av 38

4 Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Nytt næringsareal (T-BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Hotell/ overnatting, adkomstvei, gang- og sykkelvei, VA-struktur 4,187 daa m2 hotell/overnatting, m2 parkering Støy, høyde i forhold til innflygningstrasé og omgivelser, trafikk, grunnforhold Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Informasjonsmøte avholdt Oppstartsmøte avholdt Fullstendig planforslag mottatt, dato 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Tromsø har stort potensiale som turistreisemål og konferansested, noe som gir økende etterspørsel etter overnattingssenger. Pr. i dag er det flere nye hoteller etablert i sentrum, men det er kun Hotell Scandic som er etablert i Langnesområdet. Universitetssykehuset og universitetet tiltrekker seg arbeidstagere utenfra, og har et underdekka behov for langtidsleie for nytilsatte og tilreisende, som pr. i dag er henvist til et svært pressa leiemarked for hybler og leiligheter. Workinntunet ligger ved rundkjøringa til Tromsø lufthavn og sør for Langnes handelspark. Området har gode veiforbindelser til sentrum via Langnestunellen og Langnesveien og til sykehuset/ universitetet via Tverrforbindelsen. Nærhet til flyplassen, sykehuset og universitetsområdet, gjør området attraktivt for etablering av overnattingssted/ hotell. Tomta har opprinnelig vært del av gårdseiendom for Workinn, men del av eiendommen med fjøs/ uthus er blitt skilt ut, og har siden 1980-tallet vært benytta til bl.a. serveringssted, kiosk og pizzabakeri. Eksisterende bygninger tilfredsstiller ikke dagens krav til drift av serveringssted, og utnyttelsen av tomta er beskjeden i forhold til beliggenhet og mulig potensiale. Det er ønske om en mer hensiktsmessig utbygging og økt utnyttelse av eiendommen. Eksisterende bygninger på eiendommen er ikke underlagt vernestatus, og skal i tillegg til to mindre uthus, rives. Eiendommen har adkomst via felles avkjøring fra Huldervegen til næringsområdet i Workinntunet som omfatter flere forretninger og næringseiendommer, i tillegg til to boligbygninger på naboeiendommen. Adkomst fra Huldervegen, samt ny gang- og sykkelvei inn til området, inngår i reguleringsplanen. Hovedvannledning og avløpstrasé krysser eiendommen, og skal ivaretas med hensynssone. 4. PLANPROSESSEN Planprosess for Workinntunet hotell Avklaringsmøte med Byutvikling for å gi innspill til områdeplanen mhp. regulering av Workinntunet hotell på grunnlag av mottatt utkast til områdeplanen. Side 4 av 38

5 o Utkastets løsning for gang- og sykkelvei over vestre del av tomta som gir dårlig løsning høydemessig og reduserer bebyggbart areal. o Bebyggelsen må hensynta hovedtrasé for vann og avløp som krysser eiendommen, skal avsettes med hensynssone. Arealet over VA-trasé kan ikke bebygges. o Utkast viser gangbru gjennom Workinnrundkjøringa, anses av tiltakshaver som lite gjennomførbart pga høyde- og arealbehov. o Filterfelt langs Kvaløyveien diskutert som mulighet. Tiltakshaver anser ikke dette som ønskelig, vil ytterligere redusere bebyggbart areal på tomta. o Byutvikling gir klarsignal til å igangsette arbeid med detaljreguleringsplan for Workinntunet parallelt med områdeplan for Langnes. Planen skal forholde seg til føringer i utkast til områdeplanen. o Innspill om arealbruk til hotellformål, samt g/s-vei i vestre del av tomta, tatt til følge i endelig planforslag. Se også våre merknader til offentlig høring, neste avsnitt. Informasjonsmøte for oppstart regulering for Workinntunet hotell, , se eget notat til informasjonsmøtet. o Arealutnyttelse begrenses av VA-trasé som ikke kan bebygges. o Hotell/ overnatting er i tråd med KPA og områdeplanens intensjoner. Byutvikling har ingen negative innvendinger til formålet. o Det vil være rom for økt utnyttelse og høyde i tråd med Langnes for øvrig. o Planen må forholde seg til føringer i områdeplanen. Gangforbindelser og hovedveisystem i området er ikke avklart, og skal avgjøres gjennom områdeplanen. Pga. uavklarte forhold anbefaler Byutvikling å avvente oppstart regulering til utkast foreligger, våren Forslag til områdeplan for Langnes lagt ut til offentlig høring Byutvikling ga klarsignal til oppstart regulering for WH. Oppstartsmøte regulering for Workinntunet hotell, avholdt o Hotellformål (sosi 1320) vil være i tråd med områdeplan Langnes, område N4 o Planavgrensning ble godkjent som grunnlag for annonsering. o Maksimal byggehøyde tillates i hht. Avinors høyderestriksjoner for hinderfri innflygningssone og restriksjonsplan, 300 m fra sikkerhetssone, stigningskurve 1:7. Løsning avklares også mot Avinor. o Mulighet for utkraging av plan 2 over byggegrense mot vei diskuteres som del av planprosess. Annonsert oppstart regulering i Nordlys og Tromsø, samt brev til berørte parter og offentlige instanser. Innkomne merknader er oppsummert under pkt. 10. Inngitt merknad til områdeplan for Langnes, offentlig ettersyn : o Stamveg i Huldervegen vil medføre areal-, bruks- og miljømessige ulemper o Fremtidig adkomst til Workinntunet må løses i områdeplanen. o Gang-/ og sykkelvei over Workinntunet er ikke gjennomførbar og foreslås tatt ut av planen, subsidiært at rekkefølgekrav ikke knyttes til utbygging av WH. o Rekkefølgekrav for planfri kryssing gjennom Workinnrundkjøringa utløses ikke av og kan ikke rimeligvis knyttes til utbygging av WH. Side 5 av 38

6 Avklaringsmøte med TK vedr. vei og VA, v/ Milan Dunderovic og Halvard Straume, og o Spørsmål om hvordan avkjøring fra Huldervegen skal løses i planen i forhold til fremtidig stamveg ble diskutert. Det ble avklart at avkjøring reguleres i hht. dagens trasé, men at denne veien må stenges dersom Huldervegen skal etableres som stamveg. Ny avkjøring kan muligens da etableres fra nord, i Tverrforbindelsen, som vil bli nedjustert til internvei. Ny avkjøring skal ikke løses i denne planen, men stengning reguleres i bestemmelsene. o Avsatt VA-trasé må hensyntas. Konkrete krav avklares i eget møte med Vann og avløp, TK. Oppstartsmøte forhandling om utbyggingsavtale med Tromsø kommune, Eiendom, : o Oppstart utbyggingsavtale kan varsles. o Adkomstvei til Workinntunet og gang- og sykkelvei skal opparbeides av utbygger og overtas av kommunen. o Del av Mydlands eiendom er i områdeplanen avsatt til ny gang- og sykkelvei. Kommunen vil foreta erverv. o Øvrige rekkefølgekrav gitt i områdeplanen (høringsforslag) skal innarbeides i planen. o Kostnader til fremtidig stamvegutbygging vil ikke pålegges utbygger. Kunngjøring oppstart forhandling om utbyggingsavtale i Tromsø og Nordlys Avklaringsmøte med Vann og avløp, Tromsø kommune o VA-traseer sikres med hensynssone 8 m, tilstrekkelig avstand mtp. graving må sikres i byggeprosess. o TK foretar innlytting av trasé for å fastlegge plassering. o Overvannstrasé langs Kvaløyveien er opparbeida av Statens Vegvesen. Plassering ble seinere klarlagt og inntegna av TK. Overvann kan knyttes til denne. o Forbruksvann må evt. løses i egen kum aht trykkutjevning ved tilkobling til hovedledning. Dimensjonering foretas i prosjekteringsfasen. o Høyde på laveste avløp (garasje) vil avgjøre om tilknytning må løses med pumpe. Restaurant/ storkjøkken vil kreve fettavskiller Avklaringsmøte med Troms Kraft, o Det må etableres ny nettstasjon for strømtilførsel til eiendommen. o Kan integreres i bygning, må ha kjøreadkomst. o Må reguleres som eget formål dersom den skal være frittstående. Avklaringsmøte med Statens Vegvesen (SVV) og : o Adkomstvei til Workinntunet reguleres i hht. dagens plassering, med bestemmelse om stengning ved etablering av stamveg i Huldervegen. o Etter ønske fra SVV ble byggegrense mot Kvaløyveien justert 3,5 m inn på eiendommen, slik at det vil være mulighet for fremtidig utvidelse med filterfil. Avsettes som grønnstruktur. o Det tillates utkraging over byggegrense mot vei på plan 2, 8 m fri høyde over veinivå. Side 6 av 38

7 o Forhold for gående og syklende må utredes i planarbeidet. o Justert løsning gjennomgått i møte Komplett planforslag levert o Tilbakemeldinger fra BYU om at SVV likevel vil åpne for behandling av reguleringsplanen innenfor den pågående prosessen med KPA for veistrekninga Breivika-Langnes-Kvaløya. Avklaringsmøte med Statens Vegvesen og Byutvikling, o BYU/ SVV ber om at behandling reguleringsplan avventer prosess for KPA, til planprogram ferdigstilt (mars) og man har mer avklarte føringer, dvs. til 20. juni Tilbakemelding fra SVV : o Det er lite trolig at reguleringsplanen berøres av en ny tverrforbindelse. o Løsninger for GS-vei med over-/ underganger og UU, samt kollektivløsning må omhandles i planforslaget. Tilbakemelding fra BYU og : Følgende punkter må klargjøres i reguleringsplanen for hotellet (jmf. innspill fra SVV): o Tilknytningen til G/S-vegene må fremkomme på plankartet o Det må fremkomme løsninger for over- eller underganger for G/S-veger knyttet til hotellområdet, og tilstrekkelig areal og formål må være avsatt på plankartet o Over/underganger for G/S må planlegges med UU-standard o Kjøreadkomst til området må fremkomme på plankartet, og ulike alternativer må vurderes o Det må klarlegges hvilke løsninger som skal gjelde for kollektivtrafikken i området, og om det må avsettes egen areal for dette formålet o Bestemmelse om krav og begrensninger til parkeringsplasser o Redegjørelse for hotellkonseptet Prinsippløsning for trafikkløsninger og gangbru utarbeidet i samråd med Sweco, fundamentering gangbru og forhold til VA-ledninger i bakken avklart med VA. Revidert planforslag levert : Utarbeida iht. tilbakemelding og Historikk og parallelle prosesser i området Grunneier har siden 2007 vært i dialog med Tromsø kommune (TK) med sikte på regulering av eiendommen. Borealis Arkitekter as engasjert Informasjonsmøte for oppstart regulering av kontorbygg med forretning, juli Parallelt med regulering av Workinntunet, var Borealis Arkitekter as engasjert av TJ eiendom AS til regulering av naboeiendom i Åslia vest, med hensyn på boliger i kombinasjon med kontor/ forretning. Kommunen ønsket å se regulering av Åslia vest opp mot utvikling av Workinntunet. Etter oppfordring fra Tromsø kommune ble det satt i gang arbeid for å fremme felles regulering for de to områdene i Side 7 av 38

8 I 2011 gjennomførte Tromsø kommune støy- og veiutredninger i forbindelse med utbygging av Langnes handelspark og vurdering av fremtidig trafikksituasjon i Langnesområdet. Konseptvalgutredning for transport i regi av Statens Vegvesen, Vegvalg Tromsø, vedtatt , konkluderer med at Huldervegen vil være sannsynlig som hovedveg, og må åpnes for trafikk fra Tverrforbindelsen til Workinnrundkjøringa Prinsippavklaring for Åslia vest, vedtatt i kommunestyret , sier at arealbruk i Åslia vest skal avklares gjennom områdereguleringsplan for Langnes, og at Huldervegen skal åpnes for gjennomkjøring til Tverrforbindelsen. Byutvikling skisserte arealbruk for fremtidig veiutvidelse i Huldervegen, som vil medføre at store deler av eiendommen i Åslia vest ikke ville kunne bebygges. I tillegg kom krav til økte støyforhold som ville vanskeliggjøre boligformål her. Arbeidet med felles reguleringsplan for Workinntunet/ Åslia førte derved ikke frem. Oppstart områdereguleringsplan for Langnes i regi av Tromsø kommune, se pkt. 5. Planprogrammet ble vedtatt oktober 2010, planen lagt ut til offentlig høring I planforslaget er Huldervegen avsatt som mulig stamveg med rundkjøring på Tverrforbindelsen, og to kjørefiler i hver retning, men det er ikke konkludert med endelig veiløsning. Områdeplanen er p.t. ikke vedtatt, men føringer i planen er lagt til grunn for regulering av Workinntunet hotell. Oppstart regulering av internveg på Langnes, i regi av Coop Nord as, Se eget punkt. o Inngitt merknad til oppstart regulering Områdeplan for Langnes plan nr. 1728, vedtatt , saksnr. 1567/14. Side 8 av 38

9 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkes(del)plan Ikke aktuelt Kommuneplan/ kommunedelplan Kommuneplanens arealdel (KPA) Vedtatt i kommunestyret Eiendommen satt av til næringsformål. Utsnitt KPA Reguleringsplan(er) Gjeldende reguleringsplan, plan nr Vedtatt Eiendommen utgjør del av felt B4, avsatt til forretning. Maks TU = 100 %, og maks byggehøyde er 3 etasjer/ 9 m. Ønska program for hotellbygg vil ikke være i tråd med gjeldende regulering. Plankart Side 9 av 38

10 Områdereguleringsplan for Langnes, plan nr Vedtatt , saksnr. 1567/14. Planområdet omfattes av områdeplanen. I møte med BYU ble det gitt åpning for å gå i gang med regulering av Workinntunet parallelt med pågående områdeplanlegging, og føringer er lagt til grunn for planarbeidet: Utbyggingsområdet inngår i område N4 Hotellformål er i tråd med avsatt formål i områdeplanen, næring BYA er satt til 80 % Maks. høyde er kun begrenset i hht. Avinors høyderestriksjoner i innflygningstrasé. Hovedtrasé for VA, H4-02, er avsatt som hensynssone over eiendommen. Det tillates ikke oppført bebyggelse og anlegg i sonen. Utsnitt områdeplan for Langnes (fra off. ettersyn) Offentlig gang- og sykkelvei avsatt nord (GS12) og vest (GS21) for N4, tilknytta med rekkefølgekrav R. GS21 kan justeres innen byggeområdet i detaljreguleringsplan. Rekkefølgekrav P for etablering av kryssing i Huldervegen: kryssing i plan tillatt på kort sikt. Planfri kryssing på lang sikt (når Huldervegen blir stamveg). Adkomst fra fremtidig stamveg tillates ikke etablert. Avsatt offentlig grønnstruktur G19 langs Kvaløyvegen. Behov for beplantning skal vurderes nærmere i detaljregulering. Det ble inngitt merknader til oppstart regulering på vegne av Workinntunet hotell, se pkt. 4. Detaljreguleringsplan for internveg Langnes Reguleringsplanen er en konkretisering av rekkefølgekrav til plan nr Jekta Storsenter. Planen stiller krav om opparbeidelse av internvei fra Langnes nord til Tverrforbindelsen for avlastning av trafikk til/ fra handelsparken. Varsla oppstart regulering Planarbeidet pågår. Avklaringsmøte avholdt med plankonsulent Barlindhaug Consult AS (nå Multiconsult AS) og Tromsø kommune , hvor vi spilte inn behov på vegne av Åslia vest og Workinntunet. Innsendt merknad til planarbeid, , se pkt. 4 historikk. Vi har etter dette bedt om innsyn i planarbeidet og føringer for regulering av Workinntunet hotell, men det har ikke lyktes. Vi er derved ikke oppdatert på planarbeidet så langt. Side 10 av 38

11 Konsekvenser av planen, som fremlagt i møte : Skisse av planlagt vei- og adkomstforhold, mottatt fra BC i møte Kryss på Tverrforbindelsen (TVB) skal løses med rundkjøring Internveien etableres i eks. Huldervegen, med breddeutvidelse, jmf. føringer i områdeplanen. Videreføres i Ærfuglvegen på nordsida av TVB Etablering av nytt fortau/ g-/s-vei langs vestside av Huldervegen, samt fortau på østsida Etablering av ny adkomst til Workinnmarka gjennom Åslia vest Gjennomkjøring fra TVB, og Langnes handelspark, vil medføre økt trafikk og støy i området Mulige, nye rundkjøringer Bebyggelsesplaner Ikke aktuelt. Eventuelle temaplaner Flystøysoner Dagens grense flystøysone 7902 Antatt flystøysoner for 2050 Områdeplan for Langnes, viser til flystøysonekart med fremskrivning av trafikktall til 2050, hvor man har beregna støy etter at rullebanen er blitt forlenga mot sør. Antatt fremtidig støysituasjon anbefales lagt til grunn ved vurdering av formål. Støysensitive formål i gul sone skal vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner. Side 11 av 38

12 Rikspolitiske retningslinjer Aktuelle nasjonale og rikspolitiske retningslinjer: Retningslinje for støy i planlegging, mht. støy fra flyplassen og trafikk. Temaveileder T-1442/2012. Retningslinje for barn og unges interesser i planleggingen, mht. trafikksikkerhet og forhold for syklende/ gående. Temaveileder T-1513, samt rundskriv T2-08. Samordna areal- og transportplan. 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Workinntunet ligger på vestsida av Tromsøya, sørøst for Tromsø lufthavn, i søndre del av Langnesområdet. Langnes utgjør en bydel med senterfunksjoner rundt Langnes handelspark med varehusene Jekta og K1, samt flere frittliggende, storskala forretninger. Øst for planområdet ligger Workinnmarka boligområde. Lufthavn Jekta Bussterminal ICA SATS K1 Postterminal Scandic Workinnmarka boligområde Funksjoner i Langnes- og Workinnmarkaområdet: Tromsø lufthavn Langnes handelsområde Giæverbukta bussterminal Postsorteringssentral Scandic hotell Skole og barnehage i øvre del av Workinnmarka Workinntunet utgjør i dag et næringsområde som omfatter flere forretninger og næringsdrivere, bla ICA, SATS, Burger King, Mydland, Dragøy, m.fl. Workinntunet har felles adkomst fra Huldervegen. Øst for planområdet ligger Workinnmarka boligområde som i dag har sin adkomst gjennom Workinnrundkjøringa, via Huldervegen og forbi tomta. Sør for Workinnrundkjøringa ligger Postens sorteringssentral, og øst for denne innslaget til Breivikatunellen. Side 12 av 38

13 Workinntunet sett fra nord, med Workinnmarka boligområde i vest Planområdet sett fra Huldervegen mot sørvest Området sett fra øst Side 13 av 38

14 Workinntunet sett fra sør Avgrensning Planavgrensning er satt i samarbeid med Tromsø kommune. Planområdet er i utgangspunktet avgrensa av eiendommens grenser. I tillegg inngår regulering av ny kjørevei i Workinntunet og ny gang- og sykkelvei langs nordside av planområdet. Det er også tatt med nødvendig veiformål i Huldervegen, samt fortau og grønnstruktur mot Kvaløyveien, begge i henhold til formålsgrenser i områdeplan for Langnes. Planavgrensning, vist på områdeplanen, er gitt av følgende føringer: Mot veiformål langs Kvaløyveien/ Workinnrundkjøringa i sør Til senterlinje vei i Huldervegen Mot Mydlands eiendom i nordøst, begrensa til å inkludere avkjøring til Workinntunet og ny gang- og sykkelvei Mot eiendomsgrense og formålsgrense kombinert formål i vest og nord Tilstøtende arealers bruk/status Naboeiendommene i Workinntunet benyttes i hovedsak til nærings- og forretningsvirksomhet, i tillegg til den eksisterende gårdseiendommen som benyttes til boliger. Alle eiendommene har adkomst via felles avkjøring fra Huldervegen. Bygningene i Workinntunet er samla rundt et noe utflytende trafikkareal, som både benyttes til kjøreareal for virksomhetene, og kundeparkering for ICA, SATS og Burger King. Side 14 av 38

15 Adkomst til Workinntunet Det største bygningskomplekset i Workinntunet, huser ICA supermarked, treningslokaler for SATS, samt serveringssted, Burger King, med drive-in-luke mot øst. Eiendommen (118/537 og 1249) er regulert til forretning, TU 100 %. Eksisterende gårdseiendom (118/1205) inngår i samme formål, men består av to boligbygninger som benyttes til boliger. I områdeplanen er dette formålet foreslått til kombinert formål forretning/ tjenesteyting med maks BYA 80 %. Eiendommene for Dragøy (118/1189 og 1595) og Mydland (118/1110) benyttes til matproduksjon og egen administrasjon, og er regulert til hhv. industri TU 50, % og kontor/forretning TU 200 %. Disse er i områdeplanen foreslått til næring, BYA 80 %. Utsnitt gjeldende reguleringsplaner Arealet langs østsida av Huldervegen er i dag ubebygd, men er regulert til industri og kontor/ forretning. På oversiden av dette er Workinnmarka boligområde. Sør for Workinnrundkjøringa ligger Postens sorteringssentral, med innkjøring til Tromsøya-tunnelen. Området vest for Kvaløyveien benyttes til industrivirksomhet for maskinentreprenør Thor og Bjørnar Workinn AS, og Tersus Renhold AS. I tillegg finnes to boligbygninger. Området er regulert til bl.a. næring og friområde, men er i områdeplanen avsatt til næringsformål og grønnstruktur mot Kvaløyveien. Eksisterende bebyggelse Bebyggelsen i Workinntunet har ingen helhetlig utforming eller struktur. Workinntunet utgjør en trekantet øy omgitt av veier, og bygningene ligger spredt langs ytterkant av området med adkomst fra et stort, utflytende trafikkareal i midten. ICA-senteret er et toetasjes, avlangt volum med trekledning og flatt tak, med glasstak for overlys. Bygningene for Dragøy og Mydland er typiske storskala produksjonsbygg i én etasje, med flatt tak og veggelementer med metallkledning. På naboeiendommen ligger to boligbygninger i 1 ½-etasje med saltak, i tillegg til et mindre uthus. Eksisterende bygning på planområdet er opprinnelig en fjøs med Side 15 av 38

16 låve, i 2 etasjer med kjeller, låvebru til 2. etasje, saltak og trekledning. Bygget er ominnreda i tråd med dagens bruk, og eksteriøret tilsvarende endra. Topografi/landskapstrekk Workinntunet ligger i en opprinnelig strandsone. Trafikkarealet er tilnærma flatt, ca c+ 10,5 m med ca 4 m høydeforskjell til Kvaløyveien i vest. Området stiger i nordøst langs Huldervegen, slik at det er avtagende fall mot Tverrforbindelsen. Området vest for Kvaløyveien var opprinnelig fjære, men er delvis fylt opp ved utbygging av vei og flyplass. Landskapet stiger raskt fra Huldervegen mot øst. Workinntunet ligger godt eksponert mot de store veiene på tre sider, og utbyggingsområdet ligger i direkte siktlinje fra Kvaløyvegen frem til Workinnrundkjøringa. Bebyggelsen her vil kunne få en fremtredende plassering og silhuett. Det er innhenta geoteknisk vurdering av løsmasser basert på utførte grunnundersøkelser for eiendommer i området (Multiconsult, ). Det vurderes ikke som fare for sprøbruddegenskaper i løsmassene, slik at hotellutbygging kan gjennomføres uten fare for utrasing, se ROS. Konkrete grunnundersøkelser skal foretas i forbindelse med byggetiltak. Klima Fremherskende vindretning i Langnes-området er fra sør og sørøst hele året, bortsett fra juni-august hvor vinden hovedsaklig kommer fra nordøst. Landskapet er åpent og har ingen naturlig skjerming mot vind fra sørvest, som kan være betydelig om vinteren. Uteopphold er mest aktuelt i vår- og sommermånedene, hvor utearealer må skjermes mot nordøst. Snø vil i hovedsak komme fra sørvest. Området har god soleksponering fra sør og vest, og fra utbyggingsområdet er det vid utsikt til Kvaløya og sørover. Vindrose for Langnes, sum hele året Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Workinntunet består i dag av tilfylte, asfalterte og delvis bebygde arealer, og har bare rester av naturlig vegetasjon av skog i nordøst. Langs veiene er det tilsådde arealer med plen. Området øst for Huldervegen har vært dyrka mark, men er ikke i drift pr. i dag. I strandsonen vest for Kvaløyveien er det er rikt fugleliv hvor det hekker bl.a. måse og tjeld. I planområdet er det lite innslag av fugle- og dyreliv. Grønne interesser Planområdet har ingen grønne arealer og benyttes ikke til rekreasjon, lek, idrett eller uteopphold. I Workinnmarka boligområde ovenfor Workinntunet, er det flere lekeplasser og ballbaner. Området øst for Huldervegen er pr. i dag ubebygd og henger sammen med grøntbeltet som strekker seg sørover mot Langnesbakken. Nærmeste lekeplass ligger i sentralt grøntareal i Trollringen. Nærmeste ballbane er ved Workinnmarka skole, ca 600 m avstand. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet. Side 16 av 38

17 Det opprinnelige gårdstunet består av 2 bolighus og fjøs/ låve (på utbyggingsområdet). Eiendommen er delt opp, slik at i dag fremstår ikke gårdstunet mer som en helhet. Den eldste bygninga er fra rundt Fjøs/ låvebygning er renovert for serveringsformål og eksteriøret er endra. Ingen av bygningene har kulturhistorisk vernestatus. Det er ikke kjent hvor stort areal rundt som opprinnelig har tilhørt gården, men området er så vidt endra at gårdsanlegget ikke lenger er lesbart som kulturhistorisk minne i landskapet. Veg og trafikkforhold Workinntunet er omgitt av tre hovedveier: Huldervegen i øst, Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens vei i nord og Fv862/ Kvaløyveien i sør. Området ligger mellom to rundkjøringer: rundkjøringa til Langnes handelspark/ flyplassen og rundkjøringa til tunnelinnslaget. Begge har mye trafikkbelastning. Kvaløyvegen forbi Workinntunet er hardt trafikkbelasta, ÅDT Veien er opparbeida med 4 kjørefiler og gang- og sykkelvei langs Workinntunet. Statens Vegvesen vurderer utvidelse for kollektivfelt på samme side. Burger King ICA Dragøy SATS Mydland Dolly Dimple s Burger Man Workinntunet med veisystem Huldervegen trafikkeres i dag av buss og bil til Workinnmarka boligområde. Forslag til områdeplan for Langnes gir føringer for at Huldervegen skal oppgraderes til stamveg med adskilte kjøreretninger. Ved fremtidig sammenkobling til internveiforbindelse med Langnes nord og rundkjøring på Tverrforbindelsen, forventes økt trafikkmengde og Side 17 av 38

18 gjennomgangstrafikk til Langnes handelsområde, med ÅDT Fartsgrense på Kvaløyvegen og Huldervegen er i dag 50 km/t, mens Tverrforbindelsen har 60 km/t. Huldervegen har i dag 6,0 m asfaltert bredde, og fortau langs østre veikant fra avkjøring til Workinntunet. Det er gang- og sykkelvei langs Kvaløyvegen fram til avkjøringa. Alle eiendommene i Workinntunet har felles adkomst fra Huldervegen. På det sentrale trafikkarealet er det er ca 220 parkeringsplasser, i tillegg til ca 75 plasser vest for ICA. Ved Mydland og Dragøy er det avsatt egne parkeringsplasser. I planområdet er det i dag parkeringsareal på hovedinngangsnivå, samt kjøreadkomst til nedre nivå. Det vises også til trafikkutredning for områdeplan Langnes, Sweco Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Det er bussforbindelse til sentrum via Workinnmarka og Giæverbukta, med busstopp i Huldervegen, ved avkjøring til Workinntunet. Langnesområdet har god dekning for busser til hele Tromsø, med trafikkterminal for omstigning i Giæverbukta, ca 400 m gangavstand langs gang- og sykkelvei. Støy Biltrafikken gjennom området, samt nærhet til Tromsø lufthavn, gjør området utsatt for støy både fra biltrafikk og flytrafikk. Støybelastninga fra dagens trafikk fremgår av illustrasjonen. Støybelastning i den lyseste røde sonen er db, i den mørke rød db. Det må forventes at støybelastninga fra biltrafikken vil øke når Huldervegen knyttes til Tverrforbindelsen og internvei nordover. Gjennomsnittlig døgnlig veistøy, Miljøstatus.no Vestre del av tomta ligger iht. dagens flystøysonekart i rød flystøysone, øvrige del i gul flystøysone, se grense mellom gul og rød flystøysone på kartet. I rød sone skal det ikke legges støyfølsomme formål. I gul sone skal tiltak vurderes i forhold til følsomhet for støy. I antatt støysituasjon for 2050, hvor flystripa er utvidet mot sør, er det beregna at hele planområdet vil ligge innenfor rød flystøysone. Dagens grense rød/ gul flystøysone (rosa linje) Side 18 av 38

19 Vann og avløp Det vises til avklaringsmøte med Vann og avløp, Tromsø kommune Hovedtrasé for VA krysser under planområdet. Trasé skal sikres med hensynssone i planen og det settes av tilstrekkelig avstand mtp. graving må sikres i byggeprosess. Det er tilstrekkelig kapasitet for tilknytning til vann, avløp og overvannsnett. Følgende ledninger er etablert, se kartutsnitt: Eksisterende hovedvannledning, støpjern 600 mm, ca 13 bar trykk. Hovedavløpsledning som krysser området er PVC 100 mm, antatt dybde ca 2 m. Overvannsledning, 800 mm PVC, i gangveien sør for Workinntunet. Avfall Avfallshåndtering i Workinntunet løses i dag med ordinær, kommunal drift, dvs. containere som tømmes, tilsvarende for boligfeltene nærmest. Energi Nettstasjonen som fordeler elektrisitet til området ligger i nordre del av Workinntunet. Denne er fullt utnytta, og vil ikke kunne dekke fremtidige behov. Ny nettstasjon kan etableres som del av nybygg, eller frittstående, regulert som eget formål. Området ligger ikke i konsesjonsområde for fjernvarme. Privat og offentlig servicetilbud Planområdet tilhører Workinnmarka skolekrets, avstand ca. 700 m. Nærmeste barnehage er Workinnmarka barnehage, ca 600 m gangavstand. Utbyggingsformålet vil i seg selv ikke utløse behov for skolekapasitet eller barnehage. Nærmeste helsesenter/ lege er Langnes legesenter i Heiloveien. Det er kort vei til dagligvarehandel i området. ICA ligger nærmest, på Workinntunet, i tillegg til fullt kjøpesentertilbud i Langnes handelsområde, ca 400 m gangavstand. Risiko og sårbarhet, redegjøres med bakgrunn fra skjema Det er utarbeida ROS-analyse, hvor følgende risikoområder fremkommer: Grunnforhold. Planområdet ligger innenfor cote , og det kan således være fare for marin leire i grunnen. Det foreligger rapport for vurdering av løsmasser fra geoteknisk konsulent basert på grunnundersøkelser i naboområder (Multiconsult, ). Rapporten konkluderer med at det ikke foreligger indikasjoner på sprøbruddsegenskaper i løsmassene, og at utbygging av området vurderes som gjennomførbar. Støybelastning fra bil og fly. I hht. fremskrevet støysituasjon for 2050, vil hele hotellet ligge i rød flystøysone, jmf. eget punkt om støy. I tillegg kommer støy fra biltrafikken i området. Hotellformål gir ikke krav til stille side, men innendørs lydkrav skal ivaretas. Det stilles krav til akustisk prosjektering til byggesøknad. Side 19 av 38

20 Elektromagnetisk strålefare fra ny nettstasjon. Plassering og utførelse må hensynta strålefare. Det er registrert ufarlig eller en viss fare for radon i området, jmf. kommunens oversikt. Telefoni og fiberoptikk Området har tilknytning til telefonnett og bredbånd i eksisterende nettstasjon, og god tilknytning til mobilnett. Privatrettslige bindinger Det er ingen privatrettslige bindinger til eiendommene i planområdet. 7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Ikke aktuelt. 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Planen legger til rette for m2 BRA for hotell/ overnatting, inkl. parkering under bakken. Reguleringsplanen gir rom for i alt 9 etasjer over bakken, i tillegg til parkering, lager og tekniske rom under inngangsnivå. Til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen ligger programskisser for hotell, utarbeida av Borealis Arkitekter, Det er i tidligere faser utarbeidet flere forslag til bebyggelse på eiendommen, som er diskutert med kommunen i forbindelse med ønske om reguleringsendring. I 2010 ble det som del av felles planforslag med Åslia vest, diskutert løsning for kontorbygg med forretning, hvor man la til grunn 3 etasjes base med tårn til i alt 9 etasjer. Man har siden dette konkludert med at området er bedre egna for hotellformål, og velger å fremme en noe lavere utnyttelse enn da. Pga. støyforhold egner ikke området seg for støyømfintlige formål. Området er godt egna til hotell- eller forretningsvirksomhet, hvor det ikke stilles krav til utendørs støynivå. Tidligere skisse konsept kontor/ forretning Side 20 av 38

21 Valgte konsept baserer seg på en base med vestibylefunksjoner på inngangsplanet og underordna funksjoner som parkering, lager, tekniske rom under bakken. Over denne basen er det hotellfunksjoner i 8 etasjer. Bygget er løst som et enkelt, rektangulært volum i nord-sør-retning, med adkomst og nedkjøring til garasjekjeller fra Workinntunet. Et langstrakt volum gir rasjonelle hotellplaner med tilstrekkelige lysfasader for hotellrom, og bygget er derfor plassert slik at lengden maksimeres i forhold til utnyttbar tomt. Gavlveggen danner en fondvegg mot rundkjøring til tunnelinnslaget, slik at bygget fremstår som et vertikalt element ved adkomst til området. Skisse konsept for hotell Reguleringsformål Planområdet er disponert til følgende formål, utnytting og maks høyder, jmf. plankart: Regulerte formål Areal (sum daa) Tillatt BRA (m2) Max tillatt høyde (høyde og antall etasjer over inngangsplan) Bebyggelse og anlegg Hotell/ overnatting 2, ,5 m 9 etasjer Samferdselsanlegg og Kjørevei 0,2 teknisk infrastruktur Fortau 0,1 Gang- og 0,4 sykkelvei Annen 0,3 veggrunn teknisk Annen veggrunn grøntareal 0,1 Grønnstruktur o_g1 0,4 Max tillatt høyde (c+) 44,0 og 15,0 Hensynssone G2 0,2 Krav vedr. 1,0 infrastruktur Side 21 av 38

22 Reguleringskart Byggeformål Type bebyggelse: Planen legger til rette for utbygging av hotell/overnatting, samt parkering under bakken og på bakken. Hotellbygget er løst som en lamellformet blokk i 9 etasjer over inngangsplanet, i nord-sør-retning. Bygget har gavlfasade mot Workinnrundkjøringa, og vil være synlig som fondbygg ved ankomst til Langnesområdet. Workinntunet danner avslutning mot sør for næringsområdet/ handelsparken på Langnes. Langnesområdet er prega av store, flate bygninger med parkeringsarealer rundt. Tomta ligger eksponert til i rundkjøringa ved tunnelinnslaget, og er synlig ved adkomst fra sør til Langnesområdet, og fra flyplassen. Plasseringa gir potensiale for et signalbygg, og et punkthus kan danne et landemerke i søndre del av Langnes næringsområde. I tillegg gir en høyreist bygning mindre fotavtrykk og bedre arealutnyttelse av bakkeplanet. Hotellkonseptet: Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeida et foreløpig konsept som gir mulighet for ca 125 hotellrom fordelt over plan 2-9. Viste hotellrom er ca 26 m2 inkl. bad, som er litt over standard størrelse på hotellrom. I gavler og på toppetasjen er det vist mulighet for suiter på ca m2. På hver etasje er det avsatt areal for sofagruppe/ lounge i tilknytning til trapp/ heis, og på toppetasjen er det mulighet for en felles hotellterrasse. Inngangsplanet skal utnyttes til vestibyle, hotellrestaurant og servicefunksjoner, med parkmessig opparbeidelse av utearealer. Alle rom og hotellfasciliteter er tilgjengelige for rullestol. I underetasjen er det avsatt plass for parkering for besøkende og ansatte, sykkelparkering, teknisk rom, lager og trafo. Det vil her være mulighet for å etablere konferanserom innenfor foreslått høyde for underetasjen. Side 22 av 38

23 Programskissene er ikke endelige, og konseptet gir rom for annen rominndeling med flere hotellrom. I prosjekteringsfasen må arealer for teknisk rom og personale dimensjoneres i forhold til endelig konsept. Plan 0 Underetasje med parkering, sykkelparkering, tekniske rom, lager Plan 1 med situasjonsplan Side 23 av 38

24 Plan 2 Grad av utnytting: Det er lagt opp til en god utnyttelse på eiendommen i tråd med føringer i forslag til områdeplan for Langnes og utvikling i nordre del av Langnesområdet. Utnyttelsen er også basert på et en tredjedel av eiendommen ikke kan bebygges pga. eksisterende hovedvannledning og VA-struktur under bakken. Man ønsker derfor en god utnyttelse på resterende del av eiendommen. I områdeplanen er det foreslått maks BYA 80 %. Utnyttelse er i planen foreslått regulert som maks BRA som gir bedre regulering av utnyttelse for en høy bygning, se tabellen ovenfor. Foreslått utnyttelse tilsvarer BYA 54 % innafor byggeformål, eller ca 44 % av tomteareal. Areal over VA-trasé foreslås utnytta til trafikkareal og parkering for hotellet, og skal opparbeides parkmessig. Områdeplanen anbefaler MUA 20 %, som planen er godt innenfor. Byggehøyder: Maks. høyder på bebyggelsen fremgår av tabellen overfor og er fastlagt på plankartet. Områdeplanen gir føringer for at maks byggehøyde må være i tråd med Tromsø lufthavns krav til hinderfri innflygningssone og restriksjonsplan. Restriksjonsplanet gir begrensning for høyde på bygninger og anlegg i innflygingsområdet, og utgjør en skråflate med stigningsforhold 1:7 i avstand 300 m fra sikkerhetssonens ytterkant. Heretter flater den ut til et skråplan. Maks høyde er innenfor dette kravet, se snittegning. Snittegning Side 24 av 38

25 Modellskisser Underetasje med parkering ligger én etasje under Workinntunet med nedkjøringsrampe fra inngangsplanet og eksponert fasade mot Kvaløyveien. Det er gitt rom for hotell/ overnatting som punkthus i 9 etasjer over inngangsplanet. Hotelletasjer ligger to etasjer over Kvaløyveien, og vil derved løftes over trafikken, og får gode lys- og utsiktsforhold. Øverste etasje er tenkt som inntrukket etasje. Eksisterende bebyggelse påvirkes i mindre grad av byggets høyde, boligbebyggelsen ligger ovenfor og i god avstand fra hotellet. Fjernvirkning og høyde er nærmere redegjort for i pkt. 9. Eksisterende bebyggelse: Det forutsettes at eksisterende bebyggelse på eiendommen skal rives. Byggegrenser: Mot naboeiendom i nordvest er byggegrense satt til 4 m fra formålsgrense. Byggegrenser mot nabo i nordvest gjelder for underetasje som ligger delvis under bakken. Byggegrenser mot grønnstruktur er sammenfallende med formålsgrense, slik at underetasje avgrenses mot grønnstruktur. G2 er avsatt som buffersone mot vei, mtp mulig fremtidig utvidelse for én kjørefil, etter ønske fra Statens Vegvesen. Det tillates at hotellbygning, plan 2, kan krage ut over grønnstruktur, forutsatt at fri høyde fra gang- og sykkelvei langs Kvaløyveien er min. 7 m, etter avklaring med Statens Vegvesen. Topografi/landskapstrekk Workinntunet utgjør en flate mellom ca c , med fallende terreng mot Kvaløyveien til ca c+ 8, og stigende terreng mot nordøst. Terrengforskjellen til Kvaløyveien opptas av parkeringsanlegget, og vestibylen har trinnfri adkomst fra Workinntunet. Det må foretas noe graving i nordøstre del av tomta, i forsvarlig avstand til eksisterende VA-struktur. I henhold til geoteknisk vurdering (Multiconsult), anses byggegrunnen å være stabil. Side 25 av 38

26 Planen vil bidra til å stramme opp den skrånende flaten mellom gang- og sykkelvei og Workinntunet, og gi det en tydelig avgrensning. Arealer på bakken skal oppgraderes parkmessig med tilordnede trafikkarealer og beplantning, og vil som helhet gi en kvalitetsheving av dagens uteområder. Klima Området har gode solforhold og eksponering mot sør og vest. Bygningskroppen danner en vestvendt vegg, som skjermer mot fremherskende vindretning fra nord-nordøst sommerstid. Her tenkes felles uteopphold i tilknytning til vestibyle/ bespisning for hotellet. Hotellets hovedinngang er lagt mot øst, og skjermes for vintervind med nedbør fra sørvest. Det er ikke krav til uteopphold for hotellet, men det er vist terrasse mot vest, tilknytta vestibyle, og mulighet for små balkonger mot sør og vest, samt franske balkonger mot øst. Høye bygninger er mer utsatt for vind. Dette må ivaretas konstruktivt og i detaljløsninger mhp. avstiving og tetthet. Den forholdsvis høye bygningskroppen vil bidra til noe økning av vindhastigheta på bakken, og at det dannes turbulens rundt bygget. I bestemmelsene stilles krav om at dette ivaretas i detaljprosjektering ved utforming og skjerming av inngangsparti. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Området har ingen plante- og dyreliv eller andre naturforhold som gir føringer for planen. Grønne interesser/grov uteromsplan I planområdet inngår grønnstruktur langs gang og sykkelvei/ Kvaløyvegen. Offentlig grønnstruktur o_g1 er avsatt i henhold til områdeplan for Langnes. Innenfor dette er bebyggelsen justert ytterligere 3 m fra denne i tråd med ønske fra SVV, og arealet er avsatt som privat grønnstruktur G2. Arealene skal opparbeides som buffersone med beplantning mot gang- og sykkelvei. Uterom rundt hotellet er private utearealer som opparbeides for gjesteparkering, nedkjøring til garasjeanlegg og inngangsparti, samt uteopphold på vestside av bygget. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Området har ingen kulturminner som gir føringer for planen. De eksisterende bygningene i gårdsanlegget består i dag av våningshus på naboeiendommen, samt det eksisterende fjøset og to mindre uthus innenfor planområdet. Bygningene er ikke underlagt vernestatus, og skal rives. Bygningene som skal rives inngår ikke i dag i sin opprinnelige sammenheng som en del av gårdsanlegg. Eiendommen hvor våningshuset står, er avsatt til næringseiendom, og ligger i rød flystøysone. Bygningene kan ikke benyttes som bolig, og forventes derfor også revet på sikt. Navnet Workinntunet antas å referere til den opprinnelige gårdseiendommen for Workinnfamilien, som i dag er delt i flere eiendommer. Workinntunet benyttes i dag som betegnelse på hele området innenfor de tre veiene. På kartet er området navngitt som Åslia. Veg og trafikkforhold Kjøreveger: Eksisterende adkomst til planområdet er avkjøringsvei fra Huldervegen. Veien er felles adkomstvei til alle eiendommene i Workinntunet, og eneste adkomstvei for bil. Områdeplan for Langnes forutsetter at Huldervegen skal oppgraderes til 4-felts stamveg med adskilte kjøreretninger. I områdeplanen fremkommer det ikke hvor framtidig adkomst til Workinntunet skal anlegges, ettersom dette er tenkt avklart ved detaljregulering av fremtidige veganlegg. Ved detaljplanlegging av det nye vegnettet vil det bli vurdert etablering av en Side 26 av 38

27 mulig adkomst fra vestsiden eller nordsiden av Workinntunet. Byutvikling har krevd at det i planforslaget utredes mulig adkomstvei til Workinntunet i tråd med områdeplanen, og at adkomst til hotell reguleres inn. Det er i samråd med Sweco utarbeidet forslag til prinsippløsning for adkomstvei til Workinntunet fra Tverrforbindelsen, over dagens parkeringsareal, se vedlagte prinsippskisser. Det anses ikke som mulig å benytte adkomst i eksisterende avkjøring fra Huldervegen. Prinsippskisse, Sweco Røde linjer viser forslag til ny veitrasé, gang- og sykkelvei, samt parkeringsarealer. Skissene viser løsning som ivaretar ny adkomst fra Tverrforbindelsen, med påbudt høyresving inn og ut av området. Det er i tillegg vist hvordan g-/s-vei fra Kvaløyveien over Workinntunet kan løses vest for adkomstvei, med tilknytning til g-/s-vei fra øst (o-gs1), og frem til ICA-senteret. Fremtidig forbindelse over Tverrforbindelsen, må løses som gangbru med start inne på Workinntunet. Forslaget hensyntar også eksisterende adkomst til lastearealer for Mydland. Det vil være mulighet for å avsette areal for svingradius for busser og lastebiler innenfor trafikkarealet, alternativt løst med vendehammer. Viste trafikkløsning gir en reduksjon på ca 40 parkeringsplasser i forhold til i dag. Side 27 av 38

28 Adkomst til hotellet er foreslått som felle privat vei, f_kv2, med bredde 6,0 m. Parkering: Det er vist ca 11 utendørs parkeringsplasser for hotellets gjester/ ansatte, i tillegg til garasjeanlegg som gir rom for ca 25 parkeringsplasser. Viste parkeringsdekning gir ca 0,5 plasser pr ansatt og 0,25 plasser pr. rom, og er vurdert ut ifra beliggenhet og kollektivdekning. Viste parkering vil være i tråd med føringer i overordna plan, hvor man ønsker å begrense bilbruken i Langnesområdet. Det er gitt bestemmelse om maks. antall bilparkeringsplasser som kan etableres for hotellet etter parkeringsnorm for forretning og service: maks. 1,4 bilplasser pr. 100 m2 BRA. For hotellet gir det rom for inntil 105 p-plasser. Det er i tillegg gitt krav til sykkelparkering: minimum 2 plasser pr. 100 m2 BRA. Sykkelparkering er vist ved hovedinngang og i låsbart rom i underetasje. Gang- og sykkelveier: Områdeplan for Langnes har avsatt areal for gang- og sykkeladkomst med gangbru fra Åslivegen, over den nye firefeltsveien. Gang- og sykkelveien inngår i nordre del av planområdet. Gang- og sykkelveien skal krysse Huldervegen med gangbru. Forsering av høyde vil være plasskrevende, i tillegg til at det ligger en arealbegrensning i hensynssonen (H 410_1). Byutvikling har krevd vurderinger og beregninger av arealbehovet for en slik gang- og sykkel overgang i forbindelse med planforslaget, og at det avsettes tilstrekkelig areal for gang- og sykkelforbindelse i planen. Gangbrua forutsettes etablert når Huldervegen er etablert som 4-felts vei og det skal etableres ny adkomstvei til Workinntunet fra nord (fra Tverrforbindelsen). Det er i samråd med Sweco utarbeidet prinsippskisser for gang- og sykkelvei med gangbru over Huldervegen, med trasé i henhold til områdeplan for Langnes. Løsning er forelagt Byutvikling og VA, og innspill fra disse er innarbeida, se vedlegg prinsippskisser. Utsnitt prinsippskisse, Sweco Side 28 av 38

29 Prinsippsnitt overgangsbru, Sweco Følgende føringer er lagt til grunn: Overgangen er løst med universell standard, og tar opp en høydeforskjell på 5 m med 5 % stigning. Repos i hver vending (2 vendinger). Nederste del kan anlegges på fylling istedenfor som konstruksjon, jf. prinsipp overgangsbru. Krav til fri høyde over vei skal være 4,2 m, som gir konstruksjonshøyde min. 4,5 m. Rampen er løst så kort som det lar seg gjøre i forhold til dette. Det er ikke kjent hvilken høyde Huldervegen får fremtidig, slik at krav til høyde kan øke. Gangbaner er løst med 2,5 m fri bredde. Fri høyde på gangbru er på minimumsnivå. Fundamentering skal i prinsippet løses utenfor hensynssonen. Det tillates noe fundamentering i hensynssone for vann- og spillvannsledning. Det tillates mindre utkraging ut over hensynssonen, forutsatt at det tilrettelegges for nødvendig adkomst til anlegg under bakken. Dette kan løses f.eks. ved demonterbar gangbane. Det er i planen avsatt totalt 9,5 m bredde for gang- og sykkelvei, samt 2 + 2,5 m sideareal (o_gs1). Rampen består av to gangbaner i bredden som er avsatt med 2,75 m hver + 0,5 m mellom disse. Ved siden av gangbaner er det avsatt gang- og sykkelvei i 3 m bredde, med 0,5 m avstand til gangbaner. Det er stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse av o_gs1 når Huldervegen er etablert som 4-felts vei i henhold til plan Universell utforming: I programskisser er alle hotellrom og hotellfasciliteter løst med tilgjengelighet for rullestol. I henhold til TEK10 skal minimum 10 % av hotellrom være tilgjengelige for rullestol. Det er i bestemmelsene gitt krav om universell utforming for veier, bygning og uteområder. Støy Området er utsatt for støy både fra biltrafikk og flyplassen. Iht. dagens flystøysonekart, vil overnattingsdelen av hotellet i sin helhet ligge i gul sone, mens deler av garasjekjeller vil ligge i rød flystøysone. I områdeplan for Langnes, har man fremskrevet flystøysituasjonen til 2050, noe som tilsier at hele planområdet vil ligge innenfor rød flystøysone. Retningslinje for støy i planlegging angir at følgende formål ikke kan ligge i rød flystøysone: boliger, pleieinstitusjoner, sykehus, fritidsboliger, skoler, barnehager. Side 29 av 38

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer