Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder"

Transkript

1 Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder

2 Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km innbyggere 3 tettsteder 3 dalfører med store elver 200 tjern og innsjøer, Tyrifjorden størst 10 kraftverk - 1,4 twh årsproduksjon Drikkevann til > mennesker Rike naturressurser Hovednæringer: Tjenesteyting 29% Industri 27% Helse/sos. Tjenester 24% Buskeruds nest største landbrukskommune Kulturkommune! Severdigheter : Blaafarveværket, Vikersundbakken og Krøderbanen

3 Modum ligger mellom kote 7 og 703 moh. Tyrifjorden ligger på kote 63 moh. Marin grense ligger på kote moh. Store glacifluviale/fluviale avsetninger av sand og grus, ofte over tykke lag med marin leire. Velutviklede ravinelandskap langs Drammenselva, Snarumselva og Simoa. Mye bakkeplanering i perioden

4 Mål for samfunnssikkerhet og beredskap i Modum Kommuneplan Modum kommune skal oppleves som en trygg kommune å oppholde seg i for innbyggere og besøkende. Modum kommune skal til enhver tid ha en beredskap som er i stand til å håndtere de hendelser og krisesituasjoner som kan inntreffe. Ingen skal utsettes for radonverdier over tiltaksgrensen i barnehager, skoler eller andre kommunale bygg for allmenn bruk. Det skal være trygge skoleveier innenfor skoleskyssgrensen til alle skolene i Modum innen utløpet av planperioden (2020).

5 Kommuneplan Samfunnssikkerhet og beredskap er et av fokusområdene i kommuneplanen : Utfordringer: Opprettholde og videreutvikle kommunens innsats for å fremme samfunnssikkerhet og beredskap Oppfølging av prioriterte tiltak iht. ROS-analysen Spre kunnskaper og forståelse for temaet. Strategier: Samarbeide med øvrige samfunnsaktører (nødetatene, sivilforsvaret, forsvaret og frivillige organisasjoner) Systematisk kompetanseutvikling (kurs, temadager) Jevnlige øvelser for krisestab og/eller virksomheter i kommunen Videreutvikle rutinene for ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens planlegging, forvalting og drift NB! For å sikre at hele organisasjonen har fokus på de temaene som er politisk vedtatt i kommuneplanen, vil hver sektor måtte rapportere innsats og måloppnåelse innen de vedtatte fokusområdene i kommuneplanen i forbindelse med årsmeldingene.

6 Kommunens beredskapsorganisasjon ORDFØRER Terje Bråthen Stedfortreder: Varaordfører Beredskapsleder: Morten Eken Beredskapsmedarbeider: Hege Fåsen Rådmann Aud Norunn Strand INFORMASJON Per A. Carlsen Stedfortreder Håvard Orsteen EKSPEDISJON Audun Mjøs Stedfortreder: Gro Asbjørnhus HELSE OG SOSIAL Nanna Nordhagen Kommunelege Gunnar Hjort TEKNISK Harald Silseth Stedfortreder.Larsen NATUR OG MILJØ Dag Præsterud UNDERVISNING Jan Samuelsen Stedfortreder Gunnar Hoff

7 Planverk samfunnssikkerhet og beredskap Risiko og sårbarhetsanalyse: Identifiserer hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller etablere beredskapstiltak mot. Angir videre utfordringer, tiltak, ansvar og frister for forebygging av uheldige situasjoner og reduksjon av sårbarhet. Hovedtemaer: 1: Større trafikkulykker, brann, eksplosjoner og kjemikalieforurensning 2: Strømbrudd, telebrudd og IKT-brudd 3: Naturkatastrofer 4: Voldshandlinger av alvorlig karakter Beredskapsplan: Beskriver hvordan kommunen vil håndtere situasjonen når en uønska hendelse (krise) har inntruffet (tiltaksdel). Planen beskriver videre organisering, ansvarsforhold, informasjonsstrategi, område-evakuering, ressursoversikter og varslingslister. Henviser i stor grad til underliggende fagplaner på etats/avdelingsnivå.

8 Naturkatastrofer Ett av 4 hovedtema i kommunens ROS-analyse Mye kan hende men det går ikke an å ha beredskap for absolutt alle tenkelige hendelser. Vi grupperte hendelsene etter SANNSYNLIGHET og KONSEKVENS, og utarbeidet risikodiagram. Deretter ble det gjort grundige analyser for de hendelsene som vi anser å være mest realistiske. Det ble utarbeidet hovedskjemaer iht. DSB s veileder for disse hendelsene. Lite sannsynlige hendelser har vi ikke gjort grundigere analyser for.

9 Risikodiagram for tema "Naturkatastrofer" Sannsynlighet Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt Svært sannsynlig Flom i hovedvassdrag - ødeleggelser på landbruksarealer Konsekvens Meget sannsynlig Flom i hovedvassdrag - ødelagte bygninger Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Radonstråling Lynnedslag Ekstremt snøfall - stengte veier Flom i sidevassdrag - ødel. av infrastruktur Ekstremt snøfall - ødelagte bygninger Snøras Tørke Flom i hovedvassdrag - ødelagte veier/jernbane Dambruddsflom eller tilstopping av elveløp Flom i sidevassdrag - ødelagte bygninger Flom i sidevassdrag - ødelagte veier og jernbane Leir/jordras - bebodde områder Steinras Storm/orkan Asteroide/Meteornedslag Vulkanutbrudd Jordskjelv

10 Konklusjoner fra ROS-analysen ROS-analysen avdekker utfordringer, bl.a.: Brannsikkerhet i egne bygg Sikring av jernbaneanlegg Nødstrømsforsyning Evakuering Behov for bedre kartlegging av rasutsatte områder Behov for iverksetting av bygge- og deleforbud i rasfarlige områder Behov for kartlegging av flombekker og alternative vannveier i bebygde områder Sikring/evakuering av flomutsatte bygninger og infrastruktur ROS-analyse for kommunale bygg ved ekstreme snøfall Behov for revisjon og utarbeidelse av fagplaner

11 Skredhendelser i Modum Togulykke, Sysle Godstog med sand kjører ut i Gråbekken pga. ras/flom 2 personer omkom 1992 vår: Kvikkleireskred på Vestre Spone - 1 hus ødelegges - Ikke personskader - Brønnboring utløsende???

12 Skredhendelser i Modum 2000 høst: Utglidninger i Kongshaugskråningen - Overflateutglidninger, sprekkdannelser - 20 familier evakueres - Psykiske reaksjoner, økonomisk uvisshet - Omfattende undersøkelser iverksettes - Påvist høy faregrad pga. kvikkleire og nærhet til Drammenselva - Kommunen innløser 6 hus, river 5 av disse - Omfattende sikringsarbeider iverksettes - Kostnad 15 mill, hvorav 11 mill dekkes av naturskadefondet

13 Kongshaug, sikringsarbeider etter raset Påviste overflateutglidninger Hus som ble revet

14 Erfaringer Kommunen er avhengig av faglig ekspertise både i akuttfasen og oppfølgingsfasen Geoteknisk Psykologisk Teknisk Juridisk Slike hendelser innebærer mye arbeid i lang tid framover Totalt 2 kommunale årsverk medgår, saken avsluttet først i 2003 Fokus endres over tid Hendelse

15 Vi veit at skred er farlig men hva veit vi om skredfare? Svak geologikompetanse i kommunen, men noe veit vi: Erfaring fra tidligere ras og hendelser Grunnboring/brønnboring Gamle stedsnavn Vegetasjon Terreng Kvalifisert gjetning Tilgjengelige kart NGU-kvartærgeologiske kart NVE skrednett-kart Kilden-erosjonsrisikokart NVE flomsonekart NVE og Fylkesmannens varslinger!

16 Kilde: NGU Løsmasser i Modum

17 Kvikkleire Ras i elveskråning 2007 Påvist kvikkleire 2008 Rassikringsarbeider Andre små ras 2000 Leirras 1992 Kongshaugrasene 2000

18 Utfordringer Norge er ikke ferdig formet, og vi veit at skred vil skje igjen, men: Vi kan ikke si hvor, når og evt. hvilke konsekvenser det vil få Pedagogisk utfordring å holde fokus på skredfare, men uten å skape hysteri Kommunen trenger mer kunnskap Generell naturfaglig kompetanse Geologisk og geoteknisk kompetanse Mer treffsikre farekart mht. skred krever omfattende undersøkelser Føre var oppleves dyrt og urettferdig - og er bare sånn passelig politisk «spiselig» «Det vil jo helst gå bra!» Dere påla ikke naboen/konkurrenten å foreta grunnundersøkelser.. Skred har aldri vært noe problem her. Skadebegrensning krever kunnskap og handlekraft Evakuering, sikring og vakthold trenger å øves sammen med reelle aktører Rassikringstiltak er kostbare og teknisk krevende

19 Forebygging av uønskede hendelser gjennom plan- og forvaltning Kommuneplan Hensynssoner vises på kart Fareområder (kvikkleire, damanlegg, skytebaner, høyspentanlegg) Hensynsområder (kulturlandskap, kulturminner, landbruk) Verneformål (naturvern, kulturminnevern) Det er knyttet planbestemmelser og/eller retningslinjer til områdene

20 Eks. på forebyggende arbeid Retningslinje for ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap i plan-, arealforvaltning og byggesaksbehandling Retningslinjen er utarbeidet med utgangspunkt i ROSanalyse for Modum kommune og kommuneplan. Videre bygger retningslinjen på DSB s veileder Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Retningslinjens virkeområde Reguleringsplaner Institusjonsbygg Bygg med mer enn 4 boenheter Større næringsbygg og driftsbygninger Større terrengtiltak (utfyllinger, veianlegg, massedeponier m.m.) Alle tiltakshavere får utlevert retningslinjen, samt sjekkliste ved forhåndskonferanse i kommunen. Krav om at sjekkliste skal følge plan/byggesaken i den videre saksbehandlingen.

21 Sjekkliste for samfunnssikkerhet og beredskap For. tiltak/område i Modum kommune Utarbeidet av:. Emne Naturgitte forhold Infrastruktur Brannberedskap: Tidligere bruk: Omgivelser Sabotasje/terror Forhold eller uønsket hendelse Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for flom i hovedvassdrag (100 årsflom-nivå)? Er området utsatt for flom/oversvømmelse fra mindre elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Annet (angi)? Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? -hendelser på veg -hendelser på jernbane -hendelser på vann/elv -hendelser i luften (flyaktivitet) Vil drenering av området medføre fare for oversvømmelse i nedenforliggende områder? Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for området?: -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: -elektrisitet -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: -til skole/barnehage -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) -til forretning etc. -til busstopp Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området mer enn en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering -annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Finnes det usikrede elv/bekkeinntak som kan medføre fare for drukningsulykker i området? Finnes det jernbaneoverganger med potensiell fare for ulykker i området? Er det store trær som kan forårsake skade ved stormfelling i området? Finnes det drikkevannskilder (borehull, brønner el.l.) som kan bli påvirket av tiltaket? Vil tiltaket kunne påvirke grunnvannsforekomster i området (vannkvalitet, mengde, strømningsretning el.l)? Annet? (angi) Er tiltaket i seg selv et potensielt sabotasje-/terrormål? Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Vurdering Nei Ja Kommentarer og henvisninger

22 Det æ kke fali å bo i Modum Takk for oppmerksomheten!

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 31 2012 R A P P O R T Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer