PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre, NITH Steinar Jacobsen, Betanien diakonale høgskole Marit Skreiberg, Den norske Balletthøyskole Kjell Ivar Skjerdingstad, Den norske Balletthøyskole Arvild Bruun, Den norske Eurytmihøyskole Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet Tore Forset, Diakonhjemmet Høgskole Elin Alvestrand, Dronning Mauds Minne Høgskole Per Tore Granrusten, Dronning Mauds Minne Høgskole Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Misjonshøgskole Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole Mardon Breimoen, Høgskolen Diakonova Kari Gran Bøe, Lovisenberg diakonale høgskole Gunnar Rein Olsen, Lovisenberg diakonale høgskole Marianne Skjulhaug, Bergen arkitektskole Ingunn Tepstad, Bergen arkitektskole Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen Knut Holter, Misjonshøgskolen Ole Eriksen, Misjonshøgskolen Bjarne Kvam, NLA Lærerhøgskolen Egil Morland, NLA Høgskolen Dagny Ringheim, Rudolf Steinerhøyskolen Hilde Skjerve, Akupunkturhøyskolen Arne J.Eriksen, NPHs sekretær Barratt Due Musikkinstitutt, Campus Kristiania, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Staffeldtsgate 1

2 Observatører på årsmøtet var: - Petter Aaslestad, NOKUT - Inge Jan Henjesand, Abelia - Observatører på årskonferansen var: - Marie Wien Fjell, KD - Øystein Hagen, KD - May-Linn Hofsøy, KD - Ole-Jakob Skodvin, KD - Joar Nybo, KD - Petter Aaslestad, NOKUT - Tove Blytt Holmen, NOKUT - Ola Stave, UHR - Pernille Garberg, Nordisk akademi i osteopati - Vibeke H. Madsen, HSH - Inger Lise Blyverket, HSH - Gerhard Salicath, HSH Om kvelden var det årsmøtemiddag på Clarion Hotell Royal Christiania der dansere fra Den norske Balletthøyskole og Ingjerd Bagøyien Moe (messo) og Andriana Wuckowic (piano) fra Barratt Due Musikkinstitutt leverte kulturelle perler og rektor Jan Grund (Hiak) takket for maten. Her ble dessuten Ulrika Herlofsen, CK og Trond Hanssen, BDM takket for sin innsats i NPH/AU. Dagen etter årsmøtet ble NPHs årskonferanse 2009 gjennomført. Konferansen ble ønsket velkommen av rektor Vidar L.Haanes, NPH /MF og rektor Bjørn Hanssen, NITH. Konferansen rommet følgende: - Aktuelt utdanningspolitisk foredrag av statsråd Tora Aasland - Responser fra rektor Vidar L.Haanes, NPH/MF og adm.dir. Vibeke H. Madsen (HSH) - Foredrag om dynamikk og diversitet i internasjonal høyere utdanning ved internasjonal direktør Arne Carlsen, Danmarks pedagogiske universitetsskole (tidlig universitet, nå en skole fusjonert inn i Århus universitet) - Foredrag om Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ved fagsjef Gerhard Salicath, HSH - Foredrag om KDs evaluering av finansieringssystemet ved prosjektleder Anne Line Wold, KD - Responser med referat fra arbeidet i referansegruppen for prosjekter ved rektor Bjarne Kvam, NLA-lh og direktør Marius Eriksen, BI. Konferansen ble leder av prorektor Guri Hjeltnes, NPH /BI og rektor Vidar L.Haanes, NPH / MF. Dagen ga for øvrig muligheter til omvisning i NITHs bygg. 2

3 Sak 1/09 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Til saken forelå AUs innkalling. Årsmøtet godkjenner arbeidsutvalgets innkalling og vedtar følgende dagsorden: Sak 02/09 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2009 Sak 03/09 Aktuell orientering v/ NPHs leder Sak 04/09 Sak 05/09 Årsmelding 2008 Sak 06/09 Regnskap 2008 Sak 07/09 Arbeidsplan 2009 Søknad om medlemskap fra Akupunkturhøyskolen Sak 08/09 Budsjett og medlemskontingent 2009 Sak 09/09 Valg Sak 02/09 GODKJENNING AV REFERAT FRA ÅRSMØTET 2008 Til saken forelå protokoll fra årsmøtet på Dronning Mauds Minne høgskole den 5. mars 2008 Årsmøtet godkjenner den fremlagte protokollen fra årsmøtet Sak 03/09 AKTUELL ORIENTERING NPHs leder ga orientering om følgende saker: - NPHs seminar om plan- og analysearbeid, arrangert på BI januar Departementets kontaktkonferanse 21. januar Dbh-tallene fra private høyskoler per 15. februar NPHs innspill til KDs arbeid med statsbudsjett StL/NSU-kravet om en kunnskapsmilliard Årsmøtet tar NPH-leders aktuelle rapport til orientering. Sak 04/09 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA AKUPUNKTURHØYSKOLEN Til saken foreslå søknad fra Akupunkturhøyskolen om medlemsskap i NPH. NPH/AU vedtok på sitt møte den 21. januar 2009 å foreslå overfor årsmøtet at Akupunkturhøyskolen gis medlemskap i NPH 3

4 Akupunkturhøyskolen gis medlemskap i NPH Sak 05/09 ÅRSMELDING 2008 Til saken forelå AUs forslag til NPH-årsmelding for Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag som årsmelding for NPH Institusjonelle navneendringer ajourføres. Sak 06/09 REGNSKAP 2008 Til saken forelå AUs forslag til regnskap for NPH for perioden Regnskapet balanserer med et overskudd på kr Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag som NPHs regnskap for Sak 07/09 ARBEIDSPLAN 2009 Til saken forelå AUs forslag til arbeidsplan for 2009 Årsmøtet NPH vedtar arbeidsplan for 2009 med fire virksomhetsområder: Virksomhetsområde 1: Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og organer 1.1 Sikre private høyskolers rettmessige plass i ett nasjonalt system (sektor) for høyere utdanning og forskning. For å nå arbeidsmålet vil NPH i 2009: - levere innspill til stortingskomiteens behandling av aktuelle utdanningspolitiske meldinger o.a. saker - bidra til planlegging og gjennomføring av dialogmøte mellom KD og private høyskoler den 3. juni levere innspill og høringsuttalelser til aktuelle departementer og deres ytre etater. - delta på relevante konferanser og i aktuelle styrer, utvalg etc. med sikte på å fremme private høyskolers interesser 1.2 Forbedre de private høgskolenes rammevilkår generelt og spesielt med sikte på revidert nasjonalbudsjett 2009 og statsbudsjettet

5 For å nå arbeidsmålet vil NPH i 2009: - levere innspill til stortingskomiteens behandling av budsjettsaker - følge og gi innspill til KDs prosjekt som evaluerer finansieringssystemet - søke private høyskolers basiskomponent i finansieringssystemet hevet til de statlige institusjoners nivå, som et rimelig nivå. Vekst i aktivitet må ikke redusere basiskomponenten i private høyskoler mer enn i statlige institusjoner. - søke etablert stipendiat- og postdocstillinger med statlig tilskudd i private høyskoler på linje med tilsvarende etableringer i statlige institusjoner. - bidra til å sikre likeverdige ressurser til nasjonale forskerskoler uansett eierskap - søke om statlig tilskudd til NPHs virksomhet Virksomhetsområde 2: Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 2.1 Bidra til private høyskolers internasjonalisering For å nå arbeidsmålet vil NPH: - levere innspill til Stortingets arbeid med stortingsmeldingen om internasjonalisering av norsk utdanning - bidra til internasjonal synliggjøring av norske private høyskolers virksomhet slik at akkreditering og statlig finansiering også i internasjonal utdanningspolitikk, baseres mer på likeverdig akkreditert kvalitet enn på institusjonelt eierskap. - at kunnskap om de europeiske utdannings- og forskningspolitiske prosessene skal nå norske private høyskoler 2.2 Bidra til utviklingen av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). For å nå arbeidsmålet vil NPH : - delta i SIUs styremøter og relevante konferanser m.m. - samarbeide med SIU for å øke private høyskolestudenters mobilitet internasjonalt (utvekslingsavtaler, joint degrees etc) Virksomhetsområde 3: Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 3.1 Videreføre kontakten og samarbeidsrelasjonen med Universitets- og Høgskolerådet (UHR) For å nå arbeidsmålet vil NPH: - opprettholde gjensidig observatørstatus og sekretariatssamarbeid - følge utviklingen av private høyskolers medlemskap i UHR 5

6 Virksomhetsområde 4: Internt nettverksarbeid I 2009 vil dette virksomhetsområdet ha følgende arbeidsmål: 4.1 Gjennomføre NPH-arrangementer For å nå arbeidsmålet vil NPH arrangere: - Nettverkskonferanse 15. oktober 2009 i Oslo - Årkonferanse og årsmøte mars 2010 på Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand Vedtaket var ensstemmig Sak 08/09 BUDSJETT 2009 Til saken forelå AUs forslag til budsjett for NPH Årsmøtet NPH vedtar følgende budsjett for 2009: Beholdning og inntekter Budsjett 2009 Innbetalt kontingent ,00 Innbetalt deltakeravgift Sum ,00 Utgifter Lønnskostnader ,00 Reisekostnader, møte o.a ,00 Møter, konferanser ,00 Telefoner, aviser o.a ,00 Overhead til MF ,00 Diverse ,00 Sum ,00 Resultat ,00 Beholdning per ,20 Beholdning per ,20 2. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). Med tanke på NPHs økonomiske situasjon, etableres det et tilpasset kontingentnivå i Dette tilsier følgende kontingenter i 2009: Handelshøyskolen BI Diakonhjemmet høgskole

7 Dronning Mauds Minne høgskole MF Lovisenberg diakonale høgskole NLA-lh Høgskolen Diakonova NLA-h Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Haraldsplass diakonale høgskole NITH Misjonshøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt 8000 Mediehøgskolen Gimlekollen 8000 Bergen Arkitektskole 8000 Rudolf Steinerhøgskolen 5000 Ansgar teologiske høgskole 5000 Høgskolen i Staffeldtsgate 5000 Den norske Balletthøgskole 5000 Fjellhaug misjonshøgskole 5000 Den norske Eurytmihøgskole 5000 Akupunkturhøgskolen Sak 09/09 VALG Valgkomiteen fremmet forslag på valg av to AU-medlemmer for 2 år, ett AU-medlem for 1 år og to varamedlemmer for 1 år. Dessuten ble det fremmet forslag på sammensetning av ny valgkomite. - Rektor Vidar L.Haanes velges til NPHs leder for to år - Rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høgskole og rektor Marianne Skjulhaug, BAS velges til medlemmer av NPH/AU for 2 år - Rektor Bjarne Kvam, NLA-lh velges til medlem av NPH/AU for 1 år - Rektor Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen og rektor Elin Alvestrand, DMMH velges som h.h.v. 1. og 2. varamedlem av AU for ett år. Studentenes Landsforbund har oppnevnt student Iselin Kvalvik Steigen, DMMH som studentrepresentant i NPH/AU for ett år. Rektorene Marianne Skjulhaug, BAS (leder) Hans Aage Gravaas, Fjellhaug misjonsskole og Kari Gran Bøe, Lovisenberg diakonale høgskole velges til valgkomite frem til neste årsmøte. Oslo

8 Arne J.Eriksen sekretær 8

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 09.02.15 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles to representanter fra

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer