Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk"

Transkript

1 Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Møte i Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Tid: Torsdag 15. mai 1200 fredag 16. mai ca kl Sted: Utdanningsforbundet, Hausmannsgt 17, Oslo, Norge Til stede: Hege Valås, Utdanningsforbundet, president Agneta Bolinder, Utdanningsforbundet Else Hostvedt, Skolenes Landsforbund Ole Stoffregen, Danmarks Specialpædagogiske forening (DSF) Leif Sort, Danmarks Lærerforening (DLF) Gudrun Vala Elisdottir; Isländska Förbundet for Specialpedagoger (FIS) Jakup Eydun Gullbein, Färoyrnas Laerarafelag Mats Norrstad, Lärarförbundet. Den nye presidenten Hege Valås ønsket velkommen og åpnet møtet. Spesielt ble Gudrun Vala Elisdottir fra Isländska Förbundet för Specialpedagoger og Else Hostvedt fra Skolenes Landsforbund ønsket velkommen inn i styret. Møtet ble innledet av en presentasjonsrunde. 01/08 Godkjenning av innkalling og sakliste Saklisten ble godkjent med tillegg av to nye saker: 10/08 Møteplan og 11/08 Eventuelt. Praktisk møteplan ble gjennomgått. Innkalling og sakliste ble godkjent med nevnte endringer. 02/08 Godkjenning av referat fra forrige møte Styret gjennomgikk referat fra styremøte på Island april Norge hadde kommentarer og rettinger, og Sverige ønsket en strykning. Endringene ble gjort i originalreferatet som legges ut på nettet og sendes til styremedlemmene. Referat fra styremøte april 2008 ble godkjent med nevnte endringer.

2 03/08 Aktuelle saker Sverige rapporterte om ny spesiallærerutdanning. Man har pr i dag en spesiallærerutdanning som er konsulent-innrettet til forskjell fra tidligere. Den har vært mye kritisert. Nå vil den nye utdanningsministeren innføre en utdanningen som er mer lik den gamle. Lärarförbundet har bidratt aktivt i dette arbeidet og gitt innspill. Forslaget går ut på en generell lærerutdanning i bunn, deretter to valgmuligheter: allmennlærerutdanning og spesiallærerutdanning, med videre muligheter for ulike valg og retninger. Få velger å bli førskolelærer i dag. Derfor ønsker man å gjenninnføre en egen førskolelærerutdanning. I dag er den en del av den generelle lærerutdanningen. I Sverige er skolen desentralisert og har vært kommunenes ansvar siden 80-tallet. Det har ført til store forskjeller mellom rike og fattige kommuner, og for de ulike barn. Det viser et tilsyn som er utført av Skolverket, Sveriges tilsynsmyndighet. Dette gjelder også spesialundervinsing. Det er derfor en gryende diskusjon om å føre mer ansvar og styring tilbake til en mer nasjonal og statlig styrt skole. Det er gitt 1,4 milliarder til kompetanseutvikling Lärarlyftet.. Det er mulig å gjennomføre etterutdanning med 80 % av lønn under studiet. Mange tar spesialpedagogisk etterutdanning. Etterutdanningsmidlene kan kun brukes av de som allerede har lærerutdanning, ikke av de mange ufaglærte som finnes i skolen. Utredningen skal presenteres 3. juni Det kommer ny skolelov fra høsten, med skjerpet krav til likeverd og elevrettigheter. Island rapporterete om ny skolelov til høsten. Lærerhøgskolen og Islands universitet skal slås sammen fra juli i år. Det er usikkert hvordan spesiallærerutdanningen skal utformes. Det er ingen autorisasjon av lærere. Kommunene tilsetter og man blir lønnet etter utdanning. Det er mange ufaglærte assistenter som har elever med behov for spesialundervisning. Skolen diskuteres når det er snakk om lønn, ikke så mye ellers. Islandändska Forbundet for spesialpedagoger er en del av Islands lærerforening, og skal få ny hjemmeside. Man har nå en treårig lærerutdanning på lærerhøgskolen med mulihget for et ekstra år. Damarks representanter fortalte at man nå har gjennomført en forvaltningsreform som betyr at amtene er nedlagt. Ansvar for spesialundervisning er lagt til kommunene. Det finnes ikke en egen spesialpedagogisk utdanning i Danmark for tiden og det er færre spesialpedagogiske institusjoner. Fra Norge ble det fortalt at årets søkertall til lærerutdanningene har gått dramatisk ned. 1,2 søkere per plass. Tidligere evaluering av allmennlærerutdanningen er svært kritisk til utdanningen. Det forhandles også for tiden om en ny pensjonsordning som vil bety at det skal lønne seg å stå lengre i jobb. I dag kan man slutte i skoleverket med en brukbar pensjon fra 62 år. Det er usikkert hva som vil skje, men flere eldre lærere vurderer å gå av tidlig fordi de kan og er usikre på mulighetene senere.

3 Det er satt ned et utvalg Midtlyngutvalget som skal se på hva slags støttesystem det bør være i norsk skole. Spesialundervisning fungerer ikke godt nok i dagens skole. Mange ufaglærte assisitenter blir brukt til spesialundervisning for å spare penger. Utagerende elever er en stor og økende gruppe. Tidlig innsats har blitt et politisk mantra. Det har vært mye positivt fokus på barnehagens rolle. Antall barnehager er bygget ut, men det er en utfordring å få kvalifisert personale, både det å rekruttere nye og beholde de som er der. Aktuelle saker tas til orientering. 04/08 Sluttregnskap for Nordisk spesialpedagogisk konferanse i København 2007 Leif Sort delte ut budsjett og regnskap, og kommenterte de ulike postene. Et mindre overskudd overføres til Norge. Man budsjetterte med en administrativ kostnad på 100 kr pr deltaker. Viktig med en fleksibel avtale. Økonomiavdelingen i DLF er blitt brukt og regnskapet har vært del av regnskapet til DLF. Derfor ingen selvstendig revisjon på det. Styret tar redegjørelsen om budsjett og sluttregnskap til orientering. DLF overfører endelig konferanseoverskudd og tidligere fondsmidler til Utdanningsforbundet. 05/08 Evaluering av Nordisk spesialpedagogisk konferense i København Leif Sort innledet. Det ble delt ut et referat med evaluering fra planleggingsgruppa, samt en vedlagt anbefaling fra ministeriet i Danmark til de øvrige nordiske lands ministerier/departementer. Det ble også overlevert en mappe som inneholder arbeidsdokumenter fra planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Fra evalueringen nevnes: - Samarbeidet med ministeriene ga et kvalitetsstempel til konferansen - godt at Danmarks Lærerforening (DLF) stilte folk til disposisjon for arbeidet med konferansen, bl.a økonomiansvarlig - viktig å ha nok forberedelsestid - tid til å finne internasjonale forelesere - lag dreiebok for selve gjennomføringen - Lag ansvarsfordeling - behov for evaluering fra konferansedeltakerne - tema bør i utgangspunktet være bredt slik at det kan tilpasses utvikling over tid - bør appellere til ulike beslutningstakere, admininstrasjon, lærere osv.

4 - godt med varierende arbeidsformer under konferansen, workshops, grupperom osv. - Bra med elektronisk markedsføring - Hjemmeside - viktig å få avsatt tid/person til arbeidet med hjemmesiden - vertspar/ansvarlige hver dag - viktig å legge til rette for ulike handikap (Adgang for alle-gratisprogram fra nettet) - Er det mulig å unngå forfall siste dag? Bedre å legge konferansen til en hverdag? - påmeldingen var bindende, konferanseavgiften ble ikke tilbakebetalt ved forfall - Fleksibel påmelding: det ble satt sluttdato mht. hotellrom etc., men man tok fortsatt imot påmeldinger helt opp til konferansestart. - info rundt betalingen mellom land - viktig med ulike nummer swift/iban osv. i invitsjonen og gebyr i begge ender ved overføring - viktig med personlig adresse - alle henvendelser direkte til kurskontoret om selve konferansen. Påmelding osv. - elektronisk påmelding - direkte - kontrakt med konferansesenteret, viktig med antall og presis avtale, teknisk utstyr avklares på forhånd - også med forelesere, utstillinger ga inntekter ( kr) - eventuell festmiddag bør inkludere vin. Andre kommentarer: Arbeidet med konferansen i Danmark har styrket arrangørenes forhold til ministeriet og Kommunenes landsforening. Ved neste konferanse bør man vurdere om to dager er nok og ikke legge konferansedager inn i en helg. Man bør også vurdere særlige tilretteleggingsbehov på et tidlig tidspunkt. Fredriksberg som vertskommune fungerte veldig godt. Konferansen var godt organisert, cafe-møtene var positive og ga anledning til nyttige samtaler. Deltakerlisten bør si noe om arbeidsplass. Work-shops var av varierende kvalitet og de bør kvalitetssikres. Er det nødvendig med work-shops? Evalueringen fra planleggingsgruppa tas til orientering og legges til grunn for arbeidet med neste konferanse, sammen med momenter som kom fram i møtet. 06/08 Nordisk spesialpedagogisk konferanse i Norge 2010 Tid Sted Tema Hege Valås innledet med forslag om tidspunkt og sted: Tid: april 2010 Sted: Oslo eller Trondheim Sted: Flertallet i styret ga uttrykk for at at det er svært viktig med gode transportmuligheter og enkel flytransport fra nordiske land. Trondheim vil for reisende fra noen av de nordiske land bety at man må bruke fler transporkombinasjoner/flere flyturer. Summen av komentarer pekte i retning av Oslo som konferansested. Det er ikke

5 nødvendig å ha et konferansested med overnattingsmuligheter, men man bør legge til rette for ulike alternativer for overnatting. Tema: Konferansen bør ha en rød tråd og bør bygge på tidligere konferansers tema om inkludering men med et utvidet fokus på ulike aldersgrupper. Hva skjer med de som trenger mest hjelp, er det fokus nok på denne gruppen eller blir vekten lagt for mye på atferdsvansker? Likeverd og en skole for alle er sentrale begreper. Trass en ideologi som vektlegger en skole for alle, øker forskjeller mellom kommuner og innslag av segregering øker i flere av de nordiske land. Hva menes med likeverdig utdanning? Utdanningens samfunnsmandat sett i lys av markedskrefter og krav til produktivitet kan være en utfordring. Vi må sette fokus på behov for kvalitet og kompetanse i spesialpedagogikken og hvordan vi kan forebygge frafall i videregående opplæring. Vi bør ha en bred målgruppe og legge vekt på tidlig innsats. Det er viktig å samarbeide godt med myndigghetene om tema Styret tilrår at neste nordisk spesialpedagogisk konferense holdes i Oslo april /08 Vedtekter for NFSP Styret gjennomgikk vedtektene og man var enig om de forslag til forandringer som kom. Vi oppdaterer vedtektene og sender de ut sammen med referatet. Vedtektene undertegnes på neste møte. Vedtektene ble godkjent med de endringer som ble foreslått. Vedtektene undertegnes på neste møte. 08/08 Handlingsplan for NFSP Norge fikk i oppdrag å legge fram forslag til en revidert virksomhetsplan på neste møte. Historikken oppdateres og føres videre. Noe historie stykes. Avsnittet om tidskriften kan kortes ned. Forslag til handlingsplan for NFSP for utarbeides av de norske styremedlemmene og legges fram på neste møte.

6 09/08 Hjemmeside for NFSP Siden er laget på et gratisprogram. Domeneavgiften er liten. Teknisk må ansvaret overføres fra Danmark til Norge. Hjemmesiden oppdateres og organiseres annerledes. Logoen til konferansen tas vekk fra forsiden. Sverige undersøker om vi har noe skriftlig materiale fra konferansen i Västerås som kan legges inn på hjemmesiden. Det er behov for å kunne gjøre raske endringer og oppdateringer. Hjemmesiden bør være et fast innslag på hvert møte. Vi bør overveie hvor langt bak vi finner protokoller. Siden bør innholde: - Litt om de ulike medlemsforbund med lenker - Litt info om de ulike lands spesialpedagiske utdanning - Saklister og referater etter godkjenning - Informasjonsskriftet høyere opp - Nyhetsfelt - Program og forelesninger fra tidligere nordiske konferanser Norge overtar det administrative ansvaret for hjemmesiden. Siden bygges ut med utgangspunkt i det som kom fram under møtet. Det settes opp en sak på hvert møte hvor vi diskuterer hva som skal inn på hjemmesiden. 10/08 Møteplan Forslag om neste møte er to dager i Finland i høst. Vi har fått forslag om følgende tidspunkter i prioritert rekkefølge: oktober, september, 31. oktober-1. november. Styret innstiller på oktober. Vi undersøker om vi kan få et program som innholder skolebesøk eller en innledning om spesialundervising i Finland. Våren 2009 vil det være aktuelt å ha møte på Færøyene. Forslag 4.-5., juni Instilling på å møte oktober Tidlig om morgenen. 11/08 Eventuelt Adresselisten ble oppdatert. Den sendes ut på nytt før neste møte. Hege Valås president

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Refarat fra møte i Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Tid: Fredag 24.- lørdag 25. oktober 2008 Sted: Helsinki, Finland Til stede: Hege Valås, Utdanningsforbundet,

Detaljer

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Referat fra møte i Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Tid: Fredag 4. lørdag 5. desember 2009 Sted: Stockholm, Sverige Til stede: Hege Valås, Utdanningsforbundet,

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Skolens rå dgivning i utvikling

Skolens rå dgivning i utvikling Skolens rå dgivning i utvikling Råpport frå konferånse på Lillehåmmer 12. måi 2015 Arrangør: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer Torild Schulstok og Må rten Kåe Påulsen Innhold

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer