Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip"

Transkript

1 Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip

2 S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F U N N S V I T E N - S K A P E L I G E FA G L Æ R E R U T D A N N I N G I M E D I S I N I P S Y K O L O G I MARIN TEKNIKK Et hav av muligheter Havet har utfordret nordmenn i generasjoner. Der ligger ressursene om har gjort Norge til en stormakt innen marine aktiviteter. Ressurser er der fremdeles, og ved hjelp av teknologi fra Marin teknikk, samt din fantasi, skaperkraft og eventyrlyst kan vi forme den videre framtiden til det beste for alle. 2

3 K U N S TA K A D E M I E T U T Ø V E N D E M U S I K K - U T D A N N I N G Havet gir oss de største utfordringene og de største mulighetene. Med utdanning fra marin teknikk står det spennende og krevende oppgaver og venter på deg. I generasjoner har nordmenn arbeidet hardt for å mestre havet. Mestring har vært viktig for utkomme og overlevelse, innen handel, transport og skipsfart, og i nyere tid olje- og gassutvinning. Dette har gitt oss kunnskaper du ikke finner andre steder i verden. Disse kunnskapene kan du få del i gjennom sivilingeniørstudiet i marin teknikk ved NTNU. På Institutt for marin teknikk er vi stolte av at vi er en av verdens ledende marintekniske utdanningsinstitusjoner på universitetsnivå. Norge har en kystlinje som når halvveis rundt jordkloden ved ekvator. Størstedelen av befolkningen har bodd ved eller i nærheten av kysten. Selv om vi utgjør mindre enn en promille av jordens befolkning, er Norge i dag blant de tre til fire ledende nasjoner når det gjelder skipsfart og tredje største eksportør av petroleumsprodukter, det vil si olje og gass. Når Norge også er en av verdens største eksportører av fisk, er det enda større grunn til å betrakte oss som den ledende nasjon innenfor marin virksomhet. Det er av avgjørende betydning for Norge at vi fortsetter å utvikle effektive, rimelige og ikke minst miljøvennlige løsninger på dette området. Vi trenger flere jenter I dag har vi vel 50 jenter blant 400 gutter, men vi vil gjerne ha flere. Som jente har du mye å bidra med i det marintekniske miljøet både gjennom dine kunnskaper, erfaringer, normer og verdier, samt personlige egenskaper og prioriteringer. Det er ingen tilfeldighet at det marin-tekniske miljøet etterspør flere kvinner. Velkommen ombord Vi trenger unge mennesker som tenker på framtiden i et globalt perspektiv, som vil flytte grenser med utgangspunkt i fantasi, skaperkraft og miljøbevissthet, og som ønsker kontakt og samarbeid med andre folk og land. Vil du være med å prege utviklingen til havs i framtiden? Vil du være med å sikre dine etterkommere et godt livsgrunnlag og livskvalitet? Da søker du på studieprogrammet for marin teknikk ved NTNU i Trondheim, den største utdanningsinstitusjonen innenfor marin teknikk i den vestlige verden. 3

4 S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F U N N S V I T E N - S K A P E L I G E FA G L Æ R E R U T D A N N I N G I M E D I S I N I P S Y K O L O G I MARIN TEKNIKK Marin virksomhet utgjør ca 60 prosent av Norges eksportverdi, og er ryggraden i vår økonomi. Innen olje og gass går vi stadig dypere for å finne nye felt, samtidig er havet et velfylt spisskammer som kan gi mat til mange. Herfra kan vi også hente miljøvennlige energikilder, og skipstransport er den klart viktigste transportform i verdenshandelen. Vi går dypere For 30 år siden stod vi foran en marinteknologisk utvikling på norsk kontinentalsokkel som få ante rekkevidden av. For fortsatt å kunne utnytte havets energiressurser, må vi bevege oss ut på stadig dypere vann. Norges olje- og gassressurser er anslått å kunne vare i minst 70 år til, og med kreative og dyktige løsninger kan vi utnytte nye felter og forlenge denne tidsperioden. Både leting, produksjon og transport av olje og gass er kompliserte og krevende oppgaver, og på dypt vann stilles ekstra store krav til de tekniske løsningene. Dypvannsteknologi vil derfor være et viktig område fremover, med utvikling av lettere, billigere og enklere undervannsløsninger. Du møter krefter du aldri har drømt om Havet gir en rekke muligheter, men også enorme utfordringer. Sjøvann er blant de væsker som gir mest korrosjon og trykket øker jo dypere du kommer. Det må tas hensyn til strømninger, og konstruksjonene på havoverflaten må kunne tåle ekstreme bølgepåkjenninger. Undervannskonstruksjonenes møte med naturkreftene medfører risiko for gradvis nedbryting eller plutselige sammenbrudd. Utvikling av slike konstruksjoner innebærer å finne krysningspunktet mellom det ønskelige og det mulige, mellom sikkerhet og økonomi. Energi fra havet Utnyttelse av bølge-, strøm- og vindkraft som et supplement og alternativ til energi produsert fra 4

5 K U N S TA K A D E M I E T U T Ø V E N D E M U S I K K - U T D A N N I N G et prioritert område også innen fiskeri, for selv om fiskeri er et yrke preget av trivsel, innebærer det også høg risiko for liv og helse. For havbruk er hovedutfordringene knyttet til lokal forurensning, bevaring av hav og havmiljø, installasjoner i værutsatte farvann og oppdrett av nye arter. fossilt brennstoff (kull, olje, gass) får stadig økt fokus. For Norge med sin lange kystlinje er utforskning og utbygging av slike ikke-forurensende energikilder særlig interessant. Denne utviklingen er idag i sin spede begynnelse, og mange spennende utfordringer vil prege framtiden her. Matressurser for en hel verden Verdens befolkning øker raskt og det er en stor utfordring å skaffe mat til alle. Derfor må vi utnytte alle muligheter for matproduksjon. Havets spiskammer inneholder verdifull mat, rik på proteiner, fett, mineraler og vitaminer. Norge er i dag en av verdens største eksportører av fisk, takket våre havområder som er blant de rikeste i verden. Oppdrettsnæringen har hatt en rask vekst og utgjør om lag halve eksportvolumet av fisk. I dag etterspørres nye distribusjonssystemer for sjømat, som sikrer kvaliteten fra fangstledd til konsument. Våre fiskebestander er fornybare ressurser som kan bli et spiskammer for verden i all fremtid. I internasjonale farvann drives i dag et omfattende rovfiske, og en ansvarlig forvaltning av ressursene er av avgjørende betydning. Det må utvikles teknologi som gjør oss i stand til å ta den fisken vi ønsker uten skadevirkninger for det øvrige livet i havet. Matproduksjon fra havet med moderne fiskeriteknologi er svært energikrevende. Fiskeriene bruker ganger mer energi pr. enhet produsert mat enn moderne jordbruk gjør. Her ligger en stor utfordring for våre fiskerier. Sikkerhet er Vannveier avløser landeveier En stor del av verdens råvarer og ferdigprodukter transporteres sjøveien. Verdens handelsflåte krever stadig fornyelse. Fart, sikkerhet, miljøvennlighet og kostnadseffektivitet er viktige konkurransefaktorer i denne sammenheng. Begrenset kapasitet på veinettet gjør at vi i større grad må benytte sjø- og elvetransport for å dekke et økt transportbehov. Hensynet til miljøet favoriserer sjøtransport fordi den forurenser mindre pr. tonn last/pr. km enn andre transportformer. Sikkerhetsmessig er det også tryggere å frakte farlig last på sjøen enn gjennom tett befolka områder. I denne sammenheng er det viktig å utvikle totale transportløsninger som dekker transport av varene fra produsent til mottaker. 5

6 S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F U N N S V I T E N - S K A P E L I G E FA G L Æ R E R U T D A N N I N G I M E D I S I N I P S Y K O L O G I MARIN TEKNIKK Fly på vannet Utviklingen av hurtigbåter har blitt en omfattende verdensindustri som gjør store fremskritt. Norge er et av de ledende landene i denne utviklingen. Hurtigbåter har etter hvert blitt en konkurrent til flyene og mye av teknologien knyttet til hurtigbåtene er overført fra luftfarten. Det er en rekke teknologiske utfordringer knyttet til hurtigbåter. Blant annet motstand, fremdrift, sjøegenskaper materialvalg, maskineri og design. Høy hastighet med lavest mulig kostnader er viktig, samtidig som sikkerhet og komfort for passasjerene skal oppfylles. skader fra forurensninger i det marine miljø er en viktig oppgave for fremtiden. Samtidig som sjøtransport er svært energieffektiv og miljøvennlig sammenlignet med mange andre transportformer, så er vår marine virksomhet så omfattende at den norske handelsflåten forbruker ti ganger så mye fossilt drivstoff som den norske bilparken. Dette medfører et høyt utslipp av miljøgasser. Ved Institutt for marin teknikk ved NTNU kan du lære om hvordan man utvikler mer miljøvennlige motorer for bruk til lands og vanns. Miljøvennlig til sjøs Norges omfattende marine virksomhet nasjonalt og internasjonalt tilsier at vi har et spesielt ansvar for å forhindre miljøkatastrofer som følge av skipsforlis eller oljevirksomhet. Det man kanskje frykter mest er ukontrollerte utslipp av olje og gass, med de følger det kan få for sjøfugl, fiskebestand og strender. Arbeidet med å videreutvikle teknologi for å forebygge ulykker og forhindre 6

7 K U N S TA K A D E M I E T U T Ø V E N D E M U S I K K - U T D A N N I N G Selvsagt vil vi ha de flinkeste elevene, men det betyr ikke at du må være klassens lys i matematikk. Kanskje har du andre kvaliteter som er like viktige? Teknikk er menneskenes verktøy for å overleve på jorda og videreutvikle samfunnet. Som sivilingeniør er du med på å styre utviklingen. 7

8 S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F U N N S V I T E N - S K A P E L I G E FA G L Æ R E R U T D A N N I N G I M E D I S I N I P S Y K O L O G I MARIN TEKNIKK Studiet: høyt nivå trivelig og inspirerende Vi spurte professor Ola Westby ved institutt for marin teknikk hva han synes om studiet i marin teknikk. Hvorfor er det viktig å utdanne mennesker innen marin teknikk? Det aller meste av norsk eksport er knyttet til havet, særlig skipsfart, fiskerinæring og olje- og gassindustri. Norges fremtid er i stor grad avhengig av at vi beholder en høy kompetanse i marin virksomhet og at vi utdanner sivilingeniører for hele bransjen. Hva er spesielt med Trondheim når det gjelder dette studiet? Det er antagelig ikke noen annen bransje i Norge som holder så høyt internasjonalt nivå som den bransjen som er knyttet til havet. Marinteknisk senter ved NTNU i Trondheim er det største forskningsog undervisningssenteret i marin bransje i den vestlige verden. Dette gjør at studenter får delta i, og blir hørt i internasjonalt marint samarbeid. Det er ganske enkelt et trivelig og inspirerende miljø i Trondheim, enten man engasjerer seg utad eller ikke. Og det er morsomt å arbeide og undervise der også. Hvilke framtidsutsikter har man? Norsk næringsliv byr på arbeidsplasser i alle typer marine virksomheter, bl.a. rederier, oljeselskaper, klasseselskaper, meglere, ingeniørselskaper, konsulenter, datafirmaer, skipsverft, byggeverksteder, utstyrsleverandører og hele fiskerinæringen, inklusive oppdrettere. Mange sivilingeniører skifter jobb fra den ene bedriftstypen til den andre. Dette gjør også marin virksomhet spesielt attraktiv og konkurransedyktig. Hvordan er undervisningen? Første halvdel av studiet er en grunnutdannelse i de allmenne fag som man forventer at en marin student skal kunne. I andre halvdel av studiet kan studentene ut fra sine egne interesser velge mellom svært ulike fagkombinasjoner; for eksempel avanserte tekniske beregninger, datateknikk, praktiske fag, ledelsesfag eller kreativ design. Hva mener studentene? Hvorfor begynte de her, og ble det som de hadde forventet? Folke Sørli går fjerdeåret. Han forteller at det var et program på Discovery som fikk ham til å søke. Det var et program om cruiseskip og byggeteknikk. Jeg syntes det så kult ut å kunne bygge noe sånt. Fredrik Møller, sisteårsstudent, er enig. Det var lysten til å jobbe kreativt og samtidig praktisk rettet som fikk ham interessert. I tillegg hadde han vært i militæret sammen med en som hadde studert her, og som kunne fortelle om det gode miljøet på studiet. Linjeforening med egen seilbåt var for eksempel noe som virket fristende. Tredjeårsstudent Tale Ulstein og førsteklassing Roy Erland forteller at det var en generell interesse for båter og sjøen som fikk dem til å søke hit, samtidig som de hadde lyst til å bli ingeniører. 8

9 K U N S TA K A D E M I E T U T Ø V E N D E M U S I K K - U T D A N N I N G Ble det slik dere trodde det skulle bli? Nå i begynnelsen er det sånn at det sosiale nesten overskygger det faglige. Det er så mye som skjer og så mange å bli kjent med, så fram til nå har det vært nesten bare morsomt, sier Roy. Ja, det er sterkt fokus på det sosiale her, sier Fredrik. Jeg hadde trodd at det kom til å være en mye større arbeidsmengde, sier Tale. Men hva med fremtiden? Jeg gleder meg til å begynne å jobbe, sier Fredrik. Han er den som er nærmest slutten. Ja, det skal bli spennende å se om teoriene virker i praksis, sier Folke. De andre er ikke helt enige. Det er nok å gjøre, tydeligvis. Folke forteller at det er veldig teknisk og teoretisk, men det er tydelig at studiet har mye spennende å tilby. Gruppearbeid er bra, sier Roy. Jeg har alltid likt best å jobbe alene, men gruppeprosjektene er spesielt morsomme. Jeg satte pris på å få muligheten til å studere i utlandet, sier Fredrik. Han hadde en periode ved University of California at Berkley da han gikk fjerdeåret. Instituttet har avtaler med andre universiteter, blant annet i USA og Brasil, og oppfordrer studentene til å reise ut en periode. Linjeforeningen Mannhullet Studentene på marin har et samhold andre misunner. Samholdet er ingen tilfeldighet. Miljøet på Marin generelt er helt unikt med studentforeningen Mannhullet som er en av de mest aktive linjeforeningene ved NTNU, og som har lange tradisjoner. Linjeforeningen har mange undergrupper som konsentrerer seg om spesielle aktiviteter. Eksempler er studentavisa Marina, Vannsykkelgruppen, sangkoret Tåkeluren, seilbåten Steinbiten II, motorbåten Havfruen og turlaget Koma. Disse undergruppene er sentrale i de sosiale aktivitetene som arrangeres i regi av marinstudentene, og er med på å skape et godt samhold. Som ny student vil du bli kjent med Mannhullet og deres aktiviteter gjennom linjeforeningens fadderordning for nye studenter. 9

10 S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F U N N S V I T E N - S K A P E L I G E FA G L Æ R E R U T D A N N I N G I M E D I S I N I P S Y K O L O G I MARIN TEKNIKK Et hav av jobbmuligheter Som sivilingeniør i marin teknikk har du mange muligheter. Skipsfart, offshore, fiskeri og havbruk er alle bransjer som har bruk for din kompetanse. Etter fem år på marin teknikk har du en spesialutdanning innenfor et område hvor Norge ligger i verdenstoppen. Jobbmulighetene er mange, og du kan få jobb både i Norge og resten av verden. Noen eksempler: Du kan jobbe på et konstruksjonskontor som selger ingeniørtjenester til oljeselskaper. Du kan få jobb i selve oljeselskapet, hvor du foretar analyser og vurderinger i forbindelse med drift og vedlikehold av oljeinstallasjoner. Du kan jobbe med forskning og være med på å opprettholde vår posisjon som en internasjonalt ledende marin nasjon. Et eksempel på en slik forskningsinstitusjon er MARINTEK (Norsk Marinteknisk Forskningsinstitusjon AS) som holder til ved Marinteknisk senter i Trondheim sammen med NTNU. En annen mulighet er å jobbe i kontroll- og klasseselskap, for eksempel i Det Norske Veritas (DNV) som er et av verdens største klassifikasjonsselskaper. Kontrollog klasseselskapene jobber først og fremst med sikkerheten til sjøs. Du kan jobbe på skipsverft, på rederier, med fangst og oppdrett av fisk, og med internasjonal skipstrafikk. Eller du kan jobbe med noe helt annet, for det man lærer om ett felt innenfor én bransje kan svært ofte overføres til et lignende felt innenfor en annen bransje. Valgene er mange og varierte. 10

11 K U N S TA K A D E M I E T U T Ø V E N D E M U S I K K - U T D A N N I N G Fakta om studiet De to første årene vektlegges naturfaglige emner og matematikk. De fleste av disse emnene er felles for alle sivilingeniørstudentene ved NTNU. I emnene marin teknikk intro og marin teknikk 1 4 lærer du om design, styrke, maskineri og om krefter fra bølger, strøm og vind på skip og offshore konstruksjoner. Du kan søke om overgang/opptak fra andre sivilingeniørstudier ved NTNU. I tillegg tas også opp studenter til 2-årig masterstudium med bakgrunn fra 3-årig relevant ingeniørutdanning. I tredje årskurs velger du mellom studieretningene marine konstruksjoner og marine systemer. Disse bygger videre på det du lærte i de to første årene. I fjerde årskurs fortsetter spesialiseringen innenfor studieretningen du har valgt. Femte årskurs avsluttes med en masteroppgave (diplomoppgave). I arbeidet med masteroppgaven deltar du ofte i prosjekter der industrien og NTNU samarbeider aktivt. Tverrfaglighet er et viktig stikkord for studiet. Å arbeide tverrfaglig innebærer å utnytte den kunnskapen og de ressursene som hver person i en gruppe har for å løse en oppgave. I næringslivet er det mange ganger helt avgjørende at de ansatte kan fungere i tverrfaglige grupper. Studiet i marin teknikk Sivilingeniørstudiet er femårig. Hvert år deles inn i to semestre, som regel med fire obligatoriske eller valgbare emner. Ekskursjon I løpet av tredje årskurs har studentene mulighet til å dra på ekskursjon. Ekskursjonen planlegges og gjennomføres av studentene i samarbeid med en eller flere vitenskapelig ansatte. Hovedmålet med ekskursjonen er å se og lære om bedrifter innen fagområdet marin teknikk. I tillegg er det et fint sosialt arrangement. Ut i verden Om lag 20 % av studentene velger å ta ett år av studiet i utlandet. Som student kan du benytte deg av utveklingsavtaler med de mest anerkjente universitetene i USA, som Massachuttes Institute of Technology, University of California at Berkeley, University of Michigan og University of New Orleans. Dessuten er det muligheter for å studere i de fleste land i Europa, i Brasil, Singapore, Japan og Australia. Det er også muligheter for å få sommerjobber i utlandet. Leseplass Fra 7. semester har studentene ved Marinteknisk senter egne datasaler, grupperom, lesesaler og studentkontor. Kanskje aller viktigst for studiemiljøet, er det at alle studentene får egen kontorplass i høyere årskurs. Marin teknikk Antall studenter tatt opp i 2004: Adresse: 86 på femårig masterstudium 7 på toårig masterstudium NTNU FAKTA Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 7491 Trondheim Telefon: / Telefaks: Url: E-post: Studieveileder: Linjeforening: Mannhullet mannhullet 11

12 w w w. s t u d i e r. n t n u. n o Grafisk produksjon: Tapir Uttrykk. Foto s. 1 og 9: Arild Juul. Illustrasjoner: Bjarne Stenberg. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det er en grunn til at NTNU er det eneste universitetet med «Norges» i navnet. Det er her den teknologiske kunnskapen i landet vårt er samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen vår. Studiebyen Trondheim

Trykt på Multiart Matt. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, PEFC, FSC, og Svanemerking. Produksjon: Trykkpartner AS

Trykt på Multiart Matt. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, PEFC, FSC, og Svanemerking. Produksjon: Trykkpartner AS Trykt på Multiart Matt. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, PEFC, FSC, og Svanemerking. Produksjon: Trykkpartner AS NTNU Det skapende universitet Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A

Detaljer

Ta en utfordring skap løsningene

Ta en utfordring skap løsningene 2007 2008 Sivilingeniørutdanning ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap løsningene Foto: Kim Nygård sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion,

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK Vi leter etter deg som vil bli fysiker Over oss eksploderer stjerner i ufattelig store supernovaer.

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK Vi leter etter deg som vil avsløre naturens hemmeligheter Over oss eksploderer stjerner i ufattelig

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Hvor mange typer antibiotika

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM FYSIKK Vi leter etter deg som vil avsløre naturens hemmeligheter Over oss eksploderer stjerner i ufattelig

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

LNG skip fra Statfjord B i 1979

LNG skip fra Statfjord B i 1979 Instituttets utvikling i en skiftende verden LNG skip fra 1970 Verdens største tankskip ble bygd på Rosenberg i 1951 Statfjord B i 1979 O. M. Faltinsen Institutt for Marin Teknikk NTNU Fra skip til kyst-

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Ny marin satsing og forskningsagenda

Ny marin satsing og forskningsagenda 1 Ny marin satsing og forskningsagenda Harald Ellingsen Institutt for marin teknikk Høstkonferansen Frøya Torsdag 8. nov. 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU mars 2 Institutt for marin

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger

Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger Sivilingeniørutdanning og jenter Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger 2007 2008 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Betydningen av teknologisk utvikling vil bare øke i framtida.

Detaljer

Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger

Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger Sivilingeniørstudier og jenter Ta en utfordring, jenter skap nye teknologiske løsninger Fakultet 1 for ingeniørvitenskap og teknologi Teknologi vil alltid være en bærebjelke i samfunnsutviklingen, og det

Detaljer

Your Extreme Team Ocean Mafia Monkeys

Your Extreme Team Ocean Mafia Monkeys Your Extreme 2015 Team Ocean Mafia Monkeys Lagsammensetning Laget Ocean Mafia Monkeys består av Thomas By, Sondre Hafnor, Svein Ollestad, Erik Vassøy Olsen og Lars Marius Strande. Vår gruppe har opprinnelse

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i geofag og petroleumsteknologi. Ta en utfordring skap sikker grunn

Sivilingeniørstudiet i geofag og petroleumsteknologi. Ta en utfordring skap sikker grunn Sivilingeniørstudiet i geofag og petroleumsteknologi Ta en utfordring skap sikker grunn SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM KJEMI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI Vi leter etter deg som vil skape en bedre fremtid Hva har mobiltelefoner, fleecegensere, kosmetikk og legemidler til

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Det femårige sivilingeniørstudiet Våre internasjonale MSc programmer Opptak fra ingeniørhøyskoler

Det femårige sivilingeniørstudiet Våre internasjonale MSc programmer Opptak fra ingeniørhøyskoler Det femårige sivilingeniørstudiet Våre internasjonale MSc programmer Opptak fra ingeniørhøyskoler Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk STUDIEPROGRAM MARIN TEKNIKK FEM-ÅRIG,

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Prosjekt Norge hvorfor er det viktig for NTNU?

Prosjekt Norge hvorfor er det viktig for NTNU? Prosjekt Norge hvorfor er det viktig for NTNU? Olav Bolland, Dekan Fakultet for ingeniørvitenskap Kunnskap for en bedre verden NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet TRONDHEIM GJØVIK ÅLESUND

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! Sivilingeniørstudiet nanoteknologi Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK EN AV DISSE FULLFØRER ALDRI VIDEREGÅENDE. I skolen har vi en stor bekymring, og det er frafall i videregående skole. I Norge er det slik at en

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier Trykt på Munken Polar. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, EMAS, FSC og Svanemerking. Produksjon: Tapir Uttrykk. Design/AD: Agendum See Design as. Illustrasjon: Agendum See Design/Commando

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM KJEMI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI Vi leter etter deg som vil skape en bedre fremtid Hva har mobiltelefoner, fleecegensere, toalettartikler og legemidler

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008. Trondheim/20.08.08

NVF Stipend Rapport. Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008. Trondheim/20.08.08 NVF Stipend Rapport Rapport fra studietur til California i forbindelse med masteroppgave ved NTNU våren 2008 Trondheim/20.08.08 Marte Aasland Hansen Linn Verde Thon Forord Takk for støtte som, sammen med

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS)

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse INNLEDNING Masterstudiet i HMS (MHMS) for realfagsstudenter

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG (også litt for gutter) Jørgen Sjaastad Jenter & realfag 2.juni 2010 For få norske jenter velger realfag Arbeidslivet Glede Jørgen Sjaastad Jenter & realfag

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI

MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM KJEMI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG KJEMI Vi leter etter deg som vil skape en bedre fremtid Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt? Hva har brenselsceller, ny kreftmedisin

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

SIVILINGENIØRUTDANNING ELEKTRONIKK

SIVILINGENIØRUTDANNING ELEKTRONIKK SIVILINGENIØRUTDANNING ELEKTRONIKK 2012 2013 SIVILINGENIØRUTDANNING ELEKTRONIKK Vi leter etter deg som vil skape framtidens teknologi Hvordan lager vi «pillekamera» for å se inn i kroppen, minedetektorer

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer