Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk! Før møtestart inviteres medlemmene til ekskursjon på Biblioteket kl. 15:00 Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/29 PS 2014/30 PS 2014/31 PS 2014/32 RS 2014/7 RS 2014/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Oversikt over planlagte saker til utvalget høst 2014 og vår 2015 Vedtaksoppfølging Kultur, idrett og mangfold. Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2014/ /4819 RS 2014/9 Kulturplan for Halden kommune - revisjon. 2013/6873 RS 2014/10 Orientering DNBE 2008/113 RS 2014/11 Referat styringsgruppen Opera Østfold 2008/940 PS 2014/33 Plan for ekskursjoner 2014/4833 PS 2014/34 PS 2014/35 Søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival Byjubileet 2015 Økonomirapport pr. juli 2013/4246 Side nr. Per Magnus F. Sandsmark utvalgsleder Side2

3 PS2014/29Godkjenningavinnkalling PS2014/30Godkjenningavsaksliste PS2014/31Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/32Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2014/ Stein Wilhelmsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Oversikt over planlagte saker til utvalget høst 2014 og vår 2015 Sammendrag av saken: Planlagte saker høst 2014: - Høring rammeplan kulturskole - Idrett og friluftplan revidering - Kulturplan - Økonomiplan - Budsjett 2015 Økonomirapport fremlegges utvalget hvert møte. Vår 2015: - Fremleggelse av budsjett kultur i jan/feb møte. - Tildeling av kulturmidler i februar møte. Økonomi rapporter fremlegges utvalget hvert møte. Side5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2014/ Stein Wilhelmsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Vedtaksoppfølgning Kultur, idrett og mangfold. Sammendrag av saken: Kultur, idrett og mangfold Gjennomførte vedtak: 1. Reduksjon andre utgifter 1,2 mill: Innarbeidet og gjennomført. 2. Kultursalen reduksjon kr.: Utfordrende å innfri. Fortløpende vurdering av alternative tiltak. 3. Spillemidler: Gjennomført. 4. Arrangement støtte: Det er utbetalt i arrangement støtte etter søknad for Resterende midler ble omdisponert til inndekning av bokprosjektet og midler til byjubileet. 5. Driftstøtte idrettslag: Redusert jfr nye tiltak(se pkt 2 under nye tiltak) 6. Bibliotek: Opprettholdt åpningstider jfr vedtak. Midler til innkjøp redusert. 7. Overbudsjettert Remmen svømmehall inndras: Gjennomført! 8. Stillingsreduksjon Kulturkontoret: Delvis gjennomført. Det arbeides med overføring av ansatt til annet arbeid i kommunen. 9. Ungdomsråd: Gjennomført. 10. Støtte til byjubileet: Gjennomført. 11. Skolemusikkorps: Gjennomført. Ytterligere reduser som følge av pkt 2 Nye tiltak. Skolemusikkorps fikk tildelt i juli etter ny vurdering gjort av Rådmannen. 12. Diversekutt kulturadm : Gjennomført. Nye tiltak: 1.Kulturskolen økt inntekt : Tilbudet organiseres i mer gruppeundervisning. Barn på venteliste får plass og inntektene øker: Det arbeides med nye skolegrupper og nye ansatte er tilsatt som vil gi økt inntek Side6

7 gjennom nye skolegrupper. Arbeidet med å organisere øvrig tilbud til mer gruppeundervisning pågår. 2. Støtte/tilskudd lag, foreninger med mer reduseres 1.5 mill: Vedtak gjennomført. 3. Tirsdag/torsdagsgruppa fortsetter sitt tilbud, men med bemanning/personell fra boligene: Ikke gjennomført. Det arbeides med dette og vil være gjennomført pr Side 2 av 2 Side7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Utsendte vedlegg Planprogram. Kulturplan for Halden kommune - revisjon. Sammendrag av saken: Enhet for kultur, idrett og mangfold er i gang med revisjon av Kulturplan for Halden. På grunn av mindre ressurser går arbeidet noe senere enn planlagt. Prosessen pågår, og vi følger planprogrammet med endelig vedtak av kulturplanen i desember Side8

9 Revisjon av kulturplan for Halden kommune. Forslag til planprogram. Bakgrunn for revideringen. Kommunestyret vedtok i november 2007 Kulturplan for Halden kommune Planen skal revideres hvert fjerde år. Visjon: Planens visjon Halden den lille byen med de store opplevelsene videreføres. Formålet med planarbeidet. Fastlegge mål for kulturområdet. Fastlegge strategier for å nå målene. Utarbeide en handlingsplan for å gjennomføre strategiene. Planens hovedstruktur: 1. Innledning 2. Mål 3. Strategier 4. Handlingsplan Planens innhold og temavalg: Innledning. - Bakgrunn - Status Mål / strategier / handlingsplan Dette arbeidet er en revisjon av Kulturplan for Halden og vi ønsker å videreføre følgende tema: 1. Kulturarbeid for barn og unge 2. Arenaer for kulturaktiviteter. 3. Frivillighet 4. Kulturminnevern 5. Den Norske Kirke Side9

10 Nye temaer i revidert plan: 8. Kulturtilbud for ALLE 9. Kulturkvartalet 10. Opplevelsesnæringer og kulturbasert næring 11. Det lokale kulturlivet / kulturformidling 12. Prosjekter / større arrangementer i planperioden 13. Folkehelse Disse temaene er ikke videreført: Temaene Prosjekt og samarbeid Halden verden er ikke ført videre. Dette punktet faller inn under tema 11: Prosjekter / større arrangementer i planperioden. Frivilligsentralen. Dette tema omtales under tema 3 : Frivillighet. Halden kulturråd. Dette tema omtales under tema 3: Frivillighet Forholdet til andre planer Kommunedelplan for kultur skal forholde seg til andre kommunale planer og fylkeskommunale planer. Regionalplan kultur Kulturminneplan for Østfold Kommuneplan for Halden samfunnsdel Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunens helse- og omsorgsplan Kriminalitetsforebyggende plan for Halden kommune Rammer og premisser: Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd ( Kulturlova, LOV ) St.m. 39 ( ) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge. Folkebibliotekloven. Lov om folkebibliotek ( LOV ) Opplæringslova. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa ( ) Plan- og bygningsloven (LOV nr 71 ) St.m. 39 ( ) Frivillighet for alle T-1472 Universell utforming som kommunal strategi Side10

11 Organisering av arbeidet. Styringsgruppe: Hovedutvalg for kultur og idrett Prosjektgruppe Det opprettes en administrativ prosjektgruppe: Kulturadministrasjonen Plan og økonomi v/espen Sørås Arbeidsgrupper: Det opprettes arbeidsgrupper for områder der det er aktuelt. Informasjon og medvirkning: Planforslaget sendes på høring til lag og foreninger, institusjoner og andre aktører. Planforslaget legges ut på høring på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Det vil bli avholdt møter med Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Halden kulturråd. Det vil bli avholdt et åpent møte i løpet av planprosessen. Fremdriftsplan: 1. Forslag til planprogram behandles i HKI desember Høring av planprogram ( 6 uker off.høring ) desember februar Endelig behandlings av planprogram mars Utarbeidelse av planforslag januar - august Behandling av høringsforslag i HKIM, FS og KS september Høring av planforslaget oktober Politisk behandling av kulturplanen november - desember 2014 Side11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Stein Wilhelmsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Orientering DNBE Sammendrag av saken: Status og vedtaksoppfølgning DNBE: Avtale mellom DNBE og Halden kommune ble 02. mai 2013 vedtatt. Vedtaket lyder: 1. Halden kommune viderefører avtale om funksjonsdeling av tilskudd til DNBE. Administrasjon og ordfører tar umiddelbart initiativ til eiermøte i henhold til siste avsnitt i punkt 7 i avtalen. 2. Forhandlingsramme Tilskudd i 2013 og 2014 fra Halden Kommune skal fryses. Ingen økning fra 2013 til Halden kommune vil aktivt bidra til å skaffe andre bidragsytere, kommuner/bedrifter/venneforening eller private, slik at samlet bidrag kan tilsvare nåværende nivå. Halden kommune forventer at DNBE aktivt medvirker i dette arbeidet. Et slikt bidrag fra andre parter som nevnt oven, skal regnes med i Haldens totale bidrag og dermed ikke gi grunnlag for fylke/stat å redusere sitt bidrag. Eierne skal stadfeste DNBE s langsiktige økonomiske rammer. Disse skal være førende for DNBE s videre arbeid. Halden kommunes klare målsetning er at ovennevnte tiltak skal føre til at kommunens andel reduseres suksessivt i perioden. Målsetning er at Halden kommunes andel av tilskudd skal vesentlig ned ved utgangen av Tilbakemelding på status etter forhandlinger skal gis kommunestyret våren 2014 Side12

13 Administrasjonen har i 2014 opprettholdt støtte til DNBE slik vedtaket lyder. Ingen økning. Økningen som i 2014 kom i tildelingsbrevet fra departementet, utgjorde en økning for Halden kommune sin del, ca kroner. Det har vært gjennomført samtaler med DNBE og Østfold fylkeskommune der en økning i husleien fra DNBE til Halden kommune, tilsvarende økningen på kroner ble foreslått. Dette for å hindre at departementets og Østfold fylkeskommunes tildeling ikke skulle reduseres. Dette var ikke mulig med bakgrunn i kommunestyrets vedtak. På bakgrunn av samtalene partene i mellom, fattet styret i DNBE vedtak om å be fylkeskommunen om hjelp til å finne ny vertskommune med bakgrunn i samtalene mellom partene. Samtidig vedtok styret i DNBE å gjennomføre budsjettmessige endringer i sine budsjetter for å tilpasse seg reduksjon i tildeling fra departementet, fylke og Halden kommune. Denne henvendelsen ble sendt Østfold fylkeskommune med kopi til Halden kommune. Halden kommune og Østfold fylkeskommune gjennomførte samtale sist Bakgrunn for denne samtalen var bl a rådmannens forslag til økonomiplan og en gjensidig informasjonsutveksling. I løpet av samtalen ble det også avtalt at Halden kommune sjekker ut med departementet mulighetene for private støttespillere jfr kommunestyrets vedtak. Dette i forbindelse med at Østfold fylkeskommune forbereder sak om DNBE s fremtid. Side 2 av 2 Side13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Stein Wilhelmsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Referat styringsgruppen Opera Østfold Referat styringsgruppen Opera Østfold Sammendrag av saken: Vedlagt følger referat styringsgruppen Opera Østfold Side14

15 Referat styringsgruppemøte Tidspunkt: 12. juni 2014 kl Sted: Operahuset, Fredriksten festning / Halden Tilstede: Elin J. Tvete, Thor Edquist (fra sak 6), John Østensvig, Ove V. Jørgensen, Bjørn Edvardsen, Pål Scott Hagen og Christer A. Elnes (referent) Meldt forfall: Jane S. Aurlien Saksliste 1. Godkjenning saksliste Godkjent 2. Godkjenning av referat fra møte 28. april 2014 Godkjent 3. Status Opera Østfold Forbruk er ihht budsjett. Pål presenterer Opera Østfold i fylkestinget 22.oktober. Victoria Nava (Tosca) er med som pianist i tillegg til Pål. Det er ønske om en lignende presentasjon i Kommunestyre i Halden. Thor Edquist følger opp dette. 4. Status Tosca 2015 Produksjonen er i rute. Operakoret har sin første prøve før sommeren 12/6. Ca 15 nye sangere har kommet til koret etter gjennomført prøvesang. Den grafiske profilen til Tosca ble presentert. Noe markedsmateriell er til Mat og Havnefestivalen i Halden i slutten av juni. Solistene i Tosca ble presentert. Sparebankstiftelsen går inn med midler sponsorbudsjettet er nå mer eller mindre i boks. Noen nye ideer til sponsorer, som følges opp av Pål og Elin. Model showing, 21.august. Styringsgruppen inviteres. 5. Status Fredriksten Musikkfestuke 2015 Produsenter: Opera Østfold, Scenekunst Østfold og Det Norske Blåseensemble. Tidsperiode 6/ til 13/ Utkast til program lagt frem. Noen innspill til programmet, men positivt. 6. Status workshop om ungdomsoperaen på K60: For lenge, lenge, lenge siden Workshopen ble gjennomført i samarbeid med FMW&prc. Alle involverte er meget godt fornøyd med det kunstneriske resultatet. Et godt utgangspunkt for videre arbeid med operaen. Målet er å utvikle en 60 minutters opera for og med ungdom. Administrasjonen utarbeider et budsjett for videre satsning til styringsgruppen. 7. Status Operafestturneen i samarbeid med DNBE 2015 Avtale om samarbeid er utarbeidet og underskrevet. Avtalen omfatter et samarbeid om operafest i 2015, 2016 og Side15

16 8. Arenautvikling av Place de Armes / Fredriksten festning frem til 10 års jubileet i Publikumsplassene redesignes, og ca 1500 publikummere får plass i amfi/tribuner. 9. Status ny avtale Halden kommune Avtalen er behandlet i formannskapet i HK, og vedtatt med endringer Endelig vedtak i kommunestyret. Kommunestyret behandler saken i møte 26.juni. Orientering fra HK tatt til etterretning. 10. Status husleieavtale Nasjonale festningsverk Distriktssjef NFV har lovt ny avtale innen 30. juni. 11. Studietur til Opernfestspiele St.Margarethen og Seefestspiele Mörbisch i Program delt ut, sendes også ut pr mail. 12. Eventuelt Ingen ting til eventuelt 13. Fotografering av styringsgruppe Utsettes til Wien Side16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2014/ Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Plan for ekskursjoner Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Sammendrag av saken: Det foreslås følgende plan for ekskursjoner HKIM høst august kl Biblioteket 18 september kl Halden Historiske samlinger 16. oktober kl 1500 Kulturrådet. 20. november kl Idrettsrådet. Rådmannens innstilling: Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Stein Wilhelmsen Side17

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival Byjubileet 2015 Ikke utsendte vedlegg Søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival Byjubileet 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden Kommune har mottatt søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival under byjubileet i Halden Søknaden kommer fra Ung Kultur Østfold i Østfold Kulturutvikling. Saken har din opprinnelse i en forespørsel til styringsgruppen for jubileumsmarkeringen for Halden. I styringsgruppen ble det i møte fremmet følgende vedtak: «Styringsgruppen er glad for at festivalene inngår i Byjubileet.. Festivalene bes om å sende en formell søknad til Halden kommune ved Rådmannen om at det fremmes egen sak om at festivalene får låne Kultursalen gratis i seks dager hver, samt at kommunen dekker husleie for seks dager hver i teateret. På nåværende tidspunkt kan ikke byjubileet dekke scenerigg eller telt på torget.» Søknad er mottatt og fremmes HKIM for vedtak. Rådmannens innstilling: Søknad om vederlagsfri leie av Brygga kultursal og støtte til leie av Fredrikshald Teater avslås. Side18

19 Saksutredning: Bakgrunn Ung Kultur Østfold planlegger å avholde og gjennomføre Østfoldungdommenes Kritikerpris, fylkeskulturmønstringen, Festival Ø og Den regionale Kulturelleskolesekken med konsert med Hedvig Mollestad trio i tidsrommet april Dette som en del av Byjubileeum Det er et stort og innholdsrikt arrangement som har fokus på barn og unge i Halden. Musikk- og kultur aktiviteter har vært og er fremdeles viktig i Halden kommune. Imidlertid bemerkes det at søknaden kommer fra Østfold Kulturutvikling og deres samarbeids partnere om en festival som det tyder på har fått finansiell støtte. Halden Kommune ser at et samarbeid på et tidligere tidspunkt kunne vært fruktbart og da med tanke på det økonomiske som er utfordrende for Halden kommune på nåværende tidspunkt. Søknaden mangler et oppsett på regnskap og finansielle ordninger. Innholdsbeskrivelse Ung Kulturfestival, Halden 2015 Fylkeskulturmønstring Det arrangeres og avvikles 11 lokalmønstringer i Østfold som favner fylkets 18 kommuner. Disse sender sine beste innslag videre til fylkesmønstringen som favner ca 60 sceneinnslag, 30 kunstinnslag og en rekke unge arrangører. Fylkesmønstringen har tradisjonelt ca deltakere og ca 500 besøkende pr år. Fylkesmønstringen er et stort arrangement som krever mye planlegging og fordrer et godt samarbeid med vertskommunene. Kulturformidling Østfold og Den Kulturelle skolesekken Kulturformidling Østfold vil gjennom arrangementet programmere et variert innhold og busse inn ungdommer fra hele fylket i skoletiden. Denne delen av arrangementet foregår på dagtid i Brygga Kultursal og Hedvig Mollestad trio er booket inn. Ungt entreprenørskap og innovasjon Som en overbygning for hele arrangementet har vi satt Ungt entreprenørskap og innovasjon. Festival Ø: Ø: sin visjon er å bygge Østfold som en vital og eksportrettet musikkregion. Vi ønsker å legge til rette for at flere aktører jobber aktivt med og eksportere sine produkter. Med prosjektet ønsker vi å bidra til flere suksesser fra regionen, ikke bare artistiske, men også for bransjen. Ø: er et prosjekt som jobber for å fremme musikkproduksjon og eksport i Østfold. Åndsverket er råvaren Ø: ønsker å sette ekstra fokus på. Dette er en næringsvei som i framtiden kan være langt mer omfangsrik med flere profesjonelle aktører og med større internasjonal gjennomslagskraft for regionen. Festivalen etablerer seg som et påheng til fylkeskulturmønstringen og Kulturformidling Østfold sin ungdomssatsing og starter opp i Aktivitetene finansieres i samarbeid med næringsliv, offentlig støtte og kommersielle inntekter. Ø: mottar i 2014 støtte fra Østfold kulturutvikling, FRIFOND og UKM Norge. Prosjektet drives av unge folk i Østfold som så behovet for en arena og en møteplass for musikkbransjen i regionen, fra artister og band, til studioer og festivaler. I oppstartsåret åpnes det for 32 konserter å 20 minutter fordelt på 3 scener. Festivalene Månefestivalen (Fredrikstad), Tons of Rock (Halden), Festivalen Sin og Varna (Moss), Spydeberg Rockefestival (Spydeberg) og Kraftfestivalen i Askim kommer, vil ha et Side19

20 middagsmøte for så å gå ut i festivalen og booke inn de beste banda i regionen til sine festivaler. Ambisjonen er gjennom de neste 7 år å skape en viktig møteplass for alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikkfeltet og å skape nye næringer. Østfold mangler funksjoner som bookingselskaper, plateselskaper og management som kan bidra til å beholde verdiskapningen som blir gjort i bransjen i Østfold. Arrangører og festivaler har også et uttalt behov for kompetanseheving som vil være en del av målsettingen til Ø: å bidra med. Ø: består av to hoveddeler: Ø: LIVE og Ø: SEMINAR. Ø: LIVE Østfold har gjennom tidene fostret mange gode artister: Cashmere Cat, CC Cowboys, Henning Kvitnes, Vibeke Saugestad, Tommy Tokyo, Navigators, Trygve Skaug, Tellusalie, Tor Erik Hermansen (StarGate)- listen er lang. Cashmere Cat er i skrivende stund pekt på som Norges neste, og største eksportvare siden A-HA. Han kommer fra Halden. Vi er overbevist om at flere av Norges kommende artister kommer fra Østfold, og vi skal gjennom live programmet til festivalen gi ca 40 artister og band fra regionen en scene og et publikum. Ø: SEMINAR Seminardelen av Ø: skal tilby et bredt tilbud av seminar, paneler og foredrag for å lære mer om musikkbransjen og hvordan skape en levedyktig framtid for seg selv. Det skal settes fokus på rettigheter og muligheter. Målet er også de første årene at aktører i Østfold blir kjent med hverandre og identifiserer behov og muligheter. Vi ser også for oss at vi gjennom paneldebatter skal sette fokus på viktige kulturpolitiske temaer som angår musikk- og kulturfeltet I Østfold. Festivaler Østfold har 7 festivaler som fokuserer på musikk innenfor rock og pop: Månefestivalen Fredrikstad Tons of Rock Halden Kanonrock Halden Festivalen Sin Moss Varna Moss Spydeberg Rockefestival Spydeberg Kraftfestivalen Askim Alle festivalene kommer til Ø:. De gjennomfører et møte og booker ett eller flere band fra fylkesmønstringen og Ø til sine respektive festivaler. Østfoldungdommens Kritikerpris Nå skal ungdom i Østfold få si sin mening om litteratur. Lesetiltaket østfoldungdommens kritikerpris inviterer ungdom i videregående skole til å lese fire bøker og stemme på den boka de liker best. Av de fire nominerte forfatterne blir det én som mottar årets pris våren 2015! Prisen deles ut for 5 gang i 2015 og er et samarbeid mellom Bibliotekformidling Østfold og bibliotekene i den videregående skole i Østfold. Ca 400 elever busses inn til arrangementet. Kompetansesenter for rytmisk musikk i Østfold Ung kultur samarbeider videre med Kompetansesenter for rytmisk musikk Østfold for å bistå i stiftelsen og etableringen av denne kompetanseplattformen. Hentet fra kompetansesenterets visjon: KRYIVIØ vil arbeide, for å utvikle og styrke det rytmiske musikkmiljøet i Østfold, samt være en informasjonskanal og et bindeledd mellom musikkaktører i lokalområdet. Vi vil være pådrivere for å heve kompetansen innenfor relevante ledd av musikkbransjen, både for utøvere og arrangører, slik at Østfold kan stille enda sterkere i arbeidet om å være et fylke med et attraktivt Side20

21 musikkmiljø i stadig vekst. KRYMØ jobber for at Østfold skal ligge høyt på vurderingslisten over etableringssteder til musikkaktører, her hovedsakelig utøvere (både profesjonelle og amatører), men også arrangører og de som ønsker å benytte seg av musikktilbud på det rytmiske feltet. Økonomi Enhet for kultur, idrett og mangfold har ikke avsatte midler til å kunne dekke leiekostnader på kroner til Fredrikshald Teater uten at dette er budsjettert. Brygga kultursal har et inntjeningskrav som gjør at vederlagsfri leie til arrangører ikke kan påregnes. Ett slikt arrangement har storbetydning for innbyggerne i Halden og da særlig barn og unge. Langsiktig er dette et godt arrangement, men Halden Kommune bør involveres i planlegging, gjennomføring og økonomi. Konklusjon Halden kommune enhet kultur, idrett og mangfold kan ikke imøtekomme søknaden om vederlagsfri leie av Brygga Kultursal eller støtte til leie av Fredrikshald teater. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Stein Wilhelmsen Side21

22 Halden kommune V/ Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker Stotgata Halden 13/Ulrat/IL JUL; 4 Ung Kultur Østfold Østfold kulturutvikling V/ Espen Holtan Dokka 3A 1671 Fredrikstad Fredrikstad 2. juni 2014 Søknad om støtte til gjennomføring av Ung Kultur- festival under byjubileet i Halden 2015 Vi viser til møte i styringsgruppen for jubileumsmarkeringen for Halden 7. mai der følgende vedtak ble fattet: 1. Forespørsel fra Pål Scott Hagen og Espen Holtan om støtte til festivaler Ung Kultur Østfold og Fredriksten Musikkfestuke er de største arrangementene under Byjubileet, og festivalene har forespurt Byjubileet om gratis husleie i Kultursalen og Fredrikshald Teater i seks dager hver. I tillegg ber UKO om et telt til personer + scenerigg på torget og FM ber om en scenerigg på torget til DNBE. Vedtak: Styringsgruppen er glad for at festivalene inngår i Byjubileet. Festivalene bes om å sende en formell søknad til Halden kommune ved Rådmann om at det fremmes egen sak om at festivalene får låne Kultursalen gratis i seks dager hver, samt at kommunen dekker husleie for seks dager hver i teateret. På nåværende tidspunkt kan ikke Byjubileet dekke scenerigg eller telt på torget. Ung Kultur Østfold søker med dette om vedelagsfri bruk av Brygga Kultursal Halden i tidsrommet for avvikling og gjennomforing av arrangementene: Østfoldungdommens Kritikerpris Fylkeskulturmønstringen Festival Ø Den regionale kulturelle skolesekkens konserter med Hedvig Mollestad Trio. Vi ber i tillegg om støtte til leie av Fredrikshalds teater og kostnadsberegnet til kr ,- etter priser innhentet av koordinator for jubileumsmarkeringen, Gina Finnsrud. Arrangementene vil trekke ca 2000 deltakere til Halden over 5 dager, og vi legger opp til utvidet samarbeid med lokale la2, foreninger og arrangører gjennom ungdomsfestuken. Mvh IL th EspenHoltan Leder Ung Kultur Østfold Østfold Kulturutviklimz Side22

23 Vedlegg, innholdsbeskrivelse Ung Kulturfestival, Halden 2015 Fylkeskulturmonstring Det arrangeres og avvikles 11 lokalmonstringer i Østfold som favner fylkets 18 kommuner. Disse sender sine beste innslag videre til fylkesmønstringen som favner ca 60 sceneinnslag, 30 kunstinnslag og en rekke unge arrangører. Fylkesmønstringen har tradisjonelt ca deltakere og ca 500 besøkende pr år. Fylkesmønstringen er et stort arrangement som krever mye planlegging og fordrer et godt samarbeid med vertskommunene. Kulturformidling Østfold og Den Kulturelle skolesekken Kulturformidling Østfold vil gjennom arrangementet programmere et variert innhold og busse inn ungdommer fra hele fylket i skoletiden. Denne delen av arrangementet foregår på dagtid i Brygga Kultursal og Hedvig Mollestad- trio er booket inn. Ungt entrepenorskap og innovasion Som en overbygning for hele arrangementet har vi satt Ungt entrepenørskap og innovasjon. Festival Ø: Ø: sin visjon er å bygge Østfold som en vital og eksportrettet musikkregion. Vi ønsker å legge til rette for at flere aktører jobber aktivt med å eksportere sine produkter. Med prosjektet ønsker vi å bidra til flere suksesser fra regionen, ikke bare artistiske, men også for bransjen. Ø: er et prosjekt som jobber for å fremme musikkproduksjon og eksport i Østfold. Åndsverket er råvaren Ø: ønsker å sette ekstra fokus på. Dette er en næringsvei som i framtiden kan være langt mer omfangsrik med flere profesjonelle aktører og med større internasjonal gjennomslagskraft for regionen. Festivalen etablerer seg som et påheng til fylkeskulturmønstringen og Kulturformidling Østfold sin ungdomssatsing og starter opp i Aktivitetene finansieres i samarbeid med næringsliv, offentlig støtte og kommersielle inntekter. Ø: mottar i 2014 støtte fra Østfold kulturutvikling, FRIFOND og UKM Norge. Prosjektet drives av unge folk i Østfold som så behovet for en arena og en møteplass for musikkbransjen i regionen, fra artister og band, til studioer og festivaler. I oppstartsåret åpnes det for 32 konserter å 20 minutter fordelt på 3 scener. Festivalene Månefestivalen (Fredrikstad), Tons of Rock (Halden), Festivalen Sin og Varna (Moss), Spydeberg Rockfestival (Spydeberg) og Kraftfestivalen i Askim kommer, vil ha et middagsmøte for så å gå ut i festivalen og booke inn de beste banda i regionen til sine festivaler. Ambisjonen er gjennom de neste 7 åra å skape en viktig møteplass for alle aktører som på en eller annen måte jobber med musikkfeltet og skape nye næringer. Østfold mangler funksjoner som bookingselskaper, plateselskaper og management som kan bidra til å beholde verdiskapningen som blir gjort i bransjen i Østfold. Arrangører og festivaler har også et uttalt behov for kompetanseheving som vil være en del av målsettingen til Ø: å bidra med. Ø: består av to hoveddeler: Ø: LIVE og Ø: SEMINAR. Side23

24 Ø: LIVE Østfold har gjennom tidene fostret mange gode artister: Cashmere Cat, CC Cowboys, Henning Kvitnes, Vibeke Saugestad, Tommy Tokyo, Navigators, Trygve Skaug, Tellusalie, Tor Erik Hermansen (StarGate)- listen er lang. Cashmere Cat er i skrivende stund pekt på som Norges neste, og største eksportvare siden A-HA. Han kommer fra Halden. Vi er overbevist om at flere av Norges kommende artister kommer fra Østfold, og vi skal gjennom liveprogrammet til festivalen gi ca 40 artister og band fra regionen en scene og et publikum. Ø: SEMINAR Seminardelen av Ø: skal tilby et bredt tilbud av seminar, paneler og foredrag for å lære mer om musikkbransjen og hvordan skape en levedyktig framtid for seg selv. Det skal settes fokus på rettigheter og muligheter. Målet er også de første årene at aktører I Østfold blir kjent med hverandre og identifiserer behov og muligheter. Vi ser også for oss at vi gjennom paneldebatter skal sette fokus på viktige kulturpolitiske temaer som angår musikk- og kulturfeltet I Østfold. Festivaler Østfold har 7 festivaler som fokuserer på musikk innenfor rock og pop: Månefestivalen Fredrikstad Tons of Rock Halden Kanonrock Halden Festivalen Sin Moss Varna Moss Spydeberg Rockfestival Spydeberg Kraftfestivalen Askim Alle festivalene kommer til Ø:. De gjennomfører et møte og booker ett eller flere band fra fylkesmønstringen og Ø til sine respektive festivaler. Østfoldungdommens Kritikerpris Nå skal ungdom i østfold få si sin mening om litteratur. Lesetiltaket østfoldungdommens kritikerpris inviterer ungdom i videregående skole til å lese fire bøker og stemme på den boka de liker best. Av de fire nominerte forfatterne blir det én som mottar årets pris våren 2015! Prisen deles ut for 5 gang i 2015 og er et samarbeid mellom Bibliotekformidling østfold og bibliotekene i den videregående skole i østfold. Ca 400 elever busses inn til arrangementet. Kompetansesenter for rytmisk musikk i Østfold Ung kultur samarbeider videre med Kompetansesenter for rytmisk musikk Østfold for å bistå i stiftelsen og etableringen av deime kompetanseplattformen. Hentet fra kompetansesenterets visjon: KRYIVIØ vil arbeide,for å utvikle og stvrke det rwmiske musikkmiljøet i ØstfOld samt være en informasjonskanal og et bindeledd mellom musikkaktører i lokalområdet. Vi vil være pådrivere for å heve kompetansen innenfor relevante ledd av nnisikkhransjen, både.fbr utøvere og arrangører, slik at ØstfOld kan stille enda sterkere i arbeidet om å være etffike med et attraktivt musikkmiljø i stadig vekst. KRYMØ jobber.for at ØstfOld skal ligge høvt på vurderingslisten over etableringssteder til musikkaktører, her hovedsakelig utøvere (både prgfesjonelle og amatører), men også arrangører og de som ønsker å benytte seg av musikktilbud på det lytmiske feltet. Side24

25 UNG KULTUR ØSTFOLD, HALDEN APRIL 2015 MANDAG 13. TIRSDAG 14. APRIL ONSDAG 15. APRIL TORSDAG 16. APRIL FREDAG 17. APRIL LØRDAG 18. APRIL søndag 19. april PRØVER FYLKESKULTURMØNSTR Østfoldungdommens Kritikerpris Brygga kultursal Hedvig Mollestad Brygga kultursal ca 500 elever, DKS Hedvig Mollestad Brygga kultursal ca Hedvig Mollestad Brygga kultursal ca 500 elever, DKS Hedvig Mollestad Brygga kultursal ca FYLKESKULTURM ØNSTRINGA BRYGGA KULTURSAL ING Brygga Kultursal 200 deltakere, 70 irinslag Prøver Fredriksh NEDRIGG BRYGGA elever, DKS 500 elever, DKS alds teater Forestillin g Fredriksh alds Arrangør-workshop, Rockehuset Side25

26 o N.) b o.ininm8, I 1 I Side26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - Fellesinntekter 2 Økonomirapport - NAV 3 Økonomirapport - Sentral/felles 4 Økonomirapport - Kultur og idrett 5 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 6 Økonomirapport - Helse og omsorg 7 Økonomirapport - Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. juli Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannen, rådmannens ledergruppe, enhetsledere og økonomikonsulenter Sammendrag av saken: Fortsatt balanse Økonomirapporten er utarbeidet etter 7 måneders drift. Driften innenfor kommunalavdelingene/- områdene prognostiseres til netto 1 403,34 mkr, noe som tilsier balanse ved utgangen av året. Side27

28 Nedgang i årsverk Siden desember har totalt antall årsverk blitt redusert med 60. Den største nedgangen i årsverk har vært i april til juli, noe som bekreftes av en bedring på brutto lønn på 3,85 mkr sett i forhold til tallene i mai. Det er likevel fortsatt et avvik på 2,5 mkr på brutto lønn. Merinntekt Rådmannen sendte tidligere i år etter etterkrav for årene 2011 og 2012 for ressurskrevende brukere. Utfallet av dette ble utelukkende positivt og Halden Kommune mottok 11,5 mkr fra Helsedirektoratet, hvorav kun 2,5 mkr er tatt høyde for i budsjettet. Det foreslås disponering av denne merinntekten i rådmannens innstilling. Usikre momenter Selv om en del av nøkkeltallene viser bedring, velger rådmannen å omtale balansen som skjør hvor det kreves ytterligere tiltak i siste tertial for å sikre balanse i regnskapet. Prognosen på fellesinntekter viser en svikt på 1,84 mkr som i hovedsak skyldes en svikt i skatteinntekter. Rådmannen foreslår å utligne denne svikten mot inntekter knyttet til ressurskrevende brukere. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til eiendomsskatten ved Norske skog Saugbrugs. I tillegg mottok rådmannen 15. august et brev sendt til KS fra Kunnskapsdepartementet hvor de stadfester at de ikke vil omgjøre utdanningsdirektoratets vedtak knyttet til barnehagetilskudd og «Sarpsborg-modellen». Dette vil medføre en kostnad for Halden Kommune på ca. 12,2 mkr dersom departementet ikke endrer oppfatning. Rådmannen vil fremme tiltak i rapporten for 2. tertial for å dekke opp dette. Det er knyttet usikkerhet til prognosene på NAV grunnet nye statlige føringer for økonomiske sosialhjelp og økt antall brukere i løpet av sommeren. På grunn av de beskrevne usikkerhetene foreslår rådmannen å avsette ubudsjetterte inntekter for ressurskrevende brukere for perioden 2011 og 2012 til formannskapets konto. Det vil bli nødvendig å foreslå en disponering av hele eller deler av midlene i forbindelse med økonomirapporten for 2. tertial. Rådmannen har stort fokus på gjennomføring av vedtatte kostnadsreduserende tiltak og budsjettdisiplin. Rådmannens innstilling: 1) Økonomirapporten pr. juli tas til orientering 2) Følgende budsjettendring vedtas: Merinntekten for refusjon for ressurskrevende brukere for perioden 2011 og 2012 på 8,5 mkr overføres med 6,65 mkr til formannskapets konto og 1,85 mkr til skatteinntekter. K: (Refusjon, ressurskrevende brukere) D: (Skatteinntekter) D: (Formannskapets konto) 3) Rådmannen legger frem forslag til nye tiltak i rapporteringen for 2. tertial for å opprettholde budsjettbalanse. Side28

29 Saksutredning: 1. Generelt Kommunestyret ved i budsjettbehandling «( ) 5. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi, samt framdrift på innsparing og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. ( )» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. juli Driften innenfor kommunalavdelingene samlet sett prognostiseres til balanse ved utgangen av året. En forsinket effekt av nedbemanningsprosjekt kompenseres samlet sett med andre reduksjoner og inntektsøkninger 2. Årsprognose pr. juli Tabellen under viser de enkelte budsjettområdenes status i forhold til budsjett pr. utgangen av juli. Budsjett Prognose pr. juli Prognoseavvik pr. juli Tall i mkr Fellesinntekter , ,36-1,83 Sentral/ Felles 99,93 98,41 1,52 NAV 51,79 57,44-5,65 Undervisning og oppvekst 568,16 567,64 0,52 Helse og omsorg 588,47 579,6 8,87 Teknisk 56,32 58,88-2,56 Kultur 41,52 40,38 1,14 Totalt 0,00-2,01 2,01 3. Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For utdypende kommentarer til kommunalavdelingenes prognoser vises det til vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene/-områdene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor respektive kommunalavdelinger/-områder. Fellesinntekter Fellesinntekter består av skatt, rammetilskudd og statlige kompensasjonsordninger knyttet til tidligere investeringsprogram innenfor helse og skole. Videre består området av finansutgifter og -inntekter, eiendomsskatt, avskrivninger og inndekning av tidligere års merforbruk. Årsprognosen utgjør ,36 mkr. Dette gir et avvik på 1,84 mkr, noe som er en bedring fra forrige rapportering med 3,26 mkr. Skatteinntektene ble, etter vedtak i kommunestyret i juni, redusert med 5,1 mkr som følge av redusert skatteinngang. Skatteanslaget i KS prognosemodell er nå ytterligere redusert, og avviket på skatteinntekter i prognosene ved utgangen av juli viser et avvik på 3,06 mkr. Dette blir noe kompensert ved at Halden Kommune har mottatt et kundeutbytte fra Gjensidige forsikring på 0,6 mkr. NAV Side29

30 Årsprognosen utgjør 57,44 mkr og gir et negativt prognoseavvik på 5,65 mkr. Dette er en forverring fra forrige rapportering med 3,22 mkr, og skyldes i hovedsak - Økning i antall sosialhjelpsmottakere i juli med 10 sett opp mot antallet i mai. - Økende husleieutgifter Sentral/felles Årsprognosen utgjør 98,41 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 1,52 mkr. Dette er en forverring fra forrige prognose på -0,86 mkr, og skyldes i hovedsak at kundeutbytte fra Gjensidige forsikring er ikke inntektsført som utbytte på fellesinntekter og ikke som inntekt i sentral/ felles. Kultur Årsprognosen utgjør 40,36 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 1,14 mkr. Dette er en forbedring fra forrige prognose på 0,05 mkr. Undervisning og oppvekst Årsprognosen utgjør 567,64 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 0,53 mkr. Dette er en forbedring fra forrige prognose på 2,84 mkr, og skyldes i hovedsak: - Effekt av innsparingstiltak knyttet til sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler har ikke vært prognostisert tidligere. Prognosene viser en innsparing på 1 mkr ifht til rapporten pr. mai - Reduksjon i assistentårsverk Helse og omsorg Årsprognosen utgjør 579,6 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 8,86 mkr. Dette er en forbedring fra forrige prognose på 7,68 mkr, og skyldes i hovedsak: - Etterkrav for ressurskrevende brukere i perioden utgjør 11,5 mkr - Oppjustering av prognosene knyttet til pensjonærenes egenbetaling for institusjonsplasser 2,5 mkr - Redusert effekt av nedbemanningsprosessen i samlokaliserte boliger med 2 mkr Teknisk Årsprognosen utgjør 58,88 mkr og gir et negativt prognoseavvik på 2,56 mkr. Dette er en forverring fra forrige prognose på 2,66 mkr, og skyldes i hovedsak: - Gjennomgang av husleiekostnadene viser at prognosene har ligget for lavt gjennom året 4. Lønnsutvikling Av kommunens driftsbudsjett på tjenesteområdene utgjør andel lønn inkl. sosiale utgifter 89,17 %. Kontroll over kommunens utgifter kan derfor bare oppnås gjennom en kontroll over bruk av lønnsmidler. Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/-områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt, helligdag Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Side30

31 Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Periodebudsjett Budsjett Prognose Sentral/felles Periodisert avvik Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Årsverk Gjennom nedbemanningsprosessen har organisasjonen hatt et fokus på årsverk. Tertialrapporten vil ha en bredere omtale av årsverk, men rådmannen synes det er viktig å orientere om utviklingen Halden kommune har hatt på dette området. Fra desember 2013 og fram til nå er antall årsverk totalt redusert med 60 hvor perioden april til juli har størst nedgang. Rådmannen er svært fornøyd med utviklingen. 6. Oppsummering av prognose og avvik ifht budsjett Økonomirapport HK 07/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Større inntektsøkninger Rådmannen sendte et etterkrav knyttet til ressurskrevende brukere for 2011 og 2012 på ca. 11 mkr. 2,5 av disse var budsjettert, og det legges derfor frem forslag om disponering av resterende 8,5 mkr. Rådmannen ønsker å dekke opp avviket knyttet til reduserte skatteinntekter med 1,85 mkr. Videre foreslås det å øke budsjettet for formannskapets disp. med 6,65 mkr. Side31

32 7. Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Uenigheten vedrørende utmåling av eiendomsskatt for Norske Skog Saugbrugs er ikke avklart, og det er en risiko for en ytterligere reduksjon av skattegrunnlaget. Skatteinntekter Skatteinntekter nasjonalt sett faller ytterligere. Legger vi KS sin prognosemodell til grunn, medfører dette en ytterligere svikt for Halden på 3 mkr. Inntektene er dermed justert ned 8 mkr fra opprinnelig budsjett. Skatteinngangen i juli fortsetter imidlertid å synke på nasjonalt nivå. En ytterligere nedgang er ikke tatt hensyn til juli-rapporten. Nedbemanningsprosess Budsjettet for 2014 har en budsjettert effekt knyttet til nedbemanningsprosess på 8,2 mkr. Innenfor kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur har antall årsverk blitt nedjustert med om lag 15 årsverk. Handlingsrommene som har oppstått har blitt benyttet godt. Innenfor Helse og omsorg, hvor den største nedbemanningen skal finne sted (samlokaliserte boliger, omsorgsboliger og institusjoner), er det hentet ut 4 årsverk. Øvrig nedbemanning knyttes dirkete opp mot KOSTRA-gjennomgang og nedbemanningsprosessen 2014 utgjør 8,2 mkr. Det er fremdeles 4 mnd drift igjen, og av erfaringer er det bevegelser blant de ansatte disse 4 månedene. Disse handlingsrommene som oppstår, vil rådmannen benytte effektivt ifht å redusere bemanning. Rokke avfallsanlegg Priser for tjenester renovasjonsordningen får av Rokke Avfallsanlegg er under rekalkulering. Dette vil kunne influere på overskuddet ved Rokke Avfallsanlegg. Videre er den delen av driften ved Rokke Avfallsanlegg som knytter seg til næringsavfall (alt annet enn husholdningsavfall) skattepliktig virksomhet fra Dette betyr at det skal svares skatt at alt overskudd. Barnehagetilskudd Rådmannen har i beregning av tilskuddssatser for 2014 benyttet seg av den ordinære beregningsmodellen, hvor det tas utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning knyttet til pensjon. Det er imidlertid ikke lagt inn i prognosene, en økt kostnad som følge av merforbruk i kommunale barnehager, da det var tenkt at en, ved å benytte Sarpsborg-modellen, skulle dekke dette merforbruket. PBL har påklaget til fylkesmannen, og senere utdanningsdirektoratet, denne måten å beregne tilskudd på. Fylkesmannen avviste denne klagen, mens utdanningsdirektoratet omgjorde Fylkesmannens vedtak og stadfestet at dette ikke var en akseptabel måte å beregne tilskudd til private barnehager på. KS har tatt denne saken videre til kunnskapsdepartementet, som i brev av 11. august, valgte å ikke omgjøre utdanningsdirektoratets vedtak. Dette vil medføre en merkostnad på 7,1 mkr knyttet til 2013-tilskuddet, og 7,6 mkr knyttet til 2014-tilskuddet. Da rådmannen mottok opplysningen om kunnskapsdepartementets beslutning 15. august har det ikke vært tilstrekkelig med tid til å gjøre en ny vurdering. Rådmannen har derfor opprettholdt prognosen inneværende måned. Dette er en viktig prinsipiell sak for Halden og flere andre kommuner og rådmannen anbefaler at KS (Kommunesektorens Organisasjon) jobber videre med saken. Side32

33 NAV Det er knyttet stor usikkerhet til prognosene på NAV grunnet nye statlige føringer for økonomiske sosialhjelp og økt antall brukere i løpet av sommeren. Rådmannen ønsker å utrede dette nærmere frem mot rapporteringen pr. 2. tertial før det trekkes noen endelig konklusjon rundt dette. 8. Likviditet Trekkrettigheten i juni og juli var bruk som grafen under viser. Som følge av økte inntekter knyttet til refusjonsordningen for ressurskrevende brukere på 26,7 mkr ifht budsjett, samt innbetaling av 15,2 mkr fra Nordby Köpcenter har ikke presset på likviditeten vært så stor som tidligere antatt, men vi ser allikevel at det var brukt nærmere 300 mkr etter lønnsutbetalingen i august. En normal måned med lønnsutbetalinger ligger på ca. 75 mkr. 9. Rådmannens fokus Rådmannen har sterkt fokus på gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak og budsjettdisiplin KOSTRA- og tjenestegjennomgang med Agenda Kaupang Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side33

34 Periode 14/07 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side34

35 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Rammetilskudd og skatteinngang beregnes ut i fra prognosemodellen til KS. Skatteanslaget for 2014 ble nedjustert fra en anslått vekst på 3,7% til 3,0% i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai. Skatteinngangen pr. juni viser en ytterligere nedgang med en vekst på landsbasis på 2,3% for perioden fra januar til juni. I prognosen er det beregnet at veksten vil være 2,3 % på landsbasis for hele året. Sum Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt totalt sett er omtrent som budsjettert. Sum finansutgifter Det forventes pr. utgangen av juli at finansutgiftene blir omtrent som budsjettert. Sum finansinntekter Finansinntektene består av utbytte fra Østfold Energi og renteinntekter på utlån. Et utbytte fra Gjensidigestiftelsen på 581 kkr gjør at prognosen for finansinntektene er høyere enn budsjettert pr. utgangen av juli. Disposisjoner Det er i prognosen forutsatt en inndekning på 9,4 mkr av det akkumulerte merforbruket. Dette er tilsvarende budsjettert inndekning for Det er forutsatt at 4,4 mkr av inndekningen gjøres ved bruk av disposisjonsfond i henhold til budsjett. Sum Fellesinntekter Ved utgangen av juli forventes det en svikt i fellesinntektene på 1,8 mkr i forhold til vedtatt budsjett, i hovedsak som følge av nedjustert skatteanslag. Side35

36 NAV Halden NAV 07/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Med bakgrunn i resultatet for juni og juli meldes det om et prognoseavvik på 5,6 mkr. Dette resultatet kan endre seg da tilskudd til prosjekter fra fylkesmannen ikke er mottatt på rapporteringstidspunktet. Inntektene for øvrig fra innvilget trygd og introduksjonstilskudd, er avhengig av antall personer som får varige stønader og hvor raskt bosettingen av vedtatt antall flyktninger blir gjennomført. Når det gjelder antall personer på økonomisk sosialhjelp er den av erfaring svært variabel. Antall sosialhjelpsmottagere har økt fra mai og juni. Husleieutgiftene er økende og det er fremdeles mangel på boliger, dette rammer spesielt store barnefamilier. I tillegg er det en økende tendens til at vanskeligstilte som bor i kommunale boliger, opplever fravikelse av sin bolig på grunn av manglende betaling av husleie. Netto lønn: Netto lønn viser lønn for ansatte samt introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet. Det er tatt inn flere personer på KVP. Dette er et virkemiddel for å få langtidsmottagere over i arbeid eller avklart for rett ytelse. Vi har også hatt personer på lønnstilskudd fra staten på utprøving. Viktig å merke seg at NAV Halden har ansatt tilsammen 5 personer som enten er i omstilling eller sykmeldte fra andre enheter i kommunen. Svangerskapsvikariater og prosjektmidler gir oss muligheter til dette. Andre utgifter: Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er dette bruttotall. Inntekter fra refusjon trygd og tilskudd fra IMDI vedrørende bosetting må sees i sammenheng for å få nettoutgifter. Antall brukere på økonomisk sosialhjelp viser for juli måned en økning. Det er hovedmottager som blir registrert. For juni og juli er det flere familier med mange barn som har bosatt seg i Halden. For rapporteringsperioden skyldes prognoseavviket i hovedsak utbetaling av sosialhjelp. Endring av tiltaksbudsjettet og innvirkning på kommunenes budsjett for økonomisk sosialhjelp Det har i 2014 vært sterkere føringer ut til NAV om hvordan de statlig finansierte arbeidsrettede tiltakene skal benyttes, og muligheten for lokal tilpasning er vesentlig redusert. Dette har fått noen virkninger som trolig ikke er tilsiktet, og som kan gi utslag på mange kommuners budsjett for øk. sosialhjelp. Side36

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer