Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie"

Transkript

1 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i avholdes onsdag 12.mars 2014 kl på Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret 1. Egenandel ved vannskader 2. Parkeringstillatelser B) Forslag fra beboere 1. Endring av husordensregler 4 2. Skilt på sameiets område for å minne hundeeiere om deres ansvar med å plukke opp det hunden gjør fra seg 3. Nye postkasser 4. Sameiet kjøper inn askebeger som plasseres ved inngangsdøren til hver oppgang 5. Redegjørelse av ny trappevaskordning Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av valgkomité Gerd Birkevaag/s/ Vevelstad, Styret i Stephan Dahl/s/ Marte Dobloug/s/ Oddbjørn Leif Møller/s/ Synnøve Martinsen/s/

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Gerd Birkevaag Vevelstadåsen 19 Styremedlem Stephan Dahl Vevelstadåsen 19 Styremedlem Marte Dobloug Vevelstadåsen 15 Styremedlem Oddbjørn Leif Møller Vevelstadåsen 25 Styremedlem Synnøve Martinsen Vevelstadåsen 23 Valgkomiteen Kari Hval Vevelstadåsen 15 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 251 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ski kommune. Adresse: Vevelstadåsen 1-27 Kun Ulike Nr. 1,3,5,osv Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Alpha Revisjon AS.

4 4 Styrets arbeid i løpet av 2013 Det har vært avholdt 9 styremøter, 2 møter med de oppgangstillitsvalgte og 2 informasjonsmøter i forbindelse med betongrehabiliteringen og utskiftingen av de gamle skrusikringene til automatsikringer. Styreleder og en av styrerepresentantene har deltatt på 8 møter i Vevelstadåsen Grendelag. I tillegg har styreleder deltatt på 8 byggemøter og befaringer. Styret sørger for at vår hjemmesideløsning (www.vevelstadlia.no. Her bor vi) til en hver tid blir ajourført. På sameiets hjemmeside finner du blant annet vedtekter, husordensregler og parkeringsbestemmelser. Vi oppfordrer alle beboere til å bli kjent med innholdet og sjekke hjemmesiden jevnlig. Oppgradering av gulvbelegget i alle oppgangene I løpet av sensommeren ble gulvbelegget i alle oppgangene renset og bonet. Alle beboerne ble etter dette gjort oppmerksom på at brodder og icebugs ikke skulle benyttes i oppgangen. Vi minner også om at de som bruker staver med pigger, ikke bruker disse i oppgangen. Styret kjøpte inn en krakk til hver oppgang, plassert nær inngangsdøren til oppgangen, slik at beboerne skulle ha et sted å sitte mens de tok på seg ovennevnte fottøy. Vi håper dette fungerer som ønsket. Betongrehabilitering Betongrehabiliteringen har ligget noe etter den oppsatte planen, men er nå snart i rute. Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil beboerne i Kongeblokken kunne se frem til en avslutning på rehabiliteringen av blokken siste uke i juni som planlagt. Styreleder deltar på alle byggemøtene og blir løpende orientert om alt som skjer. ConRehab AS gjør en meget god jobb, og resultatet kunne ikke vært bedre ifølge Bjørn Lund, betongeksperten fra Ødegård & Lund som følger prosessen med falkeblikk. Automatsikringer Storm Elektro AS avslutter i disse dager utskiftingen til automatsikringer. De har i forbindelse med arbeidet sett at det har vært tilløp til brann i flere sikringsskap. Styret er meget fornøyd med at dette arbeidet nå blir sluttført og at en brannfelle er fjernet. Gulv-/trappevask av oppgangene Renhold av oppgangene har vært et smertens barn i mange år. Referatene som styret mottar fra oppgangsmøtene, inneholder nesten uten unntak forespørsel til styret om å gjøre noe med dette. Styret har nå derfor inngått avtale med firma Ren-Vakt Renhold AS som fra 1. januar 2014 står for renholdet av våre 14 oppganger. Bedriften er godkjent av Arbeidstilsynet og plikter å sørge for, som det står i avtalen vi har undertegnet: at egne ansatte og ansatte hos eventuelle underleverandører har lønns-og arbeidsvilkår som

5 5 oppfyller kravene i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tillegg er bedriften sertifisert som miljøbedrift den Styret håper dette er en ordning alle vil bli tilfreds med, og at det nå blir slutt på misstemningen naboer imellom på grunn av noen vasker og andre ikke. Vi vil også påpeke at vi begynner å få mange eldre beboere som synes det er godt å få slippe trappevasken. Velferdstiltak Styret arrangerte julegrantenning søndag 1. desember. Til tross for kaldt vær var fremmøtet godt. Langhus Brass bidro med fin julemusikk. De voksne koste seg med gløgg og pepperkaker, og nissen kom med poser til barna. Alle våre oppgangstillitsvalgte ble invitert til pinnekjøttmiddag på nabosenteret den 14. november. Pinnekjøttet var utmerket, og arrangementet var meget vellykket. Inngåtte avtaler Avtalen med Stil Matteservice fungerer tilfredsstillende og videreføres. Avtalen med Aker P-drift om overvåking/patruljering av området og garasjene 3 ganger i døgnet til ulike tidspunkt, videreføres. Avtalen med firma APM vedrørende årlig vedlikehold av viftene våre, videreføres. Avtalen med Nokas vedrørende kontroll av lekeapparatene hvert annet år, videreføres. Ny avtale - Kamaraovervåking På grunn av stadige tyverier av blant annet bilskiltene på bilene i garasjen i blokk 2, undertegnet styret avtale om kameraovervåking av denne garasjen. Styret har ikke mottatt noen klager vedrørende tyverier etter at kamaraovervåkingen ble operativ. Landskapspleie Avtalen med Grønt Miljø AS vedrørende hogst og tynning på sameiets eiendom videreføres. Dette er vedlikehold som må gjennomføres på linje med alt annet vedlikehold, og på et så stort område med så mange beboere er det helt umulig å gjøre alle til lags. Det gjøres en meget grundig jobb med befaring sammen med fagfolk i forkant av hogsten. Se årsmøtevedtak på vår hjemmeside. Vaktmester Styret takker vaktmestrene for god service og hyggelig samarbeid. Vaktmestrene treffes på telefon: eller eller via mail: Vannskader Sameiet har fremdeles en del vannskader, og vi ber nok en gang beboerne om å vise aktsomhet ved vedlikehold og utbedringsarbeider av våtrom. Benytt kvalifisert arbeidskraft og følg gjeldende byggeforskrifter ved vedlikehold av våtrom. Dersom man ikke følger ovennevnte, må den enkelte seksjonseier selv dekke utbedringer av eventuelle vannskader, samt følgeskader i andre leiligheter. Vi ber beboerne om å være påpasselig med å stenge tilførselen av vann til vaskemaskin og oppvaskemaskin når disse ikke er i bruk.

6 6 Dugnader Som vanlig ble det gjennomført vårdugnad på uteområdene. Styret oppfordrer samtlige beboere til å delta på dugnader og andre tiltak i felles regi. Styret gjør oppmerksom på at det, ifølge vedtak, er beboerne i de respektive oppgangene sitt ansvar å holde orden i skråningen utenfor sitt inngangsparti. Hvis det, mot formodning, skulle være noen oppganger som ikke tar dugnadsjobben den dagen vaktmestrene har informert om, er beboerne i oppgangen selv ansvarlig for å få kjørt bort hageavfallet sitt. Eierskifter Det har i 2013 blitt overdratt 16 seksjoner. Styret ønsker de nye beboerne velkommen til sameiet. Avslutning Styret oppfordrer alle beboerne om å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Det forventes at nevnte regelverk etterleves når man har valgt å bo i et sameie. Nåværende oppgangstillitsvalgte oppfordres til å innkalle og gjennomføre oppgangsmøter innen utgangen av uke 17 og levere referat fra møtet med navn på ny oppgangstillitsvalgt og varatillitsvalgt for neste periode til styret. Hver oppgang skal på sin møteagenda ha minimum saksliste: Gjennomgang av husordensregler Sette tidspunkt for vårdugnad for vask av veggene i oppgangen Samordne utedugnad Levere navneliste til vaktmester på de som trenger nye navneskilt til postkasse og ringeklokke Styret takker beboerne for samarbeidet i denne styreperioden. Likeledes rettes takk til forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS for godt samarbeid og oppfølging for sameiets beboere. Vi håper flest mulig av beboerne tar seg tid til å bli kjent med hverandre og bidra aktivt til å skape et trygt og godt bomiljø som vil gjøre vårt nærmiljø til et hyggelig sted å bo også i fremtiden. Styret takker for tilliten og ønsker det påtroppende styret lykke til med utfordrende oppgaver til beste for sameiet. Langhus, 9. februar 2013 Gerd Birkevaag (s) Styreleder

7 7 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at kostnader til betongrehabilitering vedtatt på ekstraordinært sameiermøte den ikke var tatt med i budsjettet. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar skyldes at deler av kostanden er først på 6600 istedenfor. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter betongrehbiiteringen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i OBOS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på endring av felleskostnadene med 10 % fra i tillegg er det lagt inn en økning på kr 100 per leilighet per måned for trappevask I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstad, Styret i Gerd Birkevaag/s/ Stephan Dahl/s/ Marte Dobloug/s/ Oddbjørn Leif Møller/s/ Synnøve Martinsen/s/

9 9 REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vevelstadlia Boligsameie som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vevelstadlia Boligsameie per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

10 10 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 25. februar 2014 Alpha Revisjon AS Roger Skogly (sign.) registrert revisor

11 VEVELSTADLIA SAMEIE Resultat Resultat Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 VEVELSTADLIA SAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Innestående i bank Sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar

13 13 VEVELSTADÅSEN, , STYRET FOR VEVELSTADLIA SAMEIE GERD BIRKEVAAG STEPHAN DAHL MARTE DOBLOUG ODDBJØRN LEIF MØLLER SYNNØVE MARTINSEN NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Diverse 250 Opprydning reskontro 109 SUM ANDRE INNTEKTER 359 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Personalforsikring SUM PERSONALKOSTNADER

14 14 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julemiddag for kr jf. note 9. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Div andre arbeider Hovedentreprenør SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -185

15 15 Porto Gaver -995 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter bank 58 Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER OBOS-banken / OBOS Renter lån nr OBOS-banken / OBOS Renter lån nr OBOS-banken / OBOS Renter lån nr OBOS-banken / OBOS Omkostninger lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning Vevelstadåsen Grendelag Tilgode OBOS, er overført selskapet i Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 13 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lån & Spar, lån nr Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 5,40%, løpetid 4 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Lån & Spar, lån nr Renter : 4,80%, løpetid 10 år Opprinnelig OBOS Lån & Spar, lån nr Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 5,40%, løpetid 15 år

16 16 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 14 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Fordelingsregnskap med egenkapital med solidaransvar Selskapet eier 252/687 deler av Vevelstadåsen Gendelag. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Vevelstadåsen Grendelag og garantiansvar garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Vevelstadåsen Grendelag og utgjør kr ,-. Selskapets andel i Vevelstadåsen Grendelag vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultat i Vevelstadåsen Grendelag er inntatt i resultatregnskapet under resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges Grendelagets regnskap.

17 17 Forslag A Forslag fra styret til årsmøtet 12. mars Egenandel ved vannskader Hvis eier ikke har benyttet autorisert arbeidskraft ved utbedringer/installasjoner på badet, må eier selv betale egenandelen til forsikringsselskapet hvis det oppstår vannskader på eget eller naboens bad. Styrets innstilling: Styret ber om at man støtter forslaget. 2. Parkeringstillatelser Hvis det er mer enn 2 biler i en husstand, må man leie garasjeplass til bil 3 osv. Motorsykler kan parkeres i garasjen bak eller foran den bilen man har der. Styrets innstilling: Styret ber om at man støtter forslaget. Forslag B Til styret i Vevelstadlia BS Referat fra oppgangsmøte i nr. 25 ved oppgangstillitsvalgt Carl Fredrik Aas Saker til sameiermøtet den 12. mars: 1. Husordensregler i 4 må endres med hensyn til trappevask. Oppgang 25 er hittil meget fornøyd med renholdet, men det må etableres en rutine som kan dokumentere eventuelle klager på renholdet. Styret må avklare med rengjøringsbyrået en rutine for dette. Forslag til vedtak og ny tekst i husordensregler 4: Eksisterende tekst utgår: Trappene rengjøres ukentlig av beboerne etter tur. Erstattes med følgende ny tekst i 4: Trappevask utføres en gang i uken av et rengjøringsbyrå som er engasjert av styret. Eventuelle klager på trappevasken skjer Styrets innstilling: Styret har avklart rutinene ved eventuelle klager med Ren-Vakt Renhold as og endrer teksten i Husordensregler 4 til: Trappevask utføres en gang i uken av et regngjøringsbyrå som er engasjert av styret. Eventuelle klager på trappevasken skjer ved henvendelse til styreleder.

18 18 2. Oppgang 25 ønsker at det settes opp flere skilt på området der hundeeiere minnes om å plukke opp etter hunden. Skiltene kan gjerne være litt humoristiske. Ved Langhus senter er det et skilt med tegning av en hundeeier med sin hund som har gjort fra seg, med følgende tekst: Bruk hodet, eller enda bedre: Bruk pose! Forslag: Det settes opp et par skilt på sameiets område for å minne hundeeiere om deres ansvar med å plukke opp det hunden gjør fra seg. Skiltet på Langhus senter brukes som mønster for skiltet. Styrets innstilling: Styret tar opp saken til avstemming på årsmøtet. 3. Forslag fra Kåre Andersen i nr. 3: Postkassene i oppgangene våre trenger fornyelse! Går det an å få skiftet dem ut og få nye, kanskje som de som er montert i Vevelstadskogen BS? Da blir inngangene mye mer innbydende. Styrets innstilling: Styret er enig i at postkassene våre er gamle og slitte. Vi vil, ved flertall for forslaget på sameiermøtet, bestille ny. Halvparten vil da bli montert i slutten av året og resten på nyåret slik at vi får fordelt utgiftene på 2 kostnadsår. 4. Forslag fra Inge Særvoll i nr. 3: Mange av de som røker, kvitter seg med sigarettstumpen før de går inn ved å kaste den på gangbroen, i skråningen eller i blomsterbedet til leilighetene i underetasjene. Dette gjelder også for de som snuser, engagnspakkene går samme vei som sigarettstumpene. Resultatet er både kjedelig og mindre pent! Forslag til vedtak: Styret kjøper inn askebeger som plasseres ved inngangsdøren til hver oppgang. Styrets innstilling: Styret synes forslaget er godt og vil vurdere eventuelt innkjøp av askebegre når betongrehabiliteringen er avsluttet hvis beboerne er enige i dette.

19 19

20 20

21 21 Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Vaktmester Odd A. Nornes og Leif H. Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Nøkler/skilt Nøkler bestilles hos Follo Lås og Glassikring AS Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskape Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se

22 22 Kabel-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

23 23 ÅRSBERETNING 2013 VEVELSTADÅSEN GRENDELAG TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære årsmøte har grendelagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Gunnar Skjøld Vevelstadåsen 49 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gerd Birkevaag Stephan Dahl Astrid Sæther Bengt Magne Mauland Rolf Henning Trondsen Vevelstadåsen 19 Vevelstadåsen Vevelstadåsen 45 Vevelstadåsen 16 Vevelstadåsen GENERELLE OPPLYSNINGER OM GRENDELAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av grendelagets 6 styremedlemmer er det 2 kvinner og 4 menn. Grendelaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Grendelaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Grendelaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Grendelaget har to ansatte vaktmestere samt to renholdere for Nabosenteret. EIENDOMMEN Grendelaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Grendelaget ligger i Ski kommune. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Grendelagets revisor er Alpha Revisjon AS.

24 24 FORSIKRING Grendelagets eiendommer og utstyr er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer og Grendelagets forsikringer er gjennomgått og supplert i løpet av året. Oppfølging av forsikringssaker for Grendelaget blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha slikt internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar de har for å holde elektrisk- og sikkerhetsmessig utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Grendelaget har i samarbeid med sameiene kjøpt og fordelt ett nytt brannslukningsapparat til alle 687 leilighetene, samt avholdt brannøvelse for beboere i samarbeid med Nordre Follo Brannvesen. Vi takker brannvesenet for deres innsats og gode råd. STYRETS ARBEID Det er i perioden avholdt 8 ordinære styremøter. Det har vært foretatt befaring med Grønt Miljø AS og deler av styret vedr vedlikehold av grøntarealer. I tillegg har vi hatt en sosial sammenkomst hvor alle styrene og vaktmestrene ble invitert. Det har ikke vært mange saker til behandling i Grendelagsstyret inneværende periode (33 saker), men samtidig har det vært en positiv deling av erfaringer og samhandling de tre sameier imellom. Vi har fortsatt bruken av e- faktura og dette fungerer meget godt for Grendelaget. Også OBOS sin styreportal: blir flittig benyttet. Styret har benyttet hjemmesiden, og sameienes oppslagstavler for å holde beboerne informert. Hjemmesiden oppdateres jevnlig (ved nyheter og viktige hendelser). Vi er kjent med at ikke alle har tilgang til internett, og ansvar for at all formell informasjon skal nå frem til beboerne ligger hos de enkelte sameiene innleverte styreleder/vaktmester en anmeldelse til Follo Politikammer mot seksjonseier for trusler mot vaktmester i forbindelse med levering av ikke godkjent avfall i returpunktet vårt noen dager tidligere. Seksjonseier har bekreftet mottagelsen av anmeldelsen som senere har blitt henlagt av politiet. Grendelagsstyret har varslet seksjonseier om at gjentakelse vil medføre krav fra sameiets styre om salg av anmeldtes seksjon. Styret har hatt god og løpende kontakt med forretningsfører Vibeke Sætre Pettersen, og i tillegg har vi fått god bistand av daglig leder ved kontoret, Helge Aamoth.

25 25 VAKTMESTERTJENESTEN Som vanlig har samarbeidet med vaktmestertjenesten vært bra. Vaktmesternes innsats settes pris på av alle. Det ble foretatt innkjøp av ny gressklipper tidlig på sommeren. Den gamle holder fortsatt stand og brukes videre etter at den måtte få et nytt sete i sommer. Dessuten kan nå begge vaktmestrene delta med hver sin maskin når gresset gror! Vår store maskin «Lundberg» trengte en grundig gjennomgang/service i år. Dette ble en god del dyrere enn først antatt, men nå er maskinen i god stand og klar for mange nye driftstimer. Maskinen har fått nytt varmeapparat/aircondition, ny LED belysning foran og bak, ny motorstyring osv. Grendelagsleder har jobbet ytterligere med å ivareta arbeidsgiverrollen for vaktmestrene. Medarbeidersamtale med begge vaktmestrene ble gjennomført av styreleder i august/september. NABOSENTER Nabosenteret har fått ny inngangsdør med baldakin over i sommer. Den nye døren er laget i aluminium og har rømningsbeslag på den halvparten som til vanlig er lukket, slik at det skal være lett å evakuere lokalene. Styrerommet innerst i lokalene er ryddet for gamle møbler. Nabosenteret er blitt et populært sted å leie til mindre selskap. Både sameiene og grendelaget benytter dessuten lokalet til sine styremøter og arbeidsmøter m.m. Vi har i perioden laget skriftlige rutiner for Nabosenteret knyttet til Brann, Renhold og Utleie. Utleierutinen sendes på forhånd pr til alle som leier. I arbeidet rundt å forenkle utleie av Nabosenteret har vi opprettet en brukskonto i DNB hvor de som leier kan sette inn leiebeløpet fra sin nettbank eller betale inn beløpet til kontoen hos Meny (bank i butikk) Styreleder har kontroll med denne kontoen med nettbanktilgang. Utleierutinen setter klare begrensninger i hvilke type arrangementer lokalet kan leies for. Primært vil det bli leiet ut til type dåp, konfirmasjon og barnebursdager. For øvrig har utleieansvarlig kunnet foreta en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det leies bl.a. ikke ut til typiske ungdomsfester da disse erfaringsmessig generer noe mer støy sammenlignet med for eksempel barnedåp eller konfirmasjon. Leietaker er i henhold til «Utleierutinen» og oppslag i kjøkkenet, ansvarlig for rengjøring av lokalet etter endt leieperiode. TIRSDAGSKLUBBEN Tirsdagsklubben takker også i år for tilskudd av penger og for lån av nabosenteret til sine hyggekvelder for enslige og eldre som også er beboere i de tre sameiene. Dette er et meget populært tiltak blant våre eldre beboere.

26 26 LEKEPLASS Det blir regelmessig gjennomført egenkontroll av grendelagets lekeplass i henhold til gjeldende forskrift. I 2013 ble det engasjert ekstern bistand for å gjennomføre en mer omfattende kontroll av lekeplasser i grendelaget og sameiene. Denne utvidede kontrollen gjentas hvert 2. år. På tre av lekeapparatene i Grendelagets lekeplass er det i løpet av høsten montert pålagte fallmatter. LANDSKAPSPLEIE Grendelaget har også i år foretatt befaring sammen med eksternt fagmiljø når det gjelder trepleie. Vi ber om forståelse for at dette vedlikeholdet også må gjennomføres på lik linje med annet vedlikehold. På et så stort område og med så mange beboere er det helt umulig å gjøre samtlige fornøyd når det gjelder nettopp trepleie. Det gjøres en meget grundig jobb/befaring i forkant av hogsten, og vi benytter som nevnt fagpersoner som støtter oss i vurderingene. Det er også disse fagpersoner, fra Grønt miljø AS, som gjennomfører selve hogsten. Det er en del ny rogn og bjørk som er i ferd med å vokse opp, og det vil bli lagt til rette for at disse skal få gode vekstforhold. PARKERING Når det gjelder parkering på Vevelstadåsen, er dette fremdeles en meget stor utfordring. Vi har ikke klart å frigjøre våre egne plasser slik at problemet med underdekking av parkeringsplasser er blitt løst i Vevelstadlia har ikke denne utfordringen, så samhandlingen og dialogen har også i denne perioden vært mellom Vevelstadåsen/Vevelstadskogen og Ski kommune. Denne dialogen har resultert i en inngått felles avtale med kommunen om kjøp av tjenester fra Aker P-Drift AS. ADKOMSTVEIEN VEVELSTADÅSEN Grendelaget har med glede fulgt med på utbedringen av veien opp til Vevelstadåsen som ble foretatt i høst. Veien er rettet opp, utvidet med ca. en meter og asfaltert i hele lengden fra Vevelstadveien og opp til rundkjøringen Senere vil nytt veirekkverk og skilting av veien/rundkjøringen komme på plass. Samtidig asfalterte kommunen vår felles parkeringsplass (A) oppe ved rundkjøringen og laget ny utkjøring fra denne. Oppmerking og skilting av plassen kommer senere. Vi takker kommunen for dette bidraget! RETURPUNKTET Returpunktet og restavfallscontaineren blir flittig brukt av beboere og andre? Det presiseres at containeren er til bruk for grendelagets beboere og kun disse. Naboer og andre kjente bes henvist til kommunal gjenvinningsstasjon. Kostnaden med containeren er relativt høy, og det er ingen grunn til at vi skal sponse fremmede med gratis avfallsdeponi For øvrig bes alle respektere containerens åpningstid som er alle torsdager 17:00 19:00, unntatt helligdager, romjul og juli hvor containeren er stengt. Vi har til tider vært plaget av at det hensettes søppel ved containeren utenfor dennes åpningstid. Dette medfører ekstra arbeid og dermed ekstra kostnader for seksjonseierne. Det er som kjent installert

27 27 videoovervåking av containeren for å komme dette til livs. Syndere som blir indentifisert, vil bli belastet kostnader ved slik ureglementert hensetting. Glass/metall containerne, samt restavfallskomprimatoren vår er fortsatt plassert øverst ved rundkjøringen. KABEL-TV/CANAL DIGITAL Grendelagets styre ble i høst kontaktet av CanalDigital, som ønsket å fornye/oppgradere vårt interne kabelnett kostnadsfritt for sameiene/ seksjonseierne. CanalDigital ønsket å bygge ut til fibernett i alle våre 687 leiligheter, noe et enstemmig styre gikk inn for, og undertegnet avtalen med CanalDigital i et møte 31.oktober. Gravearbeidene med å legge nye rørtraseer for fibernettet startet i november. Oppslag om dette ble satt opp i alle oppgangene. Forventes ferdigstilt våren HELSE MILJØ OG SIKKERHET / INTERN KONTROLLHÅNDBOK Grendelaget har utarbeidet en Helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) trådte i kraft i Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet/boligsameie skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives. OBOS har utarbeidet en standard HMS-håndbok som kan benyttes av de enkelte sameier og borettslag. Med utgangspunkt i OBOS sin håndbok har Grendelaget på Vevelstadåsen utarbeidet en håndbok som er tilpasset driften vår. Håndboken skal legges til grunn ved arbeidet for blant annet vaktmestrene våre. AVSLUTNING I henhold til Likestillingslovens 1 a og Regnskapslovens 3-3, opplyses at grendelagets styre i beretningsperioden har bestått av 2 kvinner og 4 menn. Grendelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber om mulig likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke igangsatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i perioden. Grendelaget forurenser ikke det ytre miljø, og forutsetningen for videre drift er til stede, jfr. vedtekter. Styret i Vevelstadåsen Grendelag vil takke vaktmestrene for et godt samarbeid i Vi vil også takke OBOS Eiendomsforvaltning AS som en god samarbeidspartner og rådgiver i året som har gått. Vevelstadåsen 15.januar 2014 Gunnar Skjøld /s/ Gerd Birkevaag /s/ Bengt Magne Mauland /s/ Astrid Sæther/s/ Stephan Dahl/s/ Rolf Henning Trondsen/s/

28 28 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Grendelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om Grendelagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes nødvendig vedlikehold av lekeplass konto 6604, (gummimatter/fallmatter)som ikke var tatt med i budsjettet. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til andre driftskostnader skyldes at det er brukt mer enn budsjettert til drift/vedlikehold av maskiner. Resultat Årets resultat på kr 0,- foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til Grendelagets arbeidskapital pr Arbeidskapital er Grendelagets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til foreningens økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Foreningens arbeidskapital pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

29 29 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på foreningens skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstad, Styret i Vevelstadåsen Gr.lag Gunnar Skjøld/s/ Gerd Birkevaag/s/ Stephan Dahl/s/ Bengt Magne Mauland/s/ Astrid Sæther/s/ Rolf Henning Trondsen/s/

30 30 REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vevelstadåsen Grendelag som viser et årsresultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for grendelagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av grendelagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vevelstadåsen Grendelag per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

31 31 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av grendelagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 27. februar 2014 Alpha Revisjon AS Roger Skogly (sign.) registrert revisor

32 VEVELSTADÅSEN Gr.lag RESULTATREGNSKAP Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 9 Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Ordinært sameiermøtemøte 2013 Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer