EIERMELDING Vedlegg: Arkivsak-dok Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERMELDING 2014. Vedlegg: Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02."

Transkript

1 Regionalenheten Arkivsak-dok Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget EIERMELDING 2014 Forslag til VEDTAK Fylkestinget tar saken til etterretning med følgende presiseringer: 1. Det gjennomføres en fagdag med fokus på styrerekruttering og habilitet for valgkomiteer. 2. Den gjennomføres i løpet av 2015 en kvalitativ evaluering av Teater Innlandet i henhold premissene for Oppland fylkeskommunes eierskap, jf evalueringsrapporten fra 2013 (Sak FT 67/13) 3. Evaluering av filmselskapene gjennomføres første halvår Det tas initiativ til felles eiermøte med attføringsbedriftene med utgangspunkt i ev endrede rammebetingelser som følge av ny stortingsmelding 5. Fylkestinget mener at Vegfinans AS bør være ett av de fremtidige bompengeselskapene ved ny organisering av bompengesektoren i Norge. Vegfinans AS er et godt eksempel på hvordan bompengeselskapene bør organiseres i fremtiden. Gro Lundby Leder av eierskapsutvalget Vedlegg: Skriv inn vedlegg her 1

2 EIERMELDING 2014 Oppland fylkeskommune 1 INNLEDNING I henhold til punkt 6 i fylkestingets vedtak i FR-sak 6/07 legges eiermeldingen for 2014 fram for fylkestinget. Årets eiermelding konsentreres om hvordan eierskapsutvalget har fulgt opp vedtaket fra behandlingen av eiermeldingen 2013 i FT-sak 79/13, i tillegg til en oppdatert presentasjon og vurdering av de enkelte selskapene. Det siste bygger først og fremst på selskapenes årsrapporter for 2013, generalforsamlinger og eventuelle eiermøter som er holdt siste år. Eiermeldingen skal være en regelmessig orientering om status på fylkeskommunens forvaltning av eierinteresser og inviterer fylkestinget til innspill generelt eller pr. selskap. De vurderinger som gjøres vil danne grunnlag for hvordan fylkeskommunen som eier skal forholde seg til selskapene fram mot påfølgende generalforsamling eller representantskapsmøter. I sak 6/07 den vedtok fylkestinget de grunnleggende retningslinjene for forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser. Siden den gang har fylkestinget behandlet eiermeldingene årlig, den siste FT-sak 79/13 den 10. desember Det må til enhver tid vurderes om det er hensiktsmessig å danne egne rettssubjekter for å nå forutsatte formål eller om dette like gjerne best kan ivaretas gjennom den ordinære fylkeskommunale forvaltningsorganisasjon. Fylkeskommunen ønsker å være en aktiv og engasjert eier i de rettssubjektene der fylkeskommunen har valgt å være eier. Dette betyr at det må legges til rette for at politikerne hele tiden kan utøve en god og målrettet eierstyring av sine selskaper, noe fylkestinget inviteres til bl.a. via eiermeldingen. Opplysninger om eierskapsutvalget, utvalgets retningslinjer, oversikt over selskapene og styrer og ovennevnte saker og vedtak finnes for øvrig på fylkeskommunens hjemmeside Oppland.no/Politikk/ Eierskapsutvalget. 2 EIERSKAPSUTVALGET 2.1 Status tidligere vedtak Eierskapsutvalget har hatt fylkestingets vedtak fra forrige eiermelding (FT 79/13) som grunnlag for arbeidet som er gjort siste året: Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak (kursiv): Styret AS for Kirkegaten 74 bes utarbeide et beslutningsunderlag for en forretningsstrategi og vurdere behov for endring av vedtektene. Selskapets vedtekter er endret etter at OFK ble eneeier. Selskapet skal primært leie ut lokaler til Oppland fylkeskommune. Øvrige lokaler markedsføres og leies ut på vanlige markedsvilkår. Anbefalingene i rapporten fra selskapskontroll en i Østnorsk Filmsenter AS og Film 3 AS følges opp med tanke på gjennomgang av rutiner og organisering. Komite for næring og kultur utarbeider et mandat for evaluering av Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS for godkjenning i fylkesutvalget. Komité for kultur, miljø og næring har utarbeidet et mandat for evalueringen av Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS i sak FU 122/14. Oppdraget omfatter evaluering av selskapenes organisering, drift og 2

3 finansiering i henhold til saksframstillingen. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Oppdraget legges fram for Fylkesutvalget januar Det skal fortsatt satses på kompetansehevende tiltak for politikere, eksisterende og potensielle styremedlemmer for å bidra til aktivt eierskap og god selskapsstyring. Det deltar representanter fra OFK på kurs i Styrekompetanse på ulike nivåer på BI. Et planlagt kurs i styrekompetanse i regi av BI på Lillehammer ble avlyst pga for liten påmelding. Dette vil bli forsøkt arrangert på nytt i løpet av Oppland fylkeskommune må gjennom handlingsplaner og dokumentasjon fra enkeltselskaper sikre seg at omsøkt støtte er i samsvar med statsstøtteregelverket. Dette blir fortløpende vurdert i forhold til hver enkelt sak. Støtte til Energiråd Innlandet er et eksempel på tiltak som er vurdert i løpet av Eierskapssekretariatet bes følge opp at GIAX avgir regelmessig rapportering om økonomisk status for bedriften og status på omstillingsarbeidet så lenge Oppland fylkeskommune sammen med de andre eierne finner det hensiktsmessig. Det er holdt to eiermøter, 26. mars og 20. oktober, med hovedfokus på økonomi og omstilling. I tillegg til deltagelse på ordinær generalforsamling 18. juni, har Oppland fylkeskommune også en representant i styret for GIAX. Fylkestinget ber om en sak fra fylkesordfører som vurderer det fylkeskommunale eierskapet i attføringsbedrifter og arrangementsselskaper. Departementet arbeider med en stortingsmelding om attføringspolitikken som vil bli fremmet for stortinget i desember Eierskapsutvalget vil komme tilbake til fylkestinget med en orientering når meldingen foreligger. Imidlertid vedtok Arbeids- og sosialdepartementet den endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. (av ). Endringen omfatter sammenslåing av tiltak som i dag leveres gjennom avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksleverandører (som VKV) og tiltak anskaffet ved anbud. De nye tiltakene vil bli anskaffet etter regelverk om offentlige anskaffelser, med andre ord lyst ut på anbud. Forskriften trer i kraft Overgangsregler gir Arbeids- og velferdsetaten (NAV) anledning til å videreføre avtaler med eksisterende leverandører inntil , dersom dette vurderes hensiktsmessig. Konsekvensen av dette er at attføringsbedriftene i større grad må konkurrere med andre tilbydere i regionen. Hvordan dette vil slå ut for hver enkelt bedrift er foreløpig uklart. Eierskapsutvalget foreslår at det på bakgrunn av dette i løpet av 2015 gjennomføres felles eiermøter med alle attføringsbedriftene hvor vi er eiere. Når det gjelder arrangementsselskapet Hafjell-Kvitfjell Alpin AS vurderer utvalget det dithen at selskapets betydning for den regionale utviklingen med utgangspunkt i våre riksanlegg tilsier et fortsatt engasjement fra OFKs side. 2.2 Organisering av arbeidet Det er et mål å ha best mulig struktur på arbeidet med eierskapsforvaltningen slik at man kommer nærmere på aktuelle eierskapsspørsmål og til enhver tid er oppdatert på de ulike selskapene. Dette 3

4 vil medføre en bedre skolering av representanter i både styrer, bedriftsforsamlinger og generalforsamlinger. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et årshjul for eierskapsforvaltningen (figur 1). Måned Tiltak Ansvarlig Frist Jan. «Februar-brevet» sendes til selskapene hvor OFK har eierinteresser. Innhold: 1. Vedtak fra behandling av Eierskapsmeldinga i FT 2. Anmodning om datoer for generalforsamlinger (frist 1/3) 3. Annet aktuelt Feb. Purrerunde på datoer for generalforsamlinger Fagdag med temaer i forhold til eierrollen Mars April Møte i Eierskapsutvalget 1. Fastsette representanter til generalforsamlingene 2. Generalforsamlinger Eierskapssekretariatet Eierskapssekretariatet Eierskapsutvalget Oppnevnte repr. Mai Generalforsamlinger Oppnevnte repr. Juni Generalforsamlinger Møte i Eierskapsutvalget 1. Foreløpig tilbakemeldinger fra Generalforsamlingene Juli Aug. Sept. Møte i Eierskapsutvalget 1. Evaluering og tilbakemeldinger fra generalforsamlingene Oppnevnte repr. Eierskapsutvalget Eierskapsutvalget Nov. Møte i Eierskapsutvalget 1. Behandle innstilling til Eierskapsmeldinga Ev. ekstra møte i Eierskapsutvalget ang Eierskapsmeldinga Okt. Arbeid med Eierskapsmeldinga Eierskapssekretariatet Eierskapssekretariatet 1/2 1/3 Primo Ultimo Medio Ultimo Des. Behandling av Eierskapsmeldinga i Fylkestinget Fylkestinget Medio Figur 1. Årshjul eierskapsforvaltningen i Oppland fylkeskommune Eierskapsutvalget: Gro Lundby, Ivar Odnes, Even Aleksander Hagen, Reidun Gravdahl, Anne Lise Fredlund, Jørand Ødegård Lunde. Eierskapsutvalget avholder 4 faste møter pr år, med mulighet for ytterligere møter dersom det skulle være behov og ønskelig Eierskapssekretariatet: Hjalmar Solbjør, Ola Selvaag, Kari Sissel Østby (fram til 1. juni), Bjørn Mæhlum, Tone Tømterud (fra 1. september) og Erik Lagethon. Eierskapssekretariatet har møter hver måned med unntak av juli. 4

5 3 Forslag til tiltak for Fagdag med fokus på styrerekruttering og habilitet. Utnevning og skifte av personer til styret er sammen med fastsetting av vedtekter de viktigste styringsmuligheter en eier har. Eiers ansvar i forbindelse med styreoppnevning er særlig å sikre ønsket og nødvendig kompetanse i styret. Etter forvaltningslovens 6 blir styremedlemmer og ledere i offentlig eide selskaper uten videre inhabile når de som folkevalgte i fylkeskommunen deltar i behandlingen av en sak der selskapet er part. Tilsvarende blir styremedlemmer som er ansatte i fylkeskommunen inhabile og kan ikke forberede saker fra selskapet de er styremedlemmer i som skal viderebehandles i fylkeskommunen. Bestemmelsen innebærer videre at rådmann og ledere ikke lenger bør velges som medlemmer av selskapsstyrer da de selv eller deres underordnede medarbeidere blir inhabile og ikke kan forberede saker som skal forelegges politiske organer til avgjørelse. Eierskapsutvalget ønsker derfor å tilrettelegge for å gjennomføre en fagdag med fokus på styrerekruttering og kompetanse og habilitet. Målgruppen for fagdagen vil være Eierskapsutvalget med sekretariat. Selskapenes ledelse v/styreleder og leder av valgkomiteene. Fagdagen bør gjennomføres i god tid før generalforsamlingene Vegfinans AS Vegfinans AS ble organisert som morselskap i Vegfinans-konsernet med virkning fra og med 1. juli var det første hele driftsåret i den nye modellen. Eiermodellen innebærer at Oppland fylkeskommune, sammen med Hedmark, Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus fylkeskommune, eier like deler av Vegfinans AS. Vegfinans AS er direkte eier av bompengeselskapene i de samme eierfylkene. Vegfinans AS er et redskap for eierfylkene som sikrer lik behandling gjennom enhetlig eierskap, og som skaper synergier innenfor og på tvers av fylkeskommunale grenser. Gjennom 2013 og 2014 er alle manuelle bomstasjoner i konsernet lagt ned, og alle gjenværende ansatte er samlet i Vegfinans AS. Gjennom eiermodellen og samling av kompetanse på et sted, er Vegfinans AS blitt en betydelig aktør innen bompengebransjen. Organiseringen har gitt effektiviseringsgevinster for eierne og for trafikantene. Konsernmodellen bidrar til reduksjon av driftskostnadene, og derved til raskere nedbetaling av veiprosjektene og gir mer vei for pengene. Et samlet kundesenter gir trafikantene ett kontaktpunkt, og forenkler henvendelser til de ulike bompengeselskapene. Gjennom styret i Vegfinans AS sitt strategiarbeid er det fastlagt en visjon om at Vegfinans-konsernet skal være det ledende i Norge innen bompengeforvaltning. For eierne har organiseringen i konsernmodellen sikret at kompetanse og oppfølgning av lån, kapital og garantier skjer på et sted. Dette sikrer oversiktlighet og trygghet for fylkeskommunene som Vegfinans AS eiere, og som garantister for lån opptatt av de ulike selskapene i Vegfinans-konsernet. Vegfinanskonsernet hadde per utgangen av september 2014 trukket opp i overkant av NOK 18 milliarder i lån for finansiering av veiprosjekter i Østlandsregionen. Totale inngåtte lånerammer i konsernet er, per utgangen av september 2014, NOK 23 milliarder. Konsernmodellen er fulgt opp med en enhetlig eierstyring og selskapsledelse. Det gjennomføres kvartalsvise styremøter i alle selskapene i konsernet, med lik rapportering av nøkkeltall og særskilte forhold tilknyttet gjeld, regnskap, drift, osv. Nøkkeltall og trafikktall ligger tilgjengelig for allmenheten 5

6 gjennom oversiktlige nettsider på vegfinans.no. Standardiseringen og helhetstenkningen sikrer åpenhet og oversiktlighet, både internt og eksternt. Samling av kompetansen gir også mulighet for enhetlig og styrket oppfølgning overfor eiere, trafikanter, media, veimyndigheter, direktorat og departement, i saker som gjelder selskapenes drift og fremtidige organisering av bompengebransjen. Fylkeskommunen har sammen med de øvrige fem fylkeskommunene som eier Vegfinans AS, skapt et effektivt, enkelt og oversiktlig redskap for eierne, som sikrer ivaretagelse av eiernes interesser og håndtering av risiko tilknyttet finansiering av veiprosjekter i regionen. Fylkeskommunen anser at Vegfinans AS bør være ett av de fremtidige regionale bompengeselskapene ved en ny organisering av bompengesektoren i Norge. 4 Status pr selskap I presentasjonen av de enkelte selskapene gis det en vurdering der det bl.a. vurderes om eierskapet så langt har vist seg å være tjenlig i forhold til fylkeskommunens hensikt med eierskapet og de overordnede planene for fylkeskommunen. På denne bakgrunn kan det tas stilling til om forholdene ligger til rette for fortsatt eierskap, at eierandel bør reduseres eller avsluttes eller muligheter for endringer i selskapets drift. Økonomien vurderes ut fra årsregnskapet for Det er grunn til å nevne at fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig begrunnet og eventuelle større endringer vil derfor være gjenstand for grundigere utredninger enn det som kan tas inn i en eiermelding. Slike saker vil derfor eventuelt bli lagt fram som egne saker for fylkestinget. 6

7 OPPLAND FYLKESKRAFT AS ( ) OFKs eierandeler: 100 % Andre eiere: Ingen Eierandeler i andre selskaper: Selskapet eier 9,389 % av aksjene i Eidsiva Energi AS Styrets leder: Gro Lundby, Ivar Odnes (nestleder), Anne Lise Fredlund, Eivind Brenna, Jørand Ødegård Lunde, alle valgt til Daglig leder: Erik Lagethon Generalforsamling ble avholdt den 27. juni Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er: a)investere i og eie og forvalte eierandeler og aksjer i Eidsiva Energi AS. b)investere i og eie og forvalte eierandeler og aksjer i andre kraftproduksjonsselskaper. c)forvalte selskapets likvide kapital. Fylkestingsvedtak (sak 7/07). Indirekte eierskap i Eidsiva Energi AS gir bedre muligheter for å øke eierandel gjennom låneopptak og emisjon. Muligheter for å bruke Oppland fylkeskraft AS som et finansielt instrument til øvrig viktig politisk utviklingsinitiativ. Selskapsorganiseringen gir muligheter for raskere handling i situasjoner med knappe tidsfrister. Likeartet organisering av eierskapet som andre eiere i Eidsiva Energi AS Økonomi: (2012-tall i parentes) Oppland Fylkeskraft har for 2013 et overskudd etter skattekostnader på NOK ( ). Driftsresultatet skyldes i sin helhet aksjeutbytte fra Eidsiva Energi AS, mens årsresultatet også er påvirket av renteinntekter og verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Det er delt ut utbytte til OFK på NOK ( ). Selskapet har finansielle plasseringer på NOK 180 mill. Det er nå etablert en handlingsregel i samsvar med FT 56/12 for disponeringen av selskapets regnskapsmessige resultat som sikrer selskapets realverdier. Forvaltningen av selskapet og dets verdier skal nå skje i samsvar med dette. Eierskapsutvalget anbefaler fortsatt eierskap i selskapet. 7

8 ENERGIRÅD INNLANDET AS ( ) OFKs eierandeler: Oppland fylkeskommune 33 % Andre eiere: Hedmark fylkeskommune 33 % Eidsiva Energi AS 34 % Eierandeler i andre selskaper: Ingen Styret: Maren Kyllingstad (leder), Martin Skramstad, Bengt G. Hillring, Terje Kind, Jan Harald Narum, Ane Brunvoll, Marit Gilleberg. Daglig leder: Therese H. Karlseng (sluttet 2014) Generalforsamling ble avholdt Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapet har som oppgave å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i innlandet, i tråd med europeiske, nasjonale og regionale klimamål. Selskapet skal tilby rådgivningstjenester til offentlig og privat sektor og husholdninger. Selskapet skal også gjennomføre holdningsendrende kampanjer i regionen. Økonomi: Fylkestingsvedtak (sak 31/08) og fylkesutvalgsvedtak (sak 2/09). Hedmark og Oppland fylkeskommuner søkte i august 2007, og i samarbeid med Eidsiva Energi AS, EUs Intelligent Energy Program i Brussel om EUR til gjennomføring av et 3 ½ årig prosjekt for å kunne etablere et regionalt energirådgivningskontor for Innlandet. Søknaden ble innvilget i mars 2008 med EUR for en prosjektperiode på 3 ½ år. Fra og med 2012 finansierer de tre eierne i sin helhet driften. Det er inngått en avtale med de tre eierne om dette fram til 2017 Tall fra 2012: Driftsinntektene i 2012 var kroner. Årsresultatet ble et overskudd på kroner. Selskapets egenkapital var kroner. Inngått avtale om finansiering utløper Eierne må i forkant av dette vurdere framtidig engasjement og finansiering. Oppland fylkeskommune tar initiativ til drøftinger med øvrige eiere om eventuell framtidig finansiering og eierskap f.o.m etter at forpliktelsen om finansiering er opphørt. 8

9 HADELANDSVEGEN AS ( ) OFKs eierandeler: 50 % Andre eiere: Akershus fylkeskommune 50 % Eierandeler i andre selskaper: Ingen Styret: Lars Salvesen(leder), Anne Marie Sveipe (valgt som selskapets avviklingsstyre) Daglig leder: Bompengerådgivning AS v/ Thorleif Haug Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapet har som formål å delfinansiere vegforbindelsen mellom Grua i Lunner kommune og Gardermoen i Nannestad kommune. Selskapet etablerer og administrerer en ordning med kontrollstasjoner og trafikantbetaling. Selskapet foretar de nødvendige låneopptak for å sikre fullfinansiering av en ny riksveg 35 mellom Gardermoen og Lunner. FT vedtak og Stortingsprop. nr , samt Stortingsrop nr Ny veg mellom Grua i Lunner og Gardermoen i Nannestad ble planlagt som en viktig del av tilbringersystemet til ny hovedflyplass på Gardermoen. Avgjørende for å få ringvirkninger av flyplassen til Hadelands- og Ringeriksregionen. Det var forutsatt delvis brukerfinansiering av vegen gjennom låneopptak med påfølgende nedbetaling. Sammen med Akershus etablerte Oppland fylkeskommune selskapet Hadelandsvegen AS og garanterte for selskapets låneopptak. Økonomi: Innkrevingen opphørte onsdag Da er det innkrevd nok midler til å dekke selskapets forpliktelser. Innfordring av utestående beløp vil fortsette en tid etter at bomstasjonen er nedlagt. Det er gjort en avsetning til avviklingskostnader (fjerningskostnader) som skai dekkes av bompengemidlene etter bompengeavtalen. Selskapet har nå ivaretatt sitt formål og vil bli avviklet. 9

10 VEGFINANS AS ( ) OFKs eierandeler: 16, 67 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Varierer etter antall bompengefinansierte vegprosjekter. Pr : 17 selskap, av disse for Oppland: E6 Oppland AS, E6 Ringebu-Otta AS,Gausdalsvegen AS, Oppland Bompengeselskap AS, FV 34 Oppland AS, E16 Oppland AS,FV33 Oppland AS Telemark fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune Holding AS, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune. Alle 16, 67% eierandel. Styret: Per Gunnar Sveen (leder),gunn Marit Helgesen, Anne Marie Sveipe, Lars Birger Salvesen, Trond Johansen, Lisbeth Mølholm Zaleski. Alle valgt til Daglig leder: Nils Christian Helgesen Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter, på en måte som ivaretar en mest mulig kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 2001 I juni 2012 ble det i selskapet gjennomført et eierskifte som innebærer at fylkeskommunen har gitt fra seg sitt formelle eierskap i bompengeselskapene mot å bli eiere i Vegfinans AS.. Fylkeskommunen har sikret seg innflytelse i selskapet ved at fylket utpeker et styremedlem. Hensikten med endringen er å skape en enklere og mere hensiktsmessig eierstruktur, og dermed oppnå kostnadsbesparelser. Økonomi: I tråd med endret selskapsstruktur er det for første gang utarbeidet konsernregnskap for ett helt år. Konsernet har som mål å utøve en aktiv finansforvaltning for de selskap som inngår i konsernet. Det er stor oppmerksomhet knyttet til hvor stor andel av bompengeinntektene som går med til administrasjon og drift. For konsernet utgjorde de totale driftskostnader 10,8 % av driftsinntektene. Gjennom anbud sikrer man seg at selskapene til enhver tid oppnår de beste betingelsene og de laveste finanskostnadene. Gjennomsnittlig flytende rente i konsernet var pr på2,16 %. Av konsernets totale gjeld er 74,2 % sikret gjennom fastrenteavtaler. Når det gjelder finansiell risiko har selskapet en sikringsstrategi der en i gjennomsnitt skal rentesikre % av innlånt kapital. Rentesikringen vurderes fortløpende med bakgrunn i makroøkonomiske forhold og rentemarkedets utvikling. Økonomisk verdivurdering: Egenkapitalen i konsernet er negativ, noe som skyldes at mange prosjekter er i utbyggingsfase før innkreving er startet. Videre at Statens vegvesen har tatt ut betydelige midler for gjennomføring av planprosesser. Så snart selskapene er i drift og har startet innkrevingen, vil selskapene generer overskudd. Fylkeskommunene garanterer for låneforpliktelsene. Man jobber ut fra den forutsetning av vegprosjektene blir ferdigstilt. Egenkapitalsituasjonen vurderes derfor som akseptabel. Viser til kap 3.2. Regjeringen har varslet at den vil omorganisere bompengeselskapene i større enheter for å effektivisere bompengeinnkrevingen i Norge. Ny eiermodell/struktur som nylig er gjennomført selskapet opprettholdes. Eierskapsutvalget mener at Vegfinans AS bør være ett av de fremtidige bompengeselskapene ved ny organisering av bompengesektoren i Norge. Vegfinans AS er et godt eksempel på hvordan bompengeselskapene bør organiseres i fremtiden og er godt tilpasset dette. 10

11 Interoperabilitetstjenester AS ( ) org nr OFKs eierandeler: 1,67 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Ruter AS (51 %), NSB AS (33,44 %), Buskerud Kollektivtransport AS (2,22 %) og 6 andre fylkeskommuner med til sammen 11,67 % Styret: Ellen Rogde (leder), Karen Hancke, Bjørn Rune Holmen, Bernt Reitan Jenssen, Steinar Sæterdal Daglig leder: Jørn Hanssen Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapet skal utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videredistribuerer data som benyttes i elektroniske støttesystemer innen kollektivtransporten, herunder elektronisk billettering, informasjonssystemer, datafangst, -bearbeiding og -distribusjon ol., samt tilhørende tjenester og virksomhet som står i sammenheng med dette. Produktene og tjenestene skal for det vesentlige selges til statlige og/eller fylkeskommunale aktører, eller selskaper direkte eller indirekte eiet av staten eller én eller flere fylkeskommuner. Fylkestinget vedtok i sak FT 46/11 å gå inn på eiersiden med en andel på 1,67 % (15 aksjer). Bakgrunnen for å kjøpe seg opp i IO AS er på en smidig måte få etablert et landsdekkende system for forvaltning av elektronisk billettering. Kostandene ved å etablere en administrasjon av elektronisk billettering i egen regi er vurdert som svært høye. Økonomi: (2012 tall i parentes) Ifølge regnskapet for 2013 var omsetningen kr 18 mill (kr. 21,4 mill) og årsresultatet kr -918 (kr ,-). Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på kr 2,7 mill (kr 2,7 mill) kr av en totalkapital på kr 20,2 mill (kr 23,5 mill kr). Se bakgrunn og formål. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 11

12 KIRKEGATEN 74 AS ( ) OFKs eierandeler: 100 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Eierandel i Øya Parkering AS Styret: Hjalmar Solbjør (leder), Åsmund Haugstad Sandvik, Elisabeth Lande, Marianne Smelien. Daglig leder: Sigurd Haaland Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Formål for selskapet er å stille lokaler til disposisjon for eierne samt utleie av tilgjengelige lokaler til andre virksomheter/leietakere gjennom å utvikle og forvalte eiendommene Kirkegt. 72,74,76,78 og 80 i Lillehammer, og i den forbindelse eventuelt å erverve andre faste eiendommer og/eller overta sameieandeler eller deltakerinteresser i slike eiendommer. Med henvisning til FT- sak 10/13 er nå OFK eneeier av selskapet. Økonomi: (2012-tall i parentes) Årets regnskap for morselskapet viser et overskudd på kr ,- ( ) som ble vedtatt disponert tillagt annen egenkapital. Resultatet for konsernet viser et overskudd på kr ( ). Bedriften har i 2013 hatt et normalt driftsår, og resultatet er i tråd med forventningene. Både morselskapet og konsernet har tilfredsstillende langsiktig finansiering av investeringene. Egenkapitalandelen er 11,7% og 13,6% i hhv, morselskapet og konsernet. Egenkapitalandelen er forholdsvis lav, men fullt forsvarlig hensyntatt byggenes verdi og beskaffenhet. Likviditeten er tilfredsstillende både i morselskapet og konsernet. Eiendommen vurderes som svært godt egnede kontorlokaler for fylkeskommunens ledelse/administrasjon. Den sentrale beliggenhet i Lillehammer med kort veg til offentlig kommunikasjon og greie parkeringsmuligheter gjør eiendommen attraktiv. Etter en større rehabilitering av kontorene de siste par årene fremstår lokalene som moderne og hensiktsmessige. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende og 2013 har vært et greit driftsår. Selskapets vedtekter er endret etter at OFK ble eneeier. Selskapet skal primært leie ut lokaler til Oppland fylkeskommune. Øvrige lokaler markedsføres og leies ut på vanlige markedsvilkår. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 12

13 ØSTLANDSFORSKNING AS ( ) OFKs eierandeler: 19,05% Andre eiere: Stiftelsen Østlandsforskning 38,10 % Hedmark fylkeskommune % Høgskolen i Lillehammer 4,75 % Sparebanken Hedmark 19,05 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Mari Skjærstad, leder, Margrete Bjelde, Per Arne Slapø, Yvonne Fritze, Trond Carlson, Hilde Anette Neby, ansatt representant Daglig leder: Tor Arnesen Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning. Selskapets formål omfatter også eierskap i andre tilsvarende virksomheter og i øvrig virksomhet hvor eierskapet bidrar til oppnåelse av selskapets formål. Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Stiftelsen Østlandsforsknings styre besluttet sommeren 2006 å utrede mulighetene for en endret organisasjonsform. Bakgrunnen var negativ økonomisk utvikling i stiftelsen Østlandsforskning og derigjennom svekket mulighet for å drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid med god kvalitet og høy relevans for brukergruppene. Bakgrunnen for omdanningen er videre et ønske om å sikre ny kapitaltilførsel samt et tydeligere eierskap blant aktørene. Stiftelsen Østlandsforskning er videreført som et rent eierselskap. FT-sak 38/07: Det nye aksjeselskapet skal utvikles til et slagkraftig kompetansemiljø og til et nyttig virkemiddel i regional utvikling. En ser for seg at en tettere kopling til fylkeskommunen og næringslivet vil kunne bidra til at Østlandsforskning kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset den rolle de regionale instituttene er tiltenkt framover i det nasjonale forskningssystemet. Den tettere koplingen til høgskolene vil kunne bidra til å samle og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoUprogrammer. Økonomi: (2012 tall i parentes) Selskapet har hatt en omsetning i 2013 på kr ( )og et negativt resultat på kr ( ). Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i manglende omsetning i lys av selskapets faste kostnader knyttet til personal, inkludert høye tariff festede pensjons- og forsikringskostnader. Det er i 2013 betalt en pensjonskostnad på kr som tilhørte Denne er ført direkte mot egenkapitalen Av ekstraordinære kostnader har selskapet hatt ekstra utgifter i forbindelse med nyansettelse av direktør. Selskapets egenkapitalandel er på 60 %, hvilket anses tilstrekkelig for den virksomheten som drives. Egenkapitalen var kr 8,4 millioner per , og anses som god. Likviditeten anses som god. Selskapet har en rekke pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets omsetning påvirkes av de generelle rammebetingelser for forskning i Norge og konkurranseevnen på åpne forskningsutlysninger og tilbuds- /anbudskonkurranser. Rammebetingelsene er ikke vesentlig endret i 2013 og selskapet har ei heller foretatt vesentlige strategiske endringer i løpet av året. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. Utvalget ønsker i større grad å bruke ØF som en ressurs i regional utviklingsarbeid. 13

14 Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS ( ), org nr OFKs eierandeler: 52,54 % Andre eiere: Dovre (0,05 %), Gausdal (4,2 %), Gjøvik (16,81 %), Lesja (0,05 %), Lillehammer (17,86 %), Lom (0,05 %), Nord-Fron (0,05 %), Nord-Aurdal (0,02 %), Nordre Land (0,11 %), Ringebu (0,05 %), Sel (0,05 %), Søndre Land (1,58 %), Vestre Toten (3,15 %), Vågå (0,05 %), Østre Toten (3,15 %), Øyer (0,21 %) Eierandeler i andre selskaper: Styret: Gro Lundby (leder), Hans Oddvar Høistad, Inger Torun Klosbøle, Iselin Jonassen, Leif Waarum, Magnus Mathisen, Espen Granberg Johnsen. Daglig leder: Erik Lagethon Stiftelsesmøte ble avholdt den Det ble videre avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor det ble foretatt en kapitalutvidelse gjennom en emisjon mot 4 nye kommuner. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo-og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus. Målet er å etablere og sikre gode og solide utdannings- og kompetansemiljøer som grunnlag for regional utvikling i Innlandet. Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å: 1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland 2. Videreutvikle mastergradsutdanninger 3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer 4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement Økonomi: Fondet ble stiftet i 2014 og har pt kr i aksjekapital og kr i overkurs, totalt kr til disposisjon. Selskapet er en skattefri enhet jf. bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 14

15 FAGERNES SKYSSTASJON AS ( ), org.nr OFKs eierandeler: 33,33 % Andre eiere: Nord-Aurdal Kommune 33,33 % De resterende 33,33 % eies av JBV Eiendom AS, Norgesbuss AS, Nettbuss Drammen AS, Etnedal Bilruter AS Eierandeler i andre selskaper: Selskapet har 1 aksje i Valdres Næringshage AS Styre: Kristoffer Kvame (styreleder), Erik Strand, Turid Iversen, Hilde Tveiten Døvre, Arne Fauske Daglig leder: Syver Gjevre Generalforsamling ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å planlegge, bygge og drive en bygning for transport- og serviceterminal for personer, post og gods på Fagernes, og utleie av lokaler til bedrifter og institusjoner med tilknytning til transport- og reiselivsnæringen. Selskapet kan også drive transportteminal-tjenester i lokaler eid eller leid av selskapet. Stiftet i Fylkesutvalget vedtok i sak 57/91 at Oppland fylkeskommune skulle gå inn i dannelsen av skysstasjonen med en aksjekapital på kr ,-. I saksframlegget ble det bl.a. gitt følgende begrunnelser (forkortet): Øke antallet trafikanter og dermed inntektsgrunnlaget for de lokale- og regionale bussruter. Bedre samordning og redusere utgiftene. Oppnå rasjonell utnyttelse av ressurser og dermed bedre økonomi. Bidra til å utvikle Fagernes som et regionalt transport- og servicesenter. Økonomi: (2012-tall i parentes) Aksjekapital på kr ,- Ifølge regnskapet for 2013 var omsetningen kr. 4,3 mill. (4,4) og driftsresultatet kr ,- ( ,-). Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 9,4 mill kr(8,72) av en totalkapital på 10,7 mill kr (10,7). Solid økonomisk situasjon. Selskapet drives iht. fylkeskommunens intensjoner med å være eier. Skysstasjonen er en viktig del i tilrettelegging av kollektivtilbud i fylket. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 15

16 OTTA SKYSSTASJON AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 25 % Andre eiere: Sel kommune 25 %, Nettbuss Nordfjord-Ottadalen AS 25 %, NSB AS 25 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Dag Erik Pryhn (styreleder), Lene Sørbråten, Erik Strand, Arne Jakobsen, Svein Arne Berg Generalforsamling 2013 ble avholdt den 3. juni Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Planlegge, bygge og drive en bygning for transport og serviceterminal for personer og persontransport relatert gods på Otta, og utleie av lokaler til bedrifter og institusjoner med tilknytning til transport- og reiselivsnæringen. Stiftet i Dannelse av selskap for etablering og drift av Otta Skysstasjon AS ble behandlet av daværende samferdselsstyre den og av fylkesutvalget den i sak 118/88. I en sak om evaluering av skysstasjonen i 1991 blir det vist til at tanken bak etableringen av skysstasjonen er å gjenskape i moderne og funksjonell form de kommunikasjonsknutepunktene som de gamle skysstasjonene representerte. Økonomi: (2012-tall i parentes) Aksjekapitalen er på kr ,- Ifølge regnskapet for 2013 var omsetningen kr ,-,( ,-) og driftsresultat minus kr ,- (pluss ,-). Egenkapitalen var ved årsskifte kr ,- ( ,-) av en totalkapital på kr ,-( ,-) Styret opplyser om at dagens rammebetingelser, med bortfall av driftstilskudd fra Jernbaneverket, vil medføre sannsynlighet for at selskapet vil gå med et årlig underskudd. Skysstasjonen er en viktig del i tilrettelegging av kollektivtilbud i Oppland. Det pågår et samarbeid om å utvikle terminalen og bygningsmassen. I lys av de økonomiske utfordringene er det rettet henvendelse til ROM Eiendom om ev overdragelse av eiendommen. Selskapet vil komme tilbake til eierne dersom det blir aktuelt med salg. Eierskapsutvalget tar selskapets situasjon til orientering, og anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål inntil framtidig eiersituasjon er avklart. 16

17 VALDRES KOMPETANSEVEKST AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 28,5 % Andre eiere: Kommunene i Valdres Eierandeler i andre selskaper: 100 % eier i Valdres Arbeidssenter AS Formålsparagrafen for selskapet lyder: «Selskapets formål er å skape sysselsetting for yrkeshemmede gjennom produksjon, salg og alt som står i forbindelse med dette.» Styret: Harald Andris Hamre (leder), Terje Kind, Anne Karin Ranheim, Harald Arne Haugen, Toril Naustdal Daglig leder: Guro Jemterud Solberg Generalforsamling ble avholdt 28. mai Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å tilrettelegge for deltakelse i arbeidsmarkedet for yrkeshemmede, langtidsledige, personer med innvandrerbakgrunn og andre med bistandsbehov, samt virksomhet som står i forbindelse med dette. For oppdragsgivere leveres tjenester som yrkesavklaring, kvalifisering og kompetanseheving. Arbeidsmarkedsbedrift, stiftet i juni 2004 etter konkursen i Valdres Møbler AS. Økonomi: (2012-tall i parentes) Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 5,5 mill kr (6,1) og et driftsresultat på minus 0,14 mill kr. (0,12) Egenkapitalen var ved årsskifte kr 4,4 mill kr(1,5) og totalkapitalen kr 5,1 mill kr(2,4) Selskapets arbeidsområde er viktig for Opplandssamfunnet. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 17

18 GUDBRANDSDAL INDUSTRIER AS ( ), org. nr OFKs eierandeler (etter emisjon 23. oktober 2013): Andre eiere(etter emisjon 23. oktober 2013): Eierandeler i andre selskaper: 24,19 % Ringebu kommune 34,51 % Lom kommune 3,91 % Sel kommune 8,63 % Dovre kommune 3,54 % Øyer kommune 3,50 % Lesja kommune 3,31 % Sør-Fron kommune 5,09 % Nord-Fron kommune 4,11 % Skjåk kommune 2,14 % Lom og Skjåk Sparebank 2,04 % Vågå kommune 3,34 % Gjensidige Forsikring 0,47 % Sparebank 1 Gudbrandsdal 0,78 % Ivar Nordrum 0,45 % Styret: Erik Lundbekk (leder), Anne Marie Sveipe (nestleder), Øyvind Hårstadhaugen, Ann- Irene Stokke, Arild Dalseth Daglig leder: Kristen Gunstad Generalforsamling 2013 ble avholdt den 18. juni Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Den 23. oktober 2013 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling hvor OFK og kommunene Ringebu, Sel, Sør-Fron, Nord-Fron og Vågå tegnet seg for nye aksjer tilsvarende kr ,-. Selskapets hjemmeside: Selskapets virksomhet er å drive attføring av yrkeshemmede arbeidstakere gjennom arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til arbeid eller utdanning. Kvalifiseringen skal skje i reelle bedriftsmiljøer. Stiftet Selskapet (GIAX) er en attføringsbedrift med personalutvikling som hovedmålsetting. Bedriften leverer tjenester i hovedsak til NAV. Selskapet produserer bl.a. garasjeporter, utstyr til forsvaret og produktporteføljen til tidligere Bjørklund Ostehøvelfabrikk AS. Økonomi: (2012-tallene i parentes) Selskapet hadde i 2013 en omsetning på ca 41,4 mill kroner(50,5) og et negativt driftsresultat på 3,5 mill kroner(9,-). Med finanskostnader endte årsresultatet på minus 4,3 mill kroner(10,-). Sum egenkapital var ca 14,5 mill kroner(13,-) av totalkapitalen på ca 30 mill kroner(33). Det er viktig for Gudbrandsdalen å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede. Giax har hatt negativt driftsresultat de fire siste årene. Etter kapitaltilførselen i 2013 meldes det om at selskapet i 2014 vil kunne nå et overskudd på ca kr Dette skyldes først og fremst salg av eiendommer på Dombås og Lom, men det er også tatt andre organisatoriske grep for å bedre resultatet. Det er også ansatt markedssjef som vil bidra til større fokus på markedsføring og salg. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. Eierskapssekretariatet bes følge opp den økonomiske rapporteringen fra selskapet jf. vedtak FT 57/13. 18

19 HADELANDPRODUKTER AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 20,9 % Andre eiere: Gran kommune 35,7 %, Lunner kommune 11,1 %, Sparebank 1 Ringerike Hadeland 9,6 %, DNB bank ASA 6,2 %, Jevnaker kommune 5,5 %, Hadeland Gjensidige Brannkasse 5,5 %. De øvrige 5,6 % eies av private. Eierandeler i andre selskaper: Lean Lab Norge AS (15,9 %): Selskapet skal levere kurs, og opplæring innen arbeidsmetodikk, produksjon og effektivisering til ulike bransjer basert på industriell erfaring og forskning. Granitt Grafisk AS (100 % ved årsskifte): Aksjer i Granitt Grafisk AS ved årets inngang er avskrevet i forbindelse med avvikling av selskapet og sammenslåing med egen grafisk avdeling. Hadelandshagen AS (15,8 %): Hadelandshagen AS skal levere en skreddersydd arena i form av fysisk miljø og stimulerende kompetansemiljø til kunnskapsbaserte virksomheter, slik at småbedrifter, gründere og fjernarbeidende sikres optimalt vekstgrunnlag for sine virksomheter. Styret: Øyvind Hamre (leder), Wenche Ravlo(nestleder) Åge Lien, Ellen Stokstad Daglig leder: Erik Lundbekk Selskapets hjemmeside: Selskapets primære formål er yrkesmessig attføring og utvikling, produksjon og markedsføring av elektronisk utstyr, samt annen virksomhet som er forenlig med dette. Generalforsamling 2013 ble avholdt den 28. mars Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Stiftet OFK ble invitert til å tegne aksjer i selskapet i Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi: (2012-tallene i parentes) Bedriften hadde i 2013 en omsetning på 524,3 mill kroner(764,8) og et negativt driftsresultat på 39 mill kroner (16,7). Bedriften hadde en egenkapital på 271 mill kroner(321) av en totalkapital på 390 mill kroner(489) Hapro har de siste årene redusert bemanningen med ca 240 ansatte etter at de mistet hovedkunden Cisco. Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede i Hadelandsregionen. Aksjonærene er opptatt av selskapets lokalisering på Hadeland, de arbeidsplasser og kompetansemiljø selskapet representerer og den funksjon selskapet har for yrkeskvalifisering i regionen. Aksjonærene vil tilstrebe å stå samlet hvis selskapets grunnlag trues/endres ut fra disse hensyn. Det er nå undertegnet en aksjonæravtale blant de offentlige eierne som ivaretar disse hensynene. Hapro har gjennomgått noen krevende år med sviktende omsetning, samt bortfall og endring av arbeidsoppgaver som følge av endret produktmiks. Dette sammen med behovet for produktivitetsvekst gjør at Hapro har meldt at det er nødvendig å gjennomføre en ytterligere kostnadstilpasning inn mot 2015 ved bl.a. å foreta en nedbemanning på ca 75 årsverk. Bedriften og tillitsvalgte er allerede godt inne i dette arbeidet, men det er en omfattende prosess. Tilpassingene som blir gjort er bevisst for å styrke konkurransekraften, og for å bli en mer kundeorientert organisasjon. Alle endringer har som mål å sørge for en bedre ressursutnyttelse, en effektiv, fleksibel og produktiv organisasjon. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 19

20 LIPRO AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 26,6 % Andre eiere: Lillehammer kommune 65,8 %, Gausdal kommune 6 %, andre 1,6 %. Eierandeler i andre selskaper: Aksjeposten på kr 1.000,- er aksjer i Sentrum drift kjøpt av ASVO før de gikk inn i Lipro. Bakgrunnen var at ASVO hadde en kafe i sentrum av Lillehammer, Smett Inn. Styret: Elin Gundersen Limoseth (leder), Per Prestrud, Lindis Kvernevik, Ane Bjørnsgård, Andreas Smidt Eriksen. Daglig leder: Martin Forså Generalforsamling 2013 ble avholdt den 28. april Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Lillehammer Produkter AS har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre. Bedriften produserer beskyttelsesbekledning. Stiftet Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi: (2012-tallene i parentes) Omsetningen i 2013 var ca 20 mill kroner(23) og driftsresultat ble 1,1 mill kr(0,2). Egenkapitalen var 10,7 mill kroner(9,7) av en totalkapital på 18,7 mill kroner.(18,-) Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 20

21 TOPRO AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 17,33 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Gjøvik kommune 28,89 %, Søndre Land kommune 15,68 %, Vestre Toten kommune 10,40 %, DnB Gjøvik 7,89 %, Østre Toten kommune 6,93 %, Nordre Land kommune 6,07 %. Resterende aksjer eies av private og organisasjoner. Lean Lab AS (14,3 %): TOPRO har en eierandel på 14,3 %. Lean Lab leverer kurs og opplæring innen arbeidsmetodikk for effektivisering til industri, varehandel, tjenesteytende næringer og offentlig forvaltning. Rambekkvegen 5 AS (100 %): Rambekkvegen 5 AS er et 100 % eid eiendomsselskap. Aktiva i selskapet består av en tomt på 9,5 mål og et bygg på m2. Bygget er en kombinasjon av kontorer, lager og produksjon. Eiendommen har gunstig beliggenhet for fremtidige arealbehov. TOPRO GmbH (100 %): TOPRO GmbH er et 100 % eid salgs- og distribusjonsselskap lokalisert i leide lokaler i Furstenfeldbruck 2 mil vest for München. Selskapet skal sikre markedstilgang for hjelpemidler i Tyskland, Østerrike og Sveits. Selskapet ble etablert Selskapet har 20 ansatte (18 årsv). TOPRO Ltd (100 %): TOPRO Ltd er et 100% eid salgs- og distribusjonsselskap i Birmingham, England. Selskapet skal sikre markedstilgang for hjelpemidler i UK. Selskapet har en ansatt. Salg og distribusjon skjer via kontrakt med et distribusjonsselskap. Selskapet ble etablert Ko-Aks AS (13,5 %):Ko-Aks er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen som skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst. Styret: Sigmund Egner (leder), Kai Glæserud (nestleder), Emma Østerbø, Terje Odden, Margrethe Skattum, Kristin Loe Kjelstad pluss ansatte representanter. Daglig leder: Rune Midtun Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter. Ved produksjon, servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også gi tilbud om varig sysselsetting. Bedriften produserer utstyr for bevegelseshemmede og er underleverandør innen mekanisk- og elektronikk bransjen. Generalforsamling ble avholdt den 16. juni Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Stiftet Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi: (2012 tallene i parentes) Omsetningen for selskapet i 2012 var ca 248,7 mill kroner(254) og driftsresultat 9,7 mill kroner (1,1). Egenkapitalen var 112,3 mill kroner(105) av totalkapitalen på 189 mill kroner(194). Konsernet hadde en omsetning på 283 mill kr(282) og et driftsresultat på 7,8 mill kr (1,4). Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede i Gjøvik/Toten området. Eierskapsutvalget ser at konsernet har hatt underskudd de to siste årene. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 21

22 LEAN LAB NORGE AS ( ), org. nr OFKs eierandeler: 1/7 Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Styret: Tor Giæver(leder), Erik Lundbekk, Rune Midtun, Torbjørn Skogsrød, Ottar Henriksen, Tore Hjelmås, Ivar Lien, Knut Sandbakken. Daglig leder: Tor Giæver Selskapets hjemmeside: På ekstraordinær generalforsamling ble vedtektene endret ved å tilføye siste setning: Selskapets virksomhet er leveranser av kurs og opplæring innen arbeidsmetodikk, produksjon og effektivisering til ulike bransjer basert på industriell erfaring og forskning. Selskapet kan også ha eierskap i andre selskaper og alt som står i forbindelse med dette og fast eiendom. Selskapet skal drive etter ideelle prinsipper og ha et ideelt formål og skal ikke dele ut utbytte. Topro AS, Hadelandsprodukter AS, Sintef Raufoss Manufacturing AS, Nammo Raufoss, Høgskolen i Gjøvik, TPM Team Scandinavia AS, alle 1/7 hver Generalforsamling 2013 ble avholdt den Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. OFK gjennom styret for fagskolen har vektlagt følgende for at det er viktig at fagskolen (FiG) deltar i utvikling av Lean Lab Norge AS allerede fra starten av: FiG gir utdanning allerede i dag innen samme felt/ område. FiG har i ca 12 år levert utdanning på oppdrag til Raufoss Industripark. Bestillingen har hele tiden vært utdanningen Maskinteknisk drift. Lean manuacturing inngår i denne opplæringen. På grunn av manglende utstyr har FiG hatt en teoretisk tilnærming til dette. Industrien ønsker nå sammen med HiG og NTNU å utvikle Lean-miljøet i regionen. Også Sykehuset Innlandet HF har meldt interesse. FiG bør være med innen sitt utdanningsområde, som er rettet mot de med fagbrev og/eller lang praksis. Dette vil være et fagfelt det er svært stort behov for i all industri i framtida. Det er viktig at FiG kan delta på linje med HiG i en del prosjekter rettet mot næringslivet. Lærere ved FiG må være med, både for å følge med i utviklingen innen Lean manufacturing, men også for å kunne ble brukt som instruktører. FiG ønsker å delta aktivt i regional utvikling og i kompetanseheving i regionen. FiG skal etter forvaltingsreformen være fylkeskommunens verktøy for yrkesfaglig høyere utdanning. Økonomi: (2012-tall i parentes) Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 1,5 mill kroner(3,1) og et driftsresultat på minus kr ,- (26.057). Egenkapitalen var på minus kr ,- (pluss ) av en totalkapital på 0,7 mill kr.(1,4). Egenkapitalen er negativ og selskapet skriver bl.a. i årsberetningen: «For å sikre likviditeten i selskapet gjennomførte selskapet møte med bankforbindelsen, Toten Sparebank, for å få bankens aksept for budsjett for Denne ble gitt og med det anser styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og denne forutsetning er lagt til grunn for årsregnskapet.» Fagskolen Innlandet har i en årrekke undervist i prinsippene som er nedfelt i Lean. Tilgangen til et laboratorium anskueliggjør teoriene på en svært effektfull måte, og arbeidslivet er godt fornøyde med de studentene som har hatt opplæring i dette. Hittil har dette tilbudet vært gitt til studenter innen TIP (maskinfagene). Selskapets tjenester ser ikke ut til å være så etterspurt som antatt ved etableringen. Dette har resultert i negative driftsresultater og pr årsskiftet en betydelig negativ egenkapital. Selskapet sier ikke noe om hvordan de skal gjenvinne egenkapitalen, bare at selskapet har fått bankens aksept for selskapets budsjett for Fagskolen hadde i utgangspunktet planer om å integrere Lean i andre fagområder som bygg- og elektrofagene, men det har ikke skjedd. Fagskolen mener likevel at eierskapet er en fordel for utviklingen av fagskolen. Basert på fagskolens vurdering av fordelen med selskapet for fagskolens utvikling anbefaler Eierskapsutvalget at OFK fortsetter som eiere i Lean Lab Norge AS. Forvaltningen av eierskapet flyttes fra Fagskolen Innlandet til Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune. 22

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4.1.2... 30 4.1.2.1 ATS Gjøvik/Toten AS... 30 4.1.2.2 Mjøsmuseet AS... 31 4.1.2.3 Mjøslab IKS... 33

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4.1.2... 30 4.1.2.1 ATS Gjøvik/Toten AS... 30 4.1.2.2 Mjøsmuseet AS... 31 4.1.2.3 Mjøslab IKS... 33 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4 1.3. Roller... 5 1.4. Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende

EIERSKAPSMELDING. Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSMELDING Grobunn for vekst? VEGÅRSHEI KOMMUNE levende og inkluderende EIERSKAPSUTVALGET JANUAR - MAI 2008 BEHANDLET I KOMMUNESTYRET MAI 2008 OPPDATERT, MED PÅFØLGENDE POLITISK BEHANDLING MARS 2010

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 3173/08 Løpenr.9078/08 Ark.nr.. Saksbehandlere: Øyvind Hartvedt Bjarne H. Christiansen EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer