MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste."

Transkript

1 Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. I tilknytning til behandling av sak 157/12 Prosjektplan for innføring av papirløse møter i folkevalgte organer, vil det bli gjennomført obligatorisk opplæring i bruk av ipad fra ca kl ipadene vil bli utdelt i møtet klargjort til bruk. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 147/12 11/1349 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. VURDERING AV ALTERNATIVE TOMTER 148/12 10/285 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA OPPVEKSTSENTER - VURDERING AV PROSJEKTKOSTNAD 149/12 12/1162 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND 150/12 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - TILSKUDD OM DA-MIDLER TIL YTTERLIGERE BISTAND I SMB UTVIKLING. Side 1 av 72

2 Sak 147/12 151/12 12/1251 SØKNAD OM TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFONDET- LAND SAG AS 152/12 12/941 SØKNAD OM TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFONDET - GALLERI SYKLUS 153/12 12/1155 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NM /12 12/449 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET TILDELING FOR /12 12/1260 REVISJON AV KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN /12 12/1199 SLT HANDLINGSPLAN /12 11/1691 PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER 158/12 11/1652 FORSLAG PÅ ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE 159/12 11/1393 SUPPLERINGSVALG SOM FØLGE AV DØDSFALL - KOMMUNESTYREPERIODEN /12 12/54 SØKNAD OM UTVIDELSE/ENDRING AV SKJENKEBEVILLING - HOVLI SYKEHJEM Side 2 av 72

3 Sak 147/12 161/12 12/1222 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING - ODNES VEL 162/12 12/220 KLAGE PÅ VEDTAK OM BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR, GBNR 92/1 OG 2 163/12 12/245 SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKET MARK - VOLLA - GBNR. 55/1 164/12 12/1204 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 48/64 165/12 12/522 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR BYGGING AV FRITIDSBOLIG - GNR 85/38 166/12 12/656 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - GJELDER VANNBÅREN VARME FRA RANDSFJORDEN - GBNR. 9/77 167/12 10/1406 ENDRING AV TILLATELSE - HYTTE PÅ GBNR 81/6 168/12 12/395 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG - GBNR. 85/24 Hov, den Terje Odden Ordfører Knut Viset kontorsjef Side 3 av 72

4 Sak 147/12 NY BARNEHAGE I FLUBERG/ODNES. VURDERING AV ALTERNATIVE TOMTER Saksbehandler: Knut Åge Berge Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar til orientering utredningen fra RAM arkitektur A/S om alternative plasseringer for ny barnehage i Fluberg/Odnes 2. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med planene om etablering av ny barnehage basert på alternativet friluftsbarnehagens nedre område. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 10/12 Behandling: Saksprotokoll fra behandlingen i formannskapets møte den ble utdelt i møtet. Det ble utdelt nye kart hvor de aktuelle alternativene iht formannskapets innstilling er avmerket. Videre ble følgende uttalelser utdelt: Fellesbrev fra SU Odnes barnehage og Odnes vel, datert (det ble gjort oppmerksom på at denne uttalelsen beklageligvis ikke ble med i formannskapets behandling ) Foreldrerepresentanter fra Fluberg barnhage, avdelingene Husmus og Skogmus, datert Rektor på Odnes skole, datert Fluberg vel, datert Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet forslag om kun å utrede alternativ b) fra formannskapets innstilling (egen tomt i nærheten av Odnes skole). Forslaget ble senere trukket, og Evensen støttet da innstillingen fra formannskapet. Side 4 av 72

5 Sak 147/12 Varaordfører Rune Selj (H) opplyste at han hadde vært i kontakt med samferdselskontoret i fylket, og at det i gjeldende planer ikke inngår noen forslag på noen gang- og sykkelveg i Flubergområdet, men at dette måtte komme som innspill i neste rullering. Representant Ina Lindalen (AP) ba om pause i forhandlingene for å gjennomføre gruppemøte, noe som ble innvilget. Etter gruppemøte, gjorde representanten Ina Lindalen (AP) oppmerksom på at Arbeiderpartiet støtter innstillingen fra formannskapet. Deretter ble innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende alternativer vedr. lokalisering av utbygging av ny barnehage i Fluberg/Odnes: a) Innenfor det eksisterende arealet for Odnes skole/helsehuset. b) Egen tomt i nærheten av Odnes skole (sørvest for Odnes skole) c) Fluberg 1 (ved Friluftsbarnehagen) 2. Rådmannen bes om å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet snarest mulig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 97/12 Behandling: Jon Odden fremmet forslag om at den ledige tomten etter rivingen av prestgårdslåven i Fluberg ikke vurderes som noe alternativ, dvs. at pkt. 2 i innstillingen utgår. Dette med begrunnelse i begrensninger som følge av arealet, beliggenheten og usikkerhet knyttet til planer for disponeringen av området. Erik Bjørnsveen ba om at formannskapet får seg forelagt et kart over det aktuelle området før det tas stillingen til om den aktuelle tomten vurderes som et nytt alternativ. Kart over det aktuelle området ble fremskaffet og utdelt i møtet. Størrelsen av området er oppgitt å utgjør ca 8 dekar. Fung. barnehagesjef Knut Åge Berge var til stede for å redegjøre Side 5 av 72

6 Sak 147/12 nærmere for saken. Det å ta med dette tomtealternativet vil ikke forsinke prosessen i det videre arbeidet. Etter å ha undersøkt nærmere om det faktiske tomtearealet og de bindinger som er lagt, viser det seg at arealet er nærmere 6 dekar. Fung. barnehagesjef vurderer derfor dette som et lite egnet tomteareale. Det ble deretter foretatt en votering mellom innstillingens pkt. 2 og forslaget fra Jon Odden, og forslaget om å ikke ta med tomten på prestgårdslåven som et nytt alternativ (jfr. innstillingens pkt. 2) ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble resterende del av innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet tar til etterretning orienteringen om prosessen med å vurdere aktuelle tomtealternativer for ny barnehage i Fluberg / Odnes. Utredningen av tomtealternativene skal gjøres innenfor en ramme på kr Utgiftene finansieres innenfor rammen av revidert investeringsbudsjett som legges fram i forbindelse med behandling av tertialrapporten per 30. april. Vedlegg: Utredning fra RAM arkitektur A/S om alternative tomter for ny barnehage i Fluberg / Odnes. Uttalelse fra Statens vegvesen av Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 12. mars 2012 å be rådmannen utrede følgende tre alternativer for plassering av ny barnehage i Fluberg / Odnes: 1. På skoletomta ved Odnes skole 2. På andre siden av Odnesvegen ved Odnes skole (Tatermyrbakken). 3. Ved friluftsbarnehagen i Fluberg Rådmannen engasjerte RAM arkitekter A/S for å gjøre en vurdering av disse tomtealternativene. Utredningen følger vedlagt. RAM arkitekter A/S har følgende rangering av tomtealternativene ut fra tomtens egnethet for barnehage: 1. På skoletomta ved Odnes skole Side 6 av 72

7 Sak 147/12 2. Ved friluftsbarnehagen, nedre område 3. Ved friluftsbarnehagen, øvre område 4. Tatermyrbakken med nedlagt høyspentllinje 5. Tatermyrbakken med høyspentlinje over bakken Vurdering: Odnes skole I utredningen gis det uttrykk for at det er tilstrekkelig areal med den foreslått plasseringen ved Odnes skole. Skissen har imidlertid en forutsetning om at atkomstveien flyttes slik at den krysser privat eiendom. Løsningen forutsetter dermed en avtale om grunnavståelse. Det vil være viktig med en nær dialog med skolen slik at en kommer fram til løsninger for utmiljøet som ivaretar skolens og elevenes behov. Ved friluftsbarnehagen Alternativet med å legge barnehagen mellom friluftsbarnehagen og samfunnshuset anbefales i utredningen framfor en plassering ovenfor friluftsbarnehagen. Topografien ovenfor friluftsbarnehagen, som gjør det vanskelig å plassere et bygg på 900 kvadratmeter på en flate, er den viktigste begrunnelsen for denne anbefalingen. Videre pekes det på at atkomstveien kan bli forholdsvis lang. Rådmannen har innhentet uttalelse fra Statens vegvesen angående de trafikkmessige konsekvensene av de ulike alternativene (se vedlegg). Vegvesenet fraråder kommunen å gå videre med alternativet ovenfor friluftsbarnehagen siden det innebærer at det må bygges et nytt kryss langs FV 34. Tatermyrbakken. Kostnader i forbindelse med nedgraving av høyspentledningen og kostnadene ved tilrettelegging av tomten gjør at denne tomten antageligvis blir dyrere å opparbeide sammenlignet med de to andre alternativene. På den annen side blir atkomstveien kort. Tilknyningen til hovedvei synes også å være uproblematisk. I utredningen pekes det på en usikkerhet knyttet til mulige innsektsplager som følge av et vannhull i området. Dette vannhullet kan antageligvis fylles igjen. Andre forhold Arkitektfirmaets utredning handler i første rekke om tomtenes egnethet. Andre mer lokalpolitiske og samfunnsmessige vurderinger knyttet til barnehagens beliggenhet var ikke en del av mandatet, og er i mindre grad berørt. Side 7 av 72

8 Sak 147/12 Plassering i Fluberg eller Odnes er eksempel på et slikt lokalpolitisk spørsmål som vil være en viktig premiss i vurderingen av tomtealternativer. Rådmannen har i tidligere saksutredning pekt på at det er fordeler å ulemper med begge alternativene. Det som taler for en plassering i Odnes er blant annet nærheten til skolen og at en beliggenhet her vil være en ytterligere styrke for Odnes som det største lokalsamfunnet i kommunen utenom Hov Fall. Fordelen med Fluberg er at den vil ligge mer sentralt i forhold til brukernes bosted og arbeidsvei. Siden de fleste kjører i retning av Hov, Gjøvik og Hadeland for å komme på jobb vil en plassering i Odnes for mange innebære en omvei til barnehagen. Med en plassering i Fluberg kan barnehagen være et aktuelt alternativ også for de som bor i Hov-Fall, og således bety en avlastning for barnehagene i dette området. Konklusjon Rådmannen anbefaler at barnehagen plasseres på tomten rett nedenfor friluftsbarnehagen. Bakgrunnen for å anbefale en plassering i Fluberg framfor Odnes handler i første rekke om at dette er mer sentralt i forhold til de potensielle brukernes bosted og arbeidsvei. Det legges videre vekt på at en plassering i Fluberg gir en større fleksibilitet i det kommunale barnehagetilbudet i årene framover. Prognosene tyder på at behovet for barnehageplasser er på vei nedover. Det kan bety at det om noen år ikke er behov for så mye som barnehageplasser i Fluberg Odnes. Med en plassering av barnehagen i Fluberg vil barnehagen kunne være et altrernativ for de som bor i Hov. Det vil i mindre grad være tilfelle hvis barnehagen plasseres ved skolen i Odnes. Med en plassering av barnehagen i Odnes kan en i framtiden riskikere at både denne barnehagen og de to barnehagene i Hov har ledig kapasitet uten at det er grunnlag for å legge ned noen av barnehagene. Side 8 av 72

9 Sak 148/12 GJENNOPPBYGGING VESTSIDA OPPVEKSTSENTER - VURDERING AV PROSJEKTKOSTNAD Saksbehandler: Morten Normann Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 10/285 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Kommunestyret /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar gjennoppbygging av Vestsida Skole med tillegg av barnehage innenfor en budsjettramme på ,- eks. mva. Merkostnaden ut over forsikringssum, på ,- eks mva dekkes inn gjennom låneopptak. 2. Finanskostnader på ,- knyttet til låneopptak må innarbeides i budsjettrammen for skolesektoren. 3. Eksisterende banehagebygg selges så snart dette fristilles fra barnehagebruk. Inntekt fra salg benyttes til å nedbetale lån. Vedlegg: - Tegninger Bakgrunn: I formannskapsmøte ble følgende vedtatt Formannskapet tar til etterretning at det etableres en arbeidsgruppe som skal legge frem et grunnlag for gjenoppbygging. Gruppen består av ordfører og representanter fra skole, barnehage, Vestsida, Bygg og eiendom, komité 1 og komité 3. I kommunestyremøte den ble følgende vedtatt: I forbindelse med gjennoppbyggingen av Vestsida skole, planlegges oppvektsenter med felles ledelse av skole, SFO og barnehage med rektor som leder. I kommunestyremøte ble følgende vedtatt Side 9 av 72

10 Sak 148/12 Kommunestyret vedtar at Vestsida skole gjenoppbygges som et oppvekstsenter i tråd med arbeidsgruppens forslag, jfr. alternativ 1 i saksutredningen. Kommunestyret ber om å få seg forelagt sak om det endelige kostnadsoverslaget etter at det er innhentet anbud. Skadeskjønnets verdifastsettelser ble som følgende: Gjenoppføringspris eks mva ,- Påbudsskjønn eks. mva ,- Totalt ,- - I møte i arbeidsgruppen ble det orientert om at det er satt i gang arbeid med å få på plass prosjektledelse. - I møte i arbeidsgruppen gir arbeidsgruppen tilslutning til å gjennomføre prosjektet som hoved- eller generalentreprise. - I møte i arbeidsgruppen Kalkyle på ,- eks mva viste et stort avvik i forhold til forsikringssum. Arbeidsgruppen ønsket ikke å legge frem en sak med det grunnlaget for kommunestyret. Arbeidet ble satt på vent som følge av den økonomiske gjennomgangen i kommunen. Arbeidsgruppen gav administrasjonen i oppgave å utarbeide et forslag til løsning for hvordan skolen kan gjenoppbygges, og barnehagen kan bygges, innenfor forsikringssummen. Løsning må være god nok for både skole og barnehage. Kostnad knyttet til barnehagen vil være et tillegg. Forslag skal presenteres arbeidsgruppen på neste møte, Forslag til løsning ble presentrt for arbeidsgruppen i møte I arbeidet med forslaget hadde skole og barnehage vært strekt delaktige i prosessen. Kostnaden for prosjektet hadde etter dette arbeidet kommet ned i ,- eks mva. Dette er ca 1 mill. over forsikringssummen. Arbeidsgruppen gav sin tilslutning til arbeidet, og gav administrasjonen i oppdrag å gjennomføre detaljprosjektering som grunnlag for anbudsinnhenting. - I møte med arbeidsgruppen ble videre arbeid med detaljprosjektering presentert for arbeidsgruppen. Gjennom arbeidet med detaljprosjektering hadde det vist seg nødvendig å gjennomføre noen endringer i forhold til det som var presentert Endringene gjelder økt areal for å dekke de nødvendige behovene som brukerne av oppvekstsenteret har. Disse endringene sammen med prisstigning viste en økning i antatt prosjektkostnad på ca 1,8mill. Kalkulert kostnad for gjennoppbygging av skolen med tillegg av bygging av ny barnehage er ,- Dette gir en merkostnad i forhold til forsikringssum på eks. mva. Side 10 av 72

11 Sak 148/12 - Arbeidsgruppen var ikke fornøyd med økningen i kalkulert kostnad for gjennoppbygging. Det ble likevel besluttet at arbeidet med detaljprosjekteringen skulle fortsette, og at prosjektet skulle legges ut på offentlig anbud. Når anbudene var kommet inn skulle dette fremmes for formannskap/kommunestyre for beslutning om endelig vedtak. - Ved anbudsåpning den viste samlet entreprise en kostnad på ,- eks mva. Vurdering: Det har i arbeidet med gjenoppbygging av Vestsida skole vært utredet to mulige alternativer for gjenoppbygging. Den første løsningen ble vurdert for kostbar og derfor ble det utredet en alternativ gjenoppbygging innenfor forsikringssummen. Etter anbudsåpning viser kostnaden at byggekostnaden for gjenoppbygging av skolen med tillegg av barnehagen kommer på ,- eks mva. i tillegg til forsikringssummen. Ved en oppretting av oppvekstsenter vil behovet for nåværende barnehagelokaler falle bort. Dette vil gi reduserte driftskostnader for eiendomsavdelingen på ca ,-. Det økte arealet for oppvekstssenteret vil gi en utgiftsøkning på ca ,- Totalt gir dette driftsbesparelser på ca ,- ved oppretting av oppvekstsenter. Det vil og være mulig å selge eksisterende barnehagebygg. Det er ikke gjort noen prisvurdering på dette, men det antas å kunne selges for noen hundre tusen. Dette vil kunne brukes til å dekke opp deler av et eventuelt låneopptak. Et slikt låneopptak vil medføre en finanskostnad på ca ,-, som vil komme i tillegg til vedtatte budsjettkutt på ca ,-. Dette medfører at driftsbudskjettet for skolesektoren må tas ned med ,- (= ½ årsverk). Side 11 av 72

12 Sak 149/12 UTBYTTE FRA GJENSIDIGE / OVERFØRING TIL FORSIKRINGSFOND Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/1162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 149/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret vedtar at årets utbytte fra Gjensidige Fordikring ASA på kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Søndre Land kommune mottok 11. juli 2012 kr ,- som utbytte for driftsåret 2011 fra Gjensidige Forsikring ASA. Vurdering: Søndre Land kommune har Forsikringsfond, som er et fritt driftsfond. Dette fondet brukes i utgangspunktet til forskjellige sikkerhetstiltak. Disponibelt på fondet pr. dags dato er kr ,44. Rådmannen foreslår at årets utbytte; kr ,- tilføres Forsikringsfondet. Side 12 av 72

13 Sak 150/12 OPPTUR SØNDRE LAND - TILSKUDD OM DA-MIDLER TIL YTTERLIGERE BISTAND I SMB UTVIKLING. Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 150/12 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet vedtar å gi kr til omstillingsprogrammet Opptur Søndre Land for å finansiere deltakelse for flere bedrifter i forprosjektet i SMB utvikling. DAfondets saldo pr er kr og reduseres da til kr Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Forstudie i SMB-utvikling er nå gjennomført og avsluttet. Forstudiet er gjennomført med intervjuer hos 18 bedrifter i Søndre Land, og 10 av disse bedriftene er anbefalt videre i forprosjektet. Dette er godkjent av styret i Opptur. Forstudiet har gitt oss en bekreftelse på at det finnes mange bedrifter i Søndre Land med vekstpotensial og framtidsvyer, og det var ingen enkel vurdering å anbefale 10 bedrifter som skal videre til forprosjekt. Flere av de bedriftene som ikke kom videre i forprosjekt har også gode vekstmuligheter, og disse bedriftene vil kunne bidra til å oppfylle målsetningen om økning av antall arbeidsplasser i Søndre Land. Det vil være ulik grad av bistand den enkelte er i behov for, men Opptur Søndre Land søker nå om finansiering til å inkludere flere deltakere i forprosjektet slik at man kan kan yte de den bistanden de trenger for og realisere sine vekstmuligheter. Side 13 av 72

14 Sak 150/12 Vurdering: Rådmannen mener det er viktig og dra nytte av det potensialet som nå er avdekket blant de aktuelle deltakerne, og det er viktig at kommunen stiller seg bak dette. DA midler vil være en viktig finansieringsmåte for prosjekter generellt i Opptur, men spesiellt innenfor næringsutvikling og anbefaler derfor at Opptur Søndre Land blir tildelt kr ,- i tilskudd av DA-midler til og finansiere deltakelse for flere bedrifter i forprosjektet til SMB utvikling. Side 14 av 72

15 Sak 151/12 SØKNAD OM TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFONDET- LAND SAG AS Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/1251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 151/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet innvilger kr ,- av det kommunale næringsfondet til Land Sag AS til medfinansiering av det planlagte bedriftsutviklingsprosjekt. Næringsfondets saldo pr er kr ,18. og reduseres da til kr , % av beløpet vil bli utbetalt ved oppstart av tiltaket. Resterende beløp utbetales ved prosjektets slutt, hvor det og vil foreligge et regnskap for disponeringen av midlene. Vedlegg: Søknad om tilskudd til bedriftsutviklingsprosjekt ved Land Sag AS Bakgrunn: Trevekst Oppland har tatt initiativet til å avklare om det er behov for, og vilje til å gjennomføre et bedriftsutviklingsprosjekt i Land Sag AS. For å klargjøre behovet for dette arbeidet, og hva en bør prioritere i et slikt arbeid, ble det arrangert et møte der hele ledelsen ved sagbruket, to representanter fra VINN som presenterte Lean som et aktuelt arbeidsverktøy i prosjektet, en representant fra Tre og Teknikk, som driver rådgivning innen blant annet sagbruksdrift og to representanter fra Trevekst Oppland, som har kompetanse innen prosjektledelse og trebransjen, deltok. Konklusjonen på møtet var at det er et stort behov for å gjennomføre endringer i produksjonen ved Land Sag AS og at forbedringspotensialet er betydelig. Det er også nødvendig med endringer i bedriftskulturen gjennom at de ansatte får økt kompetanse i forhold til logistikk og hvordan prosesser i deler av bedriften påvirker andre avdelinger. Bedriftens økonomiske stilling tilsier at det er nødvendig å søke Innovasjon Norge om støtte til en slik prosess. Land Sag AS besluttet etter møtet å fokusere på tre målsetninger i et fremtidig bedriftsutviklingsprosjekt: Side 15 av 72

16 Sak 151/12 a. Forbedring av produksjonsprosessene. b. Øke konkurranseevnen ved produktutvikling; en bedre tilpasning mellom råvarer og produktportefølje. c. Øke kompetanse innen områdene drift, salg og kontinuerlig forbedring. Land Sag AS mener at de tre målsetningene best kan oppnås ved to parallelle og koordinerte prosesser: Implementering av Lean ved VINNs helhetlige metodikk, og optimalisering av produktportefølje ut fra råvaretilgang og teknisk status med assistanse fra Tre og Teknikk AS. Trevekst Oppland vil sammen med daglig leder ved Land Sag AS lede og samordne prosjektet. Trevekst Oppland skriver referater og prosjektrapport. Forutsatt at det gis støtte, kan en prosess starte tidlig på høsten 2012 og gjennomføres i løpet av et halvt år. For å oppnå økt verdiskaping og effektivitet i bedriften, er det viktig at de ansatte dras aktivt med i en systematisk og kontinuerlig forbedringsprosess. Her vil VINNs Lean-modell være et nyttig verktøy som vi ønsker å benytte oss av. En vil imidlertid samtidig analysere produksjonsprosessene ved bedriften, noe vi ønsker at Tre og Teknikk skal bidra til. Hele prosessen vil føre til en betydelig kompetanseheving ved bedriften. Kostnadsoverslag Kostnad VINN konsulentselskap kr ,- Kostnad Tre og Teknikk kr ,- Kostnad Trevekst, deltakelse samlinger kr ,- Kostnad Trevkest, sluttrapport kr ,- Land Sag egeninnsats, tidsforbruk kr ,- Total kostnad kr ,- Tilbud fra VINN, Tre og Teknikk og Trevekst samt oversikt egeninnsats Land Sag AS vedlegges. Finansieringsplan Eget arbeid Land Sag AS kr ,- Egne midler Land Sag AS kr ,- Tilskudd Innovasjon Norge kr ,- Tilskudd næringsfond Søndre Land kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Land Sag AS er en viktig arbeidsplass for Søndre Land, og skogbruk er en viktig næring i kommunen. Det ligger store sysselsettings- og inntektsmuligheter i videreforedling av tømmer, og Land Sag AS har en nøkkelrolle her. Side 16 av 72

17 Sak 151/12 Rådmannen anbefaler at det omsøkte beløp på kr ,- innvilges av det kommunale næringsfondet til Land Sag AS slik at bedriften får medfiansiering til å gjennomføre det tiltenkte bedriftsutviklingsprosjektet. Land Sag AS får utbetalt 75 % av tilskuddet ved oppstart av tiltaket, og resterende beløp blir utbetalt når det foreligger sluttrapport av tiltaket med tilhørende regnskap for disponering av midlene. Side 17 av 72

18 Sak 152/12 SØKNAD OM TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFONDET - GALLERI SYKLUS Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/941 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet innvilger kr ,- av det kommunale næringsfondet til Galleri Sykus til å utarbeide nytt markedføringsmateriell, samt medfinansiering i å utvikle kurslokalet. Næringsfondets saldo pr kr ,18 og reduseres da til kr ,18. Vedlegg: Søknad fra Galleri Syklus m/ kostnadsbeskrivelse Bakgrunn: Ann Elisabeth og Anthony Caldecourt driver bedriftene Galleri Syklus og Senter for helse og helhet. De har over flere år drevet blant annet galleri, helsekost- og delikattessebutikk, gavebutikk, kurvirksomhet og et naturmedisink behandlingsenter. De har arrangert flere konserter og workshops med kafè i de årene de har vært der og de ønsker nå å videreutvikle sine konsepter. De ønsker å gjøre om lokalene til en skikkelig kafè, samt Bed & Breakfast. De ser for seg blant annet å arrangere faste konserter, utvidet kursvirksomhet og utleie av rom for tilreisende som ønsker overnatting. De har over de senere årene brukt betydelig ressurser til å renovere pensjonatet og søker derfor om tilskudd fra det kommunale næringsfond til videre utvikling. Det oppgis følgende kostnader i søkanden: Side 18 av 72

19 Sak 152/12 Kjøkkeninnredning i Bed & Breakfastdelen kr ,- Utvendig trapp opp til utleiedelen kr ,- Toalett i galleriet kr ,- Lage kurslokalet kr ,- Kunstkort kr ,- Markedsføringsmateriell kr ,- Stoler til konserter etc. kr 9 000,- Div møbler til utleiedel kr ,- Totale utlegg kr Egeninnsats kr ,- (60t/uke 3 mnd, sats kr 200,-) Lån i bank kr ,- Diverse utstyr, møbler og interiør kr ,- Total egenkapital kr ,- Totalt kapitalbehov kr ,- Vurdering: Galleri Syklus har gode ideer for hvordan de kan øke sin attraktivitet og derigjennom omsetning for sin virksomhet. Å skape gode møteplasser, og generelle aktviteter som fremmer både reiselivet og et godt omdømme, er og prioriterte områder iblant annet Opptur Søndre land sin handlingsplan. Man må og i denne sammenheng se på de oppgitte kostnadene, og skille på hva som faktisk er investeringskostnader vs. driftskostnader, samt størrelsen på det omsøkte beløp. Rådmannen grupperer de oppgitte kostnadene i søknaden på følgende måte: Investeringskostnader: Kjøkkeninnredning i Bed & Breakfastdelen kr ,- Utvendig trapp opp til utleiedelen kr ,- Toalett i galleriet kr ,- Lage kurslokalet kr ,- Totale investeringskostnader kr ,- Markedsføringskostnader: Kunstkort kr ,- Markedsføringsmateriell kr ,- Side 19 av 72

20 Sak 152/12 Totale markedsføringskostnader kr ,- Driftskostnader: Stoler til konserter etc. kr 9 000,- Div møbler til utleiedel kr ,- Totale driftskostnader kr ,- Det er i henhold til 1-2 i det kommunale næringsfondet ikke anledning til å bevilge penger til driftskostnader i en bedrift, og således vil kr ,- ikke være en del av kapitalbehovet som vil bli vurdert i denne sak. Det er og nødvendig og vurdere størrelsen på det omsøkte beløp opp mot tidligere tilskuddsvedtak som er innvilget. Det er over årene ikke behandlet mange søknader som omhandler investeringstilskudd og således er sammenligningsgrunnlaget mot andre saker vanskeligere. Hvis man allikevel ser på eldre saker som er innvilget tilskudd fra det kommunale næringsfondet til investeringer er det i prinsippet kun Land Sag AS vedrørende sprinkelanlegget hvor det ble innvilget kr ,-. Saksbehandler har snakket med søker på tlf den og opplyst at det omsøkte beløp ikke er aktuelt og innvilge i sin helhet, og på bakgrunn av dette spurt hvilke innsatsområder, de med mindre midler til rådighet, ønsker å prioritere. Iflg søker er det da markedsføringen og utbedring av kurslokalet som er første prioritet, da det er dette som først og fremst vil generere økt omsetning. Ser man av tidligere saker hvor det søkes om tilskudd til blant annet markedsføring av det kommunale næringsfondet kan Landevegen SA nevnes hvor det ble innvilget kr ,- til markedsføring/informasjonsskilt, Pur Plast AS fikk kr ,- til gjennomføring av markedsundersøkelse, samt at Trevatna Utvikling SA fikk tildelt kr ,- gjennom annonsekjøp i brosjyre. Med bakgrunn i dette anbefaler Rådmannen at det innvilges kr ,- til Galleri Syklus til å utarbeide markedsføringsmateriell, samt medfiansiering i arbeide med å utvikle kurslokalet. Galleri Syklus vil få utbetalt 75 % av tilskuddet ved oppstart av tiltaket, og resterende beløp blir utbetalt når det foreligger sluttrapport med tilhørende regnskap for diposnering av midlene. Side 20 av 72

21 Sak 153/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NM 2012 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: 223 C22 Arkivsaksnr.: 12/1155 Saksnr.: Utvalg Møtedato 153/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1) Kommunestyret vedtar å gi Lausgarda Salongskytterlag et tilskudd på kr 5000,- til innkjøp av premier til NM 15m rifle, ) Pengene belastes kulturbudsjettet , med tilsvarende overføring ved budsjettjustering fra fond Til idrettsformål , som reduseres fra kr 15978,- til kr 10958,- Vedlegg: Ett: NM 2012 søknad om økonomisk støtte. Bakgrunn: Lausgarda Salongskytterlag er av Norges Skytterforbund tildelt NM i 15m rifle NMarrangementet skal gjennomføres på lagets innendørsbane på Hov stadion i tidsrommet 2-4. november Arrangementet vil samle om lag 250 aktive skyttere fra juniorer til veteraner av begge skjønn. Vurdering: Et NM-arrangement er et prestisjefyllt og krevende arrangement. Det er en stor annerkjennelse til laget som får i oppdrag å gjennomføre arrangementet. Et NM-arrangement vil også sette fokus på kommunen på en positiv måte, og det vil ha ringvirkninger for turistnæring og næringsdrivende for øvrig i kommunen og distriktet. Det er også store kostnader forbundet med et slikt arrangement. Av søknaden går det fram at opprusting av skyteanlegget vil få tilskudd fra Oppland fylkeskommune, gjennom ordningen med støtte til store idrettsanrrangement. Lausgarda Salongskytterlags søknad gjelder i første rekke støtte til innkjøp av premier og medaljer. Side 21 av 72

22 Sak 153/12 Arrangementet vil ha en positiv effekt på et samlet idrettsmiljø i Søndre Land. I kommunen er det et stort og godt etablert skytermiljø, først og fremst gjennom Det Frivillige skyttervesen, men nå også gjennom lag tilsluttet Norges Skytterforbund. Søndre Land vil kunne befeste sin stilling som en stor skytterkommune. På denne bakgrunn vurderes det som viktig at Søndre Land kommune støtter arrangementet økonomisk. Side 22 av 72

23 Sak 154/12 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET TILDELING FOR 2012 Saksbehandler: Anette Sand Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 12/449 Saksnr.: Utvalg Møtedato 154/12 Formannskapet Innstilling: I medhold av Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004, og gjeldende delegasjonsbestemmelser, vedtar Formannskapet at SMIL midlene skal brukes på følgende måte i Søndre Land 2012; Midler prioriteres som følger i 2012: Formål SMIL: Tilskudd av godkjent kostnad Ca andel av potten Biologisk mangfold og istandsetting gamle beiter (pri 1) 50 % Bygningsvern (pri 2) 35 % Planleggings og tilretteleggings-prosjekter (pri 3) Inntil 100 % Forurensingstiltak (pri 4) Inntil 70 % 0 Sum tilskudd tildelt og inntrukket for Tildeling av tilskudd i enkeltvedtak og mindre overføringer mellom tiltak etter behov, delegeres til rådmannen i samsvar med forskrift og retningslinjer. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Vanligvis behandler formannskapet denne saken før tildelingen av SMIL - midlene gjøres av administrasjonen. I år ble det ikke tid til å forberede denne saken på vanlig måte. SMIL midlene er tildelt etter samme prinsipp som før om årene det vil si at prosjekter med aktiv etterbruk med husdyr prioriteres høyest, på en god annenplass kommer aktiv etterbruk uten husdyr, mens museal bruk prioriteres sist. Alle bygninger som prioriteres for midler må ha tilstandsrapport fra Dag Lindbråten, som har kompetanse på istandsetting av verneverdige bygninger. (Randsfjordmuseene) Side 23 av 72

24 Sak 154/12 Det gjenstår å søke fylkesmannen om ekstratildeling av SMIL midler i september, slik at kanskje noen flere av søknadene kan innvilges tilskudd. Nedenfor vises tilgang på SMIL midler i Tilgang på midler i 2012 Tildelt fra fylkesmannens landbruksavdeling Inndratte midler Ekstratildeling fra fylkesmannen i september Disponibelt til fordeling kroner kroner kroner (antatt beløp) kroner Foruten de antatte kronene vi kan få i september er resten av beløpet fordelt på kroner nær: FORDELTE SMIL MIDLER juniomgangen 2012 Antall tildelt (antall søkt) Tildelt pr juli Biologisk mangfold og istandsetting av gamle beiter (pri 1) 8 (8) Bygningsvern (pri 2) 11(20) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (pri 3) 2(4) Forurensingstiltak (pri 4) 0 (0) 0 Sum tildelt før septemberomgangen (32) søknader fikk ikke tilskudd i juliomgangen, da midlene ikke strakk til. To av disse sakene har høy prioritet, de andre ni er saker som har lavere prioritet. Det kan fortsatt komme inn nye søknader som blir behanldet i september er det siste året som kommunens nåværende SMIL strategi gjelder. SMIL strategien i den enkelte kommune skal sees i sammenheng med RMP (Regionalt miljøprogram) som bestemmes av fylkesmannen, og dette programmet er nå under rullering. Regionalt miljøprogram skal igjen ta opp i seg signaler fra et nytt Klima- og miljøprogram fra LMD (Landbruk og mat departementet) sitt direktorat SLF (statens landbruksforvaltning) som vil omhandle blant annet klimagassutslipp, klimatilpasning, redusert avrenning, kulturlandskap og naturmangfold. Et resultat av jordbruksforhandlingene i 2012 er at det igjen skal gis tilskudd til grøfting. Slik det ser ut nå vil dette tilskuddet bli administrert gjennom SMIL ordningen med en avsatt pott penger til den enkelte kommune. Ordningen vil tidligst tre i kraft våren Side 24 av 72

25 Sak 154/12 En rullering av kommunens strategi vil ikke skje før RMP for fylket er ferdigstilt. Søndre Land kommune tar sikte på å legge fram et forslag til rullering av SMIL strategien for Rådgivende Utvalg for Landbruk i desember 2012, og til formannskapet for endelig vedtak før februar/ mars Vurdering: Søndre Land sin strategi for tildeling av SMIL midler bidrar til synlige resultater i kulturlandskapet vårt. Gjengrodde beiter tas igjen i bruk, og med Dag Lindbråtens hjelp settes det fokus på vedlikehold av eldre bygninger. Noen av bygningene får SMIL midler, og kommunen / Lindbråten bidrar også til at flere får midler fra Kulturminnefondet til istandsetting av sine bygg. Side 25 av 72

26 Sak 155/12 REVISJON AV KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN 2012 Saksbehandler: Line Bøe Arkiv: X26 Arkivsaksnr.: 12/1260 Saksnr.: Utvalg Møtedato 155/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunal beredskapsplan datert juni 2012 vedtas. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. Vedlegg: Hovedvedlegg: Kommunal beredskapsplan Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Vedlegg 3 Skjemaer til loggføring til beredskapsplanen Bakgrunn: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret stiller krav om at beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Flere av disse momentene lå inne i Plan for kommunal kriseledelse av Denne planen er nå revidert og revisjonen av planen har hatt særlig fokus på samspillet mellom informasjonskontoret og kriseledelsen, for å sikre en god og riktig informasjonsstrøm til befolkning og media i tilfelle krise. Planen har fått en egen del kaldt krisekommunikasjonsplan. Beredskapsplanens formål er å skape handling når en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser på en god måte. Beredskapsplanen er en handlingsrettet plan som har som Side 26 av 72

27 Sak 155/12 utgangpunk å beskytte befolkningen og materielle verdier, samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Kommunal beredskapsplan er per definisjon en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap (se planens kap. 2.0: Kommunale fagplaner for beredskap), utarbeidet av kommunens tjenesteområder, og risiko- og sårbarhetsanalysen utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble utarbeidet i 1997 og denne er også for tiden under revisjon. Planen er primært utarbeidet for bruk ved kriser og uønskede hendelser i fredstid, men planen skal kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig. Arbeidet med planen har involvert de interne medlemmene i beredskapsrådet og er sendt de eksterne medlemmene av beredskapsrådet for kommentarer. Vurdering: Rådmannen mener utkastet til plan nå er godt gjennomarbeidet og at Rådmannen bør gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i planen ved behov. Rådmannen foreslår at planen godkjennes. Side 27 av 72

28 Sak 156/12 SLT HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Silje Ludvigsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1199 Saksnr.: Utvalg Møtedato 156/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar SLT Handlingsplan til orientering. 2. Kommunetyret velger følgende representant til SLT styringsgruppe/politirådet i Søndre Land: Vedlegg: Viser til koordinators presentasjon av SLT Handlingsplan , fremlagt i Kommunestyrmøtet den 18. juni Selve planen er tidligere utsendt i forbindelse med det samme kommunestyretmøtet, og sendes derfor ikke ut igjen på nytt. Bakgrunn: Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre Land lensmannskontor; SLT-modellen. SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak. SLT arbeidet inngår som en del av kommunens satsing på barn og unge. I mars 2011 ble modellen revidert. Mandat for SLT ble utarbeidet og vedtatt av styringsgruppa. SLT styringsgruppe fungerer også som kommunens Politiråd. For å strukturere det forebyggende arbeidet ble det utarbeidet handlingsplan for SLT /Poltitiråd i Søndre Land kommune. Planen er i første omgang gjeldende for ett år, men skal senere utarbeides for to og to år av gangen. På den måten vil det til enhver tid sittende kommunestyre få to planperioder. Hovedmålet for SLT/Politirådet er å etablere et bærekraftig kriminalitetsforebyggende arbeid for å unngå menneskelige lidelser som følge av kriminalitet og rusmisbruk. Koordinering av ressurser sett i et helhetlig perspektiv er sentralt i dette arbeidet. Side 28 av 72

29 Sak 156/12 Det er krav til SLT styringsgruppe/politirådet om to politiske representanter. Ordføreren er et av medlemmene. Kommunestyret må dermed velge én representant til SLT/Politiråd. Vurdering: Styringsgruppa/Politirådet har per nå åtte medlemmer. Kommunetyrets representant blir det niende medlemmet. SLT styringsgruppe/politirådet skal - sørge for framdrift i SLT-arbeidet og etablere overordnede rammer for kommunens totale innsats for forebygging av kriminalitet - sørge for nødvendige økonomiske og personalmessige ressurser - sikre innføring av kriminalitetsforebygging i kommunens og politiets planverk - avholde minimum 2 møter i halvåret Rådmannen anbefaler at handlingsplanen tas til orientering, og overlater til kommunestyret selv å velge en ny representant i rådet. Det er ønskelig at den valgte representanten er engasjert og interessert i forebyggende arbeid. Side 29 av 72

30 Sak 157/12 PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER I FOLKEVALGTE ORGANER Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 11/1691 Saksnr.: Utvalg Møtedato 203/11 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Det innføres papirløse møter i formannskapet og kommunestyret som foreslått i vedlagte prosjektplan med oppstart den 22. august for formannskapet og den 15. oktober for kommunestyret. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 203/11 Behandling: Det fremkom signaler om at arbeidet bør intensiveres med siktemål å ha prosjektplanen ferdig snarest mulig. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar at det innføres papirløse møter i saksbehandlingen i første omgang i formannskapet med siktemål at dette også skal gjelde for kommunestyret. Det fremlegges en prosjektplan for innføring av papirløse møter i løpet av 1. halvår Vedlegg: Prosjektplan for innføring av papirløse møter i formannskapet og kommunestyret Side 30 av 72

31 Sak 157/12 Bakgrunn: Det vises til formannskapsmøte den , sak 203/11 hvor det ble gjort vedtak om at det skal innføres papirløse møter i formannskapet og kommunestyret. Som grunnlag for innføringen av papirløse møter, ble det vedtatt å utarbeide en prosjektplan. Prosjektplanen foreligger nå (se vedlegg), og det fremmes med dette nå sak om igangsetting av prosjektet. Vurdering: I prosjektplanen er det lagt til grunn krav til løsning og funksjonalitet i samsvar med forutsetningene som ble lagt til grunn i formannskapssak 203/11. Som det fremgår av vedlagte prosjektplan, er det lagt til grunn en løsning med anskaffelser av ipader som brukerenhet og installering av trådløst nettverk som løsning for innføring av papirløse møter. ipadene er bærebare enheter som er utstyrt med nødvendige programmer for å kunne brukes for å laste ned og lese, gjøre anmerkninger m.v. i de politiske saksdokumentene i prinsippet på samme måte som om dokumentene er i papirformat. Det er foretatt anskaffelser av 25 enheter beregnet til alle kommunestyremedlemmene. Det er foreløpig ikke anskaffet enheter til varamedlemmene, hvilket innebærerer at saksdokumentene til kommunestyrets varamedlemmer inntil videre må sendes ut på vanlig måte. Bruk av ipadene forutsetter at enhetene kan kobles til internett enten på den enkeltes arbeidsplass, hjemme eller på rådhuset. Det er foretatt en risikovurdering av enhetene med tanke på ivaretakelse av sikkerhet i forbindelse med internettbruk. I den forbindelse er det i prosjektplanen også utarbeidet bestemmelser knyttet til bruken av ipadene. Selve rutinene for nedlasting og håndtering av dokumentene er nærmere beskrevet i prosjektplanen. I tillegg vil det bli utdelt egne bruksanvisninger både når det gjelder den praktiske bruken av ipadene og de aktuelle programmene sammen med utdelingen av ipadene. ipadene er utrustet med batteri som har en kapasitet på ca 12 timers varighet. Den enkelte må imidlertid selv sørge for å lade ipadene ved behov. I tillegg til de ordinære saksdokumentene som produseres i tilknytning til møtene i formannskapet og kommunestyret, vil også andre sentrale plan- og styringsdokumenter, samt aktuelle reglementer, også bli mulig å laste ned på ipadene. I forbindelse med gjennomføringen av møtene, er det anskaffet og installert trådløst nettverk i formannskapssalen og kommunestyresalen som alle kan koble seg til under møtene. Det er etablert et særskilt nettverk for politikerne. Dette nettverket kan også benyttes av politikerne i forbindelse med parti- og gruppemøter. I tillegg er det etablert et eget trådløst nettverk som administrasjonen kan benytte seg av. Det er dessuten etablert et særskilt nettverk for gjester og Side 31 av 72

32 Sak 157/12 andre besøkende som kan benyttes ved henvendelse til servicetorget. I prosjektplanen er det nærmere gjort rede for det trådløse nettverket, herunder bestemmelser knyttet til bruken. I prosjektplanen er det også gjort nærmere rede framdriftsplan for gjennomføring og opplæring. Som det fremgår, er det forutsatt oppstart for formannskapet allerede den 22. august og endelig iverksetting i formannskapsmøte den 3. oktober. For kommunestyremøtene er det lagt til grunn oppstart 15. oktober med endelig iverksetting i møte den 19. november. I budsjettet for 2012 er det lagt til grunn at innføringen av papirløse møter med nødvendige anskaffelser i form av brukerenheter og trådløst nettverk skal la seg gjennomføre innenfor en kostnadsramme på kr Hittil er det medgått totalt kr , og en regner med at kostnadsrammen dermed vil være tilstrekkelig. Rådmannen anbefaler at formannskapet gir tilslutning til innføringen av papirløse møter i tråd med det som er foreslått i den fremlagte prosjektplanen, herunder at formannskapet gir tilslutning til den foreslåtte framdriftsplanen for innføringen. Side 32 av 72

33 Sak 158/12 FORSLAG PÅ ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 11/1652 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Innstilling: Fomannskapet vedtar følgende tilføyelser/endringer i godtgjøringreglementet for folkevalgte representanter som ble vedtatt i sak 40/12: Pkt. 2.1 Ordinær møtegodtgjøring: Den ordinære møtegodtgjøringen (kr 560 per møte) gjelder også for deltakelse i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Brukerrepresentanter i andre politiske valgte/oppnevnte komiteer, ad-hoc utvalg eller arbeidsgrupper, tilstås ikke godtgjøring m.v. i henhold til dette reglementet. Pkt. 2.3 Særskilt møtegodtgjøring for ledere av komiteer/utvalg og saksordførere Leder komiteer og andre politiske utvalg/råd/nemnder, herunder leder for eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilstås en særskilt møtegodtgjøring per møte tilsvarende 2%o av ordførerens godtgjøring Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 40/12 Behandling: Ordfører erklærte seg innhabil, og fratrådte behandlingen av saken. Varaordfører ledet møtet under behandlingen av saken. Leder av den oppnevnte politiske arbeidsgruppen, Terje Brenner (Felleslista/V), gjorde rede for arbeidsgruppens innstilling og forslag på endringer av godtgjøringsreglementet. Side 33 av 72

34 Sak 158/12 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte i Søndre Land kommune iht vedlegg Godtgjøringsreglementet trer i kraft og erstatter tidligere reglement sist revidert i sak 70/ Endringen av godtgjøringen til ordfører iverksettes eller så snart endringen i stortingsrepresentantenes godtgjøring gir grunnlag for dette. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Det vises til kommunestyrets møte den hvor det i sak 40/12 ble gjort vedtak om nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte i Søndre Land kommune. I punkt 2 i det vedtatte reglementet er det tatt inn en bestemmelse om at brukerrepresentanter i politisk valgte/oppnevnte komiteer m.v. ikke tilstås ordinær møtegodtgjøring. Denne bestemmelsen omfatter bl.a. samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene, samt eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Da det viser seg at eldrerådet og rådet for menneseker med nedsatt funksjonsevne er gitt rettigheter etter kommunelovens bestemmelser om godtgjøring som folkevalgte represententer, fremmes det nå forslag om å endre godtgjøringsreglementet i tråd med denne rettigheten. Vurdering: Rettigheten som disse rådene har etter kommunelovens bestemmelser fremgår ikke av de generelle retningslinjene som ble lagt til grunn for forslaget om nytt godtgjøringsreglement som ble behandlet i kommunestyrets møte den Som følge av at også brukerrepresentantene i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til godtgjøring etter kommunelovens bestemmelser, foreslår rådmannen at dette innarbeides i godtgjøringsreglementet. Rådmannen legger da til grunn at dette vil gjelde den ordinæremøtegodtgjøringssatsen på kr 560 per møte. Videre foreslår rådmannen av lederne av rådene tilstås en særskilt møtegodtgjøring på samme måte som for ledere av komiteene og andre politiske utvalg, jfr. reglementets pkt Side 34 av 72

35 Sak 158/12 Godtgjøringsreglementet har ingen særskilte bestemmelser knyttet til hvem som har myndighet til å endre reglementet i slike tilfeller som dette. I samråd med ordfører vurderes dette å være en så vidt kurant sak som kan sluttbehandles i formannskapet. Side 35 av 72

36 Sak 159/12 SUPPLERINGSVALG SOM FØLGE AV DØDSFALL - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 159/12 Formannskapet Innstilling: Det foretas følgende suppleringsvalg for resten av kommunestyreperioden i vervene som folkevalgt representant etter Astrid Lappen: Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Det vises til konstituerende møte i kommunestyret den (sak 50/11), samt suppleringsvalg i formannskapsmøte den , sak 84/12. På grunn av at Astrid Lappen døde i vår, må det foretas suppleringsvalg for de vervene som folkevalgt representant som hun var valgt til. Foruten at hun ble valgt inn som 2. vararepresentant i kommunestyret for Arbeiderpartiet, ble hun i det konstituerende kommunestyremøte valgt som 1. varamedlem for Arbeiderpartiet/Høyre i komité for helse, omsorg og velferd. Videre ble Astrid Lappen i formannskapssak 84/12 (suppleringsvalg) valgt til følgende verv: 3. varamedlem i komité for oppvekst og kultur (fellesliste mellom Arbeiderpartiet og Høyre) Leder i klagenemnda for sosiale saker Varamedlem for Torger Odden i samarbeidsutvalget for Fluberg barnehage Dessuten ble hun i kommunestyrets møte , sak 17/12, valgt som brukerrepresentant (SAFO) og som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Side 36 av 72

37 Sak 159/12 Vurdering: Reglene for suppleringsvalg er regulert i kommunelovens 16 Opprykk og nyvalg. Når det gjelder vervet som vararepresentant i kommunestyret, reguleres uttreden ved at det skjer opprykk blant de øvrige vararepresentantene for Arbeiderpartiet. Når det gjelder vervet som varamedlem for Arbeiderpartiet/Høyre i komiteene for hhv oppvekst og kultur, samt helse, omsorg og velferd, så kan suppleringvalget også i dette tilfelle skje ved opprykk blant de øvrige varamedlemmene, evt. at det foretas suppleringsvalg ved at det velges et nytt varamedlem. I vervet som varamedlem for Torger Odden i styret for Fluberg barnehage legges det til grunn at det må foretas valg av nytt varamedlem. Videre legges det til grunn at det bør foretas nytt valg i vervet som leder i klagenemnda iht kommunelovens bestemmelser i 16 nr 4. Når det gjelder vervet som leder og brukerrepresentant i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, må dette suppleringsvalget skje etter bestemmelsene i reglementet for rådet. En har vært i kontakt med vedkommende brukerorganisasjon og bedt om forslag på nytt medlem (evt. varamedlem). Det forutsettes at forslag på ny brukerrepresentant foreligger til behandlingen i formannskapet. Det er kommunestyret (i dette tilfellet formannskapet) som velger leder og nestleder for rådet (blant rådets medlemmer). Enten leder eller nestleder bør komme fra brukerorganisasjonene. Da saken dreier seg om suppleringsvalg i andre folkevalgte organer enn formannskapet selv, kan formannskapet i medhold av kommunelovens 16 nr. 5 (siste setning) foreta de aktuelle suppleringsvalgene. På denne bakgrunn foreslår rådmannen i samråd med ordfører at saken legges fram uten innstilling og at suppleringsvalget kan foretas av formannskapet uten behandling i kommunestyret. Side 37 av 72

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.09.2012 Tid: Kl. 09.00 (NB! Frammøte kl.08:30) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Asbjørn Volden (Bygdelista) Innkalling og sakliste ble godkjent. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 02.05.2011 Tid: Kl. 18.00 21.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 27.05.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 08.10.2014 Tid: Kl. 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Innkalling og saksliste ble godkjent SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet:

MØTEPROTOKOLL. Hans Ingwald Gamst. Sakene 135/12 146/12 (inkl. tillegglisten). I tillegg til saklisten, ble følgende saker drøftet: Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.05.2013 Tid: 09:00 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Protokoll Gausdal kommune

Protokoll Gausdal kommune Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen 24.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Roar Steinslien, Jens

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 24.11.2010 Tid: 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste ble godkjent

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste ble godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 13.00 17.05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer