Programplan for forskningsprogrammet. Mer entreprenørskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for forskningsprogrammet. Mer entreprenørskap"

Transkript

1 Programplan for forskningsprogrammet Mer entreprenørskap Forord Regjeringen la i februar 2008 frem Handlingsplanen for meir entreprenørskap blant kvinner. Den ble undertegnet av åtte statsråder fra syv departementer 1. Et nytt forskningsprogram om entreprenørskap og kvinner som entreprenører var ett av tiltakene i planen. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) er ansvarlig departement for forskningsprogrammet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å utvikle og administrere dette. Høsten 2008 konkretiserte NHD bestillingen. Det har vært en etterfølgende dialog mellom departementet og Forskningsrådet om mål og innretning på programmet. Som et ledd i avklaringen arrangerte Forskningsrådet og departementet en workshop i november 2008 for relevante forskningsmiljøer, virkemiddelaktører og myndigheter. Det er videre avholdt et møte med Statistisk sentralbyrå. Innovasjon Norge og SIVA har gitt innspill til programplanen. Sammendrag Forskningsprogrammet Mer entreprenørskap har følgende mål: Hovedmål: Øke kunnskapsnivået om entreprenørskap generelt og om kvinnelige entreprenører spesielt. Dette skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme en hensiktsmessig politikk. Delmål A: Fremskaffe en oversikt, en state of the art-analyse, over eksisterende kunnskap om entreprenørskap Delmål B: Utvikle, koble og analysere materialet som ligger i norske registerdatabaser for å gi økt kunnskap om entreprenørskap. Delmål D: Sikre kvalitet på fremtidig kunnskapsutvikling om entreprenørskap Delmål C: Undersøke mulighetene for, og hvis mulig, gjøre databaser i virkemiddelapparatet tilgjengelige for forskningsformål For å kunne øke kunnskapsnivået om entreprenørskap generelt og kvinnelige entreprenører spesielt, skal kjønnsperspektivet stå sentralt innenfor hvert delmål. Kunnskapen som genereres skal komme næringslivet til gode. De viktigste målgruppene er myndigheter, ved Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, virkemiddelaktører, ved 1 Nærings- og handelsdept., Kommunal- og regionaldept., Barne- og likestillingsdept., Kunnskapsdept., Landbruks- og matdept., Fiskeri- og kystdept. og Arbeids- og inkluderingsdept. 1

2 Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge, samt Statistisk sentralbyrå og et bredt spekter av forskningsmiljøer med interesse for entreprenørskapsfeltet. Programmets mål Hovedmål Hovedmålet med programmet er å øke kunnskapsnivået om entreprenørskap generelt og om kvinnelige entreprenører spesielt. Dette skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme en hensiktsmessig politikk. Kunnskapen som genereres skal komme næringslivet til gode. Delmål Programmet skal: A. Fremskaffe en oversikt, en state of the art-analyse, over eksisterende kunnskap om entreprenørskap, med vekt på det som er relevant for norske forhold og inkludert et kjønnsperspektiv. B. Utvikle, koble og analysere materialet som ligger i norske registerdatabaser for å gi økt kunnskap om entreprenørskap. C. Undersøke mulighetene for, og hvis mulig, gjøre databaser i virkemiddelapparatet tilgjengelige for forskningsformål, for eksempel gjennom en utveksling med SSB. D. Sikre kvalitet på fremtidig kunnskapsutvikling om entreprenørskap. Bakgrunn For å øke verdiskapingen i Norge, ønsker Regjeringen å føre en politikk og ha virkemidler som støtter opp under entreprenørskap. Regjeringen ser et særlig potensial i å få flere kvinner til å bli entreprenører (jf Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner 2008). Målet er at minst 40 prosent av nye entreprenører skal være kvinner innen 2013 (var mellom prosent i ). I Nærings- og handelsdepartementets programnotat 3, som danner utgangspunktet for dette programmet, slås det fast at vår verdiskaping er avhengig av at det etableres, videreutvikles og drives lønnsomme bedrifter og at ulønnsomme bedrifter omstilles og avvikles. Entreprenører er gjerne med på å etablere og utvikle nye forretningsområder i helt nye eller i eksisterende virksomheter. Entreprenørskap bidrar til å omallokere ressurser og frembringe innovasjon, ettersom økonomiske forhold og rammevilkår stadig endres. Internasjonale studier underbygger dette, og de indikerer bl.a. at det er en positiv og robust sammenheng mellom entreprenørskap og 2 Handelshøgskolen i Bodø (2008): GEM/Entreprenørskap i Norge Likestillings- og diskrimineringsombudet: SALDO NHD (august 2008): Programnotat for videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for entreprenørskapspolitikken om entreprenørskap og kvinner som entreprenører 2

3 viktige faktorer som økonomisk vekst, virksomheters overlevelse, innovasjon, etablering av nye arbeidsplasser, teknologisk endring, produktivitetsvekst og eksport. For å kunne utforme og implementere en politikk som fremmer entreprenørskap er det behov for økt kunnskap om kjennetegn ved entreprenører og foretak, samt innsikt i omfanget av, vilkårene for og resultater av entreprenørskap i Norge. Programmet skal søke å belyse mulige årsakssammenhenger. Med et gjennomgående kjønnsperspektiv skal programmet gi kunnskap om hvordan kjønnsdimensjonen spiller inn i de ulike problemstillingene. Som forskningsprogram er det viktig å samle kunnskap om entreprenører i bred forstand, herunder kunnskap om intraprenørskap og kunnskap fra Ungt Entreprenørskap. Mens det må taes en kvalitativ vurdering av hvilke former for entreprenørskap og hvilke entreprenører man ønsker å støtte opp under når politikk og virkemidler skal utformes. Flere kilder og studier gir en viss innsikt på feltet. Det er imidlertid tre hovedutfordringer knyttet til dette materialet som programmet skal gripe fatt i: 1. Det benyttes en rekke ulike definisjoner og operasjonaliseringer av begrepene entreprenør og entreprenørskap. Programmet skal synliggjøre hvilke definisjoner av entreprenørskap som benyttes i analyser og forskning og drøfte hvilke konsekvenser det får for resultatene. Dette skal sees i sammenheng med definisjonen på entreprenørskap som benyttes i Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å etablere eller utvikle ny virksomhet i nye eller eksisterende bedrifter. 2. Foreliggende studier er fragmenterte. Programmet skal fremskaffe en oversikt over foreliggende kunnskap om relevante problemstillinger. Programmet skal i sin innretning tilstrebe et sterkere forskningsfelt, der ulike fagområder og forskningsmiljøer kobles og sees i sammenheng. 3. Materialet er begrenset og til dels gammelt. Entreprenørskapsforskning skal styrkes innenfor programmets begrensede finansielle rammer. Programmet vil i første omgang sette i gang analyser av registerdata, og senere vil det tas en vurdering av hvilke kunnskapshull som skal fylles. Programmet har som ambisjon å bidra til at både myndigheter, virkemiddelaktører og forskningsmiljøer får økt kunnskapsnivå innen entreprenørskapsfeltet. Økt kunnskap hos alle disse partene er en forutsetning for å videreutvikle en målrettet entreprenørskapspolitikk. Delmål A: State of the art-analyse Det finnes mange studier og metastudier på entreprenørskap og på kvinner og menn i næringslivet, herunder som entreprenører 4. I Norge er det en rekke fagmiljøer som har forsket på entreprenørskap, noen også med kjønnsperspektiv. Men de siste årene har det vært lav aktivitet på entreprenørskapsfeltet i Norge, noe som delvis skyldes mangel på forskningsmidler. Det er behov for å fremskaffe en oversikt over eksisterende kunnskap fra studier i Norge og fra relevant forskning i utlandet - en state of the art-analyse. Det vil i seg selv klargjøre kunnskapsstatus i tillegg til å avdekke kunnskapshull og gi et innsiktsfullt utgangspunkt for videre forskning. 4 Se for eksempel D. B. Audretsch (2002): Entrepreneurship: A Survey of Literature, Vinnova rapport 2008:20: Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande, og Nina Gunnerud Berg og Lene Foss, red. (2002): Entreprenørskap: Kjønn, livsløp og sted 3

4 Kunnskapsoversikten skal ha en analytisk tilnærming med en klar problemstilling. Det må vurderes om flere miljøer skal samarbeide om analysen, da den vil dekke et spekter av fagfelt og metodiske tilnærminger. Forslag til problemstillinger i analysen: Hva fremmer og hemmer entreprenørskap i Norge? Hvordan spiller kjønnsdimensjonen inn? Hvilke definisjoner av entreprenørskap er benyttet, og hvilke konsekvenser får det for konklusjonene? Relatert til den eksisterende virkemiddelstrukturen, hva er relevante virkemidler sett i forhold til resultatene i analysen? Gjøre state of the art-analysen publiserbar for internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Gjøre resultatene åpent tilgjengelige i form av arbeidsnotater i påvente av publiseringsprosessen. Formidle og drøfte resultater fra analysen med relevante fagmiljøer, myndigheter og virkemiddelaktører. Delmål B: Utvikle, koble og analysere materialet som ligger i norske registerdatabaser Registerdataene i Norge er gode og langt bedre enn i de fleste andre land. Forskningspotensialet i disse databasene blir imidlertid ikke fullt utnyttet, heller ikke til å analysere entreprenørskap. Denne delen av forskningsprogrammet har som metode å utvikle, koble og analysere materialet som ligger i norske registerdatabaser for å få økt kunnskap om entreprenørskap generelt, og kvinner som entreprenører spesielt. Registerdataene er tilgjengelige i eller via Statistisk sentralbyrå (SSB) ved at relevante miljøer inngår en forskningsavtale. Et begrenset antall miljøer vil via utlysning få i oppgave å gå inn i en rekke problemstillinger knyttet til analyse av registerdataene. Det vil bli lagt vekt på nytenkende bruk av kvantitative metoder. Forslag til problemstillinger: Hvordan kan person- og bedrifts-/foretaksdata kobles og utnyttes til tidsserieanalyser av utviklingen av nyetablerte foretak? Hvilke kjennetegn finnes og er relevante å benytte i analyser av entreprenører, på personog bedrifts- og foretaksnivå? Hvilke definisjoner av en entreprenør/entreprenørskap er relevante eller mulige å benytte, og hvilke konsekvenser får det for resultatene? Hva viser registeranalyser om entreprenører? Hvilke årsakssammenhenger fremkommer? Hvilke muligheter for å analysere virkninger av politikk ligger i kobling mot data fra virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge)? Entreprenørskap er en av flere former for nyetablering og endringer i populasjonen av foretak. Hvordan er utviklingen av entreprenøretableringer i forhold til andre typer endringer i foretakspopulasjonen? Hva kan analysene ikke si noe om? Hvilke begrensninger ligger i foreliggende variabler? Hvordan kan variabler, dataregistrering og tilgjengelighet videreutvikles eller forbedres for å heve kvalitet på statistikk og for kommende analysebehov? 4

5 Gjøre analysene publiserbare for internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Gjøre resultatene åpent tilgjengelige i form av arbeidsnotater i påvente av publiseringsprosessen. Formidle til og drøfte med relevante fagmiljøer, myndigheter og virkemiddelaktører resultater fra analyser, hva som ligger i databasene, hva det er mulig å bruke dem til, samt bidra til kompetanse i å bruke databasene. Gi konkrete innspill til SSB og myndigheter på hvordan registerdatabasene kan videreutvikles for å bedre kvalitet og tilgjengelighet. Delmål C: Tilgjengeliggjøre virkemiddelaktørenes databaser Virkemiddelaktørenes databaser er i liten grad koblet til eksterne data for analyseformål, som databasene i SSB. Det gjør dem lite tilgjengelige for forskning, blant annet på entreprenørskap. Forskningsprogrammet skal undersøke mulighetene for om virkemiddelaktørenes databaser kan gjøres tilgjengelige for SSB. Hvis det er mulig, er målet å finne løsninger på hvordan og å få data overført. Dette vil styrke databasene i SSB. Det vil gjøre det mulig å innlemme dataene i statistikk og analyser og dermed legge grunnlag for bedre kunnskap om virkemiddelaktørenes funksjon på mange områder. Tilgjengeliggjøring av databaser i SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet vil prioriteres. Avklaring på om en større del av virkemiddelaktørenes databaser kan gjøres tilgjengelig for SSB. Hvis ja: Bidra til at databasene faktisk blir overført til SSB og tilrettelagt for forskningsformål. Delmål D: Sikre kvalitet på fremtidig kunnskapsutvikling om entreprenørskap Entreprenørskapsforskningen i Norge er spredt på ulike miljøer, som i varierende grad kjenner til hverandres arbeid. Forskningsaktiviteten på feltet har vært lav i senere år. Det er derfor behov for å styrke de enkelte forskningsmiljøene og forskningsfeltet som sådan for å sikre fremtidig kvalitet på leveranser. Myndigheter og virkemiddelaktører vil også ha nytte av å øke kunnskapen om entreprenørskap for å være presise bestillere av statistikk og forskning, og i sin utforming av politikk og virkemidler. Det må være en ambisjon å sikre at kunnskaps- og aktivitetsnivået på entreprenørskapsforskning opprettholdes etter endt programperiode og ikke faller tilbake til dagens nivå. Forskningsmidlene skal kanaliseres til et fåtall forskningsmiljøer. Utlysning i 2009 vil rettes mot registeranalyser og state of the art-analyse. Ambisjonen er at dette vil styrke noen sentrale institusjoner. Samtidig vil det bli lagt stor vekt på å arrangere regelmessige møteplasser der man samler forskningsmiljøer innen entreprenørskapsfeltet i bred forstand, sammen med departementer, virkemiddelaktører, fylkeskommuner, entreprenører og andre interessenter. Disse møteplassene skal være nytenkende og fremtidsrettede arenaer, et sted der erfaring og kunnskap deles og problemstillinger og forskningsresultater drøftes. 5

6 Det legges opp til en utlysningsrunde nummer to med supplerende forskning. Foreliggende resultater fra analysene av registerdata og state of the art, samt momenter som kommer frem på møteplassen, vil ha innvirkning på innholdet i den supplerende runden. For å sikre kvalitet på fremtidig kunnskapsutvikling vil det bli utarbeidet et forslag til hvordan dette kan gjøres ved avslutning av programmet. Gjennomføre møteplass om entreprenørskap 2-4 ganger i året. Publisere forskningsartikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift (evt. i etterkant av programmets utløp pga tidsdimensjonen). Gjøre resultatene åpent tilgjengelige i form av arbeidsnotater i påvente av publiseringsprosessen. Formidle og drøfte resultater fra analysene med relevante fagmiljøer, myndigheter og virkemiddelaktører. Utarbeide et konkret forslag til hvordan videreføre arbeidet med å sikre kvalitet i kunnskapsutviklingen på entreprenørskapsfeltet. Målgrupper Målgruppene for programmet er myndigheter ved Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, virkemiddelaktører ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, samt Statistisk sentralbyrå og et bredt spekter av forskningsmiljøer med interesse for entreprenørskapsfeltet. På den åpne møteplassen vil også andre personer og miljøer kunne bidra og ha nytte av deltagelse. Resultatmål Aktiv deltagelse på møteplassen Tett dialog med Forskningsrådet Tilgang til resultatene Innlemme resultatene i organisasjonens kunnskapsgrunnlag Innlemme resultatene i policy-dokumenter Bidra aktivt til måloppnåelse delmål A Bidra aktivt til måloppnåelse delmål B Bidra aktivt til måloppnåelse delmål C Bidra aktivt til måloppnåelse delmål D Sikre en effektiv og målrettet administrativ gjennomføring av programmet Aktører NHD, KRD, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, SSB, forskningsmiljøene NHD, Innovasjon Norge, SIVA NHD, KRD, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, SSB, forskningsmiljøer, næringslivsorganisasjoner NHD, KRD, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, SSB NHD, KRD SSB SSB, Innovasjon Norge, SIVA Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, SSB Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA Forskningsrådet 6

7 Rammer og innretning på programmet Type program: Handlingsrettet Programmets tidsramme: Finansiering: totalt 18 millioner kroner (2 mill kr i 2009, 4 mill kr i etterfølgende 4 år) Bevilgning: 2009: omdisponering av Forskningsrådets midler fra NHD : egen bevilgning fra NHD Programmet administreres av Forskningsrådet i avdeling for SkatteFUNN og Entreprenørskap. Programmet organiseres etter en enklere modell enn de tyngre forskningsprogrammene i Forskningsrådet. Hensikten er å bruke ressursene til forskningsrelaterte aktiviteter, og minimalisere ressursbruken til programadministrasjon. Forskningsrådet er programeier, og programsekretariatet har styringsrett. Prosjektsøknader behandles administrativt, med vurderinger fra eksterne, nasjonale/internasjonale eksperter. En referansegruppe etableres bestående av eksterne ressurspersoner. Dette blir et rådgivende organ for forskningsprogrammet. Det etableres ikke et programstyre. Forskningsrådet har statusmøter med NHD og med SIVA/Innovasjon Norge. Virkemidler: Søknadstypen er forskerprosjekt. Denne typen prosjekter har som formål å bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger. Prosjektet utvikles av en forsker, eller i samarbeid mellom flere forskere. Prosjektet kan være frittstående eller programtilknyttet. Prosjektet kan søkes av prosjektleder med forskningsinstitusjon som ansvarlig. Programmets faser er: initierings-/planleggingsfasen (høst 08 vår 09) gjennomføringsfasen (høst 09 vår 13) avslutningsfasen (høst 13). 7

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland

Forskningsprogrammet MER entreprenørskap. Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Forskningsprogrammet MER entreprenørskap Informasjonsmøte 22. oktober 2009 om utlysning Programkoordinator Hanne Mari Førland Agenda Velkommen! Bakgrunn for programmet MER Historikk for første utlysning

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet - Nasjonalt råds rolle Seniorrådgiver Karianne Solaas, Avdeling for helse 11. april 2011 Kort om programmet 2008: Nasjonalt råd foreslo

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Program for Mer entreprenørskap (MER)

Program for Mer entreprenørskap (MER) Program for Mer entreprenørskap (MER) 2009-2014 Sluttrapport Innledning Navn på programmet: Mer entreprenørskap (MER) Programmets hovedmål: Regjeringen la i februar 2008 frem Handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Foreløpig programplan Transport2025

Foreløpig programplan Transport2025 Innhold Foreløpig programplan Transport2025... 2 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Faglige prioriteringer og arbeidsformer... 3 3.1 Tematiske prioriteringer... 3 3.2 Strukturelle prioriteringer...

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene?

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Her er 10 ideer som er laget for å inspirere de næringsrettede programmene i Forskningsrådet til å finne smarte og morsomme måter å nå de beste hodene på. Grunnlaget

Detaljer

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE Prodekanmøte 13.10.2015 Nye forskningsprogram i Forskningsrådet Hvordan implementere brukermedvirkning, og hva legges i begrepet nytte av forskningen? Litt om kriteriene Avdelingsdirektør Jannikke Ludt

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer og resultatmål Status Tiltak 2010 og 2011 Frist Kommentar *

Kritiske suksessfaktorer og resultatmål Status Tiltak 2010 og 2011 Frist Kommentar * PROGRAM: Handlingsplan for 2010 og Hovedmål Strategiens overordnete mål er å implementere og gjennomføre Regjeringens målsettinger innen. For en best mulig gjennomføring har Forskningsrådet, Innovasjon

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012

Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 INFRA-dagen, 16. februar 2012 Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart 2012 Asbjørn Mo, avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Hvorfor nasjonal strategi og veikart for forskningsinfrastruktur?

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Presentasjonen Internasjonal strategi Internasjonalt i RENERGI Virkemidler i programmet

Detaljer

Lærende regioner Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Lærende regioner  Facebookcom/fylkesmannen/oppland Lærende regioner Bakgrunn for Lærende regioner - PRAKUT PRAKUT Praksisrettet utdanningsforskning Forskningsprogram administrert av Norges forskningsråd Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Strategi for forskningsstyrenes arbeid 2018 2022 Innhold Innledning... 3 Mål og delmål... 5 Delmål: Brukernytte...

Detaljer

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt

Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt Søknadstype: Regionalt forskerprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Kommunen som næringspolitisk aktør.

Kommunen som næringspolitisk aktør. Kommunen som næringspolitisk aktør. Hva gjøres nasjonalt - og hva er gjort i Møre og Romsdal Næringssamling i Sør-Trøndelag på Oppdal 9. og 10. okt 2008 Prosjektleder Lars Rosvoll Bestillingen Kommunal

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Tjenesteyting som næringsutvikling

Tjenesteyting som næringsutvikling Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING Forskningsrådet 17. februar 2016 Avdelingsdirektør i Helseavdelingen, Jannikke Ludt Litt om... Norsk helseforskning -finansiering Ny programstruktur

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Områdegjennomgang av Norges forskningsråd

Områdegjennomgang av Norges forskningsråd Områdegjennomgang av Norges forskningsråd OVERLEVERT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OG FINANSDEPARTEMENTET 7.FEBRUAR 2017 Ekspertgruppens arbeid Tre medlemmer: Siri Hatlen (leder), Kari Melby, Erik Arnold Innspill

Detaljer

NFE-HS-møtet oktober

NFE-HS-møtet oktober NFE-HS-møtet 15.-16. oktober Brukerdefinisjonen i HELSEVEL-utlysningene Hvordan skal brukermedvirkning/nytte vurderes? Avdelingsdirektør Jannikke Ludt Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Bakgrunn Visjonen til Energi21 Europas energi- og miljønasjon - fra nasjonal energibalanse til grønn leveranse legger lista høyt både for teknologiutvikling

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger

Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger Informasjonsmøte 108 mill. kroner til forskning på miljøgifter og andre forurensninger Forskningsrådet, Auditoriet Moser, 3. Mai 2016 Jonas Enge, programkoordinator MILJØFORSK Hvorfor gjør vi dette Miljøgifter

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester

Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Vurdering av søknader i Forskningsrådet og Program for helse- og omsorgstjenester Seminar tirsdag 15.3.2011 Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter Seniorrådgiver Hilde Grindvik Nielsen, dr.philos

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløftprosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme områder

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløft-prosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK)

Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK) Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK) Foreløpig versjon pr 15.10.2014. Innhold Programplan for Program for profilering av forskning (PROFORSK)...1 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn...2

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap.

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap. Ungt Entreprenørskap Norge PB 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/1771-4 BEB 19. mars 2010 Statsbudsjett 2010 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena

Brukerstyrt Innovasjonsarena Brukerstyrt Innovasjonsarena Bred arena: En mulighet for læring mellom bransjer og fag. Øystein Strandli Oslo 22.11.2005 Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA): Erstatter 5 av dagens tematiske og bransjeorienterte

Detaljer