Jan Per Styve Direktør for regional utvikling. Terje Aasen Fylkesmiljøvernsjef. Miljøtilstanden 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Per Styve Direktør for regional utvikling. Terje Aasen Fylkesmiljøvernsjef. Miljøtilstanden 3"

Transkript

1

2 Forord Rapporten Miljøtilstanden i Hordaland er den første samla oversikten over naturog miljøtilstanden i fylket vårt sidan Rapporten fortel korleis det står til med miljøet på viktige område, og viser korleis vi med utgangspunkt i føre-var - prinsippet møter dei sentrale miljøutfordringane i fylket. Formålet med rapporten er å auke kunnskapen om natur- og miljø for alle innbyggjarane i fylket, og såleis gje grunnlag for og inspirasjon til lokalt miljøvernarbeid. Vi ønskjer også at rapporten skal skape debatt og engasjement i politiske fora både på kommune- og fylkesnivået. Vi står i dag framfor store utfordringar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjonar. Det rike biologiske mangfaldet vi har i Hordaland er utsett for press frå mange kantar. Kraftlinjer, vassdragsreguleringar og tørrlegging av myr er mellom dei truslar som dyrelivet er utsett for. Villfisken er trua av lakselus, rømt oppdrettsfisk og sur nedbør. Fleire vassdrag kan bli utbygd til kraftføremål. Miljøomsyn kjem ofte dårleg ut dersom utfordringane skal løysast frå sak til sak, der oversyn over konsekvensar og alternativ ofte er mangelfulle. Det vert derfor lagt ned mykje arbeid med å leggje inn miljøomsyn som premissar i offentleg planlegging med særleg vekt på kommuneplanar. Det same gjeld omsynet til born og unge og kulturminna våre. Vår moderne måte å leve på påverkar miljøet på mange vis. Auka forbruk fører til meir transport, auka energibehov og større avfallsmengd. Nokre av forureiningane og inngrepa gjev irreversible skader på naturen. Lekkasjar av forureiningar frå gamle synder i form av nedlagde deponi og forureina grunn har mellom anna gjort at lever frå fisken kring Bergen ikkje lenger er eigna som mat for menneske. Rapporten er gjeve ei form som høver dei fleste interessegrupper, frå skuleverket til politiske parti. Formidling av miljøinformasjon er eit viktig strategisk verkemiddel i framtidas miljøpolitikk, og denne rapporten inngår som ein del av denne strategien. Rapporten vert og tilgjengeleg på Internett. Faktadelen av miljøtilstanden i Hordaland vert teken med i den årlege nasjonale rapporteringa om miljøtilstanden. Faktadelen for fylket vil bli regelmessig oppdatert og utvikla i seinare utgåver. Nye tema vert også tatt med. Miljøtilstanden i Hordaland er utarbeidd i samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Det vert retta takk til både interne og eksterne bidragsytarar. Fylkesmannen i Hordaland Hordaland fylkeskommune Terje Aasen Fylkesmiljøvernsjef Jan Per Styve Direktør for regional utvikling Miljøtilstanden 3

3 Vern og bruk av biologisk mangfald Kyst- og fjellfylket Hordaland Halsnøy med Kvinnheradsfjella i bakgrunnen Foto: Jan Rabben Hordaland er både eit fjellfylke og samstundes eit typisk kystfylke. Kombinasjonen høgfjell, lange fjordar og brei kystlinje dannar dramatiske kontrastar. Ingen fylke har større naturvariasjonar enn Hordaland. Dette gjev grunnlag for eit usedvanleg variert og rikt biologisk mangfald. Mange artar lever her i ytterkanten av utbreiingsområdet sitt. Av Håvard Bjordal Miljøtilstanden 6 Omgrepet biologisk mangfald blir ofte nytta ukritisk og i mange samanhengar. Eigentleg er dette berre eit utrykk for variasjonen av livsformer av planter og dyr. Biologisk mangfald omfattar alle artane, dei genetiske variantane innafor arten og leveområda (biotopen) som artane lever i. All samfunnsutvikling påverkar det biologiske mangfaldet i ulik grad. Det er ikkje noko mål å auke mangfaldet, men å syte for at aktivitetane våre ikkje fortrenger eller endå verre; utryddar artane. Alle dei om lag artane i Noreg har viktige roller i naturen. Nokre er også svært viktige for menneska, til dømes som mat, råstoff for industri eller som medisin, der over halvdelen kjem frå naturprodukt. Ein kamp for å overleve Naturen er ikkje statisk. Det går føre seg ein nådelaus og kontinuerleg konkurranse, der nokre artar ekspanderer medan andre går attende. Artar som kan vere vanlege i vårt fylke er kanskje sjeldne i nasjonal samanheng. Artar med sterkt spesialisert levesett er meir utsette enn generalistane. Naturen økslar med liv, og hugs at alt vi ser rundt oss er avkom av dei få suksessvariantane som har klart å overleve. Artane kjenner ikkje private, kommunale eller nasjonale grenser. Korleis du og eg lever, steller i hagen eller forvaltar gardsbruket er faktisk viktigfor å oppretthalde den naturlege variasjonen. Kommunane, fylkeskommunen og fylkesmannen har eit særleg ansvar ved at dei

4 legg planar og føringar for korleis arealet skal forvaltast. Fylket med dei største naturvariasjonane Ikkje noko fylke har større naturvariasjoner enn Hordaland. Dette gjev grunnlag for eit usedvanleg variert og rikt biologisk mangfald. Mange artar lever her i ytterkanten av utbreiingsområdet sitt. Slike utkantpopulasjonar skjil seg ofte genetisk frå populasjonane i hovudutbreiingsområdet. Rikt fagmiljø Hordaland har ikkje berre eit rikt biologisk mangfald, men også eit rikt fagmiljø, som har produsert mange rapportar, som vil bli viktig når kommunane no skal kartlegge sitt biologisk mangfald og dermed skaffe seg grunnlag for ein betre arealfordeling. Fylkesmannen har oppmoda fagmiljøa til å peike på særlege utfordringar som fylket har for biologisk mangfald. Arealbruk i Hordaland 1991 Hordaland dekker km, 60 pst ligger over barskoggrensa, omtrent en fjerdedel er skogdekt. Artsfordelinga i Norge Norge har omlag artar. Legg merke til at dei mest kjente artsgruppene; karplanter, fugl, fisk og pattedyr berre utgjer ein svært liten del av mangfaldet. Her følgjer ein del artar som Hordaland har særleg ansvar for: Skog/treslag Barlind: Har ca. halvparten av førekomsten i Noreg, mange populasjonar, mellom anna dei største eksemplara i Nord-Europa Kristtorn: Har ca ¾ av førekomsten i Noreg, varierte bestandar inkl. største eksemplar i Europa. Bergflette: Nordlegaste viltveksande førekomst i verda og største eksemplar i Noreg Slekta rogn (Sorbus): Småasal og fagerrogn har si hovudtyngde i fylket, fleire endemiske former/underartar finst berre her. Bøk: Den nordlegaste sjølvproduserande førekomsten i verda (Vollom i Lindås) Gran: Noregs vestlegaste viltveksande bestand (Otterstad i Modalen) Furu: Ulike og varierte kystfuruskogstypar, nokre bestandar med særeigne virkeeigenskapar Fugl og pattedyr: Havørn: Sårbar art som har vore i god framgang, no om lag 50 hekkande par i fylket Fiskemåse: Norge har ein stor del av bestanden, arten viser tilbakegang i fylket. Kvitryggspett: Her relativt vanleg spette, men elles i landet og N-Europa truga. Fylkesfugl for Hordaland Villrein: Fylket forvaltar viktige leveområde til Europas største bestand på Hardangervidda. Flaggermus: Fleire artar som kan vere sårbare, dårleg kjent utbreiing og status Amfibium og fisk: Stor salamander: Har ein del av dei største kjende førekomstanne for denne truga arten Laks: Fleire truga bestandar i kritisk tilbakegang, t.d. Vossolaksen Aure: Særskilte innlandsbestandar, td finprikkaure på Hardangervidda Karplanter og lav På fleire veksestader finn vi både fjell- og kystplanter i same område, der austlege- og vestlege floraelement glir over i kvarandre. Berggrunnen, særskilt med kalkinnslag, gjer særleg Sunnhordland botanisk rikt. Her finst fleire utpostar med sjeldne og sårbare artar som til dømes havburkne, kongsbregne, hjortetunge, storak, norsk bjørnebær og blåveis.hordaland har eit skandinavisk ansvar for forvaltning av fleire artar av både makro- og mikrolav. Verneverdige pollar og fjordar Fylket har fleire pollar og fjordar med internasjonal verneverdi, til dømes Espevikpollen, Fauskangerpollen, Lindåspollane og Lurefjorden med masseførekomst av manneta Periphylla. Visste du at... delar av Hordaland har den lengste vekstsesongen i landet, over 220 døgn med over 5 gradar. Berre i Hordaland veks purpurlyng (spesialist) saman med kystfuruskog (generalist). ORDFORKLARINGAR: Biotop: Naturtype/leveområde Generalist: Om artar som lever under ulike naturmiljø og skiftande tilhøve. Endemisk: Artar, former som berre finst på denne staden. Poll: Ein liten fjord med ein grunn terskel i utløpet. Populasjon: Ei gruppe av individ av samme art som lever i samme område. Foto: Bjørn Moe Miljøtilstanden 7

5 Vern og bruk av biologisk mangfald Frå plantevern til nasjonalparkar Hardangervidda, vår største nasjonalpark. Hårteigen i bakgrunnen. Foto: Jan Rabben. Det stadig aukande presset på naturen i vårt hundreår har gjort det naudsynt å verne om typiske og særeigna naturområde. Tanken om vern av norsk natur retta seg først mot førekomstar av sjeldne plantar. Vern av større område kom seinare, Hardangervidda vart verna i Av Trond Aalstad Frå 70-talet har vi hatt ei rad fylkesvise verneplanar som har teke for seg ulike naturtypar; myr, edellauvskog, våtmark og sjøfugl. Styresmaktene bruker naturvernlova som reiskap for å sikre eit utval av slike viktige naturområde, til nytte og glede for menneske i generasjonar som kjem. Dette er ein føresetnad for å halde på den rikdomen variasjonane i norsk natur representerer. Ulike verneformer Med heimel i naturvernlova kan regjeringa opprette nasjonalparkar, landskapsvernområde, naturreservat og naturminne. Naturvernlova har også heimel for biotopvern og artsvern. Nasjonalparkar er gjerne store naturområde med få eller ingen inngrep frå nyare tid. Nasjonalparkane kan likevel ha spor etter eldre, menneskeleg aktivitet, slik ein til dømes finn mykje av på Hardangervidda med gamle stølar, steinbuer og ferdselsvegar aust-vest. Nye inngrep og endra bruksformer er stort sett ikkje tillate i nasjonalparkane. Eit landskapsvernområde kan også vere store naturområde, men landskapet er gjerne prega av menneskeleg aktivitet og reglane er ikkje fullt så strenge her som i nasjonalparkane. Naturreservata er i regelen mindre område med særlege verdiar, som til dømes viktige biotopar for fugl, spesielle førekomstar av plantar osb. Naturreservat er ei streng verneform, der det og kan vere restriksjonar på ferdsla. Hordaland er kanskje det mest varierte fylket i landet vårt. Dette vert også spegla av talet på verna område i fylket og variasjonen i verneområda. Vi har til saman 153 verna område i fylket, medrekna 21 barskogog barlind/kristtornområde, ein ventar endeleg vernevedtak i år. Med desse områda er Miljøtilstanden 8

6 km 2, eller omlag 15 % av Hordaland fylke verna. Fordeling på type verneområde går fram av tabell og figurar nedanfor. I tillegg kjem 46 botaniske naturminne/trefredningar. Nasjonalpark og landskapsvernområde Hordaland har 3 større verneområde, som vi deler med andre fylke. Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i landet. Totalarealet er på km 2. Av dette ligg km 2 (53 %) i Hordaland. Hardangervidda er eit unikt høgfjellsområde med mange kulturminne. Det er ein nasjonalpark i aktiv bruk for friluftsliv og hausting av rike ressursar av fisk og vilt. På Hardangervidda held Europas i Ein følgje av dette er m.a. at det våren 1999 vert skipa eit rådgjevande utval for Stølsheimen. Utvalet er sett saman av representantar for kommunane, grunneigarlaga og organisasjonar. Utvalet skal uttale seg i prinsipielle saker og vere eit kontaltledd mellom forvaltninga og eigar- og brukarinteressene. I tillegg er to nye verneområder i etableringsfasen; Folgefonna nasjonalpark og Nærøyfjorden landskapsvernområde, sistnemnde med hovuddelen i Sogn og Fjordane. Mange naturreservat Det er særskilt dei mange og ulike naturreservata som er spesielt for Hordaland. Dei mange naturreservata med edellauvskog, barlind og kristtorn er ein naturleg følgje av at Vestlandskysten er nordleg grense for mange varmekjære plantar i verdssamanheng. Vi har såleis eit internasjonalt ansvar for å ta vare på eit utval av desse lokalitetane. Dei ytre og midtre fjordstroka i Hardanger er døme på område med særs godt klima og jordsmonn for desse treslaga og tyngda av førekomstane finn Visste du at... Edellauvskog er eigentleg eit anna ord for varmekjære lauvtre, så som lind, eik, alm, bøk, ask, lønn, svartor og hassel. Mange av desse treslaga har i lang tid vore nytta som fòr (lauving) og som materiale (hardved) for framstilling av reiskap og i båtbygging. Barlind Foto: Jan Rabben. største villreinstamme til. Nord for Hardangervidda nasjonalpark strekker Skaupsjøen/ Hardangerjøkulen landskapsvernområde seg heilt opp til Finsevatn. Av totalt 551 km 2, ligg 390 km2 i Hordaland, m.a. heile Hardangerjøkulen som er Noregs sjette største bre med sine 73 km 2. Det er eit mål for sentrale vernestyresmakter at alle større nasjonalparkar og større landskapsvernområde får ein forvaltningsplan. Planen skal utdjupe verneforskriftene og gjere tydeleg kva ein kan tillate og ikkje tillate innanfor ulike delar av verneområdet og planen skal reviderast med jamne mellomrom (5-10 år). Arbeidet med forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark og tilgrensande landskapsvernområde er godt igang. Dei viktigaste tema som no skal få si avklaring i forvaltningsplanen er: - gradering av forvaltningspraksis etter ulike soner, på bakgrunn av vern/bruk vurderingar, - avklare kva som kan aksepterast av tiltak på privat grunn, gjeld særleg utvikling innan landbruksnæringa, - samordna tiltak for å redusere omfanget av motorferdsel og - avklare korleis ønskja om betre transportopplegg og tilgang på husvære under villreinjakta kan sameinast med måla om redusert motorferdsel og mindre byggjeaktivitet. Lengst nord i fylket har Hordaland 75 km 2 av Stølsheimen landskapsvernområde, som ligg med størstedelen i Sogn og Fjordane. Stølsheimen fikk i 1998 vedtatt sin forvaltningsplan Snøsøte Foto: Jan Rabben. Kristtorn Foto: Jan Rabben. ein her. Edellauvskog er eigentleg eit anna ord for varmekjære lauvtre, så som lind, eik, alm, bøk, ask, lønn, svartor og hassel. Mange av desse treslaga har i lang tid vore nytta som fòr (lauving) og som materiale (hardved) for framstilling av reiskap og i båtbygging. Barlind og kristtorn toler ikkje låge vintertemperaturar, og vi finn dei difor nær kysten, gjerne saman med dei varmekjære lauvtrea. Barlind er eit seintveksande bartre og kan bli svært gamal. Kristtorn er det einaste vintergrøne lauvtreet vi har, og med sine stive, skinande grøne blad og raude bær er ho kjent for dei fleste som basis i mange juledekorasjonar. Hordaland har endå relativt store Naturreservat og mindre landskapsvernområde, fordeling etter areal: Miljøtilstanden 9

7 Vern og bruk av biologisk mangfald og urørte område med gamal kystfuruskog. Treslagskifte til gran var lenge eit trugsmål mot denne naturtypen. Over 30 % av furuskogen under 200 moh med høg bonitet er allereie planta til med gran. På Voss og i Modalen har det vakse sjølvforyngande gran i mange hundre år. På grensa mellom Kvinnherad, Kvam og Fusa vart det nyleg verna eit stort område med høgareliggjande skog, myrer og tjern. Her finn vi m.a. artar som stor salamander og kongsbregne som står på raudlista for truga artar i landet. Dei verna våtmarkene i fylket er viktige område for fugleartar som er knytte til vatn. Nokre område er spesielt verdifulle som rasteplass under trekket vår og haust. Herdla er eit slikt område, som i tillegg til rikt fugleliv kan by på eit ope og vakkert landskap. Herdla er fylket sin rikaste fuglebiotop med meir enn 200 artar. Hordaland har med si varierte og oppdelte kystline med mange øyer og holmar gode føresetnader for eit rikt fugleliv knytt til havet. Vi har gode bestandar av terne og måse, som er dei vanlegaste hekkefuglane i sjøfuglreservata. Elles er ærfugl og skarv vanlege å sjå heilt ut mot havet. Ved oppretting av sjøfuglreservata har ein forsøkt å sikre dei viktigaste hekkelokalitetane, men ei god forvaltning av desse artane krev mellom anna at båtfolk tek omsyn til fuglelivet i hekketida. Det er ferdselforbod i alle sjøfuglreservata i tida 15. april juli. Verneområde i Hordaland *Planvedtak ikkje endeleg pr. 1.januar 1999 Miljøtilstanden 10

8 Kalking siste utvei Ved elva Ekso i Eksingedalen har kalkdosereren gått jevnt og trutt siden april Den gjør at vannkvaliteten blir bra nok til at laks kan leve og formere seg i elva. Uten dosereren ville laksestammen i elva trolig dødd ut på grunn av for surt og aluminiumsrikt vann. Av Kjell Hegna Det er en sammensatt årsak til at vannet i Ekso i Vaksdal kommune er blitt surere enn det laksen kan tåle: Hovedårsaken er den sure nedbøren som faller over Hordaland. Surheten i denne nedbøren skyldes hovedsakelig forurensende utslipp lengre syd, øst og vest i Europa. Disse utslippene bringes så med lufta den lange veien til fylket vårt. Langvarig forsuring Den statlige miljøvernforvaltningen i Norge arbeider på flere plan for å redusere problemet med sur nedbør. Hovedstrategien er å prøve å stoppe den langtransporterte forurensingen ved å redusere utslippene ute i Europa. Med de internasjonale avtalene som er inngått på dette området, regner vi imidlertid med at forsuring likevel vil være et problem i Norge i minst et par 10-år til. Kalking er et tiltak som skal hjelpe livet i vann over kneika til vannkvaliteten igjen er blitt levelig for fisk og andre former for liv i vatn. Kalking en effektiv nødløsning Kalking har vist seg som den mest effektive måten å bekjempe forsuringa i vann på, dersom det ikke er mulig å redusere kilden til problemet, nemlig utslippene av forsurende stoffer. Fordi kalking er dyrt og fordi kalking ikke helt klarer å gjenskape det naturlige miljøet i vann, er det i Hordaland lagt stor vekt på å kalke bare i de innsjøer og elver der det er påvist at livet virkelig er truet av forsuringa. Kalkingsplanlegging har derfor vært svært viktig i fylket vårt: Det er laget en rammeplan, samt kommunale planer for kalking med faglig og økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Innsjøkalking med helikopter Figuren viser vann og elver der det ble kalket i Hordaland i Totalt er det fra Miljøverndepartementet via Direktoratet for Naturforvaltning bevilget 105 millioner kroner til statlige kalkingsprosjekter i Norge i 1998, derav 6 millioner kroner til Hordaland. Det er Fylkesmannen i Hordaland som forvalter disse midlene til kalking i innsjøer og elver i fylket vårt. Fiskelag, grunneigarlag, kommuner etc. kan søke Fylkesmannen om midler til kalking. Kalkinga og oppfølginga av kalkinga gjennomføres i samarbeid med profesjonelle entreprenører og lagene og kommunene som mottar statlig støtte. Elver og vann som ble kalket i Hordaland i 1998 Foto: Sveinung Klyve Miljøtilstanden 11

9 Vern og bruk av biologisk mangfald Foto: Åge Landro Rødt lys for mange viltarter Havørn Fjellrev Foto: Olav Strand Kvitryggspett Foto: Jan Rabben Amfibien Stor salamander står på lista over truede viltarter i Hordaland. Her er en hann i praktdrakt. Foto: Jan Rabben Oversikten over truede arter i Hordaland viser at storlom, snøugle, åkerrikse og fjellrev er direkte truet. Tidligere truede arter som havørn og oter ser ut til å øke i antall. I ca. halvparten av fylkets kommuner er viltkartlegging nå et satsingsområde. Av Ingrid Danielsen Miljøtilstanden 12 Statuslisten (rødlisten) inneholder en amfibie (stor salamander), 23 fugler og 11 pattedyr. To av disse artene er oppført som utryddet i fylket vårt, 8 som direkte truet, 5 som sårbare, 8 som sjeldne og 12 som usikre. Artene er plassert i kategorier etter internasjonal standard utarbeidet av den internasjonale naturvernunionen IUCN. Målet er å få bestandtallet på et slikt nivå at artene kan taes ut av rødlisten. Åkerrikse er en fugl som er knyttet til kulturlandskapet, og arten har vært spesielt utsatt på grunn av effektiviseringen av slåttemetoder. Menneskers bruk av gift har ført til tragiske konsekvenser for rovfugl som for eksempel vandrefalk. Giften gjorde eggeskallet så tynt at det ble knust under ruging. Derfor er det nå gledelig at vandrefalken igjen tar i bruk Hordaland som hekkefylke. Havørna er klassifisert som sårbar i fylket. Fra å være en fraværende hekkefugl i 1980 har bestanden tatt seg betraktelig opp. Spesielt fra 1993 har reproduksjonen vært stor, og i 1997 ble det anslått at bestanden i Hordaland var på ca. 50 par. Det vannelskende mårdyret oteren er en art som vi har vært usikre på, men som nå ser ut til å øke i antall igjen. I fylket har vi også en

10 av de største lokalitetene av stor salamander i Europa, kanskje også i verden. Denne nattaktive amfibien er sårbar hos oss, og er utsatt for gjenfylling av dammer og utsetting av fisk. Vi har også et spesielt nasjonalt ansvar for hvitryggspett (Hordalands fylkesfugl), fjellerke og villrein. Hvitryggspetten er den største av de svarthvite spettene. Den er avhengig av en del døde trær i skogen, da det er her den finner maten den lever av, samt at den hakker ut reir i morkne trær. Har du hybelboere? Det er flere flaggermus rundt oss enn folk flest tror. Siden de er aktive i skumring og mørke, er det ikke alle som får gleden av å oppleve disse sagnomsuste flyvende pattedyrene, som flagrer rundt etter insekter. I Hordaland er det påvist fem (muligens sju) flaggermusarter, nord-, dverg-, langøre, vann- og skjeggflaggermus, og muligens også børste- og trollflaggermus. De vil gjerne ha det varmt rundt seg i yngletiden, slik at de kan spare energi, og da egner tak og loft seg godt. De fleste artene foretrekker trange sprekker og spalter, der de kan sove og hvile beskyttet. Flaggermusene gjør ingen skade på husene, og de er ytterst sjelden så mange samlet i Norge, at støy og ekskrementer utgjør noe stort problem for hybelvertene. Så det greieste er å la dem være i fred. De drar sin vei igjen om høsten. En syvendedel av alle jordens pattedyr er flaggermus, 11 av 950 beskrevne arter er funnet i Norge. Flaggermusene kan ikke gli på stive vinger som fuglene, derfor vil man kunne se at de flagrer mer. De sender ut ultralyder som vi ikke kan høre, og ved hjelp av disse lydenes ekkosignaler danner de seg et bilde av omverdenen. Flaggermusene går i vinterdvale på steder med jevn temperatur og høy luftfuktighet. Muligens trekker dvergflaggermusa ut av Norge om vinteren da den ikke er påvist i dvale her. Viltkartlegging Viltkartlegging er ett av satsingsområdene i fylket vårt. I tillegg legges det opp til overvåkning og registrering samt informasjonsvirksomhet rundt flere enkeltarter. Dessuten foregår det kartlegging av enkelte rovfuglarter, storfugl, fjellrev og alle flaggermusartene. Sammen med viltkartleggingsprosjektet vil dette kunne høyne kunnskapsnivået og forståelsen for viltet og dets leveområder i fylket til bruk i arealplanlegging for statlige- og kommunale etater, grunneiere, til undervisning osv. Visste du at... Havørna har vært en sårbar fugleart i Hordaland, men nå ser det ut til at bestanden er på veg opp igjen. Ordforklaringer: Vilt: Alle viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Vinterdvale: Å senke kroppstemperaturen, hjertefrekvens, pust og andre kroppsfunksjoner, og bruke fettreserver i en slumretilstand gjennom vinteren. Kaldt kroppsvev trenger mindre energi, samtidig som dette reduserer kampen om å holde kroppen varm i en kald årstid hvor det er minimalt med eller ingen mattilgang, spesielt for insektetere. Flaggermusene er fredet. Her et eksemplar av Vannflaggermus Foto/Copyright: Roar Solheim Miljøtilstanden 13

11 Vern og bruk av biologisk mangfald Rødliste Rødlista er en statusliste over truede arter i Hordaland Miljøtilstanden 14

12 Store mørketall i faunakriminaliteten Med de store ubebodde skogs- og fjellområdene sier det seg selv at denne kriminaliteten har høye mørketall. I denne forbindelse fokuseres det mye på utlendinger og rovfugljakt, men mye av faunakriminaliteten begås først og fremst av nordmenn, gjennom inngrep i verneområder, forstyrrelser i hekketiden osv. Av Terje Haugland Faunakriminalitet gjelder brudd på verneregler for truede eller sårbare dyre-, fugle-, fiske- og plantearter, for eksempel ulovlig jakt og fangst eller handel med disse artene. Import og eksport er forøvrig regulert etter CITES reglene etter Washingtonkonvensjonen. Norge har laget en egen såkalt rødliste over truede arter, Hordaland har en egen for viltartene. I de senere år har faunakriminalitet fått stadig større aktualitet, så også for politiet. Riksadvokaten har i sine direktiver prioritert denne type kriminalitet høyt. Derfor ble det i 1995 etablert en ordning med miljøkoordinatorer i fylkets tre politidistrikter; Hordaland-, Bergenog Hardanger politidistrikt. Likeledes er det på alle lensmannskontorene i fylket en stilling som miljøkontakt. Miljøkoordinatoren og miljøkontaktene skal prioritere arbeidet sitt mot saker som omfatter miljø-/faunakriminalitet og arbeidet for å avdekke slik kriminalitet. De skal også ha god kontakt med andre etater innenfor samme arbeidsfelt. Prioritert arbeid for inneværende år er utarbeidelse av en sårbarhetsanalyse for hvert politidistrikt. Sårbarhetsanalyse er en oversikt over alle sårbare natur- og miljøobjekt i politidistriktet. Faunakriminalitet er en del av denne analysen. Foto: Hordaland politidistrikt Båten SKARV hos Hordaland politidistrikt hadde ca. 500 patruljetimer i Alle politidistriktene disponerer oppsynsbåter. Båtene er uniformerte og har som hovedoppgave natur,-miljø- og sjøtjeneste. I 1998 har båten SKARV hos Hordaland politidistrikt kjørt ca. 500 patruljetimer. Hoveddelen av patruljevirksomheten har vært rettet mot ulovlig laksefiske, en type faunakriminalitet som retter seg mot de truede laksestammene i Hordaland fylke. Hordaland politidistrikt har i 1998 til etterforskning 19 saker for brudd på viltloven, mot 24 i Det er også hittil i år beslaglagt 70 ulovlige laksegarn av samme politidistrikt - natur-, miljø og sjøtjeneste. Miljøtilstanden 15

13 Vern og bruk av biologisk mangfald Aukande hjortestamme Foto: Jan Rabben Hjortestamma på Vestlandet har hatt ein stor vekst dei siste ti åra. Talet på rådyr aukar, og elgen klarer seg også fint. Sidan det vart opna for jakt tidleg på 70-talet er det i dag elgjakt i sju kommunar. Av Ingrid Danielsen og Tore Løne Miljøtilstanden 16 Kronhjortar på over 180 kg Funn frå Skipshelleren i Vaksdal kommune viser at hjort utgjorde ein vesentleg del av føda for dei som heldt til der i steinalderen. I ei topografisk skildring frå vel hundre år attende står det : Hjorten forekommer endnu i enkelte av amtets herreder, men som det synes, i stedse aftagende antal. Talrigst er den i Os og Fuse herreder, ligsom Masfjorden alltid har været et af de distrikter, hvor den stadig har havt tilhold. I følgje eldre jaktstatistikk vart det frå 1892 og fram til krigsutbrotet i 1940 skote mellom 10 og 40 hjortar for året i Hordaland. I 1957 vart det for fyrste gong skote over 100 dyr og i 1976 vart det felt heile 1042 hjortar. Etter den tid har det berre gått ein veg og i 1997 vart det felt heile 3600 hjortar. Gjennomsnittleg slaktevekt for vaksne koller er 60 kilo og for bukkar omlag 80 kilo, men det finst sjølvsagt variasjonar både oppover og nedover. Rekordvektene for dei største kronhjortane er oppgjeve til vel 180 kilo. Med andre ord er det ein ikkje uvesentleg kjøtverdi, som kvar haust vert teken ut or utmarkene i Hordaland. Færre beitedyr årsaka? Det har vore spekulert på årsakene til den store auken i hjortestamma på Vestlandet, og det vert lansert fleire forklaringar på dette tilhøvet. Regulering av jakttida og fråvær av naturlege fiendar er noko av årsaka. men det viktigaste som har skjedd er sannsynlegvis at det har

14 minka radikalt med beitedyr i skog og mark og såleis mykje meir mat til disposisjon samanlikna med tilhøva før krigen. For hundre år sidan var kystkommunane skoglause, men i den seinare tid har dette biletet endra seg gjennomgripande. Lyngheia som var den dominerande vegetasjonstypen er no i ferd med å veksa att både med lauvskog som spreier seg sjølv og gran som grunneigarane har planta. Forvaltinga av hjortestamma vert styrt lokalt av kommunane og er tufta på tilgjengeleg kunnskap om hjorten sin biologi og samspelet mellom dyr og naturmiljø. Ei framtidsretta forvalting av hjorteressursen er viktig både i rekreasjonssamanheng, i forhold til kjøtutbyte, og i forhold til trafikk. Utbreiing av villrein om dyra innstiller livsaktivitetane på sparebluss er det berre dei sterkaste og friskaste som overlever denne smalhansperioden. Under kalvingstida i mai oppsøkjer simlene beite der dei fyrste næringsrike spirene er å finna slik at den kan produsera mjølk for avkomet og gje den ein god start i livet. Den korte høgfjellssommaren går stort sett ut på å leita fram dei beste beiteplantane og byggja opp feittreservar for den lange vinteren. Internasjonalt har Noreg påteke seg eit særleg ansvar for vern av villrein i Europa. Det kan ofte vera vanskeleg å fatta at eit tilsynelatande bagatellmessig tiltak i ein kommune skal medføra uboteleg effekt for eit villreinområde. Men historia viser at summen av alle slike små inngrep verkar negativt inn på villreinområdet.vi har fire administrative villreinområde i Hordaland, Fjellheimen (Stølsheimen), Oksenhalvøya, Hardangervidda og Skaulen/Etnefjell. Det vart skote omlag 1200 villrein i Elgkommunen Voss Det var fyrst på talet at elgen vart observert som streifdyr vest på Hardangervidda, og sidan har han spreidd seg frå aust både nord- og vestover, og sør- og vestover. Sidan det vart opna for jakt tidleg på 70-talet er det i dag elgjakt i sju kommunar. Det vert felt rundt 40 elg i året av dei rundt 70 som det er lov å felle. Voss er den største elgkommunen i fylket. Felte dyr Villreinen kom fyrst Reinsdyra var mellom dei fyrste firføtte som vandra inn i dette landet etter at iskåpa tok til å smelta for vel år sidan. Dyra har vore grunnlaget for busetnad og har utgjort eit viktig tilskot for levemåten til folk i fjellbygdene heilt opp mot våre dagar. Etter kvart som det moderne samfunnet har sett sine spor i høgfjellet har reinsdyra kome på vikande front i høve til arealbruken som desse dyra har ein urgammal hevd på. Villreinen er eit flokkdyr som streifar omkring for å utnytta skrinne beite i eit ekstremt miljø året gjennom. Eit marginalt næringsgrunnlag føreset tilgang til store areal for å kunna livberga seg. Store område kan synast uviktige og liggja unytta i ei årrekkje. Dette er noko av løyndomen med reinsdyra sin beitedynamikk. Ein skiftevis arealbruk og beiterotasjon fører til at beiteareal til ei kvar tid ligg i ein kviletilstand. Det er difor naudsynt å ha ein tidshorisont på omlag ein mannsalder for å få eit bilete av kva som verkeleg er villreinareal. Vinteren og mattilgangen då er ei kritisk tid for dyra si overlevingsevne. Sjølv Fleire rådyr grunna ferre rev Rådyra er også i ekspansjon, men desse kjem sørfrå. Dei har ikkje kome seg nordom Hardangerfjorden. Sannsynlegvis fekk dei eit oppsving i bestanden etter at skabben hadde redusert raudrevbestanden. I dag er det opna for jakt i fire kommunar. Vi har også ein liten rådyrstamme på Voss som ingen heilt veit kvar kjem frå. Nokre av desse dyra har vore på vandring rundt i Nordhordland. Det er berre Ullensvang og Etne kommune som har jakt på alle dei fire hjorteviltartane, hjort, elg, rådyr og villrein. Utbreiing av hjort Utbreiing av rådyr og elg Miljøtilstanden 17

15 Vern og bruk av biologisk mangfald Ørretbestandene øker, men trues av gjedde og ørekyte Redusert forsuring har medført at ørretbestanden er på frammarsj i Hordalands mange fiskevann. Men spredningen av uønskede fiskearter, som ørekyte har halvert bestanden i flere gode fiskevann på Hardangervidda. Gjedden har spredd seg til nye vassdrag som Oselva og Fiskesetelva. I mindre innsjøer som Myravatnet i Bergen og Tranetjønn på Askøy har den klart å utrydde ørreten fullstendig. Foto: Pål Arne Bjørn Foto: Sveinung Klyve Ørekyte Av Atle Kambestad Miljøtilstanden 18 Fiskebestandene i Hordalands ferskvann domineres av ørret. Dette er eneste fisk i flertallet av våre vassdrag. I lavereliggende innsjøer er det også vanlig med ål og stingsild, og i en del større innsjøer er det røye. I de fleste innsjøer på våre kanter er det gode gyteforhold og derfor tette bestander av ørret. En del ørretbestander er utryddet av forsuring, men dette problemet er på retur, og fisken er på vei tilbake de fleste steder. De mest aktuelle truslene fremover synes å være spredning av uønskete fiskearter, som f. eks. ørekyte og gjedde. På Hardangervidda har de gode fiskevannene, som har fått introdusert ørekyte, fått redusert ørretfangstene til under det halve. Ørekyten har spredd seg raskt i Norge de siste årene, og står nå helt inn til vannskillet mot Hordaland på Hardangervidda. Det arbeides med tiltak mot videre naturlig spredning, men en er avhengig av at ikke folk bærer med seg denne fisken til nye vassdrag. Foto: Jan Rabben Gjedde har det vært i en del innsjøer i Hordaland i mange tiår, men også den har spredd seg til en del nye, større vassdrag på 90-tallet. Gode sjøørretvassdrag som Oselva og Fiskesetelva har fått denne arten i det siste, og dette vil redusere ørretbestandene betydelig i løpet av få år. I mindre innsjøer klarer gjedden å utrydde ørreten fullstendig, som i Myravatnet i Bergen og i Tranetjønn på Askøy. I sistnevnte og en del andre steder ble gjedde satt ut av ukyndige for å tynne ut tette ørretbestander i håp om å få et bedre ørretfiske. Sjøørretbekker ødelegges Der det er fysiske muligheter for det, vandrer en del av ørretbestanden ut på næringssøk i sjøen, og blir sjøørret. Det fantes opprinnelig mellom 500 og 1000 slike sjøørretbekker i Hordaland, men en stor andel av dem er dessverre blitt ødelagt ved veibygging, rørlegging, kraftutbygging, oppdemming i

16 forbindelse med akvakultur eller drikkevannsanlegg, utslipp fra jordbruk etc., og fremdeles ødelegges et vesentlig antall bekker hvert år på denne måten. Lakselus truer sjøørreten Ellers er lakselus for tiden den klart største trusselen mot sjøørret i vårt fylke (se tabell). Mengden lakselus har økt meget sterkt de siste årene, og redusert de fleste sjøørretbestandene våre. Størrelsen på angrepene av lakselus varierer mye fra år til år, avhengig av de fysiske forholdene i sjøen, men potensialet for angrep, det vil si hvor mye lakseluslarver som finnes, har økt betydelig på grunn av fiskeoppdrettsnæringen. Det arbeides med planer for frivillig fellesavlusing for å få redusert dette problemet. Og i en del områder har oppdretterne lagt ned betydelig innsats med dette. Laks er det vanligvis kun i de litt større elvene. Vi har 37 registrerte laksebestander i Hordaland for tiden, og hadde i tillegg ca. 10 til som er forsvunnet på grunn av forsuring eller vassdragsinngrep. De gjenværende bestandene har for tiden relativt dårlig overlevelse i havet, særlig på grunn av lakselusangrep, men sannsynligvis også flere årsaker. Dette gir et dårlig utbytte av fisket, og noen bestander er direkte truet, som f. eks. den internasjonalt kjente Vossolaksen. Heldigvis har vi ennå ikke fått den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Hordaland. Oppdrettslaks største trussel Den tilsynelatende viktigste trusselen mot laksebestandene på lang sikt er den høye andelen rømt oppdrettslaks i gytebestandene. Samlet var andelen oppdrettslaks i sportsfiskefangstene i elvene i Hordaland et sted mellom 45 og 60 % i 1997 og nesten like høy i Kombinasjonen av lav overlevelse av villaks og mye rømt oppdrettslaks gir betydelig fare for at de opprinnelige laksebestandene fortrenges. Ferskvannsfiske for alle Hordaland er et eldorado for ørretfiskere, med et utall gode fiskevann og elver. Så godt som alt fiske i ferskvann er tilgjengelig for allmennheten,- enten ved kjøp av fiskekort eller ved fritt fiske. Fylket vårt skiller seg også positivt ut ved at nesten alt lakse- og sjøørretfiske er tilgjengelig ved kjøp av relativt rimelige fiskekort. Dessverre er mange av lakse- og sjøørretbestandene i vårt fylke i så dårlig forfatning at fisketidene er kortet inn, og i noen vassdrag er fiskebestandene helt fredet. Det er imidlertid ennå mange fiskemuligheter på disse artene, og prisene er lavere og tilgjengeligheten blitt bedre enn det de fleste har inntrykk av. Kraftverkslaks Som et slags plaster på såret er det kommet til nye fiskemuligheter. Rømt oppdrettslaks og regnbueørret har blitt svært vanlig i vårt fylke, og fylkesmannen har forsøkt å tilpasse fiskereglene til dette, både ved tillatelse til garnfiske i sjøen om høsten og vinteren, og helårsfiske med stang utenfor en del kraftverksutslipp og lignende der oppdrettsfisken samler seg. For eksempel ble det i fanget anslagsvis tre ganger så mye oppdrettslaks ved kraftverksutslippet i Matre i Masfjorden enn det som ble fisket i alle lakseelvene i Hordaland til sammen, -til glede for ihvertfall mange ivrige sportsfiskere. Informasjon om fiskemulighetene og hvor en kan få kjøpt fiskekort får en blant annet fra fiskekartet for Hordaland, utarbeidet av Fylkesmannen i Hordaland og utgitt i samarbeid med Statskog (se bilde). Det er også laget en rekke brosjyrer om fiskemulighetene i mindre områder, som f. eks. vassdrag, grunneierområder eller kommuner. Utlegging av fiskemuligheter for allmennheten har lang tradisjon i Hordaland, og utvikling av dette skjer stadig som et samarbeid mellom sportsfiskeforeninger, grunneierlag, fylkesmannens miljøvernavdeling og en rekke andre organisasjoner. Fisk en trivselsindikator At fiskemulighetene er tilgjengelig, er en viktig faktor for å øke folks interesse for å beskytte vannmiljøet og å reagere ved ulovlige inngrep, forurensing og lignende. Fisk fungerer i mange tilfeller som en forurensings-/friskhetsindikator for vannmiljøet, ettersom det er denne dyregruppen folk lettest observerer, både i levende og død tilstand, i vassdragene. Hva truer sjøørret - og laksebestanden i Hordaland? Visste du at I ble det fanget ca tre ganger mer oppdrettslaks ved kraftverkutslippet i Matre i Masfjorden enn all laksefangst i Hordalandselvene til sammen! Miljøtilstanden 19

17 Vern og bruk av biologisk mangfald Verna vassdrag må beskyttes Stortinget har gjennom årene vedtatt verneplaner for å sikre at 341 norske vassdrag er blitt holdt utenfor vassdragsreguleringer. Disse vassdragene kalles verna vassdrag. Bakgrunnen for dette vernet har vært et ønske om å bevare en del norske vassdrag urørte av hensyn til frilufts-, miljø- og naturverninteresser. På den måten vil særpreget norsk vassdragsnatur bli bevart for framtidige generasjoner. Foto: Jan Rabben Fossen Bratte i den verna Frøilandselva i Samnanger kommune Av Kjell Hegna og Johannes Høvik Miljøtilstanden 20 Andre typer inngrep enn vassdragsreguleringer kan imidlertid også redusere de verdiene man ønsker å bevare i disse vassdragene og nedslagsfeltet til disse. Gjennom årene har derfor forvaltningen av de verna vassdragene vært i fokus. Egenverdien til fossen Bratte i Samnanger kommune (se bildet) var en av årsakene til at Frøilandselva i Hordaland i si tid ble verna mot kraftutbygging. Til sammen er 23 vassdrag, fordelt på 15 kommuner i fylket, verna mot kraftutbygging av Stortinget (se kart). Det viste seg imidlertid snart at det man ønsket å verne i disse vassdragene fort kunne bli ødelagt på grunn av andre inngrepstyper enn vassdragsutbygging. Eksempler på dette kan være utfyllinger i strandsoner og veibygging helt ned til elvekanter. Dette skjedde til tross for at Stortinget allerede i verneplanene uttalte at det måtte vises varsomhet med alle inngrep som kunne redusere verneverdiene. Myndighetene har derfor i en årrekke arbeidet for å hindre at slike inngrep skulle skje. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har med dette for øyet utviklet en forvaltningsstrategi som kalles for differensiert forvaltning av verna vassdrag. Formålet med denne strategien har vært å sikre verneverdiene i vassdragene, samtidig som en ikke legger unødvendige bånd på andre aktiviteter i nedslagsfeltene. Etter denne metoden laget Voss kommune en differensiert forvaltningsplan for det verna vassdraget Vosso, mens Os/ Bergen kommune har laget en tilsvarende plan for det verna Os-vassdraget.

18 I 1994 vedtok Stortinget Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Disse skulle være til hjelp i arealforvaltningen i kommunene, slik at man kunne unngå å komme i konflikt med verneverdiene i de verna vassdragene. Vassdrag med nedslagsfelt i Hordaland som er verna mot vasskraftutbygging. Som siste ledd i innsatsen for å beskytte verna vassdrag har Direktoratet for naturforvaltning og Norges Vassdragsog Energidirektorat satt igang VVV-prosjektet (VVV= Verdier i Verna Vassdrag). VVV-prosjektet skal registrere verdiene i verna vassdrag. Prosjektet gir derfor kommunene et bedre grunnlag for innføring av Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag i sin planlegging. Det er Fylkesmannen som har ansvaret for dette prosjektet i Hordaland, i samarbeid med kommunene. Prosjektet skal være ferdig i løpet av Stortinget hadde vektige grunner for å verne en rekke vassdrag i Hordaland mot kraftutbygging. Det er derfor viktig at dette vernet ikke blir utvannet ved at andre ødeleggende inngrep gjøres i vassdragene. I dag finnes det altså retningslinjer og oversikter som gjør at dette kan unngås. Miljøtilstanden 21

19 Regional planlegging Barna som arealplanleggjarar Barn og unge har andre prioriteringar og erfaringar enn vaksne, og utan innspel frå denne gruppa har ikkje planleggjarar og politikarar godt nok grunnlag for styring og vedtak i saker som vedkjem desse. Den kommunale barnerepresentanten har eit særleg ansvar for å ta vare på denne aldersgruppa sine interesser. Utan innspel frå barn og unge har ikkje planleggjarar og politikarar godt nok grunnlag for styring og vedtak. Her er elevar ved Tellnes skule i Fjell kommune ute med kart for å lage gode forslag til nye vegar og skogsstiar. Foto: Odd Bjørn Solberg Av Bjarte Sandal Miljøtilstanden 22 I 1989 vedtok regjeringa rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga. Det same året vart plan- og bygningslova endra med omsyn til barn og unge, slik at det vart lagt spesielt godt til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Barnerepresentanten Det vart teke inn ei formulering om at kommunestyret har plikt til å peike ut ein etatsjef eller tenestemann til å ivareta barn og unge sine interesser i den kommunale planlegginga. Vedkomande er barna sin representant i plansaker, også kalla barnerepresentanten. På fylkesnivå er det eit mål å gjere kommunane sine vurderingar av konsekvensar for barn og unge meir synleg i planprosessar og saksframstilling. Det er også eit mål å styrke barn og unge sin medverknad i planlegginga i tillegg til å styrke barnerepresentanten si rolle internt i kommunen og i planprosessane. Kommunen har primæransvaret Ved utarbeiding av kommunale planar vert det lagt til rette for ønska utvikling. Fylkeskommunen skal i samråd med fylkesmannen, så langt det er mogleg, rettleie og gje kommunen nødvendig støtte til å sikre barn og unge sine interesser i planarbeidet. Kommunen skal i følgje plan- og bygningslova organisere plan-

20 prosessen på ein slik måte at barn, unge og barnerepresentanten vert gjevne høve til å delta. Kommunen bør vidare legge vekt på korleis den best mogleg kan sikre at barnerepresentanten vert sett i stand til å handsame og forstå dei aktuelle problemstillingane. På barna sine vilkår Intensjonen med ordninga er at når barn og unge får høve til å leggje premissar for dei kommunale planane, vil planane gi betre vilkår for denne interessegruppa. Dei skal takast med på råd i spørsmål som gjeld deira kvardag, både i fritid og på skule. Barn og unge har andre prioriteringar og erfaringar enn vaksne. Utan deira innspel har ikkje planleggjarar og politikarar godt nok grunnlag for styring og vedtak. Kompetanseoppbygging Dei unge sin medverknad er nedfelt i lovverket, men mange kommunar er framleis usikre på korleis dei skal følgje opp dette i praksis. Det er difor arrangert seminar og konferansar for relevante partar på kommune-, fylkes- og sentralt nivå. Plan- og bygningslova sine målsetjingar om barn og unge samt RPR vart ikkje oppfylt slik fylkesmannen såg det. Erstatningsareal, som er eit statleg krav i slike saker, var ikkje vurdert. Det vart heller ikkje gjort greie for eventuelt alternative løysingar. Fylkesmannen var også kritisk til måten planprosessen vart gjennomført på både utifrå minstekrav til samarbeid, alternativvurderingar og prioritering av barn og unge sine interesser. Fylkesmannen fremja difor motsegn mot planen og kom med fleire tilrådingar for å gjere han betre. Etter nærare drøftingar med den aktuelle kommune vart planframlegget endra. Med bakgrunn i endringane, som førte til at også barn og unge sine interesser vart innarbeidd i planen, kunne fylkesmannen trekkje motsegna tilbake. Det nye planframlegget sikra skulen eit variert uteareal av akseptabelt omfang. Planen kunne såleis eigengodkjennast av kommunen. Her vann ikkje barna fram Barnas forslag Vedtatt utbygging Visste du at... alle kommunar skal ha ein representant, som skal ivareta barn og unge sine interesser i planlegginga. Fylkesnivået vil halde fram med kompetanseoppbyggande arbeid retta mot kommunane. I arbeidet mellom partane på fylkes- og sentralt nivå (Fylkeslegen, Utdanningsdirektør, Barneombod, Redd Barna med fleire) vil samarbeidet mellom desse partane verte vidareutvikla. Eit døme på uheldig arealplanlegging Her følgjer eit døme frå ein kommune i Hordaland på planframlegg, som førte til motsegn frå fylkesmannen grunna manglande omsyn til barn og unge: Eit framlegg til reguleringsendring for eit område vart lagt ut til offentleg ettersyn. Framlegget vart sendt ut til høyring utan at det på førehand var teke initiativ frå kommunen til samarbeid med fylkesmannen. Utifå saksdokumenta gjekk det ikkje fram kva rolle barnerepresentanten hadde hatt i planprosessen. Planframlegget omfatta reguleringsendring frå offentleg friområde til utvida tomt for barneskule for omlag 400 elevar ned til 6- års alderen. Skulen sitt uteområde såg ut til å bli mykje redusert og til dels lite eigna for barn i denne aldersgruppa. Planområdet var eit verdfullt og mykje nytta friområde. Og det ville gå tapt som offentleg friområde dersom planen vart realisert. Det avmerka grøntområdet er idag ein lokal hundremeterskog som vert nytta til leik av born tilknytt barnehage og boligblokker like ved. Konsekvensen av utbygginga vert at store deler av dette grøntarealet vert utbygd. Barnehagen protesterte mot utbygginga og sa mellom annet i sin uttale at arealet innafor barnehagen sitt eige område er lite og ikkje har dei utfordringane og gir så gode vilkår for leik som hundremeter skogen. Fylkesmannen ba om at omsynet til parkering burde vike for borna sine interesser, og at utbyggingsområdet kunne flyttast til og avgrensast av den eksisterande parkeringsplassen. Utbygginga vart likevel vedtatt. Miljøtilstanden 23

21 Regional planlegging Befolkningsøkningen og veiutbygging i Bergensregionen, som her ved den nye Puddefjordsbroen, har resultert i bedre veier og økt biltrafikk, mens kollektivtrafikken er den store taperen. Denne trenden vil myndighetene nå snu. Foto: Odd Bjørn Solberg Bedre veier svekker kollektivtrafikken Vil veiprising styrke kollektivtrafikken? Selv om de sentrale politiske signalene lenge har vært å satse på kollektivtrafikken for å gjøre det lettere å redusere køene, har de største norske byområdene de siste 10-årene likevel satset på å bygge ut infrastrukturen! For Bergensområdet sin del har dette hatt positive virkninger for kollektivtrafikken, men samtidig har den tapt i konkurransen med privatbilen, fordi forholdene for bilene ble forbedret mer enn for kollektivtrafikken. Av Torgeir Flo og Nils Egil Grude Miljøtilstanden 24 I perioden er persontransporten fordoblet og godstransporten økt med 70%. Samtidig forventer vi en gjennomsnittlig vekst i personbiltransporten på 1,3% pr. år fram mot Hvis utviklingen i valg av transportmiddel fortsetter, vil miljøproblemene som følge av biltrafikken øke, selv om forurensning fra den enkelte bil muligens vil avta noe. Mindre til kollektivtransporten De statlige tilskudd til kollektivtransporten er blitt kraftig redusert de siste årene. Noe av reduksjonen skyldes at staten alt har lagt inn kostnadsreduksjoner fordi fylkene nå kan benytte anbud i kollektivtransporten. I Hordaland har man ikke gått inn på anbudsprinsippet, men på en effektiviseringsavtale

22 mellom fylket og busselskapene om en reduksjon på 64 millioner kroner i perioden Dette har ført til at tilskuddsandelen til kollektivtransporten i Bergensområdet er blitt kraftig redusert uten at kollektivtilbudet er blitt redusert. Størst kollektivnedgang i Bergen De fleste norske byene hadde nedgang i kollektivtrafikken fram til 1990, men av de største byene hadde Bergen sterkest nedgang. Fra 1980 til 1988 mistet kollektivtrafikken en tredjedel av passasjerene! Dette var en periode med gode økonomiske tider preget av høyt privat forbruk, høyt bilsalg, nedgang i realprisen på bensin og sterk trafikkvekst på veiene. Bergen hadde i denne perioden stor byvekst i ytre bydeler og en omfattende veiutbygging. Nedgangstidene på slutten av 1980-tallet gjorde at kollektivtrafikken stabiliserte seg, men i forhold til privatbilen har andelen kollektivreisende likevel gått ned. Først på 1990-tallet har utviklingen for kollektivtrafikken delvis stabilisert seg, blant annet gjennom forbedringer og effektivisering av tilbudet. I perioden har det vært en nedgang på 5 % kollektivreisende. De viktigste tiltakene er gjennomføringen av Miljø- og gatebruksplanen i Bergen sentrum, som sammen med kollektivterminal i Olav Kyrresgate, elektronisk billettering, sonetakstsystem, fri overgang mellom de ulike busselskapene og frysing av takstene i tre år har gjort det lettere for bussene å komme fram. Flere veier løser ikke problemet Sentrale myndigheter har lenge signalisert behovet for nye samferdselsløsninger i byene. I stedet for å løse den stigende biltrafikken gjennom økt veibygging, ønsker de nå flere alternativer, som både er mer kostnadseffektive og miljøvennlige. I rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging heter det at Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på lik linje, for eksempel trafikkregulering og et bedre kollektivtransporttilbud. Virkemidler for å regulere trafikken kan være parkeringsreguleringer, tidsdifferensierte bompengeavgifter, veiprisingssystemer, miljøsoner og tungtrafikknett, jamfør stortingsmelding nr 58 om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Veiprising er ekstra aktuelt ifølge stortingsmeldingen om Norsk veg- og vegtrafikkplan Veiprising ingen melkeku Samferdselsdepartementet arbeider nå med et lovgrunnlag for innføring av veiprising. Mens bompengesystemet er en beskatting som rammer alle likt, er veiprising et mer miljøretta tiltak, som forsøker å dempe trafikkproblemene ved for eksempel å spre trafikken i tid gjennom varierende priser gjennom døgnet. Kombinert med økt satsing på kollektivtransport er dette et velegnet virkemiddel for å få utnyttet eksisterende veikapasitet på en fornuftig måte. Samtidig vil behovet for å bygge ut veiene reduseres til tiltak for bedre trafikksikkerhet, miljø og opprusting av enkelte veistrekninger med svært dårlig standard. Veiprising er altså ikke et middel for å melke bilistene, men for å sikre god flyt i trafikken, ikke minst for nyttetrafikken innenfor rammene av eksisterende veikapasitet. Samtidig med at det innføres systemer for samfunnsøkonomisk riktig prising av trafikken må kollektivtransporttilbudet rustes opp, slik at dette kan bli et reelt alternativ til privatbilen. Gitt de relativt lave offentlige tilskudd til busselskapene i de større byene (unntatt Oslo) må man foreta en endring av tilskuddsordningen for å øke miljøgevinstene ved denne type tilskudd. For å få til et relativt større løft i antall kollektivreisende, må kollektivtransporttilbudet styrkes der passasjergrunnlaget er størst, det vil si der folk bor tettest og ved de større arbeidsplassene. Dette er i tråd med de signaler, som er gitt i Stortingsmelding nr 29 ( ) om Norges oppfølging av Kyotoprotokollen. Bussen til by n Det er ikke uten grunn at folk velger privatbilen framfor kollektive løsninger. I en del tilfeller vil privatbilen nemlig være det mest rasjonelle valget, særlig på steder der det bor lite folk og kollektivtransporttilbudet er dårlig. Dette har Hordaland fylkeskommune tatt konsekvensen Visste du at... at myndighetene nå satser på andre løsninger enn økt veiutbygging som svar på økt biltrafikk? Relativ utvikling i kollektivtrafikken i Bergensområdet Foto: Odd Bjørn Solberg Miljøtilstanden 25

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 MVA-rapport 11/2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

BIOLOGISK MANGFALD I SOGNDAL KOMMUNE

BIOLOGISK MANGFALD I SOGNDAL KOMMUNE BIOLOGISK MANGFALD I SOGNDAL KOMMUNE Kartlegging og verdisetting av naturtypar, vilt og raudlisteartar Nærare studiar av artsrike vegkantar i Sogndalsdalen Eldrid Nedrelo Cand. scient. oppgåve Institutt

Detaljer

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Detaljer

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar MVA-rapport 3/2008 Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar Forvaltingsplan for gjess i Hordaland - Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar - Rapport 3/2008 Magnus

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2006-2007) frå består av 4 delar: Del I presenterer hovudutfordringane

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden 2039 Møte tirsdag den 25. februar kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 54): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om opprettelse

Detaljer

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Høringsutkast Frå Prostøl i Dyraheio Frå Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane 1 Forord Denne forvaltningsplanen

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Sogn & Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder Revidert 23.03.2009 Rovviltnemnda Region 1 Rovviltnemnda Region 1 Postadresse: Kontoradresse: Postboks 0059 Statens

Detaljer

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING 2 2014 Mai 2014 Årgang 20 ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING Av innholdet: Redaktørens spalte side 2 Kalkingsplan for Modalselva - sammendrag side 3 Laksen reetableres i den forsurede Modalselva

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Fisk &Vilt Nr.2-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk

Detaljer

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R 3 2 0 0 3 Årgang 9 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Resultater fra overvåkningen av sur nedbør. side 3 Svovelutslipp fra skip Europaparlamentet

Detaljer

Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane

Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane VVV-rapport 1999-2 Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Innst. 156 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.meld. nr. 46 (2008 2009)

Innst. 156 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. St.meld. nr. 46 (2008 2009) Innst. 156 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.meld. nr. 46 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om norsk sjøpattedyrpolitikk Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innleiing

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen KVU E39 Aksdal Bergen Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen 2 Forord For statlege investeringar over 500 mill. kroner skal det gjennomførast kvalitetssikring i tidleg fase, såkalla KS1. Tiltakshavar

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Driftsplanen for Vikedalselva

Driftsplanen for Vikedalselva Driftsplanen for Vikedalselva 1 Historie 2 Målsetting 3 Registrering og status 3.1 Generell beskrivelse - Generelt - Beliggenhet - Nedslagsfelt - Lakseførende strekning - Historie - Vannføring - Klima

Detaljer