MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 13/282 PARTNERSKAPSAVTALE MED IL STÅLKAMERATENE Ordføreren i Rana, 26. April 2013 Kai Henriksen Ordfører Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 26/13 PARTNERSKAPSAVTALE MED IL STÅLKAMERATENE Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: C20 &01 Arkivsaksnr.: 13/282 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 26/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rana kommune vedtar vedlagte Partnerskapsavtale mellom Rana kommune og IL Stålkameratene med flere dat Avtalen stadfestes av kommunestyret. 2. Avtalens pkt. 5a) innebærer en økonomisk forpliktelse som ikke er budsjettert for eller finansiert i Det bevilges tilskudd for 2013, stort kr ,-. Beløpet finansieres over disposisjonsfondet. 3. For 2014 og senere år forutsettes finansiering av årlig driftsstøtte i denne og andre partneskapsavtaler finansiert gjennom ordinær budsjettbehandling. Rådmannen i Rana, 23 april Rådmannen i Rana, Side 2 av 6

3 Sak 26/13 Saksutredning: Bakgrunn: Vedtak i Formannskapet , F.sak 43/07 angir i stor grad rammene for tillatelsen som Stålkammeratene har fått til å bygge fotballhallen på Sagbakken. Vedtaket gjengis i sin helhet selv om enkelte delpunkter er erstattet av nye vedtak i ettertid. Denne saken gjelder oppfyllelse av nest siste punkt i vedtaket. Vedtaket gjengis her i sin helhet : IL Stålkameratene gis 40 års vederlagsfri bruksrett til nødvendig areal for sin planlagte fotballhall på Sagbakken med beliggenhet som fremgår av vedlagte situasjonsplan datert Det inngås en standard rammeavtale mellom idrettslaget og Rana kommune i sakens anledning der følgende førutsetninger/vilkår inntas: 4. Avtaleperioden forlenges automatisk med 5 nye år av gangen, eller med det antall år som er nødvendig for å opprettholde en god og forsvarlig drift så lenge ingen sier den opp. Alle lag og foreninger skal ha samme mulighet for bruk av en slik hall bygget på kommunal eiendom. Kommunen legger vekt på likebehandling mot andre idrettslag, både hva gjelder treningstider og kostnader for bruk Avtalen gir IL Stålkameratene rett til på eget initiativ å planlegge å realisere prosjektet etter at de nødvendige tillatelser foreligger fra kommunens plan- og bygningsmyndighet. Arealet kan ikke forandres/utvides uten Rana kommune sitt samtykke. Det samme gjelder bruksendring. All planlegging og realisering forutsettes å skje i nær dialog med kommunens drift- og anleggsavdeling. Leietaker vil være pliktig å holde anlegget i teknisk stand, samt påse at sikkerhetsforskrifter for vedkommende anlegg etterleves. Mo Industripark AS BIL har uttalt at de kan vike fra sine rettigheter på området gitt at de blir tilbydd en annen tilfredsstillende løsning. IL Stålkameratene må, hvis nødvendig, - være villig til å løse dette sammen med Rana kommune. Kommunestyret har vedtatt at driften av idrettsanlegget på Sagbakken skal ivaretas gjennom en partnerskapsavtale mellom Rana kommune og idrettslagene. Når det gjelder driften av arealene i umiddelbar nærhet av fotballhallen herav parkering, snøbrøyting, snøopplag etc. er dette forutsatt å være et forhold som i avklares i denne avtalen. Det utarbeides en egen separat rammeavtale i sakens anledning som kan tinglyses på de respektive berørte eiendommene gnr. 20 bnr. 79 og gnr. 20 bnr. 46 fnr. 20. Utgiftene forbundet med denne tinglysingen forutsettes dekket av IL Stålkameratene. Nest siste strekpunkt bestemmer at driftsmessige forhold på Sagbakken skal ivaretas gjennom en partnerskapsavtale mellom idrettslagene og Rana kommune. Her fremlegges forslag til slik avtale fremforhandlet med Stålkammeratene. Avtalen regulerer en rekke praktiske forhold knyttet til driften av arealene i umiddelbar nærhet av fotballhallen, bl.a. parkering, snøbrøyting, snøopplag etc. Side 3 av 6

4 Sak 26/13 Vurdering: Med henvisning til formannskapets vedtak, er det i samarbeid med IL Stålkameratene utarbeidet et forslag til partnerskapsavtale for forhold som omhandler flere praktiske forhold. Det er enighet mellom Stålkammeratene og administrasjonen på teknisk avdeling om avtalens innehold. Rana kommune har på nåværende tidspunkt følgende partnerskapsavtaler: Mo Skilag : ,- til Fageråsbakken. Driftstilskudd basert på vedtak om etablering av sentralbakke. Selfors UL: ,- til Selfors idrettspark kunstgressbaner. Her inngår generelt vedlikehold av kunstgressdekkene og renhold i idrettsparken. Gruben IL: ,- til Gruben idrettspark kunstgressbaner. Her inngår generelt vedlikehold av kunstgressdekkene og renhold i idrettsparken. Bossmo & Ytteren IL: ,- til Skillevollen idrettspark. Dette er å anse som et regionanlegg for skiidrett og skiskyting i distriktet. Tilskuddet går til drift av ski- og skiskytteranlegget, herunder bygningsmasse, løypenett og maskinpark. Bossmo & Ytteren IL: ,- til Skillevollen Alpinsenter AS. Tilskudd som går til drift av alpinbakker med tilhørende heis- og lysanlegg, samt bygningsmasse og maskinpark. Av de ovennevnte tilskuddene er det kun Skillevollen Alpinsenter A/S som har inntekter i forbindelse med driften av anlegget. Disse inntektene har gjennom alle år vært mindre enn driftsutgiftene og på bakgrunn av dette er tilskuddet etter hvert kommet opp i den nåværende størrelsesorden. IL Stålkameratene gjennom Arena Drift A/S er en komiersiell aktør, som gjennom fremlagte driftsregnskap (spillemiddelsøknaden) baserer seg på inntekter gjennom utleie av fotballhallen. Drift av fotballhallen er derfor forankret i at det skal betales for all aktivitet, og at anlegget ikke er åpent for uorganisert aktivitet. De driftskalkyler som er presentert for Stålhallen så langt har lagt til grunn at hallen kan driftes i balanse så fremst inntektsanslagene er realistiske. Endret nivå på driftstilskudd fra kommunen må slik administrasjonen ser det forankres i regnskap og dokumenterte driftsresultat for. Slik ble dette praktisert av kommunen i forbindelse med driftstilskuddet til Skillevollen Alpinsenteret AS som i utgangspunktet var betydelig lavere enn i dag, men som er blitt økt ettersom det gjennom flere års negative driftsresultat ble ansett dokumentert at anlegget ikke lot seg drifte uten at kommunen økte driftsstøtten til det nivået den har i dag. Administrasjonen foreslo i utgangspunktet et årlig tilskudd på kr mens Stålkammeratene mente kr var et riktig nivå ut fra tiltakets og tilbudets omfang. På bakgrunn av Formannskapets og kommunestyrets innledende behandling av denne saken foreslås det nå i avtaleutkastet et tilskudd pålydende ,-. Ny runde med IL Stålkameratene etter kommunestyrebehandling. Denne saken har tidligere vært oppe i kommunestyret, men ble tilbakesendt til rådmannen på bakgrunn av en del uklarheter i partnerskapsavtalen. Kommuneadvokaten ble dermed innvolvert i arbeidet for derigjennom å kvalitetssikre avtalens innhold. Side 4 av 6

5 Sak 26/13 IL.Stålkameratene har vært i møte med administrasjonen fredag og er enig om den nye avtalens innhold. Vedtak i kommunestyret , Komunestyresak 22/13 angir de punkter som kommunestyret mente administrasjonen burde rette på før inngåelse av en partnerskapsavtale. Disse punktene er det referert til her, med kommentar til det enkelte punkt. Vedtaket er gjengitt under: Vedtak: Rana kommune er i forbindelse med driften av Stålhallen innstilt på å yte et tilskudd på kr ,- pr. år i tre år regnet fra og med året Et slikt driftstilskudd forutsetter en partnerskapsavtale som helt presist klargjør hvilke rettigheter og plikter avtalepartene har i avtaleperioden samt gir kommunale skoler bruksrettigheter i Stålhallen på dagtid i skoleåret uten nærmere vederlag. Avtalen som er fremlagt for kommunestyret tilfredsstiller ikke disse krav. Saken sendes derfor tilbake til Rådmannen for ny gjennomgang av den juridisk-faglige avtalestrukturen og nødvendige presiseringer av uklare punkter i avtalen før saken på nytt sendes formannskapet og kommunestyret for behandling. Endret avtale forhandles fram mellom de to avtalepartene i fellesskap. Kommunestyret vil spesielt peke på: 1. I avtalen fremlagt for kommunestyret er IL Stålkameratene oppført som kommunens avtalepart. Det er ikke IL Stålkameratene som drifter Stålhallen, men en annen juridisk person - et eget aksjeselskap som etter sigende heter Arena Drift AS. Det må avklares hvem som er den/de rette juridiske person(ene) for kommunen å inngå partnerskapsavtale med for driften av Stålhallen. 2. Avtalepunktene i avtalens avsnitt 8 er uklare, blant annet er det uklart hva som ligger i at kommunens avtalepart får bruksrett til parkeringsplasser opparbeidet av kommunen, innebærer det for eksempel at IL Stålkameratene har bruksrett til alle parkeringsplasser på Sagbakken Idrettspark og tilknyttet område for arrangementer i Stålhallen selv om det samtidig er andre arrangement på de to andre arenaene i Idrettsparken? 3. IL Stålkameratene skal iht. fremlagte avtale avsnitt 8 kunne disponere VIP-rommene på Sagbakken Stadion. Når Stålkameratene legger sin fotballaktivitet til Stålhallen, og skal spille sine seriekamper i 3. div. i Stålhallen, bør ikke alle VIP-rommene på Sagbakken Stadion da forbeholdes lag som har sin fortballaktivitet der? 4. Iht. til fremlagt avtale avsnitt 8 skal IL Stålkameratene kunne få tilgang til bruk av kommunenes garderober på Sagbakken Stadion ved behov. Det bør presiseres at slik tilgang ikke skal gå på bekostning av andre brukere av kommunens garderober på Sagbakken Stadion. 5. Det må fremforhandles og innarbeides i avtalen en bestemmelse om at kommunens skoler innenfor et visst omfang har bruksrettigheter til Stålhallen på dagtid i skoleåret uten nærmere vederlag. 6. Rana kommune ventes å inngå flere partnerskapsavtaler i årene som kommer. Rana kommune bør vurdere å strukturere partnerskapsavtalen i denne saken på en slik måte at den kan benyttes som mal ved framtidige avtaler, og kommuneadvokaten bør vurderes trukket inn arbeidet med avtalen før den legges fram for ny politisk Side 5 av 6

6 Sak 26/13 behandling. Kommentarer til punktene: 1. Justeringer er utført av kommuneadvokaten. 2. Avklaring på dette finnes under pkt. 5 f) i 2 avsnitt. 3. Avklaring på dette finnes under pkt. 5 f) i 4 avsnitt. 4. Er ivaretatt jmf (etter søknad) pkt. 5 f) i 3 avsnitt. 5. Er justert under pkt. 5 a) i 2 og 3 avsnitt. 6. Tas til etterretning. Konklusjon, forslag til vedtak. Avtaleforslagets punkter med unntak av 5a) kan vedtas av Formannskapet som kommunens driftsstyre og gjøres gjeldende umiddelbart. Pkt. 5a) forplikter imidlertid kommunen økonomisk over tid, og for 2013, uten at tilskuddet på kr ,- er bevilget og finansiert i årets budsjett. Avtalen i sin helhet med pkt.5a) fremmes derfor behandles for kommunestyret med innstilling fra Formannskapet. Rådmannen anbefaler at kommunestyret samtidig tar stilling til og eventuelt bevilger og finansierer tilskudd gjeldende for Rådmannen foreslår at kommunestyret bevilger tilskudd stort kr for 2013, og finansiere dette over disposisjonsfondet. For senere år forutsettes denne partnerskapsavtalen sammen med de øvrige finansiert gjennom den ordinære budsjettbehandlingen i desember. Trykt vedlegg: Vedlegg 1. Forslag til partnerskapsavtale mellom IL Stålkameratene og Rana kommune. Vedlegg 2. Kart over bruksrett til parkeringsplasser opparbeidet av Rana kommune. Mo i Rana Sverre Å. Selfors Teknisk sjef Ståle Lysfjord Bydriftssjef Side 6 av 6

7

8 Partnerskaps og samarbeidsavtale Mellom Rana kommune (RK) - organisasjonsnummer : og IL Stålkameratene (IL) - organisasjonsnummer : og Arena Drift A/S (AD) - organisasjonsnummer : og Arena Bygg A/S (AB) - organisasjonsnummer: er det inngått partnerskaps- og samarbeidsavtale vedrørende Sagbakken idrettspark. 1. Formål med avtalen Kommunen ønsker å tilrettelegge for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet for Ranas befolkning. Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeid, økonomi, og rettighetsforhold mellom avtalepartene på en slik måte at de tilgjengelige ressursene for drift av Sagbakken idrettspark kan utnyttes på en best mulig måte for anleggets brukere. Avtalens parter ser nødvendigheten av et gjensidig samarbeid som sikrer god og langsiktig bruk av idrettsparken, samt ryddige administrative og økonomiske forhold knyttet til parken. Gjennom denne avtalen påtar Rana kommune seg som bruker av Stålhallen, en årlig økonomisk forpliktelse, som til gjengjeld gir bruksrettigheter ved Stålhallen for kommunale skoler i Rana. Videre skal alle lag og foreninger ha samme mulighet for bruk av Stålhallen, og det skal være likebehandling i forhold til treningstider og kostnader ved bruk. 2. Avtaleobjektet Avtalen gjelder Sagbakken Idrettspark som består av følgende anleggsenheter: Sagbakken Naturgressbane og Friidrettsanlegg. Eier: Rana Kommune. Klubbhus Rana Friidrettsklubb. Eier: Rana Friidrettsklubb. Treningsfelt naturgress. Eier: Rana kommune. 1

9 Stålhallen. Eier: Arena Bygg / IL Stålkameratene Sagbakken Fotballstadion. Eier: Rana kommune. Klubbhus Rana Friidrettsklubb er definert som et punktfeste. For Stålhallen er det utgått egen festetomt, der Stålkameratene IL står som fester. Øvrige arealer eies / festes av Rana kommune. Arealene er definert på vedlagte kart i vedlegg 2. Stålhallen eies av Arena Bygg A/S, og Arena Drift A/S har ansvaret for drift av hallen. Stålkameratene IL skal etter selskapenes vedtekter til enhver tid stå som eier av mer enn 50 % av aksjene i både Arena Bygg A/S og Arena Drift A/S. Denne avtalen omhandler forholdet mellom Rana kommune, IL Stålkameratene, Arena Bygg A/S, og Arena Drift A/S. Forholdet til andre idrettslag/brukere av idrettsparken er ikke en del av dette avtaleforholdet. 3. Avtalens varighet: Avtalen inngås for en periode av 3 år (2013, 2014 og Ved enighet mellom partene kan avtalen forlenges med inntil 3 år. Ønske om forlengelse av avtalen, skal skriftlig meddeles avtalens parter senest 3 måneder før ordinært opphør av avtalen. 4. Samarbeidsutvalg: Det opprettes et samarbeidsutvalg med to representanter fra RK, og en representant hver fra ILS og AD. Hovedoppgaven til samarbeidsutvalget er å sikre at intensjonen med partnerskapsavtalen etterleves. Samarbeidsutvalget skal ha minst to møter pr år. Hver høst, innen utgangen av september, holdes det et møte i samarbeidsutvalget for å fastsette kvaliteten på tilbudet i vinterhalvåret, hvor mye praktisk hjelp kommunen skal yte, og tidspunktene tilbudet skal være tilgjengelig for publikum. Til dette møtet utarbeides en samlet driftsplan for sesongen, som det skal være enighet om i samarbeidsutvalget. Hver vår, innen utgangen av mars, holdes det et møte i samarbeidsutvalget for å fastsette kvaliteten på tilbudet i sommerhalvåret, hvor mye praktisk hjelp kommunen skal yte, og tidspunktene tilbudet skal være tilgjengelig for publikum.. Kommunen ivaretar sekretariatsfunksjonen for samarbeidsutvalget. Alle representantene i samarbeidsutvalget skal underskrive protokollene fra møtene. 5. Avtalepartenes rettigheter og plikter a) Stålhallen RK yter et tilskudd til ILS, som skal gå til drift av Stålhallen, med kr ,- pr.kalenderår. Dette fra og med Mot dette skal RK ha vederlagsfri bruksrett for kommunale skoler i Stålhallen, begrenset til 63 skoletimer pr. år. Bruksretten omfatter baner og garderober. 2

10 Kommunale skolers vederlagsfrie bruk er begrenset til skoleåret, i tidsrommet mandag til fredag mellom kl Skolesjefen fordeler den vederlagsfrie brukstiden. Tidspunkt for uttak av brukstid må avklares i hvert enkelt tilfelle med AD, eller ved bindende plan for skoleåret som utarbeides av skolesjef i samarbeid med AD. Slik plan skal foreligge i god tid før skoleårets begynnelse. RK kan i tillegg til ovennevnte bruk etter søknad få tilgang til leie/bruk av Stålhallens garderober ved behov i sommerhalvåret. RK kan utover dette leie Stålhallen på ordinære vilkår, på lik linje med øvrige brukere. AD plikter å besørge vertskaps- og tilsynsfunksjonen ved Stålhallen. RK skal utelukkende være bruker av Stålhallen, og skal ikke påføres oppgaver eller utgifter utover det som følger av denne avtalen. AD plikter å stille Stålhallen til den enkelte skoles disposisjon, avhengig av aktivitet. I dette inngår nødvendig utstyr og løsøre for skolens aktivitet. AD og ILS er ansvarlig for sikkerheten ved leieobjektet, inkludert ansvaret for at anlegget og dets utstyr og løsøre er i henhold til de til enhver tid gjeldende sikkerhetsforskrifter. Den enkelte skole/skoleklasse som er tildelt tid i Stålhallen, skal ha et forsvarlig antall lærere tilstede under bruk av Stålhallen i.h.h.t denne avtale. Disse er å regne som RK sine representanter. RK og RK sine representanter plikter å rette seg etter AD/ILS sine brukerinstruks, og å benytte seg av Stålhallen med tilhørende fasiliteter, utstyr, og løsøre på en skånsom og sikker måte. RK er erstatningspliktig for skade påført Stålhallen med tilhørende fasiliteter, utstyr, og løsøre, forvoldt av den enkelte kommunale bruker ved forsett eller grov uaktsomhet, innenfor den tid denne avtale regulerer. Den enkelte skole vil utover dette bli fakturert for kostnader som skyldes brudd på ILS/AD sin brukerinstruks, f.eks ved urimelig forsøpling, tilgrising etc. RK/RK sine representanter kan etter eget ønske medbringe eget utstyr og løsøre, og er i så tilfelle selv ansvarlig for medbragt utstyr og løsøre, samt bruken av dette. Dersom forholdene gjør dette nødvendig, kan AD/ILS stenge Stålhallen for kortere eller lengre tid. Dette gjelder for nødvendig utbedringsarbeid eller når sikkerhetsmessige forhold gjør dette nødvendig. Timer som bortfaller for RK på grunn av dette, skal kompenseres med nye timer etter avtale med RK. b) Brøyting / strøing RK brøyter / strør hovedadkomst fra Ranenget til Friidrettsanlegg, samt gang / sykkelveg fra X G/S Lyngheim til hovedadkomst fra Ranenget. RK har ikke vinterdrift på anleggene på Sagbakken og har ikke behov for brøyting ut over ovennevnte. ILS og AD har ansvaret for brøyting av egne arealer, samt brøyting av parkering på kommunens arealer i den grad det oppstår slikt behov. Snø skal ikke freses ut på treningsfelt 3

11 eller inn på Sagbakken stadion. Snøopplag tillates bare på nærmere angitte arealer. Bortkjøring av snø ved behov er AD og ILS sitt ansvar. c) Renhold sommer RK forestår feiing av alt asfaltert areal på Sagbakken Idrettspark. Dette innebærer en hovedrengjøring når snøen er borte, og vedlikeholdsfeiing ved behov resten av barmarkssesongen. d) Parkering og skilting RK utarbeider parkeringsplan for kommunens arealer på Sagbakken Idrettspark (se kart vedlegg 2 ). Rana kommune forestår nødvendig skilting til Sagbakken Idrettspark. e) Drift av egen infrastruktur ILS og AD har ansvar for drift av egen områdebelysning og eget overvannsystem. f) Bruksrett til vei og parkering ILS/AD får bruksrett til adkomstvei fra Ranenget til Stålhallen, og til parkeringsplasser opparbeidet og eid av RK (se kart vedlegg 2) Ved kolliderende eller ekstraordinære behov for parkering, f.eks som følge av samtidige og/eller større arrangementer i idrettsparken, fordeler bydriftssjefen felles parkeringsplasser. Behov for slik regulering av parkering skal meldes bydriftssjef så tidlig som mulig. Etter søknad og ved behov kan ILS gis tilgang til kommunens garderober, f.eks i forbindelse med arrangementer i Stålhallen,. Dette under forutsetning av at bruken ikke uforholdsmessig hindrer tilgang til garderober for brukere av kommunale anlegg på Sagbakken idrettspark. Dersom IL Stålkameratene etter avtale med RK har arrangementer på Sagbakken stadion, disponerer idrettslaget et VIP rom på Sagbakken stadion. IL Stålkameratene kan etter avtale benytte kommunens maskiner/utstyr til tyngre vedlikehold av kunstgressmatte / bane. 6. Økonomi: ILS kan ikke motta ytterligere tilskudd til drift av Stålhallen fra tilskuddsmidlene til drift av private anlegg. ILS plikter på sin side å skaffe de resterende resursene som er nødvendig for å opprettholde standard og drift på anlegget. Hvis standard og drift ikke opprettholdes kan tilskuddet bortfalle. Drift og vedlikehold av Stålhallen skal regnskapsmessig holdes klart atskilt fra annen aktivitet som eieren driver. Det skal også klart fremgå av regnskapene hva som er vedlikehold og hva som er videreutvikling av anlegget. 4

12 7. Opphør av avtaleforholdet m.v Hver av partene kan heve avtalen ved vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene. Før misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende, skal det gis skriftlig varsel med krav om å rette opp i de påklagede forhold innen 14 dager, dersom dette kan skje uten ytterligere skade. Dersom IL Stålkameratene i løpet av avtaleperioden, uansett årsak, ikke lenger er eier med mer enn 50% eierandel i Arena Bygg A/S og Arena Bygg A/S, regnes dette som vesentlig mislighold av avtalen. 8. Avsluttende bestemmelser RK og AD/ILS plikter til enhver tid å holde hverandre gjensidig orientert om hvem som er ansvarlig kontaktperson i forhold til avtaleforholdet. Avtalen supplerer tidligere inngåtte avtaler mellom partene, og der det er motstrid mellom foreliggende avtale og tidligere inngåtte avtaler, går foreliggende Partnerskaps- og samarbeidsavtale foran. Ved tvist mellom partene i forbindelse med forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal denne så langt mulig søkes løst ved utenrettslige forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Eventuelt søksmål skal anlegges ved Rana tingrett som rett verneting. Avtalen er undertegnet i 4 fire- eksemplarer, hvorav avtalepartene beholder hvert sitt. Avtalen forutsetter godkjenning av Rana kommunestyre for å være gyldig. Mo i Rana../ for IL Stålkameratene for Rana kommune for Arena Drift A/S for Arena Bygg A/S 5

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 10.09.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer