Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. Styreseminaret startar onsdag 4.februar kl. 10:00. Program for seminaret fylgjer vedlagt. Vi har motteke forfall frå Guro Trøseid Gjerstadberget. Vara Ragna Staven vert med dette kalla inn. Andre forfall må snarast meldast til sekretariatet ved Britt Totland på mobil eller e-post : SAKSKART Side 1/15 2/15 14/ / Vedtakssaker Godkjenning av innkalling og sakliste 3 Godkjenning av møtebok frå 16.desember /15 14/ Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i struktursaka 5 4/15 15/ Drøftingssak handlingsplan for fou /15 14/ Høringssvar fra HiSF på nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 28 6/15 14/ Søknad om akkreditering av master i spesialpedagogikk 33 7/15 14/ Rapport om utdanningskvalitet /15 14/ Framlegg til kandidatar til styremedlemmer for 39 1

2

3 Program for styreseminar på Gloppen hotell februar «HiSF i 2020» Onsdag 4. februar Kl : kl : Opning av seminaret av styreleiar Heidi-Kathrin Osland Innlegg ved Gunnar Yttri: Grunnlag og identitet linjer og vegskilje i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane Spørsmål og kommentarar Kl : Status og sentrale problemstillingar i struktursaka Korleis vil vi at denne saka skal ende og kva handlingsrom har vi no? Inntrykk etter fagdagen og situasjonen i utdanningslandskapet elles v/rektor Åse Løkeland Kl : Kl : Kl : Kl : pause Diskusjon mellom styret og leiargruppa Lunsj Tema om struktur held fram Diskusjon om Handlingsplan for fou Innleiing ved viserektor for fou Erik Kyrkjebø Kl : Besøk til Trivselshagen Gloppen kommune inviterer til omvising i Trivselshagen og påfølgjande møte kl Med frå Gloppen vert næringssjef Knut Roger Nesdal, dagleg leiar i Trivselshagen Ola Tarjei Kroken, kultur- og utviklingssjef Jan Kjetil Øygard og ordførar, frå Firda v.g.skule vert rektor Halgeir Hansen med. 16:00/17:00 Framhald av diskusjon om struktur Kl : Kl : Aperitif Middag

4 Torsdag 5. februar Styremøte Kl til avslutting av styremøtet Kl Lunsj Underlagsmateriale for styreseminaret: Handlingsplan for FoU Styresak... Svarbrev til KD i struktursaka

5 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. 3

6 2/15 Godkjenning av møtebok frå 16.desember 2014 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Britt Totland Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Møtebok frå styremøte 16.desember 2014 vert godkjent. Saksvedlegg: Møtebok frå styremøte 16.desember 2014 Vedlegg til sak 4

7 Møtebok for Høgskulestyret (offentleg) Møtestad: Møterom 1, Fossbygget, Sogndal Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Medlem Olav Refsdal Medlem Bente Nesse Varamedlem Liv Horvei Frode Olav Haara Medlem Geir-Kåre Resaland Medlem Knut Rydgren Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Guro T. Gjerstadberget Medlem Forfall: Liv Horvei og Ingunn Skjelbreidalen. Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent Styreleiar Heidi-Kathrin Osland sa seg inhabil i sak 77/14. Styret slutta seg til dette og Olav Grov leia møtet under handsaming av denne saka. Leiar i Noregs mållag Marit Aakre Tennø hadde ei orientering for styret. SAKSKART Side Vedtakssaker 1

8 66/14 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 67/14 14/ Godkjenning av møtebok frå /14 14/ Budsjett /14 14/ Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen /14 14/ Oppnemning av valstyre 71/14 14/ Forslag til justert møteplan for styret 72/14 14/ Ansvarsområde for instituttleiar Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 73/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Tilsetjing i stilling som Dosent II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i stilling som Professor II ved Avdeling for samfunnsfag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til professor - Gøran Søderlund - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Tilsetjing i stilling som professor ved avdeling ved helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Utbygging av hyblar og parkeringsanlegg i Nedrehagen i regi av SISOF - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

9 78/14 Ymse Feil! Bokmerke er ikke definert. Orienteringssaker 34/14 14/ Styret og rektor sin funksjonsperiode /14 14/ Førebels program til kontaktkonferansen /14 14/ Ny plan for forkurs til ingeniørutdanninga og sivilingeniørutdanninga 6 37/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet VS 66/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Styreleiar Heidi-Kathrin Osland melde om sak under ymse: Orientering om samarbeid om framtidig grunnskulelærarutdanning Strøyming av styremøta Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Vedtak Høgskulestyret : Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 67/14 Godkjenning av møtebok frå Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. VS 68/14 Budsjett 2015 Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2015: 3

10 Avdeling (tal i tusen kr) 2015 AHF AIN ALI ASF Fellestenester og institusjonsnivå Sum Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar. 2. Styret ber rektor vurdere ytterlegare innspel frå avdelingane til budsjett 2015 i samband med årsoppgjeret for VS 69/14 Førebuing til møte med statsråd Røe Isaksen Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Styret viser til vedtaket i struktursaka 29.oktober Styret har tillit til at styreleiar og rektor ivaretek høgskulen sine interesser i møtet statsråden 18.desember VS 70/14 Oppnemning av valstyre Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Som medlemmer i valstyret vert oppnemnt: Førsteamanuensis Leif Hauge Rådgjevar Terje Vatlestad Høgskulelektor Knut Atle Skjær VS 71/14 Forslag til justert møteplan for styret Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Møteplan for styret våren 2015 vert slik: februar: styreseminar 12. mars: styremøte 4

11 19.mai: styremøte: juni: styreseminar - VS 72/14 Ansvarsområde for instituttleiar Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Ansvarsområde for instituttleiar vert justert i samsvar med vedlegg 1. VS 73/14 Tilsetjing i stilling som dosent II ved Avdeling for samfunnsfag Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Jon Arne Løkke vert tilsett i 20 % mellombels stilling som Dosent II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag. Tilsetjinga gjeld for to år, Løkke tiltrer stillinga etter nærare avtale med dekan. Rektor får fullmakt til å forlenge tilsetjinga. Vedtaket er heimla i UH-lova 6-6, jf. forskrift til Tenestemannslova 5b. Særregler for visse typer bistillinger VS 74/14 Tilsetjing i stilling som Professor II ved Avdeling for samfunnsfag Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret : Herbjørn Nysveen vert tilsett i 20 % mellombels stilling som Professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for samfunnsfag. Tilsetjinga gjeld for 3 år, Nysveen tiltrer stillinga etter nærare avtale med dekan. Rektor får fullmakt til å forlenge tilsetjinga. Vedtaket er heimla i UH-lova 6-6, jf. forskrift til Tenestemannslova 5b. Særregler for visse typer bistillinger. VS 75/14 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til professor 5

12 Unnateke offentleggjering. Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret Følgjande vert oppnemnde som medlemmer i sakkunnig kommisjon for å vurdere om opprykk til professor i spesialpedagogikk: Professor Emeritus Edvard Befring, Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk. Leiar av komiteen. Professor Åsa Hammar, Universitetet i Bergen, institutt for biologisk og medisinsk psykologi Professor Magne Arve Flaten, NTNU, psykologisk institutt VS 76/14 Tilsetjing i stilling som professor ved avdeling ved helsefag Samrøystes vedtak. Vedtak Høgskulestyret :: Styret sluttar seg til at det vert tilsett i professorstilling utan kunngjering, i samsvar med uhlova 6-3, punkt 4. Siri Ytrehus vert tilsett i 100% stilling som professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag frå VS 77/14 Utbygging av hyblar og parkeringsanlegg i Nedrehagen i regi av SISOF Framlegget til vedtak vart vedteke mot ei røyst. Vedtak Høgskulestyret : Rektor fremja følgjande forslag til vedtak. Styret vedtek å gå inn med 6,5 mill for å realisere utbyggingsprosjektet i Nedrehagen. VS 78/14 Ymse Orientering om samarbeid om framtidig grunnskulelærarutdanning orienteringa vart gjeve ved dekan Rasmus Stokke under sak 14/69. Strøyming av styremøta - styret slutta seg til at styremøta vert strøyma. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6

13 34/14 14/ Styret og rektor sin funksjonsperiode /14 14/ Førebels program til kontaktkonferansen /14 14/ Ny plan for forkurs til ingeniørutdanninga og sivilingeniørutdanninga 37/14 14/ Protokoll Arbeidsmiljøutvalet Munnleg orientering Rektor Åse Løkeland: Statsbygg og Sogn og Fjordane fylkeskommune har underteikna kontrakt om kjøp av gymnasbygget. Konferansen Adventure Challenge i Sogndal samla 300 deltakarar. HiSF og struktursaka for SUS, samarbeid i Sunnfjord Oppstart av arbeidet med å lage ein plan for campusutvikling i Sogndal i regi av Statsbygg Rapport om stat-næring samarbeidet i regi av Fylkesmannen 7

14 3/15 Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i struktursaka Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 002 Saksbehandler Georg Arnestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: 1) Styret står fast ved at HiSF best vil ivareta samfunnsoppdraget sitt ved å halde fram som sjølvstendig høgskule (jf. innspel til KD ) med eit forpliktande samarbeid og arbeidsdeling med andre institusjonar. 2) Subsidiært går styret inn for ein tettare integrasjon mellom HiSF, HiB, HiVolda og UiB med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet. Saksvedlegg: Saksframstilling 1. Bakgrunn HiSF skal etter styreseminaret og styremøtet 4-5 februar melde tilbake til Kunnskapsdepartementet om våre «preferansar» når det gjeld strukturen i det framtidige UHlandskapet i Noreg. Styret skal på styremøtet ta stilling til vår endelege tilbakemelding til departementet i saka. I denne saka gir vi ei kortfatta oppsummering av kva som har skjedd sidan styremøtet Vi prøver også å få fram korleis UH-landskapet i Noreg ser ut i dag, kort tid før fristen departementet har sett for endeleg tilbakemelding frå institusjonane. Noko avhengig av styremøtet i NTNU onsdag 28. januar, er det framleis fleire høgskular som ikkje har klare fusjonspartnarar eller som framleis står fast ved at dei primært ønskjer å halde fram som sjølvstendige institusjonar. Høgskulane som primært ønskjer å halde fram som sjølvstendige, legg vekt på fleire forhold. For oss er desse fire punkta viktige: 1) Fusjonar vil svekke den nærleiken og det særs viktige faglege og utdanningsmessige samarbeidet dei regionale høgskulane har med arbeids- og samfunnslivet i regionen. Høgskulane er særleg viktige for å rekruttere kompetent arbeidskraft for regionalt næringsliv og offentleg forvaltning. 2) Fusjonar vil, uansett garantiar, medføre sentralisering av viktige fellestenester og, etter kvart, også reduksjonar og mogleg nedlegging av studietilbod. 3) Vi har liten tru på, og det finst lite empirisk grunnlag for, at pålagde fusjonar vil gjere institusjonane særleg betre eller styrkje dei fagleg. 4) Samla sett vurderer fleire høgskular det slik at fusjonar kan bidra til ei kompetansesvekking av regionane og distrikta. 2. Utvikling i saka etter siste styremøte På møte vedtok styret å halde fast ved tidlegare vedtak om at Høgskulen i Sogn og Fjordane skal halde fram som sjølvstendig høgskule. Styret ønskte ikkje å drøfte eit 5

15 alternativ B som rektor hadde lagt opp til i saksutgreiinga. Styret gjorde følgjande vedtak: «Styret viser til vedtaket i struktursaka 29.oktober Styret har tillit til at styreleiar og rektor ivaretek høgskulen sine interesser i møtet statsråden 18.desember 2014.» På møtet med departementet , der HiSF var representerte ved rektor og styreleiar, stod høgskulen fast ved sjølvstendevedtaket. Fire dagar seinare, 22. desember, kom denne meldinga frå KD om møtet 18.12: «Vi viser til møte 18. desember i Kunnskapsdepartementets lokaler om framtidig struktur i UH-sektoren, og takker for konstruktive diskusjoner. Vi avtalte på møtet at dere skulle få en e-post i etterkant som kort oppsummerte departementets forventninger til dere framover. Som påpekt vil KD fortsette dialogen om framtidig struktur med institusjonene ut januar. Etter det må vi konkludere. Utgangspunktet for departementet er at det blir krevende for høyskolene i Molde, Ålesund, Volda og Sogn og Fjordane å fortsette alene. For høyskolene i Sogn og Fjordane og Volda pekes det særlig på usikkerhet om evnen til å bære en femårig lærerutdanning, mens Høyskolen i Molde simpelthen er av underkritisk størrelse, gitt porteføljen av studietilbud. Vi registrerer at Høyskolen i Ålesund er i prosess med NTNU. Dersom institusjonene i prosessen har funnet grunnlag for å revidere sine preferanser etter innspill til departementet primo november eller senere, ber departementet om å få formell beskjed om dette. Dette gjelder også dersom alternativer som er spilt inn som likeverdige, nå er mulig å rangere.» Saka vart drøfta i leiargruppa i møte 5. Januar og det var semje om at alternativ B for høgskulen burde vere ein brei allianse der både Høgskulen i Bergen og Høgskulen i Volda og helst og Universitetet i Bergen er med, dersom ein ikkje fekk tilslutnad til sjølvstendealternativet. 8. januar opna styreleiar Osland i intervju med NRK for å gå inn i eit storuniversitet på Vestlandet, med Universitetet i Bergen i spissen. Det vart teke kontakt med UiB-rektor Dag Rune Olsen og HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen og gjort avtale om dei skulle komme til Sogndal for å møte rektor og styreleiar ved HiSF for å drøfte denne saka. Leiarmøtet drøfta den nye utviklinga på møte måndag 12. januar, og konstaterte høgskulen bør føreslå ein plan B i svarbrevet til departementet. Alle kan tenke seg går inn for ein brei allianse mellom HiSF, HiB, HiVolda og UiB som ein plan B. Onsdag 14. januar kom dei to bergensrektorane som planlagt til Sogndal og hadde møte med rektor Løkeland og styreleiar Osland. Dei tre institusjonane har felles ønskje om ein tettare integrasjon, og tek sikte på eit felles innspel til departementet, heitte det på heimesida til høgskulen Dialogen om dette skulle halde fram. Torsdag 15.1 fekk så rektor melding om at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kjem til Sogndal 27. januar. Han ville drøfte struktursaka på eit møte med høgskulen og ønskte i tillegg å diskutere dette på eit ope møte. Laurdag 17.1 skreiv statsråd Røe Isaksen ein kronikk i Sogn Avis, der han gjorde det klart at samanslåing må til for å møte dei utfordringane HiSF står overfor. Tettare samarbeid med andre høgskular er ikkje nok, ifølgje ministeren 6

16 I samband med Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i Oslo tysdag 20. januar var det eit møte mellom statssekretær Haugstad, prosjektleiar Marheim, rektorane ved UiB og HiB, og styreleiar, rektor og viserektor for utdanning ved HiSF. På dagsorden var spørsmålet om samarbeidet og moglege fusjonar mellom institusjonane på Vestlandet. UiB har gjort det klart at ein mogleg storfusjon på Vestlandet ikkje er på tale med det første. Men leiinga ved UiB har no bede dei seks fakulteta ta stilling til om ein bør greie ut ein fusjon mellom HiB og UiB. Dekanane ved tre av avdelingane (mat.nat, medisin/odontologi, psykologi) har alt signalisert interesse for ei mogleg samanslåing. Fakulteta ved UiB skal no vurdere nytten av ein eventuell fusjon med HiB. Spørsmålet om utgreiing av ein slik fusjon, kjem mest truleg opp til avgjerd i UiB-styret 23. april. Innafor område helse og teknologi er det alt etablert felles prosjekt, og arbeidet med felles klyngjer for forsking og utdanning er i gang. Saman med NHH, har UiB og HiB etablert ei felles sivilingeniørutdanning. Men ein framtidig fusjon mellom UiB og HiB ligg nokre år framme i tida. Fredag 23. januar var det Fagdag for personalet ved høgskulen. Årets tema var «Korleis skal høgskulen formast i framtida?» Følgjande underspørsmål var formulerte; jf. heimesida til HiSF: Korleis kan vi nå dei måla vi har sett når det gjeld kompetanseutvikling og fou? Kan vi halde fast på at vi skal vere ein sjølvstendig høgskule? Eit Vestlandsuniversitet? Ein Nynorskhøgskule i lag med Volda? Kva med framtida til lærarutdanninga, og kva med forskinga? Rektor Ole-Gunnar Søgnen frå HiB og rektor Per Halse frå HiVolda var inviterte som innleiarar for å leggje fram sitt syn på struktursaka. Det var også seks-sju bestilte kommentarar frå studentar og HiSF-tilsette med ulike syn på struktursaka. Ein aktiv plenumsdebatt avslutta Fagdagen. Fagdagen hadde svært god oppslutning frå dei tilsette ved høgskulen. Også styreleiar og eksterne styremedlemmer var til stades. Det vart ein svært vellykka fagdag med mange gode og varierte innlegg både frå tilsette, studentar og dei invitere gjestane nord og sør for oss. Det er ulike syn intern i HiSF på kva for veg høgskulen bør velje dei nærmaste åra. I Sogndal er det stor oppslutnad om sjølvstendealternativet. Blant dei tilsette i Førde (helsefag og ingeniørfag) er det eit tydeleg fleirtal for ein fusjon med HiB. Det gjeld både som alternativ A og som ein mogleg plan B. Men også tilsette i Førde er opne for ein større vestlandsfusjon, som også inkluderer UiB. Det er både blant personalet og i regionen brei semje at studiestadene Sogndal og Førde ikkje må fusjonerast inn i ulike institusjonar. Samla sett for høgskulen under eitt, er det eit relativt stort fleirtal blant dei tilsette for at HiSF skal halde fram som sjølvstendig institusjon. Når det gjeld moglege fusjonsalternativ, er det store mindretal som vil finne ein fusjon med berre HiVolda eller berre med HiB lite tilfredsstillande. Rektor ser derfor slik éininstitusjonsfusjonar som uaktuelle. Av fusjonsalternativa er ein brei vestlandsfusjon som også inkluderer UiB, det alternativet som har størst tilslutnad i personalet ved høgskulen. Ein fusjon av HiSF, HiVolda og HiB som eit mogleg første ledd i ein seinare fusjon med UiB, er eit alternativ som òg har vore drøfta og vurdert. 7

17 Tysdag 27. januar kom så statsråd Torbjørn Røe Isaksen hit. Han deltok først på eit fellesmøte med leiing og styre ved høgskulen, og deretter på eit ope debattmøte. Statsråden heldt fast på at HiSF ikkje tilfredsstiller kriteria for å halde fram som ein eigen sjølvstendig institusjon. 3. Andre UH-institusjonar på Vestlandet Universitetet i Stavanger og Høgskulen Stord/Haugesund Som vi veit, har HSH tidlegare signalisert klart at dei ønskjer å fusjonere med UiS. UiS behandla denne saka på ekstraordinært styremøte måndag Styret gjorde følgjande vedtak: 1. Styret vedtar å iverksette fusjonsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund 2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å utforme søknad til KD i samarbeid med rektor og HSH i tråd med anbefalingane i styresaken og med de innspill som kom i styremøtet. HSH skal først ha styremøte HSH har styrevedtak på at dei vil gå inn i fusjonsforhandlingar med UiS. I innstillinga til styret tilrår og direktør ved UiS på at det vert innleia fusjonsforhandlingar. Det har i heile prosessen vore god dialog mellom HSH og HiSF. Universitetet i Bergen UiB gjorde vedtak om «at aktuelle utredningar om fusjon eller andre samarbeidsmodeller vil bli forelagt styret fortløpende. Dei sende i desember brev til KD om vidare utgreiing av mogleg fusjon med KHiB. Dette vil styret bli orientert om. Som nemnt ovanfor, har rektor ved UiB bede alle dei seks dekanane ta stilling til om ein bør greie ut ein mogleg fusjon med HiB. UiB har sitt neste styremøte Spørsmålet om utgreiing av mogleg fusjon med HiB vert truleg lagt fram for avgjerd på styremøtet Fusjon med andre høgskular enn HiB, er ikkje tema, men UiB-rektor Dag Rune Olsen har gitt uttrykk for at dersom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen går inn for fusjon med kvarandre, vil dette ikkje endre saka sett får UiB si side. Høgskolen i Bergen HiB-styret har i to styremøte gått inn for to alternative vegar ein kan gå for å utvikle den profesjons- og arbeidsretta profilen ved HiB: - samanslåing av høgskular på Vestlandet, eller - samanslåing med UiB der gjerne fleire høgskular er med Dette står framleis fast. Men det synest som det siste av dei to alternativa har vorte meir aktuelt i løpet at dei siste månadene. HiB skal ha styremøte 4.2. Høgskulen i Volda Styret har ikkje endra vedtaket om at høgskulen ynskjer å slå saman dei fire høgskulane på Nordvestlandet (tre i MogR, pluss HiSF) til éin sterk institusjon i Nordvest, gjerne med nynorsk profil. Men Ålesund har prioritert fusjon med NTNU. Det er styremøte i Volda I si innstilling til styret har rektor laga ei orienteringssak om utviklinga etter utan forslag til vedtak. Krefter internt på høgskulen, inklusive påtroppande rektor, ønskjer at HiVolda skal halde fram som sjølvstendig institusjon 8

18 Høgskulen i Ålesund HiÅlesund har lenge innsett at den er for liten til å halde fram som eigen institusjon. Styret vedtok i møte 19.1 å søkje fusjon med NTNU (saman med tre andre høgskular). Departementet har gitt klarsignal for dette. Saka skal opp til behandling av styret for NTNU Dei har òg vedtak om ein plan B med fusjon av dei tre høgskulane i M&R, pluss HiSF. Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde har i det lengste stått på sjølvstendelinja. I eit ekstra styremøte 14. januar vart det tidlegare sjølvstendevedtaket presisert med eit tillegg om at ein (subsidiært) vil gå inn for ein regional høgskule i Møre og Romsdal, der eventuelt også HiSF deltek. Styret såg på det som viktig at Høgskolen i Ålesund (HiÅ) er med i ein slik modell. Viss HiÅ ikkje blir med, bad styret om ein (ny) mulegheit til å vurdere den nye situasjonen. Per i dag er den framtidige situasjonen for dei høgare utdanningsinstitusjonane på Vestlandet uavklart, med unntak, truleg, for fusjonen mellom UiS og HSH. Styremøtet ved NTNU kan gjere forholda meir oversiktlege. Viss NTNU seier nei til HiÅ, kan vi gå ut frå at det vert éin felles høgskule i Møre og Romsdal. Dette vil kunne få konsekvensar for oss. 4. HiSF sin plass i det nye UH-landskapet Vi har, som nokre andre høgskular, fått klar melding frå Kunnskapsdepartementet at dei meiner vi ikkje er sterke nok til å halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Departementet har her peikt på forhold som låg førstekompetanse, låg publiseringsaktivitet, lite EU- og forskingsrådsmidlar, og at vi ikkje vil tilfredsstille vilkår som er sette for å drive ei eiga femårig lærarutdanning. Rektor viser her til at det no er sett i gang arbeid med ein handlingsplan for FoU, som styret får til høyring februar, og som dei skal ta stilling til på marsmøtet. Denne planen vil på relativt kort sikt gi oss betre grunnlag for å styrke konkurransevilkåra våre når det gjeld FoU. Dette vil gi utteljing for oss både når det gjeld kompetanse, forskingskvalitet, publisering og eksterne FoU-midlar. Når det gjeld femårig lærarutdanning, vil vi løpet at eit par-tre år ha fått styrkt vår kompetanse med toppstillingar både i norsk og matematikk, slik at vi kan tilby fullgod femårig lærarutdanning på masternivå innanfor desse to sentrale skulefaga. Førstekompetansen, unnateke toppstillingar, er alt no tilfredsstillande i begge desse faga. Vi vil òg kunne innfri krava når det gjeld idrett og samfunnsfag. På utdanningssida tilfredsstiller vi kvalitetskrava til departementet. Rektor vil òg trekkje fram at vi er gode på mange former for samhandling med regionen vår. Vi får svært gode tilbakemeldingar om dette regionalt så vel som frå nasjonale styresmakter. Rektor viser til vårt omfattande innspel til departementet av 31.10, der vi skreiv følgjande: Vårt standpunkt er at Høgskulen i Sogn og Fjordane skal halde fram som sjølvstendig høgskule. Fram mot 2020 skal HiSF utviklast til å verte ein sterk, fagleg god og sjølvstendig høgskule, som i nært fagleg og administrativt samarbeid med andre høgskular og universitet, og i samverke med samfunns- og arbeidslivet i regionen vår, skal gi framifrå undervisning og utføre relevant forsking av høg kvalitet. Rektor meiner at vi best kan ivareta samfunnsoppdraget vårt ved å halde fram som ein sjølvstendig institusjon. Etter rektor sitt syn står standpunktet like stødig som det gjorde i 9

19 haust, jf. det som går fram i siste del av avsnittet Bakgrunn, s.1 ovanfor. Det er òg lite i den generelle debatten om framtidig UH-struktur som har vist særlege fordelar ved å slå saman breie og varierte høgskular med eige stort regionalt nedslagsfelt. Vi viser vidare til at vi no gjennom nytilsetjingar i toppstillingar vil kunne tilfredsstille dei nye kompetansekrava for sentrale fag i den nye femårige masterutdanninga for lærarar. Plan B for HiSF Rektor ønskjer at høgskulen skal ha ein plan B, som eit mogleg alternativ. I eit uklårt UHlandskap med fleire tenkjelege vestlandsalternativ for samanslåing, er det viktig at vi no klart signaliserer vårt eige subsidiære standpunkt, uavhengig av kva andre institusjonar måtte meine om kva som gagnar oss best. Det finst fleire aktuelle fusjonsalternativ. Fleire av dei vart drøfta under Fagdagen, og er nemnde ovanfor. HiSF ønskjer ikkje å fusjonere berre med éin annan institusjon, verken med berre med Høgskulen i Volda eller berre med Høgskolen i Bergen. Dette har mykje å gjere med at fagmiljøa våre både i Førde og Sogndal skal sjå nytten av og mulegheiter for sine fag og studiemiljø innanfor ein mogleg fusjon. Det er heller ikkje ønskjeleg at HiSF skal verte fusjonert inn i ei ny samanslått høgskuleeining i Møre og Romsdal. Ut frå samtalar, diskusjonar og samråding siste tida er det rektor si oppfatning at det beste subsidiære framlegget for HiSF, vil vere ein tettare integrasjon mellom HiSF, HiVolda og HiBergen, med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet der Universitetet i Bergen er med. Vi legg til grunn at det skal vere fullverdige og livskraftige campus både i Førde og Sogndal. Dersom departementet ikkje kan gje sin tilslutnad til HiSF sitt primære ønskje om å halde fram som sjølvstendig høgskule, ønskjer HiSF at departementet vil leggje til rette for eit fleircampusuniversitet på Vestlandet, og at det blir lagt inn føringar i den komande stortingsmeldinga som støttar opp om denne prosessen. 10

20 4/15 Drøftingssak handlingsplan for fou Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Erik Kyrkjebø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Styret sluttar seg til hovudlinene i framlegget til Handlingsplan for fou ved HiSF , og ber rektor følgje opp handlingsplanen etter høyring i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett Saksvedlegg: 1. Høyringsbrev høyring av handlingsplan for fou Strategiplan for HiSF (uprenta) 3. Innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet, (uprenta) 4. Strategi for forsking- og utviklingsarbeidet ved HiSF (uprenta), Strategisk utvikling av fou ved HiSF (uprenta), Saksframstilling Styret ved HiSF vedtok 29. oktober 2014 eit svarbrev til Kunnskapsdepartementet i samband med ei strukturmelding for UH-sektoren våren 2015 målsettingar og ønska profil i år Styret ved HiSF vedtok og ny strategiplan for HiSF i juni 2014 med målsettingar for HiSF i år Denne saka føl opp desse vedtaka gjennom ei konkretisering av tiltak med kostnadsestimat for dei ulike målsettingane til HiSF innan fou og kompetansebygging. Saka er bygd opp som eit forslag til handlingsplan for fou for perioden ved HiSF. Bakgrunn Strategiplan for HiSF (vedlegg 1) og svarbrevet til KD (vedlegg 2) set både generelle og konkrete målsettingar for fou (inkludert målsettingar for kompetanse og internasjonalisering som er relevante for fou) 1. Målsettingane kan stillast opp tematisk slik (frå bakgrunnsdelen på side 23): - Høg vitskapleg publisering med 0,5 publiseringspoeng per fagstilling i Del tilsette med førstekompetanse/toppkompetanse er 50 pst. i 2018, og samstundes fleire med toppkompetanse og fleire stipendiatstillingar - PhD-utdanning; utgreiing innan 2018, og etablert PhD-utdanning (tredje syklus) på fagfelta idrett, folkehelse, energi, ressursar og miljø innan Sterke forskingsmiljø og forskingsgrupper med høgt tilslag av ekstern finansiering i NFR og vesentleg aktivitet mot EU i Framifrå forskingsbasert undervisning (i 2018) - Målretta kompetanseoppbygging (i 2018) 1 Strategiplan for HiSF (vedlegg 1) vert forkorta SP18, medan svarbrevet til KD (vedlegg 2) vert forkorta KD20 11

21 - Styrka internasjonalisering og auka mobilitet (i 2018) Desse målsettingane vil i denne saka bli diskutert tematisk som eit framlegg til handlingsplan for fou ved HiSF for perioden Perioden på fem år er valt for å sikre at prioriteringar og satsingar går over fleire år, og at ein ser satsingane under eitt som ledd for å nå dei målsettingane styret har satt for HiSF i 2018 og Det er lagt vekt på å synleggjere prioriteringar, konkrete tiltak og å legge fram eit kostnadsestimat for dei ulike tiltaka på dei punkta der dette er mogleg/naturleg. Drøfting av tiltak for å nå målsettingar for fou i 2018/2020 Denne saka drøftar her dei viktigaste målsettingane for fou som er vedtekne av styret, og synleggjer prioriteringar, konkrete tiltak og kostnadsestimat for dei ulike tiltaka på dei punkta der dette er mogleg/naturleg. Tiltaka blir summerte opp i ein handlingsplanen for fou ved HiSF for (FOU2020) på side 19. Handlingsplanen bør reviderast årleg gjennom arbeidet med Årsrapporten til Kunnskapsdepartementet for å vurdere måloppnåing på dei ulike punkta, og om satsinga må ytterlegare styrkast for å nå målsettingane. Drøftingane vil i hovudsak følgje strukturen som er lagt i oppsummeringa av målsettingane i førre avsnitt. Mål 1: HiSF skal ha høg vitskapleg publisering med 0,5 publiseringspoeng per fagstilling i 2020 Dette er ei svært ambisiøs målsetting for høgskulen, men i nasjonal samanheng var snittet blant statlege institusjonar 0,81 i Blant statlege høgskular var snittet i 2013 på 0,37 poeng per fagstilling, men HiSF var nest sist (berre føre Samisk høgskole) på statistikken med 0,19 poeng per fagstilling. Eit av dei viktigaste kriteria som må vere på plass for å kunne publisere vitskapleg er nok tid til utvikling av idear og design av forskingsprosjekt, datainnsamling og metodisk analyse, og til presentasjon og akademisk samanskriving av forskingsresultata. Ein viktig premiss for å auke den vitskaplege publiseringa vil difor vere å gje meir tid til slikt fou-arbeid til dei som har best føresetnader for å leie og utføre denne fou-aktiviteten. Dette vert drøfta i de følgjande. Det er og viktig å styrke bibliotekstenesta og tilgangen til forskingslitteratur for sikre at tilsette og studentar har god tilgang til søkerettleiing og relevante forskingsartiklar i arbeidet. I tillegg vil det vere viktig å syte for at resten av støttesystema er på plass; god tilgang til administrativ støtte, utstyr og IKT-verktøy med brukarstøtte. Snittet blant dei tilsette som publiserer ved HiSF var i åra frå 2009 til 2012 om lag 1,0 publiseringspoeng per fagstilling, mens det i 2013 endte på 0,6 poeng per publiserande fagstilling. Dei tilsette som går att kvart år på publiseringsstatistikken er i betydeleg grad tilsette innanfor gruppa med professorar, føresteamanusensar og tilsette i doktorgradsløp (om lag 82 prosent av forfattaradressene i 2013). Det kan difor vere rimeleg å anta publiseringspotensialet i nokon grad er realisert innanfor gjeldande rammevilkår for desse stillingane, og at det må endringar i rammevilkåra for å sjå ei auke i publiseringar for desse kategoriane. Professorar og dosentar har 25 prosent fou-tid til stillinga. Dette kjem i tillegg til 15 prosent som er avsett til fagleg oppdatering, fou og kompetanseheving (FOKUS) og 8 prosent til 12

22 administrasjon. Arbeidsvilkåra ligg tett opp til dei vilkåra som universitetstilsette har, og det er også mogleg å få forskingstermin i eitt år som eit fou-stipend for å stimulere publiseringsaktiviteten. Det er samstundes svært ynskjeleg at denne akademisk toppkompetansen òg kjem studentar til gode gjennom undervisningsaktivitet. Førsteamanuensar og førstelektorar har per i dag opp til 7 prosent fou-tid i tillegg til FOKUS og administrasjon avhengig av avdelingstilknyting (sjå vedlegg 4). Det er potensiale for betre rammevilkår for vitskapleg publisering i desse stillingskategoriane i retning av dei vilkåra som førsteamanuensis-stillingar har ved universiteta. Det blir her gjort framlegg om å gje tilsette i førstestillingar høve til lik tildeling av foutid som toppstillingar ved HiSF. Rammevilkåra for førsteamanuensar etter fullført doktorgrad er prega av rask omstilling til ei betydeleg auke i undervisningsaktivitet i forhold til doktorgradsperioden, og det kan vere utfordrande å oppretthalde forskingsaktiviteten. Det ligg her potensiale for mange nye publikasjonar, og aktiviteten i desse første åra etter disputas er viktige for å utvide det faglege nettverket, vidareutvikle forskingshypotesar, integrere sin spesialiserte forskingsaktivitet inn i ei større forskingsgruppe, og særskilt for å legge grunnlaget for vidare opprykk til professor. Førstelektorar har jobba intensivt med fou-arbeid i perioden før opprykkssøknad, og har potensielt mange fleire arbeid som kan skrivast ut og publiserast etter opprykk. Førstelektorar skal og tilpasse seg ein kvardag der dei skal ta meir ansvar for rettleiing av kollegaer i fouarbeid, og har fått meir ansvar for å søke ekstern finansiering av fou-aktivitet som kan stimulere til fou-aktivitet utover seg sjølv. Talet søknader til forskarstipend i utlysingane av fou-stipend har synt at det er mange tilsette som har svært gode fou-planar etter disputas, men det har til no kun vore mogleg å gje to tilsette slike fou-stipend kvart år innanfor dei økonomiske rammene. Slike arbeidsvilkår vil og kunne vere eit viktig tiltak for å gjere HiSF attraktive for tilsette med førstekompetanse i rekrutteringssamanheng, og gjere det lettare å halde på tilsette etter fullført doktorgrad og førstelektorkvalifisering. Det blir i denne saka difor føreslege å innføre ei ordning der tilsette i førstestillingar har høve til å få like fou-vilkår som i toppstillingane ved HiSF. Det er eit mål at ordninga når ein vesentleg del av dei tilsette i førstestillingar for å stimulere til auka vitskapleg produksjon, søknadsaktivitet mot ekstern finansieringskjelder og samarbeid internt og eksternt for å styrke fou-arbeidet ved HiSF. Tildelinga av ekstra fou-tid til førstestillingar kan gjerast resultatbasert eller søknadsbasert. I ei resultatbasert tildeling vil tilsette i førstestillingar som oppfyller eit sett med definerte kriterier automatisk ha rett til ekstra fou-tid i neste arbeidsplan. Kriteria kan leggast tett opp mot det som i Strategi for fou er definert som fou-resultat; fagfellevurderte og poenggjevande vitskaplege artiklar, dokumentert utviklingsarbeid, dokumentert kompetanseheving i form av eige opprykk, rettleiing av kollegaer i vitskapleg fou-arbeid, dokumentert formidling av fouresultat, søknader til NFR/EU med god fagfellevurdering. Det kan likevel vere vanskeleg å finne stringente og målbare kriterier som gjev like høve til å kvalifisere seg til ekstra fou-tid på tvers av fagtradisjonar. Det kan difor vere argument for å ha både ei kvalitativ og ei kvantitativ vurdering av resultat, og ikkje einsidig basere seg på til dømes oppnådde publikasjonspoeng dei siste åra. Ordninga med publiseringspoeng var ved innføring i 2005 ikkje tilrådd å brukast på individnivå for å måle forskingsaktivitet, og bør difor brukast med stor varsemd i slike resultatbaserte ordningar. 13

23 Ein anna moglegheit og tilrådd i denne saka vil vere å gjere ordninga søknadsbasert som dei andre fou-stipenda i høgskulen. Det bør då vere eit kortfatta søknadsskjema som gjev søkarane høve til å definere sine forskingsplanar i denne ekstra fou-tida, kva fou-resultat ein ynskjer å oppnå, og i kva grad dette fell inn i institutt/avdeling og institusjonen sine planar. Det vil og då kunne vektleggast i større grad samarbeid mellom forskarar i grupper og mellom forskingsgrupper i vurderinga av søknadene. Det er eit mål at fleire tilsette deltek aktivt i forskingsgrupper ved HiSF. Deltaking i formaliserte kompetanseprogram eller andre kompetansehevande tiltak bør og skildrast i søknaden. Det er eit mål at ei slik søknadsordning skal nå ein vesentleg del av dei tilsette i førstestillingar for å stimulere til meir forskingsaktivitet, og det bør difor vere eit betydeleg tal slike førstestipend til rådvelde. Prosessen for tildeling av desse stipenda bør i ta utgangspunkt i ein søknad frå tilsette om førstestipend, handsaming og innstilling i avdelingane sine fou-utval med ei prioritert liste over søkarar, og ei tilråding frå det sentrale fou-utvalet ut i frå desse listene til rektor og leiargruppa om kven og kor mange som bør få tildelt førstestipend for neste studieår. Evaluering av måloppnåing for kvart einskild førstestipend kan gjerast før tilsette kan få ny tildeling gjennom ei samanlikning av eigne målsettingar med oppnådde resultat, og tilsette vil slik sjølve vere med på å definere kva kriterier dei vil bli målt på som fou-resultat i sin stipendperiode. Det kan ved ei auke av fou-tid til tilsette i førstestillingar bli naudsynt å sjå på om det bør innførast ei normativ nedre grense for frikjøp frå undervisning og pedagogisk arbeid for tilsette i kombinerte stillingar for undervisning, forsking og formidling. Det kan vere utfordrande dersom mange tilsette i førstestillingar og toppstillingar i stor grad er kjøpt fri frå undervisning i lengre periodar gjennom eksterne midlar som kjem i tillegg til intern fou-tid, og slik ikkje er med på å halde oppe utdanningskvaliteten ved studia. Ei nedre grense på tid som skal brukast på utdanningsføremål kan ligge rundt prosent av arbeidstida for alle stillingskategoriar, og det vil i slik ikkje vere mogleg å bli kjøpt fri frå undervisning ut over dette utanom for særskilte grunnar (prosjektleiing av større forskingsprosjekt etc.). Det må då greiast ut om det i staden bør takast i bruk andre verkemiddel for å stimulere auka søknad om eksternfinansierte forskingsprosjekt har stor grad av frikjøpt tid, til dømes i form av B-tillegg i løn ved tilslag på søknader. Både ei nedre grense på tid til undervisning og premiering i form av B-tillegg er i bruk ved andre institusjonar i sektoren i dag. Mål 2: Del tilsette med førstekompetanse/toppkompetanse er 50 pst. i 2018, og samstundes fleire med toppkompetanse og fleire stipendiatstillingar Mange av måla i SP18 og KD20 er knytt til auke i forskingsaktivitet og den formelle kompetansen hjå tilsette ved HiSF. Desse måla kan styrkast samstundes gjennom å bruke eigne midlar for å finansiere doktorgradsstipendiatar ved HiSF. Doktorgradsstipendiatar skal både publisere og formelt utdanne seg til forskarar gjennom doktorgradsarbeidet. I tillegg er dei viktige ressursar i bygginga av sterke forskingsmiljø der dei er integrerte delar av eit større forskingsmiljø ved HiSF. Det blir i denne saka gjort framlegg om å eigenfinansiere doktorgradsstipendiatar ved HiSF Eigenfinansierte doktorgradsstipend ved HiSF bør ha tre hovudmålsettingar; eigendelar i større forskingssøknader, kompetanseheving for eigne tilsette, og som ledd i utvikling av doktorgradsprogram. 14

24 Det er i dag aukande krav om å synleggjere strategisk prioritering gjennom eigeninnsats i søknader til NFR og EU, og doktorgradsstipendiatar er ein god måte å synleggjere at søknaden er ein del av ei strategisk satsing ved HiSF. Samstundes er det og ein vinst ved slik bruk av doktorgradsstipendiatar i at dette utløyser fleire doktorgradsstipendiatar finansiert av NFR dersom søknaden får tilslag. Det er mange tilsette i høgskulen som har motivasjon og evner til å gjennomføre eit doktorgradsløp, men som ikkje får tilslag i den svært harde konkurransen om stipenda som er finansierte av KD. Desse stipenda må og lysast ut eksternt før tilsetting, og kan slik ikkje direkte brukast som målretta kompetansehevingstiltak for nøkkeltilsette i dag. Gjennom eigenfinansierte doktorgradsstipend har ein større fridom til å disponere stipendet som fou-tid på arbeidsplanen, og slik intern tildeling til dei som 1) har fått opptak på doktorgradsprogram og 2) som høyrer til prioriterte fagområder. Dei prioriterte fagområda bør veljast både ut i frå kompetanseprofil i dei ulike fagmiljø ved HiSF, og ut frå strategiske satsingar på fagmiljø som skal bli nasjonalt/internasjonalt leiande. Innanfor denne siste gruppa bør vi finne dei fagområda der høgskulen skal starte eigne doktorgradsutdanningar. I tillegg til ei satsing på å bygge doktorgradskompetanse bør ein ha ei målretta satsing for å bygge førstekompetanse gjennom meir organiserte førstelektorløp. Høgskulelektorar ved HiSF bør i stor grad motiverast til å kvalifisere seg vidare til førstelektor, og bli møtt av eit meir organisert utviklingsløp enn det som er tilgjengeleg ved HiSF i dag. I Strategi for fou i vedlegg 2 vart det etablert ei ordning for institusjonelle førstelektorkvalifiseringsstipend med rettleiarar for dei som er i førstelektorløp, og finansiering av denne ordninga bør styrkast dei neste åra for å få eit betydeleg volum av førstelektorar kvalifiserte innan I tillegg til stipendordninga bør HiSF og tilby kurs og emne i relevante tema for å styrke tilsette i fouaktivitet. Det blir i denne saka gjort framlegg om å etablere eit kompetanseprogram for fou ved HiSF Det bør vere eit tilbod til alle fagtilsette at ein kan delta på kvalifiserande emne og kurs i til dømes forskingsmetodikk, kvantitativ analyse, kvalitativ analyse, statistikk, vitskapleg skriving, forskingsleiing, etiske retningslinjer og søknadsskriving. Desse emna vil gjere tilsette som ikkje har formell forskarutdanning, eller som ynskjer å utvide kompetansen sin, betre i stand til å planlegge, gjennomføre og publisere frå forskingsprosjekt. Emna bør vere opne for studentar på bachelor, og særskilt på masternivå, for å styrke den forskingsbaserte utdanninga ved HiSF. Dette vil gjere studentar betre i stand til å delta i dei ulike delane av eit forskingsprosjekt som er nødvendige for å kunne stå som forfattarar på vitskaplege artiklar. Mykje av kompetansen og innhaldet i fleire av desse emna er allereie tilgjengeleg for høgskulen gjennom eigne tilsette eller tilsette i bistillingar, men eit slikt kompetanseprogram bør organiserast strammare for å lettare kunne legge eit godt kompetanseløp for den einskilde tilsette i medarbeidarsamtalar. Det er i målsettinga om 50 prosent førstestillingar ved HiSF i 2018 og lagt vekt på å auke talet toppstillingar (professor/dosent). Det vart i Strategi for fou etablert ei stipendordning for kvalifisering til toppstillingar, og denne kan styrkast ytterlegare for å auke talet på tilsette som kvalifiserer seg til toppstillingar. Det har i dei to åra dette fou-stipendet har vore lyst ut vore svært gode søkarar som ikkje har fått tildelt slikt stipend på grunn av dei økonomiske rammene for stipenda. 15

25 Det blir i denne saka gjort framlegg om å auke talet stipend til professorkvalifisering og førstelektorkvalifisering Førstelektorkvalifiseringsstipend er viktige for å nå målsettinga om delen førstekompetanse i fagstillingar, og professorkvalifiseringsstipend vil gje førstelektorar og førsteamanuensar betre rammer for å kvalifisere seg til høvesvis dosent- og professorstillingar. Særskilt bør ei satsing på kvalifisering til professor vere ei viktig satsing for å stette krava til ei eventuell etablering av eigne doktorgradar ved HiSF. Forskarstipendet i Strategi for fou bør oppretthaldast sjølv om nye rammevilkår for førsteamanuensar vert etablert sidan dette er ei ordning som og rettar seg mot førstelektorar. Ordninga med forskingstermin bør oppretthaldast eller moderat aukast dei neste åra for å gje motivasjon og vilkår for toppstillingar til å bygge opp gode forskingsgrupper ved HiSF. For å styrke moglegheitene for å få opprykk til professor kan det på sikt vere aktuelt å etablere stipend for ha adjungerte stillingar ved andre institusjonar; bistillingar der HiSF betalar andre institusjonar for å ha våre tilsette i deltidsstillingar. Slike stillingar gjer større høve til å vere (hovud)rettleiar for doktorgradsstipendiatar, og innan fleire fagområder er dette eit krav for å få opprykk til professortittel. Mål 3: PhD-utdanning; utgreiing innan 2018, og etablert PhD-utdanning (tredje syklus) på fagfelta idrett, folkehelse, energi, ressursar og miljø innan 2020 Satsing på eigne PhD-utdanningar i 2020 som er skildra i brevet til Kunnskapsdepartmentet vil legge vesentlege føringar og ei sterk prioritering i forskingsaktiviteten ved HiSF sjølv om satsinga skal realiserast i samarbeid med andre. Krava til å få akkreditert ei PhD-utdanning er minst åtte årsverk med førstekompetanse (minst seks i heiltidsstillingar), og minst fire av desse med professorkompetanse. Det må i tillegg dokumenterast at institusjonen har potensial og kapasitet til å rekruttere minst 15 doktorgradsstudentar i løpet av fem år, og oppretthalde dette volumet. Det blir i denne saka gjort framlegg om å etablere to prioriterte strategiske satsingsområder ved HiSF; idrett og folkehelse og energi, ressursar og miljø Desse prioriterte satsingsområda skal utviklast til å bli nasjonalt leiande innanfor sin profil innan 2020, og ha betydeleg internasjonal aktivitet. Forskingsmiljøa bør sjølve peike ut kva profil satsingane skal ha, og bør inviterast til å sjølve definere rammene for eit større forskingsprogram som skal leie fram mot doktorgradsutdanning. Satsingsområda må prioriterast ved tildeling av doktorgradsstipend og professorkvalifiseringsstipend, og gjevast rammevilkår som gjer at ambisjonane om doktorgradsutdanning kan lukkast. Det er viktig at dei strategiske satsingsområda ved HiSF har god rekruttering av studentar og tilsette, høg publiseringsgrad og høg kompetanse, høg del av ekstern finansiering frå eksterne kjelder og gjennomgåande utdanningsløp frå bachelor via master til PhD. Tiltaka med eigenfinansierte doktorgradsstipend og styrking av professorkvalifiseringsstipendordninga vil vere svært viktige for å kunne denne målsettinga om PhD-utdanning. Satsinga på ei kompetanseprogram for fou vil og vere eit naudsynt steg i utviklinga av doktorgradskurs som skal vere ein del av den formelle forskarutdanninga i tredje syklus. 16

26 Mål 4: Sterke forskingsmiljø og forskingsgrupper med høgt tilslag av ekstern finansiering i NFR og vesentleg aktivitet mot EU i 2020 Ein betydeleg auke i eksternfinansierte fou-prosjekt vil vere eit svært viktig middel for å realisere HiSF sine ambisjonar i 2018 og Målretta bruk av stipendiatstillingar som eigendel i søknader, god søknad- og prosjektoppfølging, og ein godt utvikla «best practice» søknadskultur vil vere viktige moment for å lukkast i konkurransen om eksterne midlar. Det blir i denne saka gjort framlegg om å etablere eit felles tiltak for kvalitet i søknader om forskingsmidlar Tiltaket skal etablere ein søknadskultur på tvers av avdelingar i høgskulen med vekt på kva som skal til for å lukkast, og korleis prosessen fram mot innlevering av søknad kan gjennomførast. Tiltaket skal ha utarbeidd gode rutinar for budsjettering av forskingssøknader mot NFR og EU og for språkvask av søknader. Krav til dei søknadsmiljøa som ynskjer å legge inn eigenfinansiering frå HiSF i søknaden i form av intern kvalitetsvurdering av søknaden i ulike fasar og deltaking på kurs/seminar i søknadsskriving kan innførast. Det vil og kunne vere tenleg å innføre ei ordning der svært gode søknader (med karakter 6 eller betre frå NFR) som ikkje får finansiering kan få tilført stimuleringsmidlar for å vidareutvikle søknaden til neste utlysing. Tiltaka vil i stor grad krevje tilførsel av kompetanse både på søknader mot NFR og EU, og i mindre grad tilførsel av driftsmidlar. Mål 5: Framifrå forskingsbasert undervisning i 2018 Tiltaka under målsetting 2 med eit kompetanseprogram for fou der studentar kan delta vil auke deira høve til å delta i fleire av dei ulike fasane av eit forskingsprosjekt. Dette kjem i tillegg til den aktiviteten kvar fagtilsett må drive for å motivere og engasjere studentar i eiga forsking der dette fell innanfor undervisningsemna, og i å drive ulike måtar av studentaktiv undervisning på. Forskingsbasert undervisning er ei viktig målsetting for HiSF, og det kan vere tenleg å utvikle ein eigen handlingsplan for forskingsbasert undervisning i samråd mellom studentar, utdanningsutvalet og fou-utvalet. Mål 6: Målretta kompetanseoppbygging i 2018 Tiltaka under målsetting 2 med eit kompetanseprogram for fou vil gje alle fagtilsette høve til å drive målretta modulbasert kompetanseoppbygging innan fou. Det kan og vere tenleg å innføre eit kompetanseprogram for administrativt tilsette for opplæring og utvikling innanfor støttetenestene, men dette ligg utanfor denne handlingsplanen. Mål 7: Styrka internasjonalisering og auka mobilitet i 2018 Internasjonalisering er eit vidt omgrep som famnar om både studentar og tilsette. I denne handlingsplanen ser vi kort på tiltak som kan stimulere fagleg mobilitet og utveksling med internasjonale forskingsmiljø. Det blir i denne saka gjort framlegg om å opprette internasjonaliseringsstipend etter mal frå NFR ved HiSF Det er tre hovudmålsettingar med internasjonaliseringstiltaka innan for fou; 1) forskarar ved HiSF reiser ut, 2) internasjonale forskarar hospiterer ved HiSF, og 3) doktorgradsstipendiatar har eit internasjonalt forskingsopphald som ein del av doktorgradsutdanninga. 17

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Vi kallar med dette inn

Detaljer

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN 1 Saksframlegg Dato Referanse 17.03.2011 2011/146-1534/2011 Sakshandsamar Georg Arnestad, tlf 57 67 61 14 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/30 Styret 30.03.2011 HØYRINGSSVAR - PROSJEKTET MØREALLIANSEN

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Rapportserie 04/2014. Samarbeid med Russland i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 04/2014. Samarbeid med Russland i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 04/2014 Samarbeid med Russland i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer