En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk"

Transkript

1 Campus Blæstad En utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk Harry P. Andreassen og Kristin E. Gangås

2 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra rektor Lise Kulbrandstad og høgskoledirektør Pål E. Dietrichs ved Høgskolen i Hedmark. Rapporten er en evaluering av landbruksutdanningen på Blæstad som må utvikle en større økonomisk bærekraf. Dette er spesielt viktig i dagens økonomiske situasjon ved Høgskolen i Hedmark. I evalueringen har vi prøvd å se landbruksfagene i lys av høgskolens visjon om å bli universitet sammen med høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. Vi er glad vi fikk lov til å gjøre denne evalueringen på den måten vi ønsket å gjøre det, så raskt og ubyråkratisk vi selv ba om. Og vi er takknemlig for den raske respons og hjelp vi har fått av høgskoleadministrasjonen både sentralt og på LUNA. Det har vært svært lærerikt og en glede å bli kjent med et entusiastisk og kompetent fagmiljø på Blæstad, som har brukt mye av sin egen tid for å bidra til våre konklusjoner. Vi er takknemlige for at dere engasjerte dere i denne korte perioden, brukte av deres fritid og bidro med gode løsninger. Første gang vi kjørte til Blæstad visste vi ikke hva vi gikk til, og så vidt vi husker forutså vi ikke noen av våre anbefalinger. Vi er rett og slett overrasket over våre egne konklusjoner. Vi startet med blanke ark, og er glade dere ble med og utviklet arket. Så må vi bare beklage hvis noen føler at dette gikk fortere enn de forstod på forhånd. Harry P. Andreassen og Kristin E. Gangås Evenstad, 14. desember 2009 Side 2

3 Innhold 1. Oppsummerende anbefaling... 4 Strategisk utvikling... 4 Studieprogramutvikling... 4 Campusutvikling... 4 Organisatorisk utvikling Innledning Bakgrunn Mandatet Forankring i fagmiljøet Rammebetingelser Føringer, forutsetninger og begrensninger Tre rammer: De overordnede føringer Den fjerde rammen: Kjernegruppen for faglig virksomhet Den femte rammen: Økonomisk bærekraft innen rimelig tid gjennom finansieringsmodellen Svakheter ved dagens situasjon på Blæstad Manglende strategier Manglende struktur på studieprogrammer Manglende campus høgskolen er lite synlig på Blæstad Forslag til endringer Tiltak for å redusere strategiske mangler Tiltak for å redusere manglende struktur på studieprogrammene Tiltak for å redusere mangler på campus Organisatorisk utvikling Tidsperspektiv Kritiske suksessfaktorer Side 3

4 1. Oppsummerende anbefaling I denne utredningen anbefaler vi at følgende grep, knyttet til strategi, studieprogram og organisatorisk utvikling, gjennomføres for å gjøre fagområdene på Blæstad faglig og økonomisk robuste. Disse endringene skal gi grunnlaget for å rekruttere minimum studenter til landbruksfagene på Blæstad som produserer minst 100 heltidsekvivalenter i året for å gi den nødvendige økonomiske basis til høgskolens aktivitet på Blæstad. Strategisk utvikling Høgskolens fagmiljø på Blæstad sin primæroppgave bør være å videreutvikle grunnutdanninger. Den faglige klyngebyggingen på Blæstad, som allerede er startet med landbrukssenteret, videreutvikles rundt de nevnte utdanninger med ekstern finansiering. Dette kan være FoU, kurs og oppdrag, fagskole eller andre initiativ. Det tilsettes en dedikert enhetlig campusleder, som minimum innehar en doktorgrad i en landbruksfaglig retning, med ansvar for strategisk utvikling av høgskoleaktiviteten på Blæstad. Studieprogramutvikling Utvikle en studieportefølje i landbruksteknikk og agronomi, som bakgrunn for fremtidig bioproduksjon i landbruket, med utgangspunkt i bærekraftig forvaltning av jord, luft og vann. Utvikle en faglig profil hvor teori og praksis samkjøres i større grad enn i dag. Emner innen teoretisk realfag inkluderes på en anvendelig måte i landbruksfagsemnene der det behøves for å forstå landbruksfaget. Hele studiet bør tilbys på Blæstad av ansatte på Blæstad. Studieåret bør organiseres i 4 blokker på 15 studiepoeng hver. Hver blokk må bestå av kun ett emne på 15 studiepoeng i hvert studieprogram. Campusutvikling Campus Blæstad må gjenoppstå som studiested og høgskolens virksomhet på campus synliggjøres ved at: høgskolen igjen tar i bruk hovedhuset til sine aktiviteter for å skape større nærhet mellom studenter og ansatte campus Blæstad igjen blir en del av kartet på høgskolen sine hjemmesider slik at man får synliggjort den merkevaren Blæstad er Kantinevirksomheten på Blæstad må igjen åpnes som et naturlig samlingspunkt. Biblioteket er fagaktivitetens hjerte og må bli mer synlig enn i dag. Det må skapes en kultur for tilstedeværelse av ansatte og studenter gjennom: timeplaner som dekker hele uka fra mandag til fredag heltidsansatte medarbeidere med fast kontorplass på Blæstad klare forventninger om tilstedeværelse av ansatte i kontortiden modulundervisning som krever mye tilstedeværelse mer bruk av innleveringsoppgaver, rapporter og organisert kollokvievirksomhet Organisatorisk utvikling Fagmiljøene på Blæstad og Evenstad bør slå seg sammen i en felles avdeling som profilerer landbruksfagene og utvikler et eget Landbruksfaglig fakultet i Innlandsuniversitetet. 1 I tillegg må kommer eventuelt studiet til Terje Motrøen i natur og kunnskapsturisme Side 4

5 2. Innledning 2.1 Bakgrunn Høyere utdanning knyttet til primærnæringene har vært preget av en sterk nedgang i antall studenter siden Denne dårlige rekrutteringen er også synlig på Høgskolen i Hedmark på noen av landbruksstudiene på Blæstad og på skogbruksfagene på Evenstad. Dette til tross for de store utfordringer norsk landbruk står overfor i fremtiden for å møte klimaendringer og et stadig større krav om økt produksjon av høykvalitetsmat til en økende befolkning, men med stadig færre gårdsbruk. Samtidig vil det bli større krav til produksjon av fornybar energi. Disse utfordringene gjør at det er behov for høyt kvalifiserte personer innen forskning og rådgivning, og primærprodusentene selv trenger kompetanse for å nå fremtidas mål knyttet til landbruksproduksjon. Studenter som i dag går ut med en bachelor, master eller PhD innen landbruksfag som landbruksteknikk, skogbruk og tilsvarende har derfor lett for å få gode og relevante jobber 2,3. Utfordringene i landbruket og i landbruksutdanningene har ført til diverse utredninger og omorganiseringer av landbruksforskning og utdanning i landet 4,5. Også ved Høgskolen i Hedmark har landbruksutdanningen på Blæstad vært utredet flere ganger og det er blitt gjennomført flere omorganiseringer 6,7 (se boks 1 for en kort oppsummering av Blæstads historie). Nylig kom Norges forskningsråd med en anbudskonkurranse for å få utredet kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Anbud er sendt fra Bioforsk med Høgskolen i Hedmark og Universitetet for miljø og biovitenskap som samarbeidspartnere. I denne rapporten utreder vi hvilke tiltak som må gjennomføres for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark. Dette etter oppdrag fra rektor og høgskoledirektør ved Høgskolen i Hedmark. Hentet fra 5) K. Mangerud Boks 1 Kort Historisk tilbakeblikk Statens landbruksmaskinskole (SLM) startet på Blæstad i En stortingsproposisjon fastslo at det skulle opprettes en utdanning for instruktører og lærere til landbrukets fagskoler. Skolen ble lagt til Blæstad etter at fylkeskommunen tilbød stedet gratis til disposisjon for staten. I tillegg skulle det drives kortere kurs innen landbruksteknikk. I perioden som SLM ble det investert store summer i hus, undervisningshjelpemidler og maskiner. Denne virksomheten gikk fram til 1989 da skolen ble oppgradert til høgskole under Hedmark distriktshøgskole. I overgangen ble skolen lovet samme bevilgninger som de hadde som SLM, men det endret seg raskt da skolen kom under et annet departement. Som høgskole fikk skolen starte treårige utdanninger, først landbruksteknikk og jord og plantekultur, senere miljøteknologi og bioteknologi. Studiet i jord og plantekultur ble senere byttet ut med studium i økologisk landbruk. Studiet i miljøteknologi er nedlagt. I 1994 ble Blæstad en avdeling (landbruks og naturfag) under Høgskolen i Hedmark. I 2006 ble avdelingen innlemmet i avdelingen for lærerutdanning og utgjør nå del av et institutt under avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Den praktiske del av undervisningen og mange forelesninger i landbruksundervisningen foregår fortsatt på Blæstad. 2 Hillestad, ME Framtidig behov for landbruksakademikere. Landbrukets utredningskontor rapport Andgard, A, Eldby, H, Hillestad, ME og Klem, L Rekruttering til landbruket: Odelsbarns holdninger til overtakelse av gård. Landbrukets utredningskontor rapport Carlsson, M m.fl Forskning og relevant utdannelse på landbrukssektoren. Evalueringsrapport. Landbruks og matdepartementet 5 Haugum, M og Johnsson, V Gemensam plattform för mittnordisk lantbrukshögskola. Trøndelag forskning og utvikling Notat 2009:6. 6 Mangerud, K Nå situasjonen for landbruksutdanning: Utredningen er gjort i forbindelse med utviklingen av landbruksstudiene og et landbrukssenter på Blæstad. Utgave av notat fra Mangerud, K Relevante fremtidige utviklinsretninger for landbruksfagene i HH. Utgave av notat fra Side 5

6 2.2 Mandatet Utredningen er basert på et mandat gitt dekan på Evenstad, Harry P. Andreassen den 5. november 2009 av rektor og høgskoledirektør (Vedlegg 1). Andreassen valgte å gjennomføre utredningen i samarbeid med nestleder på Evenstad, Kristin E. Gangås. Da vi ikke har en landbruksfaglig kompetanse har vi latt de fagansatte på Blæstad lede oss faglig sett og fokusert på tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen I Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk. Vi har dermed fulgt mandatet (Vedlegg 1) og kartlagt: 1. kompetansen til tilsatte ved landbruksstudiene på Blæstad 2. undervisningsaktiviteten 3. forskningsaktiviteten 4. den økonomiske bæreevnen ved nåværende aktivitet (LUNA har tallmaterialet) Men selv om disse punktene til en viss grad kommer fram i utredningen har vi i denne rapporten valgt å fokusere på oppdragspunktene 5 7: 5. peke på faktorer som er kritiske for å oppnå suksess med landbruksfagene 6. vise modeller for organisering som kan sikre faglig og økonomisk robuste landbruksfaglige/økologiske fagmiljøer i høgskolen samlet 7. foreslå hvilke grep som bør gjennomføres Vi har avdekket svakheter ved dagens situasjon på Blæstad knyttet til (1) manglende strategier; (2) dårlig organiserte studieprogrammer; og (3) manglende campusidentitet. Vi har derfor valgt å presentere dagens situasjon på Blæstad (kapittel 4), forslag til tiltaksplan (kapittel 5) og anbefalinger (kapittel 6) strukturert i forhold til disse 3 hovedtema. Tidligere utredninger har gått i dybden på rekrutteringsgrunnlaget og på konkurrerende utdanningsinstitusjoner. Vi oppfatter ikke dette som del av vårt mandat da det allerede er vel beskrevet i de allerede nevnte utredningene 1 6. Vi bare konstaterer at rekrutteringsgrunnlaget er begrenset, til tross for gode jobbmuligheter og sterkt behov for landbrukskompetanse. Våre anbefalinger er derfor ikke ment å øke rekrutteringsgrunnlaget, men å øke sannsynligheten for at potensielle studenter velger Blæstad og gjennomfører en utdannelse de er stolte av. Vår rapport fokuserer i større grad på potensielle inntekter enn reduksjon i kostnader. 2.3 Forankring i fagmiljøet Utredningen er basert på samtaler med de fleste høgskoleansatte som jobber på Blæstad og 3 allmøter med de faglige på Blæstad. Vi har i store trekk fulgt tidsplanen og gjennomføringen slik den ble beskrevet av Høgskoledirektøren og Andreassen på oppstartsmøte på Blæstad 5. november 2009 (Vedlegg 2). Alle deler av anbefalingen er presentert og diskutert i allmøter med høgskoleansatte på Blæstad som støtter anbefalingene. Midlertidige studieplaner er utarbeidet av fagansatte på Blæstad. I tillegg har representanter for studentrådene på Evenstad og Blæstad, og StorHK støttet anbefalingene på vegne av studenter på Evenstad, Blæstad og Studentorganisasjonen. Side 6

7 3. Rammebetingelser Føringer, forutsetninger og begrensninger Vi gikk inn i diskusjonen med høgskoleansatte på Blæstad med blanke ark i et forsøk på å tenke nytt i forhold til høgskoleaktiviteten på Blæstad. Det første allmøtet ble gjennomført på Blæstad den 27. november. Da satte vi rammene for hva vi måtte forholde oss til i våre anbefalinger. 3.1 Tre rammer: De overordnede føringer 1. Universitets og høgskoleloven som begrenser høgskolens formål og virksomhet innenfor akademisk frihet (Vedlegg 3). 2. NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier på bachelornivå (Vedlegg 4), med spesielt fokus på at minst 50 % av fagmiljøet knyttet til studiet skal ha hovedstilling ved institusjonen og 20 % skal ha førstestillingskompetanse. 3. Høgskolens strategiske program og visjon om å bygge Innlandsuniversitetet. 3.2 Den fjerde rammen: Kjernegruppen for faglig virksomhet Landbruksstudiene går i underskudd. Den absolutt største kostnaden i høgskolen ligger i lønn. Vi har her begrenset diskusjonen til en kjernegruppe med fagansatte som er de faste vitenskapelig ansatte i 100 % stilling. Vi har derfor basert den faglige diskusjonen og en faglig utvikling på Blæstad på følgende kjernegruppe av fagansatte og andre faste heltidsansatte: Hans Chr. Endrerud (førsteamanuensis i landbruksteknikk) Kari Bysveen (høgskolelektor i jord og plantekultur) Morten Tofastrud (høgskolelektor i husdyrfag) Terje Motrøen 8 (høgskolelektor i geofag) Dag Jørgensen (høgskolelærer i landbruksteknikk) Gunnar Øiestad (høgskolelærer i landbruksteknikk) Stein Amundsen Morthov (avdelingsingeniør i landbruksteknikk) I tillegg har avdelingen flere faste og midlertidige deltidsansatte (blant annet en førsteamanuensis) på til sammen 1,9 årsverk og leier inn timelærere for 1,25 årsverk. Rammen med kjernegruppen betyr at den faglige utviklingen må bygges rundt de tilstedeværende heltidsansatte sin kompetanse. Det betyr ikke at avtaler med deltidsansatte ikke skal videreføres. 8 Motrøen har utviklet studiet Natur og kunnskapsturisme/kulturturisme ved LUNA og føler tilknytting til landbruksmiljøet. Han har selv valgt å bidra til diskusjonen og vi har involvert han som en del av kjernegruppen. Hans studium innen Natur og kunnskapsturisme betraktes av LUNA som del av det landbruksfaglige fagområdet. Side 7

8 3.3 Den femte rammen: Økonomisk bærekraft innen rimelig tid gjennom finansieringsmodellen Vi skal gi anbefalinger som viser at landbruksutdanningene innen rimelig kort tid skal kunne gå minst i balanse. En naturlig femte rammebetingelse ligger derfor i finansieringsmodellen. Vi har fått forelagt et budsjett for 2010 som viser et underskudd på kr 3,4 mill, noe vi mener er kunstig høyt (Boks 2). I vår økonomiske ramme har vi tatt utgangspunkt i 110 måltall som vi mener var utgangspunktet for landbruksfagene da det ble en del av LUNA. I så tilfelle burde vi greie å rekruttere 110 heltidsekvivalente studenter årlig. Disse burde klare å produsere studiepoeng tilsvarende hundre 60 studiepoengsekvivalenter ved en høy gjennomstrømming. Dette vil gi en inntekt på kr 6,5 mill i Kunnskapsdepartementets finansieringmodell for drift av landbruksfagene på Blæstad (Tabell 1). Hvis vi inkluderer Terje Motrøen sitt studium innen Natur og kunnskapsturisme med 20 måltall ville inntektene blitt rundt kr 7,5 mill. Boks 2 LUNAs foreløpige budsjett for Blæstad 2010 Tabellen viser budsjettet for landbruksutdanningen for Inntekter Landbrukstilskudd kr tall fra 2009 Kornlevering kr tall fra 08/09 Gresslevering kr tall fra 2009 KD basis kr basis , x 88 heltidsekvivalenter KD studieprod. kr tall fra 2008 KD Forskningsprod. kr Totale inntekter kr Kostnader Intern Lønn Blæstad kr Lønn 2101 timer innkjøpt kr Drift stipulert 2009 kr Husleie kr Sum Blæstad kr Resultat kr Vi mener at det reelle underskuddet er på kr 1,7 mill fordi: 1) Husleie er en felleskostnad. Ingen avdelinger tar inn husleia i sine budsjetter. Høgskolen har en husleie på kr 0,4 mill i landbrukssenteret, i forsikring og et vedlikeholdsbehov på Blæstad. Ser man bort i fra forsikringen er dette kostnader som alle andre avdelinger også har. Vedlikeholdskostnadene på andre avdelinger er imidlertid skjult i leia til statsbygg. 2) Inntekter relatert til KD basis burde vært basert på 88 heltisdekvivalente måltall. Måltallene til LUNA fordeles på studier avhengig av rekruttering. Inntektene ville vært høyere om man baserte budsjettet på de 110 måltall 1 som i sin tid lå i landbruksutdanningene. Basis skal være rimelig stabil inntekt fra år til annet og er derfor basert på måltall, og ikke faktiske antall studenter, når basis fordeles mellom avdelinger. Hvis man hadde beregnet inntekter fra 110 måltall ville det gitt en økt inntekt på ca NOK 0,5 mill I 2008 brukte LUNA 99 måltall på landbruksfagene inkludert natur og kunnskapsturisme. Vi mener at det var 110 måltall på landbruksfagene da Blæstad ble en del av LUNA i I tillegg kommer i så tilfelle måltall knyttet til naturog kunnskapsturisme. Side 8

9 Tabell 1. Hypotetiske inntekter i 2010 gitt A) Kun landbruksfagene, 110 måltall og produksjon av hundre 60 studiepoengsekvivalenter i B) Landbruksfagene inkludert Terje Motrøens Natur og kunnskapsturisme, 20 heltidsekvivalente måltall og produksjon av hundre og femten 60 studiepoengsekvivalenter i A) Inntekter Landbrukstilskudd kr tall fra 2009 Kornlevering kr tall fra 08/09 Gresslevering kr tall fra 2009 KD basis kr måltall x KD studieprod. kr stpsekvivalenter á Totale inntekter kr B) Inntekter inkludert natur og kunnskapsturisme Landbrukstilskudd kr tall fra 2009 Kornlevering kr tall fra 08/09 Gresslevering kr tall fra 2009 KD basis kr måltall x KD studieprod. kr stpsekvivalenter á Totale inntekter kr Finansieringsmodellen gir dermed målet for rekrutteringen på kort sikt: Gitt 110 måltall må vi få minst 110 registrerte heltidsekvivalente studenter på landbruksfagene som produserer ca ett hundre 60 studiepoengsekvivalenter. Inkludert årsstudiet i natur og kunnskapsturisme: Gitt 130 måltall må vi få minst 130 registrerte heltidsekvivalente studenter på landbruksfagene som produserer ca ett hundre og femten 60 studiepoengsekvivalneter. Den femte rammen gir derfor den økonomiske rammen for driften på Blæstad slik den er presentert i tabell 1. Side 9

10 4. Svakheter ved dagens situasjon på Blæstad Bakgrunn om studentantall og manglende studiepoengproduksjon Den store utfordringen med dagens landbruksutdanninger på Blæstad er den lave studiepoengproduksjonen. I figur 1 kan vi se at: Utviklingen av antall registrerte studenter har holdt seg rimelig stabilt, eller til og med økt siden bunnåret Totalt antall studenter er tilfredsstillende, men da mange av disse tar studiet på deltid blir heltidsekvivalenten for lav. Studiepoengproduksjonen har gått kraftig ned både på landbruksteknikk og økologisk landbruk de siste årene (Figur 1; Vedlegg 5). I 2008 skapte 118 studenter 87 heltidsekvivalenter som produserte femti 60 studiepoengsekvivalenter. Året 2009 er ikke avsluttet, men studiepoengproduksjonen ser ut til å synke noe i forhold til Utfordringen ligger derfor i å øke: 1) antall studenter eller få flere studenter til å bli heltidsstudenter; 2) studiepoengproduksjonen per student; Dette er ikke en håpløs utfordring. Tvert i mot virker målet om å produsere ett hundre 60 studiepoengsekvivalenter realistisk da det ikke nødvendigvis handler om å øke antall studenter så mye, men fordoble studiepoengproduksjonen per student. Studentmassen er allerede tilgjengelig. Figur 1. Øverst: Totalt antall registrerte studenter på landbruksfagene; Midten: Totalt antall registrerte studenter beregnet som heltidsekvivalenter dvs. at studenter som tar ettårige studier over to år teller som 0,5 heltidsekvivalent; Nederst: Total studiepoengproduksjon målt som antall 60 studiepoengsekvivalenter. Merk at studiepoengproduksjonen i 2009 ennå ikke er avsluttet. Svarte søyler: studenter som går utdanninger innen landbruksteknikk og økologisk landbruk som eksisterer i dag; Gråe søyler: studenter som går alle typer landbruksutdanninger på Blæstad, også studier med bedriftsøkonomi og jord og plantekultur. Hvite søyler: inkluderer i tillegg studenter som er registrert på ettårig natur og kunnskapsturisme. Data er hentet fra database for statistikk om høgre utdanning Side 10

11 Selv om våre anbefalinger er forankret blant ansatte og studenter er dette kapittelet om svakheter ved dagens situasjon på Blæstad vår tolkning av situasjonen. Etter flere besøk på Blæstad den siste måneden og etter samtaler og allmøter med høgskoleansatte og andre på Blæstad har vi avdekket flere svakheter med høgskoleaktiviteten på Blæstad som kan oppsummeres slik: 4.1 Manglende strategier Manglende strategisk overbygging. Vi fant ingen virksomhetsplan eller andre former for strategiske ideer. Det var ingen bekjentgjorte felles mål for landbruksutdanningen og de fagansatte visste ikke hvor de skulle eller hvilke vei de skulle ta for å nå dit. Dette ble blant annet beskrevet ved at Blæstad bestod av en gjeng individualister som dro i hver sin, litt tilfeldige, retning. Det eneste medarbeidere føler som en sikker strategi er innstramminger og nedskjæringer. Arbeidsmatrisa som brukes for å vise hvordan hver medarbeider bruker sitt årsverk virker til å være det eneste strategiske verktøyet. Finansieringsmodellen er ukjent. Manglende ledelse/strategisk ledelse. Alle vi har snakket med har nevnt manglende ledelse på Blæstad som den ene viktige faktoren for den situasjonen Blæstad har havnet i. Dette ble også nevnt av Kjell Mangerud i sin utredning om Nå situasjonen for landbruksutdanning fra : Landbruksutdanningen har i mange år manglet strategisk ledelse både lokalt og sentralt i HH. Subkulturer tok styring. Dette gjorde også at potensialet for aktivitet ikke er blitt utnyttet i tilstrekkelig grad. Intern diskusjon og stadig diskusjon om endring og flytting har tatt fokus vekk fra det som har vært viktig. Blæstad har helt siden det ble en del av distriktshøgskolen manglet kontinuitet i ledelsen. De fleste ledere har sittet som leder i kun 1 2 år. Dette har ført til en kultur med mye konflikter mellom fagfelt og grupperinger med ulike interesser da det ikke har vært noen ledelse til å dra hele fagmiljøet i en og samme retning. Det har også ført til manglende kontinuitet i de eventuelle strategier som måtte ha eksistert. Den nye organiseringen av Blæstad som en del av Institutt for naturvitenskap og teknologi ved campus Hamar har ikke klart å rette på dette. Selv om instituttleder tilbringer en dag i uken på Blæstad blir det for lite for å utvikle et fellesskap som driver landbruksutdanningen i en retning. Til tross for at manglende ledelse av landbruksutdanningene har vært et velkjent problem, virker det ikke som noen har klart å ta tak i dette. I stedet for å ta tak i problemet har konklusjoner i utredninger og i samtaler vi har hatt ofte vært at Landbruks og matdepartementet eller Kunnskapsdepartementet må bidra med ekstra finansiering av landbruksstudiene på Blæstad. Manglende identitet. Mangel på ledelse og strategier gjør at landbruksutdanningen og høgskolens virksomhet på Blæstad mangler identitet. Dette gjenspeiler seg i de fleste andre mangler vi ser med høgskolens aktivitet på Blæstad. Manglende medbestemmelse. Personalet føler at de har lite medvirkning, medansvar eller påvirkningsevne. Arbeidsmatrisa som brukes for å vise hvordan hver medarbeider bruker sitt årsverk virker demotiverende og personalet får en følelse av at det viktigste er å få fylt opp årsverket mest mulig for å skape innsparinger. 4.2 Manglende struktur på studieprogrammer Overarbeidet og slitent personal. Fagansatte underviser veldig mye, tidvis i emner de ikke har kompetanse på, og de får mindre og mindre tid til å holde seg oppdatert og engasjert faglig. De føler seg presset av stadige nedskjæringer og mulige nedleggelser som også bidrar til å gi Blæstad et dårlig rykte da det føles utrygt å starte et studium som kanskje blir nedlagt. Side 11

12 Dårlig organiserte studier. Studiene er dårlig organisert og fører til mye ekstra jobb for lærerne. Enkelte emner går to ganger i året. Noe er nettbasert og noe campusbasert. Fragmenterte studier. Studiene er fragmentert da deler undervises på biohuset og deler på Blæstad med litt uklare forhold til hvor inntektene fra studiepoengproduksjonen knyttes til. Studiene mangler en overordnet fagprofil. Studiene inneholder mye teoretiske realfagsemner som f.eks. matematikk, fysikk, biologi, kjemi, mikrobiologi som ikke nødvendigvis er relatert til landbruksfagene. Det virker som studiene er bygd for å stille andre sine krav enn høgskolens egne krav til en høgskole/universitetsutdanning. Det mangler en overordnet profil på studiene som gir identitet til at dette er et Blæstad studium og indikerer hvilke valg man skal ta i studieprogramutviklingen. 4.3 Manglende campus høgskolen er lite synlig på Blæstad Høgskolen er usynlig på Blæstad. Det virker som det er blitt viktigere å bygge et landbrukssenter enn en høgskole. Det er lite studenter å se, de faglige er vanskelig tilgjengelige ved at de sitter øverst til venstre i et hus relatert til mye annen virksomhet. Dette bidrar til en fremmedgjøring mellom studenter og høgskolen. De faglige er til dels lite til stedet. Det er ingen samlingspunkter som en kantine eller bibliotek. Studiested med uutnyttet potensial. Blæstad er et flott studiested med masse store flotte rom, en faglig klyngebygging og masse muligheter som ikke utnyttes. Side 12

13 5. Forslag til endringer Mål på kort sikt Gitt 110 måltall må vi få minst 110 registrerte heltidsekvivalente studenter på landbruksfagene som produserer ca ett hundre 60 studiepoengsekvivalenter. Inkludert årsstudiet i natur og kunnskapsturisme: Gitt 130 måltall må vi få minst 130 registrerte heltidsekvivalente studenter på landbruksfagene som produserer ca ett hundre og femten 60 studiepoengsekvivalenter. 5.1 Tiltak for å redusere strategiske mangler For å skape faglig robuste fagmiljø som kan bidra til høgskolens formål og overordnede strategier forslår vi følgende tiltaksplan: Ett strategisk valg: Satse på grunnutdanningene På kort sikt foreslår vi at høgskolens primæroppgave på Blæstad blir å videreutvikle grunnutdanninger 9 som kjernegruppen (kapittel 3.2) har kompetanse til å tilby på en måte de kan være stolt av. På denne måten velger vi i første omgang bort større satsinger på FoU, kurs og oppdrag eller andre lignende initiativ. Blæstad er karakterisert av mange ulike initiativ og det er uklart hvor godt disse er samkjørte og faktisk drar i samme retning. Selv om alle virker til å ha et helhjertet ønske om å få til en bærekraftig landbruksutdanning på Blæstad er argumentasjonene ulike og man prøver mange ulike veier. For oss har dette virket rotete og uten tydelig styring og mål for hvor man skal, og hvordan man skal komme dit. Nå kan man godt si at Blæstad og hele landbruksmiljøet som er lokalisert til Blæstad er nytt for oss og vi ikke forstår sammenhengene. Dette er nok riktig og vi skal være forsiktige med å kritisere dette, men alle som møter Blæstad gjør det en første gang og da skulle vi ønske det var tydeligere hva man ønsket med landbrukssatsingen på Blæstad. Høgskolens rolle på Blæstad har også vært uklar for oss. Det er mange initiativ og det virker som høgskolen skal være med på alle, og være en del av alle. Høgskolen driver utdanning på bachelornivå, men pga økonomisk underskudd er det forslag om økt FoU, kurs og oppdrag, fagskole rådgivningsaktivitet. Det er helt klart at et overarbeidet fagmiljø ikke klarer å ta tak i alle initiativ. Alle disse initiativene virker antagelig mer forstyrrende enn oppbyggende for høgskoleaktiviteten. Høgskolen må selv ta ansvar for å lykkes innenfor Kunnskapsdepartementets finaniseringsmodell og ikke forvente at løsningen finnes gjennom bidrag fra Landbruks og matdepartementet eller endringer av finansieringsmodellen. Vi må skape et miljø som er selvfinansiert gjennom dagens finansieringsmodell. Gitt de rammene som er beskrevet over (kapittel 4) når det gjelder personal og økonomi, foreslår vi å spisse satsingen på kort sikt mot utdanning på bachelornivå. Kompetansen på forskningssiden er begrenset på høyt internasjonalt nivå, og kurs og oppdrag trenger en større administrasjon og en utvikling som personalet i kjernegruppen ikke nødvendigvis er innstilt på å gjøre. Vi ser heller ingen grunn til at høgskolen skal utvikle FoU, eller kurs og oppdrag, på fagområder som ikke styrker eksisterende utdanninger i høgskolen. Vi er derfor sikre på at det eneste riktige nå er å sikre grunnutdanningen innen landbruksfag på Blæstad med gitt kjernegruppe. Med utgangspunkt i høgskolens faglige formelle kompetanse på 9 Utdanninger på bachelornivå som årsenheter, nettbaserte enheter eller 3 årige løp. Side 13

14 Blæstad foreslår vi at høgskolen de nærmeste årene skal satse på gode landbruksutdanninger på bachelornivå som de ansatte kan være stolte av å tilby, og som de har kompetanse til å tilby. Videreutvikle faglig klynge På mellomlang sikt kan man vurdere å videreutvikle høgskoleaktiviteten med FoU, kurs og oppdrag, fagskole eller andre initiativ. Dette bør skje i den faglige klyngebyggingen som allerede eksisterer på Blæstad med landbrukssenteret med ekstern finansiering. På lengre sikt må høgskolevirksomheten knyttet til landbruksfagene knyttes til større grad av forskning og formidlingsvirksomhet. Man kan også tenke seg utvidelser av aktiviteten med større grad av kurs og oppdrag, og rådgivning. Dette vil styrke landbruksutdannelsen betraktelig og nærheten på campus mellom ulike aktører vil bidra til å skape nysgjerrighet og forskerspirer blant studentene. Med dagens økonomi og en kjernegruppe med liten erfaring med forskning på høyt internasjonalt nivå bør denne satsingen begrenses til fordel for en studieutvikling. Hvis den faglige klyngen som nå eksisterer på Blæstad lykkes med sine initiativ vil det være mulig å ansette forskere på et eksternt finansiert forskningssenter organisert som et prosjekt i regi av høgskolen på mellomlang sikt. Ansette enhetlig campusleder Det må umiddelbart settes i verk en tilsettingsprosess for å skaffe en dedikert enhetlig Campusleder, som minimum innehar en doktorgrad i en landbruksfaglig retning, med ansvar for strategisk utvikling av høgskoleaktiviteten på Blæstad. Alle er enige om at Blæstad har manglet en strategisk campusleder som kan skape kontinuitet i de strategiske valg. Dette er nok en av de viktigste suksessfaktorene for å videreutvikle høgskoleaktiviteten på Blæstad. Det må lyses ut etter en ekstern campusleder som ser Blæstad på nytt og som er sterk nok til å endre eventuell negativ kultur. En campusleder med økonomi og personalansvar og med faglige meritter som skaper entusiasme, tillitt og virker samlende og ledende på de faglige. En av de viktigste arbeidsoppgavene blir å skape ett fagmiljø som føler medbestemmelse og som drar i samme retning mot felles mål Campuslederen må minst ha en doktorgrad i et passende landbruksfaglig felt, og aller helst ha professorkompetanse. Forskningserfaring og erfaring med ledelse av forskningsprosjekter er viktig med sikte på å utvikle høgskoleaktiviteten på Blæstad utover studier. I tillegg til å ha et helhetlig strategisk blikk skal campuslederen bidra til å skape et godt forhold til høgskoleadministrasjonen, til andre studiesteder og et fremtidig Innlanduniversitet. Det bør være mulig å bruke opp mot 50 % av stillingen til faglig aktivitet som undervisning og forskningsveiledning og ledelse. Side 14

15 5.2 Tiltak for å redusere manglende struktur på studieprogrammene For å skape økonomisk robuste fagmiljø basert på finansieringsmodellens resultatkomponenter forslår vi følgende tiltaksplan for å øke attraksjonen til landbruksstudiene på Blæstad og gjennomføringsevne. Når denne omorganiseringen er gjennomført vil det bidra til mindre belastning hos overarbeidede fagansatte. Etablering av ny studieportefølje Utvikle en studieportefølje for grunnutdanningene i landbruksteknikk og agronomi, som bakgrunn for fremtidig bioproduksjon i landbruket, med utgangspunkt i bærekraftig forvaltning av jord, luft og vann. Til tross for at landbruksutdanningene og landbruket ikke er det mest populære eller hippe studiene ungdommene velger, har likevel landbruket en spesiell rolle i det norske samfunnet utover det å produsere mat av god kvalitet og til rett mengde. I de senere år har det også vært lagt vekt på landbruket som en estetisk aktør, med kulturlandskapet som en bærende faktor. I den siste tiden har også landbruket fått en sterkt økende interesse i forhold til de store utfordringene i klimaendringene. Endrede produksjonssystemer og økt kunnskap om landbruk er derfor viktig for å bidra til økt CO 2 fangst fra sektoren. God agronomisk kunnskap er svært viktig for å få lønnsomhet i landbruket, produsere mat med høg kvalitet og med lav innsats av energi. Landbruket i dag må vise evne til omstilling og tilpasning til de trender og retninger samfunnet beveger seg mot og drives i form av mer tradisjonell storskala matproduksjon med korn og husdyr, økologisk basert matproduksjon til alternativ gårdsdrift med inntekter fra turisme, opplevelsesprodukter og småskala nisjeproduksjon. For å lykkes som gardbruker, det være seg økologisk eller konvensjonell drift, må man ha kunnskap innen jord og plantekultur, ugras og ugrasregulering, husdyrhold, driftsledelse og økonomi, og landbruksteknikk (les mer om den faglige profilen i boks 3). Denne kompetansen på Blæstad i landbruksteknikk og agronomi med fokus på økologisk landbruk som en god form for agronomi er unik i Skandinavia. For å kunne gi en helhetlig god landbruksutdanning bør det ved siden av bachelor i landbruksteknikk også gis tilbud om en bachelor i agronomi. Da kan studentene ha en bredere inngang, samtidig som det lettere kan utvikles en bredere spesialisering av agronomien innen økologisk landbruk, landbruksteknikk eller husdyrfag. På sikt kan en også tenke seg at bygdeutvikling, gårdsturisme / opplevelsesturisme / inn på tunet også skal være en del av dette utdanningstilbudet da dette svarer godt på de trendene landbruket utvikles innenfor i dag. Forslaget om en bachelor i agronomi er et forslag fra fagmiljøet og er også godt forankret hos studenter på Blæstad. Side 15

16 Faglig begrunnelse for landbruksfagene fra fagmiljøet på Blæstad Boks 3 Man skal ikke reise langt i Norge før man ser at behovet for agronomisk kunnskap er stort. Feil utført jordarbeiding, onneearbeid gjort til feil tid, mangelfull innstilling og vedlikehold blir mer og mer vanlig. Kunnskap om når jorda er lagelig for bearbeiding, hvordan maskinene skal stilles inn er faktorer som helt klart har stor betydning for et mer energieffektivt, og dermed også mer klimavennlig landbruk er stort. Det er et stort behov for landbruksakademikere i ulike rådgivningsyrker, samt forskning inne miljø og biovitenskap, noe som landbruksnæringa er en viktig del av. Dette faktum er fastslått gjennom den bestillingen som Norges forskningsråd har sendt til landbrukssektoren, og der Høgskolen i Hedmark sammen med Bioforsk og UMB i samlet flokk skal utforme strategier og behov for fremtidig drift og utdanningsbehov innen landbrukssektoren generelt. Det er i denne bestillingen pekt spesielt på området landbruksteknikk som et forsømt område, og behovet for grunnleggende agronomisk kompetanse. Et utdanningsløp på BA nivå innen agronomi har potensial for flere studenter enn det BA økologisk landbruk har vist fram til i dag. Målene om 15 % økologisk landbruk står fast, men målene er forskjøvet til 2020 gjennom Soria Moria II. Generell og spesialisert kunnskap innen økologisk landbruk er derfor en viktig forutsetning for å utvikle en god agronomi. På Blæstad har vi de beste forutsetninger for å utvikle gode utdanninger innen agronomi, basert på vår kunnskapsbase innen landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Fra fagmiljøets side er vi opptatt av at kunnskapen skal komme næringen til gode. Dette mener vi at vil skje gjennom det studietilbudet som vi foreslår nå, vil bli bedre og mer helhetlig for både studentene og samfunnet. Det er viktig at kunnskapen tilpasses samfunnets behov for kunnskap knyttet til miljø og klima. Et suksesskriterium som vi mener alt er til stede på Blæstad, er helhetstankegangen rundt oppbygging av studier og emner. Det skal gå en rød tråd gjennom studieløpene, og målet med vår aktivitet skal være å sikre fremtidig livsgrunnlag både lokalt og globalt. Studietilbudet er i dag en god blandning mellom teori og praktiske øvelser. Studentene får gjennom arbeid i laboratorier og ute på jordet en unik kunnskap om hele bioproduksjonsområdet, både på mikro og makronivå. Studiet er et godt utgangspunkt for masterstudier ved andre undervisningsinstitusjoner som Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) i Ås eller Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. Våre studenter blir i dag kvalifisert for arbeid innen rådgiving, offentlig forvaltning, utdanning eller som selvstendig næringsdrivende innen ulike sektorer. Ut fra utredningen til Landbrukets Utredningskontor fra oktober 2009 står vi foran et stort løft innen utdanning av landbruksakademikere. Bestillingen fra Norges Forskningsråd innen agronomi og landbruksteknikk gir sterk tro på at forskning innen disse disipliner på ny vil bli vektlagt. Endret klima gjør det svært aktuelt for landbrukssektoren å bidra til å løse de stadig større utfordringene som fremkommer. Dette er alle gode eksempler på at rett strategi nå er at Høgskolen i Hedmark fortsatt satser på å utvikle sine landbruksstudier. Fra fagenhet for landbruk på Blæstad ønsker vi derfor å satse på grunnutdanninger innen landbruksteknikk og agronomi, som bakgrunn for fremtidig bioproduksjon i landbruket, med utgangspunkt i bærekraftig forvaltning av jord, luft og vann. Side 16

17 En overordnet fagprofil hvor teori og praksis samkjøres Utvikle en faglig profil hvor teori og praksis samkjøres i større grad enn i dag. Emner innen teoretiske realfag inkluderes på en anvendelig måte i landbruksfagsemnene der det behøves for å forstå landbruksfaget. Forskningsmetodikk og forskningsoppgaver ivaretar en forskningsbasert profil på utdanningen og oppdatert internasjonal vitenskapelig litteratur vil sørge for utdanning på høyt internasjonalt nivå. Det må utvikles en overordnet særegenhet ved studiene på Blæstad som høgskolen og de ansatte er stolte av. En særegenhet som skaper tilfredshet blant studentene og som gir studiene en Blæstadprofil slik at arbeidslivet gjenkjenner Blæstadstudenter som faglig trygge og rakryggede arbeidstakere. Dette må bygges på den tradisjon som allerede eksisterer på Blæstad og som gjør at Blæstad er en merkevare i landbruket, og kanskje gjøres enda mer åpenbar og tydelig. Dette er den samkjøringen Blæstad har mellom de praktiske øvelsene og den underliggende teorien. I dagens studieprogrammer må studentene gjennom ulike grunnleggende teoretiske realfag som ikke introduserer studentene til det landbruksfaglige behovet for disse emnene. Vi foreslår at alle teoretiske realfagsemner fjernes fra studieplanene og at man heller legger inn realfag i en praktisk form med eksempler fra landbruket i emnene der de naturlig hører inn under. Dette kan i så tilfelle undervises av de faglige på Blæstad i dag. Det er viktig å lage en egen profil på studiene for å unngå å kopiere universiteter eller andre høgskoler sine studieprogrammer. Vi må ikke bli et universitet som alle andre universiteter. Landbruksfagene på Blæstad er ikke disiplinære, men bygger på en utøvende tradisjon og det skal vi være stolte av å kunne utvikle. Det er ikke slik som noen mener at en praktisk rettet utdanning er mindreverdig sammenlignet med en som bygger på teoretiske fagområder. Tvert i mot er det å samkjøre teori og praksis en stor utfordring for lærermassene hvor man som regel må utvikle sine egne emner og ikke kan bygge på ferdig skrevne lærebøker. Den forskningsbaserte utdanningen ivaretas med emner innen vitenskapsteori, vitenskapelig metode og en forskningsoppgave. I tillegg brukes oppdatert internasjonal vitenskapelig litteratur som pensum i ulike emner. Studenter som ønsker seg videre på en master på Ås vil bli veiledet til å ta diverse realfagsemner på biohuset. Utvikle identitet til studiene Med endringen forslått over vil hele studiet kunne tilbys på Blæstad av ansatte på Blæstad. Det er viktig å skape identitet til studiet. Få steder er bedre egnet til å skape identitet til en landbruksutdanning enn Blæstad gård. Med klyngebyggingen på Blæstad vil dette utmerke seg som et svært godt studiested. Man slipper å fragmentere studiet på ulike steder og ha ulike idégrunnlag for studieutvikling. Når hele studiet tilbys på Blæstad av landbruksfaglige lærere blir dette et enhetlig studieprogram som vil gi grunnlag for større studiepoengproduksjon. Omorganisering av studiene Studieåret bør organiseres i 4 blokker på 15 studiepoeng hver. Hver blokk må bestå av kun ett emne på 15 studiepoeng i hvert studieprogram. Vi foreslår å endre undervisningen fra 2 semestre til 4 blokker i året (Boks 4). Alle emner gjøres om til emner på 15 studiepoeng slik at studentene kun har ett emne å forholde seg til i hver blokk. Det vil Side 17

18 da gis undervisning i 15 studiepoeng med avsluttende eksamen rett etter at emnet er avsluttet. Studentene kan konsentrere seg om ett emne om gangen, det blir mindre jobb med eksamensavvikling, mindre studieadministrasjon av færre store emner, de ansatte får konsentrert arbeidsbelastning til deler av året og får kontinuitetstid i andre deler av året til å oppdatere seg eller utvikle FoU. Studiene må samkjøres slik at hvert emne kun gis en gang i året og ikke slik at de kommer igjen til ulike tider på ulike studieprogrammer. Boks 4 Midlertidig forslag til studieplaner Dette er midlertidige studieplaner ment for å skissere på organiseringen av studiene. Det nettbaserte årsstudiet i økologisk landbruk vil imidlertid ha agronomiemner som rendyrker økologisk landbruk. Bachelor i Landbruksteknikk 1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 1. år Naturgrunnlaget Dak og innføring i maskinteknikk Innendørs mekanisering Ugras og ugrasregulering 2. år Vitenskapelig metode Traktor og basismaskiner Hydraulikk Landbrukstekn. og agronomi I 3. år Landbrukstekn. og agronomi II Prosjektoppgave Verkstedteknikk Presisjons landbruk Årsstudiet i Landbruksteknikk 1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 1 år fulltid Naturgrunnlaget Dak og innføring i maskinteknikk Valgemne Landbrukstekn. og agronomi I Bachelor i Agronomi 1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 1. år Naturgrunnlaget Husdyrhold I Jordkultur Ugras og ugrasregulering 2. år Vitenskapelig metode Plantekultur I Plantekultur II Landbrukstekn. og agronomi I 3. år Landbrukstekn. og agronomi II Prosjektoppgave Husdyrhold II Presisjons landbruk Årsstudiet i økologisk landbruk 1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 2 år nett Økologisk landbruk Jordøkologi Økologisk plantedyrking Økologisk Husdyrhold Side 18

19 En slik organisering gjør også at emnene lettere kan tilpasses eventuelle internasjonale studenter eller gjøres intensive slik at folk fra landbruksnæringen kan melde seg på og gjennomføre enkeltemner uten at de må følge undervisning gjennom et helt år. Blæstad har utviklet et nettbasert studium i økologisk landbruk som rekrutterer godt. Men vi mener at man skal redusere nettstudier til et minimum og vi har derfor gjort årsstudiet i landbruksteknikk campusbasert (se campusutvikling under). En utfordring med nettstudier er at de i prinsippet kan kjøres fra hvor som helst, og ikke er med på å bygge opp et studentmiljø på Blæstad. Det bygger heller ikke noe faglig miljø blant de ansatte, da et nettstudie ikke krever at de ansatte sitter sammen og jobber i lag. Endringene i studieplanene handler også om å strukturere undervisningen slik at arbeidsmengde pr ansatt reduseres betraktelig. I dag underviser ansatte som bare har undervisning ca studiepoeng i løpet av et år, mens foreslåtte endring medfører at hver ansatt vil forelese maksimum studiepoeng hvert år. I dag er det en del emner som undervises både høst og vår og dette resulterer i at ansatte får dobbel undervisningsbelastning med halvparten av studentene tilstede. Blokkundervisning bygger opp under en strategi om høy faglig aktivitet hos studentene. De vil bli mer til stedet, bli bedre kjent, alle er på campus til samme tid og kan lage kollokviegrupper. Sosiale sammenkomster er enklere å organisere enn om de er spredt over flere forelesninger i samme tidsrom (eller på ulike steder). Ved å samkjøre bachelorstudiene på denne måten vil total studieportefølje komme på studiepoeng. Denne omorganiseringen vil: øke studiepoengproduksjonen da studentene får anledning til å konsentrere seg om kun ett emne om gangen og de blir mer samkjørte og samarbeider mer; forenkle administrasjonen av studiene betraktelig; skape mulighet for at enkelte emner gjøres intensive og samlingsbaserte for å ta i mot eksterne studenter eller studenter som studerer nettbasert; skape mindre og mer konsentrert undervisning for ansatte og kontinuitetstid til andre oppgaver; forenkle internasjonalisering da dette muliggjør at man kan være vertskap for internasjonale studenter på enkeltemner når emnene ikke går over lange perioder og er bedre tilpasset undervisningsperiodene ofte brukt i europeiske institusjoner; Vi har ikke fått evaluert konsekvensene av dette innen alle studenter har kommet over i den nye organisasjonen (dvs. de som begynner i 2. og 3. klasse høsten 2010). Vi føler oss likevel rimelig sikre på at dette er mulig å implementere smertefritt i et godt samarbeid med studenter. Studieåret 2010/2011 vil imidlertid bli et overgangsår som kan bli litt hektisk. 5.3 Tiltak for å redusere mangler på campus For ytterligere å sikre at studentene trives på campus og gjennomfører studiene som planlagt foreslår vi tiltak som skal utvikle campus og synliggjøre høgskoleaktiviteten hovedsaklig utdanning på Campus Blæstad. Blæstad må gjenskapes som et campus et levende campus. For å oppnå dette må høgskolen som institusjon og høgskolens aktivitet synliggjøres i mye større grad på Blæstad enn det den fremstår som i dag. Man må kunne kjøre mellom Hamar og Elverum å Side 19

20 oppdage at høgskolen har en avdeling rett utafor Hamar. Det må være attraktivt å være student der og nærheten mellom ansatte og studenter må gjenopprettes. Samle høgskoleansatte i hovedhuset Høgskolen må igjen ta i bruk hovedhuset til sine aktiviteter for å skape større nærhet mellom student og ansatt. Høgskolens ansatte må være mer synlige for studentene på campus. Hele høgskoleaktiviteten må være mer synlig. Ansatte må flytte tilbake til hovedhuset og omgis hverandre slik at det blir enklere for studenter å ta kontakt med høgskolen. Dagens plassering av kontorer for fagansatte i landbrukssenteret skaper et skille og distanse mellom studentaktivitet og ansatte da studenter må gjennom en fremmed resepsjon og lete opp høgskolen opp trappen til venstre. Vi er sikre på at en samling av høgskoleaktiviteten i hovedhuset vil bidra til større nærhet og felleskap i høgskolevirksomheten og bidra til økt studenttilfredshet. På Blæstad gård er det utviklet en klyngebygging som med tiden vil skape store synergieffekter for alle parter i klyngen. Det er blitt etablert Innlandets kompetanse og næringssenter for landbruk (IKNL) som høgskolen er en del av. Vi mener denne aktiviteten til en viss grad skjuler høgskolevirksomheten. Et kompetanse og næringssenter har neppe samme tiltrekningskraft på unge studenter som en høgskole. Vi forslår derfor å skille disse aktivitetene i litt større grad enn det er gjort i dag (Figur 2). Denne klyngebyggingen er imidlertid veldig positiv og vil med tiden bidra til at det utvikles FoU og kurs og oppdrag gjennom høgskolen. Høgskolen og IKNL vil gjensidig bidra med kompetanse til hverandres virksomhet. Blant annet vil ansatte ved IKNL vil bidra med gjesteforelesninger og prosjektoppgaver til studentene. Risikoen ved adskillelse er at man mister den synergieffekten klyngebyggingen på Blæstad gir. Det må settes i verk tiltak for å skape en kultur for å opprettholde faglige og sosiale interaksjoner mellom høgskolen og IKNL. Dette kan være at ansatte i landbrukssenteret presenteres under åpningen av studieåret på lik linje med høgskolens ansatte. Det må være en gjensidig følelse av forpliktelse til å delta på hverandres sosiale aktiviteter og det må arrangeres felles fagseminar og felles sosiale møteplasser. Campus Blæstad må tilbake på kartet Campus Blæstad må igjen bli et studiested og være en del av kartet på høgskolen sine hjemmesider slik at man får synliggjort den merkevaren Blæstad er. Kantinen må åpnes igjen Kantinevirksomheten på Blæstad må igjen åpnes som et naturlig samlingspunkt. Et campus må ha en samlingsplass i form av en kantine. Dette er det naturlige samlingspunktet for felles morgenkaffe og felles lunsjer for ansatte på de ulike fagenheter på campus. En kantine må man ha for å ta i mot gjester og holde møter. Studenter må ha en kantine for å bruke campus aktivt. Høgskolen kan bidra med ulike tiltak for å skape liv i kantina slik som gratis morgenkaffe, at det legges ut aviser/tidsskrifter i kantina og lignende. Man kunne tenke seg en gründer som kan skape seg en butikk for bondens marked med økologisk produsert hjemmelaget mat, knyttet sammen med kantinedrift hvor noe av salget er spesiell matvareprodukter fra landbruket. Hvis dette kan gjøres lett tilgjengelig for eksterne som ser et skilt på hovedveien kan kantina totalt sett gå i balanse med butikk og kantine og kanskje catering, hvor Side 20

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder

Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder 7. april 2011 2 Høgskolen i Telemark (HiT) Organisasjon: Avdelinger Avdeling for allmennvitenskapelige

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

School of Management

School of Management School of Management Sammenslåing av institutter eller strategisk satsingsområde? School of Management Profesjonsutdanninger (HiOA) Arbeids- og næringsliv Rapport fra utredningsgruppe April 2013 1 Innhold

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet av Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov

Detaljer