Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland"

Transkript

1 Trønderhallen Flerbrukshall på Røstad EN MULIGHETSSTUDIE for realisering av hallprosjektet Notat fra nettverksgruppe: Vidar Venås Kristian Eldnes Steinar Nebb Britt-Inger Volden Frida Tove Meland Kjetil Lehn Johan Solheim Odd Håpnes Arild E. Pettersen Petter Haugan Alf Birger Haugnes Siste gang revidert

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG Mulighetsstudie matrise Anbefaling NETTVERKSGRUPPA Nettverksgruppas sammensetning Nettverksgruppas medlemmer Rolle STATUS Tippemiddelsøknad Prosjektering Lokalisering Kostnader BESKRIVELSE Alt. utbygginger (Etappevis utbygging) Etappevis utbygging hensikt Alt. V Idrettshall Moan Beskrivelse av alternativene Utviklingspotensialet MULIGHETSBESKRIVELSE Sentrale aktører SiNoT HiNT Fylkeskommunen Levanger vgs Fylkeskommunen Regional aktør Stasbygg Levanger kommune Levanger Håndballklubb SYNERGIEFFEKTER FOU/Næringsutvikling Steds-/byutvikling Kultur inkl. idrett Utdannings-/kompetanse-/studentmiljø KOSTNADER FINANSIERINGSMULIGHETER VURDERING - ANBEFALING Figur 1: Lokalisering... 8 Figur 2: Alt. utbygginger Figur 3: Situasjonsplan med svømmehall Figur 4: Integrert modell for satsingsområdene Innherred kunnskapspark Tabell 1: Mulighetsstudie - matrise... 4 Tabell 2: Deltakere i nettverksgruppa... 6 Tabell 3: Finansieringsplan og driftsbudsjett... 9 Tabell 4: Beregnet brutto driftsresultat og årsresultat Tabell 5: Finansieringsplan, driftsbudsjett og årsresultat for de ulike alternativer (2005) Vedlegg 1: TRØNDERHALLEN FORPROSJEKT Vedlegg 2: Medlemmer i nettverksgruppa 2 av 28

3 0 SAMMENDRAG 0.1 Mulighetsstudie matrise Med bakgrunn i de drøftinger som følger av notatet, har gruppen forsøkt å samle konklusjonen i matrisen nedenfor. ALTERNATIV MULIGHETER Alt. I Dagens konsept Full utbygging TRØNDERHALLKONSEPTET Alt. II Alt. I en idrettshall Alt. III Alt. II - FoU Alt. IV Redusert møteplass/ foajé Alt. V Idr.h. Moan (Ren 3-hal Røstad) INVESTERINGS- KOSTNADER 71 mill kr. 59 mill. kr. 52 mill. kr. 48 mill. kr. Ikke beregnet (53 mill kr.) DRIFTSKOSTNADER INNTEKTS- POTENSIALET 5,7 mill. kr mill. kr. Ikke beregnet Som alt. III? Ikke beregnet Som alt. III 5.0 mill. kr. Ikke beregnet mill. kr 7.2 mill. kr. Ikke beregnet 9 10 mill. kr.? Ikke beregnet? Ikke beregnet UNDERDEKNING (2005) mill. kr. Ikke beregnet Som alt. III Ikke begregnet Alle kostnader er ekskl. FoU-delen del E MULIGHETS-BESKRIVELSE Sentrale aktører SINOT HINT FYLKESKOMMUNEN Levanger vgs FYLKESKOMMUNEN Regional aktør STATSBYGG LEVANGER KOMMUNE LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Studentvelferd Bedre stud.tilbud. FoU-muligheter Liten Stor avstand Røstad Betydning Regionalt senter handball Reg. komp.utvikling Samarb. FoU HiNT Ivaretar statlig interesse Røstad Byutvikling Næringsutvikling Kulturutvikling Idrettsmiljø Regionalt senter handball Toppidrettssatsing/ FoU Studentvelferd Jfr. alt.i. Noe red. kapasitet. Liten Stor avstand. Røstad Betydning Jfr, alt I Ivaretar statlig interesse Røstad Jfr. alt I Stor Jfr. alt. I, men red. kapasitet Studentvelferd Stor Red. stud.tilbud. Red. FoUmuligh. Liten Stor avstand Røstad Betydning Jfr. alt I, men red. regional. komp.utv. og samarb. FoU HiNT Betydning Mindre arena for FoU-virksomhet Stor Jfr. alt. I, men redusert næringsutvikling Stor Jfr. alt. I, men red. mulighet toppidrettssats./ FoU Ikke beregnet Bedre eller ca. alt.i? Stor Noe red. tilbud studentvelferd Stor Mindre attraktivt studentmiljø Liten Stor avstand Røstad Betydning Jfr. alt. I Ivaretar statlig interesse Røstad Jfr. alt I Jfr. alt. I? Ikke beregnet Liten Ingen stud.tilb. unntatt idrett Ingen Ingen utvikl.- muligheter. Dekker kroppsøvingsbehovet Liten Regionalt senter for handball Ingen Uaktuell partner Betydning Idrettsmiljø Red. byutvikling og kultur. Ingen næringsut Betydning Regionalt senter handball 3 av 28

4 FOU/ NÆRINGSUTVIKL. STEDSUTVIKLING KULTUR inkl. idrett UTDANNING-/ KOMPETANSE-/ STUDENTMILJØ Tabell 1: Mulighetsstudie - matris e 0.2 Anbefaling Forskningsmiljø næring Utvikling av kunnskapsparken Styrking aksen Moan Røstad Ny portal Røstad Ny møteplass Utvikl. campus Røst. Miljøvennlig tettstedsutvikling Regionalt senter handball Utvikling idr.\miljø Storstue, møteplass alle generasjoner Fyrtårn utdanning, kompetanse, forskning. Attraktiv rekruttering nye studenter SYNERGIEFFEKTER Jfr. Alt. I Jfr. alt. I Jfr. alt. I Jfr. alt. I Liten Redusert p.g.a. bortfall FoU Jfr. alt I Jfr. alt. I Stor Jfr. alt. i, men red. pga. FoU Jfr. Alt I Jfr. alt. I Jfr. alt. I Stor Jfr. alt I, men red. pga. redusert tilbud til studentene Ingen Ingen synergieffekt på FoU/næringsutv Liten Liten synergieffekt Betydning Styrker Moan handballsenter, idrettsmiljøet, møteplass. Liten Ingen synergief. kompetanse, forskning Noe på stud.miljø/idrett Nettverksgruppen har følgende anbefalinger: Ut fra de synergieffekter Trønderhallen vi gi både for Levanger-samfunnet generelt og næringslivet, innbyggerne og studentene spesielt, er det meget viktig at prosjektet søkes realisert ut fra det opprinnelige konsept. Alt. IV bør utredes nærmere. FoU delen bør da vurderes lagt i tilknytning til møteplass/foajé. Møteplass/foajé i alt. IV bør vurderes delvis integrert med nabohall. De inntektsbringende elementer søkes opprettholdt. I tillegg vurderes om det gir noen økonomisk gevinst å legge en eventuell svømmehall i tilknytning til foajé. FOU-delen blir svært viktig i den framtidige utviklingen av Røstadområdet som en kunnskapspark for hele regionen, med Sykehuset Levanger, HuNT, HiNT og Innherred samkommune som sentrale aktører. FOU-delen søkes realisert som en egen del med Statsbygg som byggherre. Oppstart bør skje samtidig med resten av prosjektet. FOU-delens innhold avklares opp mot de interesserte aktører innen FoU-miljøet i regionen. Innherred samkommune anbefales å ta ansvaret for de nødvendige avklaringer. For at selve idrettshallprosjektet med tilhørende anlegg skal kunne realiseres, vil nettverksgruppa anbefale at det opprettes kontakt med (med utgangspunkt i den underdekning prosjektet har pr. dato på driftssida): Fylkeskommunen/Levanger vgs om leie av hallen ut over det behov som dekkes av eksisterende hall HiNT og Fylkeskommunen/Levanger vgs bør fortsette sine samtaler om utvikling av 4 av 28

5 kroppsøvingstilbud spesielt innenfor ballidrettene fotball og håndball. I tillegg til å utvikle attraktive tilbud for elever i den videregående skole og for studentene, vil et slikt tilbud både ha stor for utvikling av idrettsmiljø i regionen og kunne sikre driften av hallen/merbruk av hallen. Repr. Johan Solem er ikke enig i denne konklusjonen. Stiller seg derfor ikke bak siste setning. SiNoT vurderer om det allerede nå er mulig å legge noen av sin aktiviteter til hallen og si noe mer konkret om hvilke aktiviteter som på sikt kan legges til hallen uten større investeringer med sikte på å gi hallen større driftsinntekter. Muligheter for fylkeskommunal deltakelse i prosjektet undersøkes. Det innledes forhandlinger med Levanger kommune om støtte til drift av hallen. Mulighetene for kommunal deltakelse undersøkes. Muligheter for utvidelse av konseptet med svømmehall, undersøkes mht. synergieffekter dette vil ha for opprinnelig prosjekt deriblant økonomisk gevinst. Entrepriseform bør vurderes med sikte på reduksjon av kostnadene. Bl.a. bør todelt totalentreprise (en totalentreprenør byggfag og en totalentreprenør tekniske fag) vurderes. En nærmere gjennomgang og kvalitetssikring av det oppsatte budsjett for driftsutgifter og inntjening. Røstadhallprosjektet har et så interessant konsept at nettverksgruppa vil anbefale Trønderhallen Eiendom AS å gå videre med sikt på å få realisert prosjektet. Det er da spesielt driften de første årene som må vurderes nøye mht. investeringens størrelse og realisme og muligheter mht. til driftsinntektene. 5 av 28

6 1 NETTVERKSGRUPPA 1.1 Nettverksgruppas sammensetning Etter initiativ fra HiNT og med utgangspunkt i møte på HiNT ble det enighet om å etablere en nettverksgruppe med representanter fra de inviterte partene SiNoT, Nord- Trøndelag fylke, Høgskolen i N-Trøndelag, Levanger Håndballklubb, Statsbygg, arkitektfirmaet Hellebust og Meland og Levanger kommune. Gruppen fikk følgende mandat: "Nettverksgruppen skal innen 1. februar 2004 avklare det økonomiske grunnlaget for å etablere flerbrukshall på Røstad." Den etablerte nettverksgruppen har følgende representasjon: Navn Institusjon Merknad Vidar Venås Levanger Håndballklubb Leder LHK Kristian Eldnes Levanger Håndballklubb Steinar Nebb Høgskolen i Nord-Trøndelag Dekan Britt-Inger Volden Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelaglag Direktør Frida Tove Meland Arkitektkontoret Hellebust og Meland Kjetil Lehn Statsbygg Regiondirektør Johan Solheim Nord-Trøndelag fylkeskomm Fylkesskolesjef Petter Haugan Tiltrer gruppen etter behov Alf Birger Haugnes Levanger kommune Ass. rådmann Odd Håpnes Levanger kommune Kultursjef Arild E. Pettersen Levanger kommune Gruppesekretær Tabell 2: Deltakere i nettverksgruppa For nærmere kontakt er adressene til medlemmene i nettverksgruppa vist i eget vedlegg, vedlegg Nettverksgruppas medlemmer Rolle Som sammensetningen av nettverksgruppa viser, består denne av sentrale aktører i bruken og eventuell utvikling av en flerbrukshall på Levanger/regionen. Gruppemedlemmes rolle i arbeidet med denne rapporten har derfor vært: Si noe om behovet i dag Hvordan hallkonseptet kan utvikles over tid Hvilke synergieffekter bygging av en flerbrukshall i forskjellige alternativer kan gi for Levanger/regionen De anbefalinger som framkommer i denne rapporten, er derfor kun en påpeking av muligheter og videre anbefalinger til eierne av prosjektet for å kunne gå videre for å kunne realisere prosjektet for å gjøre prosjektet liv laga. De anbefalinger som gruppas medlemmer her har gitt, står kun for gruppas/gruppe medlemmenes vurderinger og binder ikke opp den/de institusjoner/organer det enkelte medlem representerer i eventuelt senere samtaler. 6 av 28

7 2 STATUS 2.1 Tippemiddelsøknad Tippemiddelsøknad Trønderhallen Eiendom A/S har søkt om et tilskudd på kr , - fra spillemidlene. Søknaden ble i 2003, av fylkeskommunen, vurdert til å være i formell stand. Siden noen av forutsetningene er endret må det forventes at fylkeskommunen vil vurdere den fornyede søknaden for 2004 på nytt mht. til godkjenning Kommunalt vedtak: Trønderhallen er gitt høyeste prioritet i kommunens plan for idrettsanlegg. I møte , sak 69/01, Søknad om kommunal garanti for spillemidler flerbrukshall på Røstad, gjorde kommunestyret følgende vedtak: Levanger kommune er villig til å stille nødvendig garanti for mottatte spillemidler slik det kreves i Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv Prosjektering Prosjektet inneholder langt mer enn en ren idrettshall. Som det heter i forprosjektet: Et overordnet mål for prosjekteringen er å skape et sted som gir sosiale og aktive tilbud til flere grupper av befolkningen. Sju områder framheves særlig: Et møtested hvor det gis mulighet for mangfoldig aktivitet for alle barn og unge Et sted med tilbud til alle generasjoner, god tilgjengelighet for funksjonshemmede Gi mulighet for kommersielle tilbud kombinert med tradisjonell idrett Fokus på helsefremmende aktiviteter Kompetansebasert tjenesteyting, utdanning, utvikling, forskning Kombinasjon med servicenæringer, lege, fysioterapeut med mer. Mulighet for store arrangementer, messer, utstillinger, konserter med mer. Prosjektet er ført fram til et skisseprosjekt. Prosjektets tegninger er vist som vedlegg til notatet, vedlegg 1. 7 av 28

8 2.2 Lokalisering Gjennom ferdigstillelsen av gangbrua fra havneområdet til Holmhaugen, er prosjektet nå knyttet nært opp både mot sentrum/bykjernen og campus HiNT med ca studenter og ca. 200 ansatte. HiNT har anlagt ny parkeringsplass nedenfor hovedbygget. Med hallens lokalisering vil dennes parkeringsbehov med unntak av handikapbehovet være dekket gjennom sambruk med HiNT s parkeringsplasser. Ved etableringen av gangbrua vil også parkeringsplasser i havneområdet kunne benyttes ved større arrangement. I utformingen av prosjektet har en forsøkt å ivareta bl.a.: Underordner seg og spiller sammen med landskapet. Ikke å konkurrere med hovedbygningen og spille sammen med bevegelseshuset. Bygningen og Holmhaugen danner et nytt uterom og en ny portal til HiNT Figur 1: Lokalisering Anlegget vil med sin plassering forsterke kontakten mellom sentrum og HiNT, og med sin lokalisering ved den planlagte/delvis bygde turveg/gang- og sykkelveg i et bilfritt miljø. Lokaliseringen muliggjør tilkobling til fjernvarmeanlegget. 2.3 Kostnader De etterfølgende budsjetter ble satt opp i forprosjektet for Trønderhallen. En vurdering av realismen i dette og hvilke budsjett de andre alternative utbyggingsformene vil gi, vil stå meget sentralt i de vurderinger nettverksgruppen vil måtte foreta for å kunne si noe om prosjektet er liv laga. Tallene er ikke justert for prisstigning fra utarbeidelse av forprosjektet. Alle tallene er ekskl. FoU-delen del E. Finansieringsplan: Spillemidler (max 1/3 av byggekostnadene), inntil kr ,- Kommunal andel kr. 0,- Fylkeskommunal andel kr. 0,- Statlig tilskudd kr. 0,- Egenkapital, aksjer (andelsbrev) kr ,- Tilskudd fra næringslivet kr ,- Dugnadsarbeid kr ,- Gaver Andre tilskudd Lån kr ,- Sum finansieringsbehov kr ,- 8 av 28

9 Driftsinntekter (2005): Semesterkort studenter kr ,- Semesterkort andre kr ,- kr ,- Leie HiNT kr ,- Leie fra idretten, inkludert arrangement kr ,- Drift av kafeteria, kiosk, sportsutsalg m.v. kr ,- Messer og utstillinger kr ,- Kulturarrangement (4 pr. år) kr ,- Sponsorinntekter kr ,- Leie fra andre (fylkeskommunen, helsesportslag m.fl.) kr ,- Andre inntekter kr ,- SUM Kr ,- Driftskostnader (2005): Treningssenteret(Lønn, drift, varekostn. (kafeteria, kiosk, sportsutst.)) kr ,- Faste driftskostnader hall: Forvaltningskostnader hall (Administrasjon, forsikring, kontorhold, regnskap/revisjon, kommunale avgifter) kr ,- Driftskostnader hall (Driftspersonale, vedlikehold, renhold, Energi, andre driftskostnader) kr ,- kr ,- SUM Kr ,- Tabell 3: Finansieringsplan og driftsbudsjett Ved å benytte en avskrivning av anlegget med 2% pr. år og 7% (langsiktig fastrente) i rentekostnader på banklån og ca. 2,5 års avdragsfrihet, deretter nedbetaling over år, gir dette følgende resultatutvikling (forutsatt byggestart 2003): (Tatt fra forprosjektet) (I tusen kr.) Driftsinntekter Variable kostnader. -1, Faste driftskostnader Brutto driftsresultat Avskrivninger Netto driftresultat Netto finans Resultat etter finans Ekstraordinære poster Skatter Årsresultat Til egenkapital Disponering Tabell 4: Beregnet brutto driftsresultat og årsresultat Som det framgår, vil det være underskudd i de første 3-4 årene og et mindre overskudd i Deretter vil overskuddet øke pga stadig lavere kapitalkostnader. Dette kan gi grunnlag for forbedringer av anlegget og/eller reduserte leier til idrettslagene. 9 av 28

10 3 BESKRIVELSE Alt. utbygginger (Etappevis utbygging) 3.1 Etappevis utbygging hensikt Gjennom de alternative utbygginger ønsker gruppe gjennom etappevis utbygging å belyse: Hvordan kostnadsbilde endres(investeringer drift) ved å redusere deler av hallen Hvordan de enkeltes behov endres ved de forskjellige alternativene Hvordan synergieffektene påvirkes ved at de forskjellige elementer ikke bygges nå Ved utforming av alternativene har gruppa forsøkt å belyse hva både fjerning av FoU-delen, en idrettshall og en reduksjon av møteplassen, foajéen, serveringslokalene, undervisnings- /møtelokaler og treningssenter medfører. Det siste (alt. IV) innebærer at deler av disse elementene flyttes over i del B. 3.2 Alt. V Idrettshall Moan I debatten rundt realiseringen av flerbrukshall på Røstad, er bygging av en ren idrettshall på Moan brakt inn. I utgangspunktet kan også dette alternativet vært lokalisert på Røstad, men Trønderhall-prosjektet med sitt innhold er neppe realiserbart på Moan. Alternativet er ikke utredet. Å sammenligne dette alternativet med de andre alternativene fullt ut vil derfor ikke riktig og da heller ikke yte dette alternativet full rettferdighet. 3.3 Beskrivelse av alternativene DEL E DEL D DEL C DEL B FoU Idrettshall Idrettshall Hall div. idrettsaktiviteter DEL A Møteplass, foajé, serveringslokaler, undervisnings-/ møtelokaler, treningssenter Alt. II: Del D utgår Alt. I: Som vist ovenfor Alt. III: Del D og E utgår Alt. IV: Redusert del A Figur 2: Alt. utbygginger 10 av 28

11 3.4 Utviklingspotensialet Figur 3: Situasjonsplan med svømmehall Svømmehall Gruppa har ikke gått noe i dybden på hvordan prosjektet kan utvikles ut over det opprinnelige Trønderhallkonseptet. Det er imidlertid reist spørsmål om ikke en svømmehall kan bygges i tilknytning til flerbrukshallen. På skissen er det vist hvordan en svømmehall kan tilpasses prosjektet. Med de arealer som er tilgjengelig i området, kan prosjektet også utvides ut over dette, men en bør vurdere om ytterligere utbygging vil påvirke landskapsbilde negativt. For prosjektet vil lokalisering av en svømmehall inn i prosjektet selvsagt ha klar positiv for totalprosjektet. Gruppa har ikke kunnskap for å kunne gå nærmere inn på en vurdering av en eventuelle økonomisk gevinst (investeringer og drift) og synergieffekter en slik utvidelse av prosjektet kan gi. Dette må i tilfelle vurderes nærmere hvis det blir aktuelt med bygging av et slikt anlegg i Levanger. 4 MULIGHETSBESKRIVELSE Sentrale aktører 4.1 SiNoT. Ved å få bygd en flerbrukshall på Røstad, tror vi at avd. HiNT vil bli mer attraktiv slik at flere studenter vil søke seg til Levanger: Kroppsøvingsfasilitetene vil bli mye bedre, noe som er viktig i lærerutdanninga og for det idrettsfaglige studietilbudet fra årsenhet til masterstudiet. Forbedring av velferdstilbudet for studentene i forhold til den frivillige studentidretten og til den enkelte student ( treningsstudio mm). Viss det viser seg å være økonomi i å drive en cafe/sportsbutikk/bokhandel, vil det bli vurdert å etableres i lokalene. For SiNoT er det alt.1 Flerbrukshall som er aktuelt, event. med noe omdisponering av arealbruken i "hall nr 3" slik at en kan redusere arealene i inngangspartiet/myldrearealene. For SiNoT er ikke Moan et alternativ da det vi skal drive er knyttet opp mot HiNT og studentenes aktiviteter. 11 av 28

12 4.2 HiNT Det er i studieåret 2003/2004 registrert ca 2700 studenter ved HiNTs avdeling på Røstad. I overkant av 200 har sin arbeidsplass ved campus, knyttet til undervisning, forskning og utvikling, administrasjon, velferdstjenester og konsulentvirksomhet. Foruten HiNT er Studentsamskipnaden, Trøndelag kompetansesenter og Falstadsenteret etablert innenfor campus. HiNT sine behov i forhold til Trønderhallen anses å være tredelt: 1. Kroppsøvingsaktiviteter 2. Spesialrom for FoU-virksomhet 3. Eksamensavvikling og arrangement Høgskolens samlede leiebehov forventes å være godt ivaretatt innenfor en økonomisk ramme på ca kr ,- per år, der kroppsøvingsarealet representerer drøyt halvparten. (Basert på tidligere estimerte leiepriser per m2) Kroppsøvingsaktiviteter. Kroppsøvingsseksjonen er av den oppfatning at en idrettshall på Røstad vil være avgjørende for å ivareta og utvikle et, i nasjonal sammenheng, sterkt kroppsøvings- og idrettsfaglig miljø, der Bachelor i kroppsøving, idrett, friluftsliv og Master i kroppsøving er sentrale ansvarsområder. Seksjonen mener videre at en hall på Røstad studiested for ca 2500 studenter og arbeidsplass for ca 200 tilsatte, vil ha positive ringvirkninger i forhold til studentrekruttering ved hele avdelingen, studentmiljø og arbeidsmiljø. Studier: Innenfor fagområdene kroppsøving, idrett og friluftsliv tilbys det fra høsten 2004 følgende studier ved HiNT, avd. Levanger: Master i kroppsøving Bachelor i kroppsøving, idrett, friluftsliv Påbygning, bachelor i kroppsøving, idrett, friluftsliv Kroppsøving Idrett Friluftsliv Naturliv Fysisk fostring 120 sp 180 sp 30 sp (nytt) 60 sp 60 sp (nytt) 60 sp 30 sp 30 sp I tillegg tilbys Idrett 60 sp desentralisert til Meråker spesielt tilpasset idrettsutøvere på høgt nivå innen langrenn og skiskyting. Levanger har et svært begrenset tilbud om idrettshall som tilfredsstiller kravene til kvalitativ god undervisning på høyere nivå innen kroppsøving- og idrett. Sammenlignet med andre/ konkurrerende høgskoler er idrettshalltilbudet ved HiNT mangelfullt, og vi taper dermed i 12 av 28

13 konkurransen om studentene. Opprettelsen av Bachelor i kroppsøving, idrett, friluftsliv og Idrett 60 sp forutsetter på sikt etablering av en hall på Røstad. En hall på Røstad er en forutsetning for utvikling av nye studietilbud. Den vil trolig gi økt studiekvalitet og økt studentrekruttering Spesialrom for FOU-aktiviteter I tillegg til undervisning og veileding drives det utstrakt FoU-aktivitet av ansatte og studenter (master) tilknyttet kroppsøvingsseksjonen. I denne sammenheng er det opprettet en utholdenhetslab. i provisoriske lokaler. En hall vil øke mulighetene for- og kvaliteten på FoU-arbeid innen kroppsøving og idrett. Samarbeidsavtaler HiNT har i 2004, med utgangspunkt i kroppsøvingsseksjonen, inngått samarbeidsavtaler med Norges Skiforbund og Olympiatoppen. Avtalene omfatter i hovedsak utdanning, utvikling og forskning. Dette er med på å vise den posisjon fagmiljøet innen kroppsøving og idrett ved HiNT har i nasjonal sammenheng. Høgskolen er, og vil være en sentral samarbeidspart for skolens og den frivillige idrettens virksomhet på området. I denne sammenheng samarbeider vi bla med Levanger håndballklubb (LHK) om å tilby studier for håndballspillere på høgt nivå. En idrettshall på Røstad vil gi økte muligheter for samarbeid med lokale, regionale og nasjonale samarbeidsparter. Internasjonalisering: Kroppsøvingsseksjonen har samarbeid med høgere utdanningsinstitusjoner i Finland, Estland, Tyskland og England. Det er bl.a. et arbeid på gang om å opprette en internasjonal master i Sport og sosial work, der kroppsøvingsseksjonen er en av flere aktører. En idrettshall på Røstad vil kunne være et aktivum i forhold til studentutveksling, da dette vil gjøre Røstad til et mer komplett og dermed attraktivt studiested Eksamensavvikling og arrangement. Det stadig økende omfang av studieaktiviteter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling Levanger krever økt romkapasitet for eksamensavvikling. I de intensive eksamensperiodene vil Trønderhallen kunne tilby godt egnede eksamenslokaler, i nær tilknytning til campus for høgskolen. 4.3 Fylkeskommunen Levanger vgs Levanger vg skole er avhengig av hensiktsmessige kroppsøvingslokaler. Disse må ligge i skolen eller i skolens umiddelbare nærhet. Det blir nå investert over 80 mill kroner for å samlokalisere skolen. Det er da svært uhensiktsmessig for skolen å gå inn i en avtale om leie av kroppsøvingslokaler på Røstad da 13 av 28

14 dette vil skape vesentlige vansker for en god skoledrift, og medføre unødvendige problemer for elevene. 4.4 Fylkeskommunen Regional aktør Nord-Trøndelag fylkeskommune ser HiNT som en viktig samarbeidspartner innen FoUarbeidet. I denne sammenhengen er fylkeskommunen interessert i - og har - en dialog om hvordan vi kan bidra til å styrke dette arbeidet totalt i fylket. Fylkeskommunen mener en slik dialog er uavhengig av realiseringa av et bestemt byggeprosjekt. Vi stiller oss likevel ikke helt imot å delta videre om planer for å utvikle kompetansesenter for FoU-arbeidet knyttet til HiNT, Røstad, dersom dette ligge i HiNT sine prioriteringer. Høgskolen i Nord-Trøndelag har ett landets tyngste fagmiljø innenfor kroppsøving, idrett og friluftsliv, med årsenheter, bachelorutdanning og mastergradsstudium. Studiene rekrutterer studenter fra hele landet. For de videregående skolene i vår region er det nødvendig å se koblingsmulighetene i forhold det idrettsfaglige miljøet ved Høgskolen. I Levanger finner vi i dag høyt utviklede håndball- og fotballmiljø, som rekrutterer utøvere fra hele Midt-Norge. Arbeidsgruppen finner det interessant å legge føringer for at Levanger videregående skole bør utvikle idrettslinje med fordypning innenfor ballspill. 4.5 Stasbygg I Statsbyggs brev til Trønderhallen Eiendom AS dat 2.juli 2002, ble det presisert at festekontrakten til grunnarealene (tomten) på Røstad kun gjelder ved igangsetting (anleggsstart) før utløpet av Fristen kan man se bort fra - tilbudet gjelder inntil det er avklart hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre eller ut Statsbygg ønsker i sammenheng med tomten å presisere det som er sagt i brev til Trønderhallen Eiendom AS dat. 1.juli 2003 om veigrunn /P-arealer; "Dersom Statsbygg inngår avtale med HINT om ytterligere parkeringsareal, og dette kan nyttes av Trønderhallen, så vil det være et anliggende mellom Trønderhallen Eiendom AS og HINT hvordan leien til Statsbygg fordeles". Avtale om parkeringsareal er inngått, og P-plassen er nå realisert. Det vi vil fremheve, fordi det er vårt mål for oss å arbeide for miljøriktige løsninger, er at vi ser det som svært ønskelig at det etableres sambruk av P-plassen. Festetomten for hallen kan derved begrenses i størrelse (noe som også vil bidra til reduserte kosnader for prosjektet) Når det gjelder spørsmålet om Statsbyggs mulighet for å gjennomføre utbyggingen (skaffe investeringsmidler og stå som byggherre), kan følgende sies: Statsbygg har ikke anledning til å gå inn i prosjektet dersom det er knyttet risiko til å betjene investeringen. Statsbygg må ha sikkerhet i en langsiktig leiekontrakt med en juridisk enhet som ikke kan oppløses/gå konkurs. Dette betyr vel i realiteten at det må være HINT eller HINT i samarbeid med andre med tilfredsstillende garanti som kan være leietaker. Uten slik sikkerhet vil Statsbygg, som må finne finansiering innenfor Statsbudsjettet via Kurantordningen (Statsbygg kan ikke oppta lån), ikke ha anledning til å gå inn i prosjektet. Hvordan tilgangen på disponible kurante midler må sjekkes ut på det tidspunkt investeringen måtte bli aktuell. 4.6 Levanger kommune 14 av 28

15 4.6.1 Byutvikling Cittaslow Konseptet for Trønderhallen faller godt innenfor flere av punktene i medlemschartret for Cittaslow. Dette gjelder bl.a.: Byene skal iverksette en miljøpolitikk. Miljø defineres vidt Infrastrukturpolitikken skal legge vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle. Byplanleggingen skal ta vare på byens særpreg og historiske forankring. Kultur,miljø og estetikk legges til grunn for planleggingen. Sentralt i videreføringen av Cittaslow står utviklingen av det gode liv i byen. Med den nærhet, ivaretakelse av myke trafikkanter, ivaretakelse av landskap osv., vil Trøderhallen med sin lokalisering så nær bykjernen og havneområdet være et svært viktig element i opplevelsen av byen. I tillegg til at hallen med sin arkitektur og tilpasning til landskapet kan bli en attraktivitet i seg selv, vil den også bli en attraktiv arena både for idrettsungdom og andre, og bidra til å skape møteplasser for ulike aldersgrupper og interesser. Strategi for utvikling av Levanger by Styrking av sammenhengen/aksen Moan Sentrum Røstad, alle vil vinne på det; elevene v/barneskolen, ungdomsskolen, videregående og studentene. Hallen må også sees i sammenheng med etablering av Innherred Samkommune, hallen kan bli et regionalt senter for kultur- og attraksjonsutvikling Kultur Ved gjennomføring av Trønderhall-prosjektet vil Levanger få noe langt mer enn en idrettshall, noe som vil befeste posisjonen som kulturkommune. Hallen vil kunne bli et regionalt tyngdepunkt for håndball og andre innendørsidretter, noe som vil ha positive effekter både for LVS, HiNT og kommunen. Hallen vil bli kommunens storstue hvor det foruten idrettsarrangementer vil være mulighet for å arrangere store messer og kulturarrangementer Dette vil gi positive ringvirkninger for reiselivsbedriftene Kultur helse Levanger er foregangskommune i landet i forhold til kultur som virkemiddel i folkehelsearbeidet og deltar i utviklingsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Regionalt deltar vi i prosjektet Folkehelse i et distriktsfylke, der følgende deltar i tillegg til Levanger kommune: HuNT Forskningssenter, NT fylke, HiNT, Sykehuset Levanger, Fylkeslegen. Det samarbeides om praktisk utviklingsarbeid, utdanning og forskning. Et av hovedmålene for kultur- og helsearbeidet er kultur- og kulturdeltakelse for flere. Hallen vil også kunne bli en attraktiv arena for det frivillige kulturlivet utenom idretten. Arrangement Gjennom å fullføre Trønderhall-prosjektet vil Levanger befeste sin posisjon som kulturkommune. Hallen vil kunne bli et regionalt tyngdepunkt for håndball og andre innendørsidretter, noe som vil ha positive effekter både for LVS, HiNT og kommunen. Hallen vil bli kommunens storstue hvor det foruten idrettsarrangementer vil være mulighet for å arrangere store messer og kulturarrangementer, dette vil gi positive ringvirkninger for reiselivsbedriftene m.f. 15 av 28

16 4.6.3 Studentbyen Levanger som studentby Hallprosjektet vil kunne styrke rekrutteringsgrunnlaget for Høgskolen i N-Trøndelag generelt og HiNT Røstad spesielt. Kulturarrangement i samarbeid HiNT og Levanger kommune viktig for at studentene skal føle seg velkommen og trives i Levanger. Trønderhallen vil gjøre byen og høgskolen mer attraktiv og bli en møteplass for studenter og den øvrige befolkning Miljø Miljøhensynet er søkt ivaretatt gjennom følgende: Lokaliseringen gir lett tilgjengelighet fra eksisterende veg- og togforbindelser og gang- og sykkelvegforbindelse med ny bru over elva til og fra sentrum. Estetikk og opplevelse på Røstad er forsøkt ivaretatt i utformingen av anlegget gjennom at utforming og materialbruk spiller sammen med natur- og arkitekturomgivelsene. Bygget legges slik i terrenget at det i liten grad eksponeres for store klimapåvirkninger, og det vil ikke være utsatt for lokal støy eller luftforurensning. Det skal i mest mulig grad benyttes naturmaterialer med lang levetid og lite vedlikehold Energieffektivitet og energifleksibilitet ivaretas ved bruk av arealeffektivitet i planløsning, god varmeisolering i byggets ytterflater, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og fleksibelt oppvarmingsanlegg. Prosjektet skal tilkobles fjernvarmeanlegget og vil ha stor for driftingen av biobrenselanlegget på Røstad Næringsutvikling Utvikling av Innherred kunnskapspark - Røstad Gjennom byggingen av det kommunale næringsbygget på Røstad er den første etableringen i tråd med konseptet for Innherred kunnskapspark på plass. I dag er det 4 leietakere i bygget innenfor kunnskapsrettet virksomhet. Det er ingen ledige lokaler i bygget i dag. Kunnskapsparken har som visjon/forretningsidé: Innherred Kunskapspark skal gjennom lokalisering og nettverksbygging være en ledende arena for næringsutvikling og kompetanseoppbygging. Gjennom samspillet mellom forskning, utdanning, forvaltning og bedrifter legges grunnlaget for økt verdiskapning i regionen. Følgende satsingsområder for kunnskapsparken ble pekt ut: Elektronikk Bioteknologi Energi/Gass Helse/Miljø Kunnskapsparken vil i tillegg bli bygd opp rundt fagområdene/støttefunksjonene pedagogikk, ledelse og kvalitetsutvikling. Dette gir følgende integrerte modell for satsingsområdene 16 av 28

17 Pedagogikk Elektronikk Energi/gass Ledelse Bioteknologi Kvalitetsutvikling Helse/miljø Satsningsområder Gjennomgående fagområder/støttefunksjoner Figur 4: Integrert modell for satsingsområdene Innherred kunnskapspark I denne sammenhengen vil Trønderhallen med FoU-delen sammen med HiNT, miljøet i næringsbygget, HuNT og Sykehuset Levanger, være svært en viktige brikker innenfor den integrerte modellen som er lagt til grunn for etablering av Kunnskapsparken. 4.7 Levanger Håndballklubb Markedsundersøkelsen 1999/2000 Ved at det blir mer hallkapasitet vil det føre til at flere kan trene til bedre tidspunkt. Det gjør at vi kan forvente en økning i bedrifts- og mosjonsidretten. Disse er i dag skuvd ut av hallen. Det samme kan sies om volleyball, basket, bordtennis, tennis, friidrett og turn. Alle de ligger i dag litt nede fordi at rammebetingelsene angående halltid er dårlig. Ved at det kommer en større hallflate gir det nye muligheter angående sportslige arrangement som for eksempel turn-, volleyball-, handball-, judo-, fotball og studentturneringer. Det er kun alt. I som dekker idrettens behov for halltid ut fra de ønsker og eventuelle nye hallidretter. Handballklubbens behov er ca. 70 timer i uka på kveldstid og ca. 300 timer i helgene til kamper Levanger Håndballklubb Visjon - mål LHK skal bli den ledende på lagidrett i Nord-Trøndelag. Klubben skal tilrettelegge for talenter i Nord-Trøndelag for å kunne utvikle seg til elite- og landslagsspillere. Spillere, media, sponsorer og publikum setter krav til fasiliteter når de skal trene eller oppleve toppidrett. Dagens arenaer tilfredsstiller ikke fremtidens krav angående dette. Det å tilby god trenings- og kamparena vil være avgjørende for om våre beste spillere vil velge å satse i Levanger. 17 av 28

18 Med Trønderhallen vil det være mulig å arrangere landskamper og større turneringer. På sikt vil det bety økt rekruttering og aktivitet blant barn og unge. Det vil igjen kunne føre LHK videre i å nå sine mål Regionalt senter for ballidrett toppidrettssatsing FoU Klubben skal arbeide mot videregående skole og HiNT for å etablere attraktive idrettsfaglige utdanningstilbud og legge til rette for at spillere kan kombinere utdanning og toppidrettssatsing. Levanger skal markedsføres som et naturlig valg for unge spillere som vil kombinere utdanning og toppidrettssatsing. Klubben arbeider også i samarbeid med HiNT for å knytte Olympiatoppen til Levangermiljøet. Gjennom samarbeidsavtale ønsker klubben å fremme samarbeid innenfor: Treningskultur Holdningsskapende arbeid Utveksling av kompetanse 5 SYNERGIEFFEKTER 5.1 FOU/Næringsutvikling Som det framgår av bakgrunnen for arbeidet med Kunnskapsparken, HiNTs planer vedr. behovet for utvikling av sin FoU-virksomhet, eksisterende virksomheters behov for et miljø innenfor FoU og næringsmijø generelt, vil Trønderhallen værer et meget viktig element i en slik ønsket utvikling. For Levanger kommune vil dette kunne bli et løft for den lenge planlagte næringsutviklingen på Røstadområdet. Det er viktig at den økende aktivitet og den positive utviklingen som har skjedd i kommunens næringsbygg gjennom etableringen av Labbnett, Mattilsynet, HuNT mm., blir videreført og forsterket innenfor kunnskapsrettet virksomhet. 5.2 Steds-/byutvikling Havneområdet vil i Levanger som i de fleste byer med sentralt beliggende havneområdet, med stor sannsynlighet bli det framtidige utviklingsområdet for byen. Sammen med den etablerte bruforbindelsen over Levangerelva, vil campusen på Røstad få en ny portal til sitt område. Trønderhallprosjektet med sine aktiviteter og møtested for innbyggerne, vil binde campus Røstad til sentrum med bykjerne og havneområdet. Etableringen vil også kunne forsterke området som et rekreasjonsområde for kommunens innbyggere med tilretteleggingen for myke trafikkanter gjennom gang- og sykkelvegnett, stier og attraktive friområder. 5.3 Kultur inkl. idrett Gjennom bygging av Røstadhallkonseptet, vil Levanger kunne oppnå følgende: Danne grunnlaget for et regionalt senter for idrett ballidrett. Et meget attraktivt idrettsmiljø gjennom HiNTs satsing på kroppsøving og et bedre samarbeid med Levanger vgs. Levanger Håndballklubb gjøres i stand til å nå sitt mål som den ledende klubb på lagidrett i Nord-Trøndelag, og målet om å kunne tilrettelegge for talenter i Nord-Trøndelag for å 18 av 28

19 kunne utvikle seg til elite- og landslagsspillere. Kulturell storstue for kommunen og regionen både mht. idrettsarrangement (landskamper) og andre større kulturarrangement. Vil være et viktig supplement eksisterende lokaler og planlagte lokaler. Gir muligheter for større arrangement. Hallen kan derfor bli et viktig element i en total pakke for utviklingen av kulturtilbudene i Levanger et element som ikke kan utvikles på et annet sted. Andre viktig elementer er utviklingen av de kulturelle møteplasser i bykjernen, Festiviteten, Moan, eventuelt Frol vgs etc. 5.4 Utdannings-/kompetanse-/studentmiljø HiNT er i dag i et konkurransemarked vedr. søkning til de tilbud de i dag har. Denne konkurransen vil neppe avta med årene. For å kunne nå opp i denne konkurransen vil både de tilbud som kan knyttes til FoU-delen, attraktivt tilbud innen kroppsøving og det idrettsmiljø Røstadhallkonseptet vil gi, kunne være avgjørende i utviklingen av høgskolen og da Levanger som studentby og en attraktiv arbeidsplass. I tillegg har høgskolen også stor for tilgang til kvalifisert arbeidskraft for eksisterende og framtidig næringsliv i kommunen og regionen. Som det blir pekt på av SiNoT, vil Trønderhallen med sitt fulle konsept være svært viktig for studentmiljøet. SiNoT peker også på sine muligheter til både å kunne flytte og utvikle sine aktiviteter ved etableringen av konseptet på Røstad. Dette vil igjen være svært viktig for i utviklingen av studentmiljøet i byen og igjen viktig i konkurransen om studentene. En vet også at et attraktivt idrettsmiljø er svært viktig for studentmiljøet. 19 av 28

20 6 KOSTNADER FINANSIERINGSMULIGHETER (I 1000 kr. Sammenligning forprosjekt 2005-nivå) Alt I er tatt fra forprosjektets beregninger for Trønderhallen/Levanger handballklubb har ikke funnet det formålstjenlig å gjøre noen ytterligere grove anslag på driftsresultat/ årsresultat av de enkelte alternativene med unntak av alt. III (FoU + 1 hall utgår). Tallene bør allikevel kunne gi en spennvidde for inntekter og utgifter for de andre alternativene. For alt. IV er det behov for ytterligere uttegning for videre vurdering. Antar at tabell 4 også vil gi en god indikasjon på hvordan utviklingen vil være over tid for disse alternativene. FoU-delen (del E) inngår ikke i kostnadsberegningene. TRØNDERHALLKONSEPTET (I tusen kr.) Alt. I Alt. II Alt. III Alt. IV Ikke bereg. FINANSIERINGSPLAN: (Ren idrettshall Alt. V Ikke bereg. Ikke bereg. Ikke uttegn Ikke uttegn Spillemidler inntil Kommunal andel 0 Fylkeskommunal andel 0 Statlig tilskudd 0 Egenkapital, aksjer Tilskudd fra næringslivet Dugnadsarbeid Gaver Andre tilskudd Lån Sum finansieringsbehov Som alt.iii? ?? DRIFTSBUDSJETT: Driftsinntekter (2005): Semesterkort Leie HiNT Leie fra idretten, inkl Drift av kafeteria, kiosk, sportsuts Messer og utstillinger Kulturarrangement Sponsorinntekter Andre (fylkeskom., helsesportslag) SUM (A) Som alt.iii? mill. kr.?? Driftskostnader (2005): Treningssenteret Faste driftskostnader hall SUM (B) Som alt.iii? mill. kr? Brutto driftsres. SUM (A) SUM (B) Som alt.iii? mill. kr? Avskrivninger Ikke bereg ? Netto finans ? Skatter 668? Årsresultat Som alt.iii???? Tabell 5: Finansieringsplan, driftsbudsjett og årsresultat for de ulike alternativer (2005) 20 av 28

21 Generelt bør det arbeides videre med å kvalitetssikre både muligheter for deltakelse i finansieringen av prosjektet, driftskostnadene og spesielt driftsinntektene. Utbyggere bør også se nærmere på entrepriseform med sikte på reduksjon av kostnadene. Andre lignede offentlige prosjekter har oppnådd store gevinster ved bl.a. todelt totalentreprise en totalentreprenør byggfag og en totalentreprenør tekniske fag. Tallene i tabell 5 er svært viktig i en vurdering mht. om prosjektet er realiserbart. For å kunne si noe mer sikkert om noen av alternativene ville ha gjort prosjektet mer realiserbart, burde denne tabellen vært mer fullstendig. I tabellen har en forsøkt å gjort noen mer eller mindre kvalifiserte vurderinger i hvilken størrelsesorden de enkelte alternativene vil ligge på ut fra de tall håndballklubben har lagt inn for alt. I og III. Ut fra tabellen synes alt. IV å kunne være interessant i en videre vurdering av hallprosjektet. Vil her anbefale at følgende forhold bl.a. blir undergitt en nærmere vurdering og eventuell utredning: En kritisk vurdering av foajéarealets størrelse ut fra behov. Mulighetene for å legge noe av de planlagte funksjonene i foajé inn i arealet avsatt til hall for div. aktiviteter (del B) uten alt for stor reduksjon i spillemiddeltilskuddet. Vurdere mulighetene for plassering av FoU-delen (del E) opp til Foajéarealet med tanke på mulighetene for flerbruk av arealer og bygningskonstruksjoner. Lokalisering av en svømmehall i tilknytning til foajé med tanke på flerbruk av tekniske anlegg tilknytet hallen og foajé. Tegne ut alternativet og foreta noen grove beregninger på de elementer vist i tabell 5 og gjøre noen vurderinger på eventuelle økonomiske gevinster på drifts og investeringssiden en samlokalisering av FoU-delen og svømmehall vil kunne gi. Kostnader vedr. bygging og drift av en eventuell svømmehall holdes utenfor utredningen. 21 av 28

22 7 VURDERING - ANBEFALING GENERELT TIL RAPPORTEN Gruppa anser denne rapporten som et innspill til Trønderhallen Eiendom AS for mulig å kunne realisere hallprosjektet. Om det er formålstjenlig å følge de anbefalinger som framgår av denne rapporten, og hvordan anbefalingene eventuelt skal følges opp, er vurderinger Trønderhallen Eiendom AS selv må ta. BESKRIVELSE ALT. UTBYGGINGER OG UTVIKLINGSPOTENSIALET Gruppa har vurdert 3 alternative utbygginger i tillegg til opprinnelig prosjektet. I mulighetsstudiet er også en ren idrettshall på Moan vurdert, jfr. kommentarene nedenfor. Gjennom vurdering av alternative har gruppa forsøkt å finne fram til utbyggingsformer som både ivaretar behovet, synergieffektene og bidra til bedre økonomi i prosjektet enn det opprinnelige. I rapporten er hall på Moan tatt med. Representanter for utbygger, Trønderhallen Eiendom AS, anser dette som et uaktuelt alternativ med de samarbeidspartnere og det konsept som er valgt for Trønderhallen. Alternativet er tatt med som et alternativ til Trønderhallkonseptet og ikke som et alternativ utbyggingsform for dette konseptet. Utbygging av en ren idrettshall er ikke utredet, og flere alternative lokaliseringer kan i et slikt tilfelle være aktuelt. Pr. dato er det kun Trønderhallkonseptet som er blitt underlagt kommunal behandling og fylkeskommunal behandling i forhold til tippemidler. Ingen utredninger/skisser forefinnes for et Moan -prosjekt. De vurderinger som følger av denne rapporten for dette prosjektet, er derfor svært mangelfulle. Ut fra de vurderinger de sentrale aktørene har gjort mht. de ulike alternativer, vurderinhg av synergieffektene og mulig økonomisk gevinst, synes alt. IV interessant redusert/deler av foajé integrert i en av hallene og felles foajé med FoU-delen og eventuell svømmehall tilknyttet anlegget. MULIGHETSBESKRIVELSE SENTRALE AKTØRER Med unntak av alt. V (Moan) viser tilbakemeldingen fra de sentrale aktørene her med unntak av Levanger vgs, at alle alternativene har kvaliteter. Spesielt er tilbakemeldingen på opprinnelig konsept samt alt..ii (redusert med en hall) og alt. IV (endret foajé) god. Mulighetsbeskrivelsen støtter derfor opp om konklusjonen ovenfor. I en del av mulighetsbeskrivelsene har en del aktører pekt på at mulig utvidet bruk av Trønderhallen. Dette gjelder SiNoT, HiNT og Levanger vgs hvis en hall ikke blir realisert på Moan. I tillegg er det samtaler på gang vedr. et tettere samarbeid mellom HiNT og Levanger vgs om utvikling innen kroppsøving. Fra flere av aktørene blir viktigheten av konseptets FoU-del presisert HiNT, kommunen og håndballklubben. Det er derfor viktig at denne delen søkes realisert samtidig med idrettshallen. Som det ovenfor er pekt på, bør en utbygging i tilknytning til foajé. Ut fa de signaler de sentrale aktører gir, bør mulighetene for utvidet bruk av hallen klargjøres og konkretiseres. Samtalene mellom HiNT og Levanger vgs om utvikling av kroppsøvingstilbud spesielt innen fotball og handball bør videreføres. Dette er viktig i en 22 av 28

23 vurdering av hvilket alternativ som bør velges og gi noen klarere signaler til finansieringsinstitusjonene av hallen. FoU-delen søkes realisert samtidig med idrettshallen. Mulighetene for Statsbyggs deltakelse i bygging av denne delen bør undersøkes. Kommunen/samkommunen bør ta initiativ til en avklaring opp mot aktuelle FoU-miljøer i regionen. SYNERGIEFFEKTER Synergieffektene er vurdert opp mot FoU/Næringsutvikling, Stedsutvikling, Kultur inkl. idrett og Utdanning-/Kompetanse-/studentmiljø. Også i forhold til disse vurderingene, kommer opprinnelig prosjekt, alt. II (redusert med en hall) og alt. IV (endret foajé) best ut. Dvs. de alternativer hvor FoU-delen er med. FoU-delen synes å være svært viktig for de synergieffekter prosjektet vil gi. Derfor viktig at FoU-delen blir bygd samtidig med idrettshallen. KOSTNADER FINANSIERINGSMULIGHETER Mht. realisering av prosjektet vil kostnadene ha avgjørende for om prosjektet kan realiseres. Med gapet mellom inntekter og utgifter i de beregninger og forutsetninger som er foretatt i forprosjektet, synes realiseringen av prosjektet vanskelig. Det er derfor viktig at alle tall kvalitetssikres og kostnadene søkes redusert f.eks. gjennom entrepriseform. De beregner som er gjort mht. de forskjellige alternativene er ikke tilfredsstillende for en sikker vurdering av om noen av alternativene bør utredes videre. Sikrere tall for noen av alternativene bør framskaffes. Ut fra de tall som foreligger, synes alt. IV (endret foajé) som svært interessant. Sammen med lokalisering av FoU-delen og eventuelt en framtidig svømmehall i tilknytning til foajé, kan vise seg å gi en bedre økonomi i utbyggingen. Det vises til de vurderinger som er foretatt i foregående kapittel, kap. 6. Alle tall i de foretatte beregninger i forprosjektet bør kvalitetssikres. Alternative entrepriseformer bør vurderes nærmere med hensikt å oppnå lavere investerinsbeløp. Samtidig bør alt. IV med en flytting av FoU-delen til foajé vurderes, beregnes og tegnes ut. Økonomisk gevinst ved en eventuell lokalisering av en svømmehall i tilknytning til foajé bør også vurderes. 23 av 28

24 Vedlegg 1: TRØNDERHALLEN - FORPROSJEKT Trønderhallen AS - situasjon SITUASJONSPLAN 24 av 28

25 FASADE MOT SØR FASADE MOT NORD FASADE MOT VEST FASADE MOT ØST 25 av 28

26 PLAN U/1 C-C PLAN U/1 A-A B-B C-C PLAN 2/3 A-A B-B 26 av 28

27 SNITT A-A SNITT B-B SNITT C-C 27 av 28

28 Vedlegg 2: Medlemmer i nettverksgruppa: Levanger Håndballklubb: Høgskolen i Nord-Trøndelag: SiNOT: Arkitektkontoret Hellebust og Meland: Statsbygg: Nord-Trøndelag fylkeskommune: Levanger kommune: Vidar Venås, leder Kristian Eldnes Steinar Nebb, dekan Britt Inger Volden, direktør Frida Tove Meland Kjetil Lehn, regiondirektør Johan Solheim, fylkesskolesjef Alf Birger Haugnes, ass rådmann Odd Håpnes, kultursjef Petter Haugan vil være tilgjengelig for gruppen etter behov. Sekretær for nettverksgruppen: Arild Pettersen, Levanger kommune, 28 av 28

Nord-Trøndelag Fylkskommune/Fylkesrådet v/t. Nøst Høgskolen i Nord-Trøndelag v/o.m. Kjerkol Levanger Kommune v/o.e. Thraning

Nord-Trøndelag Fylkskommune/Fylkesrådet v/t. Nøst Høgskolen i Nord-Trøndelag v/o.m. Kjerkol Levanger Kommune v/o.e. Thraning Notat Til: Nord-Trøndelag Fylkskommune/Fylkesrådet v/t. Nøst Høgskolen i Nord-Trøndelag v/o.m. Kjerkol Levanger Kommune v/o.e. Thraning Kopi: Fra: HiNT v/s. Nebb, T. Austheim og E. Solli Levanger Kommune

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN

LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN Levanger kommune Rådmannen LEVANGER KOMMUNE SOM GARANTIST FOR REALISERING AV TRØNDERHALLEN Levanger 20. april 2008 1 Notatets hensikt Hensikten med dette notatet er å vise den sterke viljen Levanger kommune

Detaljer

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING Trønderhallen, Røstad, Levanger - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 03.02.09 1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET Juni 2005: Intensjonsavtale

Detaljer

RØSTAD TRØNDERHALLEN

RØSTAD TRØNDERHALLEN FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN Fotomontasje sett fra havna Kommunalsjef Alf Birger Haugnes Formannskapet 13. mai 2009 1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET Juni 2005: Intensjonsavtale mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Levanger Kommune PROSJEKTPLAN Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Linje - organisasjon V e d ta k V e d ta k V e d ta k V e d ta k Prosjektorganisasjon

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Presentasjon på Landskonferansen for Bad, Park og Idrett Hamar - 10. juni 2015 Styreleder Eli Sætersmoen www.terningenarena.no

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK Bakgrunn Færder videregående skole skal bygges og stå klar til skolestart 2013. Midt i juni starter arkitektkonkurransen og skolens rom og funksjonsprogram er utarbeidet.

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Styringsgruppens møte nr 4

Styringsgruppens møte nr 4 Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4 Referat 4.0 Styringsgruppens møte 4 26/6-06 - Agenda 1. Bekreftelse av vegvalg 2. Finansiering av videre arbeid 3. Plan for iverksetting 4. Videreføring

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Byrådet er i bystyresak nr bedt om å utrede premissene for en fremtidig byarena i Bergen. Byrådssak 196/17 Konsept og lokaliseringsmuligheter for en «byarena» i Bergen ANSC ESARK-510-201537257-22 Hva saken gjelder: Bystyret og byrådet fattet i februar 2016 vedtak om å utrede to alternative

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER Dialogseminar 22. mai 2013 Framdrift utbyggingsprosjekt Dialogseminar 22. mai 2013 Alf Birger Haugnes 1 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER Lov om offentlige anskaffelser forskrift

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg LEDER SP Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg LEDER SP Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 14:00-15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen TRØNDERHALLEN Et regionalt svømmesvømme- og flerbrukshallanlegg Sett fra havna Sett fra alleen Orientering STATUS Trønderhallen formannskapet 16. desember 2009 Kommunalsjef Alf Birger1Haugnes Vedtak: STATUS

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst

Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Plassering av ny multifunksjonshall på Marienlyst Videre prosess: Tidsakse 2012 2013 2014 2015 2016 Signering av avtaler Etablering av MU Beslutning plassering hall Konseptutvikling hall? Beslutning relokalisering

Detaljer

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Nøkkeltall for Rogaland Ca 406 000 innbyggere 21 371 søkere til videregående i 2007 Kraftig elevvekst på 5 år; nesten 3000 nye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Stedsutviklingssamling på Røst 14.6.16 Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om stedsutvikling www.distriktssenteret.no Vår rolle i stedsutvikling -

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Litt om bakgrunn for kommunens ønske om tomt for ny ungdomsskole på Røstad

Litt om bakgrunn for kommunens ønske om tomt for ny ungdomsskole på Røstad Litt om bakgrunn for kommunens ønske om tomt for ny ungdomsskole på Røstad Orientering til HiNT-styret 17.1.2012 Rådmann Ola Stene og kommunalsjef Alf Birger Haugnes Orientering til HiNT-styre 17.01.2013

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon:

Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallenes rolle og misjon i hittersamfunnet. Visjon: Hitrahallene Møteplass nr 1. Møteplass som tilbyr aktiviteter som øker trivsel, trening, rehabilitering og sosialt samvær for både hitterværinger,

Detaljer

PRIORITERINGSLISTE CAMPUS KJØLNES

PRIORITERINGSLISTE CAMPUS KJØLNES PRIORITERINGSLISTE CAMPUS KJØLNES PORSGRUNN KOMMUNE 2007 INNLEDNING I november 2006 behandlet bystyret Prosjekt Campus Kjølnes der det enstemmig ble vedtatt å arbeide videre med tiltak ut ifra en forslått

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Ny fotballstadion i Sandnes

Ny fotballstadion i Sandnes Ny fotballstadion i Sandnes Tom Rune Espedal 16.10.2013 Planene har vært tilstede Status 2013 Vi har en oppgradert flerbruksstadion som har vokst med klubben. Sandnes Kommune har vist vilje og initiativ

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Cittaslowrådet Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow?

Cittaslowrådet Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow? Cittaslowrådet 2016-2017 Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow? Utfordring Hittil har både omtale av cittaslow og det som er vist til båret preg av å ikke i stor nok grad

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte Styringsgruppemøte 27.5.2014 Agenda 1. Økonomi og muligheter for faglig måloppnåelse i forprosjekt for CK2 i forhold til anbefaling til Høgskolestyret 2. Funksjonstilpasset arbeidsmiljø Vurdering av prosjektet

Detaljer