Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q Link:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond"

Transkript

1 Pareto Growth AS Kvartalsrapport per Q Link:

2 Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer ( porteføljeselskapene ) fastsettes av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter Pareto Forvaltning AS ( PF ). Det gjøres oppmerksom på at verdivurderinger gjennomføres to ganger årlig (årsrapporten og halvårsrapporten) med kvartalsvise justeringer. Verdsettelsen av selskapene i denne rapporten er per (European Private Equity and Venture Capital Association prinsippene) justert for inntekter/ kostnader, vesentlige hendelser og endringer i valuta kurser: Fram Exploration AS. Emisjonskurs Rex International Holding. Børskurs MultiClient Geophysical. Børskurs NordEnergie Renewables. Bokført egenkapital Master Marine/RMI. Verdi 2. prioritets lån Altona Mining. Børskurs Investeringsmandatet Pareto Growth er i exitprosess. Det foreligger ingen konkrete planer om ytterligere oppfølgingskapital i porteføljeselskapene. Fondet har per kvartalsslutt innkalt 89,9% av kommitert kapital. Pareto Growth AS er 100 % egenkapitalfinansiert. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS. Pareto Growth AS har forventet levetid til juni Direkteavkastning Pareto Growth ubetalte i tredje kvartal i overkant av NOK 38m til aksjonærene etter salg av Rex-aksjer. Pareto Growth forventer ytterligere tilbakebetalinger i løpet av første halvår Direkteavkastning (forts.) Pareto Growth har per kvartalsslutt utbetalt totalt NOK 273m til aksjonærene siden oppstart. Urealiserte verdier per kvartalsslutt er vurdert til NOK 130m. Tidspunktet for videre utbetalinger vil avhenge av utbetalinger/ realiseringer i de underliggende porteføljeselskapene. Midler fra foretatte investeringer skal ikke reinvesteres og vil bli utbetalt til investorene. Valuta Ingen av investeringene er i øyeblikket valutasikret. Alle selskap er i NOK med unntak av: - Rex International Holding, SGD - NordEnergie Renewables, EUR - Altona Mining, AUD Annenhåndsomsetning Forvalter har ikke registrert omsetning i Pareto Growth AS aksjen i løpet av kvartalet. Verdijustert egenkapital («VEK) per Pareto Growth har siden oppstart en verdiutvikling på minus 13% (200 til 173). Siste halvår har vært en utfordrende periode drevet av en sterkt fallende oljepris og den negative utviklingen i Fram (det refereres til nærmere detaljer på hvert enkelt porteføljeselskap under samt tidligere oversendt infoskriv rundt utviklingen i Fram). (tall i millioner NOK) Selskap Segment "Lead investor Eierandel Utbetalt aksjonærene Urealisert Totalt, Pareto Growth SPT Group Oljeservice Altor Solgt RigNet Oljeservice Børsnotert Solgt Rex International Holding Energi Børsnotert Delvis solgt Fram Exploration Energi Rex Int. & Staur 16% NordEnergi Renewables Energi Smedvig 9% Multi Client Geophysical Oljeservice Børsnotert 19% MasterMarine & RMI Oljeservice Nordic Capital 0,4% & 13% Altona Mining Gruveindustri Børsnotert 1% Annet, inkl. kontanter 100% Totalt Antall aksjer VEK per aksje (NOK) per

3 Porteføljeselskapene Fram Exploration AS Norsk energiselskap etablert i 2007 Selskapet eier 95 % av Colorados største gasslease (Whitewater, acres) Selskapet er lease-eier på et større oljeleteområde i Nord-Dakota ( acres) Pareto Growth eier ca. 16 % av selskapet Selskapets største aksjonær er Rex International Evnen til å få vellykkede borekampanjer og gode produserende brønner Tilstrekkelig med kapital til å overholde sine forpliktelser i borekampanjen Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Utviklingen i oljepris i første omgang og gassprisen over tid Pareto Growth AS foretok en aksjebytte med REX International i fjor deler av FRAM aksjene ble byttet til aksjer i REX International. Pareto Growth solgte i juni og juli 2014 anslagsvis 80 % av disse aksjene for drøyt NOK 42m. De resterende ca. 20 % er i all hovedsak solgt med forsinket oppgjør. Aksjekursen på REX International var 38,0 singapore-cent ved inngangen til Avkastningen på den opprinnelige beholdningen av REX-aksjer er således over 50 %. Som beskrevet i separat informasjonsbrev til Pareto Growth sine aksjonærer, har FRAM vært i en svært krevende finansiell situasjon. Som en følge av dette har selskapet i januar 2015 foretatt en rettet emisjon mot dagens aksjonærer til NOK 2 pr aksje. Kursen priser Pareto Growths aksjer i FRAM til ca. NOK 10m. Pareto Growth valgte ikke å delta. Det ble tegnet for totalt ca. NOK 29m i emisjonen. Etter emisjonen eier Pareto Growth ca. 11% av FRAM. REX Internasjonal befestet sin posisjon som den største eieren i FRAM. Rex International Holding Ltd Oljeselskap notert på singaporbørsen i 2013 Raskt voksende oljeselskap med lisenser i Norge, USA, Oman og Trinidad Rex har utviklet et avansert og ukonvensjonelt leteverktøy som bruker standard seismikk-data for å «se oljen» og dermed vesentlig redusere antall tørre brønner. Teknologien har allerede vist overbevisende resultater i Oman samt under et flertalls blindtester. Rex sin evne til å finne og produsere olje Oljepris Selskapets pågående boreprogram Som tidligere nevnt byttet Pareto Growth i 2013 deler av Fram Exploration aksjene inn i Rex International. Pareto Growth eier etter salg samt oppgjør av salg med forsinket oppgjør mindre enn 0,1 % av børsnoterte Rex International. Aksjen har hatt en volatil utvikling siden Rex ble børsnotert i juli 2013 i Singapore. Pareto Growth har imidlertid solgt eller gjort avtale om salg med forsinket oppgjør av nesten alle aksjene, og samlet sett fått en gevinst på mer enn 50 % av inngangsverdien til Pareto Growth. REX-aksjen var per årsslutt notert til 38 singaporecent per aksje mot en børsnoteringskurs i 2013 på 40 singaporecent pr. aksje. Etter årsavslutning har FRAM inngått avtale med salg av riggene i henhold til FRAM sin rett til å tiltre aktiva som beskrevet i aksjonærbrevet. Salget vil gi anslagsvis USD 5m til FRAM.

4 Porteføljeselskapene (forts.) NordEnergie Renewables NordEnergie Renewables («NER») er et energiselskap med hovedkontor i København Selskapets forretningsplan er å eie og drifte nøkkelferdige vindparker i land med solid statsøkonomi, med langsiktige tariffer Minimumsprisen per kwh er garantert av den tyske stat i prosjektenes levetid, 20 år. I Sverige har staten garantert markedsstyrte grønnesertifikater de neste 16 år Pareto Growth eier 8,8 % av NER Vindhastighet over tid (energi vindhastighet i tredje potens) Selskapets evne til å drifte parkene på en god og lønnsom måte Selskapets evne til lånefinansiering på attraktive betingelser Styret i Talanx (anerkjent tysk livselskap) stemte i november mot administrasjonens forslag for kjøp av alle aksjene i NordEnergie («NER») til EUR 3.6 per aksje. Budgivers begrunnelsen for avslaget var i hovedsak en ny strategi i konsernet samt 8% lavere forventninger til fremtidig produksjon fra NERs vindparker. De reduserte forventningene baseres på en detaljert og ny vindstudie gjennomført av tredje part. Styret og administrasjonen i NER arbeider videre med exit alternativer uten at aksjonærene har blitt informert om konkrete prosesser. Multi Client Geophysical AS Norsk seismikkselskap etablert i 2007 Selskapet har som forretningsområde å planlegge, skyte, prosessere og selge høykvalitets 2D og 3D seismikk til oljeselskaper Eier ikke seismikkskip, men leier inn ved behov Nøye vurdering av hvilke områder hvor det skal skytes seismikk Behov for betydelig pre-funding Gode relasjoner til oljeselskapene Oppbygging av et godt seismikk-bibliotek Avhengig av relativt få nøkkelpersoner Multi Client Geophysical AS («MCG») har på linje med øvrige seismikkselskaper hatt et svakt Omsetningen for de ni første månedene ble USD 5,2m med et driftsresultatet (EBITDA) på USD -3,6m. Den svake perioden skal ses i lys av forretningsmodellen og et svært volatilt seismikkmarkedet. Oljeselskapenes betydelige kutt i budsjettene som følge av oljeprisfallet, har medført en midlertidig stopp i etterspørselen etter seismikk. MCG sitt bibliotek er på rekordhøyt nivå, USD 27,8m etter normale regnskapsmessige avskrivninger. Selskapet har ingen gjeld og drøyt USD 10m i kontanter ved avslutning av tredje kvartal. I løpet av fjerde kvartal har MCG mottatt fornyet og økt interesse for selskapets seismikk i Barentsregionen. En av utfordringene i exit-løpet er at administrasjon i NER og flere av hovedaksjonærene har høye forventninger til aksjekurs og således ikke ønsker å forfølge konkrete exitalternativer på EUR 2.8 EUR 3 per aksje. Gitt historien, ny vindstudie samt dagens marked, mener Pareto Growth det bør være attraktivt å vurdere eventuell interesse på disse nivåene. MCG har inngått flere nye avtaler om skyting av 2D seismikk og arbeider konkret med tiltak for å vokse samt diversifisere bibliotekporteføljen. I særdeleshet ser vi for oss at selskapet ønsker å befeste og utvikle sine nåværende posisjoner samt utnytte potensialet etter at Mexico har åpnet opp for internasjonale aktører som en konsekvens av energireformen. Operasjonelt har parkene fortsatt en oppetid på ca. 98% med en forventet årlig produksjon på 290 Gwh og en EBITDA på ca. EUR 20m per år. Styret og Pareto Growth har arbeidet for at NER skal bli et utbytte- («yield») selskapet som utbetaler store deler av den positive kontantstrømmen kvartalsvis. Forslaget skal behandles på den årlige generalforsamlingen til våren. Som tidligere nevnt har Pareto Growth lyktes med å få Henrik Krefting innvalgt som styremedlem (Henrik er også styremedlem i Pareto Growth).

5 Porteføljeselskapene (forts.) Master Marine AS og Rector Marinus Invest AS Master Marine er et norsk, offshoreserviceselskap etablert i 1997 Master Marine sin vesentlige eierandel er jackup flotellet Haven Haven har kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk og er et flotell med ~450 enkeltlugarer Hovedaksjonær Nordic Capital eier 86 % av Master Marine AS Rector Marinus Invest AS ( RMI ) er et holding selskap med eneste hensikt å eie interesser i Master Marine. RMI eier 6,5% av Master Marine. Pareto Growth eier 13,3% av RMI. Fremtidige kontrakter og generelt ratenivå Drift av Haven RMI tilbakebetalte i fjerde kvartal NOK 12m til aksjonærene etter Master Marines vellykkede refinansieringen i tredje kvartal Pareto Growth eier 13,3% av RMI. Altona Mining Ltd. Altona Mining er et gruveselskap med kontorer i Perth, Australia Selskapet er børsnotert i Australia Kobberprosjekter i Kylilathi, Finland og Queensland, Australia Selskapet er godt kapitalisert Pareto Growth eier 1,4 % av selskapet Utvikling i kobberpris Drift av gruven i Finland Utviklingen av Rosebyprosjektet i Australia Altona har mottatt ~USD 100m fra salget av gruven i Finland. Styret har besluttet å tilbakebetale ~80% til aksjonærene. Tilbakebetalingen har tatt noe lengre tid enn ventet da selskapet har måttet avvente en uttalelse fra skattemyndighetene i Australia. Endelig tilbakebetaling av AUS$0.15 per aksje er nå bekreftet 12. februar Pareto Growth AS eier 7,4m aksjer i Altona. Store uroligheter i oljemarkedet har truffet oljeservicesektoren hardt de siste kvartalene. Både Master Marine og RMI tar høyde for periodevis lav utnyttelsesgrad og vurderer enkelte mindre modifikasjoner på fartøyet for å imøtekomme etterspørselen. Haven i skrivende stund ikke levert årsrapporten, men hadde i tredje kvartal 2014 levert over dager med 100% oppetid. Haven går av kontrakt med ConocoPhillips i juli 2015 og har dags dato ikke annonsert noen ny kontrakt. Haven har per dags dato en god løpende kontantstrøm som benyttes til å nedbetale gjeld etter en utfordrende byggeperiode ( ). Haven er en attraktiv enhet med meget gode skussmål fra ConocoPhillips som sikrer operatørene høy opptid (ikke avhengig av værforhold), høy komfort uten bevegelser (enheten står på bunnen) samt relativt lave driftskostnader (ikke drivstoffkostnader). Altona vil etter foreslåtte transaksjoner være gjeldfritt med anslagvis USD 40m i kontanter. I Roseby (Australia) har Altona pågående samtaler med flere industrielle samt finansielle interessenter for fullt eller delvis salg av hele Little Eva prosjektet. Styret ønsker dags dato å holde kortene tett til brystet for å kunne forhandle frem en god løsning for dagens aksjonærer. Altona ble per kvartalsslutt priset til AUS$ 0,24 per aksje. Aksjekursen tilsvarer dagens kontantbeholdning i selskapet. Pareto Growth vurderer fortløpende en exit fra selskapet. RMI verdsettes til i overkant av NOK 4 per aksje. Gitt store korreksjoner i sektoren generelt er det kun verdien av 2. prioritetslånet som er lagt til grunn i vurderingen av verdiene til Pareto Growth i Master Marine/RMI.

6 Disclaimer Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport. Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjons-memorandum). Master Marines, «Haven», i full drift på Ekofisk/Eldfisk. Bilde fra selskapets hjemmeside Ola T. Lyngstad Christian Helland Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter Forvalter Forretningsfører Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-epost: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

7 Til aksjonærene i Pareto Growth Investor AS PARETO GROWTH INVESTOR AS - 4. KVARTAL 2014: Pareto Growth Investor AS sitt eneste formål er å investere i Pareto Growth AS ( fondet ) og eier p.t. 23,6 % i fondet. Fondets investeringsmandat er å investere i oljeservice / oljeteknologi, energi, fiskeoppdrett og gruveindustri. Maksimum 20 % kan investeres i andre bransjer og maksimum 50 % kan investeres i én bransje. Forvalter av Fondet er Pareto Forvaltning AS som tilrettelegger beslutningsgrunnlaget for styret. Kvartalsrapport for Pareto Growth AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per (før utbetaling): Verdijustert egenkapital per (etter utbetaling): Siste omsatte kurs ( ): Siste ligningsverdi ( ): 86,85 kr 28,85 kr 51,00 kr 61,57 kr 1/1

Pareto Growth AS. Første kvartal 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond

Pareto Growth AS. Første kvartal 2014. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Pareto Growth AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond 08.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Detaljer

Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2013. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond

Pareto Growth AS. Kvartalsrapport per Q4 2013. Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Pareto Growth AS Kvartalsrapport per Q4 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond 08.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Første kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Fjerde kvartal 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets investeringer

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Tredje kvartal 2014 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS

Pareto Energy Solutions AS Pareto Energy Solutions AS Kvartalsrapport per Q2 2013 Link: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/private-equity-fond Oppsummering Forutsetninger for verdifastsettelsen Verdien av Fondets

Detaljer

Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2

Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2 Pareto Energy Solutions AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Private-equity-fond Forvaltningsteamet Ola T. Lyngstad Christian A. Helland Hans G. Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q2 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer