Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark"

Transkript

1 Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

2 Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt Hamar Grafisk produksjon: Tapir Uttrykk

3 Innhold 1. Innledning Hvem er boka for? Innholdet i håndboka Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet Hedmark som «flerkulturelt» fylke Hendelsene i Brumunddalen: Å snu en dårlig ting til en god ting Et senter blir til Noen som holder i trådene Å velge lokalisering Oppsummering av grunnlagsarbeidet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter - organisering, mål og målgrupper Organisering og forankring Målgrupper og målsettinger Tiltak i regi av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Utstillingsvirksomhet Formidlingsvirksomhet på Glomdalsmuseet Formidlingsvirksomhet, møteplasser og arrangement Kompetansehevingstiltak Nettverksskapende virksomhet Dokumentasjonsarbeid Erfaringer, flaskehalser og gode grep Senterets overordnede funksjon og rolle Senterets hovedvirksomhetsområder Veien videre Å skape et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Å drive et flerkulturelt senter Veien videre - det globale i det lokale

4 Forord Formålet med denne rapporten er å presentere og formidle erfaringer fra prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. Prosjektet har vært et sentralt tiltak fra handlingsplanen «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» som ble vedtatt av fylkestinget i Hedmark fylkeskommune har finansiert prosjektet, med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Glomdalsmuseets bidrag og samarbeid har også vært avgjørende for etableringen av senteret. Den flerkulturelle situasjonen i Hedmark innebærer både nye muligheter og utfordringer. Som en regional utviklingsaktør har Hedmark fylkeskommune gjennom en egen handlingsplan tatt utfordringene på alvor og iverksatt flere sentrale tiltak for å tilrettelegge for et flerkulturelt Hedmark. Opprettelsen av Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter er et viktig skritt på veien til en institusjonalisering av det flerkulturelle i Hedmark. En integrering av minoritetskulturer i en tung norsk kulturinstitusjon signaliserer et normaliseringsperspektiv. Senteret er et viktig instrument for integrering av innvandrerbefolkningen som vil kunne bidra til å styrke en felles sosial tilhørighet og bidra til at det utvikles relasjoner mellom ulike kulturelle grupperinger i det norske samfunnet. Prosjektet har gjennomført ulike tiltak og underprosjekt og man har tatt i bruk forskjellige metoder for kunnskaps- og kompetanseheving, nettverksoppbygging, relasjonsdannelse og formidlingsarbeid. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter er resultatet av politisk velvilje på fylkesnivå, samt et teamarbeid der flere aktører har deltatt konstruktivt og med entusiasme i prosessen. Fra 1. januar 2006 fungerer senteret som en permanent og integrert, men synlig del av Glomdalsmuseet. Denne integrasjonen har skapt flere viktige synergieffekter og gjensidig berikelse. Forskningsarbeidet som ligger til grunn for denne boka, er utført av forskerne Kirsten Lauritsen og Marko Valenta ved SINTEF Teknologi og samfunn IFIM. Jeg håper at håndboka kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å inkludere etniske minoriteter og utvikle en felles tilhørighet til det norske samfunnet.

5 Som prosjektleder vil jeg takke alle som har deltatt i arbeidet og medvirket til det gode resultatet som har Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter som sluttprodukt! Mostafa Pourbayat prosjektleder april 2006

6 Innledning

7 Det globale i det lokale Denne boka er skrevet på bakgrunn av en kartlegging og evaluering av arbeidet med etablering av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark fylkeskommune. Senteret er tilknyttet Glomdalsmuseet på Elverum. Opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter var et av tiltakene fra en handlingsplan for et flerkulturelt Hedmark som ble vedtatt av fylkestinget i september Tiltaket ble utredet nærmere i løpet av høsten 2001 og våren I 2002 fattet fylkestinget følgende vedtak: - Fylkestinget vedtar iverksettelse av et prosjekt med sikte på opprettelsen av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. - Prosjektet lokaliseres og organiseres som en integrert del av Glomdalsmuseet i Elverum, Gjennomføring av prosjektet er avhengig av ekstern finansiering og at økonomiplanen gir rom for prosjektet. - Utlendingsdirektoratet og Norsk Utvandrermuseum inviteres til samarbeid om prosjektet. Handlingsplanen - «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» - har vært et viktig instrument for å utvikle arbeidet med det kulturelle mangfoldet i Hedmark fylke, ikke minst fordi den i motsetning til mange handlingsplaner ikke har levd sitt liv i en kontorskuff. Tiltakene i planen er ført ut i livet alle som en. I så måte er arbeidet med handlingsplanen en suksesshistorie. Dette bildet står i sterk kontrast til en del medieoppslag i hovedstadspressen tidlig på nittitallet. På den tida ble fylket gjenstand for mye negativ oppmerksomhet knyttet til en serie rasistiske hendelser i Brumunddal. Hva har skjedd siden da? Hvordan har Hedmark fylkeskommune møtt disse utfordringene og hvordan er man kommet dit at en i dag har etablert et permanent senter for flerkulturell kunnskap og kompetanse? Bakgrunnen for denne håndboka er et ønske om å gi svar på disse spørsmålene. Svarene har aktualitet for alle landets fylker rett og slett fordi det bor nasjonale minoriteter og innvandrere i alle fylker. Mange steder beskrives dette som en berikelse for både majoritet og minoriteter. Men over hele landet opplever man også at minoriteter møtes med skepsis og diskriminering, på arbeids- og boligmarkedet så vel som i kommuner og nabolag. Dette handler om relasjoner, og utgjør utfordringer for både offentlige instanser, privat næringsliv og i de daglige møtene mellom mennesker med ulik bakgrunn. For å kunne møte disse og andre utfordringer, trengs det både ny kunnskap, kompetanse og arenaer for kulturmøter. Hedmark fylke har skapt et flerkulturelt senter som man ønsker skal være et kraftsenter for en slik virksomhet.

8 Innledning Med denne håndboka ønsker man å spre Hedmarks erfaringer, i håp om at andre kan bruke dem for å bygge opp noe tilsvarende. Boka inneholder noen av byggesteinene som har utgjort grunnmuren for det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret i Hedmark. Andre fylker må kanskje finne noen andre løsninger. Det finnes fallgruver og det finnes løsningsmodeller som ikke kan kopieres til andre steder fordi de rett og slett er bygd på lokale forutsetninger som ikke finnes over alt. Vårt håp er likevel at mange av erfaringene lar seg overføre. Vi tror det er mulig å finne inspirasjon både når det gjelder etableringen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter og når det gjelder de mange konkrete tiltakene som er gjennomført. Våre analyser av senterets etablering og virksomhet baseres på intervjuer med personer som har vært sentrale i opprettelsen av senteret, personer som har vært med på å organisere og gjennomføre ulike tiltak, samt ulike kategorier brukere. Disse dataene har vi kombinert med en systematisk gjennomgang av rapporter, interne evalueringer, hjemmesider, arbeidsdokumenter og annen dokumentasjon som senteret alene, eller i samarbeid med ulike samarbeidspartnere, har laget. 1 Hvem er boka for? Håndboka er aktuell for politikere og administrasjon i fylkeskommuner og kommuner, ansatte innenfor relevante felt som kultur, skole, flyktningarbeid, museer, personer med minoritets- eller majoritetsbakgrunn kort sagt: den er for alle som har interesse av å arbeide for en positiv utvikling av relasjonene mellom minoriteter og majoritet i Norge. Erfaringene handler for det første om forarbeidet til og etableringen av senteret. Her finnes informasjon på overordnet nivå om alt fra forankring på ulike nivåer til lokal gjennomføring. For det andre handler det om senterets arbeid, med beskrivelser av enkelttiltak og erfaringer knyttet til de ulike tiltakene. Dette gjør det mulig for en institusjon som planlegger å gjennomføre lignende tiltak å finne ideer til prosjekt og tiltak, plukke ut enkelttiltak og studere erfaringene man har med forarbeid og gjennomføring. I tillegg til å kunne ha en utadretta funksjon, kan boka også tjene til å informere om senterets arbeid og innretting internt i Hedmark fylke. Gjennom å gjøre senteret mer kjent, tydeliggjøre hva interesserte samarbeidsparter kan bruke senteret til og hvordan det er mulig å tenke samarbeid i tida framover, kan boka forhåpentligvis også bidra til å forankre arbeidet ytterligere lokalt. Når flere blir oppmerksomme på 1 En oversikt over rapportene finnes i litteraturlista.

9 Det globale i det lokale den ressursen som ligger i senteret, er håpet at det kan komme initiativer fra flere kanter, ikke bare fra senteret. En målsetting her er å knytte bånd mellom ulike etniske grupper som har Hedmark som sin base og det ordinære kulturarbeidet i fylket. Her har Glomdalsmuseet og det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret en nøkkelrolle, sammen med andre parter som kommuner, skoler, kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner, samt lag og foreninger som organiserer innvandrere og nasjonale minoriteter. Innholdet i håndboka I boka vil du finne eksempler på gode grep, men også flaksehalser og tidkrevende prosesser. Hedmark fylkeskommune er stolte over det de har fått til og ikke uten grunn. Tanken bak er imidlertid ikke å lage ei «skrytebok», men heller å sette lokale erfaringer i arbeid, sånn at flere kan få glede av dem. Det er mye å lære også av det som ikke gikk akkurat som man hadde tenkt. Du vil finne erfaringer fra politikere, idemakere og administrativt ansvarlige, prosjektets styringsgruppe, samarbeidspartnere og nettverk, fra dem som har gjennomført tiltakene og fra dem som har vært målgrupper for tiltakene. Jobben er langt fra ferdig. Å skape og drive et slikt senter innebærer mange utfordringer også i årene framover. Akkurat nå skal vi imidlertid stoppe litt opp og se på hva som er oppnådd og hva erfaringene så langt kan lære oss om veien videre i Hedmark. Kanskje kan nettopp det at arbeidet er under veis gjøre at tankene bak beslutningene og dilemmaene før man velger retning, er ferske og lettere tilgjengelige. Kapittel to presenterer et bakteppe for etableringen av Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter, de politiske hendelsene som lå til grunn og de planer og vedtak som dannet grunnmuren i senterets tilblivelse. I kapittel tre finner du en beskrivelse av senterets organisering, 10

10 Innledning målsettinger og målgrupper. I kapittel fire beskrives de tiltakene senteret har vært involvert i, erfaringene med planlegging, arbeidsmåter og gjennomføring. Det knyttes oppsummering av erfaringer til hvert av tiltakene, både fra de som planla og gjennomførte og fra de som var målgruppene for tiltakene. I stor grad var dette barn og unge. Kapittel fem oppsummerer erfaringer og vurderinger på tvers av tiltakene, og når det gjelder etableringen og arbeidet ved senteret i sin helhet. Tanker om veien videre er hovedinnholdet i kapittel seks. Som vedlegg vil du finne litteraturreferanser, nyttige lenker og informasjon om mulige kontaktpersoner. Adressene gjør det mulig å ta kontakt med sentrale nøkkelpersoner som kan gi ytterligere informasjon om helt konkrete deler av arbeidet. Ikke alle vil ha nytte av å lese boka fra perm til perm. De enkelte kapitlene kan leses separat, ut fra hva slags informasjon leseren er ute etter. For noen vil det være den konkrete informasjonen knyttet til de enkelte tiltakene som er mest nyttig. God lesing! 11

11 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet

12 Det globale i det lokale Hedmark som «flerkulturelt» fylke Hedmark fylke har en lang forhistorie som et flerkulturelt fylke, med skogfinner, sørsamer, sigøynere og reisende som markante deler av befolkningen. Forfattere, kulturpersonligheter, politikere og andre representanter for de nasjonale minoritetene har vært sentrale i å prege Hedmark som et fylke der kulturelle spørsmål har stått høyt oppe på den regionale dagsorden. De siste tjue årene har fylket i tillegg tatt imot flyktninger fra en rekke land. Denne mangfoldige kulturhistorien gjenspeiles også i at Høgskolen i Hedmark allerede i 1980 var på banen med å utvikle studietilbud som ga flerkulturell kompetanse til en rekke forskjellige yrkesgrupper. 2 De var da blant de første høgskolene som utviklet en egen flerkulturell utdanning, beregnet på ansatte i offentlig sektor som på en eller annen måte var engasjert i bosetting av flyktninger. I regionen hadde man også Utvandrermuseet, som hadde fokus på Norge som avsenderland av migranter til Amerika. Og man hadde Namibiaforeningen og Elverum folkehøgskole som i en årrekke har hatt elever fra afrikanske land som et viktig innslag blant elevene. Det siste skuddet på stammen er utviklingen av et nasjonalt senter for de reisende ved Glomdalsmuseet. Tanken er at det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret ved Glomdalsmuseet skal inngå som et ledd i en flerkulturell satsing som gjenspeiler det mangfoldige befolkningsgrunnlaget i fylket. Hendelsene i Brumunddalen: Å snu en dårlig ting til en god ting På slutten av 80-tallet var Brumunddal nærmest for et skjellsord å regne. Det var flere hendelser som rammet innvandrere, fra spytting i ansiktet til brenning av et Ku Klux Klan-kors på Mjøsisen, knuste vinduer og dynamittattentat mot en innvandrerbutikk. Flere av de landsdekkende avisene avslørte i 1991 at rasistiske elementer hadde fått fotfeste i bygda. Da det ble kjent at Arne Myrdal skulle tale i byen fredag 20. september 1991, ble det mobilisert på alle fronter mennesker møtte fram og vendte ham ryggen. «Å vende rasistene ryggen» ble i tida etter en talemåte over hele landet, med en konkret referanse til det som skjedde under dette folkemøtet. Gjennom denne handlingen bidro Brumunddal til å redusere det stigmaet som medie-oppmerksomheten rundt de rasistiske episodene i bygda hadde gitt dem nasjonalt. 3 Det var en viktig symbolhandling som nærmest snudde det skamfulle stempelet til noe man kunne være stolt av. Det bidro sterkt til å snu en dårlig ting til en god ting. 2 Dette studietilbudet hadde navnet «Innvandrerpedagogikk», og ble senere til «Migrasjonspedagogikk». 3 Hendelsene i Brumunddal er beskrevet av blant annet forskerne Yngve Carlsson, Tore Bjørgo og Thomas Håland (NIBR Pluss-serie 2001/4). 14

13 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet Samtidig var det åpenbart for alle at problemene ikke var løst med det. Både lokalt i Brumunddal og i Hedmark fylke prøvde man på ulike arenaer å finne fram til tiltak for å få bukt med rasismen som ulmet. Flere har pekt på at hedmarkinger har et selvbilde som «romslige og rause», og at når noen blir støtt ut, er dette i strid med et slikt bilde. Mange var derfor opptatt av å gjøre noe. Barn og ungdom ble pekt ut som viktige målgrupper for dette arbeidet. Hvert år siden 1993 har fotballlaget Mathare United fra Kenya ladet opp til Norway Cup i Brumunddal. 4 Et annet mål handlet om å gjøre innvandrerne og de nasjonale minoritetene mer synlige i fylket og å bygge relasjoner mellom mellom «etniske nordmenn» og minoritetene. Det ble satt i gang en stor prosess med politiske drøftinger på fylkesnivå. Hedmark ble vedtatt som antirasistisk sone. Fylkeskommunen bevilget midler og det ble søkt og bevilget midler fra Utlendingsdirektoratet (UDI). På spørsmål om hvor viktig det som skjedde i Brumunddal var for den senere utviklingen i Hedmark, er det brei enighet om at hendelsen var avgjørende for senere politiske avgjørelser i fylket på det flerkulturelle området. Flere av de ansvarlige politikerne forteller at hendelsene utløste en politisk oppmerksomhet i fylket. Politikerne ble i større grad bevisste på sine muligheter og sitt ansvar for å gjøre noe positivt. At det som skjedde ble definert som rasisme, og at man erkjente det som problem, bidro til å forplikte politikerne til et langsiktig engasjement. Det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret er et av mange tiltak som har sin bakgrunn i dette engasjementet. Fylkeskommunen har i tillegg brukt midler på å styrke både fylkesbiblioteket og skolebibliotekene med nye bøker omkring det flerkulturelle feltet. Tilgangen til slik litteratur har vært vekslende, og fylkeskommunen ønsket å bidra til kunnskapsformidlingen på dette området, i samarbeid med bibliotekansatte i fylket. Man har dessuten planlagt dagskurs i kulturkompetanse for bibliotekarer og andre ansatte ved alle skolebibliotek og folkebibliotek i fylket. Hedmark fylke har dessuten etablert et eget innvandrerråd som fungerer som rådgivende utvalg og høringsinstans i saker som angår det flerkulturelle Hedmark. Rådet er bredt sammensatt, med representanter for ulike innvandrergrupper og utnevnes formelt av fylkestinget. Fylket har også anbefalt kommunene i fylket å etablere egne innvandrerråd etter samme modell. Denne prosessen er i gang, og tre kommuner har så langt etablert slike råd. I denne håndboka er det imidlertid bare ett av tiltakene i handlingsplanen som skal stå i sentrum, og det er det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret. Hvordan senteret ble til, er temaet i det følgende. 4 Dagbladet fredag

14 Det globale i det lokale Et senter blir til I 1995 erklærte Hedmark fylkeskommune seg som antirasistisk sone. Handlingsplanen «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» kom i Samme år vedtok fylkestinget å utvikle et flerkulturelt senter. Det ble opprettet en egen stilling for oppfølging av handlingsplanen. Senteret skulle si noe om innvandrerne i fylket, og det ble i første omgang vedtatt lagt til Utvandrermuseet på Hamar. «Handlingsplan for internasjonalisering og flerkultur i videregående opplæring i Hedmark » er en videreføring av tilsvarende plan for perioden I planen viser man blant annet til St meld Nr 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge, som peker på at kulturelt mangfold er berikende og styrkende for fellesskapet. Man viser også til vedtaket om å gjøre Hedmark til en antirasistisk sone, og til Hedmark fylkes visjon og mål, som sier at Hedmark skal være fylket der: alle, uansett bakgrunn, har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. Hedmark fylkeskommune skal gjennom sine virksomheter arbeide aktivt for at visjonen blir innfridd. På denne bakgrunnen vedtok fylkestinget våren 2002 å sette i gang et treårig prosjekt med sikte på å opprette et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. I saksframlegget sa man følgende om senterets rolle: Senteret skal gjennom sitt arbeid legge vekt på kompetanseutviklingsperspektivet knyttet til flerkulturalitet og samle inn, bevare og formidle dokumenter og materiale som belyser ulike kulturformer og tradisjoner i dagens multikulturelle Norge og Hedmark. Det skal legges vekt på senterets formidlingsfunksjon med et historisk og spesielt samtids- og framtidsperspektiv med tanke på deltakelse og integrasjon. Det ble understreket at man skulle legge spesiell vekt på formidling til barn og unge. For å etablere et senter trengs det imidlertid både økonomiske og personellmessige ressurser. Hedmark fylkeskommune søkte og fikk prosjektmidler fra UDI til et 3-årig utviklingsprosjekt fra høsten 2002 til 2005 for å bygge opp et senter som skulle betjene kommunene i fylket/regionen. En museumspedagog ble ansatt i februar 2003 for å bidra med gjennomføringen av arbeidet ved det flerkulturelle kunnskapsog kompetanseutviklingssenteret. Hun fungerer som tilrettelegger, kontaktskaper og formidler. Museumspedagogen er ansatt på Glomdalsmuseet, men prosjektet er ledet av fylkeskommunen. Ved ansettelsen ble det lagt vekt på pedagogisk og 5 Planen er under revisjon fordi de vedtatte tiltak og prosjekt er gjennomført og skal videreføres med ny plan og nye tiltak. 16

15 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet flerkulturell kompetanse. Prosjektet og driften av senteret kom i gang i mars 2003, og har vart fram til og med Prosjektet er nå avsluttet og det flerkulturelle senteret er gjort permanent fra Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en kartlegging av situasjonen, for å få en oversikt over hvilke utfordringer Hedmark står overfor i arbeidet med å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. En rekke aktører ble trukket inn både i selve arbeidet med kartleggingen og som høringsinstanser. Funnene fra kartleggingen ble presentert på et seminar, der aktørene kunne bidra med supplering og korrigering av det bildet som ble tegnet. De største utfordringene var i følge denne kartleggingen å forebygge rasisme og diskriminering, og å bekjempe fordommer og fremmedskepsis gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid i skoler, på arbeidsplasser og i frivillige organisasjoner. Manglende deltakelse fra innvandrere på ulike arenaer ble også trukket fram. I tillegg pekte man på at det var behov for en bedre koordinering og samordning mellom forvaltningsnivåer når det gjelder innvandrere generelt, og opplæring og kvalifisering av innvandrere spesielt. Svarene viste dessuten at kommunene i liten grad hadde kartlagt situasjonen for innvandrere i kommunen. Når det gjelder synet på hvilke utfordringer Hedmark sto overfor, viste kartleggingen stort samsvar mellom svarene fra hjelpeapparatet og fra flyktninger og innvandrere. I fylkesplanen for , Regionalt utviklings- og handlingsprogram, vedtok man å utrede det flerkulturelle senteret nærmere, samt å se det flerkulturelle Hedmark i sammenheng med nasjonale minoriteter og internasjonalisering. Fylkestinget vedtok høsten 2005 å støtte senteret med ,- pr år, og fra 1/ er Flerkulturelt Kunnskaps- og Kompetansesenter en permanent del av museets virksomhet. Formidlingsarbeidet er i gang, som en integrert og synlig del av Glomdalsmuseets aktiviteter. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal lage en fylkesdelplan for det flerkulturelle Hedmark, med representanter for Fylkeskommunen, Fylkesmannen i Hedmark, IMDi, Indre Østland, Innvandrerrådet i fylket og Høgskolen i Hedmark. Den politiske forankringen er altså fremdeles et sentralt fundament for senterets arbeid. Men det er ikke tilstrekkelig med forankring noen må utføre arbeidet og holde i trådene. Noen som holder i trådene Det understrekes fra alle hold at en forutsetning for at tiltakene i Hedmark fylkes handlingsplan for et flerkulturelt Hedmark ble gjennomført, var at det ble ansatt en prosjektleder som kunne holde i trådene. I en travel hverdag skal politikere og administrasjon dekke mange ansvarsområder og ivareta mange oppgaver. En viktig 17

16 Det globale i det lokale erfaring her som andre steder er at dersom et fagfelt skal prioriteres, må det finnes noen som holder fokuset, sørger for framdrift og bidrar med fagkompetanse og nettverk. Slike personer beskrives i ulike forsknings-sammenhenger som ildsjeler, pådrivere og ressurspersoner eller mer humoristisk sagt som «gnagsår» eller «vaktbikkje». Uansett navn, handler jobben om å sørge for at området ikke glemmes, men inkluderes i det ordinære arbeidet på alle nivåer, i form av planarbeid, tiltak og evalueringer. Samtidig vil den konkrete personens faglige profil og synspunkter komme til å prege innrettingen på arbeidet, innenfor de rammene politikerne har vedtatt. Vi skal gi et eksempel på dette: Den første tida prosjektlederen i Hedmark var ansatt, definerte fylkeskommunen seg som antirasistisk sone. Man så dette som en viktig markering som en håpet ville fungere som en ideologisk paraply for tiltak på ulike områder. Prosjektlederen var skeptisk, fordi det innebar et fokus på rasismen, mer enn på det forebyggende arbeidet. Han mente at en burde jobbe mot rasisme og bedre holdningene gjennom samhandling og likestilling mellom nordmenn og innvandrere. Grunntanken var at dersom en snakker om rasisme hele tida, risikerer en å stimulere grupper som er rasistiske. Prosjektlederen ønsket å jobbe mot de faktorene som produserer rasisme, uten å peke direkte på rasisme som fenomen. Denne diskusjonen er kjent fra flere kommuner og fylkeskommuner, og reiser spørsmål om hvilke metoder som fungerer bra mot rasisme. 6 Slike diskusjoner kan bidra til økt bevissthet, uansett hvor man måtte lande. En viktig oppgave for den som holder i trådene er å bidra til å holde temaet varmt, blant annet gjennom aktuelle debatter som for eksempel denne. Et annet viktig område for en prosjektleder, er å holde politikerne godt orientert om arbeidet som pågår til enhver tid. Gjennom å trekke dem med på ulike arrangement, gjennom kurs, temadager og skriftlige tilbakemeldinger har politikerne i Hedmark fått god oversikt over hva som har foregått i prosjektet. Når politikerne har kunnskap, er det lettere å få aksept for ulike forslag til tiltak. Politikerne har vært med i styringsgruppen for prosjektet slik at det til enhver tid har vært en åpen dør inn i det politiske miljøet. Dette oppsummeres som avgjørende for de vedtakene som senere er gjort om å etablere senteret som permanent. Som saksbehandler reiste prosjektlederen også en diskusjon om et flerkulturelt senters innhold, arbeidsområder og lokalisering. Han argumenterte for at et slikt senter ikke måtte bli en avdeling i en bakgård, isolert og liten, men en synlig og 6 Den refereres blant annet til i UDI-publikasjonen «Mellom kebab og vaffel» som er nevnt tidligere. Den finnes på UDIs nettsider (nå IMDi). 18

17 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet sentral del av en større enhet. Dermed var det duket for en debatt som blant annet handlet om lokalisering av senteret. Å velge lokalisering Det er ikke uvanlig at det er ulike syn på hvor nye institusjoner skal plasseres i et stort fylke dette ble også diskutert i Hedmark. Lokalisering handler både om geografi og om institusjonell tilknytning. Fylker og regioner er ulike, og når det gjelder geografisk plassering er det viktig å reflektere over spørsmål som: Hvordan nå ut til flest mulig? Hvor er den største konsentrasjonen av mennesker som vil ha nytte av senteret? Når så stedet er valgt, blir neste spørsmål: Hvordan kan senteret sørge for at også andre steder får nytte av senterets virksomhet gjennom utadretta og ambulerende virksomhet og gjennom å skape attraktive tilbud som gjør at folk trekkes til senteret? Disse spørsmålene har vært sentrale også i forkant av opprettelsen av FKKS i Hedmark. I en tidlig fase av arbeidet med å utvikle et flerkulturelt senter, ble det som nevnt vedtatt å legge det flerkulturelle senteret til Utvandrermuseet. Etter at det ble ansatt en prosjektleder i fylkeskommunen, ble det reist en diskusjon om dette var en riktig plassering. Fylkeskommunens videre behandling endte med et fylkeskommunalt vedtak om å foreta en utredning om ulike lokaliseringsalternativer. En drøftingsprosess som involverte Høgskolen i Hedmark, Norsk Utvandrermuseum, Glomdalsmuseet, Innvandrerrådet i Hedmark, innvandrerorganisasjoner i Hedmark og representanter for Hedmark fylkeskommune ble igangsatt. Det ble avholdt to møter som understreket betydningen av at innvandrerorganisasjonene ble trukket inn i det videre planarbeidet. Utredningsarbeidet startet med å peke på ulike løsningsalternativer. Alternativene man så på, var Utvandrermuseet på Åkershagan, Glomdalsmuseet på Elverum, Høgskolen i Hedmark (med avdelinger både på Elverum og Hamar) og som selvstendig institusjon. Høgskolen i Hedmark var på det tidspunktet ikke klar til å ta et slikt løft. Det fantes heller ikke midler til å finansiere et flerkulturelt senter som en selvstendig institusjon, og en slik plassering ville også risikere å mangle en forankring og bli isolert. Utvandrermuseet ønsket gjerne å ta imot utfordringen med å etablere et flerkulturelt senter. Argumentene for å plassere senteret i tilknytning til dette museet, handlet blant annet om å se innvandring og utvandring i sammenheng: I en fase var Norge et land folk utvandret fra i hovedsak fra Norge til Amerika. Den senere tid har Norge i større grad vært et mottakerland for innvandrere fra andre land. Å se disse prosessene i sammenheng, kunne hatt et potensial for å gi dagens mennesker en 19

18 Det globale i det lokale økt forståelse av de prosessene som fører til at mennesker flytter på seg og en mulig fellesskapsfølelse basert på denne innsikten. I den perioden lokaliseringsdiskusjonen foregikk, skjedde det imidlertid noe annet som fikk betydning for lokaliseringsdebatten. En nasjonal satsing på romanifolket på Glomdalsmuseet ble vedtatt, finansiert med statlige midler. Dette innebar en betydelig utbygging og utvidelse av museet, samt en utvikling fra å være et bygdemuseum til å bli et nasjonalt «minoritetsmuseum». Dette hadde selvsagt innvirkning på de mulighetene man så for seg når det gjaldt det flerkulturelle senteret. Argumentasjonen for en lokalisering på Glomdalsmuseet samlet seg om følgende momenter: - det pekuniære: at det allerede var en nasjonal satsing på romanifolket, som ville medføre midler til bygningsmessig utvidelse ved Glomdalsmuseet - det innholdsmessige, der Glomdalsmuseet har samlinger om skogfinner, sørsamer og romanifolket, og der innvandrere ville innebære en samling av ulike minoriteter. Det kunne slik sett bidra til en identitetsbygging som også omfattet de nye minoritetene, innvandrerne - et spørsmål om perspektiv: at et slikt senter burde ha fokus på og en aktiv rolle i forhold til integrering og kunnskapsformidling i nåtid og framtid, framfor et mer historisk perspektiv på tilbakelagte hendelser, som norsk utvandringshistorie Både utbyggingen som skulle foregå ved Glomdalsmuseet, finansieringen og den faglige innrettingen, medvirket til at dette ble en attraktiv lokalisering også for det flerkulturelle senteret. Etter en ny drøfting i fylkestinget våren 2002 ble senteret vedtatt lagt til Glomdalsmuseet. Senteret skulle inngå som en integrert del av museet og omfattet aktiviteter med flerkulturell vinkling knyttet til sørsamer, romanifolket og den finske befolkning i grenseområdene. Samtidig ble det også fra flere kanter gitt uttrykk for at man så at det var viktige faglige forbindelser til aktiviteten ved Utvandrermuseet, noe som burde gjenspeiles i framtidig samarbeid der det er relevant. Slikt samarbeid har senere funnet sted gjennom felles deltakelse i skoleforestillinger, utstillinger og lignende, slik det beskrives i kapitlet om tiltak. 20

19 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet En kort presentasjon av Glomdalsmuseet Historisk ble Glomdalsmuseet startet som et regionalt bygdemuseum med kommunene i sørdelen av fylket som sentrale initiativtakere. Museet presenterer seg slik på nettet: «Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør. Med 90 antikvariske hus og 1200 kvm utstillinger er vi et av landets store kulturhistoriske museer. (Museet har også ) store innendørs utstillinger: Medisinsk historie, folkekunst, tatere, forklær.» «Det skal bygges og ombygges over 2000 kvadratmeter på museet - det blir en ny, stor utstillingssal som skal inneholde taternes/romanifolkets kultur og historie, ny vestibyle, og en stor foredrags- og filmsal, blant annet. På slutten av 2005, eller begynnelsen av 2006, vil Glomdalsmuseet framstå som et vesentlig større og bedre museum, med en helt ny og viktig avdeling: Dokumentasjons- og formidlingssenteret for romanifolkets kultur og historie!» I Glomdalsmuseets nye «designhåndbok», presenterer museet hva det er som særkjenner dette museet i forhold til andre museer: «Glomdalsmuseet er først og fremt kjent for sine samlinger og sitt friluftsmuseum. Etter at arbeidet med romanifolket/taterne startet har det ført til økt fokus på Glomdalsmuseet blant øvrige museer i store deler av Norden. ( ) Temaet kulturelt mangfold og fokus på ulike minoriteter bidrar til å gi museet en særegen profil da det gjenspeiler kompleksiteten i samfunnet. ( ) Det siktes her til koblingen mellom majoritetskulturen, nasjonale minoriteter, urbefolkning og nyere tids innvandrergrupper på samme sted. Samspillet mellom ulike folkegrupper i et samfunn er foreløpig ikke en vanlig vinkling ved norske museer.» I dag er Glomdalsmuseeet finansiert i et samarbeid mellom fylket og staten skal dekke hele fylket, i tillegg til den nasjonale utstillingen om taterne/ romanifolket. Med økende antall innvandrere i fylket er befolkningsgrunnlaget endret de siste tiårene. Det er på denne bakgrunnen at en har ønsket å se de nye minoritetsgruppene innvandrerne i sammenheng med fylkets øvrige internasjonale engasjement. Museet har som målsetting å gjenspeile det kulturelle mangfoldet i befolkningsgrunnlaget og har lenge ønsket at minoritetene skulle gis en plass i museets virksomhet. 21

20 Det globale i det lokale Oppsummering av grunnlagsarbeidet Handlingsplaner kan være viktige instrumenter for utvikling og forandring. Det kan også være stor avstand mellom planer, målsettinger og iverksetting. Det finnes mange eksempler på gode planer som har levd sine liv i en skuff. Dette har ikke skjedd i Hedmark. En tidligere evaluering av handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering på landsbasis, dokumenterer at handlingsplanen for et flerkulturelt Hedmark er en av de få fylkeskommunale handlingsplanene i landet der alle tiltakene er blitt gjennomført. 7 Det er ganske unikt. Lokalt peker man på at fylkets langvarige historie som flerkulturelt, engasjerte politikere og det at det ble ansatt en prosjektleder som holdt i trådene, til sammen bidro sterkt til at tiltakene ble gjennomført. Slik sentrale politikere og administrasjon på fylkesnivået ser det, er det heller ikke uvesentlig at prosjektlederen har innvandrerbakgrunn selv. Det mener flere har gitt en ekstra inspirasjon. I tillegg er fylkeskommunen både besluttende og finansierende instans, og kan dermed sørge for å gjennomføre de tiltakene de prioriterer. Å etablere et flerkulturelt senter bygger altså på en serie av forutsetninger der både overordnede planer, politisk vilje og ildsjeler til å gjennomføre de politiske vedtakene er sentrale momenter. 7 «MELLOM KEBAB OG VAFFEL» - en systematisering av erfaringer med handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering i fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner, av Kirsten Lauritsen og Trond Buland fra SINTEF Teknologi og samfunn IFIM, Trondheim og Henrik Lunde og Karen Bøhle Aarhus fra Antirasistisk senter, Oslo,

21 Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper

22 Det globale i det lokale I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan arbeidet ved senteret er organisert, og på målsettinger og målgrupper for senterets arbeid. Organisering og forankring Prosjektet som førte fram til opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har vært «eid» av Hedmark fylkeskommune, med fylkessjefen for kultur og kompetanse som prosjektansvarlig. Prosjektet har hatt ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. Styringsgruppa har utgjort en viktig del av forankringen av arbeidet og har hatt ansvar for styring og justering av prosjektet. Den har vært tverrsektoriell og har bestått av representanter fra følgende organisasjoner/institusjoner: Hedmark fylkeskommune (Randi Langøigjelten) Høgskolen i Hedmark (Thor Ola Engen) Statens Utdanningskontor i Hedmark (Turid Kårhus Stengel) Glomdalsmuseet (Jan Hoff Jørgensen) Prosjektgruppa har hatt det operative ansvaret for prosjektet og var satt sammen med tanke på hva prosjektet har hatt bruk for av kompetanse og erfaringer. Prosjektgruppa har bestått av følgende representanter Elverum videregående skole (Jan Halvorsen) Glomdalsmuseet (Tore Lahn) Innvandrerrådet i Hedmark (Sadegh Fard) Norsk Utvandrermuseum (Knut Djupedal) Fagerlund skole, Ringsaker (Lise Holland) Høgskolen i Hedmark (Tove Skaug) Det administrative ansvaret ble lagt til Hedmark fylkeskommune, mens Glomdalsmuseet har hatt det faglige ansvaret for prosjektet. Prosjektet ble ledet av fylkeskommunens interne ressurser (prosjektleder), som satte av omtrent en tredjedel av stillingskapasiteten til dette i prosjektperioden. I tillegg ble det opprettet en prosjektmedarbeiderstilling (museumspedagog) for et år med mulighet for forlengelse. Glomdalsmuseet fikk arbeidsgiveransvaret for denne stillingen, mens Hedmark fylkeskommune tok ansvaret for lønnsutgiftene. En forutsetning for utviklingen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har vært forankringen av arbeidet på alle nivåer politisk som administrativt. Det har involvert representanter fra UDI (nå IMDi) sentralt, fylkesmannen i Hedmark, Hedmark 24

23 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper fylkeskommune regionalt, Høgskolen i Hedmark, museene i fylket, kommuner og skoler. Representanter for innvandrerorganisasjonene og enkeltpersoner har vært involvert i presentasjoner og kunstnerisk virksomhet. Også på tvers av landegrensene er det en forbindelseslinje gjennom et interregionalt samarbeid med tanke på å utvikle flerkulturelle utdanningstilbud. Forankringen har skjedd på flere måter. Mange legger vekt på at det som skjedde i Brumunddal var viktig som grunnlag for at arbeid mot rasisme og diskriminering og for integrering og inkludering ble prioritert i Hedmark. Slik det også har skjedd andre steder, for eksempel i forbindelse med drapet på Benjamin Hermansen i Oslo, har et fokus som i utgangspunktet var negativt dannet grunnlag for et stort engasjement på tvers av partipolitiske skillelinjer. Mange har vært opptatt av å riste av seg et negativt stempel og av å gjøre noe aktivt for å forebygge lignende hendelser i framtida. Dette har skjedd gjennom politisk debatt, engasjement og den videre behandlinga av handlingsplaner, vedtak om opprettelse av stilling i fylkeskommunen og opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. Enkelte mener at den breie innsatsen til Hedmark fylkeskommune når det gjelder det flerkulturelle feltet, har bidratt til at innvandrerbefolkningen i fylket har blitt mer synlige på flere områder, og at en i større grad ser arbeid på dette området som en naturlig del av det ordinære arbeidet i fylket. Det understrekes også at når en fokuserer på det flerkulturelle, handler ikke dette bare om innvandrere. I Hedmark fylkeskommune er det blitt mer vanlig å snakke om kulturelt mangfold med et utvidet, mer inkluderende perspektiv, der nasjonale minoriteter står sentralt. Når fylkeskommunen i Hedmark har gjort det flerkulturelle til en del av sitt arbeidsområde, innebærer det ikke nødvendigvis at denne delen tar stor plass for eksempel i fylkesdelplanen. Det innebærer imidlertid en prioritering og en synliggjøring at den er der og det utgjør en understreking av at man ikke oppnår integrering gjennom ett tiltak i regi av det offentlige eller fylkeskommunen. Det er summen av mange tiltak som har betydning. Målgrupper og målsettinger Hedmark fylkeskommune ønsket at det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret skulle fungere både som en institusjon for integreringstiltak, presentasjoner, dokumentasjon og som møteplass. I begynnelsen var senteret tenkt som en møteplass for innvandrere. Etter hvert har man kommet til å se det mer som en støttefunksjon til andre aktiviteter, både på Glomdalsmuseet og eksternt. Man ønsket konkrete tiltak rettet mot ulike grupper av brukere: etnisk norske, innvandrere og nasjonale minoriteter, men med et særlig fokus på barn og unge. 25

24 Det globale i det lokale Målgrupper for det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenterets arbeid er alle, fra politikere til ulike deler av kommunene, blant annet skolene. Det at senteret har prioritert å arbeide mot gruppa barn og unge hang blant annet sammen med det at nynasistiske grupperinger i en periode prøvde å mobilisere ungdom i fylket. I saksdokumenter og forarbeider til etableringen av senteret er dets funksjon, rolle og mandater beskrevet. Også i intervju med sentrale personer i prosjektet er det presentert synspunkter og oppsummeringer som sier noe om senterets målsettinger og mandat. Noen av disse målsettingene er oppsummert på nettsiden som er lenket opp til Glomdalsmuseets nettside. Her står det blant annet at Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter skal: - arbeide for å styrke kompetanse og kunnskap om majoritet - minoritetsspørsmål hos ulike profesjonsytere/yrkesgrupper og interessenter - styrke gjensidig respekt og toleranse, samt fremme forståelse og samhandling mellom majoriteten og de ulike etniske minoriteter - bygge opp barn og ungdoms dømmekraft og handlingsferdighet i et multikulturelt samfunn og i internasjonale samhandlingssituasjoner - systematisere og institusjonalisere dokumentasjonsarbeid, formidling av fakta og kunnskaper om kulturelt mangfold For fylkeskommunen ble det etter hvert viktig at «det flerkulturelle» som felt skulle komme inn i ordinære institusjoner, blant annet gjennom å prege museene i fylket. Norsk innvandringshistorie er også en del av norsk historie, og har derfor sin naturlige plass på museene. Den nye profilen til Glomdalsmuseet innebærer et fokus på etnisitet, med vekt på de reisende, sør-samer, skogfinner og innvandrere/flyktninger. I stedet for at man fokuserer på minoritetene, gir det en teoretisk ramme for arbeidet som innebærer en kulturell integrasjon. Siden alle har etnisitet, også såkalt «etniske nordmenn», vil senterets tematiske fokus handle mer om relasjoner enn om særegne grupperinger. At en tung norsk kulturinstitusjon gir rom til andre symboler og verdier enn majoritetens, er et sterkt signal. Det fungerer inkluderende, det balanserer og setter ting inn i en sammenheng, og synliggjør at det flerkulturelle ikke er en isolert sak for seg. Dette synet gjenspeiles også i at man innenfor det landsomfattende nettverket ABM (Arkiv Bibliotek Museum) er blitt mer observant når det gjelder museenes rolle i det flerkulturelle Norge. I diskusjonene om målsettinger for denne delen av museets virksomhet har man blant annet reist diskusjoner om hva man mener når man snakker om integrering. Tenker man på grillfester, eller er det mer snakk om store nasjonale tanker? Hvordan 26

25 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper man tenker har konsekvenser for hvordan man velger å presentere ulike grupper. Det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret har ønsket å legge vekt på en brei presentasjon og på å unngå å bidra til at man bare viser fram det eksotiske, det som er annerledes. Fra prosjektledelsen understreker man betydningen av å: se moderne innvandring i sammenheng med nasjonale minoriteter og migrasjonshistoriske perspektiver. Formidling av kunnskap om innvandring/utvandring og ulike nasjonale minoriteter, samt samisk kultur, betraktes som et viktig tiltak for å styrke kunnskapen om kulturelt mangfold. Når et historisk perspektiv skal brukes for å fremme toleranse og forståelse, bør det også være sentralt å skape bevissthet om Hedmarks flerkulturelle røtter, hvem som var gårsdagens hedmarkinger, hvem som er hedmarkingene i dag, og hvem som er morgendagens hedmarkinger. (www.glomdalsmuseet.no) En slik tenkning innebærer en normalisering, der innvandrere inngår som en av flere minoriteter i det som betraktes som befolkningen i Hedmark. Flere som har deltatt i arbeidet med å skape senteret har pekt på at et økt fokus på minoritetene som en naturlig del av befolkningen i Hedmark fylke, har bidratt til at enkelte minoritetsrepresentanter har gitt uttrykk for at det er blitt lettere å være innvandrer. Prosjektlederen påpeker at dette er en nødvendig utvikling: Som veteran ser jeg at diskusjonen om integreringspolitikk og det problemfokuset som ofte er på integrering, har gjort at mange innvandrere mister trygghet og selvtillit. Jeg har reflektert mye over egne erfaringer og har også snakket med mange innvandrere som er passive, som ikke tror på seg selv og som må dras med inn i samfunnet. Mange av dem mangler nødvendig kunnskap om systemet. Som kulturinstitusjon kan vi veilede og bidra med kunnskap, likevel er det mange som ikke vil ta sin plass. Erfaringene så langt med koblingen til Glomdalsmuseet er svært positiv. Både ledelsen og fagfolk knyttet til senteret og museet understreker at en av styrkene til Glomdalsmuseet nettopp er at det fra før finnes presentasjoner av ulike kulturelle minoriteter her: tatere, skogfinner, sørsamer og nå også innvandrere i fylket. Disse utstillingene spiller på de samme strengene og viser sammenhenger mellom minoritetenes erfaringer på flere områder, selv om det også er vesentlige forskjeller. En av forskjellene handler om at de nasjonale minoritetene har en mye lengre historie enn innvandrerne. Men gjennom at museet tar opp i seg også de «nye» minoritetene, har man begynt på en dokumentasjonsprosess som bidrar til at det skapes en felles historie. Det ligger en erkjennelse av et flerkulturelt Norge i bunnen av denne 27

26 Det globale i det lokale satsingen. Til sammen fyller nå gruppene innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter (sigøynere, reisende og skogfinner) begrepet «flerkulturell» med innhold på museet. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter På Glomdalsmuseets nettside presenteres det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenterets rolle slik: Senterets hovedrolle er kompetansebygging og formidling av fakta og kunnskaper gjennom litteratur, dokumenter og annet materiale med både historisk- og samtidsperspektiv. Innsamling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra ulik forskning, metoder, prosjekt og aktiviteter innenfor flerkulturell forståelse. Antirasistisk arbeid og norsk innvandrings- og integreringspolitikk generelt, særlig kommunalt integreringsarbeid, vil være et av satsingsområdene for senteret. Senteret skal ha en støttefunksjon for kommunene i fylket, og være en ressursbank for ulike profesjonsutøvere. Et helhetlig perspektiv hvor formidling av kunnskaper vil inkludere nasjonale minoriteter, samisk kultur og etniske minoriteter, vil være et viktig perspektiv som kan underbygge en unik institusjon som brukes også av forskermiljøer.senteret skal gjennom sitt arbeid legge vekt på kompetanseutviklingsperspektivet knyttet til flerkulturalitet og samle inn, bevare og formidle dokumenter og materiale som belyser ulike kulturformer og tradisjoner i dagens multikulturelle Norge og Hedmark. Det skal legges vekt på senterets formidlingsfunksjon med et historisk og spesielt samtids- og framtidsperspektiv med tanke på deltakelse og integrasjon. 28

27 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper Om innholdet i senterets aktiviteter heter det samme sted: For å fremme samhandling, styrke gjensidig toleranse og forståelse, samt formidling av informasjon, kunnskap og dokumentasjon forutsettes at flerkulturelt senter skal legge vekt på følgende innhold: - Senteret skal fungere som et kompetansesenter der kompetanse- og kunnskapsutvikling innen for flerkulturalitet og etnisitet blir vektlagt. Gjennom ulike fagaktiviteter skal senteret legge vekt på kompetansebygging i flerkulturell forståelse. - Senteret skal fungere som en møteplass for hedmarkinger med majoritetsog minoritetsbakgrunn for å fremme samhandling. - Formidling av kunnskap ved å opprette fast utstilling, kunstutstillinger, kunstnerisk aktivitet (teater, konserter). - Formidling av fakta og kunnskap til brukere i ulike kommuner. Senteret bør være i stand til å arrangere vandreutstillinger/aktiviteter også i andre områder av fylket. Utstillingene kan også belyse ulike utfordringer for det norske samfunnet og måter å takle det på. - Nettverksoppbygging, koordinering av aktiviteter og formidling av erfaringer/overføringsverdier på feltet, betraktes som en viktig funksjon for senteret. - Samling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra arbeidsfeltet. - Samling og formidling av informasjon om aktiviteter ved bruk av EDB, som er i gang. - Fremme samarbeid mellom ulike aktører på feltet, særlig museene, bibliotekene og Høgskolen i Hedmark, med hensyn til videreutvikling og bedre bruk av senteret. Ideen om et forskningssenter bør vokse fram i samarbeid mellom museene, høgskolen og ev. andre aktører. - Senterets aktiviteter og formidlingsarbeid skal henvende seg spesielt til barn og unge. Skolene og barnehagene i fylket betraktes derfor som viktige arena for ulike aktiviteter og utstillinger. 29

28 Tiltak i regi av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

29 Det globale i det lokale Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har alene og sammen med andre aktører gjennomført mange tiltak. Tiltakene har hatt ulikt innhold, omfang og hensikt. Tiltakene har rettet seg mot flere grupper og kombinert ulike virkemidler, noe som gjør at de ikke er enkle å klassifisere. Et og det samme tiltak kan innebære både nettverksbygging, kompetanseheving og kunnskapsproduksjon. Senteret har gjennomført så mange tiltak av ulik art at en gjennomgang av disse tvinger fram en systematisering i kategorier og underkategorier rett og slett for å få en oversikt. I det følgende har vi valgt å dele senterets virksomhet inn i fem hovedområder: - Utstillingsvirksomheten - Formidlingsvirksomhet, møteplasser og arrangement - Kompetanseheving - Nettverksarbeid - Dokumentasjonsarbeid Hvert av disse hovedområdene er igjen delt inn i ulike tiltak som er beskrevet konkret. Virksomhetsområdene er ikke gjensidig ekskluderende. Tvert imot er de ofte overlappende i den forstand at den ene virksomheten ofte forutsetter den andre. Av den grunn vil altfor skarpe analytiske kategorier stå i fare for å rive tiltakene ut av sin meningsbærende kontekst. For å unngå dette blir vi til tider nødt til å nevne noen av tiltakene i flere sammenhenger. Den følgende oversikten er laget med utgangspunkt i rapporter, arbeidsdokumenter og annen dokumentasjon som senteret selv, eller i samarbeid med ulike samarbeidspartnere, har laget. 8 Utstillingsvirksomhet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter og Glomdalsmuseet har alene eller sammen med andre arrangert en rekke utstillinger der kulturelt mangfold, innvandrere og minoritetsgrupper er i fokus. Målsettingen med utstillingsvirksomheten har blant annet vært kunnskapsformidling, samt det å skape samhandlingssituasjoner mellom minoritet og majoritet. Noen utstillinger er lagt opp som utstillinger på Glomdalsmuseet, mens andre er vandreutstillinger. På grunn av ombyggingsarbeidet på Glomdalsmuseet har flerkulturelt senter måttet satse mye på vandreutstillinger. Siden 2003 har senteret gjennomført en rekke slike utstillinger der en viktig målgruppe har vært skoler og skoleelever. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har lagt vekt på å leie inn eller lage utstillinger som 8 Oversikt over rapportene finnes i litteraturlista. 32

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003

Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003 Bakgrunn: Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003 Opprettlese av flerkulturelt kunnskaps- og kompetanse senter er et tiltak fra handlingsplanen Utfordringer

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv Unni Krogh & Bergljot Baklien Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv SIRUS-rapport nr. 2/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer