Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark"

Transkript

1 Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

2 Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt Hamar Grafisk produksjon: Tapir Uttrykk

3 Innhold 1. Innledning Hvem er boka for? Innholdet i håndboka Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet Hedmark som «flerkulturelt» fylke Hendelsene i Brumunddalen: Å snu en dårlig ting til en god ting Et senter blir til Noen som holder i trådene Å velge lokalisering Oppsummering av grunnlagsarbeidet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter - organisering, mål og målgrupper Organisering og forankring Målgrupper og målsettinger Tiltak i regi av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Utstillingsvirksomhet Formidlingsvirksomhet på Glomdalsmuseet Formidlingsvirksomhet, møteplasser og arrangement Kompetansehevingstiltak Nettverksskapende virksomhet Dokumentasjonsarbeid Erfaringer, flaskehalser og gode grep Senterets overordnede funksjon og rolle Senterets hovedvirksomhetsområder Veien videre Å skape et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Å drive et flerkulturelt senter Veien videre - det globale i det lokale

4 Forord Formålet med denne rapporten er å presentere og formidle erfaringer fra prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. Prosjektet har vært et sentralt tiltak fra handlingsplanen «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» som ble vedtatt av fylkestinget i Hedmark fylkeskommune har finansiert prosjektet, med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Glomdalsmuseets bidrag og samarbeid har også vært avgjørende for etableringen av senteret. Den flerkulturelle situasjonen i Hedmark innebærer både nye muligheter og utfordringer. Som en regional utviklingsaktør har Hedmark fylkeskommune gjennom en egen handlingsplan tatt utfordringene på alvor og iverksatt flere sentrale tiltak for å tilrettelegge for et flerkulturelt Hedmark. Opprettelsen av Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter er et viktig skritt på veien til en institusjonalisering av det flerkulturelle i Hedmark. En integrering av minoritetskulturer i en tung norsk kulturinstitusjon signaliserer et normaliseringsperspektiv. Senteret er et viktig instrument for integrering av innvandrerbefolkningen som vil kunne bidra til å styrke en felles sosial tilhørighet og bidra til at det utvikles relasjoner mellom ulike kulturelle grupperinger i det norske samfunnet. Prosjektet har gjennomført ulike tiltak og underprosjekt og man har tatt i bruk forskjellige metoder for kunnskaps- og kompetanseheving, nettverksoppbygging, relasjonsdannelse og formidlingsarbeid. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter er resultatet av politisk velvilje på fylkesnivå, samt et teamarbeid der flere aktører har deltatt konstruktivt og med entusiasme i prosessen. Fra 1. januar 2006 fungerer senteret som en permanent og integrert, men synlig del av Glomdalsmuseet. Denne integrasjonen har skapt flere viktige synergieffekter og gjensidig berikelse. Forskningsarbeidet som ligger til grunn for denne boka, er utført av forskerne Kirsten Lauritsen og Marko Valenta ved SINTEF Teknologi og samfunn IFIM. Jeg håper at håndboka kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å inkludere etniske minoriteter og utvikle en felles tilhørighet til det norske samfunnet.

5 Som prosjektleder vil jeg takke alle som har deltatt i arbeidet og medvirket til det gode resultatet som har Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter som sluttprodukt! Mostafa Pourbayat prosjektleder april 2006

6 Innledning

7 Det globale i det lokale Denne boka er skrevet på bakgrunn av en kartlegging og evaluering av arbeidet med etablering av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark fylkeskommune. Senteret er tilknyttet Glomdalsmuseet på Elverum. Opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter var et av tiltakene fra en handlingsplan for et flerkulturelt Hedmark som ble vedtatt av fylkestinget i september Tiltaket ble utredet nærmere i løpet av høsten 2001 og våren I 2002 fattet fylkestinget følgende vedtak: - Fylkestinget vedtar iverksettelse av et prosjekt med sikte på opprettelsen av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. - Prosjektet lokaliseres og organiseres som en integrert del av Glomdalsmuseet i Elverum, Gjennomføring av prosjektet er avhengig av ekstern finansiering og at økonomiplanen gir rom for prosjektet. - Utlendingsdirektoratet og Norsk Utvandrermuseum inviteres til samarbeid om prosjektet. Handlingsplanen - «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» - har vært et viktig instrument for å utvikle arbeidet med det kulturelle mangfoldet i Hedmark fylke, ikke minst fordi den i motsetning til mange handlingsplaner ikke har levd sitt liv i en kontorskuff. Tiltakene i planen er ført ut i livet alle som en. I så måte er arbeidet med handlingsplanen en suksesshistorie. Dette bildet står i sterk kontrast til en del medieoppslag i hovedstadspressen tidlig på nittitallet. På den tida ble fylket gjenstand for mye negativ oppmerksomhet knyttet til en serie rasistiske hendelser i Brumunddal. Hva har skjedd siden da? Hvordan har Hedmark fylkeskommune møtt disse utfordringene og hvordan er man kommet dit at en i dag har etablert et permanent senter for flerkulturell kunnskap og kompetanse? Bakgrunnen for denne håndboka er et ønske om å gi svar på disse spørsmålene. Svarene har aktualitet for alle landets fylker rett og slett fordi det bor nasjonale minoriteter og innvandrere i alle fylker. Mange steder beskrives dette som en berikelse for både majoritet og minoriteter. Men over hele landet opplever man også at minoriteter møtes med skepsis og diskriminering, på arbeids- og boligmarkedet så vel som i kommuner og nabolag. Dette handler om relasjoner, og utgjør utfordringer for både offentlige instanser, privat næringsliv og i de daglige møtene mellom mennesker med ulik bakgrunn. For å kunne møte disse og andre utfordringer, trengs det både ny kunnskap, kompetanse og arenaer for kulturmøter. Hedmark fylke har skapt et flerkulturelt senter som man ønsker skal være et kraftsenter for en slik virksomhet.

8 Innledning Med denne håndboka ønsker man å spre Hedmarks erfaringer, i håp om at andre kan bruke dem for å bygge opp noe tilsvarende. Boka inneholder noen av byggesteinene som har utgjort grunnmuren for det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret i Hedmark. Andre fylker må kanskje finne noen andre løsninger. Det finnes fallgruver og det finnes løsningsmodeller som ikke kan kopieres til andre steder fordi de rett og slett er bygd på lokale forutsetninger som ikke finnes over alt. Vårt håp er likevel at mange av erfaringene lar seg overføre. Vi tror det er mulig å finne inspirasjon både når det gjelder etableringen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter og når det gjelder de mange konkrete tiltakene som er gjennomført. Våre analyser av senterets etablering og virksomhet baseres på intervjuer med personer som har vært sentrale i opprettelsen av senteret, personer som har vært med på å organisere og gjennomføre ulike tiltak, samt ulike kategorier brukere. Disse dataene har vi kombinert med en systematisk gjennomgang av rapporter, interne evalueringer, hjemmesider, arbeidsdokumenter og annen dokumentasjon som senteret alene, eller i samarbeid med ulike samarbeidspartnere, har laget. 1 Hvem er boka for? Håndboka er aktuell for politikere og administrasjon i fylkeskommuner og kommuner, ansatte innenfor relevante felt som kultur, skole, flyktningarbeid, museer, personer med minoritets- eller majoritetsbakgrunn kort sagt: den er for alle som har interesse av å arbeide for en positiv utvikling av relasjonene mellom minoriteter og majoritet i Norge. Erfaringene handler for det første om forarbeidet til og etableringen av senteret. Her finnes informasjon på overordnet nivå om alt fra forankring på ulike nivåer til lokal gjennomføring. For det andre handler det om senterets arbeid, med beskrivelser av enkelttiltak og erfaringer knyttet til de ulike tiltakene. Dette gjør det mulig for en institusjon som planlegger å gjennomføre lignende tiltak å finne ideer til prosjekt og tiltak, plukke ut enkelttiltak og studere erfaringene man har med forarbeid og gjennomføring. I tillegg til å kunne ha en utadretta funksjon, kan boka også tjene til å informere om senterets arbeid og innretting internt i Hedmark fylke. Gjennom å gjøre senteret mer kjent, tydeliggjøre hva interesserte samarbeidsparter kan bruke senteret til og hvordan det er mulig å tenke samarbeid i tida framover, kan boka forhåpentligvis også bidra til å forankre arbeidet ytterligere lokalt. Når flere blir oppmerksomme på 1 En oversikt over rapportene finnes i litteraturlista.

9 Det globale i det lokale den ressursen som ligger i senteret, er håpet at det kan komme initiativer fra flere kanter, ikke bare fra senteret. En målsetting her er å knytte bånd mellom ulike etniske grupper som har Hedmark som sin base og det ordinære kulturarbeidet i fylket. Her har Glomdalsmuseet og det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret en nøkkelrolle, sammen med andre parter som kommuner, skoler, kulturinstitusjoner og kulturorganisasjoner, samt lag og foreninger som organiserer innvandrere og nasjonale minoriteter. Innholdet i håndboka I boka vil du finne eksempler på gode grep, men også flaksehalser og tidkrevende prosesser. Hedmark fylkeskommune er stolte over det de har fått til og ikke uten grunn. Tanken bak er imidlertid ikke å lage ei «skrytebok», men heller å sette lokale erfaringer i arbeid, sånn at flere kan få glede av dem. Det er mye å lære også av det som ikke gikk akkurat som man hadde tenkt. Du vil finne erfaringer fra politikere, idemakere og administrativt ansvarlige, prosjektets styringsgruppe, samarbeidspartnere og nettverk, fra dem som har gjennomført tiltakene og fra dem som har vært målgrupper for tiltakene. Jobben er langt fra ferdig. Å skape og drive et slikt senter innebærer mange utfordringer også i årene framover. Akkurat nå skal vi imidlertid stoppe litt opp og se på hva som er oppnådd og hva erfaringene så langt kan lære oss om veien videre i Hedmark. Kanskje kan nettopp det at arbeidet er under veis gjøre at tankene bak beslutningene og dilemmaene før man velger retning, er ferske og lettere tilgjengelige. Kapittel to presenterer et bakteppe for etableringen av Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter, de politiske hendelsene som lå til grunn og de planer og vedtak som dannet grunnmuren i senterets tilblivelse. I kapittel tre finner du en beskrivelse av senterets organisering, 10

10 Innledning målsettinger og målgrupper. I kapittel fire beskrives de tiltakene senteret har vært involvert i, erfaringene med planlegging, arbeidsmåter og gjennomføring. Det knyttes oppsummering av erfaringer til hvert av tiltakene, både fra de som planla og gjennomførte og fra de som var målgruppene for tiltakene. I stor grad var dette barn og unge. Kapittel fem oppsummerer erfaringer og vurderinger på tvers av tiltakene, og når det gjelder etableringen og arbeidet ved senteret i sin helhet. Tanker om veien videre er hovedinnholdet i kapittel seks. Som vedlegg vil du finne litteraturreferanser, nyttige lenker og informasjon om mulige kontaktpersoner. Adressene gjør det mulig å ta kontakt med sentrale nøkkelpersoner som kan gi ytterligere informasjon om helt konkrete deler av arbeidet. Ikke alle vil ha nytte av å lese boka fra perm til perm. De enkelte kapitlene kan leses separat, ut fra hva slags informasjon leseren er ute etter. For noen vil det være den konkrete informasjonen knyttet til de enkelte tiltakene som er mest nyttig. God lesing! 11

11 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet

12 Det globale i det lokale Hedmark som «flerkulturelt» fylke Hedmark fylke har en lang forhistorie som et flerkulturelt fylke, med skogfinner, sørsamer, sigøynere og reisende som markante deler av befolkningen. Forfattere, kulturpersonligheter, politikere og andre representanter for de nasjonale minoritetene har vært sentrale i å prege Hedmark som et fylke der kulturelle spørsmål har stått høyt oppe på den regionale dagsorden. De siste tjue årene har fylket i tillegg tatt imot flyktninger fra en rekke land. Denne mangfoldige kulturhistorien gjenspeiles også i at Høgskolen i Hedmark allerede i 1980 var på banen med å utvikle studietilbud som ga flerkulturell kompetanse til en rekke forskjellige yrkesgrupper. 2 De var da blant de første høgskolene som utviklet en egen flerkulturell utdanning, beregnet på ansatte i offentlig sektor som på en eller annen måte var engasjert i bosetting av flyktninger. I regionen hadde man også Utvandrermuseet, som hadde fokus på Norge som avsenderland av migranter til Amerika. Og man hadde Namibiaforeningen og Elverum folkehøgskole som i en årrekke har hatt elever fra afrikanske land som et viktig innslag blant elevene. Det siste skuddet på stammen er utviklingen av et nasjonalt senter for de reisende ved Glomdalsmuseet. Tanken er at det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret ved Glomdalsmuseet skal inngå som et ledd i en flerkulturell satsing som gjenspeiler det mangfoldige befolkningsgrunnlaget i fylket. Hendelsene i Brumunddalen: Å snu en dårlig ting til en god ting På slutten av 80-tallet var Brumunddal nærmest for et skjellsord å regne. Det var flere hendelser som rammet innvandrere, fra spytting i ansiktet til brenning av et Ku Klux Klan-kors på Mjøsisen, knuste vinduer og dynamittattentat mot en innvandrerbutikk. Flere av de landsdekkende avisene avslørte i 1991 at rasistiske elementer hadde fått fotfeste i bygda. Da det ble kjent at Arne Myrdal skulle tale i byen fredag 20. september 1991, ble det mobilisert på alle fronter mennesker møtte fram og vendte ham ryggen. «Å vende rasistene ryggen» ble i tida etter en talemåte over hele landet, med en konkret referanse til det som skjedde under dette folkemøtet. Gjennom denne handlingen bidro Brumunddal til å redusere det stigmaet som medie-oppmerksomheten rundt de rasistiske episodene i bygda hadde gitt dem nasjonalt. 3 Det var en viktig symbolhandling som nærmest snudde det skamfulle stempelet til noe man kunne være stolt av. Det bidro sterkt til å snu en dårlig ting til en god ting. 2 Dette studietilbudet hadde navnet «Innvandrerpedagogikk», og ble senere til «Migrasjonspedagogikk». 3 Hendelsene i Brumunddal er beskrevet av blant annet forskerne Yngve Carlsson, Tore Bjørgo og Thomas Håland (NIBR Pluss-serie 2001/4). 14

13 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet Samtidig var det åpenbart for alle at problemene ikke var løst med det. Både lokalt i Brumunddal og i Hedmark fylke prøvde man på ulike arenaer å finne fram til tiltak for å få bukt med rasismen som ulmet. Flere har pekt på at hedmarkinger har et selvbilde som «romslige og rause», og at når noen blir støtt ut, er dette i strid med et slikt bilde. Mange var derfor opptatt av å gjøre noe. Barn og ungdom ble pekt ut som viktige målgrupper for dette arbeidet. Hvert år siden 1993 har fotballlaget Mathare United fra Kenya ladet opp til Norway Cup i Brumunddal. 4 Et annet mål handlet om å gjøre innvandrerne og de nasjonale minoritetene mer synlige i fylket og å bygge relasjoner mellom mellom «etniske nordmenn» og minoritetene. Det ble satt i gang en stor prosess med politiske drøftinger på fylkesnivå. Hedmark ble vedtatt som antirasistisk sone. Fylkeskommunen bevilget midler og det ble søkt og bevilget midler fra Utlendingsdirektoratet (UDI). På spørsmål om hvor viktig det som skjedde i Brumunddal var for den senere utviklingen i Hedmark, er det brei enighet om at hendelsen var avgjørende for senere politiske avgjørelser i fylket på det flerkulturelle området. Flere av de ansvarlige politikerne forteller at hendelsene utløste en politisk oppmerksomhet i fylket. Politikerne ble i større grad bevisste på sine muligheter og sitt ansvar for å gjøre noe positivt. At det som skjedde ble definert som rasisme, og at man erkjente det som problem, bidro til å forplikte politikerne til et langsiktig engasjement. Det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret er et av mange tiltak som har sin bakgrunn i dette engasjementet. Fylkeskommunen har i tillegg brukt midler på å styrke både fylkesbiblioteket og skolebibliotekene med nye bøker omkring det flerkulturelle feltet. Tilgangen til slik litteratur har vært vekslende, og fylkeskommunen ønsket å bidra til kunnskapsformidlingen på dette området, i samarbeid med bibliotekansatte i fylket. Man har dessuten planlagt dagskurs i kulturkompetanse for bibliotekarer og andre ansatte ved alle skolebibliotek og folkebibliotek i fylket. Hedmark fylke har dessuten etablert et eget innvandrerråd som fungerer som rådgivende utvalg og høringsinstans i saker som angår det flerkulturelle Hedmark. Rådet er bredt sammensatt, med representanter for ulike innvandrergrupper og utnevnes formelt av fylkestinget. Fylket har også anbefalt kommunene i fylket å etablere egne innvandrerråd etter samme modell. Denne prosessen er i gang, og tre kommuner har så langt etablert slike råd. I denne håndboka er det imidlertid bare ett av tiltakene i handlingsplanen som skal stå i sentrum, og det er det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret. Hvordan senteret ble til, er temaet i det følgende. 4 Dagbladet fredag

14 Det globale i det lokale Et senter blir til I 1995 erklærte Hedmark fylkeskommune seg som antirasistisk sone. Handlingsplanen «Utfordringer i det flerkulturelle Hedmark» kom i Samme år vedtok fylkestinget å utvikle et flerkulturelt senter. Det ble opprettet en egen stilling for oppfølging av handlingsplanen. Senteret skulle si noe om innvandrerne i fylket, og det ble i første omgang vedtatt lagt til Utvandrermuseet på Hamar. «Handlingsplan for internasjonalisering og flerkultur i videregående opplæring i Hedmark » er en videreføring av tilsvarende plan for perioden I planen viser man blant annet til St meld Nr 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge, som peker på at kulturelt mangfold er berikende og styrkende for fellesskapet. Man viser også til vedtaket om å gjøre Hedmark til en antirasistisk sone, og til Hedmark fylkes visjon og mål, som sier at Hedmark skal være fylket der: alle, uansett bakgrunn, har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. Hedmark fylkeskommune skal gjennom sine virksomheter arbeide aktivt for at visjonen blir innfridd. På denne bakgrunnen vedtok fylkestinget våren 2002 å sette i gang et treårig prosjekt med sikte på å opprette et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. I saksframlegget sa man følgende om senterets rolle: Senteret skal gjennom sitt arbeid legge vekt på kompetanseutviklingsperspektivet knyttet til flerkulturalitet og samle inn, bevare og formidle dokumenter og materiale som belyser ulike kulturformer og tradisjoner i dagens multikulturelle Norge og Hedmark. Det skal legges vekt på senterets formidlingsfunksjon med et historisk og spesielt samtids- og framtidsperspektiv med tanke på deltakelse og integrasjon. Det ble understreket at man skulle legge spesiell vekt på formidling til barn og unge. For å etablere et senter trengs det imidlertid både økonomiske og personellmessige ressurser. Hedmark fylkeskommune søkte og fikk prosjektmidler fra UDI til et 3-årig utviklingsprosjekt fra høsten 2002 til 2005 for å bygge opp et senter som skulle betjene kommunene i fylket/regionen. En museumspedagog ble ansatt i februar 2003 for å bidra med gjennomføringen av arbeidet ved det flerkulturelle kunnskapsog kompetanseutviklingssenteret. Hun fungerer som tilrettelegger, kontaktskaper og formidler. Museumspedagogen er ansatt på Glomdalsmuseet, men prosjektet er ledet av fylkeskommunen. Ved ansettelsen ble det lagt vekt på pedagogisk og 5 Planen er under revisjon fordi de vedtatte tiltak og prosjekt er gjennomført og skal videreføres med ny plan og nye tiltak. 16

15 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet flerkulturell kompetanse. Prosjektet og driften av senteret kom i gang i mars 2003, og har vart fram til og med Prosjektet er nå avsluttet og det flerkulturelle senteret er gjort permanent fra Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en kartlegging av situasjonen, for å få en oversikt over hvilke utfordringer Hedmark står overfor i arbeidet med å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. En rekke aktører ble trukket inn både i selve arbeidet med kartleggingen og som høringsinstanser. Funnene fra kartleggingen ble presentert på et seminar, der aktørene kunne bidra med supplering og korrigering av det bildet som ble tegnet. De største utfordringene var i følge denne kartleggingen å forebygge rasisme og diskriminering, og å bekjempe fordommer og fremmedskepsis gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid i skoler, på arbeidsplasser og i frivillige organisasjoner. Manglende deltakelse fra innvandrere på ulike arenaer ble også trukket fram. I tillegg pekte man på at det var behov for en bedre koordinering og samordning mellom forvaltningsnivåer når det gjelder innvandrere generelt, og opplæring og kvalifisering av innvandrere spesielt. Svarene viste dessuten at kommunene i liten grad hadde kartlagt situasjonen for innvandrere i kommunen. Når det gjelder synet på hvilke utfordringer Hedmark sto overfor, viste kartleggingen stort samsvar mellom svarene fra hjelpeapparatet og fra flyktninger og innvandrere. I fylkesplanen for , Regionalt utviklings- og handlingsprogram, vedtok man å utrede det flerkulturelle senteret nærmere, samt å se det flerkulturelle Hedmark i sammenheng med nasjonale minoriteter og internasjonalisering. Fylkestinget vedtok høsten 2005 å støtte senteret med ,- pr år, og fra 1/ er Flerkulturelt Kunnskaps- og Kompetansesenter en permanent del av museets virksomhet. Formidlingsarbeidet er i gang, som en integrert og synlig del av Glomdalsmuseets aktiviteter. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal lage en fylkesdelplan for det flerkulturelle Hedmark, med representanter for Fylkeskommunen, Fylkesmannen i Hedmark, IMDi, Indre Østland, Innvandrerrådet i fylket og Høgskolen i Hedmark. Den politiske forankringen er altså fremdeles et sentralt fundament for senterets arbeid. Men det er ikke tilstrekkelig med forankring noen må utføre arbeidet og holde i trådene. Noen som holder i trådene Det understrekes fra alle hold at en forutsetning for at tiltakene i Hedmark fylkes handlingsplan for et flerkulturelt Hedmark ble gjennomført, var at det ble ansatt en prosjektleder som kunne holde i trådene. I en travel hverdag skal politikere og administrasjon dekke mange ansvarsområder og ivareta mange oppgaver. En viktig 17

16 Det globale i det lokale erfaring her som andre steder er at dersom et fagfelt skal prioriteres, må det finnes noen som holder fokuset, sørger for framdrift og bidrar med fagkompetanse og nettverk. Slike personer beskrives i ulike forsknings-sammenhenger som ildsjeler, pådrivere og ressurspersoner eller mer humoristisk sagt som «gnagsår» eller «vaktbikkje». Uansett navn, handler jobben om å sørge for at området ikke glemmes, men inkluderes i det ordinære arbeidet på alle nivåer, i form av planarbeid, tiltak og evalueringer. Samtidig vil den konkrete personens faglige profil og synspunkter komme til å prege innrettingen på arbeidet, innenfor de rammene politikerne har vedtatt. Vi skal gi et eksempel på dette: Den første tida prosjektlederen i Hedmark var ansatt, definerte fylkeskommunen seg som antirasistisk sone. Man så dette som en viktig markering som en håpet ville fungere som en ideologisk paraply for tiltak på ulike områder. Prosjektlederen var skeptisk, fordi det innebar et fokus på rasismen, mer enn på det forebyggende arbeidet. Han mente at en burde jobbe mot rasisme og bedre holdningene gjennom samhandling og likestilling mellom nordmenn og innvandrere. Grunntanken var at dersom en snakker om rasisme hele tida, risikerer en å stimulere grupper som er rasistiske. Prosjektlederen ønsket å jobbe mot de faktorene som produserer rasisme, uten å peke direkte på rasisme som fenomen. Denne diskusjonen er kjent fra flere kommuner og fylkeskommuner, og reiser spørsmål om hvilke metoder som fungerer bra mot rasisme. 6 Slike diskusjoner kan bidra til økt bevissthet, uansett hvor man måtte lande. En viktig oppgave for den som holder i trådene er å bidra til å holde temaet varmt, blant annet gjennom aktuelle debatter som for eksempel denne. Et annet viktig område for en prosjektleder, er å holde politikerne godt orientert om arbeidet som pågår til enhver tid. Gjennom å trekke dem med på ulike arrangement, gjennom kurs, temadager og skriftlige tilbakemeldinger har politikerne i Hedmark fått god oversikt over hva som har foregått i prosjektet. Når politikerne har kunnskap, er det lettere å få aksept for ulike forslag til tiltak. Politikerne har vært med i styringsgruppen for prosjektet slik at det til enhver tid har vært en åpen dør inn i det politiske miljøet. Dette oppsummeres som avgjørende for de vedtakene som senere er gjort om å etablere senteret som permanent. Som saksbehandler reiste prosjektlederen også en diskusjon om et flerkulturelt senters innhold, arbeidsområder og lokalisering. Han argumenterte for at et slikt senter ikke måtte bli en avdeling i en bakgård, isolert og liten, men en synlig og 6 Den refereres blant annet til i UDI-publikasjonen «Mellom kebab og vaffel» som er nevnt tidligere. Den finnes på UDIs nettsider (nå IMDi). 18

17 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet sentral del av en større enhet. Dermed var det duket for en debatt som blant annet handlet om lokalisering av senteret. Å velge lokalisering Det er ikke uvanlig at det er ulike syn på hvor nye institusjoner skal plasseres i et stort fylke dette ble også diskutert i Hedmark. Lokalisering handler både om geografi og om institusjonell tilknytning. Fylker og regioner er ulike, og når det gjelder geografisk plassering er det viktig å reflektere over spørsmål som: Hvordan nå ut til flest mulig? Hvor er den største konsentrasjonen av mennesker som vil ha nytte av senteret? Når så stedet er valgt, blir neste spørsmål: Hvordan kan senteret sørge for at også andre steder får nytte av senterets virksomhet gjennom utadretta og ambulerende virksomhet og gjennom å skape attraktive tilbud som gjør at folk trekkes til senteret? Disse spørsmålene har vært sentrale også i forkant av opprettelsen av FKKS i Hedmark. I en tidlig fase av arbeidet med å utvikle et flerkulturelt senter, ble det som nevnt vedtatt å legge det flerkulturelle senteret til Utvandrermuseet. Etter at det ble ansatt en prosjektleder i fylkeskommunen, ble det reist en diskusjon om dette var en riktig plassering. Fylkeskommunens videre behandling endte med et fylkeskommunalt vedtak om å foreta en utredning om ulike lokaliseringsalternativer. En drøftingsprosess som involverte Høgskolen i Hedmark, Norsk Utvandrermuseum, Glomdalsmuseet, Innvandrerrådet i Hedmark, innvandrerorganisasjoner i Hedmark og representanter for Hedmark fylkeskommune ble igangsatt. Det ble avholdt to møter som understreket betydningen av at innvandrerorganisasjonene ble trukket inn i det videre planarbeidet. Utredningsarbeidet startet med å peke på ulike løsningsalternativer. Alternativene man så på, var Utvandrermuseet på Åkershagan, Glomdalsmuseet på Elverum, Høgskolen i Hedmark (med avdelinger både på Elverum og Hamar) og som selvstendig institusjon. Høgskolen i Hedmark var på det tidspunktet ikke klar til å ta et slikt løft. Det fantes heller ikke midler til å finansiere et flerkulturelt senter som en selvstendig institusjon, og en slik plassering ville også risikere å mangle en forankring og bli isolert. Utvandrermuseet ønsket gjerne å ta imot utfordringen med å etablere et flerkulturelt senter. Argumentene for å plassere senteret i tilknytning til dette museet, handlet blant annet om å se innvandring og utvandring i sammenheng: I en fase var Norge et land folk utvandret fra i hovedsak fra Norge til Amerika. Den senere tid har Norge i større grad vært et mottakerland for innvandrere fra andre land. Å se disse prosessene i sammenheng, kunne hatt et potensial for å gi dagens mennesker en 19

18 Det globale i det lokale økt forståelse av de prosessene som fører til at mennesker flytter på seg og en mulig fellesskapsfølelse basert på denne innsikten. I den perioden lokaliseringsdiskusjonen foregikk, skjedde det imidlertid noe annet som fikk betydning for lokaliseringsdebatten. En nasjonal satsing på romanifolket på Glomdalsmuseet ble vedtatt, finansiert med statlige midler. Dette innebar en betydelig utbygging og utvidelse av museet, samt en utvikling fra å være et bygdemuseum til å bli et nasjonalt «minoritetsmuseum». Dette hadde selvsagt innvirkning på de mulighetene man så for seg når det gjaldt det flerkulturelle senteret. Argumentasjonen for en lokalisering på Glomdalsmuseet samlet seg om følgende momenter: - det pekuniære: at det allerede var en nasjonal satsing på romanifolket, som ville medføre midler til bygningsmessig utvidelse ved Glomdalsmuseet - det innholdsmessige, der Glomdalsmuseet har samlinger om skogfinner, sørsamer og romanifolket, og der innvandrere ville innebære en samling av ulike minoriteter. Det kunne slik sett bidra til en identitetsbygging som også omfattet de nye minoritetene, innvandrerne - et spørsmål om perspektiv: at et slikt senter burde ha fokus på og en aktiv rolle i forhold til integrering og kunnskapsformidling i nåtid og framtid, framfor et mer historisk perspektiv på tilbakelagte hendelser, som norsk utvandringshistorie Både utbyggingen som skulle foregå ved Glomdalsmuseet, finansieringen og den faglige innrettingen, medvirket til at dette ble en attraktiv lokalisering også for det flerkulturelle senteret. Etter en ny drøfting i fylkestinget våren 2002 ble senteret vedtatt lagt til Glomdalsmuseet. Senteret skulle inngå som en integrert del av museet og omfattet aktiviteter med flerkulturell vinkling knyttet til sørsamer, romanifolket og den finske befolkning i grenseområdene. Samtidig ble det også fra flere kanter gitt uttrykk for at man så at det var viktige faglige forbindelser til aktiviteten ved Utvandrermuseet, noe som burde gjenspeiles i framtidig samarbeid der det er relevant. Slikt samarbeid har senere funnet sted gjennom felles deltakelse i skoleforestillinger, utstillinger og lignende, slik det beskrives i kapitlet om tiltak. 20

19 Et historisk bakteppe: fra Brumunddalen til Glomdalsmuseet En kort presentasjon av Glomdalsmuseet Historisk ble Glomdalsmuseet startet som et regionalt bygdemuseum med kommunene i sørdelen av fylket som sentrale initiativtakere. Museet presenterer seg slik på nettet: «Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør. Med 90 antikvariske hus og 1200 kvm utstillinger er vi et av landets store kulturhistoriske museer. (Museet har også ) store innendørs utstillinger: Medisinsk historie, folkekunst, tatere, forklær.» «Det skal bygges og ombygges over 2000 kvadratmeter på museet - det blir en ny, stor utstillingssal som skal inneholde taternes/romanifolkets kultur og historie, ny vestibyle, og en stor foredrags- og filmsal, blant annet. På slutten av 2005, eller begynnelsen av 2006, vil Glomdalsmuseet framstå som et vesentlig større og bedre museum, med en helt ny og viktig avdeling: Dokumentasjons- og formidlingssenteret for romanifolkets kultur og historie!» I Glomdalsmuseets nye «designhåndbok», presenterer museet hva det er som særkjenner dette museet i forhold til andre museer: «Glomdalsmuseet er først og fremt kjent for sine samlinger og sitt friluftsmuseum. Etter at arbeidet med romanifolket/taterne startet har det ført til økt fokus på Glomdalsmuseet blant øvrige museer i store deler av Norden. ( ) Temaet kulturelt mangfold og fokus på ulike minoriteter bidrar til å gi museet en særegen profil da det gjenspeiler kompleksiteten i samfunnet. ( ) Det siktes her til koblingen mellom majoritetskulturen, nasjonale minoriteter, urbefolkning og nyere tids innvandrergrupper på samme sted. Samspillet mellom ulike folkegrupper i et samfunn er foreløpig ikke en vanlig vinkling ved norske museer.» I dag er Glomdalsmuseeet finansiert i et samarbeid mellom fylket og staten skal dekke hele fylket, i tillegg til den nasjonale utstillingen om taterne/ romanifolket. Med økende antall innvandrere i fylket er befolkningsgrunnlaget endret de siste tiårene. Det er på denne bakgrunnen at en har ønsket å se de nye minoritetsgruppene innvandrerne i sammenheng med fylkets øvrige internasjonale engasjement. Museet har som målsetting å gjenspeile det kulturelle mangfoldet i befolkningsgrunnlaget og har lenge ønsket at minoritetene skulle gis en plass i museets virksomhet. 21

20 Det globale i det lokale Oppsummering av grunnlagsarbeidet Handlingsplaner kan være viktige instrumenter for utvikling og forandring. Det kan også være stor avstand mellom planer, målsettinger og iverksetting. Det finnes mange eksempler på gode planer som har levd sine liv i en skuff. Dette har ikke skjedd i Hedmark. En tidligere evaluering av handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering på landsbasis, dokumenterer at handlingsplanen for et flerkulturelt Hedmark er en av de få fylkeskommunale handlingsplanene i landet der alle tiltakene er blitt gjennomført. 7 Det er ganske unikt. Lokalt peker man på at fylkets langvarige historie som flerkulturelt, engasjerte politikere og det at det ble ansatt en prosjektleder som holdt i trådene, til sammen bidro sterkt til at tiltakene ble gjennomført. Slik sentrale politikere og administrasjon på fylkesnivået ser det, er det heller ikke uvesentlig at prosjektlederen har innvandrerbakgrunn selv. Det mener flere har gitt en ekstra inspirasjon. I tillegg er fylkeskommunen både besluttende og finansierende instans, og kan dermed sørge for å gjennomføre de tiltakene de prioriterer. Å etablere et flerkulturelt senter bygger altså på en serie av forutsetninger der både overordnede planer, politisk vilje og ildsjeler til å gjennomføre de politiske vedtakene er sentrale momenter. 7 «MELLOM KEBAB OG VAFFEL» - en systematisering av erfaringer med handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering i fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner, av Kirsten Lauritsen og Trond Buland fra SINTEF Teknologi og samfunn IFIM, Trondheim og Henrik Lunde og Karen Bøhle Aarhus fra Antirasistisk senter, Oslo,

21 Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper

22 Det globale i det lokale I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan arbeidet ved senteret er organisert, og på målsettinger og målgrupper for senterets arbeid. Organisering og forankring Prosjektet som førte fram til opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har vært «eid» av Hedmark fylkeskommune, med fylkessjefen for kultur og kompetanse som prosjektansvarlig. Prosjektet har hatt ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. Styringsgruppa har utgjort en viktig del av forankringen av arbeidet og har hatt ansvar for styring og justering av prosjektet. Den har vært tverrsektoriell og har bestått av representanter fra følgende organisasjoner/institusjoner: Hedmark fylkeskommune (Randi Langøigjelten) Høgskolen i Hedmark (Thor Ola Engen) Statens Utdanningskontor i Hedmark (Turid Kårhus Stengel) Glomdalsmuseet (Jan Hoff Jørgensen) Prosjektgruppa har hatt det operative ansvaret for prosjektet og var satt sammen med tanke på hva prosjektet har hatt bruk for av kompetanse og erfaringer. Prosjektgruppa har bestått av følgende representanter Elverum videregående skole (Jan Halvorsen) Glomdalsmuseet (Tore Lahn) Innvandrerrådet i Hedmark (Sadegh Fard) Norsk Utvandrermuseum (Knut Djupedal) Fagerlund skole, Ringsaker (Lise Holland) Høgskolen i Hedmark (Tove Skaug) Det administrative ansvaret ble lagt til Hedmark fylkeskommune, mens Glomdalsmuseet har hatt det faglige ansvaret for prosjektet. Prosjektet ble ledet av fylkeskommunens interne ressurser (prosjektleder), som satte av omtrent en tredjedel av stillingskapasiteten til dette i prosjektperioden. I tillegg ble det opprettet en prosjektmedarbeiderstilling (museumspedagog) for et år med mulighet for forlengelse. Glomdalsmuseet fikk arbeidsgiveransvaret for denne stillingen, mens Hedmark fylkeskommune tok ansvaret for lønnsutgiftene. En forutsetning for utviklingen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har vært forankringen av arbeidet på alle nivåer politisk som administrativt. Det har involvert representanter fra UDI (nå IMDi) sentralt, fylkesmannen i Hedmark, Hedmark 24

23 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper fylkeskommune regionalt, Høgskolen i Hedmark, museene i fylket, kommuner og skoler. Representanter for innvandrerorganisasjonene og enkeltpersoner har vært involvert i presentasjoner og kunstnerisk virksomhet. Også på tvers av landegrensene er det en forbindelseslinje gjennom et interregionalt samarbeid med tanke på å utvikle flerkulturelle utdanningstilbud. Forankringen har skjedd på flere måter. Mange legger vekt på at det som skjedde i Brumunddal var viktig som grunnlag for at arbeid mot rasisme og diskriminering og for integrering og inkludering ble prioritert i Hedmark. Slik det også har skjedd andre steder, for eksempel i forbindelse med drapet på Benjamin Hermansen i Oslo, har et fokus som i utgangspunktet var negativt dannet grunnlag for et stort engasjement på tvers av partipolitiske skillelinjer. Mange har vært opptatt av å riste av seg et negativt stempel og av å gjøre noe aktivt for å forebygge lignende hendelser i framtida. Dette har skjedd gjennom politisk debatt, engasjement og den videre behandlinga av handlingsplaner, vedtak om opprettelse av stilling i fylkeskommunen og opprettelsen av et flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter. Enkelte mener at den breie innsatsen til Hedmark fylkeskommune når det gjelder det flerkulturelle feltet, har bidratt til at innvandrerbefolkningen i fylket har blitt mer synlige på flere områder, og at en i større grad ser arbeid på dette området som en naturlig del av det ordinære arbeidet i fylket. Det understrekes også at når en fokuserer på det flerkulturelle, handler ikke dette bare om innvandrere. I Hedmark fylkeskommune er det blitt mer vanlig å snakke om kulturelt mangfold med et utvidet, mer inkluderende perspektiv, der nasjonale minoriteter står sentralt. Når fylkeskommunen i Hedmark har gjort det flerkulturelle til en del av sitt arbeidsområde, innebærer det ikke nødvendigvis at denne delen tar stor plass for eksempel i fylkesdelplanen. Det innebærer imidlertid en prioritering og en synliggjøring at den er der og det utgjør en understreking av at man ikke oppnår integrering gjennom ett tiltak i regi av det offentlige eller fylkeskommunen. Det er summen av mange tiltak som har betydning. Målgrupper og målsettinger Hedmark fylkeskommune ønsket at det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret skulle fungere både som en institusjon for integreringstiltak, presentasjoner, dokumentasjon og som møteplass. I begynnelsen var senteret tenkt som en møteplass for innvandrere. Etter hvert har man kommet til å se det mer som en støttefunksjon til andre aktiviteter, både på Glomdalsmuseet og eksternt. Man ønsket konkrete tiltak rettet mot ulike grupper av brukere: etnisk norske, innvandrere og nasjonale minoriteter, men med et særlig fokus på barn og unge. 25

24 Det globale i det lokale Målgrupper for det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenterets arbeid er alle, fra politikere til ulike deler av kommunene, blant annet skolene. Det at senteret har prioritert å arbeide mot gruppa barn og unge hang blant annet sammen med det at nynasistiske grupperinger i en periode prøvde å mobilisere ungdom i fylket. I saksdokumenter og forarbeider til etableringen av senteret er dets funksjon, rolle og mandater beskrevet. Også i intervju med sentrale personer i prosjektet er det presentert synspunkter og oppsummeringer som sier noe om senterets målsettinger og mandat. Noen av disse målsettingene er oppsummert på nettsiden som er lenket opp til Glomdalsmuseets nettside. Her står det blant annet at Flerkulturelt kunnskapsog kompetansesenter skal: - arbeide for å styrke kompetanse og kunnskap om majoritet - minoritetsspørsmål hos ulike profesjonsytere/yrkesgrupper og interessenter - styrke gjensidig respekt og toleranse, samt fremme forståelse og samhandling mellom majoriteten og de ulike etniske minoriteter - bygge opp barn og ungdoms dømmekraft og handlingsferdighet i et multikulturelt samfunn og i internasjonale samhandlingssituasjoner - systematisere og institusjonalisere dokumentasjonsarbeid, formidling av fakta og kunnskaper om kulturelt mangfold For fylkeskommunen ble det etter hvert viktig at «det flerkulturelle» som felt skulle komme inn i ordinære institusjoner, blant annet gjennom å prege museene i fylket. Norsk innvandringshistorie er også en del av norsk historie, og har derfor sin naturlige plass på museene. Den nye profilen til Glomdalsmuseet innebærer et fokus på etnisitet, med vekt på de reisende, sør-samer, skogfinner og innvandrere/flyktninger. I stedet for at man fokuserer på minoritetene, gir det en teoretisk ramme for arbeidet som innebærer en kulturell integrasjon. Siden alle har etnisitet, også såkalt «etniske nordmenn», vil senterets tematiske fokus handle mer om relasjoner enn om særegne grupperinger. At en tung norsk kulturinstitusjon gir rom til andre symboler og verdier enn majoritetens, er et sterkt signal. Det fungerer inkluderende, det balanserer og setter ting inn i en sammenheng, og synliggjør at det flerkulturelle ikke er en isolert sak for seg. Dette synet gjenspeiles også i at man innenfor det landsomfattende nettverket ABM (Arkiv Bibliotek Museum) er blitt mer observant når det gjelder museenes rolle i det flerkulturelle Norge. I diskusjonene om målsettinger for denne delen av museets virksomhet har man blant annet reist diskusjoner om hva man mener når man snakker om integrering. Tenker man på grillfester, eller er det mer snakk om store nasjonale tanker? Hvordan 26

25 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper man tenker har konsekvenser for hvordan man velger å presentere ulike grupper. Det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenteret har ønsket å legge vekt på en brei presentasjon og på å unngå å bidra til at man bare viser fram det eksotiske, det som er annerledes. Fra prosjektledelsen understreker man betydningen av å: se moderne innvandring i sammenheng med nasjonale minoriteter og migrasjonshistoriske perspektiver. Formidling av kunnskap om innvandring/utvandring og ulike nasjonale minoriteter, samt samisk kultur, betraktes som et viktig tiltak for å styrke kunnskapen om kulturelt mangfold. Når et historisk perspektiv skal brukes for å fremme toleranse og forståelse, bør det også være sentralt å skape bevissthet om Hedmarks flerkulturelle røtter, hvem som var gårsdagens hedmarkinger, hvem som er hedmarkingene i dag, og hvem som er morgendagens hedmarkinger. (www.glomdalsmuseet.no) En slik tenkning innebærer en normalisering, der innvandrere inngår som en av flere minoriteter i det som betraktes som befolkningen i Hedmark. Flere som har deltatt i arbeidet med å skape senteret har pekt på at et økt fokus på minoritetene som en naturlig del av befolkningen i Hedmark fylke, har bidratt til at enkelte minoritetsrepresentanter har gitt uttrykk for at det er blitt lettere å være innvandrer. Prosjektlederen påpeker at dette er en nødvendig utvikling: Som veteran ser jeg at diskusjonen om integreringspolitikk og det problemfokuset som ofte er på integrering, har gjort at mange innvandrere mister trygghet og selvtillit. Jeg har reflektert mye over egne erfaringer og har også snakket med mange innvandrere som er passive, som ikke tror på seg selv og som må dras med inn i samfunnet. Mange av dem mangler nødvendig kunnskap om systemet. Som kulturinstitusjon kan vi veilede og bidra med kunnskap, likevel er det mange som ikke vil ta sin plass. Erfaringene så langt med koblingen til Glomdalsmuseet er svært positiv. Både ledelsen og fagfolk knyttet til senteret og museet understreker at en av styrkene til Glomdalsmuseet nettopp er at det fra før finnes presentasjoner av ulike kulturelle minoriteter her: tatere, skogfinner, sørsamer og nå også innvandrere i fylket. Disse utstillingene spiller på de samme strengene og viser sammenhenger mellom minoritetenes erfaringer på flere områder, selv om det også er vesentlige forskjeller. En av forskjellene handler om at de nasjonale minoritetene har en mye lengre historie enn innvandrerne. Men gjennom at museet tar opp i seg også de «nye» minoritetene, har man begynt på en dokumentasjonsprosess som bidrar til at det skapes en felles historie. Det ligger en erkjennelse av et flerkulturelt Norge i bunnen av denne 27

26 Det globale i det lokale satsingen. Til sammen fyller nå gruppene innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter (sigøynere, reisende og skogfinner) begrepet «flerkulturell» med innhold på museet. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter På Glomdalsmuseets nettside presenteres det flerkulturelle kunnskaps- og kompetansesenterets rolle slik: Senterets hovedrolle er kompetansebygging og formidling av fakta og kunnskaper gjennom litteratur, dokumenter og annet materiale med både historisk- og samtidsperspektiv. Innsamling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra ulik forskning, metoder, prosjekt og aktiviteter innenfor flerkulturell forståelse. Antirasistisk arbeid og norsk innvandrings- og integreringspolitikk generelt, særlig kommunalt integreringsarbeid, vil være et av satsingsområdene for senteret. Senteret skal ha en støttefunksjon for kommunene i fylket, og være en ressursbank for ulike profesjonsutøvere. Et helhetlig perspektiv hvor formidling av kunnskaper vil inkludere nasjonale minoriteter, samisk kultur og etniske minoriteter, vil være et viktig perspektiv som kan underbygge en unik institusjon som brukes også av forskermiljøer.senteret skal gjennom sitt arbeid legge vekt på kompetanseutviklingsperspektivet knyttet til flerkulturalitet og samle inn, bevare og formidle dokumenter og materiale som belyser ulike kulturformer og tradisjoner i dagens multikulturelle Norge og Hedmark. Det skal legges vekt på senterets formidlingsfunksjon med et historisk og spesielt samtids- og framtidsperspektiv med tanke på deltakelse og integrasjon. 28

27 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter: organisering, mål og målgrupper Om innholdet i senterets aktiviteter heter det samme sted: For å fremme samhandling, styrke gjensidig toleranse og forståelse, samt formidling av informasjon, kunnskap og dokumentasjon forutsettes at flerkulturelt senter skal legge vekt på følgende innhold: - Senteret skal fungere som et kompetansesenter der kompetanse- og kunnskapsutvikling innen for flerkulturalitet og etnisitet blir vektlagt. Gjennom ulike fagaktiviteter skal senteret legge vekt på kompetansebygging i flerkulturell forståelse. - Senteret skal fungere som en møteplass for hedmarkinger med majoritetsog minoritetsbakgrunn for å fremme samhandling. - Formidling av kunnskap ved å opprette fast utstilling, kunstutstillinger, kunstnerisk aktivitet (teater, konserter). - Formidling av fakta og kunnskap til brukere i ulike kommuner. Senteret bør være i stand til å arrangere vandreutstillinger/aktiviteter også i andre områder av fylket. Utstillingene kan også belyse ulike utfordringer for det norske samfunnet og måter å takle det på. - Nettverksoppbygging, koordinering av aktiviteter og formidling av erfaringer/overføringsverdier på feltet, betraktes som en viktig funksjon for senteret. - Samling, bevaring og formidling av erfaringer og overføringsverdier fra arbeidsfeltet. - Samling og formidling av informasjon om aktiviteter ved bruk av EDB, som er i gang. - Fremme samarbeid mellom ulike aktører på feltet, særlig museene, bibliotekene og Høgskolen i Hedmark, med hensyn til videreutvikling og bedre bruk av senteret. Ideen om et forskningssenter bør vokse fram i samarbeid mellom museene, høgskolen og ev. andre aktører. - Senterets aktiviteter og formidlingsarbeid skal henvende seg spesielt til barn og unge. Skolene og barnehagene i fylket betraktes derfor som viktige arena for ulike aktiviteter og utstillinger. 29

28 Tiltak i regi av flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

29 Det globale i det lokale Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har alene og sammen med andre aktører gjennomført mange tiltak. Tiltakene har hatt ulikt innhold, omfang og hensikt. Tiltakene har rettet seg mot flere grupper og kombinert ulike virkemidler, noe som gjør at de ikke er enkle å klassifisere. Et og det samme tiltak kan innebære både nettverksbygging, kompetanseheving og kunnskapsproduksjon. Senteret har gjennomført så mange tiltak av ulik art at en gjennomgang av disse tvinger fram en systematisering i kategorier og underkategorier rett og slett for å få en oversikt. I det følgende har vi valgt å dele senterets virksomhet inn i fem hovedområder: - Utstillingsvirksomheten - Formidlingsvirksomhet, møteplasser og arrangement - Kompetanseheving - Nettverksarbeid - Dokumentasjonsarbeid Hvert av disse hovedområdene er igjen delt inn i ulike tiltak som er beskrevet konkret. Virksomhetsområdene er ikke gjensidig ekskluderende. Tvert imot er de ofte overlappende i den forstand at den ene virksomheten ofte forutsetter den andre. Av den grunn vil altfor skarpe analytiske kategorier stå i fare for å rive tiltakene ut av sin meningsbærende kontekst. For å unngå dette blir vi til tider nødt til å nevne noen av tiltakene i flere sammenhenger. Den følgende oversikten er laget med utgangspunkt i rapporter, arbeidsdokumenter og annen dokumentasjon som senteret selv, eller i samarbeid med ulike samarbeidspartnere, har laget. 8 Utstillingsvirksomhet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter og Glomdalsmuseet har alene eller sammen med andre arrangert en rekke utstillinger der kulturelt mangfold, innvandrere og minoritetsgrupper er i fokus. Målsettingen med utstillingsvirksomheten har blant annet vært kunnskapsformidling, samt det å skape samhandlingssituasjoner mellom minoritet og majoritet. Noen utstillinger er lagt opp som utstillinger på Glomdalsmuseet, mens andre er vandreutstillinger. På grunn av ombyggingsarbeidet på Glomdalsmuseet har flerkulturelt senter måttet satse mye på vandreutstillinger. Siden 2003 har senteret gjennomført en rekke slike utstillinger der en viktig målgruppe har vært skoler og skoleelever. Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter har lagt vekt på å leie inn eller lage utstillinger som 8 Oversikt over rapportene finnes i litteraturlista. 32

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003

Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003 Bakgrunn: Prosjektet Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter Statusrapport nr. 1, desember 2003 Opprettlese av flerkulturelt kunnskaps- og kompetanse senter er et tiltak fra handlingsplanen Utfordringer

Detaljer

Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter 2007

Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter 2007 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter 2007 Glomdalsmuseet 1 Årsmelding 2007 Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter på Glomdalsmuseet. Arbeidet med å dokumentere og tilgjengeliggjøre kunnskap

Detaljer

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Saknr. 100/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Mostafa Pourbayat INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Regelverk og veiledning- del 1

Regelverk og veiledning- del 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regelverk og veiledning- del 1 Integreringspolitikk og interkulturell kompetanse som bakteppe for dagens regelverk Erfarings- og regelverksseminar, 14. oktober Fylkesmannen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Plan for inkludering og likestilling i Hedmark

Plan for inkludering og likestilling i Hedmark Saknr. 14/5141-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Plan for inkludering og likestilling i Hedmark 2014-2017 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Vedtatt av lederteamet januar 1999

SØR-VARANGER KOMMUNE Vedtatt av lederteamet januar 1999 SØR-VARANGER KOMMUNE Vedtatt av lederteamet januar Sør-Varanger kommunestyre vedtok i 1996 at kommunen er og skal være en antirasistisk sone. Vi vil være med å utvikle en flerkulturell og antirasistisk

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi Mangfold er hverdagen IMDis strategi "Norge er et mangfoldig samfunn og har vel alltid vært det" Mangfold er hverdagen! Navnet på IMDis nye strategi sier det meste: Norge er et mangfoldig samfunn - og

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Fagerland Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 17/4404 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.10.2017 SAK VEDRØRENDE INNVANDRERRÅD Helse- og omsorgssjefens forslag til

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005704 Innsendt 05.05.2015 16:55:16 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Frisklivssentral hva, hvorfor, muligheter. Knut R Skulberg Kommunelege Elverum kommune

Frisklivssentral hva, hvorfor, muligheter. Knut R Skulberg Kommunelege Elverum kommune Frisklivssentral hva, hvorfor, muligheter Knut R Skulberg Kommunelege Elverum kommune Hva Frisklivssentral? Ikke moralisme Hjernetrim (T Hylland Eriksen, Magasinet 08.09.12) Den frittalende komikeren Sarah

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene

21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene 21.09.15 Prosjektskisse: Romanifolket/tatere som tema i lærerutdanningene 1. Hva kan være gode mål for arbeidet? Bidra til at romanifolket/taternes situasjon i Norge og skolens ansvar for å ivareta elevene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Mål og strategier for internasjonalt arbeid

Mål og strategier for internasjonalt arbeid Mål og strategier for internasjonalt arbeid 2011-2014 1 Forskjellige forhold i den internasjonale strategien 2 Forankring og sammenheng Internasjonale, nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim.

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Tilstede: Solveig Kvidal, Lina Homme, Tora Husan, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aasta Joma Granefjell, Sør-Trøndelag

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005833 Innsendt 30.04.2015 16:47:59 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Anno museum Institusjonens leder Harald

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs

Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs Læringsmiljø, ulike læringsarenaer Identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse Med arbeidsglede mot nye mål - En flerkulturell skole der mangfold er en ressurs www.ringsaker.kommune.no/fagerlund-skole

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer