Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020"

Transkript

1 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden

2 Innhold 1. Bakgrunn for planen Innledning Bakgrunn Hensikten med planen Politisk behandling og oppfølging Sammendrag Sammendrag Buskerud Idrettskrets foreslåtte prioriteringer Anleggs historikk i Buskerud Tildeling av spillemidler i perioden Etterslep av spillemidler til anlegg pr Anleggsdekningen pr 1.september 2012 Etter data fra KD Anleggstetthet i Buskerud fylke og i regionene Endringer i samfunnet Kommune økonomi Idrettsmeldingen noen av hovedtrekkene: Idrettspolitisk dokument ( ) Alt henger sammen Plan- og bygningsloven ( Når en pluss en blir mer enn to. ) Innbyggere og medlemmer i idretten i Buskerud Innbyggertall vs medlemstall innen idretten pr region Framtidig anleggsbehov Pr. særforbund / region / krets Pr idrettsråd Behovsvurdering av framtidige anlegg i Buskerud fram mot Behov ut fra etterslep i regionene Behov ut fra demografiske endringer og befolkningsvekst i regionene Behov ut fra nye idretter Anbefalte forslag Forslag til rullering av planen Viktige dokumenter vedlegg Demografi. Hvem gjør hva innen idretten? Er det forskjell på barn/ungdom sitt engasjement innen idretten kontra voksne?

3 1. Bakgrunn for planen Innledning. Norges Idrettsforbund(NIF) har følgende formålsparagraf i sin lov: 1-2. Formål (1) NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Med idrett menes aktivitet som oppfyller følgende vilkår: a) det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter b) aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk c) aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på (2) Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. (3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. For å nå dette målet er gode nok og mange nok idrettsanlegg en forutsetning. Uten anlegg vil det for mange idretter, nærmest være umulig å nå NIFs lov 1-2. pkt 1-3. Idrettsanlegg er ikke målet, men virkemidlet for å nå målet Bakgrunn. Buskerud Idrettskrets vedtok på idrettskretstinget 13. april 2012 et strategidokument for inneværende ting periode. Her står det følgende om anleggsutvikling: Anleggsutvikling Riktige anlegg som inspirerer til både fri utfoldelse og kvalitetstrening er en vesentlig forutsetning for aktivitet og idrettsglede. Idrettskretsens funksjon og organisering gjør den til den sterkeste koordinerende og rådgivende enheten på tvers av særidretter, lag, idrettsråd og kommuner i arbeidet med å sikre en mest mulig fornuftig anleggsutvikling i fylket, i kommunene og på tvers av kommunene. Mål 1: Bidra til anleggsutvikling som gir idrettsglede for flest mulig Mål 2: Følge opp anleggspolitisk plan for Buskerud Virkemidler anleggsutvikling: - Klubb- og idrettsråds utviklingsverktøy - Nettverksbygging - Anleggsutvalget Kompetanseutvikling vil være et vesentlig element for å nå begge de omtalte målene. Enten det er arealsikring eller anleggsutvikling vi omtaler, lokalt som regionalt. 3

4 1.3. Hensikten med planen. Hensikten med denne planen, er å sette søkelyset på den anleggsdekningen som er i dag. Enten det er for hele fylket, regionene eller kommunene. Dette for å få fram et bedre grunnlag for framtidige prioriteringer av anlegg det søkes spillemidler til. Kulturdepartementet (KD), har i heftet Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012, uttalt følgende: 1.1 Statlig anleggspolitikk Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Blir den statlige anleggspolitikken fulgt opp i Buskerud og hva kan gjøres for å nå dette mål? Heftet du nå har foran deg, setter søkelyset på en del områder og prioriteringer som kan være et eller flere elementer Buskerud Idrettskrets må arbeide videre med innen den regionale anleggspolitikken. Siden idretten er avhengig av flere forhold for å finansiere bygging og ikke minst finansiere vedlikeholdet av anleggene, er det mange forhold som vil spille inn i de valgene som må tas. Er anleggene som bygges de rette og finnes det andre måter å løse anleggspolitikken på i Buskerud? Hva trenger idretten av anlegg? Og hvordan gjøres valgene? Derfor må Buskerud Idrettskrets bli mer selektive i valgene som skal gjøres enten det er bygging av nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Det kan medføre at Idrettskretsen over tid må få en mer aktiv rolle også i planleggingsfasen av større anlegg. Enten vi snakker om anlegg av stor regional betydning eller interkommunale anlegg. Denne type prosesser må skje i nært samarbeid med aktuelle idrettsråd og særkretser/regioner/forbund. Buskerud idrettens største utfordring, er å ha fokus på framtidig anleggsbehov. 4

5 1.4. Politisk behandling og oppfølging. Anleggsplanen for Buskerud Idrettskrets er lagt fram til politisk behandling i Kretsstyret mandag 29. oktober 2012 og vedtatt samme dag. Oppfølgningen av planen skjer i nært samarbeid mellom anleggsutvalget og administrasjonen i Idrettskretsen. 2. Sammendrag Sammendrag. Enten vi omtaler økonomi til bygging av idrettsannegg, etterslep eller anleggstetthet, må vi rette blikket bakover i tid for å få et best mulig bilde av status pr i dag. I anleggsplanen til Buskerud Idrettskrets er alle disse elementene beskrevet. Intern strategi: Idrettskretsen har gjennom NIFs lov en oppgave i å øke idrettsrådenes kunnskap innen anlegg og anleggsutvikling. Primært vil anleggsplanen være et verktøy i dette arbeide. Ekstern strategi: Når Idrettsrådene skal ha møter med sine respektive kommuner, er dokumentasjon viktig. Samme vil også være nødvendig når Buskerud Idrettskrets skal ha tilsvarende møter med fylkeskommunen. Innen norsk idrett kjenner vi til disse 3 spørsmålene: 1. Hvem er vi? 2. Hva vil vi? 3. Hvordan gjør vi det? Anleggsplanen har fokus på spørsmål 2 Hva vil vi? Det videre arbeid etter spørsmål 3 Hvordan gjør vi det? Må bli å aktivisere anleggsutvalgets medlemmer for å gjennomføre kretsstyrets strategiske valg. Hovedtrekkene i anleggsplanen: Endringene i Plan- og bygningsloven fører til at idrettsrådene har en viktig oppgave i forhold til arealsikring. Idrettsrådenes deltakelse i revisjon av kommune planens arealdel og samfunnsdel blir viktige arenaer for idrettsrådene for å sikre områder til organisert fysisk aktivitet. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal bygge på disse dokumentene og her vil disponeringen av arealene komme fram. Dette vil medføre en betydelig satsning innen kompetanseheving for idrettskretsens lokale organisasjonsledd. Økt befolkningsvekst i kommunene, løses ofte med fortetting innen sentrumsnære områder. Flere mennesker vil bo inne samme geografiske område. Oversikten over forventet befolkningsvekst i kommunen fram mot 2040 viser at den største befolkningsøkningen blir størst i søndre og østre del av Buskerud. Utfordringen vil være, hvor skal de nye idrettsanleggene bygges når fortetting av sentrumsnære områder blir løsningen på befolkningsvekst? Anleggsplanen viser også at jo lengre nord i Buskerud man kommer jo viktigere blir turisme i etablering av enkelte anleggstyper. Alpinbakker og bad og svømmeanlegg har en stor dekningsgrad på grunn av turismen. Det er av stor interesse å se på antall idrettslag innen alpint, stup og svømming i Hallingdal regionen ut fra antall anlegg. Jo lengre sør og øst man kommer i fylket, jo dårligere blir anleggsdekningen. 5

6 2.2 Buskerud Idrettskrets vedtatte prioriteringer. 1. Kompetanseutvikling. Spesielt i forhold til arealsikring. Dernest forberedende anleggsplanlegging. 2. Anleggsutvalget i Buskerud idrettskrets vurderer å utarbeide normtall for idrettsanlegg ut fra antall innbyggere og / eller aktive idrettsutøvere. 3. Når et nytt idrettslag tas opp i Buskerud idrettskrets, skal anleggsbehovet for det nye idrettslaget vurderes umiddelbart. Dette gjelder spesielt innen nye idretter. 4. Planlegging og bygging av anlegg av stor regional betydning og interkommunale anlegg prioriteres. 5. Buskerud fylkeskommune og Idrettskretsen utarbeider en plan for administrativt samarbeid. Planen / årshjulet rulleres hvert år i juni måned. 6. Møtene fylkeskommunen har med kommunene om idrett, kan være en viktig arena, både for idrettskretsen og idrettsrådene. Samme gjelder også møter i og med regionsrådene. 7. I løpet av perioden fram til rullering, settes tema om fortetting av boligområder sett i lys av forventet befolkningsvekst og arealer til organisert idrettslig aktivitet på dagsorden. 8. Anleggsplanen gjelder for perioden Planen rulleres etter hvert kretsting. Første gang i Anleggs historikk i Buskerud Tildeling av spillemidler i perioden Hva brukes av spillemidler? Og hvordan brukes de? Oversikten er etter tall fra Buskerud fylkeskommune. Og etter vedtak gjort i hovedutvalget for Kultur, idrett og folkehelse vedrørende tildeling av spillemidler. Spillemidler til nærmiljøanlegg, er ikke med i oversikten. I oversikten finnes også oversikt over hvilken kommune anlegget er i. Idrettsbygg (klubbhus) er ikke med i oversikten. Det kan være at anleggene ikke er ført i anleggsregisteret som eksisterende, men fortsatt er registrert som planlagt. For tildelingen i 2008, har det vært vanskelig å plassere anleggene kommunevis og de er ikke plassert pr kommune. Noe vi beklager Godkjent søknadssum Antall anlegg tildelt spillemidler Tildelt sum Aktivitetssal/gymsal Kr 0,- 0 Kr 0,- Svømmeanlegg Kr ,- 2 Kr ,- Fleridrettshall Kr ,- 4 Kr ,- Fotballanlegg Kr ,- 4 Kr ,- Friluftsliv Kr ,- 0 Kr 0,- Turstier Kr ,- 0 Kr 0,- Friidrettanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Golfanlegg Kr ,- 1 Kr ,- Hestesportsanlegg Kr ,- 1 Kr ,- Isanlegg Kr 0-, 0 Kr 0,- Kart Kr ,- 0 Kr 0,- Luftsportsanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Motorsportsanlegg Kr ,- 1 Kr ,- Skianlegg Kr ,- 5 Kr ,- Tennisanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Vannsportsanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Idrettsbygg Kr ,- 4 Kr 1.479,- Skyteanlegg Kr ,- 2 Kr ,- 6

7 2009 Godkjent søknadssum Antall anlegg tildelt spillemidler Tildelt sum Aktivitetssal/gymsal Kr 0,- 0 Kr 0,- Svømmeanlegg Kr ,- 3, Drammen, Kongsberg, Ål Kr ,- Fleridrettshall Kr ,- 3, Drammen, Ringerike, Nedre Eiker. Kr ,- Fotballanlegg Kr ,- 4, Drammen, Lier, Røyken, Nes Kr ,- Friluftsliv Kr ,- 0 Kr 0,- Turstier Kr ,- 3, Drammen, Øvre Eiker, Rollag Kr ,- Friidrettanlegg Kr ,- 1, Drammen Kr ,- Golfanlegg Kr ,- 1, Eiker Golfklubb Kr ,- Hestesportsanlegg Kr ,- 2, Lier, Ringerike Kr ,- Isanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Kart Kr ,- 2, Nes, Hemsedal Kr ,- Luftsportsanlegg Kr ,- 1, Gol Kr ,- Motorsport Kr ,- 2, Flå (2) Kr ,- Skianlegg Kr ,- 5, Modum(2), Kongsberg. Nedre. Kr ,- Eiker. Rollag Tennisanlegg Kr ,- 1, Øvre Eiker Kr ,- Vannsportsanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Idrettsbygg Kr ,- 4 Kr ,- Skyteanlegg Kr ,- 2, Sigdal, Røyken Kr , Godkjent søknadssum Antall anlegg tildelt spillemidler Tildelt sum Aktivitetssal/gymsal Kr 0,- 0 Kr 0,- Svømmeanlegg Kr ,- 4, Drammen, Kongsberg, Hole, Ål Kr ,- Fleridrettshall Kr ,- 2, Hurum, Røyken Kr ,- Fotballanlegg Kr ,- 2, Drammen, Nedre Eiker Kr ,- Friluftsliv Kr ,- 0 Kr 0,- Turstier Kr ,- 1, Drammen Kr ,- Friidrettanlegg Kr ,- 1, Røyken Kr ,- Golfanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Hestesportsanlegg Kr ,- 1, Ringerike Kr ,- Isanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Kart Kr ,- 0 Kr 0,- Luftsportsanlegg Kr ,- 1, Gol Kr ,- Motorsport Kr ,- 2, Kongsberg, Flå Kr ,- Skianlegg Kr ,- 2, Nes, Modum Kr ,- Tennisanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Vannsportsanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Idrettsbygg Kr ,- 1 Kr ,- Skyteanlegg Kr ,- 5, Ringerike(3), Sigdal, Modum Kr , Godkjent søknadssum Antall anlegg tildelt spillemidler Tildelt sum Aktivitetssal/gymsal Kr 0,- 0 Kr 0,- Svømmeanlegg Kr ,- 3, Ø. Eiker, Hole, Hol Kr ,- Fleridrettshall Kr , Lier Kr ,- Fotballanlegg Kr , N. Eiker, Røyken, Ringerike, Sigdal Kr ,- Friluftsliv Kr ,- 2, Drammen, Hurum Kr ,- Turstier Kr ,- 0 Kr 0,- Friidrettanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Golfanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Hestesportsanlegg Kr ,- 4, Ringerike Kr ,- Isanlegg ,- 0 Kr 0,- Kart Kr ,- 1, Ringerike Kr ,- Luftsportsanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Motorsport Kr ,- 2, Lier, Øvre Eiker Kr ,- Skianlegg Kr ,- 4, Drammen, Kongsb. Nore Uvdal, Ål Kr ,- Tennisanlegg Kr ,- 1, Drammen Kr ,- Vannsportsanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Idrettsbygg Kr ,- 6 Kr ,- Skyteanlegg Kr ,- 4, Kongsberg, Nes Kr ,- 7

8 2012 Godkjent søknadssum Antall anlegg tildelt spillemidler Tildelt sum Aktivitetssal/gymsal Kr ,- 0 Kr 0,- Svømmeanlegg Kr ,- 1, Hole Kr ,- Fleridrettshall Kr ,- 4, Drammen (2), Lier og Rollag Kr ,- Fotballanlegg Kr ,- 4, Drammen, Røyken, N.Eiker Ringer. Kr ,- Friluftsliv Kr ,- 0 Kr 0,- Turstier Kr ,- 0 Kr 0,- Friidrettanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Golfanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Hestesportsanlegg Kr 0,- 0 Kr 0,- Isanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Kart Kr ,- 0 Kr 0,- Luftsportsanlegg Kr ,- 0 Kr 0,- Motorsport Kr ,- 0 Kr 0,- Skianlegg Kr ,- 16, Drammen, Kongsberg, Ål, Hol Kr ,- Tennisanlegg Kr ,- 1, Kongsberg Kr ,- Vannsportsanlegg Kr ,- 1, Drammen Kr ,- Idrettsbygg Kr ,- 3 Kr ,- Skyteanlegg Kr ,- 3, Flå, Rollag, Sigdal Kr ,- Gjennom oversikten for perioden , får vi en god oversikt over hvilke type anlegg som har fått spillemidler. Men vi får også fram endringer i etterslep i forhold til kroner. Samlet sett, gir det en god oversikt over prioriteringer fra kommunene til anleggsutvikling spesielt for større anlegg. Tendensen som ligger i oversikten, kan også sees sammen med andre tabeller som den som ligger under pkt anleggsdekning og pkt 3.4. anleggstetthet. En nærmere studie av disse tabellene må imidlertid gjøres med noe forsiktighet grunnet den tidligere usikkerheten som ligger i databasen Etterslep av spillemidler til anlegg pr Etter NIFs hefte Anlegg og spillemidler 2012, har Buskerud et etterslep på 3,5 år på ordinære idrettsanlegg. (Dette er etterslep etter volum og ikke beløp). Nabofylkene har følgende etterslep: Oppland: 3,6 år. Telemark: 3,5 år. Akershus: 3,25 år. Østfold: 1,4 år. Vestfold: 1,1 år Anleggsdekningen pr 1.september 2012 Etter data fra KD Tallene som er hentet fra anleggsregisteret, er unøyaktige da de inneholder det som er registrert inn i databasen som idrettsanlegg. Anlegg som er bygd, kan fremdeles stå som planlagte og vi har ingen garanti for at alle anlegg er registrert inn i databasen. Det kan med fordel ryddes opp i databasen slik at det kan brukes aktivt i den kommunale og fylkeskommunale planlegging sammen med idrettsrådene og idrettskretsene. Starten med å registrere alle idrettsanlegg har pågått i mange år. Registreringen tar ikke hensyn til om anlegget har fått spillemidler eller ikke. Når det gjelder forholdet mellom aktivitetssal/gymsal og liten fleridrettshall, har dette vært opp til den enkelte saksbehandler i kommunene å vurdere hvilken kategori hallen hører hjemme. En hall for en eller flere ballidretter, kan derfor være mer eller mindre tilfeldig plassert i anleggsregisteret. 8

9 For at oversikten som følger sist i pkt 3.3. skal bli best mulig, er det lagt inn 10 noter til anleggene. Dette for å få fram en bedre oversikt over de aktuelle anleggstypene ut fra hvem som er anleggseier og hva anleggene brukes til og av hvem. Kulturdepartementet, har høsten 2012, startet et arbeid med opprydding i anleggsregisteret. Om noen år vil registeret bli mer nøyaktig enn det er i dag og kan således brukes mer aktivt enn det kan i dag. Feilmarginen til tross, dette er det nærmeste vi kommer en oversikt over anleggene som er i regionene og senere i den enkelte kommune. Under arbeidet med denne anleggsplanen, gir databasen Buskerud Idrettskrets et unøyaktig bilde, men et tilstrekkelig godt nok grunnlag til å foreta en hvis prioritering av anleggsutvikling innen en region, eller mellom regioner. Det gjenstår et stort arbeid i kommunene og fylkeskommunen, for at det kan bli det verktøyet det var tiltenkt at det skulle være. Buskerud Idrettskrets vil derfor understreke at for å se helheten i idrettskretsens prioriteringer må dette dokument sees på samlet og med øvrige statistisk materiale og beskrivelser som er nevnt senere i dokumentet. Regionene er disse kommunene: Region Drammen: Region Ringerike: Region Midt: Region Numedal: Region Hallingdal: Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Røyken og Hurum. (Samarbeid med Sande og Svelvik) Ringerike og Hole. (Samarbeid med Jevnaker) Modum, Sigdal og Krødsherad Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Nes, Gol, Hol, Ål, Flå og Hemsedal. Foto: Kjell Nilsen Drammen 9

10 Anleggsdekning i regionene og samlet for hele Buskerud, hentet fra databasen Region Drammen Ringerike Midt Numedal Hallingdal Totalt Aktivitetssal / gymsal Svømmeanlegg Fleridrettshall Håndball * Fotball naturgras Kunstgras Grus Friidrett Gym Turn Golf Hestesport * Hurtigløp 400m *3 1(k) - 1(k) - 1(n) 3 Ishockey 1(n) 1(hall) Bandy (k) - 4 Curling Luftsportsanlegg Motorsport Langrenn * Alpint * Hopp Hundekjøring Skiskytteranlegg Tennis Vannsport Idrettsbygg * Skyteanlegg * Noter: *1 Anlegg for håndball inngår som en del av fleridrettshallene. *2 Anlegg eid av idrettslag eller det offentlige. *3 Anlegget kan være kombinert med andre is idretter (k)=kunstis (n)=naturis. *4 Dette er registrerte løyper i kommunen. *5 Klubbhus, garderober, boder etc. *6 Idrettlagseide skytteranlegg. Andre anlegg i regionen. Region Drammen Ringerike Midt Numedal Hallingdal Totalt Svømmeanlegg * Friluftsliv * Hestesport * Skyteanlegg * Noter fortsetter: *7 Svømmeanlegg eid av folkehøgskoler, forsvaret, private eller hoteller. *8 Løyper for friluftsliv *9 Anleggene er enten travbaner eller privat eide ridebaner (private staller). *10 Anlegg eid av det frivillige skyttervesen, forsvaret og jeger og fiskeforening Anleggstetthet i Buskerud fylke og i regionene. Kulturdepartementet utarbeidet i 2009 en rapport som heter Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. Det finnes flere måter å beregne kriteriene for spillemidler på. Buskerud Idrettskrets har sett nærmere på en av modellene som heter Anleggstetthet. For å vurdere dette er en rekke anlegg tatt med ut fra en gitt verdi og sett i forhold til antall innbyggere i den enkelte kommune. Det finnes en viss usikkerhet rundt en sammenligning som det vises til i dette avsnittet. Det kan være mange andre ytre forutsetninger som gjør sammenligningen sårbar. Men utregningene og tabellene under viser med tydelighet at en lav verdi indikerer få anlegg, men en høy verdi indikerer en god anleggssituasjon. Denne vurderingen er tatt med i utarbeidelsen av modellen. Men siden modellen brukes av Kulturdepartementet både i egen rapport fra 2009 og som underlagsmaterialet til 10

11 Stortingsmelding 26 ( ) samt i publikasjoner utgitt av NIF, er dette en god garanti for at modellen er kvalitetssikret godt nok til bruk i Buskerud Idrettskrets. Modellen Anleggstetthet, er brukt i heftet til Norges Idrettsforbund Anlegg og spillemidler 2012 Anleggssituasjonen i fylkene og i de største kommunene. (utgitt sept ) (I NIFs dokument, finnes en oversikt over alle fylker. Her ligger Buskerud så nær opp til landsgjennomsnittet som det er mulig å komme.) Modellen er også omtalt i Stortingsmelding 26 ( ) Den norske idrettsmodellen kapittel Anleggsdekning og lokalisering side 48. I vår beregning er det totale innbyggertallet i kommunen lagt til grunn og det er i tråd med Idrettsmeldingens. beregning. Samlet for Buskerud Generelt er anleggstettheten i Buskerud relativt lik landet for øvrig. Men vi ser et tydelig trekk i at kommuner i pressområdene rundt Oslofjorden kommer dårligst ut i oversikten. Med unntak av kommunene Kongsberg, Ringerike og Hemsedal, er resten av kommunene som har lavere verdier enn snittet for Buskerud, kommuner rundt Oslofjorden. Region Drammen 11

12 Region Ringerike Region Midt Region Numedal 12

13 Region Hallingdal 4. Endringer i samfunnet Kommune økonomi. På mange måter, er kommuneøkonomien en vesentlig faktor for å bygge nye eller vedlikeholde anlegg idretten disponerer eller eier. Siden starten på dette århundre, har kommuneøkonomien generelt vært stabil. Men vi registrerer at kostnadsnivået innen byggog anleggsfagene har steget betydelig mer enn den generelle lønns- og prisstigningen. Siden januar 2000 og fram til januar 2012 har konsumprisindeksen økt med 25,3 % I samme tidsrom har prisstigningen innen bygg- og anleggsfagene økt med 58,9 % (Kilde Denne forskjellen har og vil få konsekvenser innenfor all byggevirksomhet i offentlig sektor. Statlige overføringer til kommunene har i hovedsak fulgt lønns- og prisstigningen (konsumprisindeksen) Når prisstigningen innen bygg- og anleggsfagene har økt med over det dobbelte, har vi sett en økende tendens til at idrettslagenes bidrag ved bygging eller vedlikehold av anlegg øker i form av større dugnadsinnsats eller større andel av kostnadene ved bygging av nye anlegg. Denne forskyvning av kostnader fra kommunene til idretten, kan ha ført til at idretten de senere år har blitt avventende med å realisere bygging av nye idrettsanlegg. I perioden , har avstanden mellom prinsippet om at kommunen skal bygge og drifte idrettsanleggene og idretten skal fylle anleggene med aktiviteter, blitt større. Med bygging av idrettsanlegg gir også noe tilbake til lokalsamfunnet. I perioden , ble det bygget anlegg i Drammen kommune for ca 400 millioner kr. Dette tilførte hjemstedskommunene til de ansatte inn bygg- og anleggsbransjen en økt skatteinngang på ca 5 millioner kroner i samme periode. Dette sysselsatte totalt ca 150 personer innen bygg- og anleggsbransjen. 13

14 4.2. Idrettsmeldingen - noen av hovedtrekkene: Tippenøkkelen endres. Fra Til 45,5% til Idrettsformål 64 % til Idrettsformål 36,5% til Kulturformål 18% til Kulturformål 18% til Humanitære og samfunnsnyttige org. 18% til Humanitære og samfunnsnyttige org. Innføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår. Dette gir bedre grunnlag for: Bygging og rehabilitering av anlegg: Utviklingen av barne- og ungdomsidretten. Utvikling av gode tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv: Andre hovedtrekk: Storbyer og pressområder prioriteres. Universell utforming vektlegges. Ved utvelgelse av prioriterte anleggstyper vil det legges vekt på brukerpotensial, flerbruksmuligheter, dekningsgrad og mangfold. Tilskudd til interkommunale anlegg økes fra 20 til 30% Tilskudd til nærmiljøanlegg, sees i sammenheng med tilskudd til ordinære anlegg. Fordelingen av tilskudd til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg fastsettes av fylkeskommunen. Ordningen for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, opprettholdes ikke. Tidsperioden et anlegg som har mottatt spillemidler skal være åpent for idrettslig aktivitet, reduseres til 30 år Idrettspolitisk dokument ( ) Idrettstinget i 2007 vedtok for første gang et Idrettspolitisk dokument. Siden den gang, har idrettens lokale og regionale ledd fått et betydelig ansvar i det anleggspolitiske arbeid. For å nå intensjonene i Idrettspolitisk har NIF sentralt utarbeidet flere kurs i arealsikring og anleggsutvikling til bruk for Idrettsråd og idrettslag. Endringene som kom i revisjon av Plan- og bygningsloven har ytterligere forsterket idrettens behov for kompetanse innen alle idrettens organisasjonsledd. Idrettskretsene har et stort ansvar i å sette idrettsrådene i stand til å utføre sine oppgaver ovenfor idrettslagene og kommunene. For å nå målsettingen om at alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon, er anlegg et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Enten det er å bygge nye anlegg, rehabilitere eldre, eller optimalisere bruken av de anleggene som ligger i alle kommunene. Dette er et utdrag av idrettspolitisk dokument for det som omhandler anlegg: Lokale idrettsanlegg Mål: Idretten vil arbeide for at det offentlige tar ansvar for at alle får tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man bor, ved 14

15 god planlegging, samarbeid og kombinert bruk av anleggene. helårs bruk av alle idrettsanlegg og gymnastikksaler. gratis tilgang til offentlige anlegg for barne- og ungdomsaktiviteter. Finansiering Mål: Norsk idrett vil arbeide for at staten skal bidra til et bredt aktivitetstilbud, ved at etterslepet i finansiering av idrettsanlegg, samt vedlikehold og oppgradering av særlig kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg, løses over statsbudsjettet. interkommunale anlegg får 30 % ekstra finansiering fra spillemidlene. anlegg i pressområdene prioriteres ved øremerking av spillemidler. løsninger for bruk av fornybar energi blir søknadsberettiget til offentlig finansiering. Idrettens innflytelse på nasjonale og lokale prioriteringer Mål: Norsk idrett vil arbeide for større innflytelse i anleggspolitikken, ved at plan- og bygningsloven endres og idrettsrådene arbeider aktivt for å sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet for fremtiden. idretten inntar en aktiv rolle som kompetent høringsinstans. idretten evner å prioritere internt overfor relevante myndigheter Alt henger sammen. Det er mange forhold som henger sammen i anleggsplanlegging. Et Idrettsråd kan velge å ha en aktiv rolle i hvordan samfunnet lokalt skal utvikle seg sett fra idrettens ståsted. Eller en mer passiv rolle i anleggsutviklingen ved å bidra der man blir spurt om å delta. I frivillighetsmeldingen som kom i 2007, belyser nettopp forholdet mellom kommunen og frivillig sektor som samfunnsutviklere. Dette må sees på i lys av de oppgaver Idrettsrådet har, definert i NIFs lov vedtatt på Idrettstinget Sammenhengen mellom disse to dokumentene, er mer like enn man skulle anta. Men det viktigste er innholdet i Stortingsmelding 39 ( ) og beskrivelsen av hvilke konsekvenser det får for et lokalsamfunn hvis det skjer endringer innen et eller flere områder i en kommune. Stortingsmelding 39 ( ): 26.4 Kommunen og frivillig sektor som samfunnsutviklere Samfunnsutvikling dreier seg om planlegging, næringsutvikling og miljø i videste betydning. Samfunnsutvikling handler blant annet om kommunenes ansvar for å utvikle gode nærmiljø. Å realisere «det gode liv», sikre gode levekår og bidra til å bygge en kommunal identitet er en del av oppgaven som samfunnsutvikler. Utvikling av lokalsamfunn utfordrer kommuner og lokalpolitikere til å være tilretteleggere, samtidig som innbyggerne blir utfordret til å opptre ikke bare i rollen som tjenestemottakere eller betalere, men også som borgere, der den enkelte tar del i arbeidet for å utvikle det lokale fellesskapet til beste for alle. For å ivareta denne rollen, må kommunen evne å være en arenabygger og samarbeidspartner for frivillig sektor, næringslivet og innbyggerne. Kommunen må være åpen for ulike samarbeidsløsninger som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet og arbeide bevisst og utadrettet i forhold til alle aktuelle aktører lokalt. Partnerskap mellom de ulike aktørene kan skape nye løsninger og gi resultat som det ikke ville være mulig å oppnå uten samarbeid. Mange kommuner har tradisjon for å arbeide tett opp mot frivillige krefter i lokalsamfunnet. Det kan likevel virke som om kommunesektoren har et uutnyttet potensial for en mer utadvendt og strategisk virksomhet når det gjelder frivillig sektor. 15

16 Lokalt har idrettsrådet en meget sentral rolle i utviklingen av idretten i egen kommune. Sett fra et anleggspolitisk ståsted lokalt og regionalt, er idrettsrådets oppgaver klart definert gjennom NIFs lov 8.2. Idrettsrådets oppgaver. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal: - styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet - foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene - dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram - være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet. Utfordringer i kommunesektoren for økt vekst. Offentlig sektor (kommune) Frivillig sektor (idretten) Næringslivet (marked) Når kommunen ønsker å tilrettelegge for økte vekst innen næringslivet, vil nye spørsmål komme. Hvor skal næringsarealene ligge? Hvor skal nye innbyggere bo? Hvilke områder er tenkt satt av til idrett og fysisk aktivitet? Er det en god sammenheng mellom framtidig bosetting og arealer til idrett og fysisk aktivitet? Har kommunen en god nok planstrategi for en slik vekst? Kommunen tenker ofte på sin rolle i et større perspektiv. Ofte vil det være slik at kommunen tenker hvordan de skal møte en slik utfordring både ovenfor næringslivet og frivillig sektor ved idretten. Med andre ord: Alt henger sammen Et eksempel på at alt henger sammen i kommunene i Buskerud. Næringslivet bidrar med nye etableringer. Flere bosetter seg i kommunen. (Økt skatteinngang) Behovet for tilbud til barn og ungdom øker. Frivillig sektor vokser som igjen fører til økt behov for flere anlegg. 16

17 Ved nyetablering av næringsvirksomhet, er næringslivet opptatt av de fritidstilbud som finnes. Kultur- og idrettstilbud blir tidlig etterspurt. Utfordringer for økt vekst innen frivillig sektor. Når veksten innen frivillig sektor ved idretten kommer, vil spørsmålene om anlegg og anleggsutvikling komme. Offentlig sektor (kommune) Frivillig sektor (idretten) Næringslivet (marked) Innfallsvinkelen vil være noe av den samme: Gir anleggssituasjonen i dag barn og ungdom et godt tilbud til fysisk aktivitet? Er en eventuelt anleggsutvidelse omtalt i kommunedelplan for idrett og friluftsliv? Finnes det økonomisk grunnlag innen kommunen og idrettslaget for en utvidelse? Finnes det økonomisk grunnlag til å vedlikeholde anlegget når det er ferdig bygd? Hvordan er de demografiske forhold i kommunen i dag og om år? Hvilke konsekvenser får en slik utbygging for kommunen og næringslivet lokalt? Et eksempel på at alt henger sammen: Næringslivet ser på idrett og friluftstilbudet i kommunen som en viktig faktor for egne ansatte. Idretten gjennom sine tilbud, er med på å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår. Idrettens primære oppgave, er å drive organisert fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er helsefremmende for alle aldersgrupper. Å gi alle innbyggerne i en kommune et godt tilbud innen det frivillige er både holdnings skapende og sosialt. Idrettstilbudet er en investering i morgendagens generasjoner. Et lokalsamfunn er stadig i endring. Dette får konsekvenser for idretten og anleggsutviklingen i den enkelte kommune. Buskerud Idrettskrets, er gjennom NIFs lov pålagt å følge opp Idrettsrådene innen anlegg og anleggsutvikling Plan- og bygningsloven ( Når en pluss en blir mer enn to. ) Plan- og bygningsloven (Pbl) var tidligere det som på fagspråket kalles for en Plikt- og rettighetslov. Plikten og rettighetene i tidligere lov, gjaldt både kommunen og dets innbyggere (tilakshavere). Endringene som kom i Pbl i , medførte at loven også ble en prosesslov. Den beskriver hvordan planprosessene skal være lokalt og regionalt. (Kommuner og fylkeskommuner) Hovedhensikten med lov- revisjonen var å begrense mulige uoverensstemmelser etter at kommunenes eller fylkeskommunens plandokumenter var politisk behandlet og vedtatt. Kommuneplanen har en funksjonstid på 12 år. 17

18 Men Pbl trekker også opp et nytt perspektiv om at alle kommuner skal i det første kalenderåret etter et kommunevalg utarbeide en arealdel og samfunnsdel som skal fange opp de endringene man forventer skal skje i kommunestyreperioden. Areal delen er i forhold til disponeringer av arealene gjennom et kommunekart. Samfunnsdelen skal være en beskrivelse etter gitte føringer over planlagte tiltak. I Pbl er det foretatt en yterligere presisering i hvordan barn og ungdoms Interesser skal ivaretas spesielt i utarbeidelsen av plandokumentene. Her vil organisasjonene som representerer disse to gruppene ha en sentral rolle. For idretten lokalt, vil idrettsrådene få en meget sentral rolle i utviklingen av disse plandokumentene. Buskerud Idrettskrets har en sentral rolle i kompetanseheving for idrettsrådene for at disse kan bli en aktiv medspiller i prosessene. Alternativt ved at idrettskretsen delvis deltar i enkelte av møtene med kommunen for å få et best mulig resultat. Når det gjelder regionale planer som planer for de 5 regionene, vil dette skje gjennom et nært samarbeid mellom idrettsrådene i regionen og idrettskretsen. Når det gjelder fylkeskommunale planer som Fylkesplanen, plan for idrett og friluftsliv og plan for folkehelse, er dette planer Buskerud Idrettskrets må involvere seg i. Veiledningsheftet Når en pluss en blir mer enn to er et veiledningshefte utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund og NIF i fellesskap for både å gi kommunene, fylkeskommunen, Idrettsrådene og idrettskretsen nødvendig kompetanse i hvordan planstrategier kan organiseres etter Pbl. Heftet kan lastes ned på denne linken: mmune%20og%20idrettsråd%20(pdf).pdf Et annet og meget viktig poeng i en lokal planstrategi, er at det skal være en sammenheng mellom kommunens forskjellige plandokumenter som i dette tilfelle vil si Kommuneplanen, arealdelen og samfunnsdelen satt opp mot kommunedelplanen for Idrett og friluftsliv. Etter heftet Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet heter det under pkt Kommunal plan: Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan... Dette gjelder også for søknad om forhåndsgodkjenning. Her følger en oversikt over hver kommune og funksjonstiden for kommuneplanen og kommunedelplan for Idrett og friluftsliv. Kommune Kommuneplan Kommunedelplan Satus pr 1/11-12 Drammen Igangsatt revidering Flesberg Flå Må revideres fra og med 2013 Gol Må revideres fra og med 2013 Hemsedal Må revideres fra og med 2013 Hol Må revideres fra og med

19 Hole Igangsatt revidering Hurum Må revideres fra og med 2013 Kongsberg Krødsherad Lier Modum Kun forslag på nett Nedre Eiker Utvalgssak på nett Nes Må revideres fra og med 2013 Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Må revideres fra og med 2013 Sigdal Øvre Eiker Ål Høring fram til 15/10-12 Kommunedelplaner som er merket med rødt, gikk ut i Planer merket med grønt, går ut i Etter plan- og bygningsloven, skal idrettsrådene være en viktig medvirkningsaktør i hele prosessen med arbeidet for å få til gode kommunedelplaner for idrett og friluftsliv. Idrettsrådenes kompetanseutvikling må her settes i et riktig perspektiv og prioriteres. 19

20 5. Innbyggere og medlemmer i idretten i Buskerud Innbyggertall vs medlemstall innen idretten pr region. Befolkningstall for hele Buskerud i årene År Totalt (tall fra ssb) For å få et bedre bilde av hvem som deltar på hva, er oversikten over medlemskapene i Buskerud fordelt over alder et utgangspunkt. Etter medlems- registreringen pr 31. desember 2004, sett i forhold til registreringen hvert år sist pr 31. desember 2011, denne: Alder år år år år Over 26 år Totalt Tabellen over, viser medlemsutviklingen for de respektive aldersgruppene over en 8 års periode. I aldersgruppen 0-19 år, viser medlemsutviklingen i perioden en nedgang på medlemmer. For aldersgruppen 20 år og eldre, er utviklingen den motsatte. Her er økningen på medlemmer. Befolkningsøkningen i Buskerud har i perioden vært 7,75% Totalt har medlemsmassen for idretten i Buskerud, økt med 5,08% Videre i denne oversikten, følger tilsvarende beregninger for de respektive regioner og kommuner hvor også antall idrettslag er med. Det er også tatt med en oversikt over nye idrettslag for samme periode. Dette må sees i sammenheng med anleggsutviklingen over tid i regionen. Vil idrettsanlegg i framtiden bli bygd der folk bor? Befolkningsveksten har i de fleste kommuner blitt løst ved fortetting av eksisterende boligområder. Denne tendensen vil også fortsette kommende år. Dette medfører at flere mennesker bor på samme areal som tidligere. Arealer som tidligere var en naturlig plass til uorganisert fysisk aktivitet blir bygd ut til boligformål. Arealer til organisert fysisk aktivitet skal romme flere aktive innen samme idretter som før. Men det betyr også at nye idretter må disponere samme arenaer som delvis kan være sprengt rent kapasitetsmessig. En utvidelse av idrettsanlegg kan derfor på sikt skje lengre unna der folk bor enn hva tidligere har vært tilfelle. Denne problemstillingen må Buskerud Idrettskrets sette på dagsorden. Hvor skal folk bo og hvor skal barn og ungdom drive organisert fysisk aktivitet? 20

21 Etter tall fra SSB er endringen i befolkningen denne for årene (middels vekst): Region Drammen. Her vokser befolkningen med innbyggere fram mot år Kommune/Befolkning Avvik Drammen Nede Eiker Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Befolkningsveksten i denne regionen, vil være størst fram mot 2040, både nominelt og i %. Dette alene vil gi utfordringer både i forhold til arealsikring og utbygging av nye idrettsanlegg. Kobles denne prognosen opp mot anleggstetthet for regionen side 5, blir utfordringene ytterligere forsterket. Befolkningsveksten vil være betydelig i 5 av 6 kommuner. For de andre regionene, viser prognosene at befolkningsveksten vil avta jo lengre vekk man kommer fra Oslofjord regionen. Region Ringerike. Her vokser befolkningen med innbyggere fram mot år 2040 Kommune/Befolkning Avvik Ringerike Hole Region Midt. Her vokser befolkningen med innbyggere fram mot år 2040 Kommune / Befolkning Avvik Modum Sigdal Krødsherad Region Numedal. Her vokser befolkningen med innbygger fram mot år 2040 Kommune/Befolkning Avvik Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Rollag Region Hallingdal. Her vokser befolkningen med innbyggere fram mot år 2040 Kommune/Befolkning Avvik Flå Gol Ål Nes Hol Hemsedal

22 Region Drammen Kommune Innbyggere 2004 Innbyggere 2012 Medlemmer 2004 Medlemmer 2012 Idrettslag 2012 Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Antall Idrettslag pr. Idrettsråd i regionen. Idrettsråd / antall idrettslag Avvik Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Nye Idrettslag i regionen, registrert etter Drammen Austad fotballklubb Drammenstudentenes Idrettslag Skoger Hestesportsklubb Drammen Amerikanske Fotballklubb Elvebyen Sportsdanseklubb Strømsø Cricket Club Drammen Crickertklubb Friskis & Svettis Drammen Strømsø Fotballklubb Drammen Curling Club Gjerpenkollen Hoppklubb Ypsilon Cheerdancers Idrettslag Drammen Landhockey Gulskogen Bordtennisklubb Ypsilon Kickboxing Klubb Drammen og Omegn Paragliderklubb Hwa Rang Team Drammen Åskolen Sykkelklubb 22

23 Nedre Eiker Eiker Cheerleading Team Øvre Eiker Chon-Ji Team Hokksund Lier Friskis & Svettis Lier Lier Kampsportsklubb St. Hallvard Håndballklubb Lier Cats Pondus Innebandy Lier Stoppen Turnforening Røyken CK Oslofjord Røyken Motorsportklubb Hurum Hurum Cykleklubb Røyken og Hurum Håndballklubb Slemmestad og Omegn Turnforening Hurum Krav Maga Klubb Antall eksisterende anlegg i Drammen regionen etter anleggsregisteret fra KD. Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Aktivitetssal/gymsal Svømmeanlegg Fleridrettshall Håndball * Fotball naturgras Kunstgras Grus Friidrett Gym Turn Golf Hestesport * Hurtigløp 400m *3 1(k) Ishockey - - 1(n) Bandy Luftsportsanlegg Motorsport Langrenn * Alpint * Hopp Skiskytteranlegg Tennis Vannsport Idrettsbygg * Skyteanlegg * Noter: *1 Anlegg for håndball inngår som en del av fleridrettshallene. *2 Anlegg eid av idrettslag eller det offentlige. *3 Anlegget kan være kombinert med andre is idretter (k)=kunstis (n)=naturis. *4 Dette er registrerte løyper i kommunen. *5 Klubbhus, garderober, boder etc. *6 Idrettlagseide skytteranlegg. Andre anlegg i regionen. Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Lier Røyken Hurum Svømmeanlegg * Friluftsliv * Hestesport * Skyteanlegg * Noter fortsetter: *7 Svømmeanlegg eid av folkehøgskoler eller hoteller. *8 Løyper for friluftsliv *9 Anleggene er enten travbaner eller privat eide ridebaner (private staller). *10 Anlegg eid av det frivillige skyttervesen. 23

24 Region Ringerike Kommune Innbyggere 2004 Innbyggere 2012 Medlemmer 2004 Medlemmer 2012 Idrettslag 2012 Ringerike Hole Antall Idrettslag pr. Idrettsråd i regionen. Idrettsråd / antall idrettslag Avvik Ringerike Hole Nye Idrettslag i regionen, registrert etter Ringerike Friskis & Svettis Hønefoss Ringerike Judoklubb Sokna Sportsskyttere Hønefoss Fallskjermklubb Ringerike Modellfly Klubb Viul Orienteringsklubb Ringerike Baseball Clubb Sokna Leirdueklubb Hole Hole Kampsortklubb Tyrifjord Golfklubb Tyrifjord Videregående Skoles IL 24

25 Antall eksisterende anlegg i regionen etter anleggsregisteret fra KD.(www.idrettsanlegg.no) Ringerike Hole Aktivitetssal/gymsal 23 6 Svømmeanlegg 2 2 Fleridrettshall 4 1 Håndball *1 2 2 Fotball naturgras 13 4 Kunstgras 3 - Grus 15 2 Friidrett 4 2 Gym Turn - - Golf 1 1 Hestesport *2 8 - Hurtigløp 400m *3 - - Ishockey 1(hall) - Bandy - - Luftsportanlegg - 1 Motorsport - - Langrenn * Alpint *4 1 - Hopp 8 1 Hundekjøring - 1 Skiskytteranlegg 1 - Tennis 3 1 Vannsport - - Idrettsbygg * Skyteanlegg *6 4 - Noter: *1 Anlegg for håndball inngår som en del av fleridrettshallene. *2 Anlegg eid av idrettslag eller det offentlige. *3 Anlegget kan være kombinert med andre is idretter (k)=kunstis (n)=naturis. *4 Dette er registrerte løyper i kommunen. *5 Klubbhus, garderober, boder etc. *6 Idrettlagseide skytteranlegg. Andre anlegg i regionen. Ringerike Hole Svømmeanlegg *7-4 Friluftsliv * Hestesport *9 5 - Skyteanlegg * Noter fortsetter: *7 Svømmeanlegg eid av forsvaret, private eller hoteller. *8 Løyper for friluftsliv *9 Anleggene er enten travbaner eller privat eide ridebaner (private staller). *10 Anlegg eid av det frivillige skyttervesen, Jeger og fiskeforening samt forsvaret. 25

26 Region Midt: Kommune Innbyggere 2004 Innbyggere 2012 Medlemmer 2004 Medlemmer 2012 Idrettslag 2012 Modum Sigdal Krødsherad Antall Idrettslag pr. Idrettsråd i regionen. Idrettsråd / antall idrettslag Avvik Modum Sigdal Krødsherad Nye Idrettslag i regionen, registrert etter Modum Friskis & Svettis Modum Modum Modellsportklubb Modum Fotballklubb Modum Trailklubb Sigdal Sigdal RC Heli Klubb Aaby Cykleklubb 26

27 Krødsherad Ingen nye idrettslag Antall eksisterende anlegg i regionen etter anleggsregisteret fra KD.(www.idrettsanlegg.no) Modum Sigdal Krødsherad Aktivitetssal/gymsal Svømmeanlegg Fleridrettshall Håndball * Fotball naturgras Kunstgras Grus Friidrett Gym Turn Golf 1-1 Hestesport *2-1 - Hurtigløp 400m *3 1(kunstis) - - Ishockey 1(curling) - - Bandy Luftsportsanlegg Motorsport Langrenn * Alpint * Hopp Skiskytteranlegg Tennis Vannsport Idrettsbygg * Skyteanlegg * Noter: *1 Anlegg for håndball inngår som en del av fleridrettshallene. *2 Anlegg eid av idrettslag eller det offentlige. *3 Anlegget kan være kombinert med andre is idretter (k)=kunstis (n)=naturis. *4 Dette er registrerte løyper i kommunen. *5 Klubbhus, garderober, boder etc. *6 Idrettlagseide skytteranlegg. Andre anlegg i regionen. Modum Sigdal Krødsherad Svømmeanlegg *7 1-1 Friluftsliv * Hestesport * Skyteanlegg * Noter fortsetter: *7 Svømmeanlegg eid av Vikersund Bad og hotell. *8 Løyper for friluftsliv *9 Anleggene er enten travbaner eller privat eide ridebaner (private staller). *10 Anlegg eid av det frivillige skyttervesen / Jeger og fiskeforening. 27

28 Region Numedal: Kommune Innbyggere 2004 Innbyggere 2012 Medlemmer 2004 Medlemmer 2012 Idrettslag 2012 Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Rollag Antall Idrettslag pr. Idrettsråd i regionen. Idrettsråd / antall idrettslag Avvik Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Rollag Nye Idrettslag i regionen, registrert etter Kongsberg Friskis & Svettis Kongsberg Kongsberg Styrkeløftklubb Sandsvær Ryttersportsklubb Kongsberg Padleklubb Røkkvi Islandshestklubb Sølvbyens Rideklubb 28

29 Flesberg Sportsklubben Fagerfjell Snowboarders Nore og Uvdal Nore og Uvdal Hesteklubb Rollag Ingen nye idrettslag Antall eksisterende anlegg i regionen etter anleggsregisteret fra KD.(www.idrettsanlegg.no) Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Rollag Aktivitetssal/gymsal Svømmeanlegg Fleridrettshall Håndball * Fotball naturgras Kunstgras Grus Friidrett Gym Turn Golf Hestesport * Hurtigløp 400m * Ishockey Bandy 1(k) Luftsportsanlegg Motorsport Langrenn * Alpint * Hopp Skiskytteranlegg Tennis Vannsport Idrettsbygg * Skyteanlegg * Noter: *1 Anlegg for håndball inngår som en del av fleridrettshallene. *2 Anlegg eid av idrettslag eller det offentlige. *3 Anlegget kan være kombinert med andre is idretter (k)=kunstis (n)=naturis. *4 Dette er registrerte løyper i kommunen. *5 Klubbhus, garderober, boder etc. *6 Offentlig- ogidrettlagseide skytteranlegg. Andre anlegg i regionen. Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Rollag Svømmeanlegg * Friluftsliv * Hestesport * Skyteanlegg * Noter fortsetter: *7 Svømmeanlegg eid av Folkehøgskole og forsvaret. *8 Løyper for friluftsliv *9 Anleggene er enten travbaner eller privat eide ridebaner (private staller). *10 Anlegg eid av det frivillige skyttervesen / Jeger og fiskeforening samt forsvaret. 29

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

i Askim Samarbeidende Idrettsråd i Indre Østfold Indre Østfold regionråd Vi er med

i Askim Samarbeidende Idrettsråd i Indre Østfold Indre Østfold regionråd Vi er med i Askim Samarbeidende Idrettsråd i Indre Østfold Indre Østfold regionråd 20121116 Vi er med i Askim Tomm Fjærvoll Leder Askim Idrettsråd Styremedlem Østfold Idrettskrets Vi er med Noen betraktninger rundt

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Styrke samarbeidet med særidrettene. Mai 2015

Styrke samarbeidet med særidrettene. Mai 2015 Styrke samarbeidet med særidrettene Mai 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Ketil Husøy styremedlem/ansatt rep. Anne Merethe Groseth

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015 IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen Mars 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Admin. Lov/Info Prosjekt Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Prosjekt

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015

IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen. Mars 2015 IDRETTSRÅDET - best mulige forhold for idretten i kommunen Mars 2015 Buskerud Idrettskrets Roar Bogerud styreleder Rohit Saggi, styremedlem Lise Christoffersen nestleder Ketil Husøy styremedlem/ansatt

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

Idrettsråd SVØMMEANLEGG

Idrettsråd SVØMMEANLEGG Idrettsråd OG SVØMMEANLEGG Organisasjon Idrettsråd Fellesorgan for idretten i kommunene Organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

Anleggspolitikk og spillemidler

Anleggspolitikk og spillemidler Anleggspolitikk og spillemidler Seniorrådgiver Morten Roa Tlf.: 22 24 80 68 E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/ 1 Politisk ledelse Statsråd Trond Giske Statssekretær Randi Øverland

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Utfordringer og reformer

Utfordringer og reformer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 9 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602000701 Konnerudhallen Konnerud IL Ordinære anlegg Fornyet Flerbrukshall Flerbrukshall, 1 5400 655 000 1 964 000 5000 0602004901 Marienlyst Stadion Drammen

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Landskonferanse for stedsutvikling 2007

Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Landskonferanse for stedsutvikling 2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver Jorunn Skram Trømborg Miljøvernavdelingen Fylkesmannens roller: Være kongens

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner Norsk idrettsindeks Idrettsstatistikk for kommuner 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret.

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret. Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening Innstiling til styret Om arbeidet Etter årsmøtet i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe med deltagere fra de fleste feltene i velforeningen

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Spillemidler til idrettsanlegg En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Forord

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1.1. Spillemidler Hovedutfordring: Det er relativt store forskjeller kommunene i fylket når det gjelder anleggsdekning. Byene har normalt sett en

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Seniorrådgiver Morten Roa, Idrettsavdelingen Økonomien. Ski, 11. september 2014 Tippenøkkel Målsetting i idrettsmeldingen:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/3935-4 Dato: 03.03.16 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET - FORSLAG TIL VEDTEKTER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SPILLEMIDDELSØKNADER 2016 - KOMMUNAL PRIORITERING Arkivsaksnr: 2016/6472 Klassering: 243/D11 Saksbehandler:

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer