Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia."

Transkript

1 Avis for elevlaget ved Møre Folkehøgskule, årgang Klubben - Feststemning i peisestova Side 3. Minneord Reidar Lødemel Side 12. Skolekoret er vårt samlende flaggskip! Stemningsrapport frå elevstemnet Side 11. Bli med Møre Folkehøgskule til Kappadokia. På tur med MFkulturreiser. Side 8 og 9. Ny satsing på sommardrift: mf-sommarhotell Side 6. Dykking i Egypt - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10

2 2 Kjære lesar Du har no ei ny utgåve av Tilet i hendene. Elevlaget ved Møre Folkehøgskule står som utgjevar. Styret i elevlaget har som eitt av sine mål å hjelpe til med å halde oppe eit meldingsblad for skulen. Dette nummeret av Tilet gir litt informasjon om kva som rører seg både på skulen og i folkehøgskulen generelt. Informasjon er i dag meir tilgjengeleg enn nokon gong, og Tilet har fått konkurranse frå andre medium. Internett, både web-sidene til skulen og til folkehøgskulen sentralt, gir mykje informasjon. Interaktive medium, websider, bloggar og forum er stadig meir populært, og særleg er facebook flittig nytta av både unge og gamle. På facebook er det m.a. etablert grupper for mange av årskulla ved Møre Folkehøgkule. Sjølv om digitale medium aukar i omfang har vi likevel tru på at bladet er verd å trykke og sende ut, - å ha noko konkret og handfast blir aldri det same som å sitte framfor ei skjerm. Det er heller ikkje alle som er like fortrulege med å bruke datamaskina for å hente informasjon. Tilet vil kome ut i mange år enno! Bak i bladet finn du giroblankett for bidrag til elevlaget. Meld deg inn og bidra til å halde opp aktiviteten i laget! Einar Opsvik Inspektør og redaktør Innhald Side 3: Klubben Side 4: Nye kajakkar Teikneserie Side 5: Om Dannelse i folkehøgskulen. Side 6: side 7: Presentasjon av Hennie Andersen, kunstar med utstilling på skulen. Side 8: Nye reisemål; Bli med til Kapadokia Side 9: Reisekurs Side 10: Dykking i Egypt Side 11: Stemningsrapport frå elevstemnet Side 12. Minneord Reidar Lødemel. Side 14 Invitasjon til elevstemnet 2009 Side 14 Elevlaget. Helsing frå rektor. Postboks Ørsta Adr.: Kyrkjegt. 48 Tlf. nr.: Faks nr.: E-post: Vev: Utgjevar: Elevlaget v. Møre Folkehøgskule Trykk: Møre Folkehøgskule Lay out: Einar Opsvik Rikt røte seg dei grunntankar du tenkte står der på bautasteinen nedanfor skulen. Og rikt røte seg har det gjort. Møre Folkehøgskule har hatt stor tilgang på elevar dei siste åra. Kvar ei seng har vore opptatt av ein håpefull elev. Om grunntankane i form har endra seg med åra, er innhaldet det same som det alltid har vore: Personleg vekst, bygging av sosial kompetanse og ny kunnskap. Dagen startar med morgonsamling og undervisninga er organisert som fellesundervisning og undervisning i større og mindre grupper. Kjent for dei fleste som har gått på folkehøgskule i heile landet. Det andre faste er at vi samlast til ting ein gong i året for dei som har vore elevar på skulen for meir enn 10 år sia. Dei aller fleste vil huske dette som ei haustsamling, men dei siste åra har vi lagt elevstemnet til den tida her ikkje er elevar. På denne måten kan vi tilby overnatting til jubilantane. Dette har vorte godt mottatt og det aukar aktivieteten på skulen. Vi må då tilpasse dagen for elevstemnet i forhold til andre gjeremål på skulen. Det er stor sommaraktivitet på skulen med bryllaup, sommarhotell, dei nynorske festspela og musikk-kurs. Det ser også at vi har lagt om forma på Tilet. Etter nokre år med ustabil utgjeving av bladet er det no kome inn i ei ny form. Dette gjeld format og ikkje minst trykkekvalitet med bilete og fargar. Alt vert gjort her på huset med eige utstyr og eigne folk. Skal Rikt røte seg dei grunntakar du tenkte framleis vere levande, er det viktig at alle vener av Møre Folkehøgskule sluttar opp om skulen; deltar på elevstemne, melder dokke inn i elevlaget, sender born/barneborn som elevar til skulen og som eit tips bør de sjå på tur-tilbodet vi har for vaksne til ulike reisemål rundt om kring i verda. Slutt opp om Møre Folekehøgskule! Folkehøgskule-helsing frå Odd A. Steinvåg, Rektor

3 3 Stor stemning på Ein gong pr. månad er peisestova på Møre Folkehøgskule fylt opp av festglade menneske. Klubben Velkomen til klubben! Klokka nærmar seg seks og stemninga er stigande. Jarle Bae og Signe Egset har dei siste åra vore lærarar og leiarar for klubben Klubben er eit fritidstilbod for menneske med ulik grad av nedsett funksjonsevne. To lærarar, Signe Bakke og Jarle Bae, er hovudansvarleg for planlegging og gjennomføring. Femten av elevane ved skulen har klubben som valfag. Dei set saman og legg til rette eit høveleg programmet og leier kvelden. I forkant av arrangementet har lærarar og elevar planleggingsmøte der det myldrar av idear til program og servering. Mellom førti og femti deltakar møter fram kvar gong, og i tillegg har mange med seg ledsager. Saman med femten elevar blir det fort fullt i peisestova. Deltakarane kjem frå Volda og Ørsta, og ein fast delegasjon kjem frå Sande kommune. To elevar står i døra og tar imot deltakarane. Nokre har behov for hjelp til å kome seg inn, og elevane ved skulen hjelper til så alle får plass. Mange gler seg til denne kvelden og stemninga er god leng før det heile startar. Første post på kveldens program er underhaldning frå scena. Latteren sit laust, og engasjementet er stort. Programmet er samansett av sketsjar, aktivitetar, konkurransar, leikar og allsongar. Etterpå er det høve til å kjøpe mat; pizza og hamburgar er populært. For mange er høgdepunktet siste timen på klubben, - då er det dans. Stemninga er stor, og når nye høgder når Vassendgutane blir spelt. Opplegget er stort sett det same kvar kveld, med variasjonar i programmet frå scena. Nokre kveldar er annleis; Siste gongen før jul, blir det servert graut og marsipangris i matsalen, og julenissen kjem på besøk. Det blir arrangert karneval med utkledning ein gong i februar, og kvar vår er det sommaravslutning med festmiddag i matsalen. Skulen får gode tilbakemeldingar både frå deltakarar og elevar, dette er eit arrangement som er kjekt og givande for alle som er med! Einar Opsvik Topp musikk med Merkesteinane gir stor stemning på dansegolvet! Dans, utkledning, godt humør og spanande program er viktige ingrediensar for ein vellukka kveld!

4 4 Nye kajakkar! Med fjorden eit steinkast frå skulen, og med ei aktiv Adventura-Vatn linje, har lærarar og elevar lenge hatt ynskje om at skulen skulle ha eigne kajakkar. Dette vart det rom for på budsjettet i 2008 og ti nye kajakkar vart kjøpt inn. Desse har blitt flittig brukt både i undervisninga og på fritida for elevane. Kajakkane blir og nytta til utleige til andre skular i skuleåret og til utleige i sommarhalvåret. Dei står klar på tilhengar og er lett å frakte. Teikneserie. På mange område på skulen blomstrar kreativiteten. I Animasjonshuset er det ikkje berre animasjonsklassa som held til. Teikneserie valfag er for alle elevar som har lyst til å lære om teikneserie, snakkebobler, lydmalande ord og teikneteknikkar. Under får vi ein smakebit der elevane har fått to tema som utgangpunkt; Snømann og Gammal vane er vond å vende

5 Klare føringar frå statsråden kombinert med behovet for at folkehøgskulen konstant må vere i utvikling og kunne legitimere sin plass i norsk skule førte til at folkehøgskulen frå sentralt hald sette fokus på omgrepet danning. Dette omgrepet har hatt ulikt innhald til ulike tider, og er framleis ikkje eintydig definert. Behovet for å definere og gjere alle medarbeidarar medvitne om kva som er oppdraget i folkehøgskulen, er ei konstant utfordring. Mange samlingar i folkehøgskulen dei siste to åra har hatt dette som tema. Informasjonskontoret har samla ein del artiklar om emnet og prenta det i eit eige hefte; Om Danning Nedanfor gjengir vi utdrag av ein artikkel frå denne artikkelsamlinga. Heile artikkelen og andre innlegg om danning kan lesast på folkehøgskulen sine sider: Den kategoriale dannelse Dannelse er ord eller begrep jeg trodde jeg forstod. Jeg tenkte at det handlet om folkeskikk eller den mer snobbete varianten «det å kunne sin Ibsen». Ettersom jeg fi kk erfaring i folkehøgskolemiljøet, var med på diskusjoner, ulike kurs og seminar med mer, så begynte dannelsesbegrepet å endre innhold. Materiale versus formale dannelsesteorier Av Ingrid Nergården Jortveit. Første gang man brukte begrepet danning ble det brukt som det motsatte av uvitenhet. Nyhumanistene (Hegel, Humboldt m.fl ), var talsmenn for en utdannelse med utgangspunkt i klassisk dannelse. De la vekt på innholdet i undervisningen (det materiale, det objektive), og da spesielt den klassiske kultur som den greske antikken, latinen og så videre. Denne kulturen framsto som eksempel på menneskeverd, ro, harmoni og skjønnhet. Et slikt syn vil imidlertid bety at det ikke er alt av kulturstoff som har dannende verdi. Det handler om å danne mennesker etter et bestemt kulturelt ideal. Andre igjen (Herder m.fl ) la ikke vekten på innholdet, men på den virkningen dannelsesinnholdet hadde. Poenget var å oppøve tenkning, forstand og dømmekraft og om det var gresk, latin eller matematikk var av mindre betydning. En dannelses-tenkning som legger vekt på personlig vekst og utfoldelsesmuligheter er da i hovedsak formal. Den kategoriale dannelse En av dem som har vært sentral i denne diskusjonen i moderne tid er den tyske didaktiker Wolfgang Klafki. Han forsøker å forene disse to hovedgrupper av danningsteorier. For ham er hele poenget; Hvordan får mennesket, gjennom undervising, en forståelse av seg selv og sin omverden? Svaret finner han i det dialektiske forholdet mellom de to tradisjonene, noe han kaller den tredje vei; den kategoriale dannelse (Klafki 1996, 2002). Det handler om å finne det fundamentale og det elementære i det faglige innholdet, og knytte dette til elevenes personlige erfaringer. Å finne det forbilledlige i stoffet er et viktig kriterium for utvelgelse av undervisningsinnhold. Klafki kaller dette det eksemplariske prinsipp. Men like viktig blir det å bruke eksemplene til å få elevene til selv å kjenne et behov for å ville lære. Dannelse finner slik sett sted når eleven får en opplevelse av en større betydning og forståelse gjennom stoffet. Eleven tilegner seg altså kategorier, hvorigjennom man kan forstå samfunnet og kulturen man lever i. Dannelse og didaktikk Temaheftet; Om Danning 5 Klafki er ikke fagdidaktiker, men allmenndidaktiker. Undervisningen skal bidra til udvikling av deres selvbestemmelsesevne og solidaritetsevne, evne til rationel debat, dvs. evne til begrundelse og refleksion, udviklet emotionalitet og handlekraft, dvs. evnen til aktiv at påvirke ens egne relationer til den naturlige samfundsmæssige virkelighed ud fra begrundede målsætninger (ibid) I dagens skole har allmenndidaktikken kanskje taper terreng i forhold til fagdidaktikken. Det er i så fall grunn til bekymring siden samfunnet i kanskje enda større grad enn tidligere trenger den dannelsen som skolen kan gi elevene. Til syvende og sist handler det om at elevene skal bli myndige, innsiktsfulle og ansvarlige deltagere i et felleskap; medborgerskap. De skal ta selvstendige valg, slik at de kan delta ikke bare som arbeidstaker, men også som kollega, venn, foreldre, ektefelle og engasjert samfunns-menneske. Kort sagt, medmenneske.

6 6 Ny satsing på sommardrift og utleige. I tre månader frå midten av mai til midten av august er skulen tom for elevar og lokala kan nyttast til andre aktivitetar. Skulen har i mange år leigd ut lokale til arrangørar av musikk-kurs. Matsalen og peisestova har hatt mange bryllaupsgjestar og internatet har vore nytta til overnatting for små og store grupper i sommarhalvåret. Dei Nynorske Festspela brukar skulen som flott ramme rundt nokre av sine arrangement. I tillegg har skulen Fagerlia, ein gamal og staseleg villa eit steinkast frå skulen. Denne bygningen blir leigd ut til overnattingsgjestar eller til firma som treng husrom for tilsette som er i Ørsta for kortare eller lengre periodar. Bruksbutikken har undervisningslokale og kontor, som stadig blir leigd av eksterne og nytta til ulike kurs. Skulen sine bussar blir flittig brukt av lag og organisasjonar som skal på reisefot, sjølv om konkurransen frå gratisbussane til Sparebanken er merkbar. Fleksibiliteten er stor, og kapasiteten er førebels større enn etterspurnaden. Skulen har derfor i år laga ei ny internettside med fyldig informasjon om skulen sine tilbod. Her blir lokala og bussane presenterte, her er innbydande bilete av matsal og skulen sine lokale elles, her er lenkjer til aktivitetar i nærområdet, til kulturreiser og til folkehøgskulen. Ei enkel kontaktside skal sikre lett og rask kontakt med skulen, og det har blitt innført rutinar for å gje folk tilbakemelding på spørsmål umiddelbart. Målsettinga er å gjere informasjonen lettare tilgjengeleg og etter kvart auke bruken av skulen i sommarhalvåret. Les meir på vår nye internettside: Einar Opsvik Møre Folkehøgskule på Facebook Nye kommunikasjonsformer verkar inn på kontakten mellom elevane. Svært mange både unge og godt vaksne nyttar facebook som ein kanal for kontakt og informasjon. Dei som skal ta til på skulen komande skuleår har ofte hatt mykje kontakt før dei møtast, og mange kjenner til kvarandre frå første skuledag. Det er og oppretta grupper på facebook der dei ulike årskulla held kontakt, og m.a. planlegg å møtast på elevstemnet. Lag deg ein brukar og logg deg på, og søk etter Møre Folkehøgskole!

7 7 Kunstutstilling på Møre Folkehøgskule. Hennie Andersen, - kunstnar med eit glødande uttrykk. Bileta til Hennie Andersen kan du sjå på utstillinga ved Møre Folkehøgskule. Den har blitt til i samarbeid med Dei Nynorske Festspela. Utstillinga opnar søndag 21. juni. Festspela tar til onsdag 24. juni. Under festspela er fleire arrangment lagt til Møre Folkehøgskule. Følg med i lokalavisene! Den gode opplevinga av fridomen i oppveksten på Bø i Vesterålen har inspirert Hennie Andersen til eit aktivt og fritt kunstnarliv. Saman med ektemannen har ho slått seg ned utanfor Bergen i Askøy kommune, og har dette som base for si verksemd. Kunstnarlivet gjer ein ikkje rik, men ein har fridomen i å vere sin eigen herre, og kunne arbeide med det ein trivast best med, utan å bli fanga av tempoet som samfunnet elles er prega av, seier Andersen. Ho er utdanna ved det som tidlegare heitte Statens Kunst- og Handverkskule. Gode lærarar gav henne kunnskap og inspirasjon til å leite etter sitt eige uttrykk. Etter fleire år med prøving og feiling hadde ho debututstilling i Mange av Hennie Andersen sine bilete har sterke fargar, - ho søkjer eit glødande uttrykk. Dette har ho funne mykje inspirasjon til m.a. i Peru. Andersen var for ein del år tilbake deltakar på ein tur til Peru i regi av Møre Folke -høgskule. Der fann ho fargar og kunsthandverk som var inspirerande. Ho har seinare budd tre vintrar i Peru og fått mykje inspirasjon frå indianarane sin bruk av fargar og mønster. Andersen seier at ho alltid har likt å bruke sterke fargar, møtet med den fargesprakande kulturen i Peru, var som å kome heim til seg sjølv, - her fann ho eit uttrykk som passa hennar personlegdom. Ein del av bileta har motiv frå Peru, men variasjonen er stor. Sterke fargar pregar mykje av produksjonen. Mange trur at dei er vanskeleg å ha på slike bilete på veggen, men dei toler godt å henge i vanlege norske heimar. Som ein del av dei Nynorske Festspela i juni, stiller Hennie Andersen ut maleri i olje og akryl, ved Møre Folkehøgskule. Velkomen til kunstutstilling! Einar Opsvik

8 8 Bli med til Eventyrlige Kapadokia! Kapadokia er i verdssamanheng eit unikt naturfenomen i tillegg til at vi finn ein levande kultur som har røter tilbake til år f.kr. Nettopp dei naturmessige forhold gav grunnlag for busetnad i mennesket sin gryande morgon. Utgangspunktet for eventyrlandskapet i Kapadokia var vulkanutbrot for millionar av år sidan, - lava og aske kjølna og storkna, og med dette var grunnlaget lagt. Seinare har regn, elvar, frost og vind forma mesteverket. I tillegg kom menneska på bana og sette sine spor. Dei har utforma enorme underjordiske byar, truleg meir enn 50 stykker. Dei største kunne romme inntil menneske. Vi finn bustader i skorsteinsformasjonane og ei mengd klippekyrkjer, nokre med dei vakraste fresko maleri. Fenomenet har vore ein nærast lokal løyndom og det var først på -70 talet tyrkiske arkeologar starta utgravingar. Dei først som oppdaga det unike Kapadokia som tilreisande turistar, var ryggsekk-reisande ungdommar. Framleis er det mest innanriksturisme og ungdommar som har augene opne for det unike, vakre og eventyrlege Kapadokia. Rett nok vert det arrangert ein del bussturar frå charterlandet ved kysten, men ein slik kort sightseeing-tur gir knapt nok eit inntrykk av Kapadokia. Vil du oppleve Eventyrlge Kapadokia? På reisa får du i tillegg til Kapadokia eit lite streif av Magiske Istanbul byen mellom to verdsdelar, grekarane sin Bysants, romerane sin Konstantinopel og vikingane sin Myklagard. Blir du med? Ta kontakt med skulen om du ønsker meir informasjon eller program for turen.! Naturen har satt og held fram med å sette sine spor - og Kapadokia i dag er ikkje Kapadokia i morgon. Ei reise i Kapadokia gir refleksjonar over at vår tid på jorda er eit bitte lite sekund av ei tid som var og ei tid som blir (meir om reisekurs s. 9) Berit Egset Reisekursleiar

9 9 Reisekurs Mykje har endra seg gjennom åra ved Møre Folkehøgskule og ei av dei verkeleg store endringane er kortkursa - kursa der de som tidlegare elevar kunne møte eller såg, folk som var innom skulen ei helg eller nokre kveldar for å gå tovekurs, keramikkurs eller vevkurs. Dei siste åra har kortkursdrifta stort sett vore knytt til reisekurs der førebuing, sjølve turen og samling i etterkant utgjer kortkurset. Kursa har B-salen som base og du er velkommen til å sjå innom om du besøker skulen. Her har vi laga eit miljø som ber preg av at siktemålet er ut i verda. Om du brukar internett finn du meir informasjon, bilde og oversikt over tilbodet på Ved å ringe til kontoret, kan du få tilsendt meir informasjon om du er interessert. For våren og tidleg haust, har vi tilbod om tur til Tibet / Kina, sykkeltur i Ungarn, tur til Kapadokia og Istanbul i Tyrkia og til Egypt. Du kan vere med berre på sjølve reisa, om du ikkje har høve til å vere med på førebuingane. Berit Egset. Reisekursleiar Smakebitar frå turane. Meld deg på tur med Kulturreiser i 2009 "VERDENS TAK" - TIBET MED TOG OG SHANGHAI 22. mai til 7. juni 2009 Potalatempelet i Lhasa i Tibet. Sfinxen og pyramide i Egypt. "VERDENS TAK" - TIBET MED TOG OG SHANGHAI 08. juni til 25.juni 2009 UNGARN PÅ SYKKEL 01.juni til 11.juni 2009 Sykkeltur i Ungarn, lunsjpause Frå tur til Beijing. "DEN KLASSISKE SILKEVEIEN" 04. september til 20. september 2009 t.h. Frå Istanbul. EVENTYRLIGE KAPPADOKIA OG MAGISKE ISTANBUL 02. oktober 2008 til 11. oktober 2009 Under: Pekingoperaen EGYPT oktober til 05. november Eller ta kontakt med skulen på telefon

10 10 Under overflata i Egypt. Så var det endelig duket for det alle gledet seg til, dykking i tropiske strøk med farlig hai, blekksprut og gullfisk. Adventura-Vatn har mye erfaring med vann både varmt og kaldt, men så mye under vann har vi ikke vært. Vi startet med snorkling og jeg husker godt da jeg stakk hodet under vann for første gang og fikk øye på to - tre fargerike tropefisker og ble helt i hundre. "Wow, FISK!" Som om jeg på merkelig vis ikke hadde forventet å se fisk midt i et verdenskjent dykkerparadis. Jeg var i ekstase og hadde aldri sett noe lignende i mitt nitten år gamle liv. Lite viste jeg hva som skulle vise seg når jeg rettet blikket opp og kikket frem over. Det var flere hundre nei vent En MILLION fisk i like mange farger, plutselig var jag i en ny verden nærmest blottet for gravitasjon, med fisker i alle slags sprudlende fargekombinasjoner og fasonger. Korallene maler undervanns-verdenen med rike farger og fascinerende konstruksjoner, den vakre realiteten klasker deg midt i trynet og du blir målløs i et par sekunder. Etter et par timer med snorkling var det tid for å kaste seg ut i det alle burde prøve før de ligger i graven, ekte undervanns dykking! På godt 20 meters dyp er det både skummelt og gøy, tanken på at livet ditt henger i en tynn tråd om du skulle gå tom for luft eller blir spist av hai gir deg et fint lite kick. Samtidig som man er oppslukt og fascinert over allede nye inntrykkene som suser forbi. Vi fikk se både skilpadder, flere meter lange "åler" (giant moreys), napoleonfisk på størrelse med flate sauer (uten ull) og vakre, men dødelige løvefisker. På det ene dykket vårt fikk vi også prøve såkalt moonwalking, der man tar av seg svømmeføttene og løper rundt på sandbunn 10 meter under vannoverflaten. Ja, det er nesten som å være på månen, man hopper flere meter, tar saltoer og leker matrix og supermann. (Om du noen gang skal dykke så anbefalest dette!) Ord kan vel knapt beskrive opplevelsen av å dykke i koraller sammen med en million fisk, dette er noe som du må prøve selv, du vet aldri hva som lurer rundt neste korall. Det å sveve rundt og kikke på noe av det vakreste fra naturens side er ikke hva du tror, det er bedre. Jeg er ganske sikker i min sak når jeg sier at samtlige fra adventura vatn syns dykking i Egypt var en spektakuler opplevelse. Bjørn Olav Gjørven. Elev i Adventura-Vatn 2008 / 2009

11 11 Ørsta, Ørsta når eg ser deg slik Elevstemnet 2008 En liten stemningsrapport fra 25 års jubilantene. Med eit sinn-sjukt fint vær, ankom vi Ørsta. Nokre sjeler klarte ikkje å venta til laurdagen, så dei lurte seg inn på fredagen - vi andre skulle også ha vore der! Og for oss som ikkje har gløymt den første dagen vi kom til Ørsta og Møre Folkehøgskole for 25 år siden, var det akkurat like fint ver denne helga, og med dette stemnet forsvant dei siste uværsskyene frå den gong, - det er kun fint vær i Ørsta.(hehehe) Skolen hadde stilt peisestua til disposisjon for jubilantene, og fredagen vart brukt til å rigge sena med musikk instrument, samt blåse ut noe rust fra halsregionen, det vart seint da det var mykje rust som skulle vekk. Då sangene skulle innøvas på nytt var det nett som å vekke noe frå svunne tider, hukommelsen er ikke til å stole på lenger, selv det å lese gamle nota e ikkje helt som før, e det - det som står der elle har dei kopiert feil? Men her skal det forbredes, vi skal underholde i helga. På lørdagen -å resten begynte å ankomme både på hotell, noen lå på skolen, resten blei behørig kampert rund i de private hjem. Skolen - den lå i sollyset så stilt som om den ikke tok innover seg hva som skulle skje i helga. Etter en flott velkomst fra rektor, å etter å ha inntatt en utmerket kalvesteik, med å rektors eigen karamellpudding til dessert, sang vi noen få sanger, men når vi så i sangheftet reagerte de fleste av oss for ingen av våre sanger var der? Koffor det? Så kom tiden til en runde på skolen før underholdningen starta i gymsalen, det var drill piker, det var film som 10 års kullingane hadde spilt inn mens de var på skolen, taler, kultur, med mer. Vårt kull ble representert ved at alle var på sena, Kristin å Omar sang om Kjærleiken fins fra Anni get your gun. (vi skulle ikke ha stoppa med det) Det skal være riktig å si at 25 års jubilantene ikke satt i ro i salen, dette er beklagelig men vi følte oss nok litt snytt. Irene L hadde med seg sangene og fikk disse kopiert på skolen Da var vi i gang, 25 års jubilantene samt de som hadde eldre jubilé, var klare som små fly til fram då frendar - dette heilt annerledes enn mange hadde håpet på, vi var jo i kropp, å i vertfall i sjel - tilbake for 25 år siden, da vi underholdt for jubilantene. Alt i alt hadde 25 års jubilantene det utrulig kjempe kjekt, å treffe våre lærere igjen var kjempe kos, og ikkje minst ho Petra, fornying av vennskap med elevene fra 25 år tilbake, ja kor e de 25 årene blitt av? De var forsvunnet som dugg for solen Endring er det som driver oss framover, men hovedtalar brakte på banen, og forfekta viktigheten av tradisjoner, i hverdagen både på skolen og i samfunnet. De fleste er nok enige om det at jo (framhald s. 16)

12 12 Minneord - Reidar Lødemel Reidar Lødemel døydde den 28. januar. I juli ville han ha fylt 87 år. Han vart gravlagd frå Ørsta kyrkje den 2. februar. Minnestunda i Ivar Aasen-tunet etterpå gav rike inntrykk, og samstundes eit bilete på det omfattande arbeidet han har gjort, og det innhaldsrike livet han har hatt. Reidar Lødemel var tilsett som formingslærar ved Møre Folkehøgskule frå 1966 til Svært mange elevar fekk rike og gode opplevingar saman med Reidar i formingsalen. Reidar Lødemel var fødd i Hornindal. Då han var smågut, kjøpte foreldra, Marie og Bottolf Lødemel, seg gard på Årflot i Ørsta, og der fekk Reidar ein god, trygg og lærerik oppvekst. Interessa for måling og handverk vakna tidleg. Reidar byrja tidleg å måle, og då lokale kunstnarar som Karl Straume, Nils Angel Brekke og Johan Barstad var i gamle Årflot-tunet for å måle, - ja, då følgde granneguten Reidar nøye med og lærte nok litt både av teknikk og fargebruk. Reidar Lødemel var odelsgut, men både helsa og interessa peika nok i ei anna lei enn gardsarbeid. Heime på garden brukte han mykje tid både til måling; frå dei første forsøka med til overs lødemåling, til anna praktisk arbeid ut frå idéar til ei kreativ sjel. Reidar gifta seg med Borghild, f. Aasen, og dei fekk fire born. Dei bygde seg hus i Åsen i Hovdebygda. I mange år arbeidde han i fargeriet på Møre Trikotasjefabrikk. Den første organiserte opplæringa si i målarkunst fekk Reidar på eit kurs med Oddvard Straume. Kurset heldt til i matsalen på Grepa. Seinare gjekk han kurs i Ørsta med Nordfjord-kunstnaren Bernt Tunold. Sjølv om Reidar også gjekk Bjarne Engebrets målarskule i Oslo, så var det Tunold som kom til å verte den viktigaste læraren hans. Reidar Lødemel var handverkar på alle vis, - og handverket syner att i bileta hans er viktig anten han har brukt pensel eller kniv. Som Reidar sjølv har sagt det, så er det viktig at me ser att kunstnaren i arbeidet, - og hos Reidar ser me det att i handverket, i fargebruken og i motivvalet. Vestlandet er grønt og blått. Slik er også Vestlandet hos Reidar mest grønt. Oslomotiva har ein annan farge. Då ser me meir at det t.d. går mot det raude. Men heile tida, same kva landslut motiva er henta frå, så er det landskap og bygningar, - bygningar i ulike skipnader og landskap. Han likte alltid å måle ute, - å ta inntrykka direkte frå naturen og kulturlandskapet og å setje dei rett inn på plata. Først rundt på sykkel og så på moped før bilen var framkomstmiddelet. Såg vi ein plomeraud Fiat stasjonsvogn, eller kva bil han måtte ha, og ein mann med alpehue i vegkanten, - ja, då visste vi kven det var. Då var det Reidar som stod der med målarutstyret sitt og tok skisser til dei gildaste bilete. Reidar Lødemel hadde den første måleriutstillinga i småsalen på Idavollen i Ørsta. Seinare vart det mange utstillingar både innanlands og utanlands. Lokalt har det vore interessant å vere på utstillingane til Reidar. Ettersom han har igjenskapt mange gamle tun og bygningar, så har folk alltid kome i prat om kvar motivet er henta frå, - og dei har mimra om korleis det var før, og om korleis utviklinga har vore. Gjennom bileta sine har han gjort ein stor kulturhistorisk innsats. Mange kvernhus, setertun og gardstun har kome fram på nytt i bileta han. Mange av desse historiske bygningar var borte for lengst, - men har vorte til kulturminne gjennom det arbeidet Reidar har gjort for å skape att det som no er borte. Den siste store utstillinga var då Reidar Lødemel var utstillar på Sunnmørsutstillinga hos Ørsta Kunstlag i Denne utstillinga var i dei same lokala (matsalen på Grepa, no Kunstlagshuset) som han fekk den første kunnige opplæringa som kunstmålar. Reidar Lødemel var ikkje berre ein framifrå kunstmålar, men også ein god rosemålar. Rosemålinga har han sett på som ein viktig del av kulturarven. Det meste lærte han seg sjølv, men han fekk sjå på Arne Kinsarvik medan han sat og arbeidde i Volda. Gjennom dei mange åra som lærar på Møre Folkehøgskule fekk han daglege inntrykk av dei gilde arbeida til Lars Kinsarvik, og Reidar studerte også nøye arbeida til Guttorm Langstøyl.

13 13 Under krigen vart rosemålinga også litt av levevegen. Faren, Bottolf, og brørne dreia fat og anna av tre. Reidar stod for rosemålinga, og dei hadde slett ikkje vanskar med å få selje arbeida sine. Eg var kollega med Reidar i tretten år på Møre Folkehøgskule. Då fekk eg Reidar på nært hald heile tida. Der stod heile tida måleri på tørk i fyrromet og andre stader på skulen. Han fortalde heile tida kva han arbeidde med, og skulearbeidet og kunsten gjekk over i kvarandre. Mange elevar fekk sine første strøk med oljemåling og pensel, og særleg rosemålingsklassene hans var populære. I mange tilfelle var det så mange som ville ha rosemåling at Reidar fekk nok langt fleire elevar enn han sette pris på. Reidar likte å følgje elevane tett opp. Han meinte at ingen i utgangspunktet var så dårleg at dei ikkje kunne få til noko. Reidar støtta og hjelpte, og svært mange elevar reiste stolte heim frå folkehøgskulen med ei rosemåla skål, ein fin dekorert spegel eller med eit oljemåleri i bagasjen. Mange av desse arbeida har nok fått ein heidersplass. Og Reidar var slett ikkje berre kunstmålar og rosemålar. Han arbeidde og underviste meir enn gjerne både i tre og metall. Materialane fann han gjerne kring på verksemdene i Ørsta. Det som var avfall for verksemdene, såg han på som framifrå emne å byggje formingsundervisninga på. Han laga gjerne ein modell, og så forma elevane etter modellen ei framifrå metode. Ser vi på den klassiske kunstnarutdanninga, så var det gjerne slik at eleven kopierte meisteren. Reidar fekk elevane til å tru på seg sjølve trua på at dei kunne meistre og han fekk dei til å meistre kvar på sitt nivå. I dei første åra mine på folkehøgskulen var der eit rikt kunstnarleg miljø. Mange av lærarane var utøvande kunstnarar og endå fleire hadde bakgrunn i ulike kulturelle aktivitetar; - i ulike formingsretningar, i musikk, i litteratur, i historie, - og alle vart interesserte. Der var tre jamaldringar, fødde i 1922, som sette sterk farge på skulemiljøet. Det var rektor Ivar Grimstad med forteljarkunsten sin og med den sterke interessa for skriving og litteratur, det var styreformann Ivar Grøvik, ein glimrande forteljar og alltid noko på lager anten det var folkeminne, litteratur eller historie, - og det var Reidar Lødemel med biletkunsten, med det lune vesenet sitt og med utruleg god kunnskap om folk og om lokalmiljøet i tillegg til også å vere ein god forteljar. Alt var med på å inspirere oss i skulearbeidet og i å ta vare på folkehøgskuletradisjonen som alle desse gleid heilt inn i. I tillegg var husmor (internatleiar) Petra Folkestadås der med stor kunnskap om folk, tradisjon, lokalt språk og forteljing. Møre Folkehøgskule og mange folkehøgskuleelevar har mykje å takke Reidar Lødemel for. Han la ned ein svært stor innsats for skulen og for elevane, og for mange vart nok timane og stundene med Reidar noko av det gjevaste dei tok med seg heim frå folkehøgskulen. Roar Rønning

14 14 Invitasjon til elevstemnet Laurdag 06. juni, går årets treff for tidlegare elevar av stabelen! Til elevar frå skuleåret 1948/49, 1958/59, 1968/69, 1978/79, 1983/84, 1988/89 og 1998/99. Tida går raskt dokke som var elevar ved skulen skuleåret; er jubilantar; - historiske personar ved Møre Folkehøgskule. Ein knyter sterke band til dei ein går på folkehøgskole saman med ofte venskap som varer livet ut. Dessverre er det ikkje alltid slik at ein klarer å halde oppe den kontakten ein ønskjer. Elevstemne er ein treffstad for gamle vener eit høve til å mimre, og det blir viktigare og viktigare etter kvart som åra går. Elevstemne er i år lagt til laurdag 06. juni, men mange kjem allereie fredagskvelden og organiserer eit ekstra-treff. Det er høve til å leige rom på skulen frå fredag. Programmet vert om lag slik: Kl : Velkomen atter! Kl : Festmiddag, - servering på skulen. Etter middagen vert det høve til å gå mimrevegar på skulen Kl : Programkveld, underhaldning, stemnetalar, programinnslag frå jubilantane? NB! Søndag 07. juni Kl arranger vi tur med omvising til det nye Aasentunet i Hovdebygda. Vi oppfordre alle jubilantar til å ta med gamle bilder, songbok med helsingar frå medelevar m.m. det er ofte eit av høgdepunkta. Ikkje minst set vi pris på bidrag til programmet laurdag kveld. Også i år vil vi arrangere elevstemnet utanfor skuleåret. Vi kan då tilby overnatting til dei aller fleste som kjem tilreisande. Dei som vil ha overnatting må kontakte skulen snarast for å bestille rom. (Kanskje kan gamle romvenner/venninner dele rom igjen?) Prisen på overnatting: Dobbeltrom kr. 300,- pr. pers/enkeltrom kr. 350,- inkl. frukost. Sjå meir på våre heimsider: Det er lurt å bruke telefonen og snakke med andre av ditt kull for å mobilisere. Mange lurer på om det er andre som kjem, og treng eit spark bak for å ta laust. For nokre av årskulla er det og oppretta grupper på facebook. Leit etter ditt årskull på Velkomen til elevstemne! Helsing Odd A. Steinvåg Rektor Petra Folkestadås Leiar i elevlaget Skuleåret 1958 / 1959 gjekk desse 50-års jubilantane på Møre Folkehøgskule: Øvst til venstre: Tordis Engeset, Turid Kringstad, Gunnar Strand, Jarle Solheim, Steinar Hamar, Torleiv Rogne, Inger Liv Kaldhusdal, Sissel Liavåg, Bjørn Bjørdal, Arnfinn Bakke, Ingeborg Wiik, Aud Haram. Andre rekke: Gerd Løvli, Liv Halse, Karl Helset (lærar), Maria Aksnes (lærar), H. Straumsheim (skulestyrar), Fru Straumsheim, Hermod Holt (lærar), Raghild Ørstavik (lærar), Peter Syltebø, Marit Liset. Tredje rekke: Marte Baade, Johan Kjøde, Leif Sunde, Gerd Sandnes, Ola Haugen, Sollaug Aarset, Harald Bjørneset, Rønnaug Ødegård, Reidun Ervik, Oddbjørg Ørstavik, Fjerde rekke: Aud Sandnes, Olaug Fedt, Aud Moe, Inger Johanne Blomberg, Nils Myklebust, Torunn Aarflot, Maria Sæther, Brage Digernes, Målfrid Haugen, Thilde Søndergaard, Hildegunn Dalelid. Nedste rekke: Roald Flo, Stein Fausa, Kari Sætre, Ottar Ringset, Bereit Mork, Edel Jarnes, Petter Vikene, Torbjørn Urke, Ragnhild Endal.

15 15 Elevlaget Styret i elevlaget ved skulen er framleis aktive. Det er godt vaksne folk som mange vil drage kjensel på. Elevlaget arbeider først og fremst med å arrangere elevstemnet ein gong pr. år, og dei er aktive når den årelege marknaden går av stabelen. Det er og elevlaget som er ansvarleg for Tilet, som skal vere eit informasjonsblad for Møre Folkehøgskule.Giro for innbetaling av medlemspengar finn du på siste side i bladet. Dersom du vil vere med å støtte arbeidet i laget kan du og betale direkte til elevlaget sin konto. Hugs å merke innbetalinga med namn og medlemspengar Kontonr.: F.v.: Rektor Odd Steinvåg, Signe Bakke, Oddhild Engeset, Gunnhild Dalebø, Petra Folkestadås, Guttorm Løvoll Påmelding: (Sendast til: Stiftinga Møre Folkehøgskule, pb 14, 6151 Ørsta) Du kan og melde deg på pr e-post til: OBS! hugs å skrive namn og årskull. eller bruk påmeldingsskjema på våre heimesider: Ja takk, eg/vi kjem til middag: pers. Kryss av: 10-års jub. 20-års jub. 25-års jub. 30-års jub. 40-års jub. 50-års jub. 60-års jub. Eg var elev/tilsett ved Møre Folkehøgskule skuleåret 19 / Ønskjer overnatting: Hugs! Overnatting fredag/søndag Overnatting laurdag /søndag. Svarfrist 29. mai! Vil ev. dele rom med: Namn: Adresse: Tlf.: Pris for deltaking på elevstemnet; kr. 200,- Vi ber om at deltakarar betalar på førehand til konto nr Merk innbetalinga med; Namn, årskull og elevstemne 2009 Påmelding innan: 29 mai 2009.

16 16 (framhald frå s. 11) eldre og mer konservativ du blir, jo viktigere blir tradisjoner og røttene dine. Vi savna våre tradisjoner som skolen har hatt i minst år,: skolekoret. Skolesangen Ørsta, Ørsta når eg ser deg slik, Fram då frendar, etc; Skolekoret er vårt samlende flaggskip. Vi glemmer nok aldri når vår rektor stilte seg opp å sang om eg var ein rike mann, fra trost i taklampa. Med sigar i handa, på sena i gymsalen, og røyken lå tungt utover salen, det er fremdeles våte øyne når vi snakker om den tiden. Vi er klar over at skolen er mye mer aktiv på reise fronten, Kina er viktig. Men turen til Kina er i 6 uker hva med de andre 40 ukene? Ja det riktig det at det er flere av utenlandsk opprinnelse, men selv for oss hadde vi 2 asiater 25 år siden. Alt kan tilpasses. Alle var skjønt enige om at å vente 25 år til neste gang er helt uaktuelt, men om 5 år må vi alle stilla, vi må minst være like mange som i år, 30 års jubilantene var like mange som oss, skummelt buhuu. For alle dere som ikke fikk anledning til å delta, håper vi at dette var en liten oppfrisking på hva vi var, og mange er fremdeles er, i hvert fall inni. Det som er heilt sikkert er at året på Møre Folkehøgskole har vært en sterk medvirkende årsak til at vi er dem vi er i dag, frilynte med omsorg for andre, å evne til å sette oss inn i andres skjebner/ utfordringer. For 25 år jubilantene Jonny Sjursen Aktuelle internettadresser. Møre Folkehøgskule Kulturreiser MF-sommarhotell Folkehøgskulen sentralt, IF og NF Hennie Andersen Dei nynorske festspela Aftenposten sitt annonsebilag for folkehøgskulen uke9/25feb/#/1/

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

Danvik imponerte politikerne Side 8-9. Ingen dager er like Side 10-13. Seniorene en ressurs Side 21. på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7

Danvik imponerte politikerne Side 8-9. Ingen dager er like Side 10-13. Seniorene en ressurs Side 21. på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7 Nr. 3-2011 75. årgang på Sunnfjord Folkehøgskule Side 4-7 Danvik imponerte politikerne Side 8-9 Ingen dager er like Side 10-13 Seniorene en ressurs Side 21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000 www.regionavisa.no Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner du i Ulsteinvik, Saunesmarka, Fosnavåg Brygge, Tlf. 70 01 88 00

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9 Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1 22 23 24 25 26 29 30 31 Mai Mandag Tirsdag Onsdag T orsdag Fredag Laurdag

Detaljer

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Nr. 4-2013 77. årgang Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Side 11 Vellykket kurs for kjøkkensjefer og kokker Side 14 Folkehøgskolene i partiprogrammene Side 17 Et sommermøte med Erna

Detaljer

Den store opningshelga

Den store opningshelga SYNSTE MØRE TORSDAG 9. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010 NR 32 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Går ut over livskvaliteten Sjølv på ein dag med gunstig vind og liten aktivitet ved Sibelco Nordic si verksemd,

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon. tidende. nr. 1-2015 170. årgang VEKST

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon. tidende. nr. 1-2015 170. årgang VEKST Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? misjon s tidende nr. 1-2015 170. årgang VEKST leder Godt nytt år! Sigurd Egeland, kommunikasjonssjef Redaksjonen i Misjonstidende går med

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør?

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? NA Næravisa En dag som frisør Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 10 fredag 15.

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer