Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia."

Transkript

1 Avis for elevlaget ved Møre Folkehøgskule, årgang Klubben - Feststemning i peisestova Side 3. Minneord Reidar Lødemel Side 12. Skolekoret er vårt samlende flaggskip! Stemningsrapport frå elevstemnet Side 11. Bli med Møre Folkehøgskule til Kappadokia. På tur med MFkulturreiser. Side 8 og 9. Ny satsing på sommardrift: mf-sommarhotell Side 6. Dykking i Egypt - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10

2 2 Kjære lesar Du har no ei ny utgåve av Tilet i hendene. Elevlaget ved Møre Folkehøgskule står som utgjevar. Styret i elevlaget har som eitt av sine mål å hjelpe til med å halde oppe eit meldingsblad for skulen. Dette nummeret av Tilet gir litt informasjon om kva som rører seg både på skulen og i folkehøgskulen generelt. Informasjon er i dag meir tilgjengeleg enn nokon gong, og Tilet har fått konkurranse frå andre medium. Internett, både web-sidene til skulen og til folkehøgskulen sentralt, gir mykje informasjon. Interaktive medium, websider, bloggar og forum er stadig meir populært, og særleg er facebook flittig nytta av både unge og gamle. På facebook er det m.a. etablert grupper for mange av årskulla ved Møre Folkehøgkule. Sjølv om digitale medium aukar i omfang har vi likevel tru på at bladet er verd å trykke og sende ut, - å ha noko konkret og handfast blir aldri det same som å sitte framfor ei skjerm. Det er heller ikkje alle som er like fortrulege med å bruke datamaskina for å hente informasjon. Tilet vil kome ut i mange år enno! Bak i bladet finn du giroblankett for bidrag til elevlaget. Meld deg inn og bidra til å halde opp aktiviteten i laget! Einar Opsvik Inspektør og redaktør Innhald Side 3: Klubben Side 4: Nye kajakkar Teikneserie Side 5: Om Dannelse i folkehøgskulen. Side 6: side 7: Presentasjon av Hennie Andersen, kunstar med utstilling på skulen. Side 8: Nye reisemål; Bli med til Kapadokia Side 9: Reisekurs Side 10: Dykking i Egypt Side 11: Stemningsrapport frå elevstemnet Side 12. Minneord Reidar Lødemel. Side 14 Invitasjon til elevstemnet 2009 Side 14 Elevlaget. Helsing frå rektor. Postboks Ørsta Adr.: Kyrkjegt. 48 Tlf. nr.: Faks nr.: E-post: Vev: Utgjevar: Elevlaget v. Møre Folkehøgskule Trykk: Møre Folkehøgskule Lay out: Einar Opsvik Rikt røte seg dei grunntankar du tenkte står der på bautasteinen nedanfor skulen. Og rikt røte seg har det gjort. Møre Folkehøgskule har hatt stor tilgang på elevar dei siste åra. Kvar ei seng har vore opptatt av ein håpefull elev. Om grunntankane i form har endra seg med åra, er innhaldet det same som det alltid har vore: Personleg vekst, bygging av sosial kompetanse og ny kunnskap. Dagen startar med morgonsamling og undervisninga er organisert som fellesundervisning og undervisning i større og mindre grupper. Kjent for dei fleste som har gått på folkehøgskule i heile landet. Det andre faste er at vi samlast til ting ein gong i året for dei som har vore elevar på skulen for meir enn 10 år sia. Dei aller fleste vil huske dette som ei haustsamling, men dei siste åra har vi lagt elevstemnet til den tida her ikkje er elevar. På denne måten kan vi tilby overnatting til jubilantane. Dette har vorte godt mottatt og det aukar aktivieteten på skulen. Vi må då tilpasse dagen for elevstemnet i forhold til andre gjeremål på skulen. Det er stor sommaraktivitet på skulen med bryllaup, sommarhotell, dei nynorske festspela og musikk-kurs. Det ser også at vi har lagt om forma på Tilet. Etter nokre år med ustabil utgjeving av bladet er det no kome inn i ei ny form. Dette gjeld format og ikkje minst trykkekvalitet med bilete og fargar. Alt vert gjort her på huset med eige utstyr og eigne folk. Skal Rikt røte seg dei grunntakar du tenkte framleis vere levande, er det viktig at alle vener av Møre Folkehøgskule sluttar opp om skulen; deltar på elevstemne, melder dokke inn i elevlaget, sender born/barneborn som elevar til skulen og som eit tips bør de sjå på tur-tilbodet vi har for vaksne til ulike reisemål rundt om kring i verda. Slutt opp om Møre Folekehøgskule! Folkehøgskule-helsing frå Odd A. Steinvåg, Rektor

3 3 Stor stemning på Ein gong pr. månad er peisestova på Møre Folkehøgskule fylt opp av festglade menneske. Klubben Velkomen til klubben! Klokka nærmar seg seks og stemninga er stigande. Jarle Bae og Signe Egset har dei siste åra vore lærarar og leiarar for klubben Klubben er eit fritidstilbod for menneske med ulik grad av nedsett funksjonsevne. To lærarar, Signe Bakke og Jarle Bae, er hovudansvarleg for planlegging og gjennomføring. Femten av elevane ved skulen har klubben som valfag. Dei set saman og legg til rette eit høveleg programmet og leier kvelden. I forkant av arrangementet har lærarar og elevar planleggingsmøte der det myldrar av idear til program og servering. Mellom førti og femti deltakar møter fram kvar gong, og i tillegg har mange med seg ledsager. Saman med femten elevar blir det fort fullt i peisestova. Deltakarane kjem frå Volda og Ørsta, og ein fast delegasjon kjem frå Sande kommune. To elevar står i døra og tar imot deltakarane. Nokre har behov for hjelp til å kome seg inn, og elevane ved skulen hjelper til så alle får plass. Mange gler seg til denne kvelden og stemninga er god leng før det heile startar. Første post på kveldens program er underhaldning frå scena. Latteren sit laust, og engasjementet er stort. Programmet er samansett av sketsjar, aktivitetar, konkurransar, leikar og allsongar. Etterpå er det høve til å kjøpe mat; pizza og hamburgar er populært. For mange er høgdepunktet siste timen på klubben, - då er det dans. Stemninga er stor, og når nye høgder når Vassendgutane blir spelt. Opplegget er stort sett det same kvar kveld, med variasjonar i programmet frå scena. Nokre kveldar er annleis; Siste gongen før jul, blir det servert graut og marsipangris i matsalen, og julenissen kjem på besøk. Det blir arrangert karneval med utkledning ein gong i februar, og kvar vår er det sommaravslutning med festmiddag i matsalen. Skulen får gode tilbakemeldingar både frå deltakarar og elevar, dette er eit arrangement som er kjekt og givande for alle som er med! Einar Opsvik Topp musikk med Merkesteinane gir stor stemning på dansegolvet! Dans, utkledning, godt humør og spanande program er viktige ingrediensar for ein vellukka kveld!

4 4 Nye kajakkar! Med fjorden eit steinkast frå skulen, og med ei aktiv Adventura-Vatn linje, har lærarar og elevar lenge hatt ynskje om at skulen skulle ha eigne kajakkar. Dette vart det rom for på budsjettet i 2008 og ti nye kajakkar vart kjøpt inn. Desse har blitt flittig brukt både i undervisninga og på fritida for elevane. Kajakkane blir og nytta til utleige til andre skular i skuleåret og til utleige i sommarhalvåret. Dei står klar på tilhengar og er lett å frakte. Teikneserie. På mange område på skulen blomstrar kreativiteten. I Animasjonshuset er det ikkje berre animasjonsklassa som held til. Teikneserie valfag er for alle elevar som har lyst til å lære om teikneserie, snakkebobler, lydmalande ord og teikneteknikkar. Under får vi ein smakebit der elevane har fått to tema som utgangpunkt; Snømann og Gammal vane er vond å vende

5 Klare føringar frå statsråden kombinert med behovet for at folkehøgskulen konstant må vere i utvikling og kunne legitimere sin plass i norsk skule førte til at folkehøgskulen frå sentralt hald sette fokus på omgrepet danning. Dette omgrepet har hatt ulikt innhald til ulike tider, og er framleis ikkje eintydig definert. Behovet for å definere og gjere alle medarbeidarar medvitne om kva som er oppdraget i folkehøgskulen, er ei konstant utfordring. Mange samlingar i folkehøgskulen dei siste to åra har hatt dette som tema. Informasjonskontoret har samla ein del artiklar om emnet og prenta det i eit eige hefte; Om Danning Nedanfor gjengir vi utdrag av ein artikkel frå denne artikkelsamlinga. Heile artikkelen og andre innlegg om danning kan lesast på folkehøgskulen sine sider: Den kategoriale dannelse Dannelse er ord eller begrep jeg trodde jeg forstod. Jeg tenkte at det handlet om folkeskikk eller den mer snobbete varianten «det å kunne sin Ibsen». Ettersom jeg fi kk erfaring i folkehøgskolemiljøet, var med på diskusjoner, ulike kurs og seminar med mer, så begynte dannelsesbegrepet å endre innhold. Materiale versus formale dannelsesteorier Av Ingrid Nergården Jortveit. Første gang man brukte begrepet danning ble det brukt som det motsatte av uvitenhet. Nyhumanistene (Hegel, Humboldt m.fl ), var talsmenn for en utdannelse med utgangspunkt i klassisk dannelse. De la vekt på innholdet i undervisningen (det materiale, det objektive), og da spesielt den klassiske kultur som den greske antikken, latinen og så videre. Denne kulturen framsto som eksempel på menneskeverd, ro, harmoni og skjønnhet. Et slikt syn vil imidlertid bety at det ikke er alt av kulturstoff som har dannende verdi. Det handler om å danne mennesker etter et bestemt kulturelt ideal. Andre igjen (Herder m.fl ) la ikke vekten på innholdet, men på den virkningen dannelsesinnholdet hadde. Poenget var å oppøve tenkning, forstand og dømmekraft og om det var gresk, latin eller matematikk var av mindre betydning. En dannelses-tenkning som legger vekt på personlig vekst og utfoldelsesmuligheter er da i hovedsak formal. Den kategoriale dannelse En av dem som har vært sentral i denne diskusjonen i moderne tid er den tyske didaktiker Wolfgang Klafki. Han forsøker å forene disse to hovedgrupper av danningsteorier. For ham er hele poenget; Hvordan får mennesket, gjennom undervising, en forståelse av seg selv og sin omverden? Svaret finner han i det dialektiske forholdet mellom de to tradisjonene, noe han kaller den tredje vei; den kategoriale dannelse (Klafki 1996, 2002). Det handler om å finne det fundamentale og det elementære i det faglige innholdet, og knytte dette til elevenes personlige erfaringer. Å finne det forbilledlige i stoffet er et viktig kriterium for utvelgelse av undervisningsinnhold. Klafki kaller dette det eksemplariske prinsipp. Men like viktig blir det å bruke eksemplene til å få elevene til selv å kjenne et behov for å ville lære. Dannelse finner slik sett sted når eleven får en opplevelse av en større betydning og forståelse gjennom stoffet. Eleven tilegner seg altså kategorier, hvorigjennom man kan forstå samfunnet og kulturen man lever i. Dannelse og didaktikk Temaheftet; Om Danning 5 Klafki er ikke fagdidaktiker, men allmenndidaktiker. Undervisningen skal bidra til udvikling av deres selvbestemmelsesevne og solidaritetsevne, evne til rationel debat, dvs. evne til begrundelse og refleksion, udviklet emotionalitet og handlekraft, dvs. evnen til aktiv at påvirke ens egne relationer til den naturlige samfundsmæssige virkelighed ud fra begrundede målsætninger (ibid) I dagens skole har allmenndidaktikken kanskje taper terreng i forhold til fagdidaktikken. Det er i så fall grunn til bekymring siden samfunnet i kanskje enda større grad enn tidligere trenger den dannelsen som skolen kan gi elevene. Til syvende og sist handler det om at elevene skal bli myndige, innsiktsfulle og ansvarlige deltagere i et felleskap; medborgerskap. De skal ta selvstendige valg, slik at de kan delta ikke bare som arbeidstaker, men også som kollega, venn, foreldre, ektefelle og engasjert samfunns-menneske. Kort sagt, medmenneske.

6 6 Ny satsing på sommardrift og utleige. I tre månader frå midten av mai til midten av august er skulen tom for elevar og lokala kan nyttast til andre aktivitetar. Skulen har i mange år leigd ut lokale til arrangørar av musikk-kurs. Matsalen og peisestova har hatt mange bryllaupsgjestar og internatet har vore nytta til overnatting for små og store grupper i sommarhalvåret. Dei Nynorske Festspela brukar skulen som flott ramme rundt nokre av sine arrangement. I tillegg har skulen Fagerlia, ein gamal og staseleg villa eit steinkast frå skulen. Denne bygningen blir leigd ut til overnattingsgjestar eller til firma som treng husrom for tilsette som er i Ørsta for kortare eller lengre periodar. Bruksbutikken har undervisningslokale og kontor, som stadig blir leigd av eksterne og nytta til ulike kurs. Skulen sine bussar blir flittig brukt av lag og organisasjonar som skal på reisefot, sjølv om konkurransen frå gratisbussane til Sparebanken er merkbar. Fleksibiliteten er stor, og kapasiteten er førebels større enn etterspurnaden. Skulen har derfor i år laga ei ny internettside med fyldig informasjon om skulen sine tilbod. Her blir lokala og bussane presenterte, her er innbydande bilete av matsal og skulen sine lokale elles, her er lenkjer til aktivitetar i nærområdet, til kulturreiser og til folkehøgskulen. Ei enkel kontaktside skal sikre lett og rask kontakt med skulen, og det har blitt innført rutinar for å gje folk tilbakemelding på spørsmål umiddelbart. Målsettinga er å gjere informasjonen lettare tilgjengeleg og etter kvart auke bruken av skulen i sommarhalvåret. Les meir på vår nye internettside: Einar Opsvik Møre Folkehøgskule på Facebook Nye kommunikasjonsformer verkar inn på kontakten mellom elevane. Svært mange både unge og godt vaksne nyttar facebook som ein kanal for kontakt og informasjon. Dei som skal ta til på skulen komande skuleår har ofte hatt mykje kontakt før dei møtast, og mange kjenner til kvarandre frå første skuledag. Det er og oppretta grupper på facebook der dei ulike årskulla held kontakt, og m.a. planlegg å møtast på elevstemnet. Lag deg ein brukar og logg deg på, og søk etter Møre Folkehøgskole!

7 7 Kunstutstilling på Møre Folkehøgskule. Hennie Andersen, - kunstnar med eit glødande uttrykk. Bileta til Hennie Andersen kan du sjå på utstillinga ved Møre Folkehøgskule. Den har blitt til i samarbeid med Dei Nynorske Festspela. Utstillinga opnar søndag 21. juni. Festspela tar til onsdag 24. juni. Under festspela er fleire arrangment lagt til Møre Folkehøgskule. Følg med i lokalavisene! Den gode opplevinga av fridomen i oppveksten på Bø i Vesterålen har inspirert Hennie Andersen til eit aktivt og fritt kunstnarliv. Saman med ektemannen har ho slått seg ned utanfor Bergen i Askøy kommune, og har dette som base for si verksemd. Kunstnarlivet gjer ein ikkje rik, men ein har fridomen i å vere sin eigen herre, og kunne arbeide med det ein trivast best med, utan å bli fanga av tempoet som samfunnet elles er prega av, seier Andersen. Ho er utdanna ved det som tidlegare heitte Statens Kunst- og Handverkskule. Gode lærarar gav henne kunnskap og inspirasjon til å leite etter sitt eige uttrykk. Etter fleire år med prøving og feiling hadde ho debututstilling i Mange av Hennie Andersen sine bilete har sterke fargar, - ho søkjer eit glødande uttrykk. Dette har ho funne mykje inspirasjon til m.a. i Peru. Andersen var for ein del år tilbake deltakar på ein tur til Peru i regi av Møre Folke -høgskule. Der fann ho fargar og kunsthandverk som var inspirerande. Ho har seinare budd tre vintrar i Peru og fått mykje inspirasjon frå indianarane sin bruk av fargar og mønster. Andersen seier at ho alltid har likt å bruke sterke fargar, møtet med den fargesprakande kulturen i Peru, var som å kome heim til seg sjølv, - her fann ho eit uttrykk som passa hennar personlegdom. Ein del av bileta har motiv frå Peru, men variasjonen er stor. Sterke fargar pregar mykje av produksjonen. Mange trur at dei er vanskeleg å ha på slike bilete på veggen, men dei toler godt å henge i vanlege norske heimar. Som ein del av dei Nynorske Festspela i juni, stiller Hennie Andersen ut maleri i olje og akryl, ved Møre Folkehøgskule. Velkomen til kunstutstilling! Einar Opsvik

8 8 Bli med til Eventyrlige Kapadokia! Kapadokia er i verdssamanheng eit unikt naturfenomen i tillegg til at vi finn ein levande kultur som har røter tilbake til år f.kr. Nettopp dei naturmessige forhold gav grunnlag for busetnad i mennesket sin gryande morgon. Utgangspunktet for eventyrlandskapet i Kapadokia var vulkanutbrot for millionar av år sidan, - lava og aske kjølna og storkna, og med dette var grunnlaget lagt. Seinare har regn, elvar, frost og vind forma mesteverket. I tillegg kom menneska på bana og sette sine spor. Dei har utforma enorme underjordiske byar, truleg meir enn 50 stykker. Dei største kunne romme inntil menneske. Vi finn bustader i skorsteinsformasjonane og ei mengd klippekyrkjer, nokre med dei vakraste fresko maleri. Fenomenet har vore ein nærast lokal løyndom og det var først på -70 talet tyrkiske arkeologar starta utgravingar. Dei først som oppdaga det unike Kapadokia som tilreisande turistar, var ryggsekk-reisande ungdommar. Framleis er det mest innanriksturisme og ungdommar som har augene opne for det unike, vakre og eventyrlege Kapadokia. Rett nok vert det arrangert ein del bussturar frå charterlandet ved kysten, men ein slik kort sightseeing-tur gir knapt nok eit inntrykk av Kapadokia. Vil du oppleve Eventyrlge Kapadokia? På reisa får du i tillegg til Kapadokia eit lite streif av Magiske Istanbul byen mellom to verdsdelar, grekarane sin Bysants, romerane sin Konstantinopel og vikingane sin Myklagard. Blir du med? Ta kontakt med skulen om du ønsker meir informasjon eller program for turen.! Naturen har satt og held fram med å sette sine spor - og Kapadokia i dag er ikkje Kapadokia i morgon. Ei reise i Kapadokia gir refleksjonar over at vår tid på jorda er eit bitte lite sekund av ei tid som var og ei tid som blir (meir om reisekurs s. 9) Berit Egset Reisekursleiar

9 9 Reisekurs Mykje har endra seg gjennom åra ved Møre Folkehøgskule og ei av dei verkeleg store endringane er kortkursa - kursa der de som tidlegare elevar kunne møte eller såg, folk som var innom skulen ei helg eller nokre kveldar for å gå tovekurs, keramikkurs eller vevkurs. Dei siste åra har kortkursdrifta stort sett vore knytt til reisekurs der førebuing, sjølve turen og samling i etterkant utgjer kortkurset. Kursa har B-salen som base og du er velkommen til å sjå innom om du besøker skulen. Her har vi laga eit miljø som ber preg av at siktemålet er ut i verda. Om du brukar internett finn du meir informasjon, bilde og oversikt over tilbodet på Ved å ringe til kontoret, kan du få tilsendt meir informasjon om du er interessert. For våren og tidleg haust, har vi tilbod om tur til Tibet / Kina, sykkeltur i Ungarn, tur til Kapadokia og Istanbul i Tyrkia og til Egypt. Du kan vere med berre på sjølve reisa, om du ikkje har høve til å vere med på førebuingane. Berit Egset. Reisekursleiar Smakebitar frå turane. Meld deg på tur med Kulturreiser i 2009 "VERDENS TAK" - TIBET MED TOG OG SHANGHAI 22. mai til 7. juni 2009 Potalatempelet i Lhasa i Tibet. Sfinxen og pyramide i Egypt. "VERDENS TAK" - TIBET MED TOG OG SHANGHAI 08. juni til 25.juni 2009 UNGARN PÅ SYKKEL 01.juni til 11.juni 2009 Sykkeltur i Ungarn, lunsjpause Frå tur til Beijing. "DEN KLASSISKE SILKEVEIEN" 04. september til 20. september 2009 t.h. Frå Istanbul. EVENTYRLIGE KAPPADOKIA OG MAGISKE ISTANBUL 02. oktober 2008 til 11. oktober 2009 Under: Pekingoperaen EGYPT oktober til 05. november Eller ta kontakt med skulen på telefon

10 10 Under overflata i Egypt. Så var det endelig duket for det alle gledet seg til, dykking i tropiske strøk med farlig hai, blekksprut og gullfisk. Adventura-Vatn har mye erfaring med vann både varmt og kaldt, men så mye under vann har vi ikke vært. Vi startet med snorkling og jeg husker godt da jeg stakk hodet under vann for første gang og fikk øye på to - tre fargerike tropefisker og ble helt i hundre. "Wow, FISK!" Som om jeg på merkelig vis ikke hadde forventet å se fisk midt i et verdenskjent dykkerparadis. Jeg var i ekstase og hadde aldri sett noe lignende i mitt nitten år gamle liv. Lite viste jeg hva som skulle vise seg når jeg rettet blikket opp og kikket frem over. Det var flere hundre nei vent En MILLION fisk i like mange farger, plutselig var jag i en ny verden nærmest blottet for gravitasjon, med fisker i alle slags sprudlende fargekombinasjoner og fasonger. Korallene maler undervanns-verdenen med rike farger og fascinerende konstruksjoner, den vakre realiteten klasker deg midt i trynet og du blir målløs i et par sekunder. Etter et par timer med snorkling var det tid for å kaste seg ut i det alle burde prøve før de ligger i graven, ekte undervanns dykking! På godt 20 meters dyp er det både skummelt og gøy, tanken på at livet ditt henger i en tynn tråd om du skulle gå tom for luft eller blir spist av hai gir deg et fint lite kick. Samtidig som man er oppslukt og fascinert over allede nye inntrykkene som suser forbi. Vi fikk se både skilpadder, flere meter lange "åler" (giant moreys), napoleonfisk på størrelse med flate sauer (uten ull) og vakre, men dødelige løvefisker. På det ene dykket vårt fikk vi også prøve såkalt moonwalking, der man tar av seg svømmeføttene og løper rundt på sandbunn 10 meter under vannoverflaten. Ja, det er nesten som å være på månen, man hopper flere meter, tar saltoer og leker matrix og supermann. (Om du noen gang skal dykke så anbefalest dette!) Ord kan vel knapt beskrive opplevelsen av å dykke i koraller sammen med en million fisk, dette er noe som du må prøve selv, du vet aldri hva som lurer rundt neste korall. Det å sveve rundt og kikke på noe av det vakreste fra naturens side er ikke hva du tror, det er bedre. Jeg er ganske sikker i min sak når jeg sier at samtlige fra adventura vatn syns dykking i Egypt var en spektakuler opplevelse. Bjørn Olav Gjørven. Elev i Adventura-Vatn 2008 / 2009

11 11 Ørsta, Ørsta når eg ser deg slik Elevstemnet 2008 En liten stemningsrapport fra 25 års jubilantene. Med eit sinn-sjukt fint vær, ankom vi Ørsta. Nokre sjeler klarte ikkje å venta til laurdagen, så dei lurte seg inn på fredagen - vi andre skulle også ha vore der! Og for oss som ikkje har gløymt den første dagen vi kom til Ørsta og Møre Folkehøgskole for 25 år siden, var det akkurat like fint ver denne helga, og med dette stemnet forsvant dei siste uværsskyene frå den gong, - det er kun fint vær i Ørsta.(hehehe) Skolen hadde stilt peisestua til disposisjon for jubilantene, og fredagen vart brukt til å rigge sena med musikk instrument, samt blåse ut noe rust fra halsregionen, det vart seint da det var mykje rust som skulle vekk. Då sangene skulle innøvas på nytt var det nett som å vekke noe frå svunne tider, hukommelsen er ikke til å stole på lenger, selv det å lese gamle nota e ikkje helt som før, e det - det som står der elle har dei kopiert feil? Men her skal det forbredes, vi skal underholde i helga. På lørdagen -å resten begynte å ankomme både på hotell, noen lå på skolen, resten blei behørig kampert rund i de private hjem. Skolen - den lå i sollyset så stilt som om den ikke tok innover seg hva som skulle skje i helga. Etter en flott velkomst fra rektor, å etter å ha inntatt en utmerket kalvesteik, med å rektors eigen karamellpudding til dessert, sang vi noen få sanger, men når vi så i sangheftet reagerte de fleste av oss for ingen av våre sanger var der? Koffor det? Så kom tiden til en runde på skolen før underholdningen starta i gymsalen, det var drill piker, det var film som 10 års kullingane hadde spilt inn mens de var på skolen, taler, kultur, med mer. Vårt kull ble representert ved at alle var på sena, Kristin å Omar sang om Kjærleiken fins fra Anni get your gun. (vi skulle ikke ha stoppa med det) Det skal være riktig å si at 25 års jubilantene ikke satt i ro i salen, dette er beklagelig men vi følte oss nok litt snytt. Irene L hadde med seg sangene og fikk disse kopiert på skolen Da var vi i gang, 25 års jubilantene samt de som hadde eldre jubilé, var klare som små fly til fram då frendar - dette heilt annerledes enn mange hadde håpet på, vi var jo i kropp, å i vertfall i sjel - tilbake for 25 år siden, da vi underholdt for jubilantene. Alt i alt hadde 25 års jubilantene det utrulig kjempe kjekt, å treffe våre lærere igjen var kjempe kos, og ikkje minst ho Petra, fornying av vennskap med elevene fra 25 år tilbake, ja kor e de 25 årene blitt av? De var forsvunnet som dugg for solen Endring er det som driver oss framover, men hovedtalar brakte på banen, og forfekta viktigheten av tradisjoner, i hverdagen både på skolen og i samfunnet. De fleste er nok enige om det at jo (framhald s. 16)

12 12 Minneord - Reidar Lødemel Reidar Lødemel døydde den 28. januar. I juli ville han ha fylt 87 år. Han vart gravlagd frå Ørsta kyrkje den 2. februar. Minnestunda i Ivar Aasen-tunet etterpå gav rike inntrykk, og samstundes eit bilete på det omfattande arbeidet han har gjort, og det innhaldsrike livet han har hatt. Reidar Lødemel var tilsett som formingslærar ved Møre Folkehøgskule frå 1966 til Svært mange elevar fekk rike og gode opplevingar saman med Reidar i formingsalen. Reidar Lødemel var fødd i Hornindal. Då han var smågut, kjøpte foreldra, Marie og Bottolf Lødemel, seg gard på Årflot i Ørsta, og der fekk Reidar ein god, trygg og lærerik oppvekst. Interessa for måling og handverk vakna tidleg. Reidar byrja tidleg å måle, og då lokale kunstnarar som Karl Straume, Nils Angel Brekke og Johan Barstad var i gamle Årflot-tunet for å måle, - ja, då følgde granneguten Reidar nøye med og lærte nok litt både av teknikk og fargebruk. Reidar Lødemel var odelsgut, men både helsa og interessa peika nok i ei anna lei enn gardsarbeid. Heime på garden brukte han mykje tid både til måling; frå dei første forsøka med til overs lødemåling, til anna praktisk arbeid ut frå idéar til ei kreativ sjel. Reidar gifta seg med Borghild, f. Aasen, og dei fekk fire born. Dei bygde seg hus i Åsen i Hovdebygda. I mange år arbeidde han i fargeriet på Møre Trikotasjefabrikk. Den første organiserte opplæringa si i målarkunst fekk Reidar på eit kurs med Oddvard Straume. Kurset heldt til i matsalen på Grepa. Seinare gjekk han kurs i Ørsta med Nordfjord-kunstnaren Bernt Tunold. Sjølv om Reidar også gjekk Bjarne Engebrets målarskule i Oslo, så var det Tunold som kom til å verte den viktigaste læraren hans. Reidar Lødemel var handverkar på alle vis, - og handverket syner att i bileta hans er viktig anten han har brukt pensel eller kniv. Som Reidar sjølv har sagt det, så er det viktig at me ser att kunstnaren i arbeidet, - og hos Reidar ser me det att i handverket, i fargebruken og i motivvalet. Vestlandet er grønt og blått. Slik er også Vestlandet hos Reidar mest grønt. Oslomotiva har ein annan farge. Då ser me meir at det t.d. går mot det raude. Men heile tida, same kva landslut motiva er henta frå, så er det landskap og bygningar, - bygningar i ulike skipnader og landskap. Han likte alltid å måle ute, - å ta inntrykka direkte frå naturen og kulturlandskapet og å setje dei rett inn på plata. Først rundt på sykkel og så på moped før bilen var framkomstmiddelet. Såg vi ein plomeraud Fiat stasjonsvogn, eller kva bil han måtte ha, og ein mann med alpehue i vegkanten, - ja, då visste vi kven det var. Då var det Reidar som stod der med målarutstyret sitt og tok skisser til dei gildaste bilete. Reidar Lødemel hadde den første måleriutstillinga i småsalen på Idavollen i Ørsta. Seinare vart det mange utstillingar både innanlands og utanlands. Lokalt har det vore interessant å vere på utstillingane til Reidar. Ettersom han har igjenskapt mange gamle tun og bygningar, så har folk alltid kome i prat om kvar motivet er henta frå, - og dei har mimra om korleis det var før, og om korleis utviklinga har vore. Gjennom bileta sine har han gjort ein stor kulturhistorisk innsats. Mange kvernhus, setertun og gardstun har kome fram på nytt i bileta han. Mange av desse historiske bygningar var borte for lengst, - men har vorte til kulturminne gjennom det arbeidet Reidar har gjort for å skape att det som no er borte. Den siste store utstillinga var då Reidar Lødemel var utstillar på Sunnmørsutstillinga hos Ørsta Kunstlag i Denne utstillinga var i dei same lokala (matsalen på Grepa, no Kunstlagshuset) som han fekk den første kunnige opplæringa som kunstmålar. Reidar Lødemel var ikkje berre ein framifrå kunstmålar, men også ein god rosemålar. Rosemålinga har han sett på som ein viktig del av kulturarven. Det meste lærte han seg sjølv, men han fekk sjå på Arne Kinsarvik medan han sat og arbeidde i Volda. Gjennom dei mange åra som lærar på Møre Folkehøgskule fekk han daglege inntrykk av dei gilde arbeida til Lars Kinsarvik, og Reidar studerte også nøye arbeida til Guttorm Langstøyl.

13 13 Under krigen vart rosemålinga også litt av levevegen. Faren, Bottolf, og brørne dreia fat og anna av tre. Reidar stod for rosemålinga, og dei hadde slett ikkje vanskar med å få selje arbeida sine. Eg var kollega med Reidar i tretten år på Møre Folkehøgskule. Då fekk eg Reidar på nært hald heile tida. Der stod heile tida måleri på tørk i fyrromet og andre stader på skulen. Han fortalde heile tida kva han arbeidde med, og skulearbeidet og kunsten gjekk over i kvarandre. Mange elevar fekk sine første strøk med oljemåling og pensel, og særleg rosemålingsklassene hans var populære. I mange tilfelle var det så mange som ville ha rosemåling at Reidar fekk nok langt fleire elevar enn han sette pris på. Reidar likte å følgje elevane tett opp. Han meinte at ingen i utgangspunktet var så dårleg at dei ikkje kunne få til noko. Reidar støtta og hjelpte, og svært mange elevar reiste stolte heim frå folkehøgskulen med ei rosemåla skål, ein fin dekorert spegel eller med eit oljemåleri i bagasjen. Mange av desse arbeida har nok fått ein heidersplass. Og Reidar var slett ikkje berre kunstmålar og rosemålar. Han arbeidde og underviste meir enn gjerne både i tre og metall. Materialane fann han gjerne kring på verksemdene i Ørsta. Det som var avfall for verksemdene, såg han på som framifrå emne å byggje formingsundervisninga på. Han laga gjerne ein modell, og så forma elevane etter modellen ei framifrå metode. Ser vi på den klassiske kunstnarutdanninga, så var det gjerne slik at eleven kopierte meisteren. Reidar fekk elevane til å tru på seg sjølve trua på at dei kunne meistre og han fekk dei til å meistre kvar på sitt nivå. I dei første åra mine på folkehøgskulen var der eit rikt kunstnarleg miljø. Mange av lærarane var utøvande kunstnarar og endå fleire hadde bakgrunn i ulike kulturelle aktivitetar; - i ulike formingsretningar, i musikk, i litteratur, i historie, - og alle vart interesserte. Der var tre jamaldringar, fødde i 1922, som sette sterk farge på skulemiljøet. Det var rektor Ivar Grimstad med forteljarkunsten sin og med den sterke interessa for skriving og litteratur, det var styreformann Ivar Grøvik, ein glimrande forteljar og alltid noko på lager anten det var folkeminne, litteratur eller historie, - og det var Reidar Lødemel med biletkunsten, med det lune vesenet sitt og med utruleg god kunnskap om folk og om lokalmiljøet i tillegg til også å vere ein god forteljar. Alt var med på å inspirere oss i skulearbeidet og i å ta vare på folkehøgskuletradisjonen som alle desse gleid heilt inn i. I tillegg var husmor (internatleiar) Petra Folkestadås der med stor kunnskap om folk, tradisjon, lokalt språk og forteljing. Møre Folkehøgskule og mange folkehøgskuleelevar har mykje å takke Reidar Lødemel for. Han la ned ein svært stor innsats for skulen og for elevane, og for mange vart nok timane og stundene med Reidar noko av det gjevaste dei tok med seg heim frå folkehøgskulen. Roar Rønning

14 14 Invitasjon til elevstemnet Laurdag 06. juni, går årets treff for tidlegare elevar av stabelen! Til elevar frå skuleåret 1948/49, 1958/59, 1968/69, 1978/79, 1983/84, 1988/89 og 1998/99. Tida går raskt dokke som var elevar ved skulen skuleåret; er jubilantar; - historiske personar ved Møre Folkehøgskule. Ein knyter sterke band til dei ein går på folkehøgskole saman med ofte venskap som varer livet ut. Dessverre er det ikkje alltid slik at ein klarer å halde oppe den kontakten ein ønskjer. Elevstemne er ein treffstad for gamle vener eit høve til å mimre, og det blir viktigare og viktigare etter kvart som åra går. Elevstemne er i år lagt til laurdag 06. juni, men mange kjem allereie fredagskvelden og organiserer eit ekstra-treff. Det er høve til å leige rom på skulen frå fredag. Programmet vert om lag slik: Kl : Velkomen atter! Kl : Festmiddag, - servering på skulen. Etter middagen vert det høve til å gå mimrevegar på skulen Kl : Programkveld, underhaldning, stemnetalar, programinnslag frå jubilantane? NB! Søndag 07. juni Kl arranger vi tur med omvising til det nye Aasentunet i Hovdebygda. Vi oppfordre alle jubilantar til å ta med gamle bilder, songbok med helsingar frå medelevar m.m. det er ofte eit av høgdepunkta. Ikkje minst set vi pris på bidrag til programmet laurdag kveld. Også i år vil vi arrangere elevstemnet utanfor skuleåret. Vi kan då tilby overnatting til dei aller fleste som kjem tilreisande. Dei som vil ha overnatting må kontakte skulen snarast for å bestille rom. (Kanskje kan gamle romvenner/venninner dele rom igjen?) Prisen på overnatting: Dobbeltrom kr. 300,- pr. pers/enkeltrom kr. 350,- inkl. frukost. Sjå meir på våre heimsider: Det er lurt å bruke telefonen og snakke med andre av ditt kull for å mobilisere. Mange lurer på om det er andre som kjem, og treng eit spark bak for å ta laust. For nokre av årskulla er det og oppretta grupper på facebook. Leit etter ditt årskull på Velkomen til elevstemne! Helsing Odd A. Steinvåg Rektor Petra Folkestadås Leiar i elevlaget Skuleåret 1958 / 1959 gjekk desse 50-års jubilantane på Møre Folkehøgskule: Øvst til venstre: Tordis Engeset, Turid Kringstad, Gunnar Strand, Jarle Solheim, Steinar Hamar, Torleiv Rogne, Inger Liv Kaldhusdal, Sissel Liavåg, Bjørn Bjørdal, Arnfinn Bakke, Ingeborg Wiik, Aud Haram. Andre rekke: Gerd Løvli, Liv Halse, Karl Helset (lærar), Maria Aksnes (lærar), H. Straumsheim (skulestyrar), Fru Straumsheim, Hermod Holt (lærar), Raghild Ørstavik (lærar), Peter Syltebø, Marit Liset. Tredje rekke: Marte Baade, Johan Kjøde, Leif Sunde, Gerd Sandnes, Ola Haugen, Sollaug Aarset, Harald Bjørneset, Rønnaug Ødegård, Reidun Ervik, Oddbjørg Ørstavik, Fjerde rekke: Aud Sandnes, Olaug Fedt, Aud Moe, Inger Johanne Blomberg, Nils Myklebust, Torunn Aarflot, Maria Sæther, Brage Digernes, Målfrid Haugen, Thilde Søndergaard, Hildegunn Dalelid. Nedste rekke: Roald Flo, Stein Fausa, Kari Sætre, Ottar Ringset, Bereit Mork, Edel Jarnes, Petter Vikene, Torbjørn Urke, Ragnhild Endal.

15 15 Elevlaget Styret i elevlaget ved skulen er framleis aktive. Det er godt vaksne folk som mange vil drage kjensel på. Elevlaget arbeider først og fremst med å arrangere elevstemnet ein gong pr. år, og dei er aktive når den årelege marknaden går av stabelen. Det er og elevlaget som er ansvarleg for Tilet, som skal vere eit informasjonsblad for Møre Folkehøgskule.Giro for innbetaling av medlemspengar finn du på siste side i bladet. Dersom du vil vere med å støtte arbeidet i laget kan du og betale direkte til elevlaget sin konto. Hugs å merke innbetalinga med namn og medlemspengar Kontonr.: F.v.: Rektor Odd Steinvåg, Signe Bakke, Oddhild Engeset, Gunnhild Dalebø, Petra Folkestadås, Guttorm Løvoll Påmelding: (Sendast til: Stiftinga Møre Folkehøgskule, pb 14, 6151 Ørsta) Du kan og melde deg på pr e-post til: OBS! hugs å skrive namn og årskull. eller bruk påmeldingsskjema på våre heimesider: Ja takk, eg/vi kjem til middag: pers. Kryss av: 10-års jub. 20-års jub. 25-års jub. 30-års jub. 40-års jub. 50-års jub. 60-års jub. Eg var elev/tilsett ved Møre Folkehøgskule skuleåret 19 / Ønskjer overnatting: Hugs! Overnatting fredag/søndag Overnatting laurdag /søndag. Svarfrist 29. mai! Vil ev. dele rom med: Namn: Adresse: Tlf.: Pris for deltaking på elevstemnet; kr. 200,- Vi ber om at deltakarar betalar på førehand til konto nr Merk innbetalinga med; Namn, årskull og elevstemne 2009 Påmelding innan: 29 mai 2009.

16 16 (framhald frå s. 11) eldre og mer konservativ du blir, jo viktigere blir tradisjoner og røttene dine. Vi savna våre tradisjoner som skolen har hatt i minst år,: skolekoret. Skolesangen Ørsta, Ørsta når eg ser deg slik, Fram då frendar, etc; Skolekoret er vårt samlende flaggskip. Vi glemmer nok aldri når vår rektor stilte seg opp å sang om eg var ein rike mann, fra trost i taklampa. Med sigar i handa, på sena i gymsalen, og røyken lå tungt utover salen, det er fremdeles våte øyne når vi snakker om den tiden. Vi er klar over at skolen er mye mer aktiv på reise fronten, Kina er viktig. Men turen til Kina er i 6 uker hva med de andre 40 ukene? Ja det riktig det at det er flere av utenlandsk opprinnelse, men selv for oss hadde vi 2 asiater 25 år siden. Alt kan tilpasses. Alle var skjønt enige om at å vente 25 år til neste gang er helt uaktuelt, men om 5 år må vi alle stilla, vi må minst være like mange som i år, 30 års jubilantene var like mange som oss, skummelt buhuu. For alle dere som ikke fikk anledning til å delta, håper vi at dette var en liten oppfrisking på hva vi var, og mange er fremdeles er, i hvert fall inni. Det som er heilt sikkert er at året på Møre Folkehøgskole har vært en sterk medvirkende årsak til at vi er dem vi er i dag, frilynte med omsorg for andre, å evne til å sette oss inn i andres skjebner/ utfordringer. For 25 år jubilantene Jonny Sjursen Aktuelle internettadresser. Møre Folkehøgskule Kulturreiser MF-sommarhotell Folkehøgskulen sentralt, IF og NF Hennie Andersen Dei nynorske festspela Aftenposten sitt annonsebilag for folkehøgskulen uke9/25feb/#/1/

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer