Sørum kommunestyre Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunestyre 13.12.2006 Side 1 av 27. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00"

Transkript

1 Sørum kommunestyre Side 1 av 27 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Ordfører: Hans Marius Johnsen (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (Sp) Sosialistisk Venstreparti: Anne Maj Kvale, Steinar Dalbakk, Ann-Kristin Brandt, Jane Bråthen. Det norske Arbeiderparti: Berit Kjeldseth Arntzen, Kjell Hermann, Tove Steen, Bjørn Anmarkrud, Shahla Hirsai, Svein Hermansen, Vidar Døhli, Kith Klevan Skaalerud. Senterpartiet: Ola Brændjord, Kari Tveit Mjønerud, Harald Stokstad. Kristelig Folkeparti: Øyvind Berger, Vidar Kristensen. Høyre: Odd Sars-Olsen. Fremskrittspartiet: Arne-Rune Gjelsvik, Jon Olstad, Lise-Lill Braune Gjelsvik. Følgende representanter hadde forfall: Svein Sandnes (Ap), Tor Sveia (Ap), Ivar Øygarden (H), Berit Daae (H), Gudbrand Askvig (H), Anette Carnarius Elseth (FrP), Sølve Sesseng (FrP), Bjørn Stenholen (FrP). Følgende vararepresentanter møtte: Ove Engerdahl (Ap), Otto Damborsky (Ap), Lars Arne Haugland (H), Kari Årskaug (H), Elisabeth Grue Sinding (H), Øivind Slora (FrP). Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. Av 31 representanter møtte 29, inkludert møtende vararepresentanter. Underskrifter: Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Odd Sars-Olsen

2 Sørum kommunestyre Side 2 av 27 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 84/06 06/3947 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE 85/06 06/3948 BUDSJETT 2007 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 86/06 06/3949 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 87/06 06/3950 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 88/06 06/3984 JUSTERING AV GEBYRSATSENE BYGGESAKSBEHANDLING 89/06 06/2909 SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /06 05/5304 REGULERINGSPLAN FOR VARDEFJELLET NORD 91/06 06/1907 REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON 92/06 06/4043 FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 93/06 06/3871 HØRING: FYLKESDELSPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS /06 06/4158 OPPRETTELSE AV REGIONALT VANNMILJØFORUM 95/06 06/4288 PROSJEKT GRØNNE STRUKTURER 96/06 06/4285 RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN 97/06 06/4403 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NRV AS 98/06 Utsatt 99/06 06/4511 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I ELDRERÅDET

3 Sørum kommunestyre Side 3 av 27 Sak 84/06 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Forslag fra rådmannen til disponering av økte inntekter. Mottatte uttalelser fra samarbeidsutvalgene i alle de kommunale barnehagene. Mottatt uttalelse fra kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sørum. All øvrig utvalgsbehandling av saken. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. A: Budsjettets talldel Det ble framsatt følgende forslag til endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2007, talldelen:

4 Sørum kommunestyre Side 4 av 27 Fra FrP: DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av Tekst Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Økt skatteanslag Redusere/fjerne eiendomsskatten Omorganisering 2-nivå forvaltningsmodell Tjenestepensjon på anbud Tilleggsproposisjonen Netto inntekter Grunnskolen Seksjonsledelse grunnskolen Morsmålslærere SFO selvfinansieres Økt undervisning 1 time matte, 1 time engelsk Økt lærertetthet Barnehager Seksjonsledelse barnehager Støtte til barneparker Barnevern Seksjonsledelse barnevern Barnevern: Tiltak i familien Helse- og sosial Seksjonsledelse helse Økonomisk sosialhjelp Pleie- rehabilitering og omsorg Seksjonsledelse PRO Konkurranseutsetting Sørum sykehjem Forbedret tjenestenivå Sørum sykehjem Konkurranseutsetting hjemmesonene Økt tjenestenivå hjemmetjenesten Omsorgslønn Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer Kultur Seksjonsledelse kultur Kulturfabrikken selvfinansieres Aktivitetstilbud barn og unge Idrett Tilskudd Bingsfosshallen Museer Plan og utbygging Seksjonsledelse Plan og Utbygging Veibelysning Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering Servicesenteret Servicesenteret Tillitsvalgte Netto utgifter Overskudd 2007 i tillegg til rådmannens Overskudd 2008 i tillegg til rådmannens Fra Ap, KrF og Sp: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:

5 Sørum kommunestyre Side 5 av 27 Til skolekapitlet/økt voksenressurs kr Til servicesenteret/lærlingeordning kr Til Kommunalteknikk/veivedlikehold kr ny stilling, barnevern kr Til sammen/økte utgifter kr Regnskapsmessig mindreforbruk kr Fra SV: I tillegg til rådmannens forslag om disponering av økningen på kroner, økes inntektene med ytterligere kroner i Dette er forsvarlig, da det i rådmannens forslag ikke er regnet inn en befolkningsvekst på minst 3 %, og inntektene derfor kan økes med i underkant av 2 %. Dette fordeles slik: Tilsynsstilling PLU, Sørums andel: Minoritetsrådgiver 50 % stilling: Styrking av hjemmetjenesten: Nærmiljømidler: Økning BUKS: Sentralt treffsted for unge på Sørumsand: Økt lærertetthet i grunnskolen: kr kr kr kr kr kr kr Fra Høyre: Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag per : Endring; Reduserte inntekter: 1. Eiendomsskatt -8.0 mill kr Sum: -8.0 mill kr Endring; Økte inntekter: 1. Merskattevekst (Økt rammetilskudd Tilleggsprop.) mill kr 2. Økt skatteanslag 2007 (inkl p g a økt befolkningsvekst) 7.0 mill kr Sum: mill kr Netto endring inntekter: mill kr Reduserte utgifter tiltak 2007 Endring; Reduserte utgifter: 1. 1 % reduksjon i kommunens driftsutgifter 4.0 mill kr 2. Driftsutgifter Kuskerudnebben Friluftsbad 0.3 mill kr 3. Reduksjon av tilskudd Bingsfosshallen 1.3 mill kr 5.3 mill kr Sum til omfordeling 7.0 mill kr

6 Sørum kommunestyre Side 6 av 27 Endring; Økte utgifter: 1. Kunstgress Frogner 1.0 mill kr 2. Kunstgress Sørumsand 1.0 mill kr 3. Utgifter i rådmannens notat per mill kr 4. Økt lærertetthet for bedre læring 2.3 mill kr Sum 7.0 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag pr : 0 Avstemningen over budsjettets talldel: Rådmannens forslag : 0 stemmer, falt. Forslaget fra FrP : 4 stemmer, falt. Forslaget fra Høyre : 4 stemmer, falt. Forslaget fra SV : 4 stemmer, falt. Forslaget fra Ap, KrF, Sp : 17 stemmer, vedtatt. B: Verbalforslag og oversendelsesforslag Det ble framsatt følgende verbalforslag, som det ble stemt over med de angitte stemmetallene: Endrings- og tilleggsforslag i forbindelse med seksjonenes mål, fokusområder og resultatindikatorer 1. Fra KrF: Grunnskoleseksjonens fokusområder Grunnskolen må jobbe for kursing og/eller strukturendring for å sikre god ro i klassene for å gi elevene og lærerne gode læringsmiljø. Dette må reflekteres i budsjettene for grunnskoleseksjonen. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 2. Fra KrF: Grunnskoleseksjonens fokusområder Skåningsrud skole og ressurssenters kompetanse og fasiliteter vil være del av grunnskolens satsing på tilpasset opplæring. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 3. Fra KrF: Grunnskoleseksjonens fokusområder Fadderordninger etableres på skolene for å sikre god integrering av nytilflyttede elever i eksisterende klasser. Avstemningen: Vedtatt enstemmig. 4. Fra FrP: Kulturseksjonens resultatindikatorer Følgende punkter fjernes under brukerkaptal: - Kulturarrangementer - Kulturfabrikkens utadvendte aktiviteter 5. Fra FrP: Kulturseksjonens resultatindikatorer Følgende punkter fjernes under samfunnskapital: - Tverrfaglige prosjekter - Interkommunale prosjekter

7 Sørum kommunestyre Side 7 av 27 Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Fra SV: Kvalitet i barnehagetilbudet/full barnehagedekning Det ønskes en bred og konstruktiv debatt om hvordan man skal holde kvaliteten i barnehagetilbudet samtidig som man innfrir regjerningens løfte om full barnehagedekning i Vi ser allerede av de utbygningene vi har gjennomført de siste årene, og de som kommer til neste år, at størrelsen på barnehagene, dvs antall barn per avdeling, og antall avdelinger per barnehage, har økt kraftig. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 2. Fra FrP: Barnehagene avhendes De kommunale barnehagene avhendes til private fra Fra FrP: Barnehageseksjonen avvikles Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 4. Fra FrP: Interkommunalt barnevern Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. 5. Fra Høyre: Voksentetthet i skolen Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. For bedre å kunne følge opp Kunnskapsløftet er det ønskelig å bedre lærertettheten. Avstemningen: 8 21, falt. 6. Fra SV: Voksentetthet i skolen Grunnskolen må styrkes med høyere voksentetthet. Situasjonen i grunnskolen i dag, med så mange elever per lærer er uholdbar. I tillegg til foreslåtte økte midler til skolen ønskes det at midler som i budsjettet er satt til lønn, må politisk behandles før de eventuelt omdisponeres til andre poster i budsjettet. 7. Fra KrF: Voksentetthet i skolen For at skolene skal kunne virkeliggjøre kravene i kunnskapsløftet må voksentettheten i skolen økes for å kunne gi rom for tilpasset opplæring. Avstemningen: 21 8, vedtatt.

8 Sørum kommunestyre Side 8 av Fra Ap, KrF og Sp: Drop-outs Kommunestyret konstaterer at det blant ungdommen, også i Sørum, er en for stor del av dropouts. Det vil si ungdom som av forskjellige grunner slutter på den obligatoriske videregående skole. Det er mange grunner til dette, men en av grunnene kan være feilvalg av studieretning fra ungdomstrinnet. Det er grunn til å sette søkelyset på rådgivningen slik at flest mulig kan foreta et riktigere valg i henhold til sine evner og interesser. Et verktøy for å få dette til er Programfag til valg, et samarbeidsprosjekt mellom ungdomstrinnet og den videregående skolen. Sørum kommune må delta i dette og sette av tilstrekkelig med ressurser slik at denne satsningen kan lykkes. Avstemningen: Vedtatt enstemmig. 9. Fra FrP: Fritak fra tvungent sidemål Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. Avstemningen: 7 22, falt. 10. Fra FrP: Skoleutvalg - driftsstyrer Skoleutvalgene omgjøres fra til driftsstyrer med foreldrene i flertall, og med totalt ansvar for den enkelte skole, inklusiv ansettelse av rektor og alt annet personale, samt pedagogisk plattform. 11. Fra FrP: Kunnskapsprøver Det innføres kunnskapsprøver på trinn 3, 6 og 9. Formålet er å måle kunnskapen hos elevene i forhold til ressursbruk fra år til år. 12. Fra FrP: Frogner/Melvold, ny ungdomsskole på Frogner Det utredes å slå sammen Melvold og Frogner skoler, samt etablering av en ny ungdomsskole i Frognerområdet. 13. Fra FrP: Svømmebasseng på Sørumsand skole Det utredes bygging av svømmebasseng i tilknytning til Sørumsand barneskole til svømmeopplæring i skolen og som folkebad. 14. Fra Ap, KrF og Sp: Prosjekt: Ny ungdomsskole på Frogner Sørum kommunestyre er tilfreds med den bygningsmessige satsningen på skolene i Sørum på nær 250 millioner kroner. Alle skolene, unntatt Melvold, i Sørum har nå en meget god bygningsmessig standard, og det vedlikeholdsarbeidet som utføres av eiendomsforetaket gir klar beskjed om at kommunen er i rute på dette etterslepet. Kommunestyret vil gi honnør til det systematiske arbeidet som utføres. Nå er det ungdomsskolen i Frogner som står for tur. Oppvekstutvalget bør skissere et prosjekt for oppstart av den fysiske ungdomsskolesatsningen i Frogner. Driftsmessig er det grunn til å gjøre noe, først og fremst med voksentettheten. Satsningen i 2007 med 2 millioner kroner ekstra, vil bli fulgt opp med ytterligere 3 millioner i 2008 og de påfølgende år. Kommunestyret vil følge opp denne skolesatsningen i henhold til vedtatte fokusområdet og

9 Sørum kommunestyre Side 9 av 27 strategiske mål. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 15. Fra SV: Sørums plasser på Skåningsrud Skåningsrud skole er vi alle enige om at er et unikt godt tilbud for barn med spesielle behov. Likevel ser vi at antall plasser som benyttes av Sørum kommune er få. Kommunene som også disponerer skolen benytter sine plasser i større grad, uten at det ser ut til å være noen naturlig forklaring på hvorfor det er slik. På bakgrunn av dette ønskes det å utvikle et samarbeid med de andre brukerkommunene vedrørende opptaksprosessene, slik at vi kan endre eventuelle mangler/feil. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 16. Fra Høyre: SFO Sørum kommune har allerede erfaring med heldagsskole på Haugtun. De positive erfaringene videreføres ved at SFO integreres i skolen med et faglig og pedagogisk opplegg, og at det etableres heldagsskole i hele kommunen f.o.m Forslaget oversendes til administrasjonen. 17. Fra SV: Vitalisér barns og unges kommunestyre BUKS evalueres og endres i samarbeid med barn og unge i kommunen slik at ordningen sikrer reell medvirkning. Forslag til endringer som vil øke medvirkningen er: Valg av ungdomsordfører, økning av midlene, sørge for at BUKS blir en høringsinstans for saker som har med barn og unge å gjøre. Forslaget oversendes til administrasjonen. Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde 18. Fra FrP: Arbeid for trygd Arbeid for trygd! Det etableres en ordning hvor alle som mottar sosialhjelp, og som er arbeidsføre, er pliktige til å utføre gjenytelser i form av passende arbeid. Avstemningen: 8 21, falt. 19. Fra SV: Økt støtte til innvandrere og flyktninger Virkeligheten i dagens Sørum kommune viser at både innvandrere og flyktninger har større behov for praktisk hjelp og støtte enn det kommunen er i stand til å gi dem. På sosialkontoret er det en saksbehandler som har ansvaret for hjelp til flyktninger. Innvandrere som trenger hjelp blir derimot henvist til en hvilken som helst saksbehandler. Dette betyr at en innvandrer som trenger hjelp i sin livssituasjon (langt utover økonomisk bistand), ikke alltid blir møtt av den nødvendige kompetanse som trengs for å kunne hjelpe en person som ikke mestrer det norske språket tilstrekkelig og som har en helt annen kulturell bakgrunn. Behovet for en minoritetsrådgiver eller en miljøarbeider som kan bistå både innvandrere/familiegjenforente og flyktninger i den vanskeligste integreringsfasen etter at de har bosatt seg i kommunen, er stort. Ressurser til en slik stilling som innebærer praktisk bistand, bør innarbeides i budsjett 2007 og i framtidige økonomiplaner. 20. Fra Høyre: Forebyggende virksomhet, psykiatri Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve en stor del av kommunens ressurser.

10 Sørum kommunestyre Side 10 av 27 Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. Avstemningen: 8 21, falt. 21. Fra rådet for funksjonshemmede: Buffer mot uforutsette behov Det er ønskelig at det settes av en buffer for å kunne ta imot uforutsette behov, jfr. økonomiplanen. En ser positivt på den optimisme som ligger i budsjettet. Avstemningen: 0 stemmer, falt. 22. Fra eldrerådet: Tilskuddene til eldres hus Driftstilskuddet til Sørumsand servicesenter og aktivitetshuset Frogner bør økes til kr Behovet for bl.a. annet sosialt fellesskap øker stadig. Et ledd i dette arbeidet er å finne fornuftige aktiviteter. Dette krever instruktører som det ikke alltid er mulig og vel heller ikke riktig å løse ved frivillige.

11 Sørum kommunestyre Side 11 av Fra Høyre: Nivå 2-boliger Det bør fortsatt planlegges med bemanning på Nivå-2 boliger, også på Frogner og Blaker. Avstemningen: 8 21, falt. 24. Fra FrP: Omsorgsplasser i syden Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/omsorgsboliger i syden for samarbeid. Forslaget oversendes til administrasjonen. 25. Fra FrP: Sykehjemmet på anbud Driften av Sørum sykehjem settes ut på anbud, med virkning fra Fra SV: Hjemmetjenesten styrkes Hjemmetjenesten bør økes ytterligere for å imøtekomme behovet for noe bemanning (eksempelvis aktivitør) knyttet til omsorgsboligene generelt for utvikling av aktiviteter og fellesskap for beboerne i disse miljøene. Avstemningen: 12 17, falt. 27. Fra FrP: Hjemmetjenesten på anbud Samtlige soner i hjemmetjenesten settes ut på anbud, med virkning fra Fra FrP: Gratis trygghetsalarmer Egenbetalingen på trygghetsalarmer fjernes. Avstemningen: 8 21, falt. Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 29. Fra Høyre: Gang-/sykkelvei Sørum kommune tar omgående initiativ til gang-/sykkelvei fra Bingsfoss u-skole til boområdene langs Rv 171. Målet er et sammenhengende gang-/sykkelveinett fra Rånåsfoss, Fjuk, Hogset og Kvevli til Sørumsand, og videre vestover i bygda. Det er Sørum kommunes policy at skolevei har gang-/sykkelvei. Avstemningen: Vedtatt enstemmig.

12 Sørum kommunestyre Side 12 av Fra Høyre: Veiplan Sørum kommunalteknikk KF bes legge fram en kommunal veiplan for kommunestyret hvor nødvendige midler legges inn i økonomiplan og budsjett. Avstemningen: Vedtatt enstemmig. 31. Fra Ap, KrF og Sp: Veilys Veilysene i Sørum er mange steder ikke tilfredsstillende. Selv nye anlegg kan være ute av drift i lange perioder. I svært mange tilfeller er det lyset langs riks- eller fylkesveier som svikter, men også ved en del kommunale veier burde standarden være høyere. Dette merkes spesielt på mørke høstkvelder. Kommunestyret ber derfor Sørum Kommunalteknikk KF ta opp denne problemstillingen overfor de ansvarlige instanser. Avstemningen: Vedtatt enstemmig. 32. Fra SV: Kontroll/tilsyn I I samarbeid med våre nabokommuner opprettes det en stilling innenfor kontroll/tilsyn. Stillingen legges til PLU. Forslaget oversendes til administrasjonen. 33. Fra Høyre: Kontroll/tilsyn II I for stor grad endres byggeprosjekter fra planstadiet til bygninger/anlegg tas i bruk uten at nødvendige tillatelser er innhentet. Det etableres et system for betryggende oppfølgning, administrativt og politisk. Det kan oppnås ved å kjøpe denne type tjenester, eller at en interkommunal kontrollenhet bygges opp. Forslaget oversendes til administrasjonen. 34. Fra Ap, KrF og Sp: Kontroll/tilsyn III Kommunestyret har grunn til å tro at oppføring av bygg og anlegg av og til ikke skjer etter de forutsetninger som er lagt til grunn. Det forekommer også tilfeller av bruksendringer som skjer uten at den nødvendige prosedyre er fulgt. Konsesjoner som er gitt i forhold til næringsvirksomhet blir heller ikke alltid fulgt til punkt og prikke. Kommunestyret ber derfor M/U vurdere om de riktige kontrolltiltak gjennomføres og om kommunens ressurser brukes riktig i denne sammenheng. Forslaget oversendes til administrasjonen. 35. Fra ordfører: Kontroll/tilsyn IV Kommunestyret konstaterer at det er behov for kontrolltiltak innenfor PLU-området. Saken oversendes miljø- og utviklingsutvalget for videre behandling. Avstemningen: Vedtatt enstemmig.

13 Sørum kommunestyre Side 13 av Fra FrP: Jord og skog selges Kommunens jord- og skogeiendommer selges. 37. Fra FrP: Felles stasjon i Frognerområdet Sørum kommune tar kontakt med Jernbaneverket for umiddelbart å starte arbeidet med en ny trafikksikker og moderne felles stasjon for Frogner og Lindeberg. Forslaget oversendes til administrasjonen. Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 38. Fra Ap, KrF og Sp: Kunstgressbaner Innføringen av eiendomsskatt har en målsetning om at inntektene skal komme innbyggerne til gode på en merkbar og synlig måte. Skolesatsningen og den fremtidige satsningen på Sørvald er eksempler på dette. Befolkningsveksten i Sørum har i 2005 og 2006 vært svært stor. Først og fremst gjelder dette unge familier med barn. Idrettslagene i kommunen gjør en stor innsats, spesielt innen området barn og unge. På Frogner og Sørumsand vil idrettslagene bygge nye kunstgressbaner. Det er viktig at kommunen støtter dette. Frogner Idrettslag må derfor få bygge sin godkjente bane i Kommunens andel på 2,5 mill. bevilges enten gjennom den totale lånerammen for kommunen, eller gjennom bevilgning ved årsoppgjøret. Sørum kommune må også, dersom det er nødvendig, forskuttere fylkets andel av spillemidler. For Sørumsand IF s del må det samme gjelde for Her gjenstår det en bevilgning i forbindelse med makeskifte og opparbeidelse av grusbane i Anleggene føres inn som nr 2 og 3 på prioriteringslisten. Avstemningen: 21 8, vedtatt. 39. Fra Ap og Sp: Aktivitetstilbud for barn og unge Budsjettposten til barn og unge er økt. Dette gir grunnlag for å intensivere arbeidet med ungdomsaktiviteter i Blaker, på Frogner og på Sørumsand. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 40. Fra SV: Sosialt treffsted for ungdom Et sosialt treffsted for ungdom på Sørumsand etableres. Treffstedet skal organiseres slik at eksterne midler kan søkes til tiltak/prosjekter/aktiviteter og utstyr. Det bør sees på muligheten for samarbeid med lokale lag og foreninger vedr. drift og bruk av lokalene og utstyret. Avstemningen: 8 21, falt. 41. Fra SV: Nærmiljøgrupper Nærmiljøgrupper dannes i miljøet rundt hver barneskole. Gruppene ledes av rektorene og andre som ønsker å bidra og samarbeide for et bedre nærmiljø (helsesøster, sosiallærer, ildsjeler, rep. fra lag og foreninger, SFO-ansatte etc.) vil være en naturlig del av gruppene. Gruppene skal ha en primærforebyggende funksjon ved å samarbeide om løsninger på utfordringer i nærmiljøet raskt og ubyråkratisk gjennom blant annet å bevilge midler til aktiviteter og prosjekter. Gruppene koordineres av SLT-koordinatoren, som også vil ha sekretærfunksjonen i gruppene. Avstemningen: 8 21, falt.

14 Sørum kommunestyre Side 14 av Fra SV: SLT-koordinator SLT-koordinatoren som i rådmannens forslag til budsjett er lagt til helse- og sosialseksjonen, legges til kulturseksjonen. Stillingen skal ha en tverrsektoriell rolle, men vil også ha en rolle inn i nærmiljøgruppene. Stillingen vil bli en styrking av kulturseksjonen og vil signalisere at kulturbegrepet er viktig inn i det forebyggende arbeidet med barn og unge. Forslaget oversendes til administrasjonen. 43. Fra Ap og Sp: Kulturminneplanen Her gjenstår det fremdeles noe arbeid, dette arbeidet prioriteres økonomisk i 2007 slik at det kan sluttføres. Avstemningen: 25 4, vedtatt. 44. Fra FrP: Natur- og kultursti Natur- og kulturstien fra Bingsfossen til Lushammeren tilrettelegges for funksjonshemmede. 45. Fra FrP: Badeplass på Fyensand Fyensand på østsiden av Glomma ved Sørumsand opparbeides til badeplass og friluftsområde. Tidligere var dette en utmerket badeplass som i mange år nå har vært gjengrodd. Verbalforslag innenfor økonomi- og administrasjonsutvalgets ansvarsområde, samt generelle 46. Fra Fagforbundets representanter i økonomi- og administrasjonsutvalget: Frisk-prosjektet Vi mener det er en offensiv og god investering når administrasjonen ønsker å fokusere på å ha friske medarbeidere. Lykkes dette prosjektet, vil det føre til at færre blir syke. Dette vil igjen føre til større effektivitet og utnyttelse av ressursene. Videre tror vi at flere mennesker på jobb enn hjemme i sykesenga har en positiv preventiv ringvirkning på de som er på jobb. Dette fordi det blir mindre slitsomt å jobbe når det er få som er borte, sammenlignet med at mange er borte. Vi tror det er noe å hente ved at det fokuseres på de små og nære ting. At folk føler seg sett og hørt, og kanskje får råd om å gå hjem og hvile av og til også. Vi mener det er viktig at det oppleves legitimt at en er borte et par dager hvis batteriet er flatt. Noen opplever av og til at problemene topper seg noen ganger til store fjell. Vi erfarer at nesten uten unntak starter dette i det små, det er derfor viktig å fokusere på de små og nære ting, nettopp for å unngå at våre medarbeidere i så liten grad som mulig opplever de store topper og fjell, som igjen kan føre til lange sykefravær. Vi oppfordrer derfor til å støtte forslaget fra rådmannen om kr til frisk-prosjektet. Avstemningen: 8 21, falt. 47. Fra FrP: Bingsfosshallen i Sørum KF avvikles Bingsfosshallen KF avvikles innen

15 Sørum kommunestyre Side 15 av Fra Høyre: Bingsfosshallen beholdes som KF Bingsfosshallen beholdes som eget kommunalt foretak. 49. Fra FrP: Nytt kommunalt foretak Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen Fra Høyre: De kommunale foretakene De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter skal i størst mulig utstrekning organiseres etter tilsvarende retningslinjer. Avstemningen: 8 21, falt. 51. Fra FrP: Jobbgarantien Jobbgarantien oppheves. 52. Fra FrP: Ut av KS Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. 53. Fra FrP: Ut av KLP, nytt anbud Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer fra private aktører. Avstemningen: 8 21, falt. 54. Fra FrP: Kommunestyret på internett Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge kommunestyrets møter direkte ut på internett. For eventuelt å få ned kostnaden kontaktes nabokommuner som kunne være interessert i det samme. Forslaget oversendes til utvalget som vurderer fremtidig politisk organisering i Sørum kommune. 55. Fra FrP: Ungdomsboligene Ungdomsboligene selges. 56. Fra Høyre: Eiendomsskatt Den etablerte ordningen med eiendomsskatt på verker og bruk fases ut over tid. For boliger får en slik ordning så mange negative konsekvenser for innbyggerne i Sørum at den ikke innføres. Avstemningen: 8 21, falt.

16 Sørum kommunestyre Side 16 av Fra Høyre: Forsikringer Kommunens totale forsikringsportefølje gjennomgås med sikte på sikkerhet vs kostnader. Bl.a: a. Forsikring mot økonomisk utroskap. b. Forsikring mot økonomiske krav rettet mot kommunen etter uhell i forbindelse med kommunens og de kommunale foretakenes utstyr, anlegg, bygninger. c Forsikring mot økonomiske krav rettet mot styremedlemmer og ombud valgt av Sørum kommune. (Ref også den nye Eiermeldingen) d Pensjonsforsikringer. Avstemningen: 8 21, falt. Endelig avstemning: Ordfører satte fram følgende forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune, med følgende endringer: Til skolekapitlet/økt voksenressurs kr Til servicesenteret/lærlingeordning kr Til Kommunalteknikk/veivedlikehold kr ny stilling, barnevern kr Til sammen/økte utgifter kr Regnskapsmessig mindreforbruk kr I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Ordførers forslag ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 1. Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommune, med følgende endringer: Til skolekapitlet/økt voksenressurs kr Til servicesenteret/lærlingeordning kr Til Kommunalteknikk/veivedlikehold kr ny stilling, barnevern kr Til sammen/økte utgifter kr Regnskapsmessig mindreforbruk kr I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utvides i 2007 eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen.

17 Sørum kommunestyre Side 17 av 27 Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Følgende vedtak er fattet i forbindelse med seksjonenes mål og fokusområder: 1. Grunnskoleseksjonens fokusområder Grunnskolen må jobbe for kursing og/eller strukturendring for å sikre god ro i klassene for å gi elevene og lærerne gode læringsmiljø. Dette må reflekteres i budsjettene for grunnskoleseksjonen. 2. Grunnskoleseksjonens fokusområder Skåningsrud skole og ressurssenters kompetanse og fasiliteter vil være del av grunnskolens satsing på tilpasset opplæring. 3. Grunnskoleseksjonens fokusområder Fadderordninger etableres på skolene for å sikre god integrering av nytilflyttede elever i eksisterende klasser. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til tallbudsjettet: Verbalvedtak innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Kvalitet i barnehagetilbudet/full barnehagedekning Det ønskes en bred og konstruktiv debatt om hvordan man skal holde kvaliteten i barnehagetilbudet samtidig som man innfrir regjerningens løfte om full barnehagedekning i Vi ser allerede av de utbygningene vi har gjennomført de siste årene, og de som kommer til neste år, at størrelsen på barnehagene, dvs antall barn per avdeling, og antall avdelinger per barnehage, har økt kraftig. 2. Voksentetthet i skolen For at skolene skal kunne virkeliggjøre kravene i kunnskapsløftet må voksentettheten i skolen økes for å kunne gi rom for tilpasset opplæring. 3. Drop-outs Kommunestyret konstaterer at det blant ungdommen, også i Sørum, er en for stor del av dropouts. Det vil si ungdom som av forskjellige grunner slutter på den obligatoriske videregående skole. Det er mange grunner til dette, men en av grunnene kan være feilvalg av studieretning fra ungdomstrinnet. Det er grunn til å sette søkelyset på rådgivningen slik at flest mulig kan foreta et riktigere valg i henhold til sine evner og interesser. Et verktøy for å få dette til er Programfag til valg, et samarbeidsprosjekt mellom ungdomstrinnet og den videregående skolen. Sørum kommune må delta i dette og sette av tilstrekkelig med ressurser slik at denne satsningen kan lykkes. 4. Prosjekt: Ny ungdomsskole på Frogner Sørum kommunestyre er tilfreds med den bygningsmessige satsningen på skolene i Sørum på nær 250 millioner kroner. Alle skolene, unntatt Melvold, i Sørum har nå en meget god bygningsmessig standard, og det vedlikeholdsarbeidet som utføres av eiendomsforetaket gir klar beskjed om at kommunen er i rute på dette etterslepet. Kommunestyret vil gi honnør til det systematiske arbeidet

18 Sørum kommunestyre Side 18 av 27 som utføres. Nå er det ungdomsskolen i Frogner som står for tur. Oppvekstutvalget bør skissere et prosjekt for oppstart av den fysiske ungdomsskolesatsningen i Frogner. Driftsmessig er det grunn til å gjøre noe, først og fremst med voksentettheten. Satsningen i 2007 med 2 millioner kroner ekstra, vil bli fulgt opp med ytterligere 3 millioner i 2008 og de påfølgende år. Kommunestyret vil følge opp denne skolesatsningen i henhold til vedtatte fokusområdet og strategiske mål. 5. Sørums plasser på Skåningsrud Skåningsrud skole er vi alle enige om at er et unikt godt tilbud for barn med spesielle behov. Likevel ser vi at antall plasser som benyttes av Sørum kommune er få. Kommunene som også disponerer skolen benytter sine plasser i større grad, uten at det ser ut til å være noen naturlig forklaring på hvorfor det er slik. På bakgrunn av dette ønskes det å utvikle et samarbeid med de andre brukerkommunene vedrørende opptaksprosessene, slik at vi kan endre eventuelle mangler/feil. Verbalvedtak innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 6. Gang-/sykkelvei Sørum kommune tar omgående initiativ til gang-/sykkelvei fra Bingsfoss u-skole til boområdene langs Rv 171. Målet er et sammenhengende gang-/sykkelveinett fra Rånåsfoss, Fjuk, Hogset og Kvevli til Sørumsand, og videre vestover i bygda. Det er Sørum kommunes policy at skolevei har gang-/sykkelvei. 7. Veiplan Sørum kommunalteknikk KF bes legge fram en kommunal veiplan for kommunestyret hvor nødvendige midler legges inn i økonomiplan og budsjett. 8. Veilys Veilysene i Sørum er mange steder ikke tilfredsstillende. Selv nye anlegg kan være ute av drift i lange perioder. I svært mange tilfeller er det lyset langs riks- eller fylkesveier som svikter, men også ved en del kommunale veier burde standarden være høyere. Dette merkes spesielt på mørke høstkvelder. Kommunestyret ber derfor Sørum Kommunalteknikk KF ta opp denne problemstillingen overfor de ansvarlige instanser. 9. Kontroll/tilsyn Kommunestyret konstaterer at det er behov for kontrolltiltak innenfor PLU-området. Saken oversendes miljø- og utviklingsutvalget for videre behandling. Verbalvedtak innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 10. Kunstgressbaner Innføringen av eiendomsskatt har en målsetning om at inntektene skal komme innbyggerne til gode på en merkbar og synlig måte. Skolesatsningen og den fremtidige satsningen på Sørvald er eksempler på dette. Befolkningsveksten i Sørum har i 2005 og 2006 vært svært stor. Først og fremst gjelder dette unge familier med barn. Idrettslagene i kommunen gjør en stor innsats, spesielt innen området barn og unge. På Frogner og Sørumsand vil idrettslagene bygge nye kunstgressbaner. Det er viktig at kommunen støtter dette. Frogner Idrettslag må derfor få bygge sin godkjente bane i Kommunens andel på 2,5 mill. bevilges enten gjennom den totale lånerammen for kommunen, eller gjennom bevilgning ved årsoppgjøret. Sørum kommune må også, dersom det er nødvendig, forskuttere fylkets andel av spillemidler. For Sørumsand IF s del må det samme gjelde for Her gjenstår det en bevilgning i forbindelse med makeskifte og opparbeidelse av grusbane i Anleggene føres inn som nr 2 og 3 på prioriteringslisten.

19 Sørum kommunestyre Side 19 av Aktivitetstilbud for barn og unge Budsjettposten til barn og unge er økt. Dette gir grunnlag for å intensivere arbeidet med ungdomsaktiviteter i Blaker, på Frogner og på Sørumsand. 12. Kulturminneplanen Her gjenstår det fremdeles noe arbeid, dette arbeidet prioriteres økonomisk i 2007 slik at det kan sluttføres.

20 Sørum kommunestyre Side 20 av 27 Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendes til administrasjonen eller navngitt utvalg: 1. SFO Sørum kommune har allerede erfaring med heldagsskole på Haugtun. De positive erfaringene videreføres ved at SFO integreres i skolen med et faglig og pedagogisk opplegg, og at det etableres heldagsskole i hele kommunen f.o.m Vitalisér barns og unges kommunestyre BUKS evalueres og endres i samarbeid med barn og unge i kommunen slik at ordningen sikrer reell medvirkning. Forslag til endringer som vil øke medvirkningen er: Valg av ungdomsordfører, økning av midlene, sørge for at BUKS blir en høringsinstans for saker som har med barn og unge å gjøre. 3. Omsorgsplasser i syden Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/omsorgsboliger i syden for samarbeid. 4. Kontroll/tilsyn I I samarbeid med våre nabokommuner opprettes det en stilling innenfor kontroll/tilsyn. Stillingen legges til PLU. 5. Kontroll/tilsyn II I for stor grad endres byggeprosjekter fra planstadiet til bygninger/anlegg tas i bruk uten at nødvendige tillatelser er innhentet. Det etableres et system for betryggende oppfølgning, administrativt og politisk. Det kan oppnås ved å kjøpe denne type tjenester, eller at en interkommunal kontrollenhet bygges opp. 6. Kontroll/tilsyn III Kommunestyret har grunn til å tro at oppføring av bygg og anlegg av og til ikke skjer etter de forutsetninger som er lagt til grunn. Det forekommer også tilfeller av bruksendringer som skjer uten at den nødvendige prosedyre er fulgt. Konsesjoner som er gitt i forhold til næringsvirksomhet blir heller ikke alltid fulgt til punkt og prikke. Kommunestyret ber derfor M/U vurdere om de riktige kontrolltiltak gjennomføres og om kommunens ressurser brukes riktig i denne sammenheng. 7. Felles stasjon i Frognerområdet Sørum kommune tar kontakt med Jernbaneverket for umiddelbart å starte arbeidet med en ny trafikksikker og moderne felles stasjon for Frogner og Lindeberg. 8. SLT-koordinator SLT-koordinatoren som i rådmannens forslag til budsjett er lagt til helse- og sosialseksjonen, legges til kulturseksjonen. Stillingen skal ha en tverrsektoriell rolle, men vil også ha en rolle inn i nærmiljøgruppene. Stillingen vil bli en styrking av kulturseksjonen og vil signalisere at kulturbegrepet er viktig inn i det forebyggende arbeidet med barn og unge. 9. Kommunestyret på internett Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge kommunestyrets møter direkte ut på internett. For eventuelt å få ned kostnaden kontaktes nabokommuner som kunne være interessert i det samme. (Forslaget oversendes til utvalget som vurderer fremtidig politisk organisering i Sørum kommune.) Sak 85/06 BUDSJETT 2007 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF

21 Sørum kommunestyre Side 21 av 27 Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Notat fra styret for Bingsfosshallen i Sørum KF: Begrunnet forslag til endringer i styrets opprinnelige budsjettforslag. All øvrig utvalgsbehandling. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt 25 4 stemmer. Styrets justerte forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Bingsfosshallen i Sørum KF. Sak 86/06 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: All øvrig utvalgsbehandling. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Sak 87/06 BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Budsjett 2007, økonomiplan for NRV. All øvrig utvalgsbehandling. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2007 for Sørum kommunalteknikk KF, med følgende endring: Vannavgiftene reduseres med 5 %. Sak 88/06

22 Sørum kommunestyre Side 22 av 27 JUSTERING AV GEBYRSATSENE - BYGGESAKSBEHANDLING Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Betalingssatsene for byggesaksbehandling endres fra Endringen innebærer at betalingsregulativets Pkt. 4, Areal BRA = 0 50 m² : Endres fra kr 6000 til kr 3500 Pkt. 7 a, Varmeanlegg/oljetanker : Endres fra kr 2200 til kr 1500 Pkt. 11a, Behandling av dispensasjon : Endres fra kr 6750 til kr 4000 Betalingsregulativets tekst justeres for å ta opp i seg lovendringer som har skjedd. Dette er kun av teknisk art, og vil ikke ha konsekvenser for betalingssatsene. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens 109. Sak 89/06 SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2007 Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå slik innstilling: Rådmannens forslag til rullering av idrettsplanens handlingsprogram og til prioritering av spillemiddelsøknader vedtas, med følgende endring: Innføringen av eiendomsskatt har en målsetning om at inntektene skal komme innbyggerne til gode på en merkbar og synlig måte. Skolesatsningen og den fremtidige satsningen på Sørvald er eksempler på dette. Befolkningsveksten i Sørum har i 2005 og 2006 vært svært stor. Først og fremst gjelder dette unge familier med barn. Idrettslagene i kommunen gjør en stor innsats, spesielt innen området barn og unge. På Frogner og Sørumsand vil idrettslagene bygge nye kunstgressbaner. Det er viktig at kommunen støtter dette. Frogner Idrettslag må derfor få bygge sin godkjente bane i Kommunens andel på 2,5 mill. bevilges enten gjennom den totale lånerammen for kommunen, eller gjennom bevilgning ved årsoppgjøret. Sørum kommune må også, dersom det er nødvendig, forskuttere fylkets andel av spillemidler. For Sørumsand IF s del må det samme gjelde for Her gjenstår det en bevilgning i forbindelse med makeskifte og opparbeidelse av grusbane i Anleggene føres inn som nr 2 og 3 på prioriteringslisten Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: 1. Kuskerudnebben friluftsbad tas ut av planen. 2. Kunstgressbane på Frogner føres inn som nr. 1 på listen. 3. Kunstgressbane på Sørumsand føres inn som nr. 2 på listen i 2008.

23 Sørum kommunestyre Side 23 av 27 Alternativ avstemning: Forslaget fra FrP : 8 stemmer, falt. Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling : 21 stemmer, vedtatt. Rådmannens forslag til rullering av idrettsplanens handlingsprogram og til prioritering av spillemiddelsøknader vedtas, med følgende endring: Innføringen av eiendomsskatt har en målsetning om at inntektene skal komme innbyggerne til gode på en merkbar og synlig måte. Skolesatsningen og den fremtidige satsningen på Sørvald er eksempler på dette. Befolkningsveksten i Sørum har i 2005 og 2006 vært svært stor. Først og fremst gjelder dette unge familier med barn. Idrettslagene i kommunen gjør en stor innsats, spesielt innen området barn og unge. På Frogner og Sørumsand vil idrettslagene bygge nye kunstgressbaner. Det er viktig at kommunen støtter dette. Frogner Idrettslag må derfor få bygge sin godkjente bane i Kommunens andel på 2,5 mill. bevilges enten gjennom den totale lånerammen for kommunen, eller gjennom bevilgning ved årsoppgjøret. Sørum kommune må også, dersom det er nødvendig, forskuttere fylkets andel av spillemidler. For Sørumsand IF s del må det samme gjelde for Her gjenstår det en bevilgning i forbindelse med makeskifte og opparbeidelse av grusbane i Anleggene føres inn som nr 2 og 3 på prioriteringslisten

24 Sørum kommunestyre Side 24 av 27 Sak 90/06 REGULERINGSPLAN FOR VARDEFJELLET NORD Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Vardefjellet Nord, datert , sist revidert , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Sak 91/06 REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON Miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Forslag til reguleringsplan med bestemmelser, datert , sist revidert for barnehage og helsestasjon ved Idrettsparken vedtas. Reguleringsplan 7E, Parkeringsplass for Idrettsparken, vedtatt oppheves. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Sak 92/06 FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelser fra samarbeidsutvalgene i de fire kommunale barnehagene. Oppvekstutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 1. Forslag til endringer av vedtekter for Sørum kommunale barnehager vedtas. 2. Endringene trer i kraft umiddelbart når vedtak er fattet.

25 Sørum kommunestyre Side 25 av 27 Sak 93/06 HØRING: FYLKESDELSPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS 2007 Kulturutvalgets og miljø- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Sørum kommune mener forslag til fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus gir et svært godt utgangspunkt for å kunne iverksette et mer systematisk arbeid med kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs for samfunnsutviklingen i Akershus. Øvrige kommentarer fremkommer av saksfremlegget. Sak 94/06 OPPRETTELSE AV REGIONALT VANNMILJØFORUM Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 1. Det opprettes et Vannmiljøforum, foreløpig for kommunene som er medeiere i Nedre Romerike Vannverk (NRV), med følgende mandat: Vannmiljøforum skal lede og koordinere arbeidet knyttet til vannressursforvaltningen i vid forstand i de aktuelle kommunene, i tråd med Vanndirektivets bestemmelser og ut fra behovet for sikring av drikkevannsforsyningen i området. Vannmiljøforum skal sørge for et godt faglig grunnlag for beslutninger i den enkelte kommune og på regionalt nivå, samt påvirke og sikre økonomiske og andre rammebetingelser. 2. Vannmiljøforumet etableres slik at andre aktuelle kommuner i nedbørfeltene på Romerike senere kan slutte seg til. 3. Vannmiljøforum overtar styringsansvaret for Vannbruksplan Nitelva. 4. Det forutsettes at Vannmiljøforum organiseres og tildeles ressurser til sekretariats- og utredningsfunksjon basert på samme modell som samarbeidsorganene i SNR. 5. Total ressursramme for Vannmiljøforum bør ikke overskride 1 mill. kr i første driftsår. Sak 95/06 PROSJEKT GRØNNE STRUKTURER Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer.

26 Sørum kommunestyre Side 26 av 27 Sørum kommune slutter seg til følgende: 1. Som viktige sammenhengende grøntområder, som strekker seg på tvers av kommuner på Nedre Romerike, defineres følgende: Gjelleråsmarka/Hanaborgåsen/Skjettenmarka Asakmarka Romeriksåsen Østmarka Disse områdene anbefales gitt et styrket vern i forbindelse med revisjon av kommuneplaner for eksempel definert som høyt prioriterte LNF-områder. 2. Som viktige regionale grøntkorridorer og turområder defineres følgende: Kongeveien Lørenskog/Kurland via Løvenstad/Strømsdalen til rv 120 og Nitelva Taterstien Flyktningeruta Nitelva Øyeren Leira Sagelva miljø- og historiepark Fjellhamarelva Glomma Sootkanalen Disse områdene utvikles med sitteplasser, fiskeplasser, badeplasser, utfartsparkering, gapahuk og lignende. Turveiene anbefales prioritert i kommunenes idretts- og friluftsplaner. Områdene bør også gis status ved neste kommuneplanrevisjon. 3. For å øke oppmerksomheten om turområder, turmuligheter og besøksmål på Nedre Romerike arrangeres det en årlig aktivitetsdag. Ordningen skal rullere blant kommunene (eventuelt i samarbeid med nabokommune) og markedsføres regionalt. 4. Tiltak som kan bidra til økt ferdsel på sykkel mellom besøksmål bør vurderes ved neste revisjon av idretts- og friluftsplan. Prioritering av dette kan gi grunnlag for et felles prosjekt om utbedringer og skilting/skiltplan av SNR. 5. Veilederen fra Miljøverndepartementet/ Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Fortetting med kvalitet, 1996 anbefales å legges til grunn for friområder og grøntområder i tettstedene. Sak 96/06 RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN Sosial- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Kommunestyret tar saken til orientering.

27 Sørum kommunestyre Side 27 av 27 Sak 97/06 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NRV AS Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. 1. Kommunens representanter i NRVs generalforsamling medvirker til at budsjett for 2007 og økonomiplan for vedtas. Representantene pålegges å be styret i NRV gjøre en ny vurdering av forholdet mellom egenkapitalfinansieringen av investeringer og selvkostprinsippet. 2. Kommunens representanter i NRVs generalforsamling medvirker til at styrets forslag til endring av vedtektens 7 vedtas. Sak 98/06 BLAKER UTVIKLING AS - AVVIKLING AV KOMMUNENS ENGASJEMENT Saken er utsatt. Saken er utsatt. Sak 99/06 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I ELDRERÅDET Økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig med 29 stemmer. Som nytt varamedlem i eldrerådet for Sørumsand pensjonistforening velges Karin Aggvik. Møtet hevet.

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 17.12.2008 08/4087 94/08 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 151 BUDSJETT

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 07.10.2009 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 07.10.2009 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 17.01.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 16.03.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 16.03.2011 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Vektergården, 29.11.2011 møterom 2. etasje Møtetidspunkt: 19:10 22:15 Følgende

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.10.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 13.06.2007 07/1687 35/07 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 145 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Sørum kommunestyre 17.12.2008 Side 1 av 26. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 17.12.2008 Side 1 av 26. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 17.12.2008 Side 1 av 26 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 17.12.2008 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 06.09.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 06.09.2006 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 25.04.2007 Side 1 av 13 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 25.04.2007 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11. Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.2007 Møtetidspunkt: kl. 9.00 Følgende representanter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 29.08.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 24.09.2008 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 22.11.2006 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 22.11.2006 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

Sørum kommunestyre 13.06.2007 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 13.06.2007 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 13.06.2007 Side 1 av 19 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 13.06.2007 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 04.09.2007

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum rådhus 20.01.2011 Møtetidspunkt: 19:00 21:00 Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 103/09 Sak 103/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 103/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus 09.06.2010 Møtetidspunkt: 14.00 16.55.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 08.06.2011 Side 1 av 19 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørumsand 26.05.2011 Møtetidspunkt: 19:00-21:30 Følgende representanter

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600-1830. Pensjonister og leder avholdt

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget Rådhuset 01.12.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget Rådhuset 01.12. Side 1 av 6 Møteprtkll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedat: Arbeidsmiljøutvalget Rådhuset 01.12.2010 Møtetidspunkt: 10.30-12.15 Følgende representanter

Detaljer

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørumsand 02.06.2009 bibliotek, lesesalen

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

Sørum kommunestyre 19.12.2007 Side 1 av 30. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 19.12.2007 Side 1 av 30. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 19.12.2007 Side 1 av 30 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 19.12.2007 Møtetidspunkt: 09.00

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 03.03.2010 Møtetidspunkt: 19.00 20.30 Følgende representanter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 30.11.2010 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 50/10 10/5298 ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Kommunestyresalen 22.01.2008 Møtetidspunkt: Kl. 19.00-20.50

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: barnehage

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: barnehage Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Skogkanten 24.08.2011 barnehage Møtetidspunkt: 19.00 20.15. Følgende representanter

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 19.06.2007 Møtetidspunkt: Kl. 19.00 21.15. Følgende

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Bingsfosshallen 28.04.2009 Møtetidspunkt: kl 19.00-21.45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 21/09 05/573 SLUTTBEHANDLING AV KOMMUNEPLANEN 2009-2021

Sakspapirer. Sakliste 21/09 05/573 SLUTTBEHANDLING AV KOMMUNEPLANEN 2009-2021 Side 1 av 77 Sakspapirer Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 14.04.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 21/09 05/573 SLUTTBEHANDLING AV KOMMUNEPLANEN 2009-2021 Kommuneplan for Sørum

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 FROLAND KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler: Øystein Bråstad Telefon: Referanse: 2015/1587 / 1 Ordningsverdi: Saksgang: Politisk saksnummer Politisk utvalg Møtedato 15/4 Formannskapet 2015-2019 24.11.2015

Detaljer

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2 MØTEPROTOKOLL Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Tilstede: Ragnar Heide (AP), June Tråstadkjølen (AP), Trond Granerud (KrF), Anne

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer