Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF"

Transkript

1 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma - Informasjoner om produktet - Handelsnavn: METAOL - Bruk av stoffet/ tilberedning løsemiddel - Produsent/leverandør: SFC Smart Fuel Cell AG Eugen-Saenger-Ring Brunnthal Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Avdeling for nærmere informasjoner: Abteilung Produktsicherheit - Avdeling som utsteder datablad: - Informasjoner i nødstilfeller: Giftnotruf München: / Viktigste faremomenter - Farebetegnelse: T Giftig F Meget brannfarlig - Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: R 11 Meget brannfarlig R 23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging R 39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering - Kjemisk karakterisering: - CAS-nr. betegnelse - Identifikasjonsnummer(numre) - EIECS-nummer: EF-nummer: X 4 Førstehjelpstiltak - Generelle informasjoner: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. Åndedrettsbeskyttelse må først fjernes etter at tilsølte klær er fjernet. Kunstig åndedrett ved uregelmessig åndedrett eller åndedrettsstillstand. - Etter innånding: Tilførsel av frisk luft eller surstoff; søk legehjelp. Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling. - Etter hudkontakt: Ved berøring med huden: vask omgående med rikelig med vann og sepe Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege. - Etter øyekontakt: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege - Etter svelging: Gi mye vann og drikke, fremkall brekning. La offeret drikke etanol (f.eks. 1 glass av en 40% alkoholholdig drikk). Kontakt lege, nevn metanol opptak. (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/5 Handelsnavn: METAOL (fortsatt fra side 1) 5 Tiltak ved brannslukning - Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. - Spesiell stor fare utgår fra stoffet, dets forbrenningsprodukter eller oppstående gasser: Kan danne eksplosive gass-luft-blandinger. Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig. - Spesielt verneutstyr: Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser. - Ytterligere informasjoner Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp - Forebyggende tiltak for personer: Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk av åpen ild forbudt. - Miljøvernstiltak: Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk. - Tiltak for rengjøring/oppsamling: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig. - Ytterligere informasjoner: Dampene kan sammen med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding. 7 Håndtering og oppbevaring - Håndtering: - Informasjoner om sikker håndtering: Hold beholderne tett tillukket. Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft). - Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt. Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning. - Lagring: - Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted. Må bare oppbevares i originalbeholdere. - Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler. - Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Hold beholderne tett tillukket. Oppbevares under lås og lukke, eller kun tilgjengelig for sakkyndige personer eller personer i oppdrag av sakkyndige. Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn. Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning. 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr - Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/5 Handelsnavn: METAOL - Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: AA 130 mg/m³, 100 ppm H (fortsatt fra side 2) - Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen. - Personlig verneutstyr: - Generelle verne- og hygienetiltak: Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Unngå berøring med øyne og hud. - Åndedrettsvern: Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon. - Håndvern: Beskyttelseshansker (E 374) Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen. På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen. Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering. - hanskemateriale Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. - gjennomtrengingstid for hanskemateriale Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. - Øyevern: Tettsittende vernebrille - Kroppsvern: Bruk beskyttelsesdrakt. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper - alminnelige opplysninger Form: Farge: Lukt: - Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: -98 C Kokepunkt/kokeområde: 64 C - Flammepunkt: 11 C - Antennelsestemperatur: 455 C Flytende Fargeløs Alkohollignende - Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/ luftblandinger er dog mulig. - Eksplosjonsgrenser: edre: 5,5 Vol % Øvre 44 Vol % - Damptrykk ved 20 C: 128 hpa - Tetthet ved 20 C: 0,79 g/cm³ - Løslighet i / blandbarhet med vann: Fullstendig blandbar. 10 Stabilitet og reaktivitet - Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning. (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/5 Handelsnavn: METAOL (fortsatt fra side 3) - Farlige reaksjoner Dannelse av eksplosive gassblandinger med luft. - Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter ved forskriftsmessig lagring og anvendelse. 11 Opplysninger om helsefare - Akutt toksisitet: - Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Oral LD mg/kg (rat) - Primær irritasjonsvirkning: - på huden: Ingen irriterende virkning. - på øyet: Ingen irriterende virkning. - Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent 12 Miljøopplysninger - Generelle informasjoner: Vannfareklasse 1 (D) (listeklassifisering): lett farlig for vann Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. 13 Fjerning av kjemikalieavfall - Produkt: - Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. - Europeiske avfallslisten Avfall fra organiske kjemiske prosesser avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter - Ikke rengjort emballasje: - Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. - Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler. 14 Opplysninger om transport - Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende): - ADR/RID-GGVS/E-klasse: 3 (FT1) Brannfarlige væsker - Kemler-tall: U-nummer: Betegnelse på godset: 1230 METAOL - Begrenset mengde (LQ) LQ0 - Transportkategori 2 - Tunnel restriksjonskode D1E - Skipstransport på hav IMDG: - IMDG-klasse: 3 - U-nummer: Label EMS-nummer: F-E,S-D (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/5 Handelsnavn: METAOL - Korrekt teknisk navn: METHAOL - Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: - ICAO/IATA-klasse: 3 - U/ID-nummer: Label Korrekt teknisk navn: METHAOL (fortsatt fra side 4) 15 Opplysninger om lover og forskrifter - Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket. - Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet: T Giftig F Meget brannfarlig - R-setninger: 11 Meget brannfarlig 23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging 39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging - S-setninger: 1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn 7 Emballasjen skal holdes tett lukket 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker 45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig - asjonale forskrifter: - Vannfareklasse: WGK 1 (listeklassifisering): lett farlig for vann. 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/5 Trykkdato: 24.06.2009 revidert den: 26.05.2009 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Visco-Gel Liquid Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 756818 Bruk av stoffet/ tilberedning korrosjonsbeskyttende middel Produsent/leverandør: MOTIP DUPLI

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning alkoholrensemiddel Produsent/leverandør: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 434 Bruk av stoffet/ tilberedning malingsmiddel Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 651 Bruk av stoffet/ tilberedning beskyttelsesmaling Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Interflon Foam Cleaner (aerosol) Bruk av stoffet/ tilberedning Vandig skumrensemiddel. Produsent/leverandør:

Detaljer

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008

Trykkdato: 10.01.2008 revidert den: 10.01.2008 Side: 1/8 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 10576 b Bruk av stoffet/ tilberedning epoxidharpiks herder Produsent/leverandør: AKEMI Chemisch

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Rodfyldningspasta Produsent/leverandør: DETSPLY DeTrey GmbH De-Trey-Str. 1 D-78467

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Zinkilte eugenol cement Produsent/leverandør: DETSPLY DeTrey GmbH De-Trey-Str. 1 D-78467

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006//EF, Artikel 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: WUDER-BAUM Lufterfrischer VAILJ Bruk av stoffet/ tilberedning Duftgran Produsent/leverandør: Yngve iklasson

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 0682071 REZ199 1K Universal Fill in für Lsm-Lacke 100 ml Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF & 93/112/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF & 93/112/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning hjelpemiddel for tannteknikk Produsent/leverandør: GC EUROPE.V. Interleuvenlaan 13

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 02233121, 02233122, 02233123, 02233124 REZ04 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 174438 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/ tilberedning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 871125276428 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

23.11.2010 KIT COMPONENTS. Product name: MONOFLUO Legionella pneumophila IFA Test Kit Product code: 32514

23.11.2010 KIT COMPONENTS. Product name: MONOFLUO Legionella pneumophila IFA Test Kit Product code: 32514 23.11.2010 KIT COMPOETS Product name: MOOFLUO Legionella pneumophila IFA Test Kit Product code: 32514 Article number Description Quantity Symbols 1.853 R1 - Staining reagent, 1.3 ml 1-1.854 C1 - Positive

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1 /6 * 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: MS 100-2 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Trykkdato:.2014 revidert den: 30.05.2014 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Artikkelnummer: 290190 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A0461 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer