PKO HOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN SUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO HOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN SUS"

Transkript

1 Prehospital seksjon Akuttklinikken PKO HOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN SUS Alt 1: 3 dager (30 poeng) Alt 2: 5 dager (50 poeng) Akuttklinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til hospitering: Alternativ 1: 3 dager (30 poeng til videre- og etterutdanning) Alternativ 2: 5 dager (50 poeng til videre- og etterutdanning) Det presiseres at det forventes at man er tilstede tilsvarende én arbeidsdag pr.10 poeng. En lege ved akuttklinikken skal være hospiteringsvert og bidra til at hospiterende lege når læringsmålene ved at det lages en plan for dette for hver lege som ønsker å hospitere. Hensikten med en slik hospiteringsordning bør primært være å samle inntrykk om hvordan ambulansetjenesten, akuttmottaket og AMK fungerer både rent operativt og hvordan kommunikasjonen foregår internt i SUS-systemet i akuttsituasjoner. Påmelding til: Ann-Kristin Roland ved Akuttklinikkens ekspedisjon Mail: Tlf: Nyttig informasjon om samhandling og om medikamenter i ambulansene finnes under Akuttklinikken på PKO siden. 1

2 ALTERNATIV 1: HOSPITERING I 3 DAGER (30 POENG) 1/2 dag (dag 1): Hospitering i AMK-Stavanger Målsetning Legen skal få kjennskap til hvordan den medisinske nødmeldetjenesten fungerer, og få en klar oppfatning av ansvarsforhold innen den medisinske nødmeldetjenesten Aktuell litteratur KOKOMs håndbok for helsepersonell Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste 3.utgave Forskrift for prehospital akuttmedisin (se eget vedlegg) Medisinsk-operativ manual (MOM) for ambulansetjenesten i Helse Stavanger Teoretisk presentasjon og gjennomgang av Sentrale lover og forskrifter, spesielt Akuttforskriften Oppbygning og funksjon av den medisinske nødmeldetjenesten i SUS sykehusområde Norsk lndeks for medisinsk nødhjelp Praktisk trening -samband/ legeradio Sambandskultur Hospitanten møter i AMK kl og er der fram til lunch ca Ansvarlig: Seksjonsoverlege Olav Eielsen og AMK-leder Brit Nordbø 1/2 dag (dag 1) + dag 2: Hospitering i Akuttmottak Legen går sammen med vaktleder sykepleier gjennom dagen og får en innføring i prinsippene for hvordan akuttmottaket drives (TRIAGE, teamfunksjon, akuttdatabasen m.m.). Det gis innføring i Akuttmottak sine muligheter og begrensinger for å øke forståelsen og samarbeidet mellom første og andre linje tjenesten. Hospitanten møter i akuttmottak kl (etter AMK og etter lunch) og kl neste dag. Ansvarlig: Oversykepleier Marit E. Qvam Dag 3: Hospitering i ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Stavanger er en travel virksomhet med ca oppdrag pr. år. Dette medfører at programmet må tilpasses den oppdragsmengde vi har de enkelte dager. Programmet er omfattende og ses på som et tilbud til legehospitanten, som sammen med ambulansepersonellet kan velge ut de tema en ønsker å prioritere. Det beste innblikk i en ambulansehverdag får en gjennom å delta i de ulike typer oppdrag. Generell informasjon om utdanning av ambulansepersonell Kompetanse - Fagutdanning - Utdanning i skole og læretid. - Intern videreutdanning - Generell kompetansebygging internopplæring - månedstema - Kvalitetssikring av eget personell - sertifisering - Fremtidige mål (Paramedic) Videreutdanning i høyskolen Gjennomgang av utstyr i ambulansen 2

3 Praktisk gjennomgang HLR og AHLR - AHLR-behandlingsalgoritmen - Gjennomgang av defibrillator (LP-12) Helseradionettet - Baseoppbygging, ID - Hvordan svare oppkall og bruk av radio - Sambandskultur Mens vi venter på ambulansen (Prasiskonsulentens innlegg) - Hva gjør vi på legekontoret i en akuttsituasjon? - Hva forventes av ambulansetjenesten? Psykiatriambulansen - Orientering: Hvorfor egen psykiatriambulanse? For hvem? Til hva? Fokus på egensikkerhet - Hvilke tiltak kan iverksettes for å ivareta egensikkerhet under oppdrag? - Erfaringsutveksling og diskusjon. Ansvarlig: Kristian Lexow, Stedfortredende seksjonsoverlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken. ALTERNATIV 2: HOSPITERING I 5 DAGER (50 POENG) Dag 1: Hospitering i AMK-Stavanger Målsetning Legen skal få kjennskap til hvordan den medisinske nødmeldetjenesten fungerer, og få en klar oppfatning av ansvarsforhold innen den medisinske nødmeldetjenesten Litteratur: KOKOMs håndbok for helsepersonell Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste 3.utgave Forskrift for prehospital akuttmedisin Teoretisk presentasjon Gjennomgang av: Sentrale lover og forskrifter Hovedtrekk i oppbygning og funksjon av medisinske nødmeldetjenesten i SUS sykehusområde Norsk lndeks for medisinsk indeks Praktisk trening -samband/ legeradio Sambandskultur Ansvarlig: Seksjonsoverlege Olav Eielsen og AMK-leder Brit Nordbø 3

4 Dag 2 og 3: Hospitering i ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Stavanger er en travel virksomhet med ca oppdrag pr. år. Dette medfører at programmet må tilpasses den oppdragsmengde vi har de enkelte dager. Programmet er omfattende og ses på som et tilbud til legehospitanten, som sammen med ambulansepersonellet kan velge ut de tema en ønsker å prioritere. Det beste innblikk i en ambulansehverdag får en gjennom å delta i de ulike typer oppdrag. Punkter til gjennomgang ved to-dagers hospitering i ambulansetjenesten. Dag 2 Generell informasjon om utdanning av ambulansepersonell Kompetanse. - Fagutdanning - Utdanning i skole og læretid. - Intern videreutdanning - Generell kompetansebygging internopplæring - månedstema - Kvalitetssikring av eget personell - sertifisering - Fremtidige mål (Paramedic) Videreutdanning i høyskolen. Gjennomgang av utstyr i ambulansen Praktisk gjennomgang HLR og AHLR - AHLR-behandlingsalgoritmen - Gjennomgang av defibrillator (LP-12) Helseradionettet - Baseoppbygging, ID - Hvordan svare oppkall og bruk av radio - Sambandskultur Mens vi venter på ambulansen (Praksiskonsulentens innlegg) - Hva gjør vi på legekontoret i en akuttsituasjon? - Hva forventes av ambulansetjenesten? Psykiatriambulansen - Orientering: Hvorfor egen psykiatriambulanse? For hvem? Til hva? Fokus på egensikkerhet - Hvilke tiltak kan iverksettes for å ivareta egensikkerhet under oppdrag? - Erfaringsutveksling og diskusjon. Dag 3 Fokus på Traumer - Undersøkelsesmetodikk. Hvordan skille kritisk / ikke kritisk pasient - Gjennomgang av PHTLS prinsipper og utstyr - Golden hour - Fiksering av nakke / Bruk av backboard / scoopbåre - Praktisk øvelse / demonstrasjon Legen legger fram case til diskusjon Den akutt syke pasient. Gjennomgang / felles trening i undersøkelsesmetodikk - Primærundersøkelse og primærhåndtering 4

5 - Sekundærundersøkelse og sekundærhåndtering Innføring i ambulansetjenestens behandlingsprotokoller og prosedyrer - Brystsmerteprotokoll - Hypoglykemi - Opiatoverdoser - Kramper - Bruk av CPAP Hvordan videreutvikle samarbeid mellom prehospitale tjenester og primærlegene? Ansvarlig: Kristian Lexow, Stedfortredende seksjonsoverlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken. Metode for gjennomføring av oppdrag og debrifing / journalgjennomgang 1. Mottak av oppdraget. 2. Plan for utførelse av oppdraget 3. Oppmarsj 4. Sikkerhet 5. Oversikt 6. Samvirke 7. Primærundersøkelse av pasient. 8. Primærbehandling av pasient 9. Tilbakemelding. 10. Sekundærundersøkelse pasient 11. Sekundærbehandling pasient 12. Triage 13. Transportplan 14. US og behandling under transport 15. Innmelding av pasient 16. Dokumentasjon / journal 17. Avlevering av pasient 18. Klargjøring 19. Sluttdokumentasjon 20. Evaluering Dag 4 og 5: Hospitering i Akuttmottak Legen går sammen med vaktleder sykepleier gjennom dagen og får en innføring i prinsippene for hvordan akuttmottaket drives (TRIAGE, teamfunksjon, akuttdatabasen m.m.). Det gis innføring i Akuttmottak sine muligheter og begrensinger for å øke forståelsen og samarbeidet mellom første og andre linje tjenesten. Hospitanten møter i akuttmottak kl Ansvarlig: Oversykepleier Marit E. Qvam 5

6 Vedlegg 1 Om ansvarsforhold og roller når lege hospiter i ambulansetjenesten Kristian Lexow, overlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten Dato: Bakgrunn Allmennleger tilknyttet hospitantordningen i regi av praksiskonsulentordningen ved SUS skal hospitere på SUS-ambulanser (Stavanger ambulansestasjon) for å bli bedre kjent med ambulansetjenesten, behandlingsmuligheter i ambulansen og samspillet mellom den kommunale legevaktstjenesten, nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten. Målsetning Dette notatet skal klargjøre ansvarsforhold overfor pasientene og rolleforventninger i hospiteringsperioden Ansvarsforhold og roller Legen skal fortrinnsvis la ambulansepersonellet utføre omsorg og nødvendige delegerte behandlingsoppgaver uten å selv gripe styrende inn i behandlingen så lenge denne av legen oppfattets som forsvarlig. Hospiteringsordningen legger opp til at legen primært forutsettes å ha en observatørrolle, men kan også på anmodning eller der det faller naturlig opptre som ambulansepersonellets medhjelper. Lege som hospiterer i ambulansetjenesten og som gjennom denne hospiteringsordningen får pasientkontakt, vil likevel fortsatt ha et selvstendig legeansvar overfor de pasientene han/hun på denne måten kommer i kontakt med. Legen som hospiterer på ambulansen kan således i kraft av sitt ansvar som lege i hht helsepersonellloven gi beskjed om at hun/han overtar behandlingsansvaret og ambulansepersonellet skal da rette seg etter den hospiterende legens anvisninger for pasientbehandling. Dette skal i så fall anmerkes i ambulansejournalen - fortrinnsvis på en slik måte at både ambulansepersonellet og den hospiterende legen kan signere sammen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fører legen og ambulansepersonellet separate journalantegninger. Ambulansepersonellet kan på sin side på egen hånd be legen om legefaglige råd eller om nødvendig å formelt overta behandlingsansvaret hvis situasjonen oppfattes å kreve øyeblikkelig behandling som ambulansepersoneller ikke har opplæring og/eller delegert myndighet til å gi. Ambulansepersonellet som har legehospitant, skal straks informere om at de har legehospitant ombord til Stavanger og Sandnes legevakt for det angjeldende tidsrom. Det skal samtidig anmodes om at hospitantlegen ikke skal utføre legevaktsoppgaver for legevakten, da dette for det første ikke er forutsetningen for hospitantordningen og også lett vil binde opp ambulansen som akuttressurs. Fordi hospiteringsordningen bl.a. er ment å gi et mest mulig troverdig bilde av det normale samspillet mellom legevaktstjenesten, nødmeldetjenesten (AMK og LV) og ambulansetjenesten, forutsettes at leger som hospiterer i ambulansen skal influere minst mulig både på ambulansens ordinære pasientbehandling og pasientflyt. Dette skal likevel ikke være til hinder for at legehospitanten på anmodning fra ambulansepersonellet eller på eget initiativ når det er naturlig og opplagt til pasientens beste, i samråd med aktuell legevakt i enkelttilfeller kan opptre som legevaktslege. 6

7 Vedlegg 2 Om samhandling mellom vakthavende legevaktslege og ambulansetjenesten Kristian Lexow, overlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten Dato: Behovet for samhandling mellom lokal legevaktslege og ambulansetjeneste er ofte stort i akuttsituasjoner. Ambulansetjenesten i Helse Stavanger og mange andre steder i landet har gjennomgått en betydelig faglig utvikling de senere årene. Primærleger i vakt har etterlyst informasjon om dette og retningslinjer for samhandling med ambulansetjenesten. Akuttbehandling og diagnostikk Ambulansepersonell har ikke opplæring i eller fullmakter til å foreta diagnostikk. Innlærte akuttmedisinske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsalgoritmer erstatter ikke lege artis diagnostikk av alvorlige eller sammensatte tilstander. Profesjonelt ambulansepersonell (Stavanger, Sandnes, Strand, Bryne og Egersund) har delegert fullmakt til å gi noen akuttmedikamenter på egenhånd når det haster. De fleste har dessuten opplæring i noen få, men viktige akuttmedisinske undersøkelsesmetoder og behandlingsprosedyrer. Men ambulansepersonell skal ikke brukes for å vurdere behov for medisinsk behandling eller innleggelse. Dette er en legeoppgave. Legeutrykning i akuttsituasjoner? Det er en vanlig misforståelse at AMK ved varsling av akuttsituasjoner (Gul og Rød respons i Medisinsk Indeks) rekvirerer lokal vaktlege til utrykning. AMK foretar i prinsippet kun en varsling av akuttsituasjonen til vaktlegen som er ansvarlig i sitt vaktområde. Det er et selvstendig legeansvar å ta stilling til om man vil rykke ut eller ikke ut fra tilgjengelige opplysninger. Beslutningen må tas ut fra hva legen finner forsvarlig i den enkelte situasjon. Ansvarsforhold og informasjon Vaktlege som er tilstede i akuttsituasjoner har behandlingsansvaret, bør dokumentere tilstand og behandling og ved behov korrigere tiltak iverksatt av ambulansepersonellet hvis det - oppdages uønskede avvik fra anbefalte akuttmedisinske prinsipper og algoritmer - er medisinsk grunn til å gjøre avvik fra anbefalte behandlingsalgoritmer - er indikasjon for å gi behandling som ambulansepersonellet ikke har fullmakt til Hvis lokal vaktlege ikke selv er tilstede i akuttsituasjoner, skal ambulansepersonellet snarest mulig informere legen om tilstand, behandling og planlagt oppfølging - uavhengig av om - pasienten blir behandlet ferdig på stedet (vanlig ved hypoglykemi og overdoser) - transport planlegges til lokal legevakt eller sykehus Lokal vaktlege har behandlings- og dokumentasjonsansvar (med mindre utrykningslege fra SUS har overtatt - jfr. Akuttforskriften) og må ved behov iverksette korrigerende tiltak. 7

8 Vedlegg 3 Tilstander og teknikker som ambulansepersonell har opplæring i å håndtere - legevakstlegens rolle Kristian Lexow, overlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten Dato: Hjerte-lungeredning Nye nasjonale retningslinjer for DHLR og AHLR implementeres i løpet av vinteren. Alt ambulansepersonell kan DHLR. Profesjonelt personell kan også AHLR (Adrenalin, intubasjon, terapeutisk hypotermi) Lokal vaktlege bør etter vår vurdering rykke ut for også å gi andre aktuelle medikamenter i tråd med nasjonale retningslinjer og for å ivareta oppfølging av pårørende. Koronarsuspekte brystsmerter Alt ambulansepersonell kan gi O 2, ASA, ta 12-avlednings EKG og sende dette til 3G. Profesjonelt personell kan også gi: Nitrolingual spray, Afipran og Morfin. (Plavix kun etter ordinering fra kardiolog og etter innsending av EKG i hvert enkelt tilfele) Lokal vaktlege må ta stilling til behovet for å rykke ut selv for også å gi andre aktuelle medikamenter (betablokker/seloken, Plavix ). Heroin- og opiatoverdoser Alt ambulansepersonell kan håndtere respirasjonssvikt og ventilere med maskebag. Profesjonelt ambulansepersonell kan gi naloxone (Narcanti ) Lokal vaktlege bør ta stilling til behovet for å rykke ut selv, beherske luftveishåndtering og kunne gi naloxone im og iv. når ambulansepersonellet ikke har delegering. Prehospital traumebehandling (PHTLS) Alt ambulansepersonell kan PHTLS, herunder sette på nakkekrage, strappe pasienter på ryggbrett eller i traumesideleie ved nedsatt bevissthet. Lokal vaktlege bør ta stilling til behovet for å rykke ut selv, kjenne prinsippene for PHTLS for å kunne være behandlingsansvarlig og ved behov gjøre avvik, vurdere behovet for immobilisering og load and go og kunne gi adekvat smertelindring. Alvorlig hypoglykemi Profesjonelt ambulansepersonell kan måle blodsukker og gi konsentrert glukose iv. Lokal vaktlege bør ta stilling til behovet for å rykke ut selv, spesielt hvis ambulansepersonellet ikke har delegering. Refraktære krampetilstander hos barn og voksne Profesjonelt ambulansepersonell i Stavanger og Sandnes kan gi Stesolid iv/rektalt. Lokal vaktlege bør ta stilling til behovet for å rykke ut selv, spesielt hvis ambulansepersonellet ikke har delegering. Akutt hjertesvikt og KOLS Bruk av CPAP Profesjonelt ambulansepersonell skal kunne starte behandling med CPAP ved akutt hjertesvikt Lokal vaktlege bør ta stilling til behovet for å rykke ut selv og kunne supplere sviktbehandlingen medikamentelt ved behov (furosemid, morfin, nitro, etc.). Innlegging av venekanyle eller IO-nål Profesjonelt ambulansepersonell skal kunne legge inn venekanyle eller IO-nål på barn og voksne Lokal vaktlege bør kunne legge inn venekanyle på barn og voksne Luftveishåndtering og endotrakeal intubasjon Alt ambulansepersonell skal kunne sikre frie luftveier og ventilere med maske-bag Profesjonelt ambulansepersonell skal kunne intubere livløse pasienter (pas. med sirkulasjonsstans) endotrakealt Lokal vaktlege bør kunne sikre frie luftveier og ventilere med maske-bag 8

9 Vedlegg 4 Medikamenter i ambulansene i SUS ambulanseområde Kristian Lexow, overlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten Dato: Alle ambulanser i Helse Stavanger er utstyrt med en standardisert medikamentenhet. Formålet er: - å få en mer praktisk enhet til erstatning for flere eldre, ulike løsninger - å standardisere - fordi ambulansene opererer også utenfor eget primærområde - å gjøre aktuelle akuttmedikamenter lett tilgjengelig for lokal vaktlege Hvis spesielle grunner tilsier at også andre medikamenter bør være tilgjengelige i ambulanse-enheten i enkelte områder, skal dette i hvert enkelt tilfelle godkjennes av lege i prehospital seksjon med ansvar for tjenesten. Hvis legevaktslegen ønsker å ha tilgjengelig andre medikamenter på vakt, må legen selv ta disse med. Delegering versus ordinering Delegering: Ambulansepersonell med fagbrev og intern opplæring har lov å gi noen definerte akuttmedikamenter når de mener det er nødvendig og lege ikke kan konsulteres innen rimelig tid. Ambulansestasjoner med delegeringer fra medisinskfaglig ansvarlig lege på SUS: Stavanger, Sandnes, Jæren, Egersund, Strand, ( Rygerdoktor /Finnøy). Ordinering: Personell på stasjoner uten delegeringer (Lund, Sokndal, Hjelmeland) kan kun på leges ordre (ordinasjon) gi medikamenter i enkeltsituasjoner til enkeltpasienter. Dette kalles ordinering. Ordinering innebærer at ansvaret for rett indikasjon, rett dose og håndtering av eventuelle bivirkninger påligger den enkelte lege som ordinerer. Hvis lokal vaktlege ønsker å rekvirere (ordinere) medikamenter, krever derfor særskilt årvåkenhet fra legens side. Normalt skal de bare gis av lege som selv er tilstede hos pasienten. Fjernordinering: Hvis lege selv ikke er tilstede, men likevel finner det både påkrevd og forsvarlig å fjernrekvirere (fjernordinere) medikamenter som ambulansepersonellet ikke har opplæring i eller delegert fullmakt til å gi på egen hånd, har legen det fulle ansvaret for indikasjon, dosering og håndtering av evt. bivirkninger. I tillegg pålagt dokumentasjon som på vanlig måte foretas av vaktlege i pasientjournal, skal ambulansepersonellet i slike situasjoner også dokumentere legens navn og ordineringen i ambulansejournalen. Medikamenter som ambulansepersonell kan gi på delegert fullmakt Medikament-enheten inneholder noen akuttmedikamenter som en del (men NB ikke alt) ambulansepersonell har delegert fullmakt fra SUS til å gi på egen hånd etter opplæring. Profesjonelt personell med delegerte fullmakter betjener følgende ambulansestasjoner: Stavanger, Sandnes, Strand, Bryne og Egersund. Profesjonelt ambulansepersonell med delegerte fullmakter fra SUS kan på egenhånd gi følgende medikamenter i akuttsituasjoner når personellet ikke innen rimelig tid kan rådføre seg med lege: - Adrenalin (1 mg/ml) á 1 ml (iv ved hjertestans) (im ved anafylaktiske reaksjoner) - Atropin (1 mg/ml) à 1 ml (iv ved asystole og PEA med frekvens < 60/min.) - Cordarone (amiodarone 50 mg/ml) à 3 ml (iv ved refraktær ventrikkelflimmer) - Stesolid (5 mg/ml) á 2 ml (iv ved refraktære kramper) - Stesolid rektaltuber (10 mg/2,5 ml) (rektalt mot refraktære kramper hos barn) - Narcanti (0,4 mg/ml) á 1 ml (im/iv ved heroin/opiat-overdose) - Afipran (5 mg/ml) á 2 ml (iv til forebygging og behandling av kvalme) 9

10 - Morfin (10 mg/ml) á 1 ml (iv ved koronare brystsmerter og andre smerter) - Nitrolingual-spray (0,4 mg/dose) (sublingualt ved koronare brystsmerter) - Solu-Cortef (50 mg/ml) á 2 ml (iv ved alvorlig allergisk reaksjon) - Atrovent (0,25 mg/ml) á 2 ml (inhal. ved alvorlig obstruktiv lungesykdom) - Bricanyl (2,5 mg/ml) á 2 ml (inhal. ved alvorlig obstruktiv lungesykdom) - Glukose 100 mg/ml (10%) infusjonsposer á 250 ml (inf ved alvorlig hypoglykemi) Medikamenter til disposisjon for lokal legevaktslege (og for evt. ordinering ) Følgende medikamenter er tilgjengelige i våre ambulanser for bruk av lokal vaktlege. Merk at ingen i vår ambulansetjeneste ennå har opplæring i, og derfor heller ikke delegert fullmakt til å gi disse medikamentene på egen hånd: - Seloken (1 mg/ml) á 5 ml (iv ved akutt hjerteinfarkt) - Furix (= Furosemid = Lasix ) (iv ved akutt hjertesvikt) - Plavix tabletter á 300 mg (ved påvist STEMI-hjerteinfarkt - bør fortrinnsvis ordineres av kardiolog etter tolkning av 12-kanalers EKG) Reseptfrie medikamenter kan gis av alt ambulansepersonell uten delegering eller ordinering: - Acetylsalisyl tabletter á mg (ved mistanke om akutt koronarsykdom) - Pracet supp á 125 mg (stikkpiller rektalt mot feber hos barn 6-12 kg) - Paracet supp á 250 mg (stikkpiller rektalt mot feber hos barn kg) Metalyse (prehospital trombolyse) - tatt ut av ambulansene i Sør-Rogaland Perkutan Coronar Intervensjon (PCI) er etablert ved SUS som et 7/24 tilbud ved STEMI, og anbefales framfor trombolyse hvis pasienten kan komme raskt nok til behandling. Etter at PCI ble etablert som et 7/24 ilbud ved SUS, har trombolyse ikke vært gitt prehospitalt i vårt område. Etter råd fra kardiologisk avdeling er derfor Metalyse fjernet fra alle ambulansene i Helse Stavanger. Metalyse er fortsatt tilgjengelig i legehelikopteret, Sea King redningshelikopteret og på installasjonene i Nordsjøen. Informasjon til legevaktslegen om iverksatte behandlingstiltak Hvis ambulansepersonell gir behandling uten at lege er til stede og pasienten heller ikke følger ambulansen til legevakt/sykehus, skal ambulansepersonellet snarest mulig gjennom direkte kontakt med legevaktslegen informere om omstendigheter, hvilken behandling som er gitt og planer for videre oppfølging. Dette kan forekomme ved vellykket behandling av behandling av hypoglykemi, overdoser og krampetilstander som har gått over (kjent epilepsi og annengangs-/fleregangs feberkrampeanfall). Ambulansepersonellet skal dokumentere kontakten med lokal legevaktslege og gi tilstrekkelig informasjon til at lokal legevaktslege kan ta ansvaret for den gitte behandlingen og også selv dokumentere denne bekrefte at han/hun tar ansvaret for det som er gjort og videre plan Hvis lokal legevaktslege mener at den gitte behandling ikke er forsvarlig, bør legen straks gi tilbakemelding til ambulansepersonellet om nødvendige korrigerende tiltak. 10

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten

Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Prehospital seksjon Anestesiavdelingen Mars 2017 Samhandling mellom legevaktslege og ambulansetjenesten Kristian Lexow, overlege Prehospital seksjon, Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Trond Nordseth Styreleder NRR, Overlege ph.d. / Førsteamanuensis St.Olavs Hospital HF / NTNU trond.nordseth@ntnu.no NRR er ikke bare en samling

Detaljer

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER En 3 årig registrering av alle utrykningene som akutteamet har deltatt i Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Ivar Aaraas, prof. UiT Mads Gilbert,

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN Heidi S. Brevik, Avdelingssjef Akuttmottak, Haukeland universitetssjukehus 19.03.13 Verktøy for vurdering og prioritering

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Bjarkøymodellen Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Bjarkøy kommune, Troms Ivar Aaraas, prof. UiT

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Transport av psykisk syke. Frode Bremseth prosjektleder

Transport av psykisk syke. Frode Bremseth prosjektleder Transport av psykisk syke Frode Bremseth prosjektleder Evaluering Evaluering av konferansen Hvordan var informasjonen om konferansen på forhånd? Dårlig Kunne vært bedre Helt greit Veldig bra Hvordan kan

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN HVORDAN HAVNET JEG HER? Asker og Bærum LV AMK Oslo (uten rotor på hodet) =sentrale strøk GJENOPPLIVING AV LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN

Detaljer

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org

Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Resuscitering Hva sier Guidelines? Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Hjertestans - hvor stor er utfordringen? ca. 50 dør i branner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Erfaringer med RETTS prehospitalt

Erfaringer med RETTS prehospitalt 1 Erfaringer med RETTS prehospitalt Jon E Steen-Hansen klinikkoverlege Mål med innføring av RETTS i ambulansetjenesten Kvalitativt bedre pasientomsorg Mer systematikk i pasientundersøkelse og dokumentasjon

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Forebyggende overdoser Oppsøkende på gata Der de rusavhengige er Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler Skape gode relasjoner

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

MPK 2011-2012. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering. Medikament prosedyrekort

MPK 2011-2012. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering. Medikament prosedyrekort 2011-2012 MPK Medikament prosedyrekort Personlig eksempler tilhørende Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering J E Steen-Hansen, klinikkoverlege H Olsen,

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) En kort presentasjon ved Kristian Lexow Leder NRR Overlege Prehospital seksjon Akuttklinikken, Stavanger Universitetssjukehus Universitetslektor UiB Norsk Luftambulanse GMS.

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

MPK. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten. Medikament prosedyrekort. Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering

MPK. Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten. Medikament prosedyrekort. Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering 2013-2014 MPK Medikament prosedyrekort Personlig eksemplar tilhørende Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Medikamentsats, delegeringer, indikasjoner, dosering J E Steen-Hansen, klinikkoverlege H Olsen,

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan

Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Ambulansejournalen Hvorfor og hvordan Jon Erik Steen-Hansen Klinikkoverlege Hvorfor ambulansejournal? Arbeidsdokumentet Pasientjournal Rapport til det helsepersonell som overtar Styringsdokument: Journalforskriften

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus - En prehospital tjeneste i endring

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus - En prehospital tjeneste i endring Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus - En prehospital tjeneste i endring Hovedoppgave i medisin av Marius Momyr og Petter G. Kindt Veiledet av Sven Erik Gisvold ISB Det Medisinske Fakultet NTNU 2011

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Overordnet tema: Dimensjonering og differensiering av tjenester?

Overordnet tema: Dimensjonering og differensiering av tjenester? AmbulanseForum 2013 Programversjon juni 2013 Overordnet tema: Dimensjonering og differensiering av tjenester? Med forbehold om tillegg og endringer! Mandag 30. september 8:30 Møte for ambulansesjefer,

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nytt verktøy for Prehospital Triagering av pasienter

Nytt verktøy for Prehospital Triagering av pasienter Kort om Ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Fonna er en godt utviklet tjeneste, som dekker både et stort areal og en stor befolkningsgruppe. Populasjonen består av ca 170.000 personer, fordelt på de

Detaljer

Innføring av METTS triage- system i ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag. Skandinavisk Akuttmedisin 2011 Siv Moen Overlege, Akuttmedisinsk fagavdeling

Innføring av METTS triage- system i ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag. Skandinavisk Akuttmedisin 2011 Siv Moen Overlege, Akuttmedisinsk fagavdeling Innføring av METTS triage- system i ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag Skandinavisk Akuttmedisin 2011 Siv Moen Overlege, Akuttmedisinsk fagavdeling TRIAGE Riktig behandling til riktig pasient til riktig

Detaljer

Avgjørelse i tilsynssak - Stord og Fitjar legevakt Helse Fonna HF, Prehospitale tjenester - pasient

Avgjørelse i tilsynssak - Stord og Fitjar legevakt Helse Fonna HF, Prehospitale tjenester - pasient Stord og Fitjar legevakt v/legevaktsjef Postboks 4000 5409 STORD U. off. jf. offl. 13, jf. fvl. 13 første ledd nr 1 Helse Fonna HF v/adm. dir. Postboks 2170 4000 HAUGESUND Avgjørelse i tilsynssak - Stord

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF

Fagbrev og Paramedic. Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Fagbrev og Paramedic Hvordan kvalitetssikre og utvikle dagens modell? Olav Østebø Assisterende Ambulansesjef Helse Stavanger HF Noen viktige begreper: Grunnutdanning Videreutdanning Bedriftsintern utdanning

Detaljer

Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark

Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Prehospitale virksomhetsdata Årsrapport 2010, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Innhold Ansvarsområde... 2 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral... 2 Henvendelser til

Detaljer

Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan

Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team - hvorfor og hvordan Helen Brandstorp PhD-student student, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø og turnusveileder, Fylkesmannen

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Prehospital akuttmedisin Hvordan avveie responstid mot faglig innhold? Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus

Prehospital akuttmedisin Hvordan avveie responstid mot faglig innhold? Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus Prehospital akuttmedisin Hvordan avveie responstid mot faglig innhold? Guttorm Brattebø Haukeland Universitetssykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 1. Formål Sikre at

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Ambulansefaget

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA. Ambulansefaget Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. Eksempelfagprøve i ambulansefaget FAGPRØVE i Ambulansefaget KANDIDAT: Prøve

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest

15.05.2014. Tverrfaglig møte i førstehjelp. Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie. Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Tverrfaglig møte i førstehjelp Progresjon over 3 år i bachelorutdanning i sykepleie Institutt for Helse- og Omsorgsfag Campus Hammerfest Universitetslektor Maud Barstad Kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp

Detaljer

NSH-konferansen november 2007

NSH-konferansen november 2007 NSH-konferansen 22-23 november 2007 Fremtidig kompetanse- og utdanningsbehov i ambulansetjenesten NSH-konferansen 22-23 november 2007: Ambulansetjenesten og prehospitale tjenester Dagens situasjon Et fag

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Guidelines 2010 Hva er nytt?

Guidelines 2010 Hva er nytt? Guidelines 2010 Hva er nytt? Kristian Lexow, overlege Anestesiavdelingen - Akuttklinikken Stavanger Universitetssjukehus Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Hjertestans - hvor stor er utfordringen? ca.

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen?

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Olav Røise Klinikkleder og professor Hva jeg vil fokusere på Med bakgrunn i erfaring med Traumerapporten kan denne brukes til å belyse spørsmålet

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 5 TRAUMER Modul 5 Læremål Prioritere i samsvar med ABCDE i behandlingen av hardt skadet pasient Beskrive prinsipper for ABC-vurdering og pasientundersøkelse.

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Ambulansejournalen livsviktig!

Ambulansejournalen livsviktig! Ambulansejournalen livsviktig! Kjetil G. Ringdal Stiftelsen Norsk Luftambulanse Akuttmedisin 2010, Lillestrøm Traumesystem Traumeregistrering Prehospitale data Traumesystem Rett pasient levert til rett

Detaljer