FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009

2 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Denne undersøkelsen oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Regie Sjø Jodal. Bodø, den 26. november 2009 Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor Sign. Regie Sjø Jodal forvaltningsrevisor Salten kommunerevisjon IKS 1

3 Innholdsfortegnelse FORORD SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER Problemstillinger Definisjoner Avgrensning METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FAKTA OG VURDERINGER Har kommunen et tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid som er i tråd med lovverk og statlige føringer? Fakta Vurderinger Ivaretas hensynet til brukermedvirkning? Fakta Vurderinger Hvordan fungerer samarbeidet med andre faggrupper og forvaltningsnivåer? Fakta Vurderinger av samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer KONKLUSJONER ANBEFALINGER RÅDMANNENS UTTALELSE REFERANSELISTE VEDLEGG 1 Rådmannens kommentar Salten kommunerevisjon IKS 2

4 0. SAMMENDRAG Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen forsøkt å kartlegge og vurdere i hvilken grad har et tjenestetilbud innenfor psykiske helsetjenester som er i tråd med lovverket og de føringer som ligger i den nasjonale opptrappingsplanen. Opptrappingsplanen ble satt på dagsorden ved regjeringens fremlegg av St. prp. nr. 63 ( ). Planen etablerer konkrete tiltak og en forpliktende økonomisk opptrapping for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Planperioden strakk seg i første omgang over perioden , men ble ved nytt stortingsvedtak høsten 2003 utvidet til Gjennom overordnede prinsipper som normalisering og mestring av egen hverdag vektlegger opptappingsplanen betydningen av tilrettelagte boliger, utbygging av aktivitetstilbud, det å inngå i en sosial sammenheng, samt kulturell stimulans. Brukermedvirkning er et gjennomgående, underliggende prinsipp. Regelverket er i løpet av planperioden blitt godt utbygget og omfatter i dag lover, forskrifter, rundskriv fra departement og direktorat, samt veiledere til bruk i kommunene. Til tross for sterkt kommunalt selvstyre, er det for psykisk helsearbeid etablert er rekke plikter for kommunene. Opptappingsplanen etablerer i denne sammenheng en minstestandard for omfang og kvalitet på kommunens tilbud. I undersøkelsen ligger følgende problemstilling til grunn: 1. Har kommunen et tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid som er i tråd med lovverk og statlige føringer? 2. Ivaretas hensynet til brukermedvirkning? 3. Hvordan fungerer samarbeidet med andre faggrupper og forvaltningsnivåer? Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med en rekke personer som arbeider med psykiatriske tjenester i kommunen. Våre funn i Sørfold viser: - Tjenestemottakere innen psykiatritjenesten som har behov for bolig får tildelt dette uten noen ventetid, men personer med både rusproblemer og psykiske lidelser mangler i perioder tilfredsstillende bolig. Dette indikerer at det ikke er et tilstrekkelig dimensjonert boligtilbud for denne gruppen i kommunen. - Aktivitetstilbudet for mennesker med psykiske lidelser er tilfredsstillende. - Mental helse er en aktiv samarbeidspartner for tjenesten i kommunen. - Samarbeid innad i kommunen fungerer bra og en rekke andre samarbeidsrelasjoner med blant annet Røsvik bo- og behandlingshjem og RKK får vi oppgitt fungerer bra. - Samarbeidet med SPS er etter det vi forstår ikke tilfredsstillende. Salten kommunerevisjon IKS 3

5 1. INNLEDNING I følge forskrift om revisjon skal kommunens virksomhet være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Gjennomføringen av prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i Sørfold kommune i sak om planlegging plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ønsker vurdert i hvilken grad kommunen har et tjenestetilbud til voksne med psykiske lidelser, som er i tråd med lovverket og de føringer som ligger i den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helsevern jf. St. prp. nr. 63 ( ). Den nasjonale opptrappingsplanen for perioden har som siktemål å styrke alle ledd i behandlingskjeden og skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk, hvor brukerperspektivet hele tiden skal være i fokus. Behovet for en nasjonal opptrappingsplan ble avdekket i St. mld. nr. 25 (1996/1997), og hovedproblemene ble oppsummert slik i denne meldingen: Det forebyggende arbeidet er for svakt Tilbudene i kommunene er for få Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester er for dårlig Opphold i institusjon blir ofte for kortvarige Utskrivning er mangelfullt planlagt Oppfølgingen er ikke god nok Og videre at: «Pasientene får ikke all den hjelp de trenger, personalet føler ikke at de får gjort en god nok jobb, og myndighetene makter ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud». Salten kommunerevisjon IKS 4

6 2. PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER 2.2 Problemstillinger For å undersøke om tjenestetilbudet til psykisk syke i er tilfredsstillende, i henhold til nasjonal opptrappingsplan og lovverk, er følgende problemstillinger utledet: 1. Har kommunen et tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid som er i tråd med lovverk og statlige føringer? 2. Ivaretas hensynet til brukermedvirkning? 3. Hvordan fungerer samarbeidet med andre faggrupper og forvaltningsnivåer? 2.3 Definisjoner Med psykisk helsearbeid i kommunen menes de tiltak som er rettet mot mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk. Oppgaver og tjenestetilbud overfor mennesker med psykiske lidelser følger av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. I helsesektoren er det vanlig å omtale personer som mottar tjenester som pasienter, og i de senere årene har også denne gruppen blitt omtalt som brukere. Et utvalg som utredet samordning av, og samhandling i helse- og sosialtjenestene, besluttet å benytte nøytrale begreper på helse- og sosialtjenester og mottakerne av disse tjenestene. Som erstatning for begrepene pasient, bruker, klient og lignende, benyttet utvalget tjenestemottaker 1. Personer som benytter seg av s tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser, tilhører ulike kategorier mennesker. Noen personer har langvarige psykiske lidelser, andre personer befinner seg i livskriser, og har ikke behov for et langvarig behandlingstilbud, andre igjen er pårørende til personer med psykiske lidelser. I tråd med ovennevnte utvalg blir begrepet tjenestemottaker brukt i det følgende som betegnelse på personer som benytter seg av kommunens tjenestetilbud beregnet for mennesker med psykiske lidelser. 2.4 Avgrensning Prosjektet avgrenses til å gjelde tilbudet som gis til voksne, psykisk syke personer over 18 år, som mottar kommunale helse- og sosialtjenester og som bor utenfor institusjon. Psykisk helsearbeid som innebærer bruk av tvang faller utenfor kommunens primære oppgaver på dette fagfeltet og omtales ikke i denne rapporten. 1 NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. Samordning og samhandling i sosial- og helsetjenestene, kap. 1. Salten kommunerevisjon IKS 5

7 3. METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Data er samlet inn gjennom intervju og dokumentanalyse. Undersøkelsene baserer seg på intervju med administrativ leder for Helse i Sørfold kommune, leder for Miljøtjenesten, psykisk helsearbeider, samt studier av dokumenter. 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav eller forventninger som er lagt til grunn for å vurdere kommunens virksomhet innen psykisk helsearbeid. Disse kriteriene er fastsatt med basis i følgende kilder; lovtekster og forskrifter, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og erfaringer. Revisjonskriteriene er viktig for å kunne vurdere avvik eller svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet som revisjonskriterier: Lov om helsetjenesten i kommunene (Lov av nr.66) Lov om sosiale tjenester m. v. (Lov av nr. 81) Lov om spesialisthelsetjeneste m. m. (Lov av nr. 61) Forskrift om individuell plan ( nr. 1837) St. prp. nr. 63 ( ). «Om opptrappingsplanen for psykisk helse Endringer i statsbudsjettet for 1998». Plan for psykisk helse Lovverket og opptrappingsplanen etablerer forpliktelser for kommunen som kan grupperes i fire hovedkategorier: Bolig- og hjemmebaserte tjenester Tilbud rettet mot sosialt fellesskap og aktiviteter Individuelt tilrettelagte tilbud Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer En detaljert utledning av revisjonskriteriene vil fremgå i eget avsnitt under hver enkelt problemstilling. Salten kommunerevisjon IKS 6

8 5. FAKTA OG VURDERINGER Innledningsvis i dette kapitlet beskrives psykisk helsearbeid i generelt. Videre vil kriterier, fakta og vurderinger for hver problemstilling bli gjennomgått. Psykisk helsearbeid i Det ble satt fokus på utvikling av tjenester for mennesker med psykiske lidelser i Sørfold kommune i 1998, da handlingsplan for tiltak til mennesker med psykiske lidelser ble utarbeidet. I tillegg ble en kartlegging av voksne med psykiske lidelser gjennomført første halvår at 1998, hvor behov for tilbud fra kommunens side fremover i tid ble skissert. Kartleggingen ble gjennomført ved en metode kalt, «Helhetlig psykiatriplanlegging» utarbeidet av Sintef i Trondheim. Med bakgrunn i planen ble det opprettet et psykiatrisk fagteam, samt en stilling øremerket psykisk helsearbeid. Da det legges vekt på hele befolkningen, har målgruppen for planen blitt endret fra å være en plan for mennesker med definerte psykiatriske lidelser, til å skulle være en «plan for psykisk helsearbeid i Sørfold» og som har hele befolkningen i fra år som målgruppe 2. Den lokale planen for det generelle tjenestetilbudet er beskrevet i psykiatriplanen, men endelig samkjøring mellom plan, faktiske personellressurser og ny organisatorisk forankring er ikke foretatt 3. Psykisk helsearbeid i er organisert i enhet Helse og enhet Omsorg. Enhet Helse overtok ansvaret for deler av psykiatritjenesten i januar I enhet Helse er det en stilling som psykiatrisk helsearbeider og en halv stilling knyttet til skolehelsetjenesten. Stillingen som psykiatrisk helsearbeider ble besatt i mars 2009, som et lavterskeltilbud. I Miljøtjenesten er det 5 ansatte i 2,9 stillinger. 50% av dette er koordinatorstilling for miljøtjenesten. Denne tjenesten er underlagt enhet Omsorg. Tjenesten ivaretar i hovedsak tiltak og oppfølging av tjenester innen psykisk helsearbeid, samt at det er en stor del rusrelaterte problemer i tilknytning til oppfølging av tjenestemottakere. Fagteamet for rus/psykisk helse som ble etablert som følge av intensjonene med opptrappingsplanen hadde som ansvarsområde å ajourføre kommunens plan for psykisk helse, samt igangsetting og oppfølging av tiltakene i planen. Dette fagteamet hadde faste møter hver 14. dag i de første 8 år, og var tverrfaglig sammensatt av flere tjenester i kommunen 4. I følge psykisk helsearbeider Gøran Jensen, fungerer dette fagteamet nå for tiden mest i forhold til skolehelse og barnehage, da det først og fremst er BUP som møter fra 2. linje, og følgelig blir det da først og fremst deres problemstillinger som blir tatt opp. I Kommuneplan for Sørfold er kommunens visjon: Trivsel framtid utvikling. Hovedmål for kommunen er: - Godt å vokse opp - Godt å være voksen - Godt å leve som gammel og/eller ufør - Utvikle levevilkår, kulturliv og næringsliv ut fra tilgjengelige ressurser - Samarbeide mellom kommune, næringsliv, lag/foreninger og den enkelte innbygger for økt trivsel 2 Plan for psykisk helsearbeid i I følge enhetsleder Helse Jarand Gjestland 4 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes Salten kommunerevisjon IKS 7

9 5.1 Har kommunen et tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid som er i tråd med lovverk og statlige føringer? Revisjonskriterier for bolig og hjemmebaserte tjenester Kommunen har en lovpålagt plikt til å skaffe midlertidig og permanent bolig til mennesker som ikke kan skaffe seg det på ordinært vis, herunder også boliger med heldøgns omsorg 5. Opptrappingsplanen skisserer klare målsettinger for å bedre boligsituasjonen for mennesker med psykiske lidelser. På bakgrunn av dette kan det utledes hva kommunen skal og bør gjøre for å ivareta målsettingene på området: Skaffe oversikt over boligsituasjonen for mennesker med psykiske lidelser Nedfelle tiltak for å sikre tilrettelagte boliger i kommunens psykiatriplan Planlegge boliger for denne gruppen i sammenheng med kommunens øvrige planverk Skaffe boliger til de som har slikt behov, herunder å bygge flere boliger Sørge for tilstrekkelig bistand og opplæring for å kunne bo i egen bolig Sikre årlig rapportering til Sosial- og helsedirektoratet om antall ressurskrevende brukere og kostnadene fra foregående år. Revisjonskriterier for tilbud rettet mot sosiale aktiviteter og fellesskap Det er ingen lovpålagte eller entydige krav til innrettningen av kommunens aktivitetstilbud. Det ligger likevel sterke føringer for hva slags tilbud kommunen bør ha gjennom hva slags tilbud det blir gitt statlige tilskudd til å styrke. Dagsentertilbud, støttekontakter og kultur- og fritidstiltak nevens særskilt 6. Noen underliggende prinsipper blir nevnt som plikter for hva kommunen bør fokusere på: Bringe mennesker med psykiske lidelser ut av isolasjon og apati Trekke det eksisterende nettverket rundt den enkelte med i planleggingen av tjenester Styrking av sosiale og praktiske ferdigheter Tilrettelegge for fysisk aktivitet Legge til rette for aktiviteter som oppleves meningsfylte Etablering av sosiale møteplasser, hvor samhandling baseres på gjensidighet og likeverd mellom tjenestemottakere og ansatte Fakta Bolig og hjemmebaserte tjenester har nettopp bygd et bokollektiv for personer med psykiske lidelser i Straumvassveien som består av fire leiligheter. Dette bokollektivet ligger ved siden av boligkomplekset Strandmyra, som er beregnet for eldre personer. I Straumvassveien er det to ledige boliger og av den grunn er det ikke planer om å bygge flere slike boliger. I følge rådmannen vil ikke ledige boliger til personer med psykiske lidelser bli brukt til personer som både har rusproblemer og psykiske lidelser. Årsaken er at man har funnet det uheldig å 5 Jf. Lov om sosiale tjenester 3-4, 4-2 ledd d. og St. prp. nr. 63 ( ) Salten kommunerevisjon IKS 8

10 blande disse gruppene. I tillegg er det etablert hjemmebasert omsorg for tjenestemottakere med psykiske lidelser 7. Ei nemnd i kommunen foretar tildeling av institusjonsplasser og oppretter tiltak for hjemmebasert omsorg i følge leder for miljøtjenesten. Det er behov for boliger for de med rusproblemer i kommunen, selv om mange av disse tjenestemottakerne drar til Fauske eller Bodø, siden oppleves som en noe liten og gjennomsiktig kommune av dem 8. Det arbeides med å skaffe boliger til denne gruppen, slik at de ikke skal mangle tak over hodet. Det kan være at de midlertidig får innpass i en campingvogn på en campingplass, i tillegg til at det gis hjelp til å søke på det private markedet og i de kommunale boligene 9. Tidligere hadde rusfeltet for liten plass i arbeidet med psykiske helsetjenester og ennå må det arbeides mye mer med dette, både i forhold til planverk og i forhold til det praktiske arbeidet rundt rusbrukerne i følge leder for miljøtjenesten. Tjenestemottakerne får hjelp i forhold til enkeltvedtak og behov. Det utarbeides turnusoppsett, som styres mye av de enkeltvedtak tjenestemottakerne har. Det blir prioritert å ha ansatte i miljøtjenesten på jobb i helgene, da det er i helgene det som oftest er vanskelig for tjenestemottakerne 10. Noen av tjenestemottakerne har familie og venner rundt seg, så der det er mulig samarbeider miljøtjenesten med disse, i forhold til ferie og lignende. Det er videre hjemmetjenesten som har ansvar for medisinering, samt bistand om natten. Ellers blir det bedt om ressurser ut fra de behov tjenestemottakerne har, også i forhold til behov for nattevakt for eksempel i en oppstartsfase 11. Tilbud rettet mot sosiale aktiviteter og fellesskap Aktivitetstilbudet for mennesker med psykiske lidelser i er organisert i miljøtjenesten. I tillegg har den psykiske helsearbeideren under enhet Helse en funksjon i forhold til aktivitetstilbudet, blant annet som samarbeidspartner. Dette kommer i tillegg til direkte arbeidsoppgaver relatert til tilbud om aktiviteter og fellesskap. Helsearbeideren har i tillegg til leder for miljøtjenesten, god kontakt med brukerorganisasjonen Mental Helse 12. For å bidra til at kommunens innbyggere skal komme seg lett ut og møtes, har kommunen anskaffet leiebil og egen buss. Dette siden den viktigste begrensende faktoren for samhandling er transporttilbudet 13. Det er et mål for kommunen at det skal kunne kombineres at mennesker møtes til fysisk aktivitet og til sosiale aktiviteter 14. Dette mener enhetsleder Helse at kommunen har fått til, i og med at det nettopp er bygget idrettshall samtidig som det er etablert et treffsted, «Bakeriet», som er lokalisert i nærheten av hallen. 7 I følge enhetsleder Helse Jarand Gjestland 8 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 9 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 10 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 11 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 12 I følge psykisk helsearbeider Gøran Jensen og leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 13 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 14 I følge enhetsleder Helse Jarand Gjestland Salten kommunerevisjon IKS 9

11 Alle organiserte aktiviteter som miljøtjenesten foretar er på onsdager, hvor de enten har miljøkafé i «Bakeriet» eller drar på turer. Miljøkafeen har åpent fra til ved «Bakeriet». Kommunens buss henter personer dersom det er mange som skal delta, er det få personer som skal være med så benytter enheten leiebil. Miljøtjenesten merker at det er et helt annet aktivitetsnivå, spesielt på hverdager, etter at de fikk leiebil. Nå har de mulighet til blant annet å dra til Fauske og handle dersom noen ønsker det, siden det er blitt enklere å gjøre «vanlige» ting. Ellers forsøker tjenesten å være så mye som mulig ute på turer. I vinter har det blant annet vært arrangert to turer for å fiske på isen, noen turer til Bodø for å handle, samt en tre - dagers tur til Lofoten nå i juni 15. Foruten de organiserte aktivitetene på onsdager er det lunsj-kafé ved «Bakeriet» på tirsdager og da kan alle som ønsker delta. Det er få tjenestemottakere av psykiatritjenester som deltar på tirsdager i følge leder for miljøtjenesten. Miljøtjenesten følger personer som ønsker å delta ved gudstjenester og ellers i forhold til de interesser de har 16. Det er mange som har hjemmebaserte tjenester fra miljøtjenesten, hvor det gis praktisk bistand for å lære å gjøre ting selv. Det forsøkes for tiden å ha to miljøarbeidere på vakt enkelte helger, slik at de som ønsker kan gå på kino, være på miljøkaffen og lage mat eller dra på tur 17. Sørfold hallen som nettopp er bygget blir benyttet når det er åpen hall av enkelte tjenestemottakere. Men da det ikke er noe ordinært busstilbud så viser det seg at det ikke er så mange som kommer seg dit ved egen hjelp i følge enhetsleder helse, han legger til at det hele tiden handler om transport. Noen har i tillegg deltatt på svømmekurs hvor ansatte ved miljøtjenesten da har fulgt deltakerne dit. Ved Siso vekst er det enkelte tjenestemottakere som arbeider på dagtid. Miljøtjenesten har god kontakt med enhet Kultur, hvor de hele tiden blir oppdatert på aktiviteter som blir arrangert i kommunen, som for eksempel fjelltrim. Nå i vår ble miljøtjenesten forespurt av enhet Kultur, om tjenestemottakerne kunne lage fjelltrimskilt i tre som skulle settes opp rundt omkring i kommunen. Disse skiltene er nå ferdige i følge leder for miljøtjenesten. To ansatte i sosialtjenesten i har deltatt sammen med ansatte i Fauske kommune og ansatte i Saltdal kommune og arrangert støttekontaktkurs for støttekontakter med oppfølging av NMU, Norsk forening for utviklingshemmede, i følge leder for miljøtjenesten Vurderinger Vurdering av bolig og hjemmebaserte tjenester Det vurderes slik at er en liten og oversiktlig kommune, hvor de som arbeider i psykiatritjenesten har oversikt over hvem som har behov for tjenester. Boligtilbudet til mennesker med psykiske lidelser i, blir ikke i tilstrekkelig grad utviklet i tråd med føringer gitt i opptrappingsplanen, siden det ikke er nok boliger til personer med rusrelaterte problemer. Det positive er at det nettopp er bygget nye boliger 15 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 16 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 17 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes Salten kommunerevisjon IKS 10

12 og at det fortsatt er flere boliger ledig, for personer med psykiske lidelser uten rusproblemer. Vurdering av tilbud rettet mot sosiale aktiviteter og fellesskap Det vurderes slik at aktivitetstilbudet for mennesker med psykiske lidelser i Sørfold kommune er tilfredsstillende. Det er etablert et variert tilbud som i følge krav, opptrappingsplan og lovverk tar sikte på å trekke mennesker ut av isolasjon og etablere nye sosiale nettverk. Det er positivt at kommunen har anskaffet leiebil og at de også har egen buss, som kan benyttes overfor tjenestemottakere som ikke kommer seg til aktiviteter ved egen hjelp. 5.2 Ivaretas hensynet til brukermedvirkning? Revisjonskriterier for individuelt tilrettelagte tilbud Opptrappingsplanen legger opp til at tjenestemottaker skal ha innflytelse over det tjenestetilbudet som gis, både til en selv og generelt i kommunen. Individuelle planer og brukermedvirkning er sentrale elementer i så henseende. Kommunen har, i følge forskrift, hovedansvar for etablering og iverksetting av individuell plan til tjenestemottaker, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og som ønsker slik plan 18. Kommunen forplikter å sørge for: At det etableres systemer for individuell plan Opplæring av ansatte i utarbeidelse og bruk av individuell plan At det etableres en koordinator for planarbeidet At det utarbeides individuelle planer som beskrevet i forskrift At koordinator finner frem til samarbeidende instanser At planen evalueres i samarbeid mellom tjenestemottaker og koordinator Tjenestemottakerne skal delta i utforming av aktivitetshus og informasjonssentre etc. Tjenestemottakerne skal delta med representanter i ulike fora og arenaer Fakta deltok i et prosjekt i 2008, i regi av Nav, for å utvikle rutiner og systemer for utarbeidelse og bruk av IP. Prosjektet bestod av en kommunal arbeidsgruppe med personer fra 5 kommuner; Beiarn, Steigen, Saltdal, Fauske og Sørfold. Dette skjemaet ligger nå på hjemmesida til kommunen på internett 19. Det er fem ansatte i miljøtjenesten hvorav to er fagpersoner som har med utarbeidelse av IP å gjøre. Det er en tjenestemottaker som har søkt om IP, men er ikke kommet i gang med IP da søker ikke er motivert. Men det arbeides tett med andre faggrupper, da dette er en liten og oversiktlig kommune. Blant annet arbeides det godt sammen med Siso Vekst i følge leder for miljøtjenesten. 18 Jf. Lov om sosiale tjenester 4-3a. og I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes Salten kommunerevisjon IKS 11

13 For å trekke det eksisterende nettverket rundt den enkelte med i planlegging av tjenesten, samarbeides det godt med de som har familie. I de aller fleste vedtakene står det noe om å forebygge isolasjon, i følge leder for Miljøtjenesten. Det som ofte er årsaken til at personer søker om psykiske helsetjenester, er isolasjon, samt det å forebygge rus. En suksessfaktor for Miljøtjenesten i arbeidet med å forebygge rus, har vist seg å være at tjenestemottakerne kommer seg ut og er i aktivitet 20. Det ble gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten, sosialtjenesten, miljøtjenesten og i støttekontaktordningen for ca. 2 år siden 21. Brukerne deltar ikke i utforming av hjemmesiden på internett, men Mental Helse kommer i ulike sammenhenger med innspill fra brukersiden, blant annet har de deltatt i utarbeidelse av aktivitetssenteret «Bakeriet». Miljøtjenesten har en representant inne i styret til «Bakeriet». Leder for miljøtjenesten har vært med i styret i Mental Helse siden oppstart av organisasjonen i 2006, men kommunen har nå bestemt at det ikke skal være noen fra kommunen med lengre. Leder for miljøtjenesten er nå med i styret i Mental Helse som privatperson frem til neste årsmøte. Mental Helse forsøker å være veldig synlig og veldig aktiv 22. Dette skjer blant annet i forhold til Verdensdagen for psykisk helse hver høst, hvor de gjennomfører ulike aktiviteter i regi av Mental Helse Vurderinger utarbeider rutiner og system for etablering av individuelle planer gjennom IP - prosjektet. I en liten kommune som Sørfold er mulighetene for å gi informasjon gode. Det er positivt at kommunen utarbeider enkeltvedtak, når det gjelder psykiatriske tjenester, slik at det blir forutsigbart for mottakerne av tjenestene. Det gis dermed mulighet til å påklage vedtak. Det er positivt at familie og andre trekkes inn ved behov og at det har vært gjennomført en rekke brukerundersøkelser i kommunen de senere årene, slik at kommunen ivaretar hensynet til brukermedvirkning. Det er også positivt at brukerorganisasjonen Mental Helse er med i ulike fora og arenaer og i utformingen av aktiviteter ved «Bakeriet», samt gjennomfører aktiviteter på «Verdensdagen» for psykisk helse hver høst. Dette medvirker også til brukermedvirkning i kommunen. 20 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 21 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes 22 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes Salten kommunerevisjon IKS 12

14 5.3 Hvordan fungerer samarbeidet med andre faggrupper og forvaltningsnivåer? Revisjonskriterier for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer Sosialtjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten har en gjensidig, lovpålagt plikt til samarbeid om tjenestemottakere og de krav de har på ulike tjenester 23. Dette innebærer at kommunen både har forpliktelser og rettigheter. Ut fra dette kan følgende utledes: Fakta Samarbeid internt i kommunen Interkommunalt samarbeid Samarbeid med lokale, statlige organer (NAV) Samarbeid med Distriktspsykiatriske sentre (DPS) Samarbeid med frivillige organisasjoner Samarbeid med spesialisttjenester Kommunen har hovedansvar for å følge opp og koordinere tjenester Psykiatritjenesten i har jevnlige møter med andre faggrupper, hvor det innad i kommunen er lav terskel for formell og uformell kontakt. Før omorganiseringen da kommunen hadde en pleie og omsorgssjef med ansvar for hjemmebasert omsorg, var det jevnlige møter og en hel del uformell kontakt i følge leder for enhet Helse. I og med at kommunen har vært igjennom en omorganisering, hvor det først nå er kommet på plass fagfolk i de forskjellige funksjonene, er det håp om at samme måten å arbeide på kan reetableres, mener leder for enhet Helse. Det er videre fortløpende kontakt med både psykisk helsearbeider i skolehelsetjenesten og med den psykiske helsearbeideren som er underlagt enhet Helse 24. Når det gjelder samarbeid med SPS, så oppleves dette samarbeidet som problematisk fra kommunens side. Det kan henvises ordinært til andre - og tredjelinje tjenester, men det er relativt høy terskel for å få bistand 25. Det finnes ikke noen utadrettet virksomhet fra institusjonen uten at enhet Helse rekvirerer tjenestemottakere som har behov for hjelp. I utgangspunktet jobber enheten etter egen oppfatning, nokså alene. Enheten får kun hjelp i enkelttilfeller og etter ordinær søknad. SPS behandler, skriver ut og prøver å bidra med individuell plan og veiledning i forhold til oppfølging, men det er variabelt hva de får til å bidra med 26. Røsvik bo- og behandlingshjem (RBB), holder til i Sørfold. Dette er en avdeling av SPS og oppleves av kommunen som en grei samarbeidspartner 27. RBB har en litt annen inntaksprofil enn SPS, noe som har gjort det mulig for kommunen å bruke dem som en mellomstasjon. Dette har ført til at «tunge» brukere er holdt utenfor sykehuset. Samarbeidet har kommunen vært veldig fornøyd med Jf. Lov om sosiale tjenester I følge leder for enhet Helse, Jarand Gjestland. 25 I følge leder for enhet Helse, Jarand Gjestland. 26 I følge leder for enhet Helse, Jarand Gjestland. 27 I følge leder for enhet Helse, Jarand Gjestland. 28 I følge leder for enhet Helse, Jarand Gjestland. Salten kommunerevisjon IKS 13

15 og rusteamet ved SPS i Bodø, har ikke fått til et kontinuerlig samarbeid i forhold til Rus i følge leder for miljøtjenesten. Tidligere var det et slikt samarbeid, hvor det da kom en person en gang i måneden og hadde samtaler med tjenestemottakere i kommunen. I følge leder for miljøtjenesten vil det for noen av tjenestemottakerne bli for langt å reise til Bodø for en samtale. Fagansvarlig for rus-/psykisk helsetjeneste i kommunen deltar i Rådet for Salten psykiatrien. Her deltar også representanter fra brukerorganisasjonene Mental helse og Landsforeningen for pårørende til psykisk syke (LPP). Interkommunalt samarbeid mellom Salten-kommunene foregår videre gjennom Regionalt kompetansekontor(rkk), som har tilholdssted i Fauske kommune. RKK arrangerer kurs som ansatte i kommunen deltar på. 2 personer fra kommunen har deltatt i møter om selvmordsproblematikk. Kommunen er med i en gruppe som møtes 2 ganger i året. Det er en todagers samling om våren som Nordlandssykehuset arrangerer, og et dagskurs om høsten som kommunene arrangerer på omgang Vurderinger av samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer Det virker som om det etablerte samarbeidet innad i kommunen fungerer bra. Vi vurderer ut fra tilbakemeldingene at samarbeidet med SPS ikke er tilfredsstillende. Det eksisterer heller ikke noen form for brukermedvirkning overfor SPS. Det er positivt at det er god kontakt med Røsvik bo - og behandlingshjem, hvor det aktivt vurderes om noen tjenestemottakere kan ha utbytte av opphold der. Det er positivt at enhetsleder for helse i kommunen deltar i Rådet for Salten psykiatrien og at representanter fra brukerorganisasjonene Mental helse også deltar i dette rådet. Videre er det også positivt at det er et Interkommunalt samarbeid mellom Salten-kommunene gjennom RKK, og at det gjennom RKK arrangeres kurs som ansatte i kommunen deltar på. Til sist er det positivt at det er kontakt med «Bikuben» i Harstad, som holder kurs innen psykisk helsearbeid. 29 I følge leder for miljøtjenesten Kristin Bjånes Salten kommunerevisjon IKS 14

16 6. KONKLUSJONER Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et tjenestetilbud innenfor psykisk helse, som er i tråd med lovverket og de føringer som ligger i den nasjonale opptrappingsplanen. I forhold til de tre problemstillingene har vi følgende konklusjoner: 1. Har kommunen et tjenestetilbud innen psykisk helsearbeid som er i tråd med lovverk og statlige føringer? Kommunens forpliktelser har i denne forbindelse blitt gruppert som bolig og hjemmebaserte tjenester og tilbud rettet mot sosiale aktiviteter og fellesskap. Konklusjon for bolig og hjemmebaserte tjenester Det er positivt at de som har behov for bolig får tildelt dette uten noen ventetid. Det er ikke tilfredsstillende at personer med rusproblemer i perioder mangler tilfredsstillende bolig. Det er videre positivt at kommunen har ansatt psykisk helsearbeider, som skal bidra til en utadrettet tjeneste, slik at det skal være lett å ta kontakt med psykiatritjenesten i kommunen ved behov. Ut fra vår vurdering er ikke boligtilbudet tilstrekkelig dimensjonert i forhold til føringer gitt i opptrappingsplanen. Konklusjon for tilbud rettet mot sosiale aktiviteter og fellesskap Det er et tilfredsstillende aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser i kommunen, med aktiviteter på hverdager, i helger og høytider. Det er positivt at miljøtjenesten disponerer leiebil og at kommunen har egen buss som ved behov henter og bringer tjenestemottakere. 2. Ivaretas hensynet til brukermedvirkning? Konklusjon for individuelt tilrettelagte tilbud Det er vårt inntrykk at er godt i gang med å utarbeide rutiner og systemer for etablering av individuelle planer gjennom IP-prosjektet. Det vurderes også som bra, at det eksisterende nettverket rundt den enkelte tjenestemottaker, trekkes inn i arbeidet ved behov, og at det har vært gjennomført en rekke brukerundersøkelser de senere årene. Vi vurderer det også som bra at brukerorganisasjonen Mental Helse er en aktiv samarbeidspartner for tjenesten i kommunen. Etter vår vurdering har etablert brukermedvirkning i tråd med statlige føringer. 3. Hvordan fungerer samarbeidet med andre faggrupper og forvaltningsnivåer? Konklusjon for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer Det er vårt inntrykk at samarbeid innad i kommunen fungerer bra. Samarbeid med SPS oppgis å ikke være tilfredsstillende og bør etter vår oppfatning forbedres. Vi mener det er Salten kommunerevisjon IKS 15

17 positivt for kommunen at det er god kontakt med Røsvik bo- og behandlingshjem. Det er positivt at leder for enhet Helse deltar i Rådet for Saltenpsykiatrien og at brukerorganisasjoner også deltar i rådet for Salten psykiatrien. Videre er det også positivt at det er et Interkommunalt samarbeid mellom Salten-kommunene gjennom RKK, som arrangerer kurs for ansatte i kommunene. Salten kommunerevisjon IKS 16

18 7. ANBEFALINGER Bolig og hjemmebaserte tjenester: - Det bør settes i verk tiltak som sikrer at også tjenestemottakere med rusproblemer får lettere tilgang til bolig. Individuelt tilrettelagte tilbud: - Arbeid med Individuell plan bør implementeres hos den enkelte medarbeider og brukes aktivt. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og -organer: - Det anbefales at det forsøkes å få til et bedre samarbeid med SPS. Salten kommunerevisjon IKS 17

19 8. RÅDMANNENS UTTALELSE Rådmannes kommentar til rapporten fremgår som vedlegg 1, side 20. Vi registrerer rådmannens påpekning av at utfordringen med bolig til personer med rusrelaterte psykiske lidelser, har vært forsøkt løst gjennom leie av bolig i nabokommuner. Det er ellers kommentert i rapporten at kommunen har ledige psykiatriboliger. Rådmannens gir uttrykk for at årsaken til at de ledige psykiatriboligene ikke tas i bruk til personer med både psykiatri og rusrelaterte lidelser, er at det er funnet uheldig å blande disse med personer med psykiske lidelser. Innspillet er tatt inn i rapporten. Vi tar rådmannens innspill om at kommunens organisering av samlet psykiatritjeneste, vil bli evaluert, til orientering. Slik vi ser det endrer ikke rådmannens kommentarer rapportens vurderinger og konklusjoner. Salten kommunerevisjon IKS 18

20 REFERANSELISTE IS-1253/2005 Veileder til forskrift om individuell plan. IS-1332/2005 Veileder til psykisk helsearbeid for voksne i kommunene Rundskriv IS-7/2005. Sosial og helsedirektoratet. NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenesten Styrings- og informasjonshjulet 2006 KOSTRA tall Salten kommunerevisjon IKS 19

21 VEDLEGG 1 Rådmannens uttalelse Rådmannen gir uttrykk for følgende i forhold til rapporten: side 3: For personer med rusrelaterte psykiske lidelser har det vært forsøkt løst dette med leie av bolig i nabokommuner. Vi har ellers ledighet hva gjelder psykiatriboliger. side 7 I forbindelse med utarbeidelse av plan for pleie, rehabilitering og omsorg vil kommunens organisering av samlet psykiatritjeneste bli evaluert. side 8 At psykiatriboligene ikke nyttes til personer med rusrelaterte lidelser skyldes ikke et politisk utsagn, men at en har funnet det uheldig å blande personer med psykiske lidelser med overnevnte gruppe. Har ingen kommentarer forøvrig. Mvh. Torbjørn Winther rådmann Salten kommunerevisjon IKS 20

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Beiarn kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Beiarn kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykiatri April 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden april 2008 april 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Saltdal kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Saltdal kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykiatri Mars 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mai 2008 desember 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Fauske kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykiatri. Fauske kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykiatri Mai 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden juni 2008 mars 2009. Undersøkelsen er utført i henhold

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 22/09 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PSYKIATRI, FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 22/09 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PSYKIATRI, FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9436 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2526 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 101/09 T KOMMUNESTYRE I Dato: 15.12.2009

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I SKI KOMMUNE 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen 5 5.2 Bruk av

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I FROGN KOMMUNE Mars 2006 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 3 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I VESTBY KOMMUNE Mars 2006 INNHOLD: SIDE 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 3 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 5 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 8. juni 2015, kl. 08.00 10:10. Sted Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helsearbeid

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helsearbeid FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helsearbeid Moss kommune 25/5-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I OPPEGÅRD KOMMUNE

FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I OPPEGÅRD KOMMUNE FOLLO DISTRIKTSREVISJON PSYKIATRITILBUDET I OPPEGÅRD KOMMUNE MAI 2006 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 3 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 4. METODE 4 5. ANALYSEN 5 5.1 Kommunens planer for psykiatrisatsingen

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

ET PROSJEKT I FORVALTNINGSREVISJON: Røros kommune

ET PROSJEKT I FORVALTNINGSREVISJON: Røros kommune ET PROSJEKT I FORVALTNINGSREVISJON: Øremerkede midler til utvikling av det psykiske helsearbeidet Røros kommune FORVALTNINGSREVISJON 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550 Os i Østerdalen

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer.

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. INNLEDNING: Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. Historikk: Vadsø kommune har i en del år hatt et prosjekt kalt Arbeid for bedre

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram Åshild Vangen Utviklingsprosjekt Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester Nasjonalt topplederprogram April 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Psykiatrisk senter

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Revideres årlig til 2008

Revideres årlig til 2008 1 Revideres årlig til 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn 1.1. Innledning 1.2. Psykiatritjenesten hvem er det? 1.3. Ansvar og utfordringer for fagområdet 1.4. Om planarbeidet 1.5. Planens innhold 1.

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Gitte Huus, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet 11. OG 12. NOVEMBER 2014 Disposisjon Kort om helsedirektoratet

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Tjenestetilbudet innen psykisk helse i Sigdal kommune

Tjenestetilbudet innen psykisk helse i Sigdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Mars 2010 Mars 2007 Tjenestetilbudet innen psykisk helse i Sigdal kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

Handling eller behandling er det så viktig da?

Handling eller behandling er det så viktig da? Handling eller behandling er det så viktig da? Rusdag 2015 Tysvær, 19. januar 2015 Ja takk! Begge deler! Ole Brumm Petter Dahle, Nestleder Hva er psykisk helse? «Den morgenen du våkner uten å kjenne smerte,

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer