Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN"

Transkript

1 indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen - Nr

2 Vi vil bygga varme inkluderande fellesskap, vinna nye for Jesus, og gjera dei til hans disiplar. Indremisjonssamskipnaden Leiar Svein Bjarne Aase Dagleg leiar Layout: Jan-Ove Fagerheim Trykk: Haugesund Bok og Offset A/S Red.: Svein Bjarne Aase Indremisjonssamskipnaden Postboks 150, 5401 STORD Tlf.: Fax: Postgiro: Bankgiro: Kontortid: Heimeside: E-post: Samskipnadsstyret: Edmund Thormodsæter, formann Halvard Wiik Bjørn Saghaug Birgit M. Hjelmeland Iren Sævik Mæland Kristoffer Tjelle Torunn Tvedt Varamedlemmar: Knut O. Dale Kåre Stautland Anfinn Økland Dagleg leiar: Svein Bjarne Aase Telefon Helgatun 5713 VOSSESTRAND Telefon: Telefax: Bankgiro: Styrar: Solveig Norheim Heimeside: Brandøy 5584 BJOA Telefon: Bankgiro: Husmor: Sigrun Thormodsæter Framnes KVGS 5600 NORHEIMSUND Telefon: Telefax: Bankgiro: Rektor: Harald Voster Heimeside: SunnBok Postboks 23, 5401 Stord Telefon: LA BEDEHUSKULTUREN LEVA! Denne våren har me vore med på ei spanande undersøking som TNS Gallup har utført. Målet med undersøkinga var å bli kjent med kva inntrykk folk flest har av bedehus og indremisjon, og kva omdøme me har. Undersøkinga vart gjort i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. Dei som har svara er eit representativt utval mellom 15 og 87 år. Dette panelet er folk som TNS Gallup har rekruttert og dei representerer eit tverrsnitt av folket. Haakon Korsgaard, seniorrådgjevar i TNS Gallup, seier fylgjande om funna i undersøkinga: Undersøkinga avdekkar at store deler av folket vil bedehusa vel, mange seier også at bedehuset betyr mykje for dei personleg; - Fordi dei er symbol på bygdekulturen. - Fordi ein har gode barndomsminne, og bedehuset er difor ein del av deira historie. - Fordi ein opplever at folk som går der er positive og hyggelege. - Fordi ein opplever at det der vert drive mykje godt arbeid lokalt. - Fordi bedehuset kan vera ein naturleg samlingsstad i bygda. Mange har hatt kontakt med bedehuset i samband med julefestar, barnekor og liknande, og dei har gode opplevingar derfrå. Ei lita, men likevel tydeleg gruppe kunne godt tenkja seg å bli betre kjend med bedehuset og dei som går der. Dei fleste er, uavhengig av eigen bakgrunn og sitt eige forhold til religion, opne for å senda borna sine på bedehuset. Mange er opne for å vera med på bedehuset dersom arrangementet er attraktivt og dei fekk ei personleg innbyding, men over halvparten har aldri fått ei slik innbyding. Store deler av folket forventar at bedehuset si hovudoppgåva er å forkynna Jesus. Dette er dei positive trekka ved undersøkinga, og dei som kan gje oss stort frimod på eigne vegne. Men så er det også slik at mange menneske har negative assosiasjonar når dei høyrer ordet bedehus og indremisjon. Ord som peikefinger, trongsynt, lukka, ekskluderande, fordømmande og liknande kjem høgt opp på lista over negative assosiasjonar, medan positive ord som viktig, livsnær, synleg, inspirerande er langt nede. Dette er sterke signal som me må ta på alvor. Kva er det som gjer at folk tenkjer slik om oss? Kva kan me gjera for å bygga eit positivt omdøme av bedehus og indremisjon? Det som også er svært tankevekkande er at 72% seier at dei kristne dei kjenner ikkje er oppteken med å fortelja om trua si til andre. Og samstundes seier 55% at dei aldri har fått ein personleg invitasjon til bedehuset. Har me vorte for mykje opptekne med indre og ikkje misjon? Eg opplever likevel at denne undersøkinga syner oss at me har store moglegheiter til å nå ut med evangeliet til folket i bygdene våre. Folk vil gjerne vera med dersom dei får ein personleg invitasjon og samliga me inviterer til er attraktiv. Folk vil gjerne at borna skal vera med i det kristne barnearbeidet. Og folk forventar å høyra forkynning om Jesus. Folk flest vil at bedehuskulturen skal leva! Eg meiner me må ha stort frimod på eigne vegne. Me må fortsatt byggja eit godt barne- og ungdomsarbeid. Det er plogspissen ut til folket. Me må ha stort frimod til å invitera folk med på bedehuset. La oss forkynna Kristus og dela trua vår med våre medmenneske. Me har jo den beste bodskapen me kan tenka oss. For så elska Gud verda at han gav Son sin den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. På årsmøte juni på Stord vil me gå nærare inn på undersøkinga i samtalen om arbeidet. Heile undersøkinga er komen i bokform med tittelen; Motstrømsfolket. Ynskjer du denne boka kan du venda deg til Indremisjonskontoret så sender me den til deg for kr. 200,-. Så møtest me på årsmøte for Aksjon 100 nye faste gjevarar Nye gjevarar: spanande og viktige samtalar 66 omkring bedehus og indremisjon. Ynskjer du å gi ei gåve til Indremisjonssamskipnaden, kan du senda den til konto Då går gåva direkte til Samskipnaden. Dersom du ynskjer skattefrådrag på gåva må den sendast til konto og merkast med ditt personnummer og Gåve til Samskipnaden GÅVEBAROMETER: lagsgåver, gåveaksjonar og gjevarteneste pr. 29. februar Hittil Hittil Budsjett

3 Andakt Av Johnn Hardang Radiopastor, P7 Brevet fra Jerusalem Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel... Jer 29,7 Ordene er hentet fra Jer 29, og fra et brev som profeten Jeremia en dag sendte til jødene som var bortført til Babel. I dag er ordene sendt til deg og meg. Brevet som fyller et helt kapittel i profeten Jeremias bok handler om hvordan Guds folk skal oppføre seg i det landet der de nå er bosatt: Du skal være lys og salt, sier Jeremia. Du skal være i verden, men ikke av verden! Hva betyr det konkret? Jo, det står flere ting om dette her i brevet: Det beste du kan gjøre for by og land er å gi deg over til Gud. Ingen trenger å være i tvil om hva Gud ønsker for oss mennesker: - Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Spørsmålet er hva du og jeg har tenkt om Gud? Oppfordringen er i alle fall klar: - Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Du skal innrette ditt liv etter landets lover, uten å gå på akkord med Guds lov. - Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! Ta dere hustruer og få dere sønner og døtre. Bli tallrike der og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til... Slik står det å lese: Følg landets lover, men gjør dem overflødige ved ditt gudfryktige liv. Du skal innrette ditt liv etter Guds Ord, og verken følge tidsånd eller flertallsmeninger. - La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere! Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har! For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. Vi vet hva vi skal gjøre både i børs og katedral: Vi skal lytte til Herrens Ord og gjøre etter det. Du skal be for byen og for landet! - Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel! Et sterkt ord. Og et sterkt løfte. Det er ikke det første som blir nevnt. Men ganske sikkert det viktigste. Når vi arbeider, arbeider vi. Når vi ber, arbeider Gud. Minnegåve etter Lars Olav Eide. Ved gravferda til Lars Olav Eide, Halsnøy, vart det teke opp ei minnegåve til Indremisjonssamskipnaden. I minnegåva er det kome inn kr ,-. Me vil takka for gåva, og lyser fred over Lars Olav Eide sitt gode minne. Indremisjonssamskipnaden SOMMARSTEMNE mai Osterneset bedehus - Vennestemne Talar: Erik Furnes 27. mai Tysnes - Pinsestemne i Onarheim kyrkje Talar: Aksel Ingvard Johannessen 3. juni Sommarmøte i Vines bedehus s.m. Herand Indremisjon Tale og song: Aksel Ingvard Johannessen 3. juni Auklandshamn Talar: Svein Bjarne Aase 24. juni Moster Amfi, Talar: Ragnar Ringvoll Song: Nye Røster og ungdomskoret Respons 12. august Varaldsøy Tale og song: Aksel Ingvard Johannessen 12. august Solheimsdalsstemne Tysnes Talar: Marit A. Røen 19. august Brandøydagen Talar: Erik Furnes og Marit Ådnanes Song: Martha Gjevre Tjelle m.fl. Indremisjonsvenen - Nr

4 Vandring i bedehusland v/ Kåre Steinsund Galleriet Det var nokså vanleg på mange av dei gamle bedehusa med galleri, dvs. eit amfi på loftet, der dei som ikkje hadde mot eller lyst å gå inn i møtesalen kunne lista seg opp. Ikkje alle var så glade for galleriet. Det var visstnok dei som ymta om at det var ein triveleg stad for djevelen der oppe! Det hadde nok sin grunn i at nokon fann det litt greitt å forstyrra samlingane i møtesalen nettopp med base på galleriet. Men det er ikkje tvil om at galleriet hadde sine positive sider. Der var nok mangt eit Guds ord, og mang ei kristen songstrofa som nådde galleriet, og skapte lengsel i hjarta. Svein Bjarne Aase Auklandshamn Indremisjon Styremøte IMS - Stord Årsmøte - Stord Sommarstemne Moster Familieleir Helgatun Brandøydagen Shl.treff Ytre Helgatun Moster Indremisjon Si-reiser Marit Ådnanes Superhelg Helgatun Årsmøte - Stord Sommerleir Brandøy Active-Ten Brandøy Brandøydagen Ragnhild Nesse Årsmøte - Stord Kåre Johan Hamre Vaktmeister Brandøy Årsmøte - Stord Sommarleir Helgatun Brandøydagen Eg er ein av dei som starta på galleriet. Eg hadde ikkje trong for å skapa uro, for varme vitnemål frå nyfrelste kameratar gjorde så sterkt inntrykk at det snart fekk meg ned i fyrste etasje! Ikkje få har slike opplevingar. Så eit sterkt minne frå nokre år seinare. Eg og ein kamerat hadde møteveke i eit bedehus i Sunnhordland. Mykje folk samlast, også unge, og galleriet var til tider fullt. Me song mykje duett me to om kveldane, og ein kveld song me Rundt omkring Jerusalem er det store berge. Ikkje akkurat ein Elvis-låt! På galleriet var mange unge, og me såg at det hende noko underleg der oppe. Reiseruta juni, juli og august Lise Marie Th. Litlabø Årsmøte - Stord Liv Rolfsnes Årsmøte - Stord Minileir Brandøy Evangelisering, Skånevik Brandøydagen I tillegg har Liv oppgåver som områdesekretær Odda/Ullensvang Marit A. Røen Superhelg Helgatun Årsmøte - Stord Sommarleir Helgatun Solheimdalsstemne Brandøydagen Hagavik Indremisjon Aksel Ingvard Johanessen Åsleitestemne Sveio Indremisjon Bømlo Indremisjon Årsmøte - Stord Stemne på Varaldsøy Brandøydagen Sagvåg Indremisjon Ragnhild Nesse sluttar i IMS Johannes Olsen Årsmøte Stord Minileir Brandøy Brandøydagen Toralf Steinsland Årsmøte - Stord Brandøydagen Jens Tveit Bømlo Kvinneforening Årsmøte - Stord Brandøydagen Shl.treff Indre, Helgatun Karl Einar Tvedt Meling Indremisjon Erik Furnes Brandøydagen Moster Indremisjon Kjetil Fyllingen Årsmøte - Stord Etter 5 år i teneste som barne- og ungdomsarbeidar sluttar Ragnhild Nesse i Indremisjonssamskipnaden til sommaren. Ho har lagt ned eit stort arbeid blant born og unge, og me skulle svært gjerne hatt ho med vidare. Når Ragnhild no har kome til at ho vil prøva nye utfordingar, vil vi gjerne få takka varmt for trufast og pliktoppfyllande teneste og godt medarbeidarskap. Me ynskjer Ragnhild alt godt og Guds rike signing vidare! Samstundes vil me be misjonsfolket om å be om at me får ein ny arbeidar inn i tenesta. Ingen laga bråk, men den eine etter den andre tok til tårene. Eg trur me hadde problem med å fullføra songen. Gud var så nær, og tala til lengtande unge. Eg er ikkje heilt sikker på om det var same kvelden, men i alle fall kom det ei jente ned frå galleriet når møtet var slutt, kasta seg ned ved ein stol og bad til Jesus. Eg minnest godt dei første orda: Takk Jesus, for eg er fri! Eit minne i gullglans. Det finst nok galleri på bedehus i dag og, men det er få som fyller stolane der. Me slepp å bli forstyrra på bedehuset, men, men... Halvard Sveen Norheimsund Indremisjon Johnn Hardang Årsmøte - Stord Ola Malvin Lomheim Horneland Indremisjon Ragnar Ringvoll Sommarstemne Moster Amfi Knut Kvamme Årsmøte - Stord Brandøydagen Linda Aase Årsmøte - Stord Gunnhild Olsen Årsmøte - Stord 4 Indremisjonsvenen - Nr

5 STORT SOMMARSTEMNE I MOSTER AMFI Sundag 24. juni kl Sundag 24. juni inviterer Indremisjonssamskipnaden til stort sommarstemne for heile familien I Moster Amfi. Det heile startar med møte kl I år er det Nye Røster frå Åkra og ungdomskoret Respons frå Sunnmøre som står for dei musikalske innslaga. Nye Røster høyrer til i Åkra bedehus og er ei berande kraft i bedehusarbeidet der. Med sin friske song og flotte vitnemål vil dei vera med å setja sitt preg på sommarstemnet. Det same vil ungdomskoret Respons gjera. Dei er nærare 100 ungdommar som er ute på tur. Dirigenten Arild Berstad er kjend for mange. Han har skrive dei fleste songane som koret framfører. Dette blir altså eit sommarstemne med mykje song og musikk. Talar er Ragnar Ringvoll. Han kjem frå Mosby utanfor Kristiansand. Ragnar har i mange år vore politi i Kristiansand, og på fritida har han reist mykje som forkynnar. Han var også ein periode kretssekretær i Sørlandet Indremisjonskrets, og han har vore landsungdomssekretær i Indremisjonsforbundet. Ragnar Ringvoll er ein svært engasjert forkynnar. Han brenn for evangeliet om Jesus Kristus og er glad i menneske. Så er det viktig at også borna kjem på sommarstemne. Dei vert med oss i starten på møte og deretter har dei eigen sundagsskule i Amfisalen. Denne sundagen er det ikkje gudstenester i kyrkjene, men alle samlast i Moster Amfi og ein av prestane vert med og deltek på stemnet. Nye Røster Når møte er slutt er kafeen i Amfiet open. I tilegg vil me kosa oss med grilling og ulike familieaktivitetar utover ettermiddagen, så her er det berre å setja av dagen og gleda seg til eit strålande Sommarstemne i Moster Amfi. Respons Ragnar Ringvoll Latter, smil og glede! Latteren satt laust då glade deltakarar og leiarar frå Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Vindafjord møttes. Brandøytreffet for vaksne psykisk utviklingshemma i mars var fullt av varm kjærleik til Jesus og medmenneske. Kåre Johan Hamre fekk dela Ordet gjennom både tale og teikning. Kjell Saue sørgja for glad song og musikk, medan Marit Lindekleiv og Arnfinn H. Husby fekk vera med å vitna og halda tråden i samlingane. På festkvelden laurdag tok det heilt av med fantastiske innslag frå deltakarar, sketsj, leikar, quiz, song og musikk. Ein deltakar delte eit varmt vitnemål og lokka fram ei tåra hjå fleire av oss. Brandøytreffet er eit flott tilbod som endå fleire i den aktuelle målgruppa kunne gjort seg nytte av. Takk for årets treff, for at me fekk vera med! Arnfinn Brandøy-treffet er eit helgeopphald som er tilrettelagt for vaksne med utviklingshemming. Indremisjonsvenen - Nr

6 Praksisprisen 2012 til Solveig Norheim NM hotels NM-hotels var samla til årsmøte på Helgatun april. Festmiddagen vart ei stor oppleving. Då vart det kunngjort at NM-hotel sin praksispris for 2012 skulle gå til Solveig Norheim. Dagleg leiar i IMS, Svein Bjarne Aase fekk overrekka prisen der det står: Praksisprisen 2012 tildeles Solveig Norheim fordi hun med sin holdning og innsats har medvirket til å høyne Helgatuns konkurranseevne og attraktivitet i mer enn 32 år. Solveig er en helt unik person som også har betydd mye for NM-hotels. Me i Indremisjonssamskipnaden vil gratulera hjarteleg med prisen. Solveig legg ned eit enormt stort arbeid på Helgatun, langt utover det me kan forventa. Ho står på tidleg og seint saman med staben sin, til stor glede for alle gjester som kjem innom. Me gler oss saman med deg, Solveig, og ynskjer hjarteleg tillukke! Glimt frå Osterneset kvinneforening sin årlege basar! Om det var kvinneforeningen sine medlemmer eller talaren som var mest spent på om det ville koma folk på basaren denne flotte vårdagen skal vera usagt. Gleda var i alle høve stor då klokka var og alle stolar var fullsatte. Her var det tydeleg at folk hadde gledd seg til den årvisse basaren. Gode tradisjonar skal ein ta vare på. Det syner seg gong etter gong. Bedehuset var flott pynta med langbord og påskeliljer på borda. Og mellom liljene stod det kaffikoppar. Dette lova godt med tanke på kvelden. Det var tydeleg at her skulle det vera servering av den gode sorten. Guro Tveit opna basaren med å ynskja velkommen før det vart fellessong. Deretter song Kjerstin Stokken to flotte songar for oss. Ho hadde dottera Malin til å hjelpa seg på den eine songen, og det var bra. For dette var ein ny og fin palmesundagssong så her trong me hjelp for å læra, og etterkvart fekk heile forsamlingen vera med å syngja. Andakten må vera med når det er basar på bedehuset. Det var Svein Bjarne Aase som tala om å vera i Guds gode plan med livet sitt. Alle fulgte med, både liten og stor. Då Kjerstin igjen hadde songe to fine songar var det tid for fyrste åresal. I kveld var potemaniane lette å opna såg det ut for. Årar vart selde som varmt kveitebrød, til liks med lodda i loddbøkene og lynlotteriet. Og før me visste ordet av det var Harald Johan Sandvik klar på talarstolen for å trekkja, og ei fin rekkje med born stod oppstilt for å springa rundt med gevinstar. Nokon var meir heldige enn andre og vann både to og fire gonger, medan andre venta i spaning på neste åresal i von om at det skulle føre meir vinnarlukke med seg. Men no var det matservering. Dravle, smørbrød, lappar, kringle m.m. stod på menyen. Ekte gamaldags bedehusmat. Ja, dette skal eg seia smaka godt og drøsen gjekk som ei susing gjennom heile rommet. Ein kunne formeleg høyra trivnaden på lyden. I matpausen var det også høve til å tippa kor mykje snop det var i eit glas, og ta meir lodd i loddboka. Så var det tid for andre åresal, trekking og utdeling av gevinstar. Trekking av lynlotteri og hovudgevistar på loddboka. Alt leia med stødig hand av Anbjørg Sandvik, Guro Tveit og Harald Johan Sandvik. Og spaninga var kanskje ekstra stor då det skulle lesast opp kven som hadde tippa rett på snopet i glast. Til sist vart alle takka hjarteleg for dei kom og støtta misjonen på basaren også dette året og me song den kjende påskesongen som minnar oss så sterkt om påskebodskapen: Deg være ære, Herre over dødens makt. 6 Indremisjonsvenen - Nr

7 100-års jubileum Vines Det vart ein strålande fin sundag 26. februar då Lothe og Alvsåker Indremisjon, som eig bedehuset på Vines, feira 100 år! Veka framføre var reint ufyseleg med snø, slaps og regn. Me var mange som bad til Han som styrer og rår, så laurdag og sundag kom med strålande sol og turre vegar! Festen vart opna med at Vidar Råen spelte trompetsolo frå galleriet, Lov Jesu namn og herredom. Olaug Alvsaker leia festen og takka for det fine lovsongskvadet og minna om at me har all grunn til å syngja lovsong, me som har hatt eit Guds-hus i grendene våre i 100 år! Me takkar Gud, og me takkar folket i bygdene her som har gjort dette muleg. Jakob T. Alvsåker har skrive soga om Betania, som bedehuset heiter. Denne går frå starten i 1880-åra og fram til i dag. Denne vart det lese frå fleire gonger i løpet av festen. Liv Rolfsnes hadde opningsord og Jondal Grendakor m/dirigent Anne Karin Stormyr gledde oss med vakker song fleire gonger. Svein Bjarne Aase heldt ein god tale og han minna oss om for ein stor Gud me har. Det var framifrå god allsong og det gamle orgelet som bedehuset kjøpte i 1929 lydde godt. Organist var Steinar Alvsaker. Det vert teke opp kollekt og det kom inn kr ,-. Før me gjekk ned i matsalen vart referat frå vigslingshøgtida lesen, den fann stad 7. januar Matsalen var fint pynta til jubileumsmåltidet som bestod av betasuppe, kaffi og kaker. Her var det helsingar frå Lothe Bygdekvinnelag v/ Else Lothe og Vines barneskule v/ Turid Nesheim. Ho fortalte at: I mange år har det vore tradisjon at når me er ferdige med juletreet i skulen før juleferien, ber alle elevane juletreet bort til bedehuset. Der ventar Olaug med ei kosestund med juleknask, frukt og kaker, dei får til og med knekkja nøtter. Me syng og så fortel Olaug til oss. Det kom fleire teikningar frå Vingborna også. Gjennom 100 år er det mangt og mykje som kunne vore nemnt, men at ein alltid har måtta kjempa for økonomien er ikkje å leggja skjul på. Ein dag låg det ein konvolutt i postkassa med adresse til bedehuset v/ Olaug A. Der var det kr ,- pluss eit maskinskrive brev. Gjevaren ville vera anonym, men ynskte på denne måten å vera med. Jakob O. Alvsåker sletta gjeld på kr ,-. Ei kvinne tok initiativ til å laga bunadsdokker og lodda ut. Dette gav kr ,- til høgtalaranlegg. Jakob T. Alvsåker som i mange år var formann og bar det kristne arbeidet her, sende ei skriftleg helsing, denne las Valter Osmo opp. Gudrun Alvsaker, snart 95 år har vore formann ein periode og ho avla eit fint vitnemål at livet er Jesus, Han åleine. Takk til alle som kom. Sokneprest Skeie lyste velsigninga til slutt og me song, Med Jesus vil eg fara! Historiske fakta 1880 åra: Bygdene Hesthamar og Alvsåker har kontakt med Indremisjonssamskipnaden 1882: Gitt kr. 9,16 i gåve til Samskipnaden Rundt 1910: Sterkt ynskje om eige hus og meir organisert lagsarbeid 1. februar 1911: 51 personar hadde gjeve lovnad om kr til bygging av bedehus 5. februar 1911: Bestyrelsen vart stifta 12. februar 1911: Starta tingingar om grunn til bedehuset 20. mars 1911: Møte der det vart bestemt at Byggeforetagendet nu settes i gang 28. april 1911: Signert kontrakt med Ole Olsen om bygging av huset Oktober 1911: Huset vert overlevert 7. januar 1912: Innvielsesfest for huset. Huset hadde ein samla byggekostnad på ca. kr ,- 1917: Huset er nedbetalt 1922: Huset har fått innlagt straum 1927: Orgel vert innkjøpt. Dette er i bruk fortsatt 1931/32: Kjøkenet vart renovert 1944: Namnet vart endra til Lothe og Alvsåker Indremisjon 1950-åra: Nokre større vedlikehald 1967: Bedehuset fekk innlagt vatn 1969: Tilbygg med sanitæravdeling og betre hovudinngang 1973: Utbygging og modernisering av kjøkken 1979/80: Innvendig trapp til kjellaren 1983: Matsalen var ferdig Indremisjonsvenen - Nr

8 8 Indremisjonsvenen - Nr

9 Liv Kari Eskeland Ordførar i Stord Kjære årsmøte Det er med entusiasme og stor glede me her i Sunnhordland og i Stord ynskjer dykk velkomen til årsmøte i Indremisjonssamskipnaden tredje helga i juni. Me skal gjera vårt beste for å kle øya i si flottaste sumardrakt, slik at de får ei minneverdig helg på alle vis. Det er alltid ei glede å ønskje tilreisande velkomen til denne flotte øya vår, og me set stor pris på at de vel å leggja årsmøtet til Stord. Med sine lange tradisjonar for indremisjonsarbeidet i Sunnhordland, frå oppstarten og fram til i dag, har indremisjonen fått eit godt fotfeste i regionen vår, og er eit godt bidrag til lags- og organisasjonsarbeidet som er ein svært viktig del av det samfunnsansvaret som vert lagt på det frivillige arbeidet. Utan det engasjementet og den innsatsen som vert lagt ned av alle frivillige, hadde me vore eit fattigare samfunn. Spesielt tenkjer eg her på arbeidet som vert gjort for våre born og unge. Eg vil difor også nytte høve til å rette ei stor takk for den innsatsen kvar enkelt av dykk legg ned til beste for lokalsamfunna de alle er gode representantar for, og vonar helga på Stord gjev energi og motivasjon til å halda fram i den viktige jobben de utfører. Edmund Thormodsæter Formann Er det vanskeleg å bli frelst? Denne teksten handlar om Jesus og den rike mannen. Mark 10, Her møter me ein mann som kjem springande til Jesus med det viktigaste spørsmålet i livet. Kva skal eg gjera for å arva evig liv? Kanskje møter Jesus han på ein underleg måte? Er det ikkje slik at me skal koma som me er? Frelsa er ferdig og me skal ingen ting gjera, alt er av nåde. Men Jesus seier korleis han skal leva og reknar opp boda til han. Den rike mannen hadde nok levd eit fint liv slik han vurderte det. Alt dette har eg halde sidan eg var ung, svara han. Då sa Jesus: Ein ting manglar du, gå bort og sel alt du eig og gje pengane til dei fattige, då skal du få ein skatt i himmelen, kom så og følg meg. Dette blei for stort krav for den rike mannen, det gjekk ein skugge over andletet hans og han gjekk sorgtung bort, for han eigde mykje. Læresveinane undra seg på det Jesus hadde sagt og spurde: Kven kan då bli frelst? Jesus svara: for menneske er det umogeleg men alt er mogeleg for Gud. Denne forteljinga står kanskje i motsetning til andre forteljingar der Jesus møter folk utan å setja noko krav, men Jesus såg kor han hadde hjarta sitt. Mesteparten av folk rundt oss er vel ikkje spesielt rike og Jesus meiner ikkje her at det er galt å eiga mykje. Men har denne velstanden me har her i landet hindra folk i å søkja Gud? Og er me som trur meir opptekne med det me eig enn å søkja det kristne fellesskapet og vera menneskefiskarar? Matt 6,21: for der skatten din er der vil og hjarta ditt vera. Matt 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferd så skal de få alt det andre i tillegg. Velkomen til Årsmøtet! Det er ei glede å ynskja velkommen til sommarens storsamling og årsmøte på Stord juni. Sidan 2. pinsedag 1864 har misjonsfolket i IMS vore samla om same bodskapen, den som har lydd klart og reint. Det har vore variert oppslutnad, men Herren har velsigna arbeidet og me kan gle oss over rikt arbeid både på leirplassane og i bygdene. Vårt hovudmål er at folk må bli frelst, bevart i trua og satt i brann for Jesus. Me trur at desse dagane kan vera til oppmuntring for den enkelte, der me kan sjå at me står i ein stor samanheng. Hebr 10, Ver i bøn for samlingane og vel møtt i Jesu namn. Indremisjonsvenen - Nr

10 SOMMARENS STORS ÅRSMØTE I STORD IDRETTSPARK, VIKAHAU Fredag 15. juni: Kl Registrering og innkvartering Terje Forsberg Kl Sommarkveld med Terje Forsberg Aldri for sent å bli et lykkelig barn Praise Him, husorkester m.fl. Sal av kaffi og kaker, pølser og brus etter møtet Laurdag 16. juni: Kl Registrering og innkvartering Kl Opning av Årsmøte Helsingar av ordførar og formann Bibeltime v/johnn Hardang Kongens ærend har hast Song: Lovsongsbrørne Arne Opsahl-Engen Sundag 17. juni: Kl Bønesamling i Auditoriet i Idrettshallen Kl Forhandlingsmøte i Auditoriet Stord ungdomsskule Kl Festmøte/gudsteneste Opningshelsing av prostiprest Egil Larsen Eige barnemøte i auditoriet Tale av Johnn Hardang - Kongens budbærere Song av Sunnhordlandsmusikken og Bless Misjonsoffer - Presentasjon og bøn for styret Nattverd Kl IMS på Torget m/ Jarle Waldemar m.fl. Kl Middag i Idrettshallen Kl Middag i Idrettshallen Kl Storfamiliesamling Familieandakt av Arne Opsahl-Engen Song av IMS Tweens-kor og Sunnhordlandsmusikken Markering Framnes 100 år i IMS Misjonsoffer til Framnes/Helgatun/Brandøy Kl Barnas sommarfest Kl Vennekampen - Samling for born i skulealder (også for dei som byrjar på skulen til hausten) Kl Forhandlingsmøte held fram Kl Familiesamling m/jarle Waldemar og borna frå Vennekampen ndssunnhordla musikken Kl Kveldsmat i Idrettshallen Kl Stormøte Tale av Johnn Hardang Se, din konge kommer til deg Bless Song av Bless - Husorkester Presentasjon av arbeidarane - Misjonsoffer Sal av kaffi og kaker, pølser og brus etter møtet Kl Road trip til Horneland bedehus for ungdom Grilling og overnatting på bedehuset For meir info og påmelding: rørne Lovsongsb Indremisjonssamskipnaden, tlf eller påmeldingsskjema: www. indremisjonen.no Praise Him

11 SAMLING UGANE JUNI Kkoonnggeenes Johnn Hardang

12 INNMELDINGSSKJEMA ÅRSMØTE I INDREMISJONSSAMSKIPNADEN Stord JUNI NAMN VAKSNE BORN ALDER UTSENDING (set x) MÅLTID (set x for dei måltida de ynskjer) Born mellom 4 og 18 år, halv pris Maks familiepris middag laurdag kr. 350,- Maks familiepris middag søndag kr. 300,- Middag laurdag kr. 130,- Kvelds laurdag kr. 80,- Middag søndag kr. 120,- Eg/vi ynskjer privat innkvartering (set kryss om du ynskjer privat innkvartering) ADRESSE TELEFON NAMN BORN ALDER BARNE- OG UNGDOMSOPPLEGG (set x for val) Kongebarna Under skulealder Vennegjengen For dei som skal byrja i 1. klasse til og med ferdig med 7. klasse Ungdomsopplegg 8. klasse og eldre laurdag søndag inkl. mat og overnatting kr. 250,- Vennekampen m/ Jarle Waldemar laurdag kl inkl. mat og T-shirt kr. 120,- FOR UTSENDINGAR: Utsendingar betaler ei årsmøteavgift på kr. 150,- til å dekkja felleskostnader. FOREININGA/LAGET SITT NAMN NAMN PÅ UTSENDING Påmelding innan 05. juni! Husk at alle må melda seg på til enkeltmåltid sjølv om ein ikkje er utsending! Gjeld måltid både laurdag og sundag! Overnattingsstader som kan nyttast i høve Indremisjonssamskipnaden sitt årsmøte Almås Hotell - Tlf e-post: Ca. 400 m til stemneområdet. Kr. 690,- pr natt for enkeltrom. Kr. 880,- pr natt for dobbeltrom. Ekstraseng barn under 12 år kr. 90,-. Ekstraseng barn over 12 år kr. 200,-. Alle prisar inkl. frukost og gratis kvelds til våre gjester. Ved booking er det viktig å merka den med IMS årsmøte 2012 Grand Hotell - Tlf Ca. 3-4 min. å køyra til stemneområdet. Kr. 645,- pr natt for enkeltrom. Kr. 495,- pr natt pr person i dobbeltrom. Kr. 395,- pr. person i 3-4 mannsrom. Alle prisar inkl. frukost. Leirvik Gjestehamn Kr. 210,- pr døgn opp til 35 fot. Kr. 315,- pr døgn over 35 fot. Tilgong til serviceanlegg, renovasjon og straum/vatn i prisen. Stord Hotell - Tlf e-post: Ca. 300 m til stemneområdet. Kr. 795,- pr natt for enkeltrom. Kr. 895,- pr natt for dobbeltrom. Kr. 200,- pr natt i tillegg for Superior rom. Alle prisar inkl. frukost, gratis trådlaust internett, kaffi/te i lobbybaren og tilgang til svømmebasseng, sauna og solarium. Ved bestilling, mrk. med Indremisjonen sitt årsmøte. 12 Indremisjonsvenen - Nr

13 Sakliste til forhandlingsmøte, årsmøte Konstituering a) Val av møtedirigent og varadirigent b) Val av to til å føra møteboka c) Val av to til å signera møteboka 2. Årsmeldingar a) Indremisjonssamskipnaden b) Barne- og ungdomsavdelinga (Meldingane frå Brandøy, Framnes og Helgatun vert teken til orientering) 3. Rekneskap a) Indremisjonssamskipnaden b) Brandøy c) Framnes Eigedom (Rekneskapen for Helgatun vert teken til orientering) 4. Korte rapportar/innlegg a) Framnes KVS b) Brandøy c) Helgatun 5. Val a) Formann for 1 år b) 3 styremedlemmer for 2 år c) 3 vararepresentantar for 1 år d) Val- og fullmaktsnemnd e) Val av revisor f) Val av 3 medlemer til BUR for 2 år g) Val av 4 vararepr. til BUR for 1 år 6. Samtale om arbeidet på Stord juni Bubil/campingvogn ved stemnestaden på Vikahaugane Kr. 100,- pr. døgn + straum kr. 30,- Det vert laga til oppstillingsplass for bubilar og campingvogner ved Idrettshallen på Vikahaugane. Det er dette som er stemneområdet vårt i år. Det vert tilgong til toalett og dusj i idrettshallen i opningstida. Framlegg frå valog fullmaktsnemnda Formannskandidatar: 1. Edmund Thormodsæter, Sæbøvik 2. Halvard Wiik, Fitjar Styremedlemer: 1. Kåre Stautland, Finnås 2. Torunn Tvedt, Ølensvåg 3. Hans Arne Børsheim, Strandebarm 4. Anfinn Økland, Auklandshamn 5. Marit Lindekleiv, Husnes 6. Knut O. Dale, Odda Varamedlemer: Dei som ikkje vert vald til styret 4. Anne Marie Solsvik, Norheimsund 5. Mariann Milje, Stord 6. Magne Hauge Skartveit, Tysnes Frå tidlegare sit desse eitt år til: Halvard Wiik f. 1949, Fitjar Birgit M. Hjelmeland, f. 1957, Dimmelsvik Kristoffer Tjelle, f. 1954, Skånevik Presentasjon av formannskandidatar Edmund Thormodsæter Fødd 1952, Halsnøy. Entreprenør. Tidlegare formann i Tofte indremisjon. Har òg vore med i barnearbeidet i bedehuset Zoar i mange år. Tidlegare varamedlem til Samskipnadsstyret, no formann. Halvard Wiik Fødd 1949, Fitjar. Arbeidar i administrasjonen i Fitjar kommune. 8 år i styret i Fitjar Indremisjon, av dette 4 år som formann. Søndagsskulemedarbeidar ca. 10 år. Nestformann i Samskipnadsstyret. Indremisjonsvenen - Nr

14 Presentasjon av kandidatar til styrevalet Kåre Stautland Fødd 1954, Bremnes. Bussjåfør. Aktivt med i arbeidet i Gilje og Thormodsæter indremisjon. Har tidlegare vore med i søndagsskulen og 8 år i soknerådet. Er varamedlem til Samskipnadsstyret. Torunn Tvedt Fødd 1951, Ølensvåg. Sykepleier. Har tidligere vore med i Brandøystyret, vore leiar på søndagskule, yngstes, aktiv i indremisjonskvinneforening. Styremedlem til Samskipnadsstyret. Hans Arne Børsheim Fødd 1967, Strandebarm. Distriktssjef i Posten. Leiar i Børsheim Indremisjon. Tidlegare leiar i Strandebarm Sokneråd. Diverse deltaking i mange ulike samanhengar i kristen regi, deriblandt innan song og musikk. Elles aktiv også i anna friviljugt arbeid. Tidlegare medlem av heradstyre og formannskap i Kvam. Anfinn Økland Fødd 1948, Auklandshamn. Ingeniør. Jobbar innan olje og gass. Ansatt ved Aibel Haugesund. Tidlegare medlem av Brandøystyret. Var i ein 10 års periode leiar av styret i ungdomsklubben ved Auklandshamn bedehus. No styremedlem i bedehusstyret og med i yngresarbeidet. Leiar av Sveio kyrkjelege fellesråd. Har i eindel periodar vore ein av Krf sine representantar til kommunestyret. I denne perioden medlem av formannskapet og hovudutval teknisk\ næring Er leiar av Sveio Krf. 14 Anne Marie Solsvik Født 1955, Norheimsund. Husøkonom og hjelpepleiar. Har vore tilsett som Internatleiar på Framnes kr.vgs dei siste 15 åra. Har vore tilsett på Helgatun i 7 år. Vore aktiv i Samnanger Indremisjon. Vore dei tilsette sin repr. i styret for Framnes i fleire år. Er med i Decor-gruppa for Storsamlinga i Norheimsund Indremisjon. Marit Lindekeleiv Fødd 1953, Husnes. Utdanna førskulelærar, arbeider no som organist. Aktiv i Indremisjonsarbeidet. Har tidlegare vore varamedlem og seinare fast medlem av Samskipnadsstyret. Varamedlemskandidatar: Mariann Milje Fødd 1958, Stord. Har vore med i styret for Stord Indremisjon i fleire periodar. Har vore med som leiar for barnekoret Levande Lys. Leiar for Fredagsklubben for born frå klassse. Leiar for cellegrupper for ungdom. Jobbar i dag 50% på SunnBok. Indremisjonsvenen - Nr Knut O. Dale Fødd 1951, Odda. Lærar i den vidaregåande skulen i 32 år. Medlem i Samskipnadsstyret i 4 år, varamedlem i 3 år. Møtt fast som varamedlem i Helgatunstyret sidan Medlem i styret for Odda bedehus, kasserar i 13 år og formann dei siste 7 åra. Formann i Odda Indremisjon frå 2011, og styremedlem i nærare 10 år. Leiar i Odda sokneråd i 5 år. Meddommar i Tingretten. Magne Hauge Skartveit Fødd 1947, Tysnes. Allmennlege i Tysnes sidan mndr. vikarlege for Normisjon i Bangladesh. Vore aktiv i Tysnes Bedehuslag, fleire år i styret. Vore med i krinsstyret for Santalmisjonen (Normisjon) og i områdestyret for Normisjon i Sunnhordland. Kommunestyremedlem på Tysnes i 12 år. Er no med i styret i Tysnes Støtteforening for indremisjonen.

15 Presentasjon av kandidatar til BUR (Barne- og UngdomsRådet) Olaug Fagerheim Fødd 1972, Utåker. Ped.leiar i barnehage. Leiar i Kvardagsskulen for Sandvoll og Utåker. Har vore leiar i barnekor på Husnes. 20 % kyrkjelydspedagog ved Husnes kyrkjekontor. Leirleiar. Olav Grimstad Fødd 1995, Sagvåg. Skuleelev 1. året TIP Rubbestadneset. Styremedlem Leirvik IUF. Vikar kyrkjetenar Nysæter kyrkje. Solveig Høyland Fødd 1996, Stord. Skulelev, 10. klasse Stord ungdomsskule. Styremedlem UKS, Leirvik. Med i Pit-Stop komitéen. Leirleiar. Jakob Saghaug Fødd 1994, Stord. Skuleelev, 2. året idrettsfag, Stord vid. skule. Formann i UKS Leirvik. Leiar Junior Ving Leirvik. Med i Pit-Stop komitéen. Leirleiar. Stiller kun til varavalet: Frode Solås Fødd 1972, Moster. Elektrikar. Medleiar i Moster Ving. Har vore styremedlem i Moster Indremisjon og medleiar Aktiv, pluss konfirmantgruppe. Leirleiar. Silje Hallaråker Fødd 1993, Bremnes. Skuleelev, allmenn påbygg Sygna Vgs. Med i Pit-Stop komitéen. Var 1. vara til BUR 2010/2011. Har vore medleiar i KRIK Bømlo, Meling barnekor og U-Alpha Laurhammer. Leirleiar. Audun Vedøy Fødd 1981, Fitjar. Tilsett v/kvernenes båtbyggeri. Medlem i BUR , pluss vara 2009/2010. Medleiar i tirsdagsklubben, Øvrebygda. Har vore gruppeleiar i Klubben og styremedlem i Fitjar IUF. Leirleiar. Gunn Mæland Fødd 1985, Håvik (Moster). Radiograf Haugesund sjukehus. Aktiv i KRIK Bømlo og Røde Kors Bømlo. Har vore med i Gilje- og Thormodsæter Indremisjon, søndagsskulen Gilje og Acta Hordaland Leirleiar. Desse er no med i BUR og sit eitt år til: Morten Habbestad, fødd 1993, Urangsvåg Per Gunnar Nordbø, fødd 1984, Halsnøy Det skal veljast inn tre medlemer og fire varamedlemmer til BUR. (har bedt om fritak siste året. Det vert difor vald inn ein ekstra varamann) Indremisjonsvenen - Nr

16 Årsmelding 2011 Me ser attende på det 148. arbeidsåret i Indremisjonssamskipnaden med glede og takk. Glede når me tenkjer på alle dei trufaste medarbeidarar rundt i lag og foreiningar som står med i tenesta for evangeliet år etter år. Og takksemd for alle dei gode og rike samlingar me har fått vore med på gjennom året. Dei store høgdepunkta har nok vore Sommarens Storsamling - årsmøte i Ølen og Haustmøte på Stord. Det er viktig å halda oppe stormøta. Dei gjev inspirasjon til vidare teneste i Guds rike. Her ser me at me sanneleg er ein stor familie i Indremisjonssamskipnaden. Når me ser framover står me overfor store utfordringar. Utviklinga i landet vårt har ført til at det er ein stor del av folket som ikkje får kjennskap til Jesus Kristus og Bibelen sin gode bodskap om frelse og evig liv. I spørjeundersøkinga om bedehuset og indremisjonen som TNS Gallup har utført går det fram at 57% av folket ville gå på eit bedehus dersom dei fekk ei personleg innbyding. Dette bør utfordrar oss som indremisjonsbevegelse. Behovet for å driva eit godt barneog ungdomsarbeid i bygdene er større enn nokon gong. Bedehuset som åndeleg heim og misjonsstasjon har ein svært viktig plass å fylla i by og bygd, og me må løfta indremisjonsarbeidet høgt. Kallet til frelse og kallet til teneste må lyda klart. Fleire stader er det vanskeleg å få rekruttert nye leiarar til styre og lag. Det syner seg at det er ferre som vil ta på seg leiaransvar og prioritera å setja av tid til misjonsarbeid. Bibelen løftar dette fram for oss i Matt 9, Då sa han til læresveinane: Grøda er stor, men arbeidsfolka er få. Be då han som er herre over grøda, at han må senda ut arbeidsfolk til å hausta inn grøda si. La oss saman be om ein leiarvekking i bygdene våre. Vår målsetjing står fast. Me vil nå folket i Sunnhordland, Hardanger og Voss med Guds ord, og då særleg den oppveksande slekt, fordi kvar ny generasjon må vinnast for Kristus. MØTEVERKSEMDA Forkynninga av Guds ord har vore det sentrale i arbeidet heilt sidan starten i I 2011 har me lagt opp til møteveker, bibelhelger, songog musikkmøte, sundagsmøte, bibeltimar, familiemøte, barnemøte m.m. Me ynskjer å halda oppe og styrkja møteverksemda i bygdene våre og gler oss over at mange foreiningar og kontaktpersonar framleis spør etter forkynnarar. Når me ser på reiserutene har me dette året klart å auka møteaktiviteten i bygdene, og ynskjer å halda fram med det. Så går me frimodig på løftet om at Guds ord aldri skal venda tomt tilbake. Difor står me saman med alle foreiningane i felles teneste for å så Guds ord til folket i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Dette året har me sendt ut 73 forkynnarar. Nokre har eit og anna møte, medan andre har mange. Totalt har me hatt om lag 1200 møte FOREININGANE Det er dei lokale foreiningane som er grunnelementet i vårt indremisjonsarbeid. Det er på lokalplanet evangeliet skal få slå rot i den enkelte. På den måten veks Guds rike fram i bygdene våre. Frå IMS si side vil me så langt me maktar, vera til støtte og hjelp for det lokale arbeidet. Difor er det viktig at me opprettheld ein nær og god kontakt. Me vil stå saman om forkynnartenesta, leirarbeidet, skipa til fellesmøte, leiarsamlingar, haustmøte, vintermøte, senda ungdom til Framnes KVGS m.m. Ikkje minst er det viktig at me held oppe eit sterkt og godt barne- og ungdomsarbeid. Skal den oppveksande slekt bli nådd med evangeliet må me setja alt me kan inn på å styrkja det lokale arbeidet. Når me borna, når me foreldra og på denne måten får bedehusarbeidet ein sentral posisjon i bygda. Der det ligg til rette, ynskjer me å skipa nye foreiningar og lag nettopp for å nå folket med Guds ord. Det kjem signal om at fleire sokneråd ynskjer å motivera born i ulike aldrar til å nytta våre barnelag som ein del av dåpsopplæringsplanen. Dette gjev oss nye moglegheiter til å nå enno fleire born og unge. I IMS er det no: * Indremisjonsforeiningar 65 * Kontaktar 28 * Kvinneforeiningar 16 * Mannsforeiningar 2 * Andre lag og foreiningar 5 Barne og ungdomslag: 21 ungdomslag 30 barnelag 7 småbarnslag (under skulealder) 13 barnekor 2 ungdomskor Til saman er dette 189 lag, dette er ein nedgong på 12 lag siste året. Den store nedgongen kjem av at ein del bedehus, der det ikkje har vore aktivitet dei siste åra, no er teken bort frå listene våre. Dette gjeld for det meste på mindre stader der vi berre har hatt ein kontaktperson, men der er og nokre indremisjonsforeiningar som har gått inn. BEDEHUSA Ved mange av bedehusa våre er det stor aktivitet, både med samlingar for barn, unge og vaksne. Dette gler me oss over, og me har stor tru for at bedehuset og misjonsarbeidet har ei viktig framtid i møte med dei nye utfordringane tida i dag gjev oss. Lat oss difor vera optimistiske, stå på, og gle oss over alt det gode og byggjande arbeidet me får vera med i. Det som er ekstra gledeleg dette året er at det er sett i gong bygging av eit nytt, stort bedehus på Moster. Mange unge familiar har gått inn i arbeidet og dei er ivrige pådrivarar for det nye bedehuset. Dette lovar godt for framtida. Så er det slik at nokre stader er det vanskelig å halda oppe eit aktivt og regelmessig foreiningsarbeid. Og då det er kostbart og ressurskrevjande å halda oppe drifta av bedehuset, er det einskilde bygder med få innbyggjarar som finn det mest føremålstenleg å leggja ned arbeidet og selja bedehuset. Dette veit me kan vera ei tung og vanskelig avgjerd for dei som høyrer til i foreininga og har hatt dette som sin åndelege heim. Når ein lokalt finn at det er rett å selja bedehuset, vil IMS freista å hjelpe til slik at ein kan finne best mogeleg løysing for dette og for misjonsarbeidet vidare. 16 Indremisjonsvenen - Nr

17 ARBEIDARANE Nokre av foreiningane våre har tilsett eigne arbeidarar som dei sjølv lønar. Øystese og Norheimsund Indremisjon har hatt barne- og ungdomsarbeidarstilling i 100% fram til august. Frå august har dei hatt forsamlingsarbeidar i 80% og ungdomsarbeidar i 30%. Voss Indremisjon har hatt forsamlingsleiar i 60% stilling og musikkarbeidar i 20% stilling fram til august. Liv Rolfsnes har si teneste som områdesekretær i Odda og Ullensvang, i tillegg til at ho utfører forkynnarteneste i IMS. Daglege leiar i Samskipnaden har i 2011 vore Svein Bjarne Aase i 50% stilling. I tilegg har kontorsekretær Guri Bjørnevik fått nokre fleire oppgåver som tidlegare låg på dagleg leiar. Arbeidarane i 2011 var: Svein Bjarne Aase Dagleg leiar, 50% Guri Bjørnevik Konstituert kontor- og rekneskapsleiar, 80% Kåre Johan Hamre Forkynnar, 100% Marit A. Røen Evangelist, 50% Liv Rolfsnes Områdesekretær, 100% Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungd. sekretær, 80% Ragnhild Nesse Barne- og ungd. arbeidar, 100% Lise Marie Th. Litlabø Barne- og familiearbeidar, 60% fram til 1. aug. deretter 50% Aksel Ingvard Johanessen Forkynnar, 20% Miriam Sakseid T2 student / eittåring fram til 1. juni. Miriam Sakseid Leirarbeidar - sommarteneste 80% 1. juni aug. Gunhild Olsen T2 student / eittåring frå 8. august. Linda Aase T2 student / eittåring frå 8. august. Tilsett av lokalforeiningar: Knut Kvamme Forsamlingsleiar Voss, 60% Hildebjørg Djupvik Song- og musikkansvarleg Voss 20% fram til 1. august. Vidar Sangolt Barne- og ungd.arb. Norheimsund/ Øystese, 100% til august. Vidar Sagolt Forsamlingsarbeidar, 80% frå august. Andreas Sørås Ungdomsarbeidar Norheimsund, 30% Tilsette på Brandøy: Sigrun Thormodsæter Husmor, 100% Anne Gro Dogan Kokk, 100% I tillegg til desse har vi fleire fritidsforkynnarar som utfører ei stor og viktig teneste for misjonen. Dette betyr svært mykje økonomisk. I 2011 var desse ute på møteveker eller einskildmøter: Jens Tveit, Nils M. Rydland, Halvard N. Sveen, Edmund Thormodsæter, Liv Stokken, Marit Dahl Hollund, Tove Iren Notland, Astrid Kjellevold Steinsland, Henning Persson, Ingebrigt Sørfonn, Harald Rydland, Åstrid Aase, Arne Lindekleiv, Eli Kolstad, Mette og Roger Sørensen, Ola Malvin Lomheim, Dagfinn Brandsæter, Dagny Ness, Johannes Kleppa, Astrid og Lars Reinlund, Toralf Steinsland, Klaus Muff, Anbjørg Barane, Trygve Vasvik, Kåre Steinsund og Arne Opsahl-Engen. Frå Indremisjonsforbundet og Bibelskulen Bildøy: Erik Furnes, Jostein Skutlaberg, Roald Evensen, Tor Ingvald Lauvrak, Britt Margon og Arnfinn Norheim, Kjetil Fyllingen, Marta og Edgar Paulsen, Andreas Evensen, Roald Kvam, Erlend Hardang, Edvard Foss, Marit Stokken, Irene Krokeide Alnes, Olav Eikemo, Kenneth Foss, Stine Mari Brynestad, Leiv Nesheim, Edvard Thormodsæter, Karl Johan Hallaråker og IMF-teamet. Frå andre kretsar, organisasjonar og DNK: Aksel Lygre, Torgeir Lauvås, Jørgen Tønnesen, Anfinn Skaaheim, Ole Magnus Olafsrud, Svein Arne Theodorsen og Gunnar Ferstad. I tillegg har mange song- og musikkrefter teke del ved ulike arrangement og på den måten vore med å gjeve inspirasjon og fornying. ARRANGEMENT: Sommarens Storsamling, Årsmøtet i 2011 var i Ølen. Det lokale arbeidet er svært viktig, men misjonsfolket treng òg felles møtestader der ein kan verta inspirert og som kan gje identitet. Årsmøta i IMS har gjennom alle år vore ein slik viktig arena for arbeidet vårt. Lokalkomiteen hadde lagt ned stort arbeid med å tilrettelegga for eit flott arrangement. Orkester, solistar og forsongarar hadde lagt opp ein flott fredagskveld med Minnest du songen. Det var god oppslutnad om dei ulike møta i idrettshallen med opp mot 500 på dei største samlingane. Spesielt gledeleg er det at også unge familiar kjem til samlingane. Sunnhordlandsmusikken stiller trufast med, under leiing av Lars K. Vik og Trygve Eiken. Me har i strategiplanen vår at me skal satsa på familiar også i storsamlingane våre. Dette viser igjen i programmet for årsmøtet. I år hadde me fått 4U saman med Melinda E. Løver til å ha barnegospelfest og familiekonsert. Dei deltok også på storfamiliesamlinga. Dette slo svært godt an og me gledde oss over alle borna og alle dei unge familiane som kom. Hovudtalar dette året var forsamlingseiar Gunnar Ferstad. Han hadde både bibeltime laurdag føremiddag, tale på kveldsmøte laurdag kveld, tale på festmøte sundag føremiddag og storfamiliemøte sundag ettermiddag. Gunnar Ferstad gav mykje i forkynninga si og årsmøte vart såleis eit godt inspirasjonsmøte for misjonsarbeidet me står i. Forhandlingsmøte samla 91 utsendingar. Den lokale arrangementskomiteen i Ølen hadde gjort eit stort førebuingsarbeid slik at ramma omkring møta og den praktiske tilrettelegginga var svært bra. Me er takksame til folket i Ølen for at de tok imot oss og arrangerte årsmøte Haustmøte Haustmøte på Stord oktober vart og i år ei storsamling. Dette året var det Ole Magnus Olafsrud frå Navigatørane som var talar. Han fekk gje mykje gjennom forkynninga og tala om det å vera ein medvandrar. Han utfordra oss sterkt på dei tre B-ane. Open bustad, open brødboks og open bibel. Indremisjonsvenen - Nr

18 Møta fredag kveld og laurdag ettermiddag var på Leirvik bedehus, medan festmøte på laurdag kveld dette året var i Stod kyrkje. Her deltok koret Ictus, husorkester og forsongarar. I tilegg deltok Oscar Jansen og Tore Ljøkjel med fantastisk musikk. For mange vart det ein spesiell god oppleving å høyra det desse to musikarane formidla gjennom si vare og vakre speling. Haustmøte haldt fram på søndag med deltaking i Stord kyrkje og Bremnes kyrkje, og med lokale haustmøtesamlingar på 10 ulike stader søndag ettermiddag og kveld. På desse samlingane var det IMS sine eigne arbeidarar som var talarar. Sommarstemne Sommarstemna har ein lang og rik tradisjon. Sjølv om det er blitt færre slike stemne dei seinare åra, er det likevel god oppslutnad om fleire av samlingane. Mange opplever stemna som inspirerande og verdifulle samlingar, der fleire bygder samlast. I 2011 vart det halde 8 stemner med talar frå IMS. Det var: Eikelandsosen, Venestemne Fitjar, Pinsestemne Tysnes, Herand, Auklandshamn, Solheimsdalen på Tysnes, Moster Amfi og Brandøy. Evangelisering i Skånevik Dette året fekk me vera med på evangelisering i Skånevik under bluesfestivalen. Eit nytt og spanande tiltak som fekk svært god respons. Det var Skånevik Indremisjon som tok initiativ til dette og saman med Liv Rolfsnes frå IMS og Håkon Lindquist frå Friluftsmisjonen OAC- Norway, blei evangeliet delt gjennom personlege samtalar med gjestene på bluesfestivalen. Eit hus i Katinkasvingen blei omgjort til kafeen Katinka brygge, og dette vart basen for evangeliseringa. Her var det mange som var innom for ein kopp kaffi, ei vaffel og ein god samtale. Responsen både frå dei som var med og frå folket i Skånevik var svært positiv. Dette tiltaket har stor verdi og er noko me vil satsa vidare på. Brandøydagen Som tidlegare år samla Brandøydagen i 2011 mykje folk i alle aldrar. Det syner at Brandøy har ein stor plass blant misjonsfolket og det gler me oss over. Evangelistane Klaus Muff og Marit A. Røen var talarar, medan Rejoice, Heidi Rolfsnes og Ragnhild Nesse gledde oss med flott song. Her vart solgt lapskaus, kaffi og kaker, og det var aktivitetar for liten og stor. Me hadde ein flott stemnedag. Damehelg på Brandøy Også i år var det arrangert Damehelg på Brandøy. Ein eigen komité hadde lagt ned eit stort arbeid for å få denne helga i stand. Astrid Kjellevold Steinsland frå Stord var talar, og tema for helga var Manna. Damehelga var fullteikna og det er tydeleg at denne helga treff eit behov hjå dei som kjem. Vårtreff -for oss over 60 på Brandøy Også Vårtreffet vart heilt fullt med venteliste. Dei to siste åra har Vårtreffet vore i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap og det gler me oss over. Det syner seg at me treff eit behov med dette arrangementet. Eit av kveldsmøta var annonsert lokalt som eit ope møte. KM-karane frå Etne deltok med song og det kom mykje folk. Deltakarane på Vårtreffet reiste glade heim, og ser fram til nytt treff neste år. Haustkonferanse på Helgatun Dette året måtte me diverre avlysa haustkonferansen på Helgatun på grunn av liten påmelding. Styret meiner likevel at denne samlinga er svært viktig med tanke på at det er meint som ei leiarsamling for dei som sit i styra våre. På Haustkonferansen ynskjer me å løfta fram aktuelle tema som kan vera til inspirasjon og hjelp for det lokale indremisjonsarbeidet i bygdene. Me ynskjer difor å prøva eit år til for å sjå om responsen kan bli betre då. Av andre arrangement kan nemnast: Brandøytreff -weekendsamling tilrettelagt for vaksne med utviklingshemming. Kvinnehelg på Brandøy. Kvinnehelg på Helgatun. Dette er samlingar som er blitt viktige møtepunkt til inspirasjon og fornying for dei ulike grupper av misjonsfolket, og mange kjem att år etter år. Julemessene Julemessene på Bremnes og på Tysnes er framleis svært viktige for misjonsarbeidet vårt. Dei gjev oss ei stor inntekt som betyr mykje for økonomien. I tillegg er dette ein møtestad som samlar mykje folk utanom dei aktive bedehusfolka. Messene er såleis ein verdfull arena for å nå fleire med Guds ord. Frå julemessene i 2011 kom det kr frå Bremnes og kr frå Tysnes til Indremisjonssamskipnaden sitt misjonsarbeid. FRAMNES, BRANDØY OG HELGATUN Framnes KVGS, Brandøy og Helgatun er svært viktige reiskap i misjonsarbeidet vårt. Her kjem det store grupper av born, unge og vaksne som ein elles ikkje når gjennom det vanlege lags- og foreiningsarbeidet. Her driv me skule, leirar, kurs m.m. i tilegg til at Framnes, Brandøy og Helgatun vert leigt ut til mange lag og grupper. Her når me langt ut med evangeliet, og me veit at dette betyr mykje for svært mange. Syner til eigne årsmeldingar. MEDIA IndremisjonsVenen Bladet er eit svært viktig kontaktorgan ut til misjonsfolket. I 2011 kom bladet ut med 6 nummer og opplagstalet er i underkant av Me ser det som viktig å koma ut med informasjon om det arbeidet me står i og å spreie oppbyggjeleg stoff. IndremisjonsVenen gjev oss ei kontaktflate som er avgjerande for oss. Bladet betyr også mykje for økonomien. Kvart år blir det sendt ut fire brev med giroar til abonnentane. Inntekta frå desse gåveaksjonane er heilt avgjerande for økonomien til IMS. Jan-Ove Fagerheim har ansvar for layout på IndremisjonsVenen. Arbeidarane på indremisjonskontoret samlar og produserer stoffet og Svein Bjarne Aase er redaktør. Radio Samson IMS sin eigen nærradio, Radio Samson, har gjennom heile 2011 sendt radioprogram kvar sundag morgon frå kl til kl Her kan lyttarane få med seg forkynning, song og musikk, reportasjar frå møte og ikkje minst intervju med personar frå området vårt. Me får gode tilbakemeldingar frå misjonsfolket som lyttar til Radio Samson. Radioprogramma vert sendt over radio Sunnhordland sin frekvens. Radio Sunnhordland vert driven av Jær-radiogruppen som har sitt hovudkontor i Sandnes. Våre sendingar vert difor sendt via nettet og lagt inn på ein server i Sandnes, og derfrå vert den send over radio Sunnhordland sin frekvens kvar sundag. På grunn av ein del teknisk svikt hjå Jær-radioen i Sandnes har fleire program falle ut og ikkje kome på lufta. Me har ved fleire høve teke dette opp med både radio Sunnhordland og Jærradiogruppen. Dei siste månadane har det fungert bra, og me vonar det skal fortsetja slik. 18 Indremisjonsvenen - Nr

19 Toralf Steinsland har gjort, og gjer, ein stor jobb for Radio Samson. Det er takka vera hans innsats me har kunna hatt sendingar kvar sundag, og me er svært glade og takksame for den flotte jobben han gjer. Styret for radio Samson er: Svein Bjarne Aase, Halvard Wiik, Tormod Stautland og Dag Myhre. Heimesida www indremisjonen.no På heimesida kan du finna mykje god informasjon om arbeidet i IMS. Her legg vi ut aktuelt stoff, reportasjar og leirinformasjon m.m. Gjennom internett og heimesida er vi og meir tilgjengeleg for publikum, og vi veit at mange nyttar heimesida ved påmelding til leirar. Elles har me linkar til Helgatun, Framnes, og SunnBok. Rolf-Atle Rolfsnes har hatt hovudansvar for å laga sida, han er og Web-redaktør. SunnBok A/S Bokhandelen SunnBok er ein viktig reiskap for Indremisjonsarbeidet. Her får me spreia god kristen litteratur, song og musikk. Hausten 2011 kom den nye bibeloversetjinga til Bibelselskapet ut. Dette merkast på salet i butikken og var med å løfta den totale årsomsetjinga. Rekneskapen syner eit fint overskot på kr ,-. Skal me klara å halda oppe SunnBok er det viktig at misjonsfolket nyttar seg av butikken. Gå gjerne inn på heimsida deira, Der blir du oppdatert på tilboda dei har og kan ringja inn å få tilsendt bøker, cd-ar m.m. Me er svært takksame for den entusiasme og innsats styret og tilsette legg for dagen for å halda oppe ei god drift av SunnBok. Dagleg leiar er Tove Iren Notland og styreleiar er Astrid Kjellevold Steinsland. ØKONOMIEN Misjonsrekneskapen syner eit overskot på kr ,-. Dei ordinære gåveinntektene har auka med kr ,- i høve til Skal me makta å halda oppe det store og viktige misjonsarbeidet me har og møta dei utfordringane som ligg framom oss, er det viktig at me styrkjer økonomien. Me er glade og takksame for alle som trufast støtter arbeidet med gåver. SAMSKIPNADSSTYRET Fram til årsmøte 2011 var styret samansett slik: Edmund Thormodsæter (formann), Halvard Wiik (nestformann), Birgit Mørkve Hjelmeland, Iren S. Mæland, Bjørn Saghaug, Kristoffer Tjelle og Torunn Tvedt. Etter årsmøte 2011 er styret samansett slik: Edmund Thormodsæter (formann) Halvard Wiik (nestformann), Torunn Tvedt, Iren Sævik Mæland, Bjørn Saghaug, Birgit Mørkve Hjelmeland, Kristoffer Tjelle, Knut O. Dale (1.vara), Kåre Stautland (2.vara) og Anfinn Økland (3.vara). Styret har i 2011 hatt: 7 styremøte og handsama 66 saker. Av saker som har vore handsama kan nemnast: Økonomi- og budsjettarbeid, planlegging av større møte og godkjenning av program, generalforsamling for Helgatun, arbeidarsituasjonen, møteverksemda i bygdene, Barne- og ungdomsarbeidet, Sunn- Bok sin situasjon m.m. Og styre har fått orientering om arbeidet på Helgatun, Brandøy, Framnes og SunnBok. Styret har hatt eit møte saman med Helgatunstyret på Helgatun, og eit møte på Framnes saman med rektor og einingsleiarane for Framnes KVGS. TAKK Styret vil retta ei varm takk til alle misjonsvener som trufast støttar opp om arbeidet, både lokalt og det arbeidet som IMS har ansvar for. Takk for forbøn. Takk for pengegåver, dugnadshjelp og elles deltaking ved ulike leirar, møte og samlingar. Takk til alle tilsette som òg i 2011 har utført tenesta på ein så flott og trufast måte. Det gjeld forkynnarane våre, både dei fast tilsette og fritidsforkynnarar. Det gjeld barne- og ungdomsarbeidarane, tilsette på kontoret, tilsette på bedehus, tilsette i område, på Framnes, Helgatun, Brandøy og SunnBok. Guds rike signing i tenesta. Edmund Thormodsæter Formann Halvard Wiik Nestformann Torunn Tvedt Iren Sævik Mæland Bjørn Saghaug Birgit Mørkve Hjelmeland Kristoffer Tjelle Knut O.Dale 1. varamann Svein Bjarne Aase Dagleg leiar GALLUPUNDERSØKING OM BEDEHUSET Vil du vita kva folk har svart på spørmål om bedehuset og indremisjonen. Ta kontakt med Indremisjonskontoret ( ) og få boka tilsendt for kr. 200,- inkl. frakt. Radio SAMSON Sendingar kvar sundag kl DU FINN OSS PÅ RADIO SUNNHORDLAND Stord 104,7 MhZ, Bømlo 107,9 MhZ, Kvinnherad: 106,2 MhZ, Os: 103,7 MhZ Lytt til Radio Samson kvar du enn er i verda! Indremisjonsvenen - Nr

20 Årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 2011 Tilsette: Ragnhild Nesse Barne- og ungdomsarbeidar, 100 % Lise Marie Thuestad Litlabø Barne- og familiearbeidar, 60 % fram til august, 50 % etter det Marit Hårklau Ådnanes Barne- og ungdomssekretær, 80 % Miriam Sakseid T2-student fram til juli, så sommartilsett Gunnhild Olsen T2-student frå august Linda Aase T2-student frå august Andreas Sørås Ungdomsarbeidar Norheimsund og Øystese, 30 % frå august Vidar Sangolt Ungdomsarbeidar Norheimsund og Øystese 100 % fram til august, deretter ungdomsog forsamlingsarbeidar 80 % Lagsarbeidet Ved utgongen av 2011 hadde me 73 barne- og ungdomslag, fordelt slik: 21 ungdomslag 30 barnelag 7 småbarnslag(under skulealder) 13 barnekor 2 ungdomskor IMS er dei lag, foreiningar, forsamlingar og kyrkjelydar som er innmeldte hos oss (Paragraf 1). Det seier noko om kor viktig lagsarbeidet er. Det er de som driv det faste arbeidet rundt i bygdene som er berebjelken i arbeidet vårt, og som står på veke etter veke med å bringa evangeliet ut til dei unge. I 2011 sendte 53 av dei 73 laga inn medlemslister for å få frifondmidlar, og 919 unge har betalt medlemskontingent. Når me tar med laga som ikkje har sendt inn medlemslister, og alle dei unge som ikkje har betalt noko medlemskontingent, skjønar me at gjennom året er det langt over tusen unge som jevnt trør ned dørene på eit bedehus/ forsamlig og får høyra Guds Ord og oppleva eit positivt fellesskap. Frivillige For å nå oftare og lengre ut med lagsbesøk, er me veldig glade for dei frivillige barne- og ungdomsarbeidarane me har. Tilsaman tar dei nærare 30 lagsbesøk/familiesamlingar i året. Det er inspirerande og flott å ha dykk med i medarbeidarstaben: Gunnhild Hystad, Jostein Angeltveit, Kjetil Fyllingen, Merete Solås, Nina Aase Larsen, Norvald Ådnanes, Rannveig Petterteig og Toril Langeland. Leirar leirar 20 leirar 1029 deltakarar 1103 deltakarar 212 leiarverk 228 leiarverk Leir samlar mange unge på leirplassane våre; Brandøy og Helgatun. Svært gledeleg er det at det har vore stor rift om plassane på ungdomsleirane i det siste. Både påskefestivalen og ten-helga på Brandøy vart fullteikna, pluss skiweekenden på Helgatun for 8. kl og oppover. Ten-sommar på Helgatun vart gjennomført med 14 deltakarar. Utruleg flott leir, men den kjem dessverre til å gå ut no, sidan me har slite med påmelding til den dei siste åra. Hausttreffet på Brandøy for 1. vidaregåande og oppover vart avlyst på grunn av få deltakarar. På Helgatun har me i det siste køyrt to leirar i eitt på barneleirane; klasse og klasse under same tak, men med noko ulikt opplegg. Veldig kjekt var det at nettopp denne todelte leiren vart fullteikna med venteliste. Det er lenge sidan me har hatt full barneleir på Helgatun! Leirane for dei yngste deltakarane på Brandøy har også tatt seg noko opp det siste året. Me hadde fullteikna minileir i sommar for kl, og yngsteshelga i haust klasse vart også fullteikna. Leirleiarar Det hadde ikkje blitt leir utan alle dei frivillige som stiller opp som leiarar gong etter gong. Me har spesielt fleire ungdomar som er veldig glade i leirlivet. Her får dei flott leiartrening. På alle leirane ser me det som viktig å ha leiarar av begge kjønn, ulik alder og ulik utrustning. Medan dei unge ofte står i kø for å vera leirleiarar, er det same dessverre ikkje tilfellet når det gjeld dei vaksne. Men likevel ordnar det seg alltid. Nokre vaksne stiller opp på dei leirane eigne born er med på, andre stiller berre rett og slett opp. Flott var det også at to frivillige leirsjefar tok ansvaret for kvar sine leirar, på kort varsel, like før jul. 17. mars gjennomførte me eit leirleiarkurs på Leirvik bedehus. Karen Sofie Aasmyhr underviste, og det var samtale og case frå leirlivet. Forbedarar I ein hektisk leirkvardag, er det flott å ha 64 forbedarar på laget. Kvar leir har 7-10 forbedarar, og den enkelte forbedar får tildelt ein leir per leirsesong dei spesielt skal be for. I forkant av leiren får dei tilsendt deltakarliste, program og anna informasjon. Leirleiarfest 14. januar vart alle leirleiarar for det siste året inviterte til leirleiarfest på Brandøy. Fint dekka bord med festmat, underhaldning og litt mimring er ein del av det heile. Miriam Sakseid og Hans Ivar Guddal hadde intervjuandakt, og Bildøyelevar med lærarane Solveig Algrøy og Geir Dahle bidrog med song og KRIKleikar. Andre arrangement BULK, barne- og ungdomsleiarkonferanse I forlenginga av leirleiarfesten, januar, vart det arrangert leiarkonferanse på Brandøy for lagsleiarar, leirleiarar og andre interesserte. Hartvig Kloster frå Open Air 20 Indremisjonsvenen - Nr

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUST 2017 www.giljebedehus.net www.facebook.com/giljebedehus/ Gilje Bedehus: (Bankgiro: 3495.20.32307) Formann: Helge Mæland 90 98 51 56 helge@ivarstransport.no Utleige /

Detaljer

vilje! VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte i Ølen 24. - 26. juni Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

vilje! VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte i Ølen 24. - 26. juni Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2010 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2011 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte i Ølen 24. - 26. juni Guds gode vilje! Foto: Torleif Staveland 1 Vi vil bygga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016

Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016 Gilje og Thormodsæter Bedehus HAUSTEN 2016 www.giljebedehus.net Gilje Bedehus: (Bankgiro: 3495.20.32307) Formann: Helge Mæland 90 98 51 56 helge@ivarstransport.no Utleige / Kasserar: Ole Bernar Innvær

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

FORSAMLINGSUTVALET 2016 Rapport, forslag til vedtak og vidare arbeid

FORSAMLINGSUTVALET 2016 Rapport, forslag til vedtak og vidare arbeid 2016 Følgjande personar har vore representert i utvalet: Sagvåg Bedehus Leirvik Bedehus Horneland bedehus Kjetil Fyllingen Reidar Brevik Bernt Arild Gjøvåg Dag Ove Fauskanger Terje Bjørnevik Torill Aarvik

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer