nr 21/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 21/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 21/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mindfit app HILDEAMUNDSEN.NO, Hans Finnes gate 29, 7045 TRONDHEIM, Klasse 9 Helseapp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Synkron Media AS, Spelefjellveien 1, 4760 BIRKELAND, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke oppgitt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke oppgitt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; Grafisk trykk; arkitektmodeller; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); aviser; bagasjemerker (av papir); billetter; bladpapir (papirvarer); boblet plastark for emballasje og innpakning; bokbindingsmaterialer; bokser for stempler og segl; bokstaver (trykktyper); bordbrikker av papir; bordservietter av papir; brevpapir; brevark; brosjyrer; bøker; datostempler; dokumentomslag; emballasje for flasker, av kartong eller papir; emballasjepapir; etiketter, ikke av tekstiler; faner av papir; flagg av papir; flygeblad; flaskehylster av kartong eller papir; fotografier (trykte); gjennomslagspapir; grafisk reproduksjoner; håndbøker; innbundne bøker; innpakningspapir; kalendere; kartong; kartotekkort (papirvarer); kasser av kartong eller papir; kataloger; konvolutter; kopibøker (med gjennomslagspapir); kopieringspapir; kort; Kremmerhus av papir; lykkeønskningskort; lysende papir; magasiner (tidsskrifter); notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; papir; papirblokker; papirsmekker; papp; papphylser; pappkartonger; papplater; pergamentpapir; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm (klebende) til innpakningsformål; plastfilm for emballasje; poser for emballasje (av papir eller plast); postkort; regnetabeller; ringpermer; samlemapper; sangbøker; skilt; skilt av papir eller kartong; skolemateriell; skrifttegn (bokstaver og tall); skrin for stempler; skriveblokker; skrivebøker; skrivemapper; skrivepapirvarer; søppelposer (av papir eller plast); tegneblokker; tidsskrifter; transparenter; trekkpapir; trykkerityper; trykksaker; trykte og printede publikasjoner; trykte tidstabeller; typografiske typer; visittkort; mapper; prospekter; hefter; utskriftsprodukter (trykksaker); fotografier; magasiner og publikasjoner; plakater; kataloger; trykksaker; klistremerker; tapet med trykk/motiv; banner; plakater; flagg; stempler; roll-up. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; reklamevirksomhet knyttet til web, interaktiv, design, print og trykk; layouttjenester for reklameformål; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; dekorasjon av butikkvinduer; dekorasjon av biler; dokumentkopiering; fjernsynsreklame; formidling av avisabonnementer (for tredjemann); forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); automatisering og strømlinjeforming av produksjon og kommunikasjon; fotokopieringstjenester; layouttjenester for reklameformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av messer for salg og markedsføring organisering av motevisninger for salgsformål; presentasjon av varer gjennom medier; produsering av reklamefilmer; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av strøartikler; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); utsendelse av vareprøver; reklametjenester; salgsarbeid for andre (administrative tjenester); businessmanagement; innkjøpstjenester for andre; engros og detaljhandel salgstjenester i butikk, via elektroniske medier og via datanettverk for bøker, publikasjoner, brosjyrer, skilt, kataloger, trykksaker, prospekter, brevpapir og elektroniske publikasjoner; presentasjon av varer på alle typer kommunikasjonsmedier for detaljsalg, bedriftsøkonomi, kontorfunksjoner, organisering av messer og utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; rådgivning; forretningsinformasjon; markedsundersøkelser. Klasse 40 Digitale utskriftstjenester og print; digitale trykkeritjenester for bestilling av trykksaker og bøker; offsettrykk; litografisk utskrift; utskriftstjenester; bildeog fotobehandlingstjenester. Klasse 42 Grafisk formgivning; leie av webserver; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider); emballasjedesign; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk data; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; opprettelse og 3

4 registrerte varemerker nr 21/14 vedlikehold av nettbutikker og/eller andre websystemer for andre; utvikling og oppdatering av publiseringsverktøy/programvare; teknologiske tjenester; data- og it-tjenester; analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter (scanning); grafisk formgiving; installasjon av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bjorvand & Skarpodde Synkron Media AS, Spelefjellveien 1, 4760 BIRKELAND, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke oppgitt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke oppgitt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; Grafisk trykk; arkitektmodeller; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); aviser; bagasjemerker (av papir); billetter; bladpapir (papirvarer); boblet plastark for emballasje og innpakning; bokbindingsmaterialer; bokser for stempler og segl; bokstaver (trykktyper); bordbrikker av papir; bordservietter av papir; brevpapir; brevark; brosjyrer; bøker; datostempler; dokumentomslag; emballasje for flasker, av kartong eller papir; emballasjepapir; etiketter, ikke av tekstiler; faner av papir; flagg av papir; flygeblad; flaskehylster av kartong eller papir; fotografier (trykte); gjennomslagspapir; grafisk reproduksjoner; håndbøker; innbundne bøker; innpakningspapir; kalendere; kartong; kartotekkort (papirvarer); kasser av kartong eller papir; kataloger; konvolutter; kopibøker (med gjennomslagspapir); kopieringspapir; kort; Kremmerhus av papir; lykkeønskningskort; lysende papir; magasiner (tidsskrifter); notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; papir; papirblokker; papirsmekker; papp; papphylser; pappkartonger; papplater; pergamentpapir; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm (klebende) til innpakningsformål; plastfilm for emballasje; poser for emballasje (av papir eller plast); postkort; regnetabeller; ringpermer; samlemapper; sangbøker; skilt; skilt av papir eller kartong; skolemateriell; skrifttegn (bokstaver og tall); skrin for stempler; skriveblokker; skrivebøker; skrivemapper; skrivepapirvarer; søppelposer (av papir eller plast); tegneblokker; tidsskrifter; transparenter; trekkpapir; trykkerityper; trykksaker; trykte og printede publikasjoner; trykte tidstabeller; typografiske typer; visittkort; mapper; prospekter; hefter; utskriftsprodukter (trykksaker); fotografier; magasiner og publikasjoner; plakater; kataloger; trykksaker; klistremerker; tapet med trykk/motiv; banner; plakater; flagg; stempler; roll-up. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; reklamevirksomhet knyttet til web, interaktiv, design, print og trykk; layouttjenester for reklameformål; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; dekorasjon av butikkvinduer; dekorasjon av biler; dokumentkopiering; fjernsynsreklame; formidling av avisabonnementer (for tredjemann); forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); automatisering og strømlinjeforming av produksjon og kommunikasjon; fotokopieringstjenester; layouttjenester for reklameformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av messer for salg og markedsføring organisering av motevisninger for salgsformål; presentasjon av varer gjennom medier; produsering av reklamefilmer; public relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av strøartikler; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); utsendelse av vareprøver; reklametjenester; salgsarbeid for andre (administrative tjenester); businessmanagement; innkjøpstjenester for andre; engros og detaljhandel salgstjenester i butikk, via elektroniske medier og via datanettverk for bøker, publikasjoner, brosjyrer, skilt, kataloger, trykksaker, prospekter, brevpapir og elektroniske publikasjoner; presentasjon av varer på alle typer kommunikasjonsmedier for detaljsalg, bedriftsøkonomi, kontorfunksjoner, organisering av messer og utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; rådgivning; forretningsinformasjon; markedsundersøkelser. Klasse 40 Digitale utskriftstjenester og print; digitale trykkeritjenester for bestilling av trykksaker og bøker; offsettrykk; litografisk utskrift; utskriftstjenester; bildeog fotobehandlingstjenester. Klasse 42 Grafisk formgivning; leie av webserver; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider); emballasjedesign; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk data; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; opprettelse og vedlikehold av nettbutikker og/eller andre websystemer for andre; utvikling og oppdatering av publiseringsverktøy/programvare; teknologiske tjenester; data- og it-tjenester; analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter (scanning); grafisk formgiving; installasjon av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REVEXIN Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 OSLO, Klasse 3 Såper; kosmetikk; hårvann; hårfargestoffer; hårspray, sjampo, balsam, hårstylingprodukter; såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; tørrsjampo; hårpleiepreparater; preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie; preparater for rengjøring, pleie og behandling av hodebunn og hår. Klasse 5 Farmasøytiske preparater: farmasøytiske preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; medisinske hårvekstmidler, naturlegemidler; biologiske produkter for medisinske applikasjoner; medisinsk hudpleie; 4

5 registrerte varemerker nr 21/14 kosttilskudd; vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUICKLINE PPG Industries Ohio Inc, 3800 West 143rd Street, US- OH44111 CLEVELAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler;, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP EARTH INSIGHTS Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Kompilering av data for forskningsformål innen området for biomangfold og bevaring; rådgiving og forskning innen området for biomangfold og bevaring; rådgivings- og teknologitjenester innen området for analyse og applikasjon av store datamengder (big data). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDERS OPSAHL EIENDOMSDRIFT AS, Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; utleie av næringseiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULOPRA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for menneskelig bruk, unntatt preparater for behandling av immunrelaterte sykdommer og lidelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/080,729 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURE-V United Technologies Corp, One Financial Plaza, US- CT06101 HARTFORD, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringelse av data og informasjon til kunder relatert til servicehistorikk på en gassturbinmotor. 5

6 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Icon IP Inc, 1500 South 1000 West, US-UT84321 LOGAN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; fitness- og treningsmaskiner. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannings- og undervisningstjenester, nemlig avholde og føre personlig trening innen området helse og fitness. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIZ BUIN PROTECT & COOL Cilag GmbH International, Landis & Gyr-Strasse 1, CH ZUG, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske solpleiepreparater; ikke-medisinske solkremer. Klasse 5 Medisinske solpleiepreparater; medisinske solkremer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIZ BUIN INSTANT GLOW Cilag GmbH International, Landis & Gyr-Strasse 1, CH ZUG, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske solpleiepreparater; ikke-medisinske solkremer Klasse 5 Medisinske solpleiepreparater; medisinske solkremer. Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Sjokolade, sjokoladevarer og søtsaker; kjeksvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/963,690 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UMAMIBURGER Umami Burger Licensing USA LLC, 7966 Beverly Boulevard, US-CA90048 LOS ANGELES, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 43 Restaurant og bartjenester; gatekjøkkentjenester. 6

7 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIVINE PARADISE The Gillette Company, One Gillette Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER YOUR STORY Cision AB, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Assistanse og rådgivning til industri- eller handelsforetak vedrørende forvaltning av forretningsvirksomhet; assistanse og rådgivning vedrørende foretaks- eller industriledelse; systematisering av informasjon i databaser; databehandlet registerhåndtering; foretakskonsultasjoner innen området for informasjonssøking og informasjonsinnhenting; konsulentvirksomhet innen området PR og investorrelasjoner (public and investor relations); markedsprisanalyser; reklamekonsultasjoner i form av publisitetsanalyser; markedsundersøkelser; foretaksovervåkningstjenester, nemlig sporing av andres nettsider for tilveiebringedetaljer om brukeres klikk-trafikk eller besøk på nettsiden og datasystemer; tilveiebringe statistisk informasjon for foretaks- eller kommersielle formål innen området overvåkning av medier og verdensnyheter; sammenstilling og innmating av informasjon i databaser; systematisering av forretningsrelatert informasjon i databaser; foretaksundersøkelser, nemlig databaseundersøkelser; foretaksinformasjon og undersøkelser vedrørende foretaks- eller forretningsvirksomhet; foretaksundersøkelser; foretaksutredninger; utførelse av markedsstudier; tjenester knyttet til PR og investorrelasjoner (public and investor relations); tilveiebringe tjenester vedrørende markedsundersøkelser, nemlig reklameovervåkningstjenester; nyhetsutklippstjenester; overvåkning av medier og verdensnyheter, nemlig overvåkning av trykte medier, fjernsyn, radio, og andre medier for kundespesifiserte emner, og tilveiebringe dokumentasjon og analyse av dette medieinnholdet for andre for forretningsformål; reklame; forretningsinformasjon; publisitetsanalyser; opinionsundersøkelser; arrangering av messer og utstillinger for handels- og/eller reklameformål; rasjonaliseringseksperttjenester; medieanalyser. Klasse 38 Videresending av nyheter som oppstår ved overvåkning av medier og verdensnyheter; videresending av nyheter, pressemeldinger og annen forretningsinformasjon via online- og datanettverk; konsultasjonstjenester vedrørende kommunikasjon, nemlig rådgivning for andre vedrørende metoder for datakommunikasjon og telekommunikasjon; tilveiebringe tilgangstid til software og databehandlede databaser; tilveiebringe tilgang til databaser på internett; leasing av telekommunikasjonstilgang for å kunne håndtere data; tilveiebringe tilgang til nettverksportaler for telekommunikasjon, særlig via datamaskin, telefon og fjernsyn; kommunikasjonstjenester for tilgang til og videreformidling av informasjon, tekst, lyd, bilder og data via kommunikasjonsnettverk og datanettverk. Klasse 41 Redigering av tekster; nyhetsbyrå, nemlig innsamling og spredning av nyheter; bearbeiding, redigering og kollasjonering av presseklipp og annen informasjon; nyhetsovervåkning, nyhetsinformasjon; anskaffelse av informasjon vedrørende nyheter. Klasse 42 Programmering av datamaskiner, utforming, oppdatering og vedlikehold av software og databaser; konsultasjoner innen området utforming og utvikling av datahardware; utleie av software for tilgang til databehandlede databaser; leasing av tilgangstid til datamaskiner for å kunne håndtere data; tilveiebringelse av vertstjenester for nett/internettplattformer for publisering og distribusjon av pressemeldinger og annen informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HW ICE GUARD SYSTEMS Heatwork AS, Postboks 113, 8502 NARVIK, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Rør og koblinger av metall. Klasse 17 Slanger, ikke av metall. Klasse 35 Salg over internett av omsøkte varer i klassene 6 og 17. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERED BY NATURE Innovasjon, Akersgata 13, 0158 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 38 Tele- og Internet kommunikasjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Xpress 2TD Drilling AS, Opstadveien 11B, 4330 ÅLGÅRD, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Driller for olje- og gassboring; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft for olje- og gassboring (unntatt for landkjøretøyer). Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet knyttet til olje- og gassboring, installasjonsvirksomhet knyttet til olje- og gassboring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DORO LIBERTO Doro AB, Magistratsvägen 10, SE LUND, Sverige Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd, bilder eller data inkludert telefonsentraler og telefonapparater, MP3 spillere, radiomottagere og sendere, walkie-talkier, lydforsterkere, lydhøgtalere, kameraer (for fotografering) og videokameraer, telefaksapparater og telefaksmodem; databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske bærere av lyd, bilder eller data; apparater og instrument for telekommunikasjon, inkludert telefoner, mobiltelefoner, håndsett til telefon, høretelefoner med mikrofon, høyttalere, tastaturer, mikrofoner og øretelefoner; mikrofoner; hodetelefoner; fjernkontroller; ladere, inkludert bærbare ladere for bruk utomhus; stativ for ladere; adaptere for forbindelse mellom telefonapparater og hørselsapparater; batteridrevne sporere av objekter; programvare for mobiltelefoner; elektroniske kalendere; elektroniske overvåkere av babyer; babyalarm; privat sikkerhetsalarm; vesker for mobile radiotelefoner, datamaskiner og bærbare datamaskiner; tilbehør, deler, komponenter og testapparater for samtlige nevnte varer; brukermanualer både elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datalesbar for anvendelse i sammenheng med samtlige nevnte varer. Klasse 10 Høreapparater for døve, apparater for bruk ved lindring av hørselsforstyrrelser,apparat for anvendelse ved behandling av hørselsforstyrrelser, cochleaimplantater; elektriske hørselshjelpemiddel, hørselforsterkere, elektrisk drevne høreapparater, spesielt trådløse overføringsapparater for nedsatt hørsel og deler og komponenter dertil (ikke inkludert i andre klasser). Klasse 37 Vedlikehold og service av magnetiske og optiske lydbærere, bilder og data; vedlikeholdog service av datamaskiner, apparater og instrumenter for telekommunikasjon, hørselshjelpemiddel og apparater som brukes til overføring eller gjengivelse av lyd, bilder og data, ikke inkludert tjenester til bruk for katastrofehjelp. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; designog utvikling av maskinvare og programvare; rådgivning knyttet til informasjonsteknologi(it); datasystemanalyser for konstruksjon, vedlikehold og testing av dataprogramvare;forskning knyttet til utvikling av telekommunikasjon og høreapparater, maskinvareog dataprogramvare; ingeniørtjenester knyttet til telekommunikasjon og høreapparater;leasing av dataprogramvare; forskning og utvikling knyttet til nye produkter, ikkeinkludert tjenester for katastrofehjelp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BELLADOT Belladot Global AB, Nya Tingstadsgatan 1, SE HISINGS BACKA, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Eteriske oljer; oljer for kosmetiske formål; oljer for rengjøringsformål; såpe; barberingssåpe; servietter Klasse 5 impregnert med kosmetiske kremer. Glidemiddel for personlig bruk; glidemiddel for medisinske formål; glidemiddel for veterinæriske formål. Klasse 10 Sexleketøy og sexhjelpemiddel for voksne; kunstige peniser som sexhjelpemiddel for voksne; kunstige vaginaer som sexhjelpemiddel for voksne; vibratorer som sexhjelpemiddel for voksne. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTELLIMAX TECHNOLOGY The Goodyear Tire & Rubber Co, 200 Innovation Way Akron, US-OH44316 AKRON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 dekk 8

9 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZISTRONZA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mivo MIVO HOLDING AS, Postboks 9553 Flisnes, 6047 ÅLESUND, Klasse 35 Administrasjon av prosjekter Klasse 36 Salg av eiendom (omsetning) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOFTRONIC Softronic AB, Ringvägen 100, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; CD-ROM, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 35 Tjenester knyttet til datastyrt bokføring; rådgivning og informasjon vedrørende tjenester knyttet til bokføringstjenester; forretningsinformasjon, også via Internett, kabelnett eller andre former for dataoverføring; forretningsinformasjonstjenester tilgjengelig via direkte tilkobling fra datastyrt databaser eller Internett; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; bearbeiding, lagring, gjenfinning og/eller kontroll av datastyrt informasjon; datasøk i datafiler (for andre); datastyrt databasehåndtering; datastyrt filbehandling; datastyrt registerbehandling; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller gjenfinning av opplysninger i databaser; systematisering av informasjon i databaser; lagring av elektronisk lagret data eller dokumenter. Klasse 36 Forsikring; finansiell virksomhet; monetære virksomhet; (finansiell) økonomiforvaltning; håndtering av forsikringskrav; pensjonsforsikringer tjenester. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, service og reparasjon av datamaskinvare. Klasse 38 Elektronisk overføring av dataprogrammer via Internett, Internett baserte teletjenester, Internett portal tjenester, inkludert i klassen, tilveiebringelse av adkomst til datanettverk og Internett; å gi tilgang til databaser (telekommunikasjons tjenester). Klasse 39 Datastyrte reservasjon og bestillingstjeneste for reiser. Klasse 41 Utdanning og opplæring; undervisningsinformasjon online via database eller Internett; publisering av datamedia. Klasse 42 IT-konsulenttjenester; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende maskinvare og programvare; dataprogrammering; skapelse, oppdatering og tilpasning av data programvare- installasjon, vedlikehold, reparasjon og service av data programvare; rådgivningstjenester knyttet til datorprogramvare; utleie av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; sky-tjenester (SaaS); nettverksovervåking tjenester; hosting tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TASTE THE RAINBOW Wm Wrigley Jr Company, 1132 West Blackhawk Street, US-IL60642 CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Konfektyrer, konfekt, konditorvarer, godteri, peppermynte (godteri), pastiller, drops og sugetabletter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Malu May Britt Abinda, Liakroken 30, 5132 NYBORG, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; spåtjeneste; kursvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 9

10 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zbom Cabinets Co Ltd, No.19 Lianshui Road, Luyang Industry District, CN- HEFEI, ANHUI, Kina Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Lamper; brødristere; kjøleskap; avtrekksvifter for kjøkken; peiser; vannkraner; klosetter; sterelisatorer; lommevarmere; opptenningsanordninger; kaffemaskiner, elektriske; gassbrennere; beholdere for spyleapparater; mikrobølgeovner for matlaging; risteapparater; elektriske kjøkkenredskaper; trykkokere [elektriske]; varmeapparater for bad; vannrensningsinnstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARADISE HOTEL Mastiff Entertainment AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 3 Klasse 9 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; aloe verapreparater for kosmetisk bruk; avsminkingspreparater; badesalter ikke for medisinsk bruk; barberingspreparater; blyanter for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; eau de cologne; fargestoffer for håret; géle for bleking av tenner; hårfargestoffer; hårspray; hårvann; kosmetisk krem; kosmetiske preparater; kunstige negler; kunstige øyenvipper; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; mandelmelk for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; parfymer; pudder for sminking; rouge; røkelse; salver andre enn for medisinsk bruk; servietter impregnert med kosmetisk lotion ; sjampo; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såper; talkum for toalettbruk; voks for fjerning av hår; våtservietter. Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner; kontaktlinser; megafoner; redningsvester; solbriller; temperaturmålere. Klasse 11 Solbruningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badesandaler; badetøfler; strømper; luer; støvler; halvstøvler; skoflikker; armbeskyttere; ermelapper; bukseseler; snørestøvler; halslinninger; korsett; benklær; kalotter; trøyer; undertøy; hetter; belter; sjal; slåbroker; strikkegensere; sokker; strømpebånd; strømpeholdere; skjorter; kortermet skjorte; klær; hatter; hodeplagg; strømpebukser; korseletter; drakter; dresser; konfeksjonsklær; øreklaffer; slips; bukser; yttertøy; hansker; skjerf; vester; frakker; kåper; regntøy; leggvarmere; jerseyklær; skjørt; barnetøy; halvhansker; tøfler; tøysko; stranddresser; strandsko; gensere; pyjamaser; kjoler; tresko; sandaler; truser; bysteholdere; kapper; ytterfrakker; uniformer; jakker; badebukser; badedrakter; badekåper; bandanas; klær av lærimitasjon; skinnklær; maskeradekostymer; t- skjorter; sovemaske; shortsskjørt; ponchoer Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging ; baller for spill; baseball-hansker; biljardbord; biljardkuler; biljardkøer; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; brettspill; dukkehus; dukkeklær; dukker; enarmet banditt; skjeneplate; gymnastikkapparater; gynger; husker; karnevalsmasker; kinaputtbonbonger; kjeglespill; konfetti; kosedyr; kuler for spill; lekeballer; lekeballonger; lekekjøretøy; leker med ringer; liggesurfebrett; narreleker; papirdraker; papirhatter; piñatas;racketer; radiostyrte lekebiler; roulettehjul; rulleskøyter; sjetonger for spill ; skrapelodd; skyteskiver; snurrebasser; snøglobus; spillkort; spretterter; stylter; suspensorium for menn; svømmebassenger; teatermasker; teddybjørner; tivoliapparater; trampoliner; utstyr for bueskyting. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ingefærøl; maltøl; vørter; sirup for drikker; drikkevann; litiumholdig vann; mineralvann; selters; bordvann; most; limonade; humleekstrakter for fremstilling av øl; grønnsaksaft; maltmost; ugjæret druesaft; sodavann; tomatsaft; tabletter og pulver for kullsyreholdige drikker; ferdigmiksede alkoholdrikker, fruktnektar; isotoniske drikker; cider; kvass; honningbasert drikke; smoothies; aloe veradrikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker; viner; vodka; whisky; rom; brennevin; ferdigmiksede alkoholdrikker. Klasse 34 Tobakk; snustobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reiseledervirksomhet; reisereservering; transport av reisende. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av 10

11 registrerte varemerker nr 21/14 kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; ferieleirtjenester; formidling av midlertidig losji; hoteller; hotellreservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CFK Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 5 Dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; farmasøytiske produkter; kosttilskudd; kosttilskudd for medisinsk bruk; vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORVATEK Nordiska VA Teknik AB, Truckgatan 24, SE KUNGÄLV, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Sikkerhetsutstyr av metall. Pumper; elektriske pumper; pumpeanlegg med tilhørende komponenter for avløp og nedbørsvann; pumpeanlegg med tilhørende komponenter for drikkevann; pumpestasjonsinstallasjoner for avløp og nedbørsvann; pumpestasjonsinstallasjoner for drikkevann; ventiler for pumper. Sprinkelsystem for brannvern; sikkerhetsutstyr; brannposter Klasse 11 Anordninger for vannforsyning og sanitet; vanntrykksregulatorer; reguleringskomponenter for vannledninger og vannanlegg; reguleringsanordninger i form av deler til vannrør og vannapparater; reguleringsanordninger for vannanlegg; vannposter; apparater for kontroll av trykk; ventiler som utgjør deler av sprinkelsystem. Klasse 37 Rørlegging; VVS-installasjoner, - vedlikehold og - reparasjoner; installasjoner, reparasjon og vedlikehold av pumper, pumpeanlegg, vannanlegg, anordninger for vannforsyning og sanitet; rådgivning vedrørende installasjon av pumper og øvrig nevnte tjenester. Sigmund Lyngøy, Leknesvegen 173, 5915 HJELMÅS, Klasse 21 Termokopp, pappbeger, porselenkopp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arctic Bedding XC Sports Equipment AS, Baker Østbysvei 17, 1351 RUD, Sjur Mørdre, Vensåsvn 26 A, 1350 LOMMEDALEN, Klasse 28 Sportsutstyr, pulkbag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/055,409 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURLAMDA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker for behandling og forebygging av hepatitt. 11

12 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/055,416 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEXLAMDA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker for behandling og forebygging av hepatitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIRIUS Biomet Manufacturing LLC A Limited Liability Company organized under the laws of the state of Indiania, 56 East Bell Drive, US-IN46582 WARSAW, USA Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 10 Ortopediske implantater og kirurgiske instrumenter dertil (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POOLIA Poolia AB, Box 207, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, lønnsadministrasjon; fakturerings- og budsjetteringsassistanse, databasert registerhåndtering, systematisering av informasjon i databaser, utarbeidelse av statistikk; utleie av personale, personalrekruttering, ledelsesrekruttering, lederskapsanalyser; arbeidsformidling inkludert formidling av praktikantplasser; psykologisk testing ved rekruttering; rådgivning og informasjon on-line angående opprettelse av CV'er og andre jobbsøkingsdokumenter; konsulenttjenester vedrørende personaladministrasjon og bemanningsspørsmål; tjenester vedrørende outsourcing og omplassering (personlaomplassering). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av veiledning/instruksjon; personlautdannelse; lederutdanning; gjennomføring av kurs om personlig effektivitet og struktur på arbeidsplasser og om tidsplanlegging; tjenester vedrørende mentorskap og coaching; utdanningsinformasjon; arrangering av konkurranser relatert til utdannelse; yrkesrådgivning (studie- og yrkesveiledning); arrangering og gjennomføring av seminarer og konferanser; arrangering av utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/058,570 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZIMDIVI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/093,840 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELZITUDE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 12

13 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVALON TECHNOLOGY Avalon Innovation AB, Pirgatan 13, SE KARLSHAMN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Konsultasjoner vedrørende innovasjonshåndtering for bedrifter og gjennomføring av slike. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle analyser; kapitalinvestering, finansiell clearing, finansrådgivning, forvaltning av formuer og finansiell informasjon; fonds- og kapitalinvestering. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende fabrikkindustri innen området mekanisk produktutvikling og utrustning for produksjon herunder styrkeanalyser, utholdenhetsanalyser, dimensjonering, produktsimulering, produksjon av prototyper; teknisk ekspertise; inspeksjoner herunder undersøkning om inspeksjoner av teknisk arbeid; industriell formgivning, designtjenester (industrielt design); fremskaffelse av knowhow; innovasjonsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVALON INNOVATION Avalon Innovation AB, Pirgatan 13, SE KARLSHAMN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Konsultasjoner vedrørende innovasjonshåndtering for bedrifter og gjennomføring av slike. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle analyser; kapitalinvestering, finansiell clearing, finansrådgivning, forvaltning av formuer og finansiell informasjon; fonds- og kapitalinvestering. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende fabrikkindustri innen området mekanisk produktutvikling og utrustning for produksjon herunder styrkeanalyser, utholdenhetsanalyser, dimensjonering, produktsimulering, produksjon av prototyper; teknisk ekspertise; inspeksjoner herunder undersøkning om inspeksjoner av teknisk arbeid; industriell formgivning, designtjenester (industrielt design); fremskaffelse av knowhow; innovasjonsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVALON MANAGEMENT Avalon Innovation AB, Pirgatan 13, SE KARLSHAMN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Konsultasjoner vedrørende innovasjonshåndtering for bedrifter og gjennomføring av slike. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle analyser; kapitalinvestering, finansiell clearing, finansrådgivning, forvaltning av formuer og finansiell informasjon; fonds- og kapitalinvestering. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende fabrikkindustri innen området mekanisk produktutvikling og utrustning for produksjon herunder styrkeanalyser, utholdenhetsanalyser, dimensjonering, produktsimulering, produksjon av prototyper; teknisk ekspertise; inspeksjoner herunder undersøkning om inspeksjoner av teknisk arbeid; industriell formgivning, designtjenester (industrielt design); fremskaffelse av knowhow; innovasjonsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALICE BIZOUS Joy Shop AB, Falkenbergsgatan 3, plan 8, SE GÖTEBORG, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Smykker samt øreanheng, halskjeder, armbånd, ankelringer, kroppssmykker; nøkkelringer av edelt metall og edle stener; og klokker. Klasse 18 Bager, håndkoffert, sportsbager, damevesker, reisevesker, kofferter, ryggsekker, dokumentmapper, dokumnetholdere, lommebøker, pengepunger, nøkkelholdere (av lær), nøkkelringer (av lær), belter (av lær). 13

14 registrerte varemerker nr 21/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVALON Avalon Innovation AB, Pirgatan 13, SE KARLSHAMN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Konsultasjoner vedrørende innovasjonshåndtering for bedrifter og gjennomføring av slike. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle analyser; kapitalinvestering, finansiell clearing, finansrådgivning, forvaltning av formuer og finansiell informasjon; fonds- og kapitalinvestering. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet Klasse 42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende fabrikkindustri innen området mekanisk produktutvikling og utrustning for produksjon herunder styrkeanalyser, utholdenhetsanalyser, dimensjonering, produktsimulering, produksjon av prototyper; teknisk ekspertise; inspeksjoner herunder undersøkning om inspeksjoner av teknisk arbeid; industriell formgivning, designtjenester (industrielt design); fremskaffelse av knowhow; innovasjonsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, US, US, US, 86/062,193 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FANTASTIC BEASTS Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, US-CA91522 BURBANK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kinematografiske filmer med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon, og kinematografiske filmer for kringkasting på TV med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon; nedlastbar live-action, komedie, drama, animerte og reality-tv-serier; lydbånd, audio-videobånd, audio- videokassetter, audio-videoplater og DVD-plater med musikk, komedie, drama, action, eventyr, og/eller animasjon; stereo hodetelefoner, batterier; trådløse telefoner; audiokassett- og CD-spillere; CD ROM dataspillplater, telefon og/eller radio personsøkere; korte filmkassetter med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon til bruk med håndholdte skjermer eller projektorer; videokassettopptakere og spillere, CDspillere, digitale audio-tapeopptakere og spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; video og dataspillprogrammer; videospillpatroner og kassetter; datamaskiner og videospill som er designet for hardwareplattformer, nemlig spillkonsoller og PCer; CD-ROM dataspilldisketter og dataprogrammer, nemlig programvare som knytter digitalisert video- og audiomedia til et globalt datamaskininformasjonsnettverk; nedlastbart videospillprogramvare; nedlastbart dataspillprogramvare; nedlastbart mobilspillprogramvare; nedlastbare publikasjoner så som bøker med fiksjon, lydbøker, tegneserier, barnebøker, strategiguider, fargebøker, illustrerte romaner, tidsskrifter; dataspillprogramvare for bruk på mobil- og håndholdte telefoner; dataspillprogramvare for gevinstautomater, nemlig spilleautomater; tilbehør til håndholdte telefoner, nemlig hands-free-tilbehør, deksler til håndholdte telefoner og frontdeksler til håndholdte telefoner; kodede magnetkort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort; og dekorative magneter. Klasse 16 Trykksaker og papirvarer, nemlig bøker som har karakterer fra animerte actioneventyr, komedie- og/eller dramainnslag, tegneserier, barnebøker, blader som har karakterer fra animerte actioneventyr, komedie og/eller dramakarakterer, fargebøker, aktivitetsbok for barn, strategiguider; skrivesaker, skrivepapir, konvolutter, notatbøker, dagbøker, notatkort, gratulasjonskort, samlekort, litografier, penner, blyanter, og etuier og esker dertil, viskelær, fargestifter, markører, fargeblyanter, malingssett for barn, kritt og tavler; overføringsbilder (decals), merker for påføring ved hjelp av varme; plakater; monterte og / eller umonterte fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler i papir og papirdekorasjoner for fest, nemlig papirservietter, papir kuvertbrikker, crepe papir, trykte invitasjoner, papirduker, papir kakedekorasjoner; trykte sjablonger for broderi- eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, t- skjorter, gensere, joggedresser, underbukser, bukser, shorts, tubetopper, regntøy, babysmekker, skjørt, bluser, kjoler, bukseseler, collegegensere, jakker, frakker, regnfrakker, vinterdresser, slips, kapper, hatter, luer, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, kraftige utesko, sokker, slippersokker, badetøy og maskerade- og Halloweenkostymer og masker til bruk i forbindelse med dette. Klasse 28 Leker og sportsutstyr, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør dertil; plysjleker; ballonger; badekarleker; rideleker; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; leketøyskjøretøy; dukker; flygende tallerkener; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill andre enn de tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; spillutstyr solgt som en enhet for å spille et brettspill, et kortspill, et manipulerende spill, en selskapslek og type action spill med skyteskiver; selvstendige spillmaskiner med videoutgang; puslespill og manipulerende puslespill, ansiktsmasker; skatebrett; skøyter; vannsprutende leker; baller, nemlig lekeplassballer, fotballer, baseballballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett for rekreasjonsbruk; sparkebrett til fritidsbruk; surfebrett; svømmebrett for fritidsbruk; svømmeføtter; lekebakeutstyr og lekekokekar; sparebøsser; lekesnøkuler; papir partyhatter; og juletrepynt. Klasse 41 Underholdningstjenester i form av live-action, komedie, drama, animert og TV-serier fra virkeligheten; produksjon av live-action, komedie, drama, animert og TV-serier fra virkeligheten; distribusjon og avspilling av live-action, komedie, drama og animert kinematografiske teatralske filmer; produksjon av liveaction, komedie, drama og animerte kinematografiske teatralske filmer; teatralske forestillinger både animerte og live-action; Internet tjenester som tilbyr informasjon via elektronisk globalt datanettverk innen underholdning relatert spesielt til musikk, filmer og 14

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer