Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag"

Transkript

1 1 Maridalsveien 64 Borettslag Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Maridalsveien 64 Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag avholdes tirsdag 29. april 2014 kl i kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6 (glassbygget). Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Maridalsveien 64 Borettslag Ståle Norum Engen Kjetil Gjønnes Line Merete Jarlset Edda T. Grjotheim

3 3 Maridalsveien 64 Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Ståle Norum Engen Maridalsveien 64 J Nestleder Kjetil Gjønnes Maridalsveien 64 J Styremedlem Edda T. Grjotheim Maridalsveien 64 D Styremedlem Line Merete Jarlset Maridalsveien 64 F Varamedlem Tony Moberg Goffredo Maridalsveien 64 B Varamedlem Jan Gulbrandsen Maridalsveien 64 A Varamedlem Line Midtgaard Maridalsveien 64 H Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Ståle Norum Engen Kjetil Gjønnes Maridalsveien 64 J Maridalsveien 64 J Varadelegert Valgkomiteen Kari Brudevoll Børge Einrem Tania Faye Morgan Maridalsveien 64 D Maridalsveien 64 E Maridalsveien 64 B Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Maridalsveien 64 Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 96 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune. Adresse: Maridalsveien 64 Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1932 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget hadde i person ansatt. Det ble ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i løpet av året. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Styret ble valgt på generalforsamlingen 23. april Styremedlemmene Jan Gulbrandsen og Line Merete Jarlset var på valg. Styreleder Ståle Norum Engen og nestleder Kjetil Gjønnes var ikke på valg. Line Merete Jarlset ble gjenvalgt til styret og i tillegg ble Edda T. Grjotheim stemt inn i styret. Styremøter og styrearbeid Det nye styret ble konstituert på et kort styremøte etterfølgende generalforsamlingen. Etter dette har styret gjennomført åtte styremøter i løpet av styreåret Mellom 40 og 50 saker er behandlet i løpet av året, hvorav flere har vært oppfølgingssaker som har fulgt styret gjennom året. Styret har i hovedsak vært fulltallig på alle møter og det har ikke vært særlig behov for å engasjere varamedlemmene i styret. Den omfattende arbeidsmengden i forrige styreperiode har fortsatt dette året. Vaktmesteren Styret har hatt en god, løpende dialog med vaktmesteren gjennom året. Vaktmesteren rydder på eiendommen og i søppelrommet. Han koordinerer arbeid som må foregå på dagtid med håndverkere mv, skifter lyspærer, klipper gresset og responderer raskt på henvendelser fra styret. Det er foretatt en formell overføring av avtalen om vaktmestertjenester til et nytt firma, uten at dette betyr store endringer for utføringen av tjenestene. Borettslaget har samme primære kontaktperson som før.

5 5 Maridalsveien 64 Borettslag Dugnader Styret gjennomførte to dugnader i løpet av året som har gått, om våren og høsten. Aktiviteter som ble gjennomført inkluderer: Luking av blomsterbed og klipping av hekk Vasking av vinduer og vindusposter i våre ni oppganger. Det ble kostet og luket ved utemøblene. Rydding av vaskerom. Containere tilgjengelige for beboerne. Husdyr Styret har i løpet av de siste to årene bare behandlet én søknad om å holde hund. Anskaffelse av hund eller utekatt uten tillatelse fra styret kan avstedkomme reaksjoner i tråd med Lov om burettslag. Alle eiere av hunder eller utekatter oppfordres derfor til å søke styret om dyrehold og undertegne egenerklæringen. Drift og vedlikeholdsarbeid I løpet av året er det utført løpende vedlikeholdsarbeid i borettslaget. Av større arbeid kan vi nevne at en sirkulasjonspumpe som distribuerer varmtvann har blitt skiftet ut i løpet av året. I tillegg har vi sørget for en god kontroll av alle takrenner og taknedløp, etter at et taknedløp forårsaket en vannskade på fasaden ved oppgang F. Det gjøres også en god del oppgaver som en del av løpende drift, for eksempel at søppelhuset blir rengjort flere ganger i året. Tagging på ytterdøren til oppgang D og i undergangen mot Vøyensvingen ble fjernet innen 24 timer etter taggingen fant sted. Nytt låssystem for ytterdørene Vi har opplevd mye problemer med låsene i ytterdørene, fordi disse har blitt gamle og slitt. Både vriderne på innsiden av dørene og sylinderne på utsiden har gitt oss problemer i året som har gått. Vi har skiftet ut sylinderne uten at dette gav noen effekt. Låssystemet er rett og slett modent for utskifting. Styret har derfor utredet nytt låssystem og innhentet tilbud på mange forskjellige låssystemer, fra forskjellige leverandører. Vi endte med å vedta overgang til et elektronisk låssystem, fordi dette gir lavere slitasje over tid og gir oss en mulighet til å starte litt på nytt i forhold til hvem som har tilgang til ytterdørene våre. Et elektronisk system gir også flere fordeler i administrasjon av tilgang og håndtering av mistede nøkler. Kanskje er det nye låssystemet allerede på plass når generalforsamlingen 2014 gjennomføres. Nye radiatorer i leilighetene Den største jobben styret har gjennomført det siste året er utskiftingen av radiatorer i alle leilighetene. Dette var en stor jobb som krevde løpende kontroll på kostnader, kvalitet i utførelsen, koordinering av bidragsytere og nitidig oppfølging av fremdriften. Som de fleste store håndverkeroppdrag støter man på utfordringer, men styret er fornøyd med å ha gjennomført til noe som i skrivende stund ser ut til å bli godt under budsjett. Prosessen tok lengre tid enn ønsket, og medførte at mange fikk skiftet radiatorer midt på vinteren. En mild vinter gjorde imidlertid sitt for at dette var mulig å gjennomføre. Ved omfattende omlegginger som dette vil det være noen utfordringer som dukker opp, men vi håper at rørleggeren vår skal kunne hjelpe oss å sørge for at alle opplever god varme og mindre susing i kranene.

6 6 Maridalsveien 64 Borettslag Tilstandsrapport Styret har også jobbet løpende med prosessen omkring å etablere en vedlikeholdsplan for borettslaget, basert på en tilstandsrapport. OBOS Prosjekt har gjennomført befaring, skrevet tilstandsrapport og kommet med en «vedlikeholdsnøkkel» som inneholder forslag til vedlikeholdsoppgaver som bør gjennomføres de neste 5 årene og de antatte kostnadene knyttet til dette. Vedlikeholdsnøkkelen er et utgangspunkt for styret i sin prioritering av vedlikeholdsoppgaver. En viktig utfordring for påtroppende styre blir å forsøke og gjennomføre vedlikeholdstiltakene innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Ingen ønsker i utgangspunktet en økning av fellesutgiftene. Vedlikeholdsnøkkelen er gjort tilgjengelig for andelseierne på borettslagets hjemmesider: Flere tiltak foreslått i 2014 er allerede initiert av det avtroppende styret. Skadetilfeller I året som har gått har styret jobbet hardt med å følge opp forskjellige skadesaker på en god måte. En vannskade på fasaden ved oppgang F var ikke dekket av borettslagets forsikring, og har derfor krevet mye oppfølging av styret. I tillegg har borettslaget selv måttet dekke utgifter til de berørte andelseiere som fikk fuktskader inne. Saken er heller ikke avsluttet, og styret har sørget for oppfølging med fuktighetsmåling i tiden som kommer. I tillegg har det vært to-tre henvendelser om mangler/problemer med badene som ble renovert i regi av borettslaget for seks år siden. Her har styret måttet engasjere advokathjelp for å utrede ansvaret for badene. Kort sagt har ansvaret og risikoen for badene nå gått over på andelseierne, og det finnes ingen kontraktuelle muligheter overfor entreprenøren utover å påvise grove forsømmelser hos entreprenøren. Det er andelseiernes ansvar at badene er i overensstemmelse med våtromsnorm mv. Trappevask Styret har i løpet av året avviklet samarbeidet med trappevaskeren vi benyttet, og som var påstått ansatt ved borettslaget. Det ble gjennomført en rundvask av fellesarealene, inkludert fellesvaskeriene. Borettslaget har nå en løpende avtale med Aurora Renhold om trappevask annenhver uke. Dette innleide vaskefirmaet tilbyr også en del vasketjenester til beboerne våre til rabatterte priser. Dette medfører at borettslaget ikke har ansatte, noe som medførte et betydelig merarbeid og ansvar for et styre. Nå vil det være enkelt å skifte leverandør av vasketjenester, bestille vårrengjøring eller ekstra vasketjenester i fellesarealene. Borettslaget på internett og Twitter Borettslaget har reetablert hjemmesidene på en driftsløsning fra OBOS. Denne løsningen gjør det enklere for kommende styrer å overta bruken av hjemmesidene og det er mulig å få opplæring av OBOS. Styret kjøpte i forrige styreperiode domenet «www.maridalsveien64.no».

7 7 Maridalsveien 64 Borettslag I tillegg har styret etablert en brukerkonto på Twitter, hvor alle kan få korte, oppdaterte statusmeldinger ved å gå til Styret har fått et antall «følgere» på Twitter som tilsier at 1/3 av andelene mottar informasjon i dette mediet. Nyhetsbrev Styret har fortsatt med nyhetsbrev distribuert i postkassene, men en økt satsing på hjemmesider og Twitter har medført at det bare ble laget ett slikt nyhetsbrev i året som gikk. Økonomi Borettslaget har en solid og god økonomi, og styret har hatt løpende oppfølging av utgiftene. Det er bevisst jobbet for å bygge opp en egenkapital som kan benyttes til noen av vedlikeholdsoppgavene vi står overfor, uten å måtte ta opp lån. For store oppgaver, som å skifte ut alle vinduene i borettslaget, kan det likevel bli aktuelt å ta opp lån. Det er imidlertid gode muligheter for at et slikt lån kan betjenes uten å øke fellesutgiftene, og dette bør i hvert fall tilstrebes så langt som mulig. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Andre inntekter består av tilskudd fra Husbanken. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at radiatorutskiftingen ble forsinket. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 8 Maridalsveien 64 Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter avslutning av radiatorutskifting og arbeid i henhold til vedlikeholdsplan. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 øker. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har ett lån i Eika Boligkreditt med flytende rente. Lånet løper ut i Borettslaget har ytterligere ett lån i Eika Boligkreditt med flytende rente. Dette lånet løper ut i For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 3,5 % i Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter ingen økning av felleskostnadene i løpet av året. Budsjettet viser at borettslagets disponible midler reduseres i 2014, men styret mener det er forsvarlig.

9 9 Maridalsveien 64 Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Maridalsveien 64 Borettslag Ståle Norum Engen /s/ Kjetil Gjønnes /s/ Line Merete Jarlset /s/ Edda T. Grjotheim /s/

10 10 Maridalsveien 64 Borettslag Til generalforsamlingen i Maridalsveien 64 Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Maridalsveien 64 Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

11 11 Maridalsveien 64 Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Maridalsveien 64 Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 28. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

12 . 12 Maridalsveien 64 Borettslag 2 MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

13 13 Maridalsveien 64 Borettslag 2 - MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

14 14 Maridalsveien 64 Borettslag 2 - MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 96 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 15 Maridalsveien 64 Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG STÅLE NORUM ENGEN /s/ EDDA T. GRJOTHEIM /s/ LINE MERETE JARLSET /s/ KJETIL GJØNNES /s/

16 .. 16 Maridalsveien 64 Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Tilskudd Husbanken SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

17 17 Maridalsveien 64 Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 179 jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

18 18 Maridalsveien 64 Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -250 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -999 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -179 Andre kontorkostnader -492 Porto Drivstoff biler, maskiner osv -58 Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter Eika Renter Eika Termingebyr Eika Termingebyr Eika SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi 1932, inkl. tomteverdi Oppskrevet Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1932 Gnr.219/bnr.166 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

19 . 19 Maridalsveien 64 Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Kopieringsmaskin Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 2 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 23 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

20 Maridalsveien 64 Borettslag NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift -748 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

21 21 Maridalsveien 64 Borettslag Da valgkomiteen ikke har presentert kandidater til nytt styre, vil dette bli presentert på generalforsamlingen.

22 22 Maridalsveien 64 Borettslag Orientering om borettslagets drift. Meldinger til styret ønskes primært til borettslagets e-post-adresse: Det er også mulig å legge skriftlige henvendelser i styrets postkasse i oppgang A, men denne sjekkes ikke like ofte som e-post. Telefonnummer til styremedlemmene finnes på oppslagstavlene i oppgangene. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale om enklere vaktmestertjeneste med Rudolfsens Vaktmestertjeneste som kan kontaktes på telefon eller Renhold Borettslaget har en avtale med Aurora Renhold om vask av trappeoppganger. Det er mulig for både borettslaget og beboerne å bestille andre vasketjenester. Informasjon finnes på oppslagstavlene i oppgangene. Nettadressen til firmaet er: Nøkler/skilt Nøkkelrekvisisjon for TrioVing-nøkler fås ved henvendelse til styreleder. Det er ikke nødvendig med rekvisisjon for å lage kopi av egen sikkerhetsnøkkel. Et nytt elektronisk låssystem for ytterdørene er under innføring våren Skilt til ringeklokke bestilles hos vaktmester, pr. telefon eller ved å legge beskjed i postkassen til vaktmesteren i oppgang A, til høyre innenfor ytterdøren. Stansefabrikken leverer postkassene, men når det gjelder bytte av navneskilt på postkassene, vil de at vi henvender oss til Skiltservice. Skiltservice Oredalsveien Fredrikstad Tlf: E-post: Nettbutikk: Ved andre henvendelser kan vår kontaktperson ved Stansefabrikken kontaktes: Trond Bergstuen Tlf.dir: E-post:

23 23 Maridalsveien 64 Borettslag Vaskeri Fellesvaskeriene er i kjellerne i oppgang B, F, H og J og kan brukes i henhold til gjeldende regler. Disse er pr dags dato gratis å bruke. Tørkefasiliteter i vaskekjellerne og på samtlige loft. Sortering av søppel Det er kun anledning til å kaste vanlig husholdningsavfall i søppelhuset. Avfallet skal sorteres. Matavfall legges i grønne avfallsposer og plast i blå avfallsposer. Gratisposer til sorteringen hentes i dagligvareforretningene i nærmiljøet. Restavfallet kastes i vanlige bæreposer som ikke er blå eller grønne. Posene knyttes sammen med dobbeltknute. Papir og papp skal i egne beholdere i søppelhuset. Pappesker skal slås sammen. Glass og metall skal ikke kastes i søppelhuset, men i containere på egne returstasjoner. Den nærmeste returstasjonen er i bunnen av Vøyensvingen (Kingos gate 9). Annet avfall som for eksempel bygningsavfall, elektriske apparater, møbler og malingrester skal ikke kastes i søppelhuset, men leveres på for eksempel Haraldrud gjenbruksstasjon (Brobekkveien 87) eller Fredensborg minigjenbruksstasjon (Maridalsveien 10). Mer informasjon finnes på nettsidene til Renovasjonsetaten: Styret ber beboerne være nøye med dette og ellers holde orden i søppelhuset. Bortkjøring av avfall som renovasjonsetaten ikke tar med seg må transporteres bort av vaktmesteren og påfører borettslaget høyere utgifter, som igjen kan føre til økte fellesutgifter. Husdyr Borettslaget har regler for husdyrhold i husordensreglene. Det er i utgangspunktet ikke lov å holde hund eller utekatt. Disse reglene er vedtatt av en tidligere generalforsamling, så både styret og andelseierne må forholde seg til disse reglene. Det skal søkes til styret om husdyrhold, på eget skjema. Dette skjemaet er samtidig en egenerklæring beboeren må undertegne for eventuelt å kunne innvilges å holde husdyr. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse til styret. Lufting av husdyr tillates ikke i bakgården. Parkering i bakgården Bakgården er privat område og det er parkering forbudt i hele bakgården. Parkeringsforbudet er skiltet ved innkjøring til bakgården og ved skilt på søppelhuset. Det tillates kortere opphold for av- og pålessing. Forflytningshemmede eller beboere med spesielle behov, kan søke om å få utlevert en laminert parkeringstillatelse som legges i frontruten. En slik tillatelse gjelder for korttidsparkering, så lenge den gjennomføres slik at den ikke hindrer annen ferdsel i bakgården, ikke hindrer snømåking/strøing eller er til sjenanse for andre beboere. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret, som videreformidler kontakt til forsikringsavdelingen i OBOS.

24 24 Maridalsveien 64 Borettslag Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for å kontrollere at utstyret er i orden (egenkontroll). Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Brannvern Det er gjennomført kontroll i leilighetene i Alle leiligheter fikk nye optiske og ioniske røykvarslere, samt at husbrannslange ble kontrollert eller installert der den manglet. Alle alarmanlegg i fellesområdene, samt slokkeapparater på alle loft og i alle kjellere, har årlig kontroll. Nye slokkeapparater ble installert i fellesområdene i Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Dette gjelder selv for bruksoverlating til nære slektninger. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon

25 25 Maridalsveien 64 Borettslag Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Analog og digital grunnpakke er inkludert i fellesutgiftene, men beboerne må selv anskaffe dekoder om de ønsker å benytte den digitale grunnpakken. Det vil da påløpe en årlig kortavgift som pr er kr 300,- og som beboer må betale selv. Borettslagets avtale med Canal Digital om bredbånd gjør at beboerne får en månedlig rabatt på valgfritt bredbåndsabonnement. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside på Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering : Nye radiatorer i leilighetene. 2012: Forsterking av ytterdører mot innbrudd og utskifting av låsesylindere. 2012: Brannkontroll gjennomført i alle leiligheter. Nye røykvarslere montert og kontroll av husbrannslangene : Service på flere maskiner i fellesvaskeriene og noen nye maskiner. 2010: Nytt søppelhus 2009: Byttet til fjernvarme : Baderomsrehabilitering. Rehabilitering og modernisering av alle bad og rørsystemet : Rehabilitering av tak, loft og brannbalkonger. 2002: Nytt brannsikringsutstyr i alle leiligheter og i fellesarealer. 2000: Snøfangere montert på alle tak : Nytt fyringsanlegg. Montering av varmepumper, elektrokjele og nye varmtvannsbredere.

26 26 Maridalsveien 64 Borettslag 1999: Asbestsanering av isolasjon på røranlegg og kjellerstrekk. 1999: Oppgradering av kabel-tv anlegget. 1998: Nye porttelefoner. 1997: Utearealene ombygd / opprustet. 1996: Nye lamper i oppganger og portalene. Nye postkasser. 1995: Oppgangene ble pusset opp. 1995: Fellesvaskeriene ble fornyet. Nye maskiner, sentrifuger og tørketromler i fire oppganger. 1994: Nye dører i leiligheter og oppganger. 1989: Vedlikehold på brannbalkongene. 1988: Rehabilitering av felles el-anlegg. Skiftet stigeledninger, sikringsskap og strømtavler. 1981: Vinduene i leilighetene ble skiftet ut.

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer