= energiledelse. Kvalitet Økonomi Effektiv drift. Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "= energiledelse. Kvalitet Økonomi Effektiv drift. Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg"

Transkript

1 Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie, Eiendomstjeneste 18. april 2008, Storefjell Resort Hotel, Gol Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse

2 Kvalitet Byggebransjens dilemma Tid Kostnader Kvalitet

3 Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd Teknisk kompetanse gruppe Usikkerhetsanalyser Tremineringsrapport Erfaringsdatabank Energibehov Byggutforming og fasadeløsninger Personbelastning Behovsstyring av temperatur, belysning og luftmengder Vifte og pumpeenergi Gjenvinning av energi Teknisk utstyr Energiproduksjon Oppfølging/drifting/service Fokus på energi via SRO anlegg

4 Forsvarets utfordring FD FB FSJ Byggets utforming Bygg % fasadeflate Eksempel på 3 bygg med samme gulvareal, men med svært forskjellig fasadeareal. Byggutforming påvirker kjøle/varmebehov, vindusflate, lekkasjefaktor og energibehov Bygg 1 og 2 ca. 17 m bredt, bygg 3 ca. 11 m bredt Bygg 2, 140 % fasadeflate Bygg 3, 210 % fasadeflate

5 Typisk arealbruk I Oslo er gjennom-snittlig kontorflate pr. ansatt 25 m 2 I København 20 m 2 I Stockholm 17 m 2

6 Energirammer Økonomi

7 Fyringsolje: Landsdekkende avtale med: EXXON / ESSO Norge Fordeling mellom kraftleverandører: Tromskraft: Fjordkraft: LOS: Nord Sør/Vest Øst Trend, med historie og prognose: kwh/m²/år kr/m²/år øre/kwh Spesifikt energiforbruk IVB Energiforbruk Energikostnad pr areal Snittpris på all energi Energiledelsesprosjektet Snittpris på fyringsolje ,7 mill m² 419 mill kr 5,4 mill m² 495 mill kr 4,7 mill m² 468 mill kr 4,5 mill m² 481 mill kr 4,3 mill m² 4,1 mill m² 4,0 mill m²

8 Andel varme arealer øker Endring av arealfordeling varme vs kalde bygg 80,0 % 78 % 70,0 % 68 % 71 % 60,0 % 57 % 50,0 % 40,0 % 43 % 30,0 % 32 % 29 % 20,0 % 22 % 10,0 % 0,0 % Fordeling i 2003 Når vi bygger: Når vi avhender: Fordeling i 2007 Varme Kalde 831 m² m² Effektiv drift

9 Overblikk Påstand: Store deler av vår virksomhet kan bli konkurranseutsatt. Hvor effektivt våre arbeidsprosesser organiseres og styres kan bli avgjørende for når så skjer, og da - evnen til å konkurrere og tjene penger. Hovedprosessene kan deles i tre: Renhold Løpende drift og utøvende vedlikehold Tekniske anlegg og styring av disse (SD anlegg) Dagens dataverktøy ArcGIS Propman FDVU modul WEB innsyn Agresso web Husleie, kart, bilder innleiekontrakter Datavarehus Tegninger Bilder HER FDVU Agresso HER Gradert nett Ugradert nett

10 Hvor går vi 1. Automatisere arbeidsprosesser. (Eks. Ordremottak, ordrefordeling, levering, ordrerapportering, fakturering, etc.) 2. Utvikle system for å ivareta kundens behov for bestillinger, statusrapporter og tilbakemeldinger via internett / intranett. 3. Utnytte muligheten i bruk av internett / intranett i kommunikasjon mellom vedlikeholdspersonell driftsledere og kunder Kundesenter - Flyt ordreprosessen: Kunde Senter Ordre ansvarlig Fagarb eider Ordre ansvarlig Motta bestilling Bygge arbeidsordre Kvittere til kunden Bygge arbeidsordre Vurdere, Prioritere, Iverksette Tilordne materiell Utføre jobben Registrere forbruk. Tilbakemelde Motta tilbakemelding og Oppdatere i FDVUmodulen (= ferdigmelde arb.ordre) Fakturere

11 Tilgjengelige rammeavtaleleverandører i e-handels løsningen Forsvarsbygg intranett Forsvarsbyggs Innkjøpsløsning Agresso FDVU modulen Utgår august 2007 Utgår august 2007 Utgår august 2007 Forsvarsbyggs innkjøpsløsning BRUKER Utgår august 2007 Hva er Forsvarsbyggs e-handelsløsning? Løsningen erstatter bruk av brev, rekvisisjon, leverandørenes egne nettbutikker, telefon og faks samt besøk i butikkene E-handelsløsningen er integrert mot Agresso og FDVU modulen Forpliktetelsesregnskap er ivaretatt Ivaretar ordrebereftelse Ivareta e-faktura Handelen er basert på en elektroniske varekataloger

12 Agresso FDVsystem HER Kostn.data - kroner - NS alle dim. - periode Forbruksdata -kwh -m 3 Objektdata - m 2 (BTA, REA, OPA) - byggtype - kapasiteter Nøkkel -tall INFOMAKER RAPPORTER/ ANALYSER OLAP - KUBER / DATAMARTS Prosess Areal Eiendom Nøkkeltall Regnskap MS Analysis Services DATAVAREHUS Data Warehouse Meta Data KILDESYSTEMER AGRESSO HER U FDVU HER K Aggregert Flat fil Manuell flytting av data HER K Oracle

13 Ønsket resultat! 1. Innsikt i våre miljømål 2. Økt kreativitet 3. Økt utviklingsevne 4. Økt implementeringsevne Energibruk i Norge - Innenlands Kilde: NVEF

14 Energibruk i bygninger Et paradoks? Vårt fokusområde Bidra til å etablere en effektiv helhetlig forvaltning for Forsvarets samlede eiendomsmasse Bidra til optimalisering ved nybygging og ombygging knyttet til Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten Ønsker å påvirke adferd Fremme bedre ressursutnyttelse Økonomiske besparelser Bygge opp system som aktivt styrer og sikrer høy effektivitet

15 FB Utleie Lokalisering av vår virksomhet Forsvarsbygg Utleie organisasjon FB Utleie Fellesstab HMS & IK Landsdekkende Utleietjenester 10 lokale Markedsområder Landsdekkende Eiendomstjenester To virksomhetsområder: Utleietjenester og eiendomstjenester Felles distribusjon: Ti markedsområder én løsning: Det vi kan løse en gang løser vi ikke ti ganger Det vi løser ti steder gjør vi likt Standardiserte prosesser, felles innkjøp Kundens behov løses i første ledd

16 Energiledelse Org DV-seksjonen Eiendomstjenester Energiledelse Programansvarlig Organisatorer innleid 4 stk Har også link direkte til MO Fagingeniører internt etter behov Elektro Bygg - VVS E FFI FLO/IKT NFV MO - Regionale koordinatorer 10 stk MO ansvarlig delområder Energiledelse inngår i Produktområdet Energitjenester MO ansvarlig delområder BETINGELSER authority/ (autoritet) a ap p power/ (makt) ia capi ip capi i influence/ (innflytels

17 Ta det enkle først Marked målt i areal (m2 BTA) kundefordelt 2007: Areal (m² BTA) Antatt gjennomsnitt-2007 FOHK 3,5 % F elles 8,5 % FFI 1,0 % FD 0,6 % NSM 0,1 % Felles Infrastruktur 0,5 % U tleid S ivilt 0,5 % Hær 8,3 % Luft 6,1 % Sjø 3,5 % HV 4,1 % FLO 63,2 %

18 Status I dag NØKKELTALL Samlet areal medtatt m2 Samlet investering Søkt om støtte ENOVA (16 søknader): Søkt om støtte ENOVA 1 søknader): Beregnet besparelse: (130 Gwh) Konvertering til fornybar energi: (120 Gwh) Årlig besparelse (75 øre/kwh) ( ) Miljøgevinst tonn CO2/år (45 000) Finansiering År FB FSJ FD ENOVA Sum SUM Totalt Besparelse i ,4 GWh 23,2 GWh kroner

19 God drift = ENERGILEDELSE Energiledelse består av 6 Hovedaktiviteter: 1 Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 2 Energioppfølgingssystem (EOS) 3 Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 4 Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 5 Nettverkssamlinger (Relasjoner) 6 Rapporter (Forutsigbarhet) Organisering Kommunikasjon - Rapportering BOD BOD TRØ TRØ HÅL HÅL MTR MTR FIN FIN Støttesystem Støttesystem FOU FOU FD FD U U FSJ FSJ BER BER STA STA OFJ OFJ OSL OSL ØST ØST NFV NFV Relasjoner n(n-1)/2 Dvs. 105

20 Endret fokus Dagens fokus Merverdi for leietaker? Budsjett Resultat Kostnadsfordeling FDVUS-prosessene Nedbemanning Fremtidens fokus Skape merverdi for leietaker!!! Kvalitet i leveransen Synliggjøring av leveranse Involvering i leveranse Så kommer resultatene av seg selv Betingelser for automatisk datainnsamling Må være kostnadseffektivt Må kunne importere data fra alle typer medier Må ha alarmmuligheter direkte integrert Må kunne integreres mot energioppfølgingssystemet Må kunne ta imot alle mulige formater (formatuavhengig)

21 Hvordan fungerer Energinet.no? Forsvarsbygg har valgt ingen manuell registrering av data for å sikre kvalitet og kontinuitet av målerdata Automatisk import SD-anlegg Energimålere & vannmålere Energinet.no Server Webb Energileverandører Konsept

22 Automatisk EOS - Totaloversikt Forsvaret totalrapporter til detaljrapporter - Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) - Kostnads- og forbrukskontroll - Automatisk generering av faktureringsbilag Oversikt og brukergrensesnitt gir driftspersonell rask oversikt over avvik. Automatiske rapporter genereres for optimalt fokus og resultat

23 Eksempel tiltak Haakonsvern Briggen Handlingsplan 2008 Pri.1: Tiltak med kort inntjeningstid - strakstiltak

24 Handlingsplan 2008 MO SD-anlegg Modernisering og utbygging Mengderegulering FV Varmepumper (CO 2 ) Bio-energi Nybygg Energifokus Opplæring Utbygging av EOS Redanvekslere Isolering av rør, armaturer, pumpehus, ventiler Bioanlegg i Forsvaret Rena leir Terningmoen Kongsvinger Gardermoen Huseby Rygge Kjevik Reitan Bodin Trondenes Bjerkvik Setermoen Bardufoss Heggelia Skjold Banak GP Høybuktmoen

25 LØSNING kwh MANUELL AUTO INTELLIGENT Et normalt lysanlegg i et bygg forbruker 35 kwt/m 2* Lysbryter av/på HF-reaktor 18 % av totalt energiforbruk i yrkesbygg går til belysning 17 25kWh/m² Bevegelses sensor AV/PÅ HF-reaktor kwh/m² Bevegelses sensor Dagslyssensor Dimming HFD-reaktor 8-11 kwh/m² Kilde: Glamox Stenging av kaserne ved øvelse Hvilke kasernere er aktuell Styringsmuligheter ventilasjon? Redusert drift eller helt av? Rutine for å starte systemet igjen Varslingssystem? Andre system som kan stenges?

26 Opplæring Det skal utvikles og/ eller kjøpes inn opplæringsmoduler innen temaene: E-kurs, innføringskurs Vaktmesterskolen (NKI-Fjernundervisning) sanitær varme-ventilasjon SD belysning bygg drift EOS Elektrokurs nye lover og forskrifter under utvikling Survival kurs for driftspersonell utenlandsoppdrag Statistisk beregning av effekt på tilfredshet 22% Omdømme 4% Personlig betjening 18% Effektivitet 56% Forventninger [10]

27 Modellen Innsatsparametere Resultatparametere Omdømme Tilfredshet Lojalitet Personlig betjening Utbytte Effektivitet Forventninger [3] Bakgrunnsanalyse Lav Høy Den trofaste kunden Den kritiske kunden Lav Kjernekunden Ambassadøren Den troløse kunden Høy Ambassadøren er meget lojal og tilfreds. Kundens meget positive innstilling medfører at kunden nesten alltid vil anbefale Forsvarsbygg til venner og andre. Kjernekunden har en middels til høy score på så vel tilfredshet som lojalitet. Denne kundetypen er positivt stemt overfor Forsvarsbygg. Den trofaste kunden scorer lavt på tilfredshet, men middels eller høyt på lojalitet. Når kunden på tross av den lave tilfredsheten velger å bli hos Forsvarsbygg, skyldes det typisk et langvarig forhold mellom kunden og Forsvarsbygg. Den troløse kunden er meget tilfreds, men ikke særlig lojal. Denne kundetypen er kritisk, og tar det framtidige samarbeidet med Forsvarsbygg opp til vurdering. Den kritiske kunden scorer lavt på så vel tilfredshet som lojalitet. På bakgrunn av dette må man forvente at kunden i nær framtid vil finne en annen leverandør. [22]

28 Eiendomstjenester Inspeksjon av kjeleanlegg a) lage nasjonal plan for periodisk kontroll av kjeler med fossilt fast eller flytende brensel og levert effekt mellom 20 og 100 kw. b) c) Kjeler over 100 kw skal kontrolleres hvert 2. år. d) Gasskjeler 100 kw+ skal kontrolleres min. hvert 4. år. e) Analyse av varmeanlegg med kjel over 15 år. f) Eller g) lag nasjonal plan som har tilsvarende effekt som a) Eiendomstjenester

29 Inspeksjon av klimaanlegg Kontrollen skal inkludere vurdering av anleggets effektivitet og dimensjonering i forhold til kjølebehov, og råd om forbedringer For klimaanlegg med avgitt kjøleeffekt mer enn 12 kw skal det etableres regelmessig kontrollprogram Direktivet retter seg primært mot kjøling, men for Norge er ventilasjon naturlig del av inspeksjon Fokus på dimensjonering og behov tilsier lav hyppighet. Fokus på servicerettede tiltak og justeringer tilsier økt hyppighet Eiendomstjenester Inspeksjon av klimaanlegg Kontrollen skal inkludere vurdering av anleggets effektivitet og dimensjonering i forhold til kjølebehov, og råd om forbedringer For klimaanlegg med avgitt kjøleeffekt mer enn 12 kw skal det etableres regelmessig kontrollprogram Direktivet retter seg primært mot kjøling, men for Norge er ventilasjon naturlig del av inspeksjon Fokus på dimensjonering og behov tilsier lav hyppighet. Fokus på servicerettede tiltak og justeringer tilsier økt hyppighet Eiendomstjenester

30 Eiendomstjenester Nytteeffekter Bygningseiers ev. gevinst i markedet Veiledning til energieffektivisering (NVEs anslag: 6000 kr/år for et typisk æringsbygg + effekten av ev. investeringer) Forbrukerinformasjon ved kjøp og utleie Videreutvikling av markedet for tjenester knyttet til energieffektivisering Database med forbedret bygningsenergistatistikk men innebære også kostnader Energimerking av typisk bolig vil koste kr ? Hvordan gjøre det kostnadseffektivt? Energimerking større bygninger koster mer men bedre kostnadseffektivitet Ettersyn typisk kr , men samkjøring med eksisterende ettersyn + servicerettede tiltak gir kostnadseffektivitet (internkontroll) Eiendomstjenester

31 Betydning for Forsvarsbygg Direktivet gjelder både for Marked (70 %), Utvikling (10 %) og Skifte Eiendom (20 %) Skal vi trykke på NVE for å få sertifisert eget personell, anbefales Vi kan ikke ha tre aktører i FB, hvem skal ha ansvaret; anbefaler Eiendomstjenester Vi kan nok søke om fritak for noen bygg, fjellanlegg, operative anlegg, sambandsinstallasjoner etc. Binder opp ressurser i form av ingeniørtimer og kostnader Må utarbeide en handlingsplan for perioden Eiendomstjenester Betydning for Forsvarsbygg Fremdriftsplan 2006 Sertifisere personell, klargjøre manual for sertifisering, anskaffe dataverktøy etc, sertifisere alle nye-/rehabiliterte bygg ferdigstilt i 2006 og alle bygg som selges eller skifter leietaker siste halvår Full sertifisering alle kategorier (Ca 1/3 av gjenstående + nytt) 2008 Full sertifisering alle kategorier (Ca 1/3 av gjenstående + nytt) 2009 Full sertifisering alle kategorier (Ca 1/3 av gjenstående + nytt) Estimat på forbruk 2006 Timer Kostnader Timer Kostnader Timer Kostnader Timer Kostnader Totalt har vi sirka 3920 bygg som skal sertifiseres frem til 2009, når alle kategorier bygg er tatt med Eiendomstjenester

32 Byggtyper i Forsvarsbygg Byggkategori 100 Byggtypenavn Administrasjon/Kontorbygg antall 749 Senarie 300 Sanitet Befalsforlegning Våpen-/kjøretøyverksteder Antar at 75 % av de enkelte Brannstasjon Vakt og arrest Idrettshall Sanitærbygg Messer byggtyper må sertifiseres. Dvs: 1570 boliger Velferd Barnehage Mannskapsforlegning etablissement + nybygg Boliger ressurs/kostnader: Enebolig Atrium/terasse-/kjedehus timer/ kr Rekkehus/vertikaldelt bolig Horisontaldelt bolig Boligblokk/andre Verkstedhall i fjell Etablissement ressurs/kostnader: timer/kr Øvrige verksteder Hangar Depotbygg, bemannet Kommandoplass Fjellanlegg - bemannet Sum totalt Sum boliger Tilsvarer 44 årsverk fordelt over 31/2 år (kr 625/h). Her kan vi bruke egne eller leie Sum etablissement 3123 Eiendomstjenester

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Energiledelse I Forsvaret Fase II 2012-2017 Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Det skjer store klimaendringer Hvor lenge kan vi holde på med dagens praksis? Forsvaret har et samfunnsansvar

Detaljer

Energiledelse i Forsvarsbygg

Energiledelse i Forsvarsbygg Energiledelse i Forsvarsbygg Petter B. Aas Energitjenester Driftskonferansen 2010 15:30-16:00 Bakgrunn: 180,00 160,00 kwh/m²/år 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Spesifikt energiforbruk SEF

Detaljer

Smarte energieffektive forsvarsbygg

Smarte energieffektive forsvarsbygg Smarte energieffektive forsvarsbygg Senioringeniør Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie Eiendomstjenester Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse Kvalitet Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Forsvarsbygg en nøkkelaktør

Forsvarsbygg en nøkkelaktør Årsrapport 2002 dum Sessvollmoen Akershus festning Huseby Linderud ena leir Jørstadmoen Hovemoen Heistadmoen Hvalsmoen adlaleiren Bergenhus Sverresborg Haakonsvern Ørland amsund Evenes Sortland Andøya

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT

HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT Beregnet til Nord Trøndelag Fylkeskommune v/rune Gjermo Dokument type Rapport Dato 3/2013 HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN I NT- FYLKESKOMMUNE HOVEDRAPPORT HELHETLIG STRATEGI FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN

Detaljer