Veileder. Miljøriktige idrettsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder. Miljøriktige idrettsbygg"

Transkript

1 Veileder Miljøriktige idrettsbygg

2 INNHOLSDFORTEGNELSE FORORD 1 INNLEDNING 2 Lover, forskrifter og myndighetskrav 2 Veilederens oppbygging 3 Utarbeidelse av miljøplan 3 ENERGI 4 Målsetting 4 Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen 4 Energi- og effektbudsjett 4 ygningsutforming og plassering 4 Oppvarming - valg av varmesystem 5 Kjøling 5 Ventilasjon 6 Varmtvann 6 elysning 6 Utendørsanlegg 7 Tilrettelegging for FDVU 7 Henvisninger 7 YGNINGSMATERIALER 8 Målsetting 8 Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen 8 Redusert materialforbruk 8 ruk av materialer uten miljøgifter 8 Økt bruk av fornybare råvarer 9 Henvisninger 10 AVFALL 10 Målsetting 10 Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen 11 Henvisninger 11 TRANSPORT 12 Målsetting 12 Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen 12 Henvisninger 12 NATUR - OG KULTURLANDSKAP 12 Målsetting 12 Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen 12 HJELPEMIDLER 13 Miljøplan for prosjekt Liste over uønskede stoffer 14 Kontrollskjema for vurdering av materialer 15 FOTOGRAFIER 17

3 FORORD Departementet har utarbeidet en enkel veileder om miljøhensyn i idrettsbygg. Veilederen omhandler noen av de viktigste miljøtemaer for et prosjekt energi, bygningsmaterialer, avfall, transport og naturog kulturlandskap. En vektlegging av disse områdene allerede fra planleggingsfasen, sikrer gode idrettsbygg på sikt. Denne veilederen retter seg først og fremst mot byggherrer, blant annet kommuner og idrettslag, men også deres rådgivere og entreprenører som skal planlegge, prosjektere og gjennomføre bygging eller rehabilitering av idrettsbygg. Det understrekes at miljøveilederen er et tillegg til departementets veileder Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg, V0891, og GRIPs veileder for miljøriktig byggprosjektering. Disse må ses i sammenheng for å få en helhetlig veiledning. Veilederen er utarbeidet av Statsbygg på vegne av Kultur- og kirkedepartementet. Oslo, mai 2003 Paul Glomsaker ekspedisjonssjef Kultur- og kirkedepartementet Veilederen er et hjelpemiddel for byggherren til å kunne: utarbeide egne miljømål og -krav for sitt prosjekt, som grunnlag for utarbeidelse av en enkel miljøplan. følge opp at prosjekterende planlegger og at entreprenør gjennomfører tiltak som sikrer at byggherrens miljømålsettinger og -krav blir overholdt i praksis. 1

4 INNLEDNING Denne veilederen retter seg først og fremst mot byggherrer, blant annet kommuner og idrettslag, men også deres rådgivere og entreprenører som skal planlegge, prosjektere og gjennomføre bygging eller rehabilitering av idrettsbygg. Veilederen er et hjelpemiddel for byggherren til å kunne: utarbeide egne miljømål og -krav for sitt prosjekt, som grunnlag for utarbeidelse av en enkel miljøplan. følge opp at de prosjekterende planlegger og at entreprenørene gjennomfører tiltak som sikrer at byggherrens miljømålsettinger og -krav blir overholdt i praksis. Forslag til mal for utarbeidelse av enkle miljøplaner finnes i kapitlet Hjelpemidler. Lover, forskrifter og myndighetskrav Orientering om lover, forskrifter og myndighetskrav er blant annet gitt i kapittel 1 i veilederen Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg (Kultur- og kirkedepartementet, 2000). "yggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. yggverk skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving." I innledningsteksten til 8-5 "Ytre miljø" heter det videre: "yggverk skal plasseres, oppføres, brukes og avskaffes på en måte som medfører lite belastning på det ytre miljø. For innbygging i byggverk skal det velges materialer og produkter hvor fremstillingsprosessen er energieffektiv og utslippsfattig. Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning. Forurensninger fra byggverk, tillatt etter forurensingsloven 8 og 11, skal kunne føres bort på en slik måte at det ikke oppstår uønskede virkninger med hensyn til personers helse og hygiene verken i eller utenfor byggverket. Utslipp skal ikke negativt påvirke planter eller dyr i byggets omgivelser." Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 1997 vektlegger sterkt at det skal tas omfattende miljøhensyn i forbindelse med oppføring av byggverk. Forskriften angir et minimumsnivå som skal tilfredsstilles for alle nye byggverk. I Teknisk forskrift 1997 i innledningsteksten til 8-1 "Miljø og helse" heter det: Miljøvennlige fasadematerialer. Det er verdt å merke seg den konsekvente bruken av det forpliktende ordet skal i forskriften. Forskriften gir dermed klare 2

5 føringer om langsiktige og miljømessige hensyn i forbindelse med programmering, prosjektering, bygging, kontrahering, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), samt framtidig avskaffelse av byggverk. Veilederens oppbygging Det understrekes at denne veilederen er et supplement til Kultur- og kirkedepartementets veileder Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg, og GRIPs veileder for miljøriktig byggprosjektering. Disse må ses i sammenheng for å få en helhetlig innføring. Denne veilederen omhandler noen av de viktigste miljøtemaer for et prosjekt energi, bygningsmaterialer, avfall, transport, samt natur- og kulturlandskap. For hvert temaområde som omtales angis: Målsettinger gir forslag til overordnede miljømål for idrettsbygg innen hvert enkelt temaområde. Det gis også en kort faktaorientering om temaet. Anbefalinger gir forslag til konkrete krav og løsninger som er miljømessig gunstige og som bør vurderes gjennomført for at målsettingene oppnås. Disse kan også omfatte krav som går utover minimumskrav i forskriftene. Henvisninger viser til steder/litteratur der man kan finne mer informasjon. akerst i denne trykksaken finner man: mal for utarbeidelse av en enkel miljøplan med veiledning kontrollskjema for vurdering av bygningsmaterialer Statens forurensningstilsyns prioritetsliste for utfasing av miljøgifter Utarbeidelse av miljøplan Forslag til målsettinger og anbefalinger til konkrete krav og løsninger i denne veilederen bør kunne inspirere byggherren til å foreta egne valg i forhold til hvert enkelt temaområde. I miljøplanen skal mål, krav og tiltak fastsettes og kvitteres ut. En miljøplan gir mulighet for dokumentasjon av gjennomførte løsninger iht. viktige miljøhensyn. Planen skal redegjøre for planlagte, prosjekterte og gjennomførte tiltak for å oppnå de valgte målsettingene. Mal for utarbeidelse av en enkel miljøplan finnes i kapitlet Hjelpemidler. I mal for miljøplan skal byggherrens mål og krav fastsettes. Når byggherren har utarbeidet sin miljøplan, vil byggherrens mål og krav utgjøre grunnlaget for de prosjekterendes miljøplan. På denne måten sikrer byggherren at egne mål og krav blir implementert av de prosjekterende, som må beskrive hvordan kravene skal innfris. Tilsvarende vil utfylt miljøplan fra de prosjekterende føres videre i miljøplanmalen for entreprenør. Dermed vil både byggherrens mål og krav og de prosjekterendes tiltak og krav bli implementert av entreprenøren. Når entreprenøren har beskrevet egne tiltak og kvittert ut for at egne samt de prosjekterendes tiltak og krav er utført, vil man få en helhetlig oversikt over implementering av miljøplanen i både planleggings- og utbyggingsfasen. På denne måten kan byggherren ha kontroll over at hans mål og krav blir fulgt opp i hele prosjektet. yggherrens miljøplan De prosjekterendes miljøplan Entreprenørens miljøplan yggherrens miljømål og krav er basis for de prosjekterendes miljøplan. De prosjekterende tiltak og krav er basis for entrepenørens miljøplan. 3

6 Ønskede tiltak bør settes opp som egne poster i kravspesifikasjonen til entrepenøren. Dersom utførende entreprenør ønsker å fravike de valgte tiltak, skal det dokumenteres at alternativ løsning enten gir bedre eller tilsvarende total miljøkvalitet. ENERGI? Visste du at Energi til drift av norske bygninger utgjør i dag 82 TWh i et normalår, eller ca. 38% av landets totale energiforbruk (utenom energisektoren). Ingen annen sektor har hatt større vekst i energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren. Energiforbruket i bygningens driftsfase utgjør 90 % av det samlede energiforbruket i bygningens livssyklus. ygningsnettverkets energistatistikk for idrettshaller viser en gjennomsnittlig spesifikk temperaturkorrigert energibruk i 2001 (kjøpt energi) på 238 kwh/m 2 oppvarmet areal. 36 anlegg var med i statistikken. Svømmehaller er ikke medtatt her. Oppvarming utgjør ca. 27% av den totale energibruken i et idrettsbygg. Med god energiplanlegging og enkle bygningsmessige og tekniske tiltak vil byggeier/leietaker kunne spare % i energiutgifter sammenlignet med prosjekter hvor det er lagt lite vekt på energiplanlegging. Målsetting enytt energifleksible energisystemer basert på fornybare energikilder der forholdene ligger til rette. Planlegg og prosjektér idrettsbygg med sikte på å minimere energibruken over bygningens levetid. (F.eks kreves det at gjennomsnittlig energibruk i statlige bygninger skal være under 220 kwh/m 2 ). Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen Energi- og effektbudsjett Et energi- og effektbudsjett skal utarbeides. Det er et nyttig hjelpemiddel for å målstyre energibruken, og det gir byggherren informasjon om forventet effekt- og energiforbruk ut fra bygningsutforming og valg av tekniske løsninger på forprosjektstadiet. Enovas byggoperatør har utarbeidet ENØK Normtall Energi og effektbehov i bygninger, som er et nyttig hjelpemiddel. ygningsutforming og plassering ygningen bør utformes og plasseres slik at varmetap, kjølebehov og energibruk minimeres. For å oppnå dette er det avgjørende med godt samspill mellom de prosjekterende mht. bygningsutforming (energieffektiv form), fasadeutforming (gjennomtenkte vindusløsninger, effektiv solavskjerming og dagslysutnyttelse kun der dette er hensiktsmessig, f.eks. i treningssaler og aktivitetsrom), samt hovedmaterialbruk (tunge/lette materialer i bærekonstruksjoner). For idrettsanlegg ligger det også et vesentlig sparepotensiale i arealeffektive løsninger. Følgende tiltak anbefales: Arkitektonisk utforming og tekniske løsninger tilpasset sted og bruksmønster. Solvarme og vindskjerming er ønskelig for redusert oppvarmingsbehov i fyringssesongen. Arealffektivitet og fleksibilitet (dvs. satse på minst mulig uproduktive arealer og på løsninger som tillater senere endringer) er avgjørende for det totale ressursbruk gjennom bygningens levetid. Hver sparte kvadratmeter får stor betydning for reduserte energikostnader i driftsfasen. U-verdikravet* for vinduer/glassflater bør 4

7 settes lik 1,4 W/m 2 K eller lavere (forskriftskravet er 1,6 W/m 2 K for boliger og 2,0 W/m 2 K for næringsbygg). U-verdikravet for dører bør settes lik 1,0 W/m 2 K (forskriftskravet er 1,6 W/m 2 K). U-verdikravet for yttervegger bør settes lik 0,22 W/m 2 K (samme krav som i forskriften for bygninger med innetemperatur større eller lik 20 C). U-verdi krav for tak/gulv på grunn bør settes lik 0,15 W/m 2 K (samme krav som i forskriften for bygninger med innetemperatur større eller lik 20 C). Temperatur- og tidsinnstilte dusjer. Oppvarming valg av varmesystem Valg av varmesystem for idrettsbygg bør ses i sammenheng med livssykluskostnader, og ikke kun investeringskostnader. Med energifleksibilitet i bygninger forstås gjerne muligheten for å utnytte flere energikilder til romoppvarming, romkjøling, vannvarming og ventilasjon. Energifleksibilitet gjør det også mulig å utnytte lokale fornybare energikilder når disse er tilgjengelige. Spesielt i dagens situasjon på energimarkedet er det viktig å redusere bygningers avhengighet av elektrisitet til direkte oppvarming (elektriske panelovner). I statlige bygninger over m 2 er bruk av fleksible varmeløsninger/vannbåren varme pålagt. Slike løsninger bør imidlertid vurderes også for mindre bygninger. Det anbefales å vurdere vannbåren oppvarming for idrettsbygg. Denne vurderingen må imidlertid ses i sammenheng med driftsform da vannbårne anlegg må driftes profesjonelt for at de skal være energieffektive. Vannbåren oppvarming legger til rette for energifleksibilitet ved at flere ulike energikilder (f.eks el, olje, biobrensel, varmepumpe) kan brukes til å varme opp vannet. Elektrisitet bør generelt ikke brukes til oppvarming, men må vurderes dersom man har en uklar driftssituasjon av idrettsbygget. Vannbåren oppvarming kan være mer energikrevende, men gir større fleksibilitet i valg av energikilder og kan derved bidra til å gi lavere energikostnader. Termostatstyring av temperatur bør installeres. Det bør også benyttes nattsenking og senking av temperaturen utenom brukstidene. Det bør tas sikte på å holde temperaturen i haller under 20 C (for andre rom i idrettsbygget bør man ha høyere temperaturer). Kjøling For idrettsbygg bør man i utgangspunktet unngå bruk av kjøling. Ved arkitektonisk utforming og tekniske løsninger som er godt tilpasset sted og bruksmønster kan energibruken for å dekke kjølebehov i bygninger reduseres betraktelig. De siste ti års trender innen arkitektur (spesielt mht. bruk av store glassflater), har ført til en vesentlig økning av energibruk til kjøling. Man bør være oppmerksom på at enkelte bygninger har like stort kjølebehov som varmebehov, delvis på grunn av arkitekturen. *egrepet U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient, er et standardisert mål på hvor lett en bygningskomponent slipper gjennom varme. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi. 5

8 driftstider og tilluftstemperaturer osv.). enytt behovsstyrt ventilasjon der det er hensiktsmessig, f.eks. i store treningsrom, forsamlingssaler o.l. Slipp dagslyset inn! Følgende tiltak anbefales: Arkitektonisk utforming og tekniske løsninger tilpasset sted og bruksmønster. Unødig soloppvarming bør unngås, for å redusere kjølebehov. Reduser uønsket varmetilskudd fra belysning ved å utnytte dagslyset der dette er hensiktsmessig og bruk energieffektiv belysning med behovsstyring. Dersom man skal ha kjøleanlegg bør det utformes med tanke på lavt energiforbruk til pumper, og uteluft bør benyttes til kjøling. Ventilasjon Energibehov til ventilasjon omfatter både energibehov til oppvarming av ventilasjonsluft og energibehov til vifter. Det er like viktig å sette fokus på reduksjon av energiforbruket til vifter som på energiforbruk til oppvarming av luften. Følgende tiltak anbefales: Utform ventilasjonsanlegget med SFPfaktor (Spesific Fan Power: et tall som sier hvor energieffektivt luftbehandlingsanlegget er utformet) på 1,5 eller lavere. Minimum temperatur-virkningsgrad på varmegjenvinning av ventilasjonsluft settes til 70% (forskriften angir 60 %), såfremt avtrekket ikke inneholder luft med høy luktintensitet eller høy fuktighet. Velg automatikkanlegg med gode styringsmuligheter og enkel betjening (bl.a. mht. sjekk av driftsstatus, endring av Varmtvann Varmtvannsbehovet i idrettsanlegg kan utgjøre en vesentlig andel av den totale energibruken. Vannforsyningssystemet bør planlegges slik at sløsing med vann unngås, og fremmer god energiøkonomi (ref. Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 9-51). Følgende tiltak anbefales: enytt vannsparende installasjoner og utstyr. Med hensyn til energi betyr dette f.eks. sparedusjer og vannsparende servantarmatur med tidsstyring. Det er ingen ekstra kostnader ved å benytte vannsparende armaturer i forhold til andre armaturer. For å unngå sløsing med vann (og redusere vannavgiften) bør det også installeres vannsparende toaletter. Det bør vurderes å installere en varmeveksler eller varmegjenvinner for å utnytte energien i avløpsvann fra dusjer. Det bør vurderes solfangersystem eller varmepumpe til oppvarming av varmtvann. enytt effektiv lysstyring tilpasset bruk. elysning Lysanleggene bør planlegges ut fra krav til lys, og ikke at de samtidig skal gi varme. Som varmekilde er andre løsninger rimeligere. Følgende tiltak anbefales: 6

9 enytt effektiv lysstyring tilpasset bruk. enytt sparepærer ute, i kjellerrom og lignende rom uten varmebehov. Det kan være noen ekstrakostnader forbundet med investering i sparepærer. Siden levetiden til sparepærer er lengre enn vanlige lyspærer, vil driftskostnadene være omtrent like. Utendørsanlegg Energibehovet til utendørsanlegg omfatter blant annet gatevarme og belysning av veier og plasser, og bør planlegges med tanke på lavt energiforbruk. Følgende tiltak anbefales: Utarbeid brukerveiledning for alle brukere i idrettsbygget. rukerveiledningen bør være enkel og lettfattelig og tilpasset lesere som ikke kan faget. rukerveiledningen bør gi generell informasjon om bygningen og tekniske anlegg, hvordan tekniske anlegg fungerer, betjening av sentral styreenhet, termostater, persienner/solavskjerming, lys osv. Kjøp av profesjonell drifting av anleggene bør vurderes. (Dette vil være avhengig av hvem som skal bygge, drifte og eie idrettsbygget.) enytt effektiv styring av belysning. Gatevarme og annen utvendig oppvarming (f.eks. varmekabel i taknedløp) bør unngås. Tilrettelegging for FDVU* God ressursbruk innebærer å ta vare på de verdiene som er skapt. Valg av bygningsutforming, materialer og tekniske løsninger har konsekvenser for framtidig forvaltning og drifts- og vedlikeholdskostnader. Under planleggingsfasen treffes valg som får avgjørende betydning for løsningenes levetid. Høy slitestyrke, varighet, gode driftsegenskaper, god tilgjengelighet og lavt vedlikeholdsbehov bør være viktige valgkriterier. Det må avsettes tid og ressurser i planleggingsfasen til slike vurderinger (ref. veilederen Forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsbygg ). Følgende tiltak anbefales: Tilrettelegging for god FDVU allerede i programmering og tidligfaseprosjektering. Utarbeid FDVU-dokumentasjon (f.eks iht. RIFs anvisninger for FDVU-dokumentasjon). enytt energioppfølgingssystem, basert på energiregistrering av evt. fjernvarme, strøm, olje og eventuelt fjernkjøling. Slitesterkt gulv, lett vedlikehold, utskiftbare deler. Henvisninger Forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsbygg, veileder utgitt av Kultur- og kirkedepartementet, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), RIF-norm for FDVU-dokumentasjon. Veileder Miljøriktig bygg-prosjektering, GRIP senter 1998, ENØK Normtall Energi og effektbehov i bygninger, NVE *FDVU = Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 7

10 YGNINGSMATERIALER? Visste du at Ca. 40 % av totalt energi- og materialforbruk på landsbasis er knyttet til bygge- og anleggsbransjens virksomhet. Dette innebærer et betydelig råvareforbruk samtidig som avfallsmengdene blir større og for en stor del går til deponering. Miljøbelastningen fra materialer kan forekomme gjennom hele materialets/produktets livsløp; fra utvinning av råstoffer, produksjon, transport, oppføring, bruk, vedlikehold og til slutt avhending. Risikoen for helseeffekter varierer med hvor og hvordan materialene blir håndtert og benyttet. I mange av de om lag produktene som er i bruk i bygg- og eiendomssektoren benyttes kjemiske stoffer som kan gi helseog miljøskader under bruk og senere som avfall (som vi ofte har dårlig kunnskap om). Målsetting Reduser materialforbruk. ruk materialer uten miljøgifter. Øk bruken av fornybare råvarer. Trevirke og andre vegetabilske produkter er fornybare ressurser. De binder i tillegg klimagassen CO2 og forebygger således økt drivhuseffekt. Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen Redusert materialbruk Sats på arealeffektive og fleksible løsninger. Gjennomfør tiltak for konstruktiv materialbeskyttelse for å utnytte materialenes tekniske holdbarhet i konstruksjonen fullt ut. Eksempel: forebygg fuktskader gjennom den arkitektoniske utformingen (unngå flate tak, unngå våtrom på lette konstruksjoner osv.). ygningsmaterialene som anvendes skal ha lang levetid, være robuste og enkle å vedlikeholde. For eksempel bør tele-, elektro- og VVS-installasjonene legges åpent eller inndekket av lett demonterbare paneler for å unngå ressurskrevende vedlikeholdsriving av tilliggende bygningsdeler (tekniske føringer har ofte lavere levetid enn andre bygningsdeler). ruk av laminater og andre sammensatte produkter bør unngås. Monomaterialer (f.eks. tre, tegl, betong, løs Leca, stein, glass) bør foretrekkes, for å forbedre mulighetene for senere gjenbruk og gjenvinning. Dette innebærer blant annet at bruk av sparkel, lim og overflatebehandling skal reduseres til et minimum. Med tanke på økt potensiale for senere gjenbruk og gjenvinning skal konstruksjonene være enkle å demontere ved bruksendring, ombygginger og ved endelig riving. (Helst skrufesting/bolting der dette er tilstrekkelig rasjonelt i byggefasen). ruken av plasstøpt betong bør reduseres til et minimum. Gjennomtenkt materialbruk ruk av materialer uten miljøgifter Antall materialtyper i bygningen minimeres. ygningsmaterialer som anvendes skal ikke inneholde miljøgifter som står på Statens forurensningstilsyns (SFT) prioritetsliste over stoffer eller stoffgrupper der bruk og utslipp av disse stoffene skal stanses eller reduseres 8

11 vesentlig (senest innen 2010, såkalt A- og -liste, se Hjelpemidler, side 14). Hvis mulig bør man unngå å bruke materialer/produkter med over 0,1% (vekt) av stoffer fra SFTs Obs-liste (en liste over ca. 250 helse- og miljøfarlige stoffer som kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå). Man bør konsentrere seg spesielt om lim, maling og plastprodukter der blant annet flammehemmere ofte inngår. Hvis mulig bør det velges miljømerkede materialer/produkter (gjelder også for inventar/utstyr). Disse kan antas å være mindre miljøbelastende enn alternative produkter innen samme produktgruppe. ygningsplater, gulv, tremøbler, innredning osv. er blant Svanemerkede produkter. Hvis produktet ikke er miljømerket bør det vurderes med tanke på avgassings- og inneklimaegenskaper. Dette gjelder spesielt for lim, fugemasse, maling- og lakkprodukter og gulvbelegg. Hvis produktet ikke er miljømerket bør man kreve miljødeklarasjon* for produktgrupper i risikosonen. En sammenligning av miljødeklarasjoner ved hjelp av verktøyet Miljøriktig valg av byggevarer (Statsbygg, 2001) bør legges til grunn for valg av de 3-5 mest brukte materialene eller for produktgrupper i risikosonen (sparkelmasse, lim, maling, plastprodukter mm.). Forslag til kontrollskjema som anbefales brukt ved vurdering av de viktigste materialer finnes i kapitlet Hjelpemidler. Materialer som inneholder PVC, polyuretan, polyamid, epoksy og melaminskum bør generelt unngås (avgir giftige gasser ved brann/miljøskadelig avfall). Dette er imidlertid ikke alltid lett, spesielt når det gjelder kunststoffdekker i idrettshall. Det anbefales å kreve at leverandørene dokumenterer innholdet i produkter/delmaterialer. Det bør unngås materialer som inneholder stoffer som er oppført på prioritetslisten til SFT og man bør også være varsom med materialer som inneholder stoffer oppført på SFTs Obs-liste. Man bør om mulig finne alternativer til slike produkter/materialer. Alternativer til plast- og gummibaserte gulvbelegg kan være parkett for idrettsgulv, keramiske fliser i våtrom og linoleum på tørre flater. I røropplegg kan PVC erstattes av produkter basert på polypropylen (PP), polyetylen (PE) og støpejern. Man bør alltid vurdere bruk av alternative materialer mht. blant annet deres funksjon, robusthet, levetid, framtidig drifts- og vedlikeholdsbehov og kostnader. Utstrakt bruk av tre i idrettshall. Økt bruk av fornybare råvarer ruk av treprodukter i konstruksjon og kledninger, dvs. materialer basert på fornybare råvareressurser (biomasse) bør økes. Tropisk tømmer skal ikke anvendes. Materialer fra sårbare bestander skal unngås. I tillegg bør følgende generelle materialdokumentasjon etterspørres og vurderes: Innholdsdeklarasjon/produktdatablad. Monteringsanvisinger (hensyn ved montering/innbygging, tørketider med mer). ruksbegrensninger/funksjonsdata (kritiske forhold ved utførelse og bruk av *Miljødeklarasjoner av byggevarer er basert på livsløpsvurderinger i henhold til ISO Den inneholder opplysninger om ressurser, miljøpåvirkninger, avfall, bruk av kjemikalier i tilknytning til produksjon, bruk og avhending av materialer og produkter. 9

12 produktet). Renholds- og vedlikeholdsinstruks for overflatematerialer (metoder og midler). Henvisninger Statens forurensningstilsyns prioritetsliste og Obs-listen finnes på Velg kjemikalier og deretter lister. Miljømerket Svanen (www.ecolabel.no) yggmiljøguiden 2002, Folksam Stockholm (www.folksam.se) Miljødeklarasjon av byggevarer - Økodek, Økoygg/yggforsk. Mer informasjon om Økodek finnes hos Miljøriktig valg av byggevarer 2001, Statsbygg (www.statsbygg.no/veiledning) Miljømerker og miljødeklarasjoner, byggdetaljblad fra yggforskserien Miljøriktig valg av produkter. ruk av miljødeklarasjoner, byggdetaljblad fra yggforskserien Miljøriktig bygg-prosjektering 1998, GRIP (www.grip.no) AVFALL? Visste du at yggebransjen i Norge står for 30-40% av avfallsproduksjonen, og har et betydelig potensiale for ombruk og gjenvinning, noe som også vil kunne være økonomisk lønnsomt for bransjen. De totale avfallsmengdene fra nybygging har tradisjonelt vært fra 30 til 40 kg per m 2 bruttoareal. Flere prosjekter har imidlertid oppnådd å redusere avfallsmengden til kg per m 2 og dermed redusert kostnadene til avfallshåndtering.. Avgiften for å levere usortert avfall er svært høy, og sortering på fraksjoner som kan gjenbrukes eller gjenvinnes er lønnsomt. Målsetting Ved riving, graving og bygging bør minst 50 vektprosent gjenvinnes (asfalt, betong, oppgravde masser, byggeavfall) og maksimalt 50 vektprosent skal til deponi. (Konkret målsetting for hvert enkelt prosjekt vil måtte variere ut fra lokale forhold.) Generering av byggeavfall bør minimeres og bør være maksimalt 25 kg/m 2 bruksareal. Det bør legges til rette for avfallshåndtering i driftsfasen. Ved ombygging/riving og rehabilitering skal det foretas kartlegging av hele konstruksjonen mhp. helse- og miljøfarlige materialer og miljøsanering, dvs. en forskriftsmessig fjerning og håndtering av materialer med innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Dette for å spare miljøet og redusere avfallskostnadene. 10

13 Evt. forurensede masser skal behandles i henhold til gjeldende regelverk for spesialavfall og krav om anvendelse av lettere forurensede masser. Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen Idrettsbygget prosjekteres med tanke på å generere så lite avfall som mulig i byggeperioden (for eksempel ved å bruke prefabrikerte elementer, standard moduler, ferdig overflatebehandling) og i bygningens levetid (for eksempel endringsvennlige løsninger, materialer som er egnet for framtidig gjenvinning). Avfallshåndtering og tiltak for å oppnå rent og tørt bygg inngår som post i anbudsgrunnlaget som skal prises. Det utarbeides en avfallsplan som viser hvilke avfallsmengder som vil oppstå, tiltak for avfallsminimering, hvordan avfallet blir håndtert og anvendelse av utgravde masser. Returavtaler med leverandør av byggevarer for emballasje og kapp. Godkjent transportør og godkjent avfallsmottak benyttes. Det stilles krav i anbudsdokumentene om at miljøsanering blir utført før riving/ ombygging begynner. Det avsettes plass for tilstrekkelig antall avfallsfraksjoner i driftsfasen lokalt og sentralt (avfallsrom). (ref. NR-blankett 5179). Avfallshåndtering på byggeplass, en enkel og informativ 6-siders veileder. rosjyren er skreddersydd for små og mellomstore prosjekter. Den finnes på under Miljø/Nasjonal handlingsplan for A-avfall, eller kan bestilles hos yggenæringens landsforening (NL) via Miljøsaneringsveileder, Håndbok i miljøsanering av bygninger, Økobygg og Norges Miljøvernforbund, Veilederen er lagt ut og kan lastes ned elektronisk fra Identifisering av PC i norske bygg, veileder utgitt av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall og Økoygg, Veilederen er lagt ut og kan lastes ned elektronisk fra eller bestilles hos NL. Rent Tørt ygg - forebyggende helsevern i bygninger, utgitt av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i ok med CD-ROM, varenummer 6606, kan bestilles på under Nettbutikk. Inneholder informasjon om planlegging og prosjektering etter RT-filosofien, renholdskvalitet, rengjøringsmetoder, beskrivelsestekster og sjekklister. Nyttig verktøy og informasjon finnes på under Miljø/Nasjonal handlingsplan for A-avfall, og under Miljø/Miljøeffektiv byggproduksjon. Henvisninger Kommuner kan vedta egen forskrift om håndtering av bygg- og anleggsavfall. Mal for en slik forskrift finnes på Statens forurensningstilsyns internettsider (www.sft.no). Her stilles krav om plan for avfallsdisponering (ref. NR-blankett 5178) og om faktisk håndtering av Aavfall. Det er også laget blankett som gjelder ved riving, vesentlige endringer eller reparasjoner av bygg eller anlegg 11

14 TRANSPORT? Visste du at Transportsektoren står for 32% av klimagassutslippene i Norge. Den bidrar til både lokale miljøproblemer som for eksempel forsuring, skogsskader, helseskader og globale miljøproblemer som klimaendringer og nedbrytning av ozonlaget. Målsetting Det skal tilrettelegges for at størst mulig andel (egne %-mål settes inn) av persontrafikken til og fra idrettsbygget foregår ved bruk av kollektivtrafikk, til fots eller på sykkel. Transportbehovet/utslipp fra maskiner i anleggsfasen skal minimeres. Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen Lokaliseringen av idrettsbygget vurderes i en samordnet areal- og transportsammenheng. Gang- og sykkelveier etableres samtidig med idrettsbygget. Det etableres sykkelparkeringsanlegg med tilstrekkelig antall trygge, godt belyste og lett tilgjengelige sykkelstativer. Massebalanse bør oppnås innenfor planområdet. For anleggsfasen kreves kjøretøy og anleggsmaskiner med minimale utslipp til luft. Unødvendig tomgangskjøring tillates ikke. Støynivå skal kontrollmåles i anleggsperioden. Henvisninger Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging RPR-AT. Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensing og støy. NATUR- OG KULTURLANDSKAP Målsetting ygging av idrettsbygget skal ha et bevisst forhold til lokal byggeskikk med respekt for stedets og omgivelsenes egenart. Inngrep i naturen skal minimeres. Utbyggingen skal ikke føre til tap av kulturminner. Anbefalte krav og tiltak for å nå målsettingen Utearealet bør ferdigstilles samtidig med idrettsbygget. Det utarbeides utendørsplan som inkluderer landskapspleie, utforming og vedlikehold av grøntarealer og hvordan øke det biologiske mangfoldet. Lokalt verneverdige naturtyper som for eksempel våtmarker, edellauvskog osv. skal ikke berøres. Grunnvannsbalansen bør ikke endres av byggeprosjektet. Avhengig av tomtens egenskaper, skal egnede tiltak for lokal overvannshåndtering gjennomføres, for eksempel ved infiltrasjon i grunnen eller fordrøyning. Det vurderes bruk av knuste materialer til dekker på gang- og sykkelveier. Det gjennomføres tiltak for å beholde mest mulig opprinnelig terreng og verdifull vegetasjon. Hvis det ikke allerede er vegetasjon og biologisk mangfold på tomten og i nærområdet, bør ny vegetasjon og mangfold opparbeides. Planting av løvtrær mot sør og vest som solavskjerming sommerstid. 12

15 Før byggestart skal det foreligge beredskapsplan for håndtering av forurensede masser og funn av uforutsette forurensinger. Grunnforholdene vurderes mht. radon og tiltak iverksettes dersom målinger viser konsentrasjoner høyere enn Helsedirektoratets norm for nybygg, 200 q/m 3. HJELPEMIDLER Miljøplan for prosjekt... Dato: Revisjon: Godkjent: yggherrens målsetting yggherrens delmål og krav Prosjekterendes tiltak for å nå byggherrens mål i forprosjekt / prosjektering Prosjekterendes tiltak og krav til entreprenør i anbudsmateriale (kontrakt) Entreprenørens egne tiltak utover krav i kontrakt Entreprenørens kvittering på at tiltak er utført iht. kontrakt Denne raden fylles ut av byggherre Denne raden fylles ut av byggherre Denne raden fylles ut av prosjekterende Denne raden fylles ut av prosjekterende. Alle krav beskrives i anbudsdokumentet Denne raden fylles ut av entreprenøren Denne raden fylles ut av entreprenøren Tabell over miljøkrav for prosjektet Veiledning for utarbeidelse av miljøplan For byggherre: yggherren skal fylle ut rad 1 og 2 i tabellen med hvilke mål og krav byggherren vil ha for utbyggingen. Når tabellen er ferdig utfylt, danner den grunnlaget for de prosjekterendes miljøplanmal. For de prosjekterende: Fyll ut tabellen (rad 3) med hvilke mål og krav den prosjekterende vil ha ut fra målene og kravene byggherren har satt for prosjektet. Tabellen skal gi en overordnet oversikt over hvilke mål og krav de prosjekterende har utarbeidet for prosjekteringen og skal henvise (i rad 4) til hvor i anbudsbeskrivelsen krav er gjort gjeldende. Når tabellen er ferdig utfylt, danner den grunnlaget for entreprenørens miljøkrav. For entreprenøren: Fyll ut rad 5 og 6. Rad 5 fylles ut med hvilke egne mål og krav entreprenøren vil ha ut fra målene og kravene som er gitt for prosjektet av byggherren og hva de prosjekterende har satt i anbudsmaterialet. Tabellen skal gi en overordnet oversikt over hvilke krav entreprenøren har utarbeidet for entreprisen. Rad 6 fylles ut med ansvarlig entreprenørs initialer og firma som kvittering på at byggherrens/de prosjekterendes tiltak og krav i anbudsmaterialet (kontrakt) er utført, eventuelt begrunnelse for hvorfor de ikke er utført. For alle: Når et krav er så omfattende at det vil være naturlig å utarbeide en plan for hvordan målet/kravet oppnås (eks. energiplaner, avfallsplaner), skal det henvises til slike planer i tabellen. Er det en målsetting som ikke er relevant for entreprisen, skriv ikke relevant. Når målene og kravene er oppfylt, skrives det inn i tabellen ved at ansvarlig (initialer og firma) og dato for kravoppfyllelse blir skrevet inn etter kravet i samme rad. Evt. beskrives hvorfor det ikke er oppnådd. Tabellen skal være et aktivt styringsdokument som viser hvordan utbyggingen/ prosjekteringen/entreprisen oppfyller miljøkravene. 13

16 Liste over uønskede stoffer MILJØGIFT ENYTTES I NYE MATERIALER Materialer som inneholder stoffer som er beskrevet i denne listen skal, om mulig, unngås. KAN FINNES I (Kan også finnes i andre produkter) LISTE Høyklorerte, kortkjedete parafiner Maling, lakk, bindemidler, rustbesyttende middel, og myknere og brannretarderende middel i PVC-plast. A Metylbromid / brommetan Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater ekjempelse mot skadedyr Rengjøringsmidler, maling, lakk overflateaktive stoffer, lim, lakkpleiemidler, myknere, bindemiddel, plast A A Pentaklorfenol Kun import Impregnerte tre og stoffer som er importert fra USA og Asia A Tensider - enkelte utvalgte Rensemidler, rengjøringsmidler, lakkpleiemidler A Tetraklormetan 1,1,1 - triklormetan Laboratorieanalyser Laboratorieanalyser A A 1,2 - dikloretan EDC Mellomprodukt ved produksjon av VCM som utgjør byggesteinen i PVC-plast ly og blyforbindelser Stabilisatorer, pigmenter, maling og lakk, smøremidler, bore- og brønnkjemikaler romerte flammehemmere Flammehemmer i elektriske og elektroniske produkter, bygningsmaterialer, lim, maling og lakk, plast, tekstiler Stoffene er hentet fra Stortingsmelding 58 liste A og. Liste A er miljøgifter der utslipp skal reduseres vesentlig innen år 2000 og søkes stanset innen år Liste er miljøgifter der utslippene skal reduseres vesentlig innen år Kobberforbindelser Kromforbindelser Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Muskxylener PAH Tetrakloretan PER Tributyltinn- og trifenyltinnforbindelse Trikloretan TRI Kadmium Halon KFK PC Dioksiner og furaner Heksaklorbenzen Klorerte alkylbenzener KA Triklorbenzen Nei Nei Nei Treimpregneringsmidler, begroingshindrende maling, bindemidler, soppmidler, bore- og brønnkjemikaler Pigmenter, rustbeskyttelsesmidler, impregneringsmidler, salter til galvaniske bad, konserveringsmidler, bore- og brønnkjemikalier Lyskilder, synteseråvarer, tann- og munnpleiepreparater, bore- og brønnkjemikalier Lakkpleiemidler, polermidler, industriparfyme, rengjøringsmidler Treimpregnimering, asfalt, råoljedestillater, bindemidler, synteseråvare Rensemidler til tekstil, avfettingsmidler, rengjøringsmidler, tekstilimpregneringsmidler egroingshindrende maling, treimpregneringsmidler, konserveringsmidler, grunner Løsemidler, avfettingsmidler, fugemidler Oppladbare batterier rannslokningsanlegg i eksisterende anlegg Kjøleanlegg og kuldemøbler, skumplast, laboratorieanalyser Isolerglass.lim, kondensatorer, betongstillas, fugemasse, maling, strømgjennomføringer i kraftstasjoner Forbrenning når klor er tilstede Forbrenning når klor er tilstede Forbrenning når klor er tilstede Forbrenning når klor er tilstede A A A 14

17 Kontrollskjema for vurdering av materialer Produkt og leverandør Produktets miljødokumentasjon Materialinformasjon Oppfyllelse av prosjektkrav Funksjon Produktnavn Produsent Leverandør Ledelsessystem Finnes produktdokumentasjon Miljømerking Vurdering dokumentasjon Vekt/enhet Resirkulert mat. innsats, andel Resirkulerbart Løsningsmidler Garantitid Antatt levetid OS - liste PVC Opphav til allergener Oppsummert vurdering Miljøkrav oppfylt Holdbarhetskrav oppfylt Vedlikeholdsvennlig rukervennlig i montasje 15

18 5

19 5

20 NOTATER 16

21 FOTOGRAFIER Forside Motiv: Garderobe, Olivinhallen, Møre og Romsdal 1998 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 2 Motiv: Fra Idrettsanlegg og estetikk, utgitt av Kulturdepartementet, 2001 Foto: Johan-Ditlef Martens Side 5 Motiv: Dusjrom, Mortensrud Skole, Oslo 2000 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 6 Motiv: Hall med tribune og klatrevegg, Sunnmørshallen, Møre og Romsdal 1998 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 6 Motiv: Hall og tribune, Skaunhallen, Sør-Trøndelag 1999 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 7 Motiv: Garderobe/dusjrom, Jordalhallen 1998 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 8 Motiv: Eksteriør, Olivinhallen, Møre og Romsdal 1998 Foto: Lønnheim Entreprenør AS Side 9 Motiv: Hall og tribune, Skaunhallen, Sør-Trøndelag 1999 Foto: Lønnheim Entreprenør AS

22 Utgitt av Kultur- og kirkedepartementet Idrettsavdelingen 2003 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo E-post: Telefaks: Design: Cathrine Foss Produksjon: Mentor Media Opplag: 3000 Publikasjonsnummer: V

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger

Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger Om veilederen Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere,

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Forslag til indikatorsystem Elin Økstad Carl Henrik Borchsenius Kai Hermansen Fredrikstad, september 1999 OR 14.99 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak. August 2007. i samarbeide med

Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak. August 2007. i samarbeide med Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak August 2007 i samarbeide med Forord Grønn Byggallianse er et egennyttig nettverk av norske eiendomsaktører, som

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Kap. VIII Miljø og helse

Kap. VIII Miljø og helse Kap. VIII Miljø og helse 8-1 Miljø og helse Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks energieffektivitet, innemiljø, lydforhold, ytre miljø, drift, vedlikehold og renhold. Kravene

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer